Prop. 1965:115

('angående godkännande av en europeisk balk om social trygghet m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr Ilo år 1965

1

Nr 115

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av en europeisk balk om social trygghet m. m.; given Stockholms slott den 12 mars 1965.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att god­ känna en europeisk balk om social trygghet och ett protokoll till densamma i enlighet med vad föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Sven Aspling

Propositionens innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner en av Europarådet ut­ arbetad europeisk balk om social trygghet och ett protokoll till densamma. Instrumenten har undertecknats av Sverige och åtta andra av Europarådets medlemsstater.

-1 — Bilaga till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 115

2

Kungl. Maj:ts proposition nr It5 år 1965

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj. t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 12 mars

1965.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

,

L

ange

, L

indholm

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

, H

ermansson

, A

sp

-

ling

, P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, fråga angående godkän­ nande av en europeisk balk om social trygghet och ett protokoll till den­ samma samt anför.

Initiativet till en europeisk balk om social trygghet togs av Europarådets rådgivande församling i form av en rekommendation år 1950. Rådets minis­ terkommitté uppdrog åt sin expertkommitté för social trygghet att i nära samarbete med Internationella arbetsbyrån utarbeta ett förslag i ämnet. Expertkommittén framlade år 1957 efter ett omfattande utredningsarbete resultatet av sitt arbete, som fått formen av förslag till dels en europeisk balk om social trygghet dels ett protokoll till denna. Europarådets rådgi­ vande församling yttrade sig över förslagen till instrument i oktober 1957.

Den 16 april 1964 undertecknades den europeiska balken om social trygg­ het och protokollet till densamma i Strasbourg av sex av Europarådets med­ lemsstater, nämligen Danmark, Italien, Luxemburg, Norge,'Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland. Senare har även Belgien, Nederländerna och Turkiet undertecknat de bägge instrumenten. Instrumenten innehåller sär­ skilda regler om ratifikation. För att balken skall träda i kraft fordras att minst tre länder ratificerat den. Beträffande protokollet gäller samma regler, dock får protokollet ratificeras endast av länder, som ratificerat balken.

Avsikten med balken är främst att för Europarådets medlemsstater före­ skriva en högre standard för social trygghet än den som avses i Internatio­ nella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 102 av år 1952 angående minimistandard för social trygghet. Protokollet syftar till social trygghet på en högre nivå än balken förutser.

Instrumenten torde i engelsk text och svensk översättning få fogas som bilaga 1 till statsrådsprotokollet i detta ärende. En närmare redogörelse för instrumentens innehåll samt i vad mån svensk lagstiftning uppfyller de krav som ställs i dessa instrument har upprättats inom socialdepartementet och torde få bifogas som bilaga 2.

3

Balkens huvudsakliga innehåll

Den europeiska balken är uppbyggd efter mönster av ILO:s konvention

nr 102 angående minimistandard för social trygghet (se prop. 1953:73).

Balkens viktigaste delar, dvs. de som innehåller bestämmelser om de olika

förmånsgrenarna, har samma benämningar, nummer och i stora avsnitt

även samma lydelse som motsvarande delar i ILO-konventionen.

De delar som avser förmånsgrenar är

II. Hälso- och sjukvård

III. Kontantförmåner vid sjukdom

IV. Förmåner vid arbetslöshet

V. Förmåner vid ålderdom

VI. Förmåner vid yrkesskada

VII. Familjeförmåner

VIII. Förmåner vid havandeskap och barnsbörd

IX. Förmåner vid invaliditet

X. Förmåner till efterlevande.

Del I av balken innehåller allmänna bestämmelser. I denna del återfinns

bl. a. regler om de förpliktelser ett ratificerande land behöver ikläda sig.

För ratifikation fordras enligt huvudregeln i artikel 2 att minst sex av de

nämnda förmånsgrenarna II—X skall tillämpas. Del II räknas därvid som

två och del V som tre delar. I samband med ratifikation skall anges de av

förmånsgrenarna II—X, beträffande vilka den ratificerande staten godtar

balkens förpliktelser. ILO-konventionen kräver endast att minst tre av de

nio förmånsgrenarna skall tillämpas, dock minst en av delarna IV, V, VI, IX

och X.

Del XI av balken innehåller regler för uträknande av periodiska utbetal­

ningars storlek. Del XII omfattar vissa gemensamma bestämmelser. I del

XIII återfinns bl. a. föreskrifter om årlig rapportering till Europarådets ge­

neralsekreterare om hur ett ratificerande land uppfyller sina förpliktelser.

Del XIV slutligen innehåller ratifikationsregler.

ILO-konventionens del XII, som föreskriver likabehandling av i landet

bosatta utländska medborgare, saknar motsvarighet i balken. Under utar­

betandet av instrumentet har dock olika meningar rått om huruvida balken

borde innehålla en sådan bestämmelse.

Protokollets huvudsakliga innehåll

Protokollet till den europeiska balken om social trygghet föreskriver

ändrad lydelse av vissa avsnitt av balken. De avsnitt av balken som inte har

förändrats genom protokollet behåller sin giltighet och kompletterar de

ändrade avsnitten.

Den med protokollet avsedda högre nivån för den sociala tryggheten ut­

trycks på flera olika sätt. Den skyddade personkretsen utgör exempelvis en­

ligt alternativ i delarna II, III, V och VII—X i balken 50 % av alla arbets­

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

4

tagare eller minst 20 % av alla i landet bosatta, medan motsvarande pro­ centtal i protokollet är 80 och 30. Enligt ett alternativ i del IV skall skyddet omfatta minst 50 % av alla arbetstagare och enligt protokollet minst 55 %.

För kontantförmånerna vid sjukdom i del III medges i balken en begräns­ ning i tiden till 26 veckor vid varje sjukdom och i protokollet till 52 vec­ kor. Arbetslöshetsförmånerna, som behandlas i del IV, kan enligt balken tidsbegränsas till 13 veckor under en tolvmånadersperiod och enligt proto­ kollet till 21 veckor.

I balken lämnas inte några exakta bestämmelser om i vilken grad en pa­ tient eller dennes försörj are kan åläggas att delta i bestridandet av kost­ naderna för hälso- och sjukvårdsförmåner. I protokollet föreskrivs där­ emot att den av patienten eller försörjaren erlagda andelen av kostnaden inte får överstiga vissa procenttal.

De periodiska utbetalningarnas storlek är i såväl balken som protokollet bestämda till vissa procenttal av en vuxen manlig grovarbetares eller en yrkesutbildad manlig arbetares lön. Dessa procenttal är i protokollet i all­ mänhet fem eller tio enheter högre än i balken.

Slutligen krävs för ratifikation av protokollet enligt huvudregeln i artikel 2 att minst åtta av delarna II—X skall tillämpas. För ratifikation av balken krävs, som redan nämnts, att ratificerande land åtar sig förpliktelserna en­ ligt minst sex av dessa delar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Remissyttranden

Innan balken och protokollet undertecknades för Sveriges del fick veder­ börande fackmyndigheter och arbetsmarknadens parter genom remiss till­ fälle att ange sina synpunkter på instrumentens innehåll och utformning. Yttranden avgavs år 1963 av socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, arbets­ marknadsstyrelsen, Svenska Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation och Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Socialstyrelsen, riksförsäkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen har inte gjort några principiella invändningar mot att Sverige ansluter sig till balken och protokollet i de delar svensk lagstiftning uppfyller instrumentens krav.

Svenska Arbetsgivareföreningen yttrar att det skulle vara olämpligt om

Sverige genom att ratificera instrumenten begränsade sin handlingsfrihet på det socialpolitiska området så att erforderligt utrymme inte skulle fin­ nas för sådana justeringar av lagstiftningen som kunde befinnas erforder­ liga vid en eventuell anslutning till en europeisk stormarknad. Föreningen finner dock att risken för att en ratificering skulle medföra de antydda nack­ delarna är mycket ringa. Inte desto mindre finns enligt föreningens åsikt anledning att avvakta hur majoriteten av Europarådets medlemmar — och

5

i synnerhet de som även är medlemmar av den gemensamma marknaden —

ställer sig i ratifikationsfrågan innan vårt land fattar ståndpunkt.

Landsorganisationen erinrar om att den i sitt yttrande över förslaget

till den europeiska sociala stadgan år 1958 yppat starka betänkligheter mot

regionala konventionsregleringar av i princip samma karaktär och inne­

håll som ILO:s universella konventioner. Organisationen uttrycker inför

balken och protokollet samma tveksamhet som tidigare i fråga om den so­

ciala stadgan. Eu regional uppsplittring av den internationella lagstiftning­

en på ILO-basis kan undergräva den universalitetsprincip som uppbär ILO

och därmed allvarligt försvaga dess auktoritet och verksamhetsmöjligheter.

Landsorganisationen anser vidare att en förutsättning för en särskild

regional reglering under alla förhållanden måste vara att den innebär en

högre standard än motsvarande ILO-reglering. Organisationen har för sin

del svårt att finna att detta är fallet med balken.

Slutligen säger sig Landsorganisationen ha svårt att förstå varför inte

den förebådade revisionen av ILO-konventionen nr 102 kunnat avvaktas

innan arbetet med de europeiska instrumenten slutfördes.

Tjänstemännens Centralorganisation påpekar att åtgärder ägnade att har­

monisera den sociala utvecklingen är av värde. Balken och protokollet synes

enligt organisationens mening ligga på eu högre standardnivå än ILO:s

konvention nr 102 och bör ha en funktion att fylla vid sidan av ILO-kon­

ventionen. Organisationen betonar, att en gränsdragning mellan olika inter­

nationella instrument för en social harmonisering bör eftersträvas.

Sveriges Akademikers Centralorganisation ifrågasätter om instrumenten

har någon funktion att fylla vid sidan av ILO-konventionen nr 102, den

europeiska sociala stadgan och de samordningssträvanden som äger rum

inom Romfördragets ram. Med tanke även på att ILO-konventionen kom­

mer att revideras bör enligt organisationens mening en svensk ratificering

av instrumenten inte f. n. äga rum.

Departementschefen

Europarådet har enligt sina stadgar en allmän skyldighet att verka för

sociala och ekonomiska framsteg i medlemsstaterna. Den europeiska bal­

ken om social trygghet bör ses som ett led i framslegsarbetet och är

främst avsedd atl trygga ett socialt minimiskydd åt medlemsstaternas be­

folkning på en högre nivå än den som garanteras i ILO:s konvention nr

102 angående minimistandard för social trygghet. Man har dock inte i

balken velat ställa så höga krav på det sociala skyddet atl inte alla med­

lemmar i Europarådet skulle kunna ratificera instrumentet.

Protokollet till den europeiska balken om social trygghet avser att stimu­

lera till eu högre social nivå än balkcns.

Instrumenten har undertecknats av Sverige och åtta andra av Europci-

rådets medlemsstater.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

6

Vissa arbetsmarknadsorganisationer har ställt sig tveksamma till en ratifikation av de föreliggande instrumenten. Landsorganisationen har bl. a. yppat farhågor för att regionala konventioner på ett fält som ligger inom ILO:s kompetensområde skulle kunna leda till en försvagning av ILO:s auktoritet. Det kan därför vara skäl att påpeka att såväl balken som proto­ kollet har utarbetats i nära och gott samarbete med ILO. En svensk ratifi- cering av instrumenten leder inte till att Sverige binder sig till en viss ut­ formning av det sociala skyddet i vidare mån än som redan har skett genom ratifikationen av ILO-konventionen nr 102. Någon revision av konventionen nr 102 torde inte vara aktuell på de närmaste åren.

Med anledning av vad Svenska Arbetsgivareföreningen anför vill jag er­ inra om att EEC-staterna har medverkat vid utarbetandet av instrumen­ ten och att Belgien, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland har undertecknat dem.

Det är enligt min mening naturligt och önskvärt att Sverige i sin egenskap av medlem i Europarådet ansluter sig till instrumenten i den mån svensk lagstiftning uppfyller de krav som innefattas i dessa.

Balkens olika förmånsgrenar återfinns i delarna II—X. Dessa avsnitt har sannna benämningar, nummer och i stor omfattning samma lydelse som motsvarande delar av ILO-konventionen nr 102 men innehåller skärpningar av kraven på en del områden.

Sverige har beträffande ILO-konventionen hittills godtagit de ur delarna II (hälso- och sjukvård), III (kontantförmåner vid sjukdom), IV (för­ måner vid arbetslöshet), VI ("förmåner -sid yrkesskada), VII (familjeför- måner) och VIII (förmåner Aid havandeskap och barnsbörd) härrörande förpliktelserna. Av redogörelsen i bilaga 2 finner jag framgå att Sverige kan ikläda sig förpliktelserna enligt delarna II, III, IV, VII och VIII i balken. Den framtida utformningen av den svenska lagstiftningen om yrkesskador är un­ der utredning. Jag anser därför att Sverige f. n. inte bör godta förpliktelser­ na i del VI.

Sverige har inte godtagit ILO-konventionen nr 102 beträffande delarna V (förmåner vid ålderdom), IX (förmåner vid invaliditet) och X (förmåner till efterlevande). Det främsta hindret härför har varit bestämmelserna i kon­ ventionens artikel 68, som bl. a. föreskriver att i landet bosatta utländska med­ borgare skall äga samma rättigheter som landets egna där bosatta medbor­ gare. Lagen om allmän försäkring uppställer bl. a. krav på svenskt med­ borgarskap för rätt till folkpensionsförmåner. Bestämmelserna i konven­ tionens artikel 68 saknar motsvarighet i balken. Eftersom svensk lagstift­ ning uppfyller kraven beträffande den skyddade personkretsens omfattning och kontantförmånernas storlek, kan Sverige ansluta sig till balken även i delarna V, IX och X.

Beträffande protokollet till den europeiska balken om social trygghet fin­ ner jag av bilaga 2 framgå att den svenska lagstiftningen uppfyller de högre

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

7

krav som ställs i detta utom på eu punkt. Protokollet stadgar nämligen i delar-

fca II (hälso- och sjukvård) och VIII (förmåner vid havandeskap och barns­

börd) att den andel av kostnaderna för läkemedel, som betalas av patienten

själv eller dennes försörjare, inte får överstiga i genomsnitt 25 %. Motsva­

rande svenska bestämmelser, som är intagna i förordningen den 4 juni

1954 (nr 519) angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel, är inte

så förmånliga. Sverige bör därför inte godta protokollet i delarna II och VIII.

Av vad jag tidigare har sagt om balkens del VI (förmåner vid yrkesskada)

följer vidare att Sverige f. n. inte bör godta förpliktelserna enligt protokol­

lets motsvarande del.

För ratifikation av protokollet fordras att den ratificerande staten godtar

förpliktelserna enligt åtta av delarna II—X. Del V räknas i ratifikations-

hänseende som tre delar. Det jag anfört innebär att Sverige kan godta proto­

kollet i sammanlagt åtta av dessa delar.

Resultatet blir alltså att Sverige enligt min åsikt bör ratificera instru­

menten och därvid godta, såvitt avser balken, förpliktelserna enligt delarna

II—V och VII—X och, såvitt avser protokollet, förpliktelserna enligt de­

larna III—V, VII, IX och X. Vid en senare tidpunkt kan det eventuellt

bli aktuellt att utsträcka de svenska förpliktelserna. Kungl. Maj :t bör äga

besluta att utsträcka Sveriges åtaganden om förutsättningar föreligger där­

för.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört får jag hemställa, att Kungl.

Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att godkänna den år 1964

undertecknade europeiska balken om social trygghet och protokollet till

denna samt medge att Sverige därmed godtar de förpliktelser jag i det före­

gående angivit.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­

position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

J. P. Wieselgren

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

8

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

Bilaga 1 (Översättning)

European Code of Social Security

PREAMBLE

The member States of the Council of Europé, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europé is to achieve a greater unity between its Members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;

Considering that one of the objects of the social programme of the Coun­ cil of Europé is to encourage all Members to develop further their systems of social security;

Recognising the desirability of harmonising social charges in mem­ ber countries;

Convinced that it is desirable to establish a European Code of Social Security åt a higher level than the minimum standards embodied in In­ ternational Labour Convention No. 102 concerning Minimum Standards of Social Security,

Have agreed on the following pro­ visions, which have been prepared with the collaboration of the Inter­ national Labour Office:

PART I

General provisions

Article 1

1. In this Code: (a) the term “the Committee of

Europeisk balk om social trygghet

INLEDNING

Europarådets medlemsstater, som undertecknat denna balk,

vilka finna det vara Europarådets syfte att åstadkomma en fastare en­ het mellan dess medlemmar för att bl. a. underlätta deras sociala fram­ steg,

vilka anse att ett av ändamålen med Europarådets sociala verksam­ het är att stimulera alla medlems­ stater till att vidareutveckla sina sys­ tem för social trygghet,

vilka erkänna önskvärdheten av att harmonisera de sociala kostna­ derna i medlemsländerna,

vilka äro övertygade om önskvärd­ heten att upprätta en europeisk balk för social trygghet på en högre nivå än den minimistandard, som fast­ lagts i Internationella arbetsorgani­ sationens konvention nr 102 angåen­ de minimistandard för social trygg­ het,

hava överenskommit om följande bestämmelser, vilka utarbetats i samverkan med Internationella ar- betsbyrån:

DEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. I denna balk skall

a) med uttrycket »ministerkom-

0

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Ministers” nieans the Committee of

Ministers of the Council of Europé;

(b) the term “the Committee”

means the Committee of Experts on

Social Security of the Council of

Europé or such other Committee as

the Committee of Ministers may de-

signate to carry out the duties laid

down in Article 2, paragraph 3; Ar­

tide 74, paragraph 4, and Article 78,

paragraph 3;

(c) the term “Secretary-General”

means the Secretary-General of the

Council of Europé;

(d) the term “preseribed” means

determined by or in virtue of natio­

nal laws or regulations;

(e) the term “residence” means

ordinary residence in the territory of

the Contracting Party concerned and

the term “resident” means a person

ordinarily resident in the territory

of the Contracting Party concerned;

(f) the term “wife” means a wife

who is maintained by her husband;

(g) the term “widow” means a

woman who was maintained by her

husband åt the time of his death;

(h) the term “child” means a child

under school-leaving age or under 15

vears of age, as may be preseribed;

(i) the term “qualifying period”

means a period of contribution, or a

period of employment, or a period

of residence, or any combination

thereof, as may be preseribed.

2.

In Articles 10, 34 and 40 the

term “benefit” means either direct

benefit in the form of care or in-

mittén» förstås Europarådets minis­

terkommitté;

b) med uttrycket »kommittén»

förstås Europarådets expertkommit­

té för social trygghet eller annan så­

dan kommitté, som ministerkommit­

tén må utse att utföra de uppgifter

som angivas i artikel 2 mom. 3, arti­

kel 74 mom. 4 och artikel 78 mom.

3;

c) med uttrycket »generalsekre­

teraren» förstås Europarådets gene­

ralsekreterare;

d) med uttrycket »föreskrivet»

förstås fastställt i eller med stöd av

den nationella lagstiftningen;

e) med uttrycket »vistelse» för­

stås regelmässig vistelse inom veder­

börande fördragsslutande parts ter­

ritorium och med uttrycket »i lan­

det bosatt» (resident) envar, som re­

gelmässigt vistas inom vederbörande

fördragsslutande parts territorium;

f) med uttrycket »hustru» förstås

hustru, som försörjes av sin make;

g) med uttrycket »änka» förstås

kvinna, som vid tidpunkten för ma­

kens död försörjdes av honom;

h) med uttrycket »barn» förstås

barn under den ålder, då skolplikten

upphör, eller barn under 15 år, allt­

efter vad därom må föreskrivas;

i) med uttrycket »kvalifikations-

period» förstås eu period av fullgjor­

da avgiftsbetalningar eller av arbets-

anställning eller en vistelseperiod

eller dylika perioder i förening, allt­

efter vad därom må föreskrivas.

2. 1 artiklarna 10, 34 och 49 avser

uttrycket »förmån» antingen direkt

tillhandahållen förmån i form av

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

direct benefit consisting of a reim- bursement of the expenses home by the person concerned.

Article 2

1. Each Contracting Party shall comply with: (a) Part I; (b) åt least six of Parts II to X, provided that Part II shall count as two Parts and Part V as three Parts; (c) the relevant provisions of Parts XI and XII; and (d) Part XIII.

2. The terms of sub-paragraph (b) of the foregoing paragraph can be regarded as fulfilled if; (a) åt least three of Parts II to X, including åt least one of Parts IV, V, VI, IX and X are complied with; and

(b) in addition, proof is furnished that the social isecurity legislation in force is equivalent to one of the com- binations provided for in that sub- paragraph, taking into account:

(i) the fact that certain branches covered by sub-paragraph (a) of this paragraph exceed the standards of the Code in respect of their scope of protection or their level of benefits, or both;

(ii) the fact that certain branches covered by sub-paragraph (a) of this paragraph exceed the standards of the Code by granting supplementary services of advantages listed in Addendum 2; and

(iii) branches which do not attain the standards of the Code.

3. A Signatory desiring to avail itself of the provisions of paragraph

vård eller indirekt förmån bestående av ersättning för vederbörandes kostnader.

Artikel 2

1. Varje fördragsslutande part skall tillämpa

a) del I:

b) minst sex av delarna II till X, varvid del II skall räknas som två delar och del V som tre delar;

c) if rågakommande bestämmelser i delarna XI och XII; samt

d) del XIII.

2. Det villkor som angives i mom. 1 b) kan anses uppfyllt

a) om minst tre av delarna II till X, däri inbegripen minst en av delar­ na IV, V, VI, IX och X, tillämpas; och

b) om det därutöver kan påvisas att gällande lagstiftning om social trygghet är likvärdig med någon av de kombinationer som angivas i mom. 1 b), varvid hänsyn skall tagas till

i) det förhållandet att vissa gre­ nar, vilka omfattas av mom. 2 a), överträffa balkens standard såvitt av­ ser reglernas tillämpningsområde eller förmånernas nivå eller båda­ dera;

ii) det förhållandet att vissa gre­ nar, vilka omfattas av mom. 2 a), överträffa balkens standard genom att giva rätt till sådana komplette­ rande förmåner som angivas i Tilllägg 2; samt

iii) grenar vilka icke uppnå bal­ kens standard.

3. Signatärmakt, som önskar be­ gagna sig av mom. 2 b) av denna

11

Knngl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

2 (b) of this Artide shall make a

request to this effect in the report

to the Secretary-General submitted

in accordance with the provisions of

Article 78. The Committee, basing

itself on the principle of equivalence

of cost, shall lay down rules co-or-

dinating and defining the conditions

för taking into account the provi­

sions of paragraph 2 (b) of this Ar­

ticle. These provisions may only be

taken into account in each case with

the approval of the Committee, the

decision to be taken by a two-thirds

majority.

Article 3

Each Contracting Party shall spec-

ify in its instrument of ratification

those Parts of Parts II to X in re-

spect of which it accepts the obliga­

tions of this Code, and shall also

state whether and to what extent it

avails itself of the provisions of Ar­

ticle 2, paragraph 2.

Article 4

1. Each Contracting Party may

subsequently notify the Secretary-

General that it accepts the obliga­

tions of the Code in respect of one

or more of Parts II to X not already

specified in its ratification.

2. The undertakings referred to

in paragraph 1 of this Article shall

be deemed to be an integral part of

the ratification and to have the force

of ratification as from the datc of

notification.

artikel, skall i den rapport, som av-

gives till generalsekreteraren i enlig­

het med föreskrifterna i artikel 78,

göra framställning i detta syfte.

Kommittén skall, på grundval av

principen om lika kostnader, fast­

ställa regler, som samordna och när­

mare angiva villkoren för att bestäm­

melserna i mom. 2 b) av denna arti­

kel skola kunna tagas i beaktande.

Dessa bestämmelser må vinna beak­

tande endast om kommittén i varje

enskilt fall fattat beslut härom med

två tredjedelars majoritet.

Artikel 3

Varje fördragsslutande part skall

i sin ratifikationshandling angiva de

av delarna II till X, beträffande vilka

parten godtager de från balken här­

rörande förpliktelserna; tillika skall

angivas om och i vilken utsträck­

ning parten begagnar sig av bestäm­

melserna i artikel 2 mom. 2.

Artikel 4

1. Varje fördragsslutande part äger

därefter underrätta generalsekrete­

raren om att parten godtager de från

balken härrörande förpliktelserna

med avseende på en eller flera av de­

larna II—X, vilka icke redan angivits

i dess ratifikationshandling.

2. I mom. 1 av förevarande artikel

omnämnda åtaganden skola anses

såsom en integrerande del av ratifi­

kationen och medföra med densam­

ma identiska rättsverkningar från

och med dagen för underrättelsens

delgivande.

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Article 5

Where, for the purpose of corapli- ance with any of the Parts II to X of this Code which are to be covered hy its ratification, a Contracting Party is required to protect pre- scribed classes of persons consti- tuting not less than a specified per- centage of employees or residents, that Contracting Party shall satisfy itself, before undertaking to comply with any such Part, that the relevant percentage is attained.

Article 6

For the purpose of compliance with Parts II, III, IV, V, VIII (in so far as it relätes to medical care), IX or X of this Code, a Contracting Party may take account of protec- tion effected by means of insurance which, although not made compul- sory by national laws or regulations for the persons to be protected,

(a) is subsidised by the public authorities or, where such insurance is complementary only, is supervised by the public authorities or admi- nistered, in accordance with pre- scribed standards, by joint operation of employers and workers;

(b) covers a substantial part of the persons whose earnings do not ex- ceed those of the skilled manual male employee, determined in ac­ cordance with Article 65; and

(c) complies, in conjunction with other forms of protection, where appropriate, with the relevant provi­ sions of the Code.

Artikel 5

När en fördragsslutande part i och för tillämpningen av de av delarna II—X av förevarande balk, vilka sko­ la omfattas av ratifikationen, har att bereda skydd åt föreskrivna katego­ rier av personer, utgörande minst en viss procent av arbetstagarna eller av i landet bosatta personer, skall parten innan den förbinder sig att tillämpa någon av dessa delar, för­ vissa sig om att ifrågavarande pro­ centtal är uppnått.

Artikel 6

I och för tillämpningen av delarna II, III, IV, V, VIII (såvitt avser hälso- och sjukvård), IX eller X av före­ varande balk må parten medräkna sådant skydd som ernås genom för­ säkring, vilken, ehuru den icke blivit genom den nationella lagstiftningen obligatoriskt föreskriven för de per­ soner, som skola beredas skydd,

a) subventioneras av offentlig myndighet eller, om försäkringen en­ dast utgör ett kompletterande skydd, övervakas av offentlig myndighet eller i enlighet med föreskrivna nor­ mer handhaves gemensamt av ar­ betsgivare och arbetstagare;

b) omfattar eu väsentlig del av de personer, vilkas inkomster icke över­ stiga en yrkesutbildad manlig kroppsarbetares inkomst, fastställd i enlighet med bestämmelserna i ar­ tikel 65; samt

c) i förening med övriga even­ tuellt förekommande former av skydd fyller de krav, som uppställts i balkens tillämpliga föreskrifter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

13

PART II

Medical care

Article 7

Each Contracting Party for which

this Part of this Code is in force

shall secure to the persons protected

the provision of benefit in respect

of a condition requiring medical care

of a preventive or curative nature

in accordance with the following Ar­

tides of this Part.

Artide 8

The contingencies covered shall

include any morbid condition, what-

ever its cause, and pregnancy and

confinement and their consequences.

Artide 9

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of employ-

ees, constituting not less than 50 per

cent of all employees, and also their

wives and children; or

(b) prescribed classes of the eco-

nomically active population, consti­

tuting not less than 20 per cent of

all residents, and also their wives

and children; or

(c) prescribed classes of residents,

constituting not less than 50 per cent

of all residents.

Artide 10

1. The benefit shall include åt

least:

(a) in case of a morbid condition,

(i) general practitioner care, in-

cluding domiciliary visiting;

(ii) specialist care åt hospital for

DEL II

Hälso- och sjukvård

Artikel 7

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer förmåner, när deras

tillstånd kräver hälso- och sjukvård

av förebyggande eller botande art, i

enlighet med följande artiklar av

denna del.

fi, J

1 {t ;

Artikel 8

Här avsedda riskfall skola gälla

varje sjukdomstillstånd, vad dess or­

sak än må vara, havandeskap samt

förlossning och följderna därav.

Artikel 9

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 50 pro­

cent av alla arbetstagare ävensom de­

ras hustrur och barn; eller

b) föreskrivna kategorier av den

förvärvsarbetande befolkningen, ut­

görande minst 20 procent av alla i

landet bosatta, ävensom deras hust­

rur och barn; eller

c) föreskrivna kategorier av i lan­

det bosatta, utgörande minst 50 pro­

cent av samtliga.

Artikel 10

1. Förmånerna skola minst om­

fatta:

a) vid sjukdomstillstånd:

i) vård av allmänpraktiserande lä­

kare, innefattande jämväl hembesök;

ii) specialistvård på sjukhus för

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

in-patients and out-patients, and such specialist care as may be avail- able outside hospitals;

(iii) the essential pharmaceutical supplies as prescribed by medical or other qualified practitioners; and

(iv) hospitalisation where neces- sary; and

(b) in case of pregnancy and con- finement and their consequences,

(i) pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified mid- wives; and

(ii) hospitalisation where neces- sary.

2. The beneficiary or his bread- winner may be required to share in the cost of the medical care the beneficiary receives in respect of a morbid condition; the rules concern- ing such cost-sharing shall be so de­ signed as to avoid hardship.

3. The benefit provided in accord- ance with this Article shall be afford- ed with a view to maintaining, re- storing or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his per­ sonal needs.

4. The institutions or Government departments administering the bene­ fit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the persons protected to avail themselves of the general health services placed åt their disposal by the public au- thorities or by other bodies recog- nised by the public authorities.

där intagna och för patienter i öppen vård samt sådan specialistvård, som må finnas tillgänglig utanför sjuk­ hus;

iii) väsentliga läkemedel, som or­ dineras av läkare eller annan legiti­ merad utövare av sjukvård;

iv) vård på sjukhus, om så er­ fordras, samt

b) vid havandeskap och förloss­ ning samt följderna därav

i) vård av läkare eller utbildad barnmorska såväl före som vid för­ lossningen ävensom eftervård; samt

ii) vård på sjukhus, om så er­ fordras.

2. Förmånstagaren eller den som är ansvarig för hans försörjning må kunna åläggas att deltaga i bestri­ dandet av kostnaderna för den hälso- och sjukvård, som förmånstagaren åtnjuter vid sjukdom; reglerna här­ för skola utformas på sådant sätt, att vederbörande icke försättes i en ekonomisk nödsituation.

3. Den i enlighet med denna arti­ kel tillhandahållna hälso- och sjuk­ vården skall syfta till att vidmakt­ hålla, återställa eller förbättra den skyddades hälsa samt förmåga att arbeta och tillgodose sina personliga behov.

4. De myndigheter eller institutio­ ner, som äro ansvariga för tillhanda­ hållandet av förmånen, skola på lämpligt sätt söka förmå de skydda­ de personerna att utnyttja de all­ männa hälso- och sjukvårdsanord- ningar, som ställas till deras förfo­ gande av offentliga myndigheter eller av andra av sådana myndigheter er­ kända organ.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

15

Article 11

The benefit specified in Article 10

shall, in a contingency covered, be

secured åt least to a person protected

who has completed, or whose bread-

winner has completed, such quali-

fying period as may be considered

necessary to preclude abuse.

Artide 12

The benefit specified in Article 10

shall be granted throughout the con­

tingency, covered, except that, in case

of a morbid condition, its duration

may be limited to 26 weeks in each

case, but benefit shall not be sus-

pended while a sickness benefit con-

tinues to be paid, and provision shall

be made to enable the limit to be

extended for prescribed diseases re-

cognised as entailing prolonged care.

PART III

Sickness benefit

Artide 13

Each Contracting Party for which

this Part of the Code is in force shall

secure to the persons protected the

provision of sickness benefit in ac-

cordance with the following Artides

of this Part.

Artide It

The contingency covered sball in-

clude incapacity for work resulting

from a morbid condition and involv-

ing suspension of earnings, as de-

fined by national Iaws or regulations.

Artikel 11

I artikel 10 angivna förmåner sko­

la i här avsett riskfall tillförsäkras

åtminstone sådana skyddade perso­

ner, som själva eller vilkas försör-

jare fullgjort en kvalifikationspe-

riod, som må anses erforderlig till

förekommande av missbruk.

Artikel 12

I artikel 10 angivna förmåner sko­

la utgå så länge följderna av det in­

träffade riskfallet bestå, dock att vid

sjukdom förmånernas varaktighet

må begränsas till 26 veckor i varje

särskilt fall; förmånerna skola emel­

lertid icke indragas, så länge kon­

tantförmån utgår, och åtgärder sko­

la vidtagas i syfte att förlänga tiden

för förmånernas åtnjutande vid vis­

sa föreskrivna sjukdomar, som en­

ligt vunnen erfarenhet kräva utdra­

gen vårdtid.

DEL III

Kontantförmåner vid sjukdom

Artikel 13

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer kontantförmåner vid

sjukdom i enlighet med följande ar­

tiklar av denna del.

Artikel It

Här avsett riskfall skall gälla ar­

betsoförmåga, härrörande av sjuk­

dom och medförande inkomstbort­

fall av den innebörd den nationella

lagstiftningen angiver.

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

Article 15

The persons protected shall com- prise:

(a) prescribed classes of employ- ees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco- nomically active population, consti­ tuting not less than 20 per cent of all residents; or

(c) all residents whose means dur- ing the contingency do not exceed limits prescribed in such a inanner as to comply with the requirements of Article 67.

Artide 16

1. Where classes of employees or classes of the economically active population are protected, the benefit shall be a periodical payment cal- culated in such a manner as to comply with the requirements of Ar­ ticle 65 or with the requirements of Article 66.

2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are pro­ tected, the benefit shall be a period­ ical payment calculated in such a manner as to comply with the re­ quirements of Article 67; provided that a prescribed benefit shall be guaranteed, without means test, to the prescribed classes of persons de- termined in accordance with Article 15 (a) or (b).

Artide 17

The benefit specified in Article 16 shall, in a contingency covered, be secured åt least to a person protected

Artikel 15

Den skyddade personkretsen skall omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­ betstagare, utgörande minst 50 pro­ cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut­ görande minst 20 procent av alla i landet bosatta; eller

c) alla i landet bosatta, vilkas till­ gångar så länge följderna av det in­ träffade riskfallet bestå icke över­ stiga viss gräns, som står i överens­ stämmelse med vad i artikel 67 före- skrives.

Artikel 16

1. När skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare eller av den förvärvsarbetande befolk­ ningen, skall kontantförmånen ut­ göras av en i enlighet med bestäm­ melserna i artikel 65 eller artikel 66 beräknad periodisk utbetalning.

2. När skyddet omfattar alla i lan­ det bosatta, vilkas tillgångar, så länge följderna av det inträffade riskfallet bestå, icke överstiga före­ skrivna gränser, skall kontantförmå­ nen utgöras av en i enlighet med be­ stämmelserna i artikel 67 beräknad periodisk utbetalning; dock skall fö­ reskriven förmån utan behovspröv- ning tillförsäkras de kategorier, som angivits i artikel 15 a) eller b).

Artikel 17

I artikel 16 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras åt­ minstone sådana skyddade personer,

17

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

who has completed such qualifying

period as may be considered neces-

sary to preclude abuse.

Article 18

The benefit specified in Article 16

shall be granted throughout the con-

tingency, except that the benefit may

be limited to 26 weeks in each case

of sickness, and need not be paid

for the first three days of suspension

of earnings.

vilka fullgjort en kvalifikationspe-

riod, som må anses erforderlig till

förekommande av missbruk.

Artikel 18

I artikel 16 angiven förmån skall

utgå så länge följderna av det inträf­

fade riskfallet bestå, dock att förmå­

nens varaktighet må begränsas till

26 veckor vid varje särskilt sjuk­

domsfall, samt att förmånen icke be­

höver utgivas för de första tre da­

garna av inkomstbortfallet.

PART IV

Unemployment benefit

Article 19

Each Contracting Part}' for which

tim Part of the Code is in force shall

secure to the persons protected the

provision of unemployment benefit

in accordance with the following Ar­

tides of this Part.

Article 20

The contingency covered shall in-

clude suspension of earnings, as de-

fined by national laws or regulations,

due to inability to obtain suitable

employment in the case of a person

protected who is capable of, and

available for, work.

Article 21

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of employ-

ees, constiluting not less than 50 per

cent of all employees; or

( b) all residents whose means dur-

ing the contingency do not exceed

DEL IV

Förmåner vid arbetslöshet

Artikel 19

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer förmåner vid arbets­

löshet i enlighet med följande artik­

lar av denna del.

Artikel 20

Här avsett riskfall skall gälla in­

komstbortfall — av den innebörd

den nationella lagstiftningen angiver

—- på grund av bristande tillgång på

lämpligt arbete för en skyddad per­

son, som är arbetsför och oförhind­

rad att åtaga sig arbete.

Artikel 21

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 50 pro­

cent av samtliga; eller

b) alla i landet bosatta, vilkas till­

gångar, så länge följderna av det in-

2 — Bilaga till riksdagens protokoll 1965. 1 saml. Nr 115

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Artide 67.

Article 22

1. Where dasses of employees are protected, the benefit shall be a pe- riodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Artide 65 or with the requirements of Artide 66.

2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protect­ ed, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; provided that a pre­ scribed benefit shall be guaranteed, without means test, to the prescribed classes of employees determined in accordance with Article 21 (a).

Artide 23

The benefit specified in Article 22 shall, in a contingency covered, be secured åt least to a person pro­ tected who has completed such quali- fying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Artide 2i

1. The benefit specified in Article 22 shall be granted throughout the contingency, except that its duration may be limited,

(a) where classes of employees are protected, to 13 weeks within a pe­ riod of 12 months, or to 13 weeks in each case of suspension of earnings; or

träffade riskfallet bestå, icke över­ stiga viss gräns, som står i överens­ stämmelse med vad i artikel 67 före- skrives.

Artikel 22

1. När skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare, skall förmånen utgöras av en i en­ lighet med bestämmelserna i artikel 65 eller artikel 66 beräknad perio­ disk utbetalning.

2. När skyddet omfattar alla i lan­ det bosatta, vilkas tillgångar, så länge följderna av det inträffade riskfallet bestå, icke överstiga före­ skrivna gränser, skall förmånen ut­ göras av en i enlighet med bestäm­ melserna i artikel 67 beräknad pe­ riodisk utbetalning; dock skall före­ skriven förmån utan behovspröv- ning tillförsäkras de kategorier, som angivits i artikel 21 a).

Artikel 23

I artikel 22 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras åt­ minstone sådana skyddade personer, vilka fullgjort en kvalifikationspe- riod, som må anses erforderlig till förekommande av missbruk.

Artikel 2i

1. I artikel 22 angiven förmån skall utgå så länge följderna av det inträffade riskfallet bestå, dock att förmånens varaktighet må begrän­ sas

a) när skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare, till 13 veckor under en period av 12 må­ nader eller till 13 veckor för varje inkomstbortfall; eller

Kungl. Maj.fs proposition nr It5 år 1965

19

(b) where all residents whose

means during the contingency do not

cxceed prescribed limits are pro-

tected, to 26 weeks within a period

of 12 months; provided that the du-

ration of the prescribed benefit,

guaranteed without means test, may

be limited in accordance wifh sub-

paragraph (a) of this paragraph.

2. Where national laws or regula-

tions provide that the duration of the

benefit shall vary with the length of

the contribution period and/or the

benefit previously received within a

prescribed period, the provisions of

paragraph 1 of this Artide shall be

deemed to be fulfilled if the average

duration of benefit is åt least 13

weeks wäthin a period of 12 months.

3. The benefit need not be paid

for a waiting period of the first seven

days in each case of suspension of

earnings, counting days of unemploy-

ment before and after temporary

employment lasting not more than a

prescribed period as part of the same

case of suspension of earnings.

4. In the case of seasonal workers

the duration of the benefit and the

waiting period may be adapted to

their conditions of employment.

PART V

Old-age benefit

Article 25

Each Contracting Party for which

this Part of the Gode is in force shall

seeure to the persons protected the

provision of old-age benefit in ac-

b) när skyddet omfattar alla i lan­

det bosatta, vilkas tillgångar, så

länge följderna av det inträffade

riskfallet bestå, icke överstiga före­

skrivna gränser, till 26 veckor un­

der en period av 12 månader; utgår

föreskriven förmån utan behovs-

prövning, må dock förmånens var­

aktighet begränsas i enlighet med

vad i inom. 1 a) stadgas.

2. När enligt den nationella lag­

stiftningen förmånens varaktighet

skall bestämmas i förhållande till av-

giftsperiodens längd och/eller tidiga­

re under en föreskriven period upp­

burna förmåner, skola bestämmel­

serna i mom. 1 anses uppfyllda, om

förmånens genomsnittliga varaktig­

het uppgår till minst 13 veckor un­

der en period av 12 månader.

3. Förmånen behöver icke utgå

under en karenstid omfattande de

första sju dagarna av varje period

av inkomstbortfall, varvid dagar av

arbetslöshet före och efter en till­

fällig anställning, som icke översti­

ger en föreskriven tidrymd, skola

räknas såsom utgörande del av en

och samma period av inkomstbort­

fall.

4. I fråga om säsongarbetare må

förmånens varaktighet och karens­

tiden anpassas efter arbetsförhållan­

dena.

DEL V

Förmåner vid ålderdom

A rtikel 25

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer förmåner vid ålderdom

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

cordance with the following Artides of this Part.

Article 26

1. The contingency covered shall be survival beyond a prescribed age.

2. The prescribed age shall be not more than 65 years or than such higher age that the number of re- sidents having attained that age is not less than 10 per cent of the number of residents under that age hut over 15 years of age.

3. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is en- gaged in any prescribed gainful ac- tivity or that the benefit, if contri- butory, may be reduced, where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount and, if non-con- tributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken to- gether exceed a prescribed amount.

Artide 27

The persons protected shall com- promise:

(a) prescribed classes of employ- ees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco- nomically active population, consti­ tuting not less than 20 per cent of all residents; or

(c) all residents whose means dur­

i enlighet med följande artiklar av denna del.

Artikel 26

1. Här avsett riskfall skall gälla överskridandet av en stadgad ålders­ gräns.

2. Den högsta stadgade ålders­ gränsen skall ligga vid 65 år; dock må högre ålder föreskrivas, om an­ talet i landet bosatta personer, vilka uppnått denna ålder, utgör minst 10 procent av hela antalet i landet bo­ satta personer, vilka icke uppnått nämnda högre ålder men är o över 15 år.

3. Den nationella lagstiftningen må föreskriva, att med utgivande av förmånerna må anstå, därest den därtill eljest berättigade utövar visst förvärvsarbete, eller att förmånerna, därest dessa grunda sig på erlagda avgifter, må nedsättas, om förmåns- tagarens arbetsinkomst överstiger ett föreskrivet belopp, ävensom att förmånerna, därest de icke grunda sig på erlagda avgifter, må nedsät­ tas, om förmånstagarens arbetsin­ komst eller övriga tillgångar eller bådadera sammanlagt överstiga ett föreskrivet belopp.

Artikel 27

Den skyddade personkretsen skall omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­ betstagare, utgörande minst 50 pro­ cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut­ görande minst 20 procent av alla i landet bosatta; eller

c) alla i landet bosatta, vilkas till-

21

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

ing the contingency do not exceed

limits prescribed in such a manner

as to comply with the requirenients

of Article 67.

Article 28

The benefit shall be a periodical

payment calculated as follows:

(a) where classes of employees or

classes of the economically active

population are protected, in such a

manner as to comply either with the

requirenients of Article 65 or with

the requirenients of Article 66;

(b) where all residents whose

means during the contingency do not

exceed prescribed limits are pro­

tected, in such a manner as to

comply with the requirenients of Ar­

ticle 67.

Artide 29

1. The benefit specified in Article

28 shall, in a contingency covered,

be secured åt least:

(a) to a person protected who has

completed, prior to the contingency,

in accordance with prescribed rules,

a qualifying period wThich may be 30

years of contribution or employment,

or 20 years of residence; or

(b) where, in principle, all eco­

nomically active persons are pro­

tected, to a person protected who has

completed a prescribed qualifying

period of contribution and in respect

of whom while he was of working

age, the prescribed yearly average

number of contributions has been

paid.

2. Where the benefit referred to in

gångar under den tid riskfallet av­

ser, icke överstiga viss gräns, som

står i överensstämmelse med vad i

artikel 67 föreskrives.

Artikel 28

Förmån skall utgöras av perio­

diska utbetalningar, beräknade

a) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 65 eller artikel 66, när skyd­

det omfattar endast vissa kategorier

av arbetstagare eller av den förvärvs­

arbetande befolkningen;

b) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 67, när skyddet omfattar

alla i landet bosatta, vilkas tillgång­

ar under den tid, riskfallet omfattar

icke överstiga fastställda gränser.

Artikel 29

1. I artikel 28 angiven förmån

skall i här avsett riskfall tillförsäk­

ras åtminstone

a) skyddad person, som före risk­

fallet i enlighet med föreskrivna reg­

ler kan tillgodoräkna en kvalifika-

tionsperiod, omfattande antingen 36

års avgiftsbetalningar eller anställ­

ning eller ock 20 års vistelse i lan­

det; eller

b) när skyddet i princip omfattar

alla förvärvsarbetande, skyddad per­

son, som kan tillgodoräkna föreskri­

ven kvalifikationsperiod av avgifts­

betalningar och beträffande vilken

under hans arbetsföra ålder erlagts

föreskrivet genomsnittligt antal års­

avgifter.

2. När förmån, som avses i inom.

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

paragraph 1 of tliis Artide is condi-

tional upon a minimum period of

contribution or employment, a re-

duced benefit shall be secured åt

least:

(a) to a person protected who has

completed, prior to the contingency,

in accordance with prescribed rules,

a qualifying period of 15 years of

contribution or employment; or

(b) where, in principle, all eco-

nomically active persons are pro­

tected, to a person protected who has

completed a prescribed qualifying

period of contribution and in respect

of whom, while he was of working

age, half the yearly average number

of contributions prescribed in ac­

cordance with paragraph 1 (b) of

this Artide has been paid.

3. The requirements of paragraph

1 of this Artide shall be deemed

to be satisfied where a benefit cal-

culated in conformity with the re­

quirements of Part XI but åt a per­

centage of ten points lower than

shown in the Schedule appended to

that Part for the standard benefi-

ciary concerned is secured åt least to

a person protected who has com­

pleted, in acccordance with pre­

scribed rules, ten years of contribu­

tion or employment, or five years of

residence.

4. A proportional reduction of the

percentage indicated in the Schedule

appended to Part XI may be effected

where the qualifying period for the

benefit corresponding to the reduced

percentage exceeds ten years of con­

tribution or employment but is less

than 30 years of contribution or

employment; if such qualifying pe-

1, är beroende av en minimiperiod

av avgiftsbetalningar eller anställ­

ning, skall en reducerad förmån till­

försäkras åtminstone

a) skyddad person, som före risk­

fallet i enlighet med föreskrivna reg­

ler kan tillgodoräkna en kvalifika-

tionsperiod av 15 års avgiftsbetal­

ningar eller anställning; eller

b) när skyddet i princip omfattar

alla förvärvsarbetande, skyddad per­

son, som kan tillgodoräkna en före­

skriven kvalifikationsperiod av av­

giftsbetalningar och beträffande vil­

ken under hans arbetsföra ålder er­

lagts halva det genomsnittliga antal

årsavgifter, som avses i mom. 1 b)

av denna artikel.

3. Bestämmelserna i mom. 1 av

denna artikel skola anses vara upp­

fyllda, när en förmån, som beräknats

i enlighet med del XI men efter ett

procenttal 10 enheter lägre än det

tal, vilket i den vid nämnda del fo­

gade tabellen angives för vederbö­

rande standardförmånstagare, till­

försäkras åtminstone varje skyddad

person, som i enlighet med föreskriv­

na regler kan tillgodoräkna antingen

tio års avgiftsbetalningar eller an­

ställning eller ock fem års vistelse i

landet.

4. Det procenttal, som angives i

den vid del XI fogade tabellen må

proportionellt nedsättas, när kvali-

fikationsperioden för den förmån,

som motsvarar det reducerade pro­

centtalet, omfattar mer än 10 men

mindre än 30 år av avgiftsbetalning­

ar eller anställning; överstiger nämn­

da kvalifikationsperiod 15 år, skall

23

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

riod exceeds 15 years, a reduced

benefit shall be payable in conform-

ity with paragraph 2 of this Article.

5. Where the benefit referred to

in paragraphs 1, 3 or 4 of this Article

is conditional upon a minimum pe­

riod of contribution or employment,

a reduced benefit shall be payable

under prescribed conditions to a per­

son protected who, by reason only of

his advanced age when the provi­

sions concerned in the application of

this Part come into force, has not

satisfied the conditions prescribed

in accordance with paragraph 2 of

this Article, unless a benefit in con-

formity with the provisions of para­

graphs 1, 3 or 4 of this Article is

secured to such person åt an age

higher than the normal age.

Article 30

The benefits specified in Artides

28 and 29 shall be granted through-

out the contingency.

PART VI

Employment injury benefit

Article 31

Each Contracting Party for Which

this Part of the Code is in force shall

secure to the persons protected the

provision of employment injury be­

nefit in accordance with the follow-

ing Articles of this Part.

Article 32

The contingencies covered shall

include the following where the state

en avkortad förmån utgå enligt

mom. 2 av denna artikel.

5. När förmån, som avses i mom.

1, 3 eller 4 av denna artikel, är be­

roende av en minimiperiod av av-

giftsbetalningar eller anställning,

skall en avkortad förmån under

fastställda villkor utgå till skyddad

person, som endast på grund av sin

framskridna ålder vid tidpunkten

för ikraftträdandet av de bestämmel­

ser, vilka medgiva tillämpning av

förevarande del av balken, icke kun­

nat uppfylla de i enlighet med mom.

2 av denna artikel föreskrivna vill­

koren, såvida icke förmån i enlighet

med bestämmelserna i mom. 1, 3

eller 4 av denna artikel tillkommer

sådan person först vid högre ålder

än den normala.

Artikel 30

De i artiklarna 28 och 29 angivna

förmånerna skola utgå under hela

tiden efter det vederbörande över­

skridit stadgad åldersgräns.

DEL VI

Förmåner vid yrkesskada

Artikel 31

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer förmåner vid yrkes­

skada i enlighet med följande artik­

lar av denna del.

Artikel 32

Här avsedda riskfall skola inne­

fatta följande fall, för såvitt de här-

24

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

of affairs described is due to acci- dent or a prescribed disease result- ing from employment:

(a) a morbid condition; (b) incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations;

(c) total loss of earning capacity or partial loss thereof in excess of a prescribed degree, likely to be per­ manent, or corresponding loss of faculty; and

(d) the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a xvidow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

Article 33

The persons protected shall com- prise prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees, and, for bene­ fit in respect of death of the bread­ winner, also their wives and child- ren.

Article 3b

1. In respect of a morbid condi­ tion, the benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.

2. The medical care shall com- prise: (a) general practitioner and spe-

röra av olycksfall i arbete eller före­ skriven yrkessjukdom:

a) sjukdomstillstånd;

b) av sådant sjukdomstillstånd orsakad arbetsoförmåga, medföran­ de inkomstbortfall av den innebörd den nationella lagstiftningen angi­ ver;

c) sannolikt bestående fullständig förlust av förvärvsförmågan eller mera avsevärd partiell förlust därav eller annan motsvarande fysisk inva­ liditet; samt

d) änkas eller barns förlust av försörjningen vid familjeförsörja­ rens frånfälle; i fråga om änka må dock rätten till förmån göras be­ roende av att enligt den nationella lagstiftningen presumtion för oför­ måga till självförsörjning kan anses föreligga.

Artikel 33

Den skyddade personkretsen skall omfatta föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 procent av samtliga och, i fråga om förmån vid familjeförsörjarens död, även deras hustrur och barn.

Artikel 3i

1. Vid sjukdomstillstånd skall för­ månen utgöras av hälso- och sjuk­ vård enligt mom. 2 och 3 av denna artikel.

2. Hälso- och sjukvården skall omfatta:

a) såväl sluten som öppen vård av

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

25

cialist in-patient care and out-patient

care, including domiciliary visiting;

(b) dental care;

(c) nursing care åt home or in

hospital or other medical institu­

tions ;

(d) maintenance in hospitals,

convalescent homes, sanatoria or

other medical institutions;

(e) dental, pharmaceutical and

other medical or surgical supplies,

including prosthetic appliances, kept

in repair, and eyeglasses; and

(f) the care furnished by mem-

bers of such other professions as

may åt any time be legally recognised

as allied to the medical profession,

under the supervision of a medical

or dental practitioner.

3. The medical care provided in

accordance with the preceding pa-

ragraphs shall be afforded with a

view to maintaining, restoring or

improving the health of the person

protected and his ability to work

and to attend to his personal needs.

Article 35

1. The institutions or Government

departments administering the medi­

cal care shall co-operate, wherever

appropriate, with the general voca-

tional rehabilitation services, with a

view to the re-establishment of han-

dicappcd persons in suitable work.

2. National laws or regulations

may authorise such institutions or

departments to ensure provision for

the vocational rehabilitation of han-

dicapped persons.

allmänpraktiserande läkare och av

specialist, innefattande jämväl hem­

besök ;

b) tandvård;

c) sjuksköterskevård i hemmet

eller å sjukhus eller annan sjuk­

vårdsinrättning;

d) vård å sjukhus, konvalescent-

hem, sanatorium eller annan sjuk­

vårdsinrättning;

e) tandproteser o. d., läkemedel

jämte övriga medicinska eller kir­

urgiska hjälpmedel, däri inbegripna

proteser samt underhåll av sådana,

ävensom glasögon;

f) vård, som under kontroll av

läkare eller tandläkare lämnas av

andra legitimerade utövare av sjuk­

vård.

3. I enlighet med mom. 1—2 till­

handahållen hälso- och sjukvård

skall syfta till att vidmakthålla, åter­

ställa eller förbättra den skyddades

hälsa samt förmåga att arbeta och

tillgodose sina personliga behov.

Artikel 35

1. De myndigheter eller institutio­

ner, som äro ansvariga för tillhanda­

hållandet av hälso- och sjukvården,

skola, när så lämpligen kan ske,

samarbeta med de allmänna arbets-

vårdsorganen i syfte att återanpassa

personer med nedsatt arbetsförmåga

till lämpligt arbete.

2. Den nationella lagstiftningen

må uppdraga åt nämnda myndighe­

ter eller institutioner att vidtaga åt­

gärder för yrkesomskolning av per­

soner med nedsatt arbetsförmåga.

26

Kungl. Maj ds proposition nr 115 år 1965

Article 36

1. In respeet of incapacity for work, total loss of earning capacity likely to be permanent, or corres- ponding loss of faculty, or the death of the breadwinner, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66

.

2. In case of partial loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, the benefit, where payable, shall be a periodical payment representing a suitable proportion of that specified för total loss of earning capacity or corresponding loss of faculty.

3. The periodical payment may be commuted for a lump sum:

(a) where the degree of incapa­ city is slight; or

(b) where the competent autho- rity is satisfied that the lump sum will be properly utilised.

Artide 37

The benefit specified in Artides 34 and 36 shall, in a contingency covered, be secured åt least to a per­ son protected who was employed on the territory of the Contracting Party concerned åt the time of the accident if the injury is due to accident or åt the time of contracting the disease if the injury is due to a disease and, for periodical payments in respeet of death of the breadwinner, to the widow and children of such person.

Artikel 36

1. Vid arbetsoförmåga, sannolikt bestående fullständig förlust av för­ värvsförmågan eller annan motsva­ rande fysisk invaliditet eller vid fa­ miljeförsörjarens död skall förmå­ nen utgöras av periodiska utbetal­ ningar, beräknade i enlighet med be­ stämmelserna i artikel 65 eller arti­ kel 66.

2. Vid sannolikt bestående partiell förlust av förvärvsförmågan eller an­ nan motsvarande fysisk invaliditet skall förmånen, där sådan skall ut­ givas, utgöras av periodiska utbetal­ ningar, vilka stå i lämplig relation till den förmån, som béstämts vid fullständig förlust av förvärvsförmå­ gan eller annan motsvarande fysisk invaliditet.

3. De periodiska utbetalningarna må utbytas mot ett kapital för en gång

a) då arbetsförmågan är endast obetydligt nedsatt; eller

b) då vederbörande myndighet prövar kapitalet komma att använ­ das på lämpligt sätt.

Artikel 37

I artiklarna 34 och 36 angivna för­ måner skola i här avsett riskfall till­ försäkras åtminstone varje skyddad person, som var sysselsatt såsom ar­ betstagare inom fördragsslutande parts territorium vid tidpunkten för olycksfallets inträffande eller sjuk­ domens ådragande, samt, såvitt av­ ser periodiska utbetalningar vid fa­ miljeförsörjarens frånfälle, dennes änka och barn.

27

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Article 38

The benefit specified in Artides

34 and 36 shall be granted through-

out the contingency, except that, in

respect of incapacity for work, the

benefit need not be paid for the first

three days in each case of suspen­

sion of earnings.

PART VII

Family benefit

Artide 39

Each Contracting Party för which

this Part of the Code is in force shall

secure to the persons protected the

provision of family benefit in accor-

dance with the following Artides of

this Part.

Artide 40

The contingency covered shall be

responsibilty for the maintenance of

children as prescribed.

Artide 41

The persons protected shall com-

prise, as regards the periodical pay-

ments specified in Article 42:

(a) prescribed classes of employ-

ees, constituting not less than 50

per cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco-

nomically active population, consti­

tuting not less than 20 per cent of

all residents.

Artide 42

The benefit shall be:

(a) a periodical payment granted

to any person protected having com-

pleted the prescribed qualifying pe­

riod; or

Artikel 38

I artiklarna 34 och 36 angivna för­

måner skola utgå så länge följderna

av det inträffade riskfallet bestå,

dock att i avseende å arbetsoförmåga

förmånen icke behöver utgivas för

de tre första dagarna av inkomst­

bortfallet.

DEL VII

Familjeförmåner

Artikel 39

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer familjeförmåner i en­

lighet med följande artiklar av den­

na del.

Artikel 40

Här avsett riskfall skall gälla för­

sörjningsplikt mot barn i enlighet

med givna föreskrifter.

Artikel 41

Den skyddade personkretsen skall

såvitt avser i artikel 42 angivna pe­

riodiska utbetalningar, omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 50 pro­

cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den

förvärvsarbetande befolkningen, ut­

görande minst 20 procent av alla i

landet bosatta.

Artikel 42

Förmånen skall utgöras av

a) periodiska utbetalningar till

varje skyddad person, som kan till­

godoräkna den föreskrivna kvalifi-

kationsperioden; eller

28

(b) the provision to or in respect b) tillhandahållande åt barn eller of children of food, clothing, hous- för barns räkning av föda, kläder, ing, holidays or domestic help; or bostad, ferievistelse eller hemhjälp;

eller

(c) a combination of the benefits c) under a) och b) angivna för- provided for in sub-paragraphs (a) måner i förening. and (b) of this Article.

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Article 43

The benefit specified in Article 42 shall be secured åt least to a person protected who, within a prescribed period, has completed a qualifying period which may be one month of contribution or employment, or six months of residence, as may be prescribed.

Article 44

The total value of the benefits granted in accordance with Article 42 to the persons protected shall be such as to represent 1.5 per cent of the wage of an ordinary adult male labourer as determined in accor­ dance with the rules laid down in Article 66, multiplied by the total number of children of all residents.

Article 45

Where the benefit consists of a periodical payment, it shall be grant­ ed throughout the contingency.

PART VIII

Maternity benefit

Article 46

Each Contracting Party for which this Part of the Code is in force shall secure to the persons protected the

Artikel 43

I artikel 42 angiven förmån skall tillförsäkras åtminstone varje skyd­ dad person, som under föreskriven tid kan tillgodoräkna en kvalifika- tionsperiod, utgörande antingen en månads avgiftsbetalning eller an­ ställning eller ock sex månaders vis­ telse i landet alltefter vad därom må finnas föreskrivet.

Artikel 44

Sammanlagda värdet av de enligt artikel 42 till skyddade personer ut­ gående förmånerna skall uppgå till 1,5 procent av en vanlig vuxen man­ lig arbetares lön, sådan denna be­ stämmes enligt i artikel 66 angivna regler, multiplicerad med hela an­ talet barn till alla i landet bosatta.

Artikel 45

När förmånen består av periodiska utbetalningar, skall den utgå under hela den tid riskfallet omfattar.

DEL VIII

Förmåner vid havandeskap och barns­

börd

Artikel 46

Varje fördragsslutande part, för vilken denna del av balken är i kraft, skall tillförsäkra av skyddet omfat-

29

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

provision of maternity benefit in

accordance with the following Art­

ides of this Part.

Article 57

The contingencies covered shall

include pregnancy and confinement

and their consequences, and suspen­

sion of earnings, as defined by na­

tional laws or regulations resulting

therefrom.

Artide 58

The persons protected shall com-

prise:

(a) all women in prescribed clas-

ses of employees, which classes con-

stitute not less than 50 per cent of

all employees, and, for maternity

medical benefit, also the wives of

men in these classes; or

(b) all women in prescribed clas­

ses of the economically active popu-

lation, which classes constitute not

less than 20 per cent of all residents,

and, for maternity medical benefit,

also the wives of men in these

classes.

Artide 59

1. In respect of pregnancy and

confinement and their consequences,

the maternity medical benefit shall

be medical care as specified in pa-

ragraphs 2 and 3 of this Article.

2. The medical carc shall include

åt least:

(a) pre-natal, confinement and

post-natal care either by medical

tade personer förmåner vid havan­

deskap och barnsbörd i enlighet med

följande artiklar av denna del.

Artikel 57

Här avsett riskfall skall gälla ha­

vandeskap och förlossning, ävensom

följderna därav, samt härigenom

uppkommet inkomstbortfall av den

innebörd den nationella lagstiftning­

en angiver.

Artikel 58

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) alla kvinnor inom föreskrivna

kategorier av arbetstagare, utgöran­

de minst 50 procent av samtliga ar­

betstagare samt, såvitt avser hälso-

och sjukvårdsförmåner vid havande­

skap och barnsbörd, även hustrur till

män tillhörande dessa kategorier;

eller

b) alla kvinnor inom föreskrivna

kategorier av den förvärvsarbetande

befolkningen, utgörande minst 20

procent av alla i landet bosatta samt,

såvitt avser hälso- och sjukvårdsför­

måner vid havandeskap och barns-

börd, även hustrur till män tillhö­

rande dessa kategorier.

Artikel 59

1. Med avseende å havandeskap

och förlossning samt följderna där­

av skall hälso- och sjukvårdsförmå­

nen vid havandeskap och barnsbörd

utgöras av i mom. 2 och 3 av denna

artikel angiven hälso- och sjukvård.

2. Hälso- och sjukvården skall

omfatta åtminstone

a) vård av läkare eller utbildad

barnmorska såväl före som vid för-

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

practitioners or by qualified mid- wives; and

(b) hospitalisation where neces- sary.

3. The medical care specified in paragraph 2 of this Article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the woman protected and her ability to work and to attend to her personal needs.

4. The institutions or Government departments administering the ina- ternity medical benefit shall, by such means as inay be deemed app- ropriate, encourage the women pro­ tected to avail themselves of the ge­ neral health services placed åt their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

Article 50

In respect of suspension of earn- ings resulting from pregnancy and from confinement and their conse- quences, the benefit shall be a pe- riodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66. The amount of the periodical pay­ ment may vary in the course of the contingency, subject to the average rate thereof coinplying with these requirements.

Article 51

The benefit specified in Artides 49 and 50 shall, in a contingency covered, be secured åt least to a wo­ man in the classes protected who has

lossningen ävensom eftervård; samt

b) vård å sjukhus, om så erford­ ras.

3. Den i mom. 2 av denna artikel angivna hälso- och sjukvården skall syfta till att vidmakthålla, återställa eller förbättra skyddad kvinnas häl­ sa samt förmåga att arbeta och till­ godose sina personliga behov.

4. De myndigheter eller institutio­ ner, som äro ansvariga för tillhanda­ hållande av hälso- och sjukvårdsför­ måner vid havandeskap och barns­ börd, skola på lämpligt sätt söka för­ må skyddade kvinnor att utnyttja de allmänna hälso- och sjukvårds- anordningar, som ställas till deras förfogande av offentliga myndighe­ ter eller av andra av sådana myn­ digheter erkända organ.

Artikel 50

Vid inkomstbortfall, föranlett av havandeskap och barnsbörd även­ som följderna därav, skall förmå­ nen utgöras av en periodisk utbetal­ ning beräknad i enlighet med be­ stämmelserna i artikel 65 eller arti­ kel 66. Beloppet av sådan utbetal­ ning må variera under betalnings­ perioden, såframt genomsnittsbelop- pet fyller i nämnda artiklar uppställ­ da krav.

Artikel 51

I artiklarna 49 och 50 angivna för­ måner skola i här avsett riskfall till­ försäkras minst varje kvinna inom de skyddade kategorierna, vilken

31

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

completed such qualifying period as

may be considered necessary to

preclude abuse, and the benefit spe-

cified in Article 49 shall also be

secured to the wife of a man in the

classes protected where the latter has

completed such qualifying period.

Article 52

The benefit specified in Artides

49 och 50 shall be granted through-

out the contingency, except that the

periodical payment may be limited

to 12 weeks, unless a longer period

of abstention from work is required

or authorised by national laws or

regulations, in which event it may

not be limited to a period less than

such longer period.

PART IX

Invalidity benefit

Article 53

Each Contracting Party for which

this Part of the Code is in force shall

secure to the persons protected the

provision of invalidity benefit in

accordance with the following Art­

ides of this Part.

Article 54

The contingency covered shall in-

clude inability to engage in any

gainful activity, to an extent pre-

scribed, which inability is likely to

be permanent or persists after the

cxhaustion of sickness benefit.

kan tillgodoräkna en kvalifikations-

period, som må anses erforderlig till

förekommande av missbruk; den i

artikel 49 angivna förmånen skall

jämväl tillförsäkras hustru till man

tillhörande de skyddade kategorier­

na, under förutsättning att mannen

kan räkna sig till godo en sådan kva-

lifikationsperiod.

Artikel 52

I artiklarna 49 och 50 angivna för­

måner skola utgå under hela den tid

riskfallet omfattar, dock att den pe­

riodiska utbetalningen må begränsas

till 12 veckor, där icke en längre

frånvaro från arbetet är påkallad

eller medgiven i den nationella lag­

stiftningen, i vilket fall utbetalning­

en icke må avse kortare period.

DEL IX

Förmåner vid invaliditet

Artikel 53

Varje fördragsslutande part, för

vilken denna del av balken är i kraft,

skall tillförsäkra av skyddet omfat­

tade personer förmåner vid invalidi­

tet i enlighet med följande artiklar

av denna del.

Artikel 54

Här avsett riskfall skall gälla viss

föreskriven grad av oförmåga till

förvärvsarbete, när det kan antagas,

att nämnda oförmåga kommer att

vara bestående eller kvarstå efter

upphörandet av kontantförmånerna

vid sjukdom.

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Article 55

The persons protected shall com- prise:

(a) prescribed classes of employ- ees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco- nomically active population, consti­ tuting not less than 20 per cent of all residents; or

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a way as to comply with the requirements of

Article 67.

Article 56

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

(a) where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;

(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are pro­ tected, in such a manner as to comply with the requirements of

Article 67.

Article 57

1. The benefit specified in Article 56 shall, in a contingency covered, be secured åt least: (a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or emplov- ment, or 10 years of residence; or

Artikel 55

Den skyddade personkretsen skall omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­ betstagare, utgörande minst 50 pro­ cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut­ görande minst 20 procent av alla i landet bosatta; eller

c) alla i landet bosatta, vilkas till­ gångar så länge följderna av det in­ träffade riskfallet bestå, icke över­ stiga viss gräns, i enlighet med vad i artikel 67 föreskrives.

Artikel 56

Förmånen skall utgöras av perio­ diska utbetalningar, beräknade

a) i enlighet med bestämmelserna i artikel 65 eller artikel 66, när skyd­ det omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare eller av den förvärvs­ arbetande befolkningen;

b) i enlighet med bestämmelserna i artikel 67, när skyddet omfattar alla i landet bosatta, vilkas tillgångar under den tid riskfallet avser, icke överstiga föreskrivna gränser.

Artikel 57

1. I artikel 56 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäk­ ras åtminstone

a) skyddad person, som före risk­ fallet i enlighet med föreskrivna reg­ ler kan tillgodoräkna en kvalifika- tionsperiod, omfattande antingen 15 års avgiftsbetalningar eller anställ­ ning eller ock 10 års vistelse i lan­ det; eller,

33

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

(b) where, in principle, all eco-

nomically active persons are pro­

teser!, to a person protected who has

eonipleted a qualifying period of

three years of contribution and in

respect of whom, while he was of

working age, the prescribed yearly

average number of contributions has

been paid.

2. Where the benefit referred to

in paragraph 1 of this Article is con-

ditional upon a minimum period of

contribution or employment, a re-

duced benefit shall be secured åt

least:

(a) to a person protected who has

eonipleted, prior to the contingency,

in accordance with prescribed rules,

a qualifying period of five years of

contribution or employment; or

(b) wrhere, in principle, all eco-

nomically active persons are protect­

ed, to a person protected who has

eonipleted a qualifying period of

three years of contribution and in

respect of whom, while he was of

working age, half the yearly average

number of contributions prescribed

in accordance with paragraph 1 (b)

of this Article has been paid.

3. The requirements of paragraph

1 of this Article shall be deemed to

be satisfied where a benefit calcu-

lated in conformity with the require­

ments of Part XI but åt a percentage

of ten points lower than shown in

the Schedule appended lo that Part

for the standard beneficiary con-

cerned is secured åt least lo a person

protected who has eonipleted, in ac­

cordance with prescribed rules, five

years of contribution, employment or

residence.

b) när skyddet i princip omfattar

alla förvärvsarbetande, skyddad per­

son, som kan tillgodoräkna en kva-

lifikationsperiod av tre års avgifts-

betalningar och beträffande vilken

under hans arbetsföra ålder erlagts

föreskrivet genomsnittligt antal års­

avgifter.

2. När förmån, som avses i mom. 1,

är beroende av en minimiperiod av

avgiftsbetalningar eller anställning,

skall en reducerad förmån tillförsäk­

ras åtminstone

a) skyddad person, som före risk­

fallet i enlighet med föreskrivna reg­

ler kan tillgodoräkna en kvalifika-

tionsperiod av fem års avgiftsbetal­

ningar eller anställning; eller,

b) när skyddet i princip omfattar

alla förvärvsarbetande, skyddad per­

son, som kan tillgodoräkna en kvali-

fikationsperiod av tre års avgiftsbe­

talningar och beträffande vilken un­

der hans arbetsföra ålder erlagts hal­

va det genomsnittliga antal årsavgif­

ter, som avses i mom. 1 b) av denna

artikel.

3. Bestämmelserna i mom. 1 av

denna artikel skola anses vara upp­

fyllda, när en förmån, som beräknats

i enlighet med del XI men efter ett

procenttal 10 enheter lägre än det

tal, vilket i den vid nämnda del fo­

gade tabellen angives för vederbö­

rande standardförmånstagare, till­

försäkras åtminstone varje skyddad

person, som i enlighet med före­

skrivna regler kan tillgodoräkna fem

års avgiftsbetalningar, anställning

eller vistelse i landet.

3 — Bit/igu till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 115

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the pension corresponding to the re- duced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this Article.

Article 58

The benefit specified in Artides 56 and 57 shall be granted through- out the contingency or until an old- age benefit becomes payable.

PART X

Survivors’ benefit

Artide 59

Each Contracting Party for which this Part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of survivors’ benefit in accordance with the following Art­ ides of this Part.

Artide 60

1. The contingency covered shall include the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

2. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may

4. Det procenttal, som angives i den vid del XI fogade tabellen, må proportionellt nedsättas, när kvali- fikationsperioden för den pension, som motsvarar det reducerade pro­ centtalet, omfattar mer än fem men mindre än 15 år av avgiftsbetalning- ar eller anställning; en avkortad för­ mån skall utgivas enligt mom. 2 av denna artikel.

Artikel 58

De i artiklarna 56 och 57 angivna förmånerna skola utgå under hela den tid riskfallet omfattar eller till dess de ersättas med förmåner vid ålderdom.

DEL X

Förmåner till efterlevande

Artikel 59

Varje fördragsslutande part, för vilken denna del av balken är i kraft, skall tillförsäkra av skyddet omfat­ tade personer förmåner vid familje­ försörjarens frånfälle i enlighet med följande artiklar av denna del.

Artikel 60

1. Här avsett riskfall skall avse änkas eller barns förlust av försörj­ ningen till följd av familjeförsörja­ rens frånfälle; i fråga om änka må dock rätten till förmån göras bero­ ende av att enligt den nationella lag­ stiftningen presumtion för oförmåga till självförsörjning kan anses före­ ligga-

2. Den nationella lagstiftningen må föreskriva, att med utgivande av för­ månerna må anstå, därest den där-

35

Kungl. Maj ds proposition nr 115 år 1965

be suspended if such person is en-

gaged in any prescribed gainful

activity or that the benefit, if contri-

butory, may be reduced where the

earnings of the beneficiary exceed a

prescribed amount, and, if non-con-

tributory, may be reduced where the

earnings of the beneficiary or his

other means or the two taken to-

gether exceed a prescribed amount.

Article 61

The persons protected shall com-

prise:

(a) the wives and the children of

breadwinners in prescribed classes

of employees, 'which classes consti-

tute not less than 50 per cent of all

employees; or

(b) the wives and the children of

breadwinners in prescribed classes

of the economically active popula-

tion, which classes constitute not

less than 20 per cent of all residents;

or

(c) all resident widows and resi­

dent children who have lost their

breadwinner and whose means dur-

ing the contingency do not exceed

limits prescribed in such a inanner

as to comply with the requirements

of Article 67.

Artide 62

The benefit shall be a periodical

payinent calculated as follows:

(a) where the wives and children

of breadwinners in classes of em­

ployees or classes of the economi­

cally active population are protect-

till eljest berättigade utövar visst

förvärvsarbete, eller att förmånerna,

därest dessa grunda sig på erlagda

avgifter, må nedsättas, om förmåns-

tagarens arbetsinkomst överstiger ett

föreskrivet belopp, ävensom att för­

månerna, därest de icke grunda sig

på erlagda avgifter, må nedsättas, om

förmånstagarens arbetsinkomst eller

övriga tillgångar eller bådadera sam­

manlagt överstiga ett föreskrivet be­

lopp.

Artikel 61

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) hustru och barn till familjeför­

sörjare inom föreskrivna kategorier

av arbetstagare, utgörande minst 50

procent av samtliga; eller

b) hustru och barn till familjeför­

sörjare inom föreskrivna kategorier

av den förvärvsarbetande befolk­

ningen, utgörande minst 20 procent

av alla i landet bosatta; eller

c) alla i landet bosatta änkor och

barn, vilka förlorat sin försörjare

och vilkas tillgångar under den tid

riskfallet omfattar icke överstiga viss

gräns, i enlighet med vad i artikel 67

föreskrives.

Artikel 62

Förmånen skall utgöras av perio­

diska utbetalningar, beräknade

a) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 65 eller artikel 66, när skyd­

det omfattar hustru och barn till

familjeförsörjare inom vissa katego-

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

ed, in such manner as to comply either with the requirements of Art­ ide 65 or with the requirements of Artide 66;

(b) where all resident widows and resident children wdiose means during the contingency do not ex- ceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Artide 67.

Article 63

1. The benefit specified in Article ^62 shall, in a contingency covered, !be secured åt least: (a) to a person protected whose breadwinner has completed, in ac- cordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or

(b) where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, the pre­ scribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this Article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured åt least: (a) to a person protected whose breadwinner has completed, in ac- cordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or

rier av arbetstagare eller av den för­ värvsarbetande befolkningen;

b) i enlighet med bestämmelserna i artikel 67, när skyddet omfattar alla i landet bosatta änkor och barn, vilkas tillgångar under den tid risk­ fallet omfattar icke överstiga före­ skrivna gränser.

Artikel 63

1. I artikel 62 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras åt­ minstone

a) skyddad person, vilkens försör- jare i enlighet med föreskrivna reg­ ler kan tillgodoräkna en kvalifika- tionsperiod, omfattande antingen 15 års avgiftsbetalningar eller anställ­ ning eller ock 10 års vistelse i landet; eller,

b) när skyddet i princip omfattar hustru och barn till alla förvärvs­ arbetande, skyddad person, vilkens försörj are kan tillgodoräkna en kva- lifikationsperiod av tre års avgifts­ betalningar, under förutsättning att för denne försörj ares räkning under hans arbetsföra ålder erlagts före­ skrivet genomsnittligt antal årsavgif­ ter.

2. När förmån, som avses i mom. 1, är beroende av en minimiperiod av avgiftsbetalningar eller anställning, skall en reducerad förmån tillförsäk­ ras åtminstone

a) skyddad person, vilkens försör- jare i enlighet med föreskrivna reg­ ler kan tillgodoräkna en kvalifika- tionsperiod av fem års avgiftsbetal­ ningar eller anställning; eller,

37

Kungi. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

(b) where, in principle, the wives

and children of all economically

active persons are protected, to a per­

son protected whose breadwinner

has completed a qualifying period

of three years of contribution and

in respect of whose breadwinner,

while he was of working age, half

the yearly average number of con-

tributions prescribed in accordance

with paragraph 1 (b) of this Article

have been paid.

3. The requirements of paragraph

1 of this Article shall be deemed to

be satisfied where a benefit calcu-

lated in conformity with the requi-

rements of Part XI but åt a percen-

tage of ten points lower than shown

in the Schedule appended to that

Part for the standard beneficiary

concerned is secured åt least to a

person protected whose breadwinner

has completed, in accordance with

prescribed rules, five years of contri­

bution, employment or residence.

4. A proportional reduction of the

percentage indicated in the Schedule

appended to Part XI may be effected

where the qualifying period for the

benefit corresponding to the reduced

percentage exceeds five years of

contribution or employment but is

less than 15 years of contribution or

employment; a reduced benefit shall

be payable in conformity with para­

graph 2 of this Article.

5. In order that a childless widow

presumed to be incapable of self-

support may be entitled to a sur-

vivor’s benefit, a minimum duration

of the marriage may be required.

b) när skyddet i princip omfattar

hustru och barn till alla förvärvs­

arbetande, skyddad person, vilkens

försörj are kan tillgodoräkna en kva-

lifikationsperiod av tre års avgifts-

betalningar, under förutsättning att

för denne försörjares räkning under

hans arbetsföra ålder erlagts halva

det genomsnittliga antal årsavgifter,

som avses i mom. 1 b) av denna

artikel.

3. Bestämmelserna i mom. 1 av

denna artikel skola anses vara upp­

fyllda, när en förmån, som beräknats

i enlighet med del XI men efter ett

procenttal 10 enheter lägre än det

tal, vilket i den vid nämnda del fo­

gade tabellen angives för vederbö­

rande standardförmånstagare, till­

försäkras åtminstone varje skyddad

person, vilkens försörjare i enlighet

med föreskrivna regler fullgjort fem

års avgiftsbetalningar, anställning

eller vistelse i landet.

4. Det procenttal, som angives i

den vid del XI fogade tabellen, må

proportionellt nedsättas, när kvalifi-

kationsperioden för den förmån, som

motsvarar det reducerade procent­

talet, omfattar mer än fem men

mindre än 15 år av avgiftsbetalning­

ar eller anställning; en avkortad för­

mån skall utgå enligt mom. 2 av

denna artikel.

5. För att barnlös änka, som pre-

suineras vara oförmögen att själv

försörja sig, skall äga rätt till för­

måner vid familjeförsörjarens från-

fälle, må krävas att äktenskapet be­

stått viss minimitid.

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Article 6b

The benefit specified in Articles 62 and 63 shall be granted through- out the contingency.

PART XI

Standards to be complied with by

periodical payments

Artide 65

1. In the case of a periodical pay- ment to which this Article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this Part, åt least the percentage indicated therein of the total of the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same fa­ mily responsibilities as the standard beneficiary.

2. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner shall be calculated according to prescribed rules, and, where the persons pro­ tected or their breadwinners are arranged in classes according to their earnings, their previous earn­ ings may be calculated from the basic earnings of the classes to which they belonged.

3. A maximum limit may be pre­ scribed for the rate of the benefit or for earnings taken into account for the calculation of the benefit, pro­ vided that the maximum limit is fixed in such a way that the pro-

Artikel 6b

De i artiklerna 62 och 63 angivna förmånerna skola utgå under hela den tid riskfallet omfattar.

DEL XI

Normer för beräkning av de periodiska

utbetalningarna

Artikel 65

1. Vid periodisk utbetalning, varå denna artikel äger tillämpning, skall förmånens belopp, ökat med belop­ pet av familjebidrag, som må utgå under den tid riskfallet omfattar va­ ra sådant, att det för i bifogade tabell angiven standardförmånstagare vid riskfallet i fråga utgör minst i tabel­ len angiven procent av summan av förmånstagarens eller hans familje­ försörjares tidigare inkomster och familjebidragen till en skyddad per­ son med samma försörjningsplikt som standardförmånstagaren.

2. Förmånstagarens eller hans för­ sörj ares tidigare inkomster skola be­ räknas enligt föreskrivna regler; när de skyddade personerna eller deras försörj are äro uppdelade i inkomst­ klasser, må deras tidigare inkomster beräknas efter grundlönerna inom de inkomstklasser, vilka de tillhörde.

3. För förmånsbeloppet liksom för de inkomster, vilka ligga till grund för beräkningen av förmånen, må fastställas ett högsta belopp under förutsättning att detta bestämmes på sådant sätt, att föreskrifterna i mom.

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

39

visions of paragraph 1 of this Artide

are complied with, where the pre-

vious earnings of the beneficiary or

his breadwinner are equal to or

lower than the wage of a skilled

manual male employee.

4. The previous earnings of the

beneficiary or his breadwinner, the

wrage of the skilled manual male

employee, the benefit and any family

allowances shall be calculated on the

same time basis.

5. For the other beneficiaries, the

benefit shall bear a reasonable rela­

tion to the benefit for the standard

beneficiary.

6. For the purpose of this Article,

a skilled manual male employee shall

be:

(a) a fitter or turner in the ma-

nufacture of machinery other than

electrical machinery; or

(b) a person deemed typical of

skilled labour selected in accordance

with the provisions of paragraph 7

of this Article; or

(c) a person whose earnings are

equal to 125 per cent of the average

earnings of all the persons protected.

7. The person deemed typical of

skilled labour for the purposes of

paragraph 6 (b) of this Article shall

be a person employed in the major

group of economic activities with the

largest nuinber of economically ac-

tive male persons protected in the

contingency in question, or of the

breadwinners of the persons pro­

tected, as the case may be, in the

division coinprising the largest nuin­

ber of such persons or breadwinners;

for this purpose, the intcrnationnl

standard industrial classification of

1 av denna artikel uppfyllas, när för-

månstagarens eller hans försörjares

tidigare inkomster icke överstiga en

yrkesutbildad manlig kroppsarbeta­

res lön.

4. Förmånstagarens eller hans för­

sörj ares tidigare inkomster, en yr­

kesutbildad manlig kroppsarbetares

lön, förmånen och familjebidragen

skola samtliga beräknas i förhållan­

de till samma tidsenhet.

5. Vad beträffar övriga förmåns­

tagare skall förmånen stå i skäligt

förhållande till standardförmånsta-

garens förmån.

6. I denna artikel avses med yrkes­

utbildad manlig kroppsarbetare

a) hopsättare eller svarvare inom

industri för tillverkning av andra

maskiner än elektriska sådana; eller

b) person, som kan anses typisk

för yrkesutbildad arbetskraft, utvald

i enlighet med föreskrifterna i mom.

7; eller

c) person, vilkens inkomster äro

lika med 125 procent av genomsnitts­

inkomsterna för samtliga skyddade.

7. Såsom typisk för yrkesutbildad

arbetskraft enligt mom. 6 b) skall

anses person, som tillhör den under­

grupp, vilken med hänsyn till antalet

av ifrågavarande riskskydd omfat­

tade manliga förvärvsarbetande eller

med hänsyn till antalet försörjare

för skyddade personer, utgör den

största gruppen inom den huvud­

grupp, som i sig innesluter det störs­

ta antalet dylika förvärvsarbetande

eller försörjare; vid bedömandet här­

av skall begagnas den av Förenta

Nationernas ekonomiska och sociala

40

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations åt its Seventh Session on 27th August 1948, and reproduced in Addendum 1 to this Code, or such classification as åt any time amended, shall be used.

8. Where the rate of benefit varies by region, the skilled manual male employee may be determined for each region in accordance with pa- ragraphs 6 and 7 of this Article.

9. The wage of the skilled manual male employee selected in ac­ cordance with paragraph 6 (a) and (b) of this Article shall be deter­ mined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or re- gulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allo- wances if any; where such rates dif- fer by region but paragraph 8 of this Article is not applied, the me­ dian rate shall be taken.

10. The rates of current periodical payments in respect of old age, em- ployment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general

level of ear-

nings where the result from substan­ tial changes in the cost of living.

Article 66

1. In the case of a periodical pay- ment to which this Article applies, the rate of the benefit, increased by

råd vid dess sjunde sammanträde den 27 augusti 1948 antagna, såsom Tillägg 1 till denna balk fogade inter­ nationella standardindelningen av all ekonomisk verksamhet efter närings­ gren med de ändringar, som senare må komma att vidtagas i nämnda in­ delning.

8. Om förmånens storlek växlar inom olika områden, må den yrkes- utbildade manliga kroppsarbetaren för varje område utväljas i enlighet med mom. 6 och 7 av denna artikel.

9. Lönen för en enligt bestämmel­ serna i mom. 6 a) och b) utvald yrkesutbildad manlig kroppsarbetare skall bestämmas på grundval av den för normal arbetstid gällande lönen —• såsom denna fastställts genom kollektivavtal eller, i förekommande fall, genom eller i kraft av nationell lagstiftning eller genom sedvana -— inklusive dyrtidstillägg, om sådana utgå; i de fall då den sålunda be­ stämda lönen varierar mellan olika områden, men mom. 8 av denna ar­ tikel icke tillämpas, skall medianlö- nen användas. 10. Beloppen av löpande perio­ diska utbetalningar avseende ålder­ dom, yrkesskada (utom i fall av övergående arbetsoförmåga), invali­ ditet samt försörj arens död, skola göras till föremål för översyn i an­ slutning till väsentliga ändringar i den allmänna inkomstnivån, då så­ dana föranledas av väsentliga änd­ ringar i levnadskostnaderna.

Artikel 66

1. Vid periodisk utbetalning, varå denna artikel äger tillämpning, skall förmånens belopp, ökat med belop-

41

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

the amount of any family aliowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this Part, åt least the percentage indicated therein of the total of the wage of an ordi- nary adult male labourer and of the amount of any family aliowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.

2. The wage of the ordinary adult male labourer, the benefit and any family aliowances shall be calculated on the same time basis.

3. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable rela­ tion to the benefit for the standard beneficiary.

4. For the purpose of this Article, the ordinary adult male labourer shall be: (a) a person deemed typical of unskilled labour in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or

(b)

sl

person deemed typical of

unskilled labour selected in accord- ance with the provisions of the fol- lowing paragraph.

5. The person deemed typical of unskilled labour for the purpose of paragraph 4

(b)

of this Article shall

be a person employed in the major group of economic activitics with the largest number of economically ac- tive male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons pro- teeted, as the case may be, in the division coinprising the largest num-

pet av familjebidrag, som må utgå under den tid riskfallet omfattar va­ ra sådant, att det för i bifogade tabell angiven standardförmånstagare vid riskfallet i fråga utgör minst i ta­ bellen angiven procent av summan av en vuxen manlig grovarbetares lön och familjebidragen till en skyd­ dad person med samma försörjnings­ plikt som standardförmånstagaren.

2. En vuxen manlig grovarbetares lön, förmånen och familjebidragen skola samtliga beräknas i förhållan­ de till samma tidsenhet.

3. Vad beträffar övriga förmåns­ tagare skall förmånen stå i skäligt förhållande till standardförmånsta- garens förmån.

4. I denna artikel avses med vuxen manlig grovarbetare

a) person, som kan anses typisk för icke yrkesutbildad arbetskraft inom industri för tillverkning av andra maskiner än elektriska så­ dana; eller

b) person, som kan anses typisk för icke yrkesutbildad arbetskraft, utvald i enlighet med föreskrifterna i mom. 5.

5. Såsom typisk för icke yrkesut­ bildad arbetskraft enligt mom. 4 b) skall anses person, som tillhör den undergrupp, vilken med hänsyn till antalet av ifrågavarande riskskydd omfattade manliga förvärvsarbetan­ de eller med hänsyn till antalet för- sörjare för skyddade personer, ut­ gör den största gruppen inom den huvudgrupp, som i sig innesluter det största antalet dylika förvärvsarbe-

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

ber of such persons or breadwin- ners; for this purpose the internatio- nal standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations åt its Seven t h Session on 27th August 1948, and reproduced in Addendum 1 to this Code, or such classification as åt any time amended, shall be used.

6. Where the rate of benefit varies by region, the ordinary adult male labourer may be determined for each region in accordance with pa- ragraphs 4 and 5 of this Article.

7. The wage of the ordinary adult male labourer shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by col- lective agreements, by or in pursu- ance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, in- cluding cost-of-living allowances if any; where such rates differ by re­ gion but paragraph 6 of this Article is not applied, the median rate shall be taken.

8. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earn- ings where these result from sub­ stantial changes in the cost of living.

Article 67

In the case of a periodical payment to which this Article applies:

(a) the rate of the benefit shall

tande eller försörjare; vid bedöman­ det härav skall begagnas den av För­ enta Nationernas ekonomiska och sociala råd vid dess sjunde samman­ träde den 27 augusti 1948 antagna, såsom Tillägg 1 till denna balk fo­ gade internationella standardindel­ ningen av all ekonomisk verksam­ het efter näringsgren med de änd­ ringar, som senare må komma att vidtagas i nämnda indelning.

6. Om förmånens storlek växlar inom olika områden, må den vuxna manliga grovarbetaren för varje om­ råde utväljas i enlighet med mom. 4 och 5 av denna artikel.

7. Den vuxna manliga grovarbeta­ rens lön skall bestämmas på grund­ val av den för normal arbetstid gäl­ lande lönen ■— såsom denna fast­ ställts genom kollektivavtal eller, i förekommande fall, genom eller i kraft av nationell lagstiftning eller genom sedvana — inklusive dyrtids- tillägg, om sådana utgå; i de fall då den sålunda bestämda lönen varierar mellan olika områden, men mom. 6 av denna artikel icke tillämpas, skall medianlönen användas.

8. Beloppen av löpande periodiska utbetalningar avseende ålderdom, yr­ kesskada (utom i fall av övergående arbetsoförmåga), invaliditet samt försörjarens död, skola göras till föremål för översyn i anslutning till väsentliga ändringar i den allmänna inkomstnivån, då sådana föranledas av väsentliga ändringar i levnads­ kostnaderna.

Artikel 67

Vid periodisk utbetalning, varå denna artikel äger tillämpning,

a) skall förmånens belopp bestäm-

43

Knngl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

be determined according to a pre-

scribed scale or a scale fixed by the

competent public authority in con-

formity with prescribed rules;

(b) such rate may be reduced only

to the extent by which the other

means of the family of the bene-

ficiary exceed prescribed substantial

amounts or substantial amounts

fixed by the competent public au­

thority in conformity with pre­

scribed rules;

(c) the total of the benefit and

any other means, after deduction of

the substantial amounts referred to

in sub-paragraph (b) of this Article,

shall be sufficient to maintain the

family of the beneficiary in health

and decency, and shall be not less

than the corresponding benefit cal-

mas efter en föreskriven skala eller

en av vederbörande offentliga myn­

dighet i enlighet med föreskrivna

regler fastställd skala;

b) må sådant belopp nedsättas en­

dast i den mån förmånstagarens fa­

miljs övriga tillgångar överstiga före­

skrivna väsentliga belopp eller av

vederbörande offentliga myndighet i

enlighet med föreskrivna regler fast­

ställda väsentliga belopp;

c) skall det sammanlagda belop­

pet av förmåner och samtliga övriga

tillgångar —- efter avdrag av under

b) nämnda väsentliga belopp — vara

tillräckligt för att tillförsäkra för­

månstagarens familj sunda och dräg­

liga levnadsförhållanden och må icke

understiga det förmånsbelopp, som

Schedule to part XI. Periodical paymenls lo standard beneflciaries

Part

Contlngency

Standard benificiary

Percentage

III

Sickness

Man with wife and two children

45

IV

Unemployment

Man with wife and two children

45

V

Old age

Man with wife of pensionable age

40

VI

Employment injury:

Incapacity for work

Man with wife and two children

50

Total loss of earning capacity Man with wife and two children

50

Survivors

Widow with two children

40

VIII

Maternity

Woman

45

IX

Invalidity

Man with wife and two children

40

X

Survivors

Widow with two children

40

Tabell till del XI. Periodiska ulbetalni ngar till slandardförmånstagare

Del

Riskfall

Standar dförmånstagare

Procentsats

III

Sjukdom

Man med hustru och två barn

45

IV

Arbetslöshet

Man med hustru och två barn

45

V

Ålderdom

Man med hustru i pensionsåldern

40

VI

Yrkesskada:

Arbetsoförmåga

Man med hustru och två barn

50

Total förlust av förvärvs­

förmågan

Man med hustru och två barn

50

Efterlevande

Änka med två barn

40

VIII

Havandeskap och bamsbörd

Kvinna

45

IX

Invaliditet

Man med hustru och två barn

40

X

Efterlevande

Änka med två barn

40

44

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

culated in accordance with the re- quirements of Article 66;

(d) the provisions of sub-para- graph (c) of this Article shall be deeraed to be satisfied if the total ainount of benefits paid under the

Part concerned exceeds, by åt least 30 per cent, the total amount of benefits which would be obtained by applying the provisions of Article 66 and the provisions of:

(i) Article 15 (b) for Part III;

(ii) Article 27 (b) for Part V;

(iii) Article 55 (b) for Part IX; (iv) Article 61 (b) för Part X.

PART XII

Common provisions

Article 68

A benefit to which a person pro- tected would otherwise be entitled in compliance with any of Parts II to X of this Code may be suspended to such extent as may be prescribed;

(a) as long as the person concern­ ed is absent from the territory of the Contracting Party concerned;

(b) as long as the person con­ cerned is maintained åt public ex- pense, or åt the expense of a social security institution or service, sub- ject to a portion of the benefit being granted to the dependants of the beneficiary;

(c) as long as the person con­ cerned is in receipt of another social security cash benefit, other than a family benefit, and during any pe­ riod in respect of which he is in- demnified for the contingency by a third party, subject to the part of

beräknats i enlighet med artikel 66;

d) skola bestämmelserna i punkt

c) anses vara uppfyllda, om det sam­ manlagda beloppet av enligt veder­ börande del av denna konvention utgivna förmåner med minst 30 pro­ cent överstiger det sammanlagda för- månsbelopp, som skulle ernås genom tillämpning av bestämmelserna i ar­ tikel 66 samt bestämmelserna i

i) artikel 15 b) i fråga om del III;

ii) artikel 27 b) i fråga om del V;

iii) artikel 55 b) i fråga om del IX; i v) artikel 61 b) i fråga om del X.

DEL XII

Gemensamma bestämmelser

Artikel 68

Förmån, vartill skyddad person rf- jest vore berättigad i enlighet med någon av delarna II—X av denna balk, må innehållas i den utsträck­ ning som må vara föreskriven,

a) så länge vederbörande icke be­ finner sig inom den fördragsslutande- partens territorium;

b) så länge vederbörande försörjes av allmänna medel eller på social trygghetsinstitutions bekostnad, dock att en del av förmånen skall utgå till dem som för sin försörjning äro be­ roende av förmånstagaren;

c) så länge vederbörande åtnjuter annan kontant social trygghetsför­ mån än familjebidrag, samt under tid, för vilken han hålles skadeslös för riskfallet av tredje part, under förutsättning att den sålunda inne­ hållna delen icke överstiger sist-

45

Kungl. Maj ds proposition nr 115 år 1965

the benefit which is suspended not exceeding the other benefit or the indenmity by a third party;

(d) where the person concerned has made a fraudulent claim;

(e) where the contingency has been caused by a criminal offence committed by the person concerned;

(f) where the contingency has been caused by the wilful miscon- duct of the person concerned;

(g) in appropriate cases, where the person concerned neglects to make use of the medical or rehabili- tation services placed åt his disposal or fails to comply with rules pre- scribed for verifying the occurrence or continuance of the contingency or for the conduct of the benefi- ciaries;

(h) in the case of unemployment benefit, where the person concerned has failed to make use of the employ- ment services placed åt his disposal;

(i) in the case of unemployment benefit, where the person concerned has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute, or has left it volun- tarily without just cause; and

(j) in the case of survivors’ bene­ fit, as long as the widow is living with a man as his wife.

Article 69

1. Every claimant shall have a right of appeal in case of refusal of the benefit or complaint as to its quality or quantity.

2. Where in the application of this Gode a Government department res-

nämnda förmån eller från tredje part utgående skadestånd;

d) då vederbörande sökt utfå för­ mån under falska förutsättningar;

e) då riskfallet framkallats av ett av vederbörande begånget brott;

f) då riskfallet framkallats av en av vederbörande avsiktligt begången förseelse;

g) när så kan anses skäligt i fall då vederbörande underlåter att ut­ nyttja till hans förfogande stående hälso- och sjukvårds- eller arbets- vårdsanordningar eller icke iaktta­ ger för styrkande av riskfallets in­ träffande eller fortvaro eller för för- månstagarens uppförande föreskriv­ na regler;

h) i fråga om förmån vid arbets­ löshet, då vederbörande underlåtit att utnyttja till hans förfogande stå­ ende arbetsförmedlingsinstitutioner;

i) i fråga om förmån vid arbets­ löshet, då vederbörande förlorat sin anställning som en omedelbar följd av arbetsncdläggelse i samband med arbetstvist eller frivilligt lämnat an­ ställningen utan giltigt skäl; samt

j) i fråga om efterlevandepension, så länge änkan sammanlever med en man under äktenskapsliknande för­ hållanden.

Artikel 69

1. Envar som gör anspråk på social trygghetsförmån skall äga anföra be­ svär över avslag å framställning där­ om samt klagan rörande dess beskaf­ fenhet eller storlek.

2. När vid tillämpningen av före­ varande balk ett inför den lagstif-

46

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

ponsible to a legislature is entrusted with the administration of medical care, the right of appeal provided for in paragraph 1 of this Article may be replaced by a right to have a complaint concerning the refusal of medical care or the quality of the care received investigated by the appropriate authority.

3. Where a claim is settled by a special tribunal established to deal with social security questions and on which the persons protected are represented, no right of appeal shall be required.

Article 70

1. The cost of the benefits prov­ ided in compliance with this Code and the cost of the administration of sucli benefits shall be home col- lectively by way of insurance contri- butions or taxation or both in a man- ner which avoids hardship to per­ sons of small means and takes into account the economic situation of the Contracting Party concerned and of the classes of persons protected.

2. The total of the insurance con- tributions home by the employees protected shall not exceed 50 per cent of the total of the financial re- sources allocated to the protection of employees and their wives and children. For the purpose of ascer- taining whether this condition is ful­ filled, all the benefits provided by the Contracting Party concerned in compliance with this Code, except family benefit and, if provided by a special branch, employment injury benefit, may be taken together.

tande församlingen ansvarigt stats- departement handhaver administra­ tionen av hälso- och sjukvård må i inom. 1 avsedd besvärsrätt ersättas med en rätt att få klagan rörande vägrad hälso- och sjukvård eller be­ skaffenheten av meddelad vård prö­ vad av vederbörande myndighet.

3. Då ansökan om förmån avgöres av en för behandling av socialförsäk- ringsfrågor särskilt inrättad domstol, i vilken de skyddade personerna äro representerade, är besvärsrätt icke erforderlig.

Artikel 70

1. Kostnaderna för förmåner, som utgå vid tillämpning av denna balk, ävensom förvaltningskostnader skola bestridas kollektivt genom försäk­ ringsavgifter eller beskattning eller bådadera, dock att därigenom icke alltför tunga bördor må påläggas ekonomiskt svaga befolkningsskikt, varjämte hänsyn bör tagas till den fördragsslutande partens och de skyddade personkategoriernas eko­ nomiska läge.

2. Det sammanlaga beloppet av de försäkringsavgifter, som bestridas av skyddade arbetstagare, må icke över­ stiga 50 procent av vad som åtgår för skyddet av arbetstagarna samt deras hustrur och barn. För att bestämma om detta villkor är uppfyllt må alla av den fördragsslutande parten en­ ligt denna balk tillhandahållna för­ måner sammanräknas med undantag för familjebidrag samt förmåner vid yrkesskada därest de sistnämnda ut­ göra en särskild social trygghetsgren.

Kungl. Maj ds proposition nr 115 år 1965

47

3. The Contraoting Party concern-

ed shall accept general responsibility

for the due provision of the benefits

provided in compliance with this

Code, and shall take all measures

required for this purpose; it shall

ensure, where appropriate, that the

necessary actuarial studies and cal-

culations concerning financial equi-

librium are made periodically and,

in any event, prior to any change in

benefits, the rate of insurance contri-

butions, or the taxes allocated to

covering the contingencies in quest-

ion.

Article 11

1. Where the administration is not

entrusted to a Government depart-

ment responsible to a legislature,

representatives of the persons pro-

tected shall participate in the ma­

nagement, or be associated therewith

in a consultative capacity, under pre-

scribed conditions; national laws or

regulations may likewise decide as

to the participation of representa­

tives of employers and of the public

authorities.

2. The Contracting Party concern-

ed shall accept general responsibility

for the proper administration of the

institutions and services concerned

in the application of this Code.

PART XIII

Miscellaneous provisions

Artide 72

This Code shall not apply to:

(a) contingencies which occurred

3. Den fördragsslutande parten

skall ikläda sig ansvaret för veder­

börligt tillhandahållande av de för­

måner, som skola utgå enligt denna

balk och vidtaga alla nödiga åtgärder

i sådant syfte; där så lämpligen kan

ske har den fördragsslutande parten

att tillse, att erforderliga försäk-

ringstekniska undersökningar och

beräkningar rörande finansiell ba­

lans företagas med vissa bestämda

mellanrum och i varje fall före varje

ändring av förmånerna, försäkrings­

avgifternas storlek eller skatter för

täckande av ifrågavarande risk­

skydd.

Artikel 71

1. Då administrationen icke hand-

haves av ett inför den lagstiftande

församlingen ansvarigt statsdepar-

tement, skola representanter för de

skyddade personerna medverka vid

administrationen eller knytas till

densamma i egenskap av rådgivare

under föreskrivna villkor; den natio­

nella lagstiftningen må även inne­

hålla bestämmelser om representa­

tion för arbetsgivare och för offent­

liga myndigheter.

2. Den fördragsslutande parten

skall ikläda sig det allmänna ansva­

ret för behörig administration av de

institutioner och inrättningar, som

handhava tillämpningen av denna

balk.

DEL XIII

Diverse bestämmelser

Artikel 72

Förevarande balk skall icke äga

tillämpning på

a) riskfall, som inträffat före

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

before the coming into force of the relevant Part of the Code for the Contracting Party concerned;

(b) benefits in contingencies oc- curring after the coming into force of the relevant Part of the Code for the Contracting Party concerned in so far as the rights to such benefits are derived from periods preceding that date.

Article 73

The Contracting Parties shall en- deavour to conclude a special instru­ ment governing questions relating to social security for foreigners and migrants, particularly with regard to equality of treatment with their own nationals and to the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition.

Article 74

1. Each Contracting Party shall submit to the Secretary-General an annual report conceming the appli- cation of this Code. This report shall include: (a) full information concerning the laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Code covered by the ratification; and (b) evidence of coinpliance with the statistical conditions specified in: (i) Artides 9 (a), (b) or (c); 15 (a) or (b); 21 (a); 27 (a) or (b); 33; 41 (a) or (b); 48 (a) or (b)-, 55 (a) or (b); 61 (a) or (b), as re- gards the number of persons protect- ed; (ii) Artides 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefit;

ikraftträdandet för den fördragsslu- tande parten i fråga av vederbörande del av balken;

b) förmåner vid riskfall, som in­ träffat före ikraftträdandet för den fördragsslutande parten i fråga av vederbörande del av balken, i den män rätten till sådana förmåner hän­ för sig till tid före nämnda ikraft­ trädande.

Artikel 73

De fördragsslutande parterna sko­ la eftersträva att sluta en särskild överenskommelse rörande frågor om social trygghet för utlänningar och migranter, särskilt med avseende på likabehandling med landets egna medborgare och bibehållande av för­ värvade rättigheter eller rättigheter, som hålla på att förvärvas.

Artikel 74

1. Varje fördragsslutande part skall till generalsekreteraren avgiva en årlig rapport rörande tillämp­ ningen av denna balk. Rapporten skall innehålla

a) fullständiga upplysningar an­ gående den lagstiftning, enligt vilken balkens bestämmelser i ratificerade delar genomföras; samt

b) bevis rörande uppfyllandet av de statistiska krav, som angivas i

i) artiklarna 9 a), b) eller c); 15 a) eller b); 21 a); 27 a) eller b); 33; 41 a) eller b); 48 a) eller b); 55 a) eller b); 61 a) eller b), såvitt avser antalet skyddade personer;

ii) artiklarna 44, 65, 66 eller 67, såvitt avser förmånernas belopp;

49

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 dr 1965

(iii) Article 24, paragraph 2, as

regards duration of unemployment

benefit; and

(iv) Article 70, paragraph 2, as

regards the proportion of the fi-

nancial resources constituted by the

insurance contributions of em-

ployees protected.

Such evidence shall as far as pos-

sible be presented in such general

order and manner as may be sug­

gested by the Committee.

2. Each Contracting Party shall

furnish to the Secretary-General, if

so requested by him, further infor­

mation of the manner in which it

has implemented the provisions of

the Gode covered by its ratification.

3. The Committee of Ministers may

authorise the Secretary-General to

transmit to the Consultative Assem-

bly copies of the report and further

information submitted in accordance

with paragraphs 1 and 2 of this Ar-

ticle respectively.

4.

The Secretary-General shall

send to the Director-General of the

International Labour Office the re­

port and further information sub­

mitted in accordance with para­

graphs 1 and 2 of this Article re­

spectively, and shall request the lat-

ter lo consult the appropriate body

of the International Labour Organi­

sation with regard to the said report

and further information and to

transmit to the Secretary-General the

conclusions reaclied by such body.

5. Such report and further infor­

mation and the conclusions of the

body of the International Labour

Organisation referred to in para-

4 —■ Bilagn till riksdagens protokoll 1965

iii) artikel 24 mom. 2, såvitt avser

varaktigheten av förmån vid arbets­

löshet; samt

iv) artikel 70 mom. 2, såvitt avser

den andel av kostnaderna, som ut-

göres av försäkringsavgifter från

skyddade arbetstagare.

Sådan bevisning skall såvitt möj­

ligt lämnas på det sätt och i den ord­

ning, som kommittén må föreslå.

2. Varje fördragsslutande part

skall på därom av generalsekretera­

ren gjord framställning lämna kom­

pletterande uppgifter om det sätt, på

vilket landet tillämpar de föreskrif­

ter i balken, som omfattas av landets

ratifikation.

3. Ministerkommittén må bemyn­

diga generalsekreteraren att till den

rådgivande församlingen överlämna

kopior av de rapporter och komplet­

terande uppgifter, som avgivits i en­

lighet med mom. 1 och 2 av denna

artikel.

4. Generalsekreteraren skall till­

ställa Internationella arbetsbyråns

generaldirektör de rapporter och

kompletterande uppgifter, som av­

givits i enlighet med mom. 1 och 2

av denna artikel, tillika med en till

generaldirektören riktad anmodan

att från vederbörligt organ inom In­

ternationella arbetsorganisationen

inhämta yttrande rörande rapporten

och uppgifterna samt till general­

sekreteraren vidarebefordra organets

yttrande.

5. Nämnda rapporter och komplet­

terande uppgifter liksom yttrandet

från Internationella arbetsorganisa­

tionens i mom. 4 nämnda organ,

1 samt. Nr 115

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

graph 4 of this Artide shall be exam-

ined by the Committee which shall

submit to the Committee of Ministers

a report containing its conclusions.

Article 15

1. After Consulting the Consulta-

tive Assembly, if it considers it ap-

propriate, the Committee of Minis­

ters shall, by a two-thirds majority

in accordance with Article 20, para-

graph (d) of the Statute of the Coun-

cil of Europé, decide whether each

Contracting Party has complied with

the obligations of this Code which it

has accepted.

2. If the Committee of Ministers

considers that a Contracting Party

is not complying with its obligations

under this Code, it shall invite the

said Contracting Party to take such

measures as the Committee of Minis­

ters considers necessary to ensure

such compliance.

Artide 76

Each Contracting Party shall re­

port every two years to the Secretary-

General on the state of its law and

praotice in regard to any of Parts II

to X of the Code which such Con­

tracting Party has not specified in

its ratification of the Code pursuant

to Article 3 or in a notification made

subsequently pursuant to Article 4.

PART XIV

Final provisions

Artide 77

1. This Code shall be open to sig-

nature by the member States of the

Council of Europé. It shall be subject

skola granskas av kommittén, vilken

har att till ministerkommittén av­

giva ett utlåtande, vari kommitténs

yttrande redovisas.

Artikel 75

1. Ministerkommittén skall, efter

att i förekommande fall ha inhäm­

tat rådgivande församlingens yttran­

de, med två tredjedelars majoritet i

enlighet med artikel 20 d) i Europa­

rådets stadga avgöra huruvida varje

fördragsslutande part har uppfyllt

de förpliktelser enligt denna balk,

vilka landet godtagit.

2. Om ministerkommittén anser,

att en fördragsslutande part inte

uppfyller sina förpliktelser enligt

denna balk, skall ministerkommittén

anmoda parten att vidtaga sådana

åtgärder, som kommittén bedömer

erforderliga för att förpliktelserna

skola uppfyllas.

Artikel 76

Varje fördragsslutande part skall

vartannat år till generalsekreteraren

avgiva redogörelse för lagstiftning

och praxis med avseende på de av

delarna II till X i balken, vilka icke

redan angivits i partens ratifika-

tionshandling enligt artikel 3 eller i

underrättelse, som avses i artikel 4.

DEL XIV

Slutartiklar

Artikel 77

1. Denna balk skall stå öppen för

undertecknande av Europarådets

medlemsstater. Den skall ratificeras.

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

51

to ratification. Instruments of ratifi-

cation shall be deposited with the

Secretary-General, provided that the

Committee of Ministers in appro-

priate cases has previously given an

affirmative decision as provided for

in Article 78, paragraph 4.

2. This Code shall enter into force

one year after the date of the deposit

of the third instrument of ratifica-

tion.

3. As regards any Signatory ratify-

ing subsequently, this Code shall en­

ter into force one year after the date

of deposit of its instruments of rati-

fication.

Article 78

1. Any Signatory wishing to avail

itself of the provisions of Article 2,

paragraph 2, shall, before ratifica-

tion, submit to the Secretary-General

a report showing to what extent its

system of Social Security is in con-

formity with the provisions of this

Code.

Such report shall include a state-

ment of:

(a) the relevant laws and regula-

tions; and

(b) evidence of compliance with

the statistical conditions specified in:

(i) Artides 9 (a), (b) or (c); 15

(a) or (b); 21 (a); 27 (a) or (b);

33; 41 (a) or (b)-, 48 fa) or (b);

55 (a) or (b); 61 (a) or (b), as re­

gards the number of persons pro-

tected;

(ii) Artides 44, 65, 66 or 67, as

regards the rates of bencfits;

(iii) Article 24, paragraph 2, as

regards duration of unemployment

bencfit; and

Ratifikationsinstrument skola depo­

neras hos generalsekreteraren, förut­

satt att i förekommande fall minis­

terkommittén dessförinnan träffat

sådant avgörande, som avses i artikel

78 mom. 4.

2. Denna balk skall träda i kraft

ett år efter den dag, då det tredje

ratifikationsinstrumentet depone­

rats.

3. För varje signatärmakt som där­

efter ratificerar balken skall den

träda i kraft ett år efter den dag

då ratifikationsinstrumentet depone­

rats.

Artikel 78

1. Varje signatärmakt som önskar

begagna sig av bestämmelserna i ar­

tikel 2 mom. 2 skall före ratifikatio­

nen till generalsekreteraren avgiva

en rapport, utvisande i vilken ut­

sträckning landets system för social

trygghet överensstämmer med före­

skrifterna i denna balk.

Rapporten skall innehålla en re­

dogörelse för

a) tillämplig lagstiftning;

b) bevis rörande uppfyllandet av

de statistiska krav som angivas i

i) artiklarna 9 a), b) eller c);

15 a) eller b); 21 a); 27 a) eller b);

33; 41 a) eller b); 48 a) eller b);

55 a) eller b); 61 a) eller b), såvitt

avser antalet skyddade personer;

ii) artiklarna 44, 65, 66 eller 67,

såvitt avser förmånernas belopp;

iii) artikel 24 mom. 2, såvitt avser

varaktigheten av förmån vid arbets­

löshet; samt

52

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

(iv) Artide 70, paragraph 2, as regards the proportion of the fi­ nandal resources constituted by the insurance contributions of em- ployees proteded; and

(c) all elements which the Sig­ natory wishes to be taken into ac- count, in accordance with Artide 2, paragraphs 2 and 3.

Such evidence shall, as far as pos- sible, be presented in such general order and manner as may be sug- gested by the Committee.

2. The Signatory ishall furnish to the Secretary-General, if so request- ed hy him, further information on the manner in which its system of Social Security is in conformity with the provisions of this Code.

3. Such report and further infor­ mation shall be examined by the Committee which shall take into ac- count the provisions of Artide 2, paragraph 3. The Committee shall submit to the Committee of Ministers a report containing its conclusions.

4. The Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Artide 20, para­ graph (d) of the Statute of the Coun- cil of Europé, decide whether the system of Social Security of such Signatory is in conformity with the requirements of this Code.

5. If the Committee of Ministers decides that the said Social Security scheme is not in conformity with the provisions of this Code, it shall so inform the Signatory concerned and may make recommendations as to how such conformity may be ef- fected.

iv) artikel 70 mom. 2, såvitt avser den andel av kostnaderna för syste­ mets finansiering som utgöres av försäkringsavgifter från skyddade arbetstagare; samt

c) alla fakta som signatärmakten önskar åberopa i enlighet med arti­ kel 2 mom. 2 och 3.

Sådan bevisning skall såvitt möj­ ligt lämnas på det sätt och i den ord­ ning, som kommittén kan komma att föreslå.

2. Signatärmakten skall på gene­ ralsekreterarens begäran till honom lämna kompletterande uppgifter om det sätt, på vilket landets system för social trygghet överensstämmer med föreskrifterna i denna balk.

3. Nämnda rapport och komplette­ rande uppgifter skola granskas av kommittén med beaktande av be­ stämmelserna i artikel 2 mom. 3. Kommittén skall till ministerkom­ mittén avgiva utlåtande rörande sina iakttagelser.

4. Ministerkommittén skall med två tredjedelars majoritet i enlighet med artikel 20 d) i Europarådets stadga avgöra huruvida signatär- maktens system för social trygghet överensstämmer med föreskrifterna i denna balk.

5. Om ministerkommittén finner att systemet för social trygghet icke överensstämmer med föreskrifterna i denna balk, skall ministerkommit­ tén underrätta signatärmakten här­ om samt avgiva rekommendationer om hur sådan överensstämmelse skall kunna uppnås.

53

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Article 79

1. Af ter the entry into force of this

Code, the Committee of Ministers

may invite any non-inember State of

the Council of Europé to accede to

the Code. The accession of such State

shall be subject to the same condi-

tions and procedure as laid down in

the Code with regard to ratification.

2. A State shall accede to this Code

by depositing an instrument of ac­

cession with the Secretary-General.

The Code shall coine into force for

any State so acceding one year after

the date of deposit of its instrument

of accession.

3. The obligations and rights of an

acceding State shall be the same as

those provided for in this Code for

a Signatory wliich has ratified the

Code.

Article 80

1. This Code shall apply to the

metropolitan territory of each Con-

tracting Party. Each Contracting

Party may, åt the time of signature

or of the deposit of its instrument

of ratification or accession, specify,

by declaration addressed to the Sec­

retary-General, the territory which

shall be considered to be its metro­

politan territory for this purpose.

2. Each Contracting Party ratify-

ing the Code or each acceding State

may, åt the time of deposit of its

instrument of ratification or acces­

sion, or åt any time thereafter, notify

the Secretary-General that this Cwle

shall, in whole or in part and subject

to any modifications specified in the

no>tification, extern! to any part of its

Artikel 79

1. Sedan denna balk trätt i kraft,

kan ministerkommittén inbjuda län­

der» som ej äro medlemmar av Euro­

parådet, att ansluta sig till balken.

Sådan anslutning skall äga rum på

samma villkor och på samma sätt,

som i denna balk stadgas om ratifi­

kation.

2. Anslutning till denna balk skall

ske genom att vederbörande stat de­

ponerar ett anslutningsinstrument

hos generalsekreteraren. Balken skall

träda i kraft i förhållande till en

stat, som anslutit sig, ett år efter

den dag då statens anslutningsinstru­

ment deponerats.

3. En stat som anslutit sig skall

ha samma rättigheter och skyldig­

heter som enligt denna balk tillkom­

mer en signatärmakt, vilken ratifi­

cerat balken.

Artikel 80

1. Denna balk skall äga tillämp­

ning på varje fördragsslutande parts

moderland. Varje fördragsslutande

part må, när landet undertecknar

balken eller deponerar sitt ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument, i

en till generalsekreteraren ställd för­

klaring, angiva det område, som för

detta ändamål skall anses såsom par­

tens moderland.

2. Varje fördragsslutande part,

som ratificerar balken, eller varje

stat, som ansluter sig till denna, må,

när landet deponerar sitt ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

eller vid senare tidpunkt, underrätta

generalsekreteraren om att balken

skall, helt eller delvis och med de

jämkningur som må angivas i med-

54

Kungl. Maj.ts proposition nr il5 år 1965

metropolitan territory not specified under paragraph 1 of this Artide or to any of the other territories for whose international relations it is responsible. Modifications specified in such notification may be cancelled or amended by subsequent notifica­ tion.

3. Any Contracting Party may, åt such time as it can denounce the Code in accordance with Article 81, notify the Secretary-General that the Code shall cease to apply to any part of its metropolitan territory or to any of the other territories to which the Code has been extended by it in accordance with paragraph 2 of this Article.

Article 81

Each Contracting Party may de­ nounce the Code or any one or more of Parts II to X thereof only åt the end of a period of five years from the date on which the Code entered into force for such Contracting Party, or åt the end of any succeissive period of five years, and in each case after giving one year’s notice to the Secre­ tary-General. Such denunciation shall not affect the validity of the Code in respect of the other Contract­ ing Parties, provided that åt all times there are not less than three such Contracting Parties.

Article 82

The Secretary-General shall notify the member States of the Council of Europé, the Government of any ac-

delandet, äga tillämpning på sådan del av partens moderland som ej an­ givits i enlighet med mom. 1 av den­ na artikel, eller på annat område, för vars internationella förbindelser par­ ten är ansvarig. I sådant meddelande angivna jämkningar kunna upphä­ vas eller ändras genom senare med­ delande.

3. Varje fördragsslutande part må, vid sådan tidpunkt då parten enligt artikel 81 kan uppsäga balken, un­ derrätta generalsekreteraren om att balken skall upphöra att äga till- lämpning på viss del av dess moder­ land eller på annat område, på vil­ ket parten i enlighet med bestämmel­ serna i mom. 2 av denna artikel till- lämpat balken.

Artikel 81

Denna balk eller en eller flera av delarna II till X därav må av för­ dragsslutande part uppsägas först ef­ ter utgången av en period av fem år från den dag, då balken trädde i kraft för ifrågavarande part, eller efter utgången av varje därpå föl­ jande femårsperiod; i samtliga fall skall generalsekreteraren underrät­ tas minst ett år i förväg. Sådan upp­ sägning skall ej påverka balkens gil­ tighet med avseende på övriga för­ dragsslutande parter, under förut­ sättning att antalet stater, för vilka balken är i kraft aldrig understiger tre.

Artikel 82

Generalsekreteraren skall under­ rätta Europarådets medlemsstater, regeringen i varje anslutande stat

55

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

ceding State and the Director-Gene- ral of the International Labour Of­ fice :

(i) of the date of entry into force of this Code and the names of any Members who ratify it;

(ii) of the deposit of any instru­ ment of accession in accordance with Article 79 and of such notifications as are received with it;

(iii) of any notification received in accordance with Artides 4 and 80; or

(iv) of any notice received in ac­ cordance with Article 81.

Article 83

The Annex to this Code shall form an integral part of it.

samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om

i) tidpunkten för balkens ikraft­ trädande samt namnet på varje med­ lem som ratificerar den;

ii) varje anslutningsinstrument som deponerats i enlighet med arti­ kel 79 samt varje meddelande som åtföljer instrumentet;

iii) varje meddelande som motta­ gits i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 4 och 80; samt

iv) varje meddelande som motta­ gits i enlighet med bestämmelserna i artikel 81.

Artikel 83

Bilagan till denna balk skall ut­ göra en integrerande del därav.

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Annex and Addenda 1 and 2

Article 68 (i)

It shall be understood that Article

68 (i) of this Code is to be inter­

preted in accordance with the na­

tional legislation of each Contracting

Party.

Bilaga samt tillägg 1 och 2

Artikel 68 i)

Det förutsättes att artikel 68 i) av

denna balk skall tolkas enligt varje

fördragsslutande parts nationella

lagstiftning.

ADDENDUM 1

International standard industrial classi-

fication of all economic activities

List of Divisions and Major Groups

Division 0. Agriculture, Forestry,

Hunting and Fishing:

Öl. Agriculture and livestock

production

02. Forestry and logging

03. Hunting, trapping and game

propagation

04. Fishing

Division 1. Mining and Quarrying:

11. Coal mining

12. Metal mining

13. Crude petroleum and natural

gas

14. Stone quarrying, clay and

sand pits

19. Non-metallic mining and

quarrying not elsewhere

classified

Divisions 2-3. Manufacturing:

20. Food manufacturing, indus-

tries, except beverage indus-

tries

TILLÄGG 1

Internationell standardindelning av all

ekonomisk verksamhet efter närings*

gren

Förteckning över huvudgrupper

och undergrupper

Huvudgrupp 0. Jordbruk, skogsbruk,

jakt och fiske:

Öl. Jordbruk och boskapsskötsel

02. Skogsbruk och skogsavverk­

ning

03. Jakt och jaktvård

04. Fiske

Huvudgrupp 1. Gruvdrift och

mineralbrytning:

11. Kolgruvor

12. Malmgruvor

13. Råpetroleum- och naturgas­

verk

14. Stenbrott, ler- och sandtag

19. Icke metallförande mineral,

som icke redovisats annor­

städes

Huvudgrupper 23. Tillverknings­

industri:

20. Livsmedelsindustri utom

dryckesvaruindustri

57

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

21. Beverage industries

22. Tobacco manufactures

23. Manufacture of textiles

24. Manufacture of footwear,

other wearing apparel and

raade-up textile goods

25. Manufacture of wood and

cork, except manufacture of

furniture

26. Manufacture of furniture and

fixtures

27. Manufacture of paper and

paper products

28. Printing, publishing and

allied industries

29. Manufacture of leatlier and

leather products, except

footwear

30. Manufacture of rubber

products

31. Manufacture of Chemicals and

Chemical

products

32. Manufacture of products of

petroleum and coal

33. Manufacture of non-metallic

mineral products, except

products of petroleum and

coal

34. Basic metal industries

35. Manufacture of metal pro­

ducts, except machinery and

transport equipment

36. Manufacture of machinery,

except eleotrical machinery

37. Manufacture of electrical

machinery, apparatus,

appliances and supplies

38. Manufacture of transport

equipment

39. Miscellaneous manufacturing

industries

21. Dryckesvaruindustri

22. Tobaksindustri

23. Textilindustri

24. Sko- och beklädnadsindustri

samt konfektionsindustri

25. Trä- och korkindustri utom

möbelindustri

26. Möbel- och inredningsindustri

27. Pappers- och pappersvaru-

industri

28. Grafisk industri, förlagsverk­

samhet in. m.

29. Läder- och lädervaruindustri

utom skoindustri

30. Gummiindustri

31. Kemisk industri

32. Kol- och mineraloljeindustri

33. Framställning av icke metall-

förande mineralprodukter

utom kol- och mineralolje­

produkter

34. Metallindustri

35. Metallmanufaktur utom

maskiner och transportmate-

riel

36. Tillverkning av maskiner

utom elektriska maskiner

37. Elektroindustri

38. Tillverkning av transport-

materiel

39. Övrig industri

Division 4. Construction:

58

Kungi. Maj.ts proposition

40. Construction

Division 5. Electricity, Gas, Water and Sanitary Services:

51. Electricity, gas and steam 52. Water and sanitary services

Division 6. Commerce:

61. Wholesale and retail trade 62. Banks and other financial institutions 63. Insurance 64. Real estate

Division 7. Transport, Storage and

Communications:

71. Transport 72. Storage and warehousing 73. Communications

Division 8. Services:

81. Government services 82. Community and business services

83. Recreation services 84. Personal services

Division 9. Activities not adequately described:

90. Activities not adequately described.

Huvudgrupp 4. Byggnads- och anläggningsverksamhet:

40. Byggnads- och anläggnings­ verksamhet

Huvudgrupp 5. El-, gas- och vattenverk m. m.:

51. El-, gas- och värmeverk 52. Vatten- och renhållningsverk

Huvudgrupp 6. Handel:

61. Parti- och detaljhandel 62. Banker och andra finans- företag 63. Försäkring 64. Fastighetsförvaltning

Huvudgrupp 7. Transport, lager­ rörelse och kommunikationer:

71. Transport 72. Lager- och magasinsrörelse 73. Kommunikationer

Huvudgrupp 8. Tjänster:

81. Statlig förvaltning 82. Andra samhälleliga tjänster, kommersiell uppdragsverk­ samhet m. m. 83. Rekreationsverksamhet 84. Personliga tjänster

Huvudgrupp 9. Ej specificerbar verksamhet:

90. Ej specificerbar verksamhet

nr 115 år 1965

59

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

ADDENDUM 2

Supplementary services or advantagcs

PART II

Medical care

1. Care outside hospital wards by

general practitioners and specialists,

including domiciliary visiting, with-

out limit of duration, provided that

the beneficiary or his breadwinner

may be required to share in the cost

of the care received to the extent of

25 per cent.

2. Essential pharmaceutical sup-

plies, without limit of duration,

provided that the beneficiary or his

breadwinner may be required to

share in the cost of the care received

to the extent of 25 per cent.

3. Hospital care, including main-

tenance, care by general practitioners

or specialists, as required and all

auxiliary services required in respect

of prescribed diseases requiring pro-

longed care, including tuberculosis,

for a duration which may not be

limited to less than 52 weeks per

case.

4. Conservative dental care, prov­

ided that the beneficiary or his

breadwinner may be required to

share in the cost of the care received

to the extent of one-third.

5. Where cost-sharing takes the

form of a fixed sum in respect of

each case of treatment or each pre-

scription of pharmaceutical supplies,

the total of such payments made by

all persons protected in respect of

any one of the types of care referred

to in Items 1, 2 or 4 above shall not

exceed the ispecified percentage of

TILLÄGG 2

Kompletterande förmåner

DEL II

Hälso- och sjukvård

1. Öppen vård av allmänpraktise­

rande läkare eller specialist innefat­

tande jämväl hembesök, utan tids­

begränsning; dock att förmånstaga-

ren eller den, som är ansvarig för

hans försörjning må kunna åläggas

att bestrida högst 25 procent av vård­

kostnaderna.

2. Väsentliga läkemedel utan tids­

begränsning, dock att förmånstaga-

ren eller den, som är ansvarig för

hans försörjning må kunna åläggas

att bestrida högst 25 procent av kost­

naderna för erhållna läkemedel.

3. Sjukhusvård, vård av allmän­

praktiserande läkare eller specialist­

vård, i mån av behov, samt all annan

erforderlig vård vid sjukdom, som

kräver långvarig vård, tuberkulos

däri inbegripen, under minst 52 vec­

kor per fall.

4. Konserverande tandvård, dock

att förmånstagaren eller den, som

är ansvarig för hans försörjning må

kunna åläggas att bestrida högst en

tredjedel av kostnaderna för med­

delad vård.

5. När deltagandet i bestridandet

av kostnaderna är fastställt till ett

visst belopp för varje vårdtillfälle

eller för varje ordination av läke­

medel, må summan av de betalning­

ar, som erlagts av samtliga skyddade

personer för var och en av de i mom.

1, 2 och 4 ovan angivna vårdfor­

merna icke överstiga det föreskrivna

60

the total cost of that type of care procenttalet av de sammanlagda

within a given period.

kostnaderna för denna vårdform un­

der en viss tidsperiod.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

PART III

Sickness benefit

6. Sickness benefit åt the rate spe-

cified in Article 16 of this Code, for

a duration which may not be limited

to less than 52 weelcs per case.

PART IV

Unemployment benefit

7. Unemployment benefit åt the

rate specified in Article 22 of this

Code, for a duration which may not

be limited to less than 21 weeks

within a period of 12 months.

PART V

OM age benefit

8. Old age benefit åt a rate of åt

least 50 per cent of the benefit spe­

cified in Article 28:

(a) under Article 29, paragraph 2,

or, where the benefit specified in

Article 28 is conditional upon a pe­

riod of residence and the Contracting

Party concerned does not avail itself

of Article 29, paragraph 3, after ten

years of residence; and

(b) under Article 29, paragraph 5,

subject to prescribed conditions re-

garding the previous economic activ-

ity of the person protected.

PART VII

Family benefit

9. Family benefit in cash, in the

form of périodical payments, until

DEL III

Kontantförmåner vid sjukdom

6. Kontantförmåner vid sjukdom

uppgående till belopp som angivas i

artikel 16 av denna balk under minst

52 veckor per fall.

DEL IV

Förmåner vid arbetslöshet

7. Förmåner vid arbetslöshet upp­

gående till belopp som angivas i arti­

kel 22 av denna balk under minst 21

veckor under en period av 12 måna­

der.

DEL V

Förmåner vid ålderdom

8. Förmåner vid ålderdom uppgå­

ende till minst 50 procent av i arti­

kel 28 angiven förmån:

a) i fall som avses i artikel 29

mom. 2, eller när i artikel 28 angiven,

förmån är beroende av viss tids vis­

telse, och den fördragsslutande par­

ten icke använder sig av artikel 29

mom. 3, efter tio års vistelse; och

b) i fall som avses i artikel 29

mom. 5, förutsatt att föreskrivna

villkor beträffande den skyddade

personens tidigare förvärvsarbete

äro uppfyllda.

DEL VII

Familjeförmåner

9. Kontantförmåner i form av pe­

riodiska utbetalningar till dess för-

61

the eligible child continuing its edu- månsberättigat barn, som fortsätter cation attains a prescribed age which sin utbildning, uppnår en föreskri- may not be less than 16 years. ven åldersgräns, som skall ligga vid

lägst 16 år.

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

PART VIII

Mciternitij benefit

10. Provision of maternity benefit without qualifying period.

PART IX

Invalidity benefit

11. Invalidity benefit åt a rate of åt least 50 per cent of the benefit specified in Artide 56: (a) under Article 57, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 56 is conditional upon a pe­ riod of residence and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 57, paragraph 3, after five years of residence; and (b) for a person protected who, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this Part come into force, has not satisfied the condi- tions prescribed in accordance with Article 57, paragraph 2, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the person protected.

PART X

Survivors’ benefit

12. Survivors’ benefit åt a rate of åt least 50 per cent of the benefit specified in Article 62: (a) under Article 63, paragraph 2, or, where the benefit specified in

DEL VIII

Förmåner vid havandeskap och

barnsbörd

10. Tillhandahållande av förmåner vid havandeskap och barnsbörd utan kvalifikationsperiod.

DEL IX

Förmåner vid invaliditet

11. Förmåner vid invaliditet upp­ gående till minst 50 procent av i arti­ kel 56 angiven förmån:

a) i fall som avses i artikel 57 mom. 2 eller när i artikel 56 angiven förmån är beroende av viss tids vis­ telse, och den fördragsslutande par­ ten icke använder sig av artikel 57 mom. 3, efter 5 års vistelse; och

b) i fall då skyddad person endast på grund av sin framskridna ålder vid tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna beträffande till- lämpningen av denna del icke kun­ nat uppfylla de i enlighet med artikel 57 mom. 2 föreskrivna villkoren, för­ utsatt att föreskrivna villkor i fråga om den skyddade personens tidigare förvärvsarbete äro uppfyllda.

DEL X

Förmåner till efterlevande 12. Förmåner till efterlevande upp­ gående till minst 50 procent av i arti­ kel 62 angiven förmån:

a) i fall som avses i artikel 63 mom. 2, eller när i artikel 62 an-

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Artide 62 is conditional upon a pe­

riod of residence, and the Contract-

ing Party concerned does not avail

itself of Artide 63, paragraph 3, after

five years of residence; and

(b) for persons protected whose

breadwinner had not satisfied the

conditions prescribed in accordance

with Artide 63, paragraph 2, by

reason only of his advanced age

when the provisions concerned in the

application of this Part came into

force, subject to prescribed condi­

tions regarding the previous econom-

ic activity of the breadwinner.

PARTS II, III OR X

13. Funeral benefit amounting to:

(i) twenty times the daily previous

earnings of the person protected

which serve, or would have served,

för the calculation of the survivors’

benefit or sickness benefit, as the

case may be, provided that the total

benefit need not exceed twenty times

the daily wage of the skilled male

manual employee, determined in ac­

cordance with the provisions of Ar­

tide 65; or

(ii) twenty times the daily wage

of the ordinary adult male labourer,

determined in accordance with the

provisions of Artide 66.

given förmån är beroende av viss

tids vistelse, och den fördragsslu-

tande parten icke använder sig av

artikel 63 mom. 3, efter 5 års vis­

telse; och

b) i fall då den som var ansvarig

för de skyddade personernas försörj­

ning endast på grund av sin fram­

skridna ålder vid tidpunkten för

ikraftträdandet av bestämmelserna

beträffande tillämpningen av denna

del icke kunnat uppfylla de i enlighet

med artikel 63 mom. 2 föreskrivna

villkoren, förutsatt att föreskrivna

villkor i fråga om försörj arens tidi­

gare förvärvsarbete äro uppfyllda.

DEL II, III eller X

13. Begravningshjälp uppgående

till:

i) tjugo gånger den skyddade per­

sonens tidigare dagsinkomst, som

ligger eller skulle ha legat till grund

för beräkning av efterlevandeförmå-

ner respektive kontantförmåner vid

sjukdom; dock att förmånen i sin

helhet ej behöver överstiga tjugo

gånger en yrkesutbildad manlig

kroppsarbetares dagsförtjänst, fast­

ställd enligt bestämmelserna i artikel

65; eller

ii) tjugo gånger en vuxen manlig

grovarbetares dagsinkomst fastställd

enligt bestämmelserna i artikel 66.

63

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Protocol to the European Code of

Social Security

PREAMBLE

The member States of the Council of Europé, signatory hereto,

Being resolved to establish a high- er level of social security than that provided for in the provisions of the European Code of Social Security signed åt Strasbourg on the 16th April 1964 (hereinafter referred to as “the Code”);

Desirous that all member States of the Council should strive to achieve such higher level, with due regard to economic considerations in their respective countries;

Have agreed on the following pro­ visions which have been prepared with the collaboration of the Inter­ national Labour Office;

SECTION I

In respect of any member State of the Council of Europé which has ratified the Code and the Protocol thereto, and in respect of any State which has acceded to both these Acts, the following provisions shall replace the corresponding artides, paragraphs and sub-paragraphs of the Code:

Article 1, paragraph 1, sub-paragraph (h), shall read:

The term “child” means: (i) a child under 16 years of age; or

(ii) a child under school-Ieaving age or under 15 years of age, as may be prescribed, provided that in the case of a child continuing its educa-

Protokoll till europeisk balk om

social trygghet

INLEDNING

Europarådets medlemsstater, som undertecknat detta protokoll,

vilka äro beslutna att åstadkom­ ma en social trygghet på högre nivå än den som föreskrives i den euro­ peiska balken om social trygghet, vilken undertecknats i Strasbourg den 16 april 1964 (nedan kallad »balken»),

vilka önska att alla rådets med­ lemsstater skola eftersträva att uppnå denna högre nivå under veder­ börligt beaktande av ekonomiska överväganden i sina respektive län­ der,

hava överenskommit om följande bestämmelser, vilka utarbetats i samverkan med Internationella ar- betsbyrån:

AVDELNING I

För de av Europarådets medlems­ stater som ratificerat balken och detta protokoll samt för övriga stater som anslutit sig till dessa båda instrument skola följande bestäm­ melser ersätta motsvarande artiklar, moment och punkter i balken:

Artikel 1, mom. 1 h) skall ha föl­ jande lydelse:

Med uttrycket barn skall förstås:

i) barn under 16 år; eller

ii) barn under den ålder då skol­ plikten upphör, eller barn under 15 år, allt efter vad därom må föreskri­ vas; dock att med uttrycket skall

64

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 196.5

tion, apprenticed or invalid, it shall

mean a child under 18 years of age;

Article 2, paragraph 1, sub-para-

graph (b), sliall read:

(b) Åt least eight of these Parts II

to X for which tlie member State

concerned has accepted the obliga­

tions of the Code in virtue of Article

3, provided that Part II shall count

as two parts and Part V as three

parts;

A.rticle 2, paragraph 2, shall read:

2. The terms of sub-paragraph (b)

of the foregoing paragraph can be

regarded as fulfilled if:

(a) Åt least six of those Parts II to

X for which the member State con­

cerned has accepted the obligations

of the Code in virtue of Article 3,

including åt least one of Parts IV,

V, VI, IX and X are complied with;

and

(b) in addition, proof is furnished

that the social security legislation in

force is equivalent to one of the com-

binations provided for in that sub-

paragraph, taking into account:

(i) the fact that certain branches

covered by sub-paragraph (a) of this

paragraph exceed the standards of

the Code in respect of their scope of

protection or their level of benefits,

or both;

(ii) the fact that certain branches

covered by sub-paragraph (a) of this

paragraph exceed the standards of

the Code by granting supplementary

services of advantages listed in Ad-

dendum 2 to the Code as modified

förstås barn under 18 år, då fråga är

om barn, som fortsätter sin utbild­

ning, är lärling eller invalid.

Artikel 2, mom. 1 b) skall ha föl­

jande lydelse:

b) minst åtta av de av delarna

II till X, beträffande vilka vederbö­

rande medlemsstat har godtagit bal-

kens förpliktelser enligt artikel 3,

varvid del II skall räknas som två

delar och del V som tre delar.

Artikel 2, mom. 2 skall ha föl­

jande lydelse:

De villkor som angivas i mom. 2 b)

kunna anses uppfyllda

a) om minst sex av de av delarna

II till X tillämpas, beträffande vilka

vederbörande medlemsstat har god­

tagit balkens förpliktelser enligt arti­

kel 3, däribland minst en av delarna

IV, V, VI, IX och X; och

b) om det därutöver kan påvisas

att gällande lagstiftning om social

trygghet är likvärdig med någon av

de kombinationer som angivas i

mom. 1 b), varvid hänsyn skall tagas

till

i) det förhållandet att vissa gre­

nar, vilka omfattas av mom. 2 a),

överträffa balkens standard såvitt

avser reglernas tillämpningsområde

eller förmånernas nivå eller båda­

dera;

ii) det förhållandet att vissa gre­

nar, vilka omfattas av mom. 2 a)

överträffa balkens standard genom

att giva rätt till sådana komplette­

rande förmåner som angivas i Till-

lägg 2 till balken med de ändringar

65

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

by the Protocol; and

(iii) branches which do not attain

the standards of the Code.

Article 9 shall read:

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of einploy-

ees, constituting not less than 80 per

cent of all employees, and also their

wives and children; or

(b) prescribed classes of the eco-

nomically active population, consti­

tuting not less than 30 per cent of

all residents, and also their wives

and children; or

(c) prescribed classes of residents,

constituting not less than 65 per cent

of all residents.

Artide 10, paragraphs 1 and 2,

shall read:

1. The benefit shall include åt

least:

(a) in the case of a morbid con-

dition;

(i) care by general practitioners,

including domiciliary visiting, and

care by specialists in accordance

with prescribed conditions;

(ii) hospital care including main-

tenance, care by general practitioners

or specialists as required, nursing

and all auxiliary services required;

(iii) all necessary non-proprietary

pharmaceutical supplies and pro-

prietary preparations regarded as

essential; and

(iv) conservative dental care for

the children protected; and

(b) in the case of pregnancy, con-

fineinent and their consequences:

(i) pre-natal, confineinent and

däri som föranledas av protokollet;

samt

iii) grenar vilka icke uppnå bal-

kens standard.

Artikel 9 skall ha följande lydelse:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 80 pro­

cent av alla arbetstagare ävensom

deras hustrur och barn; eller

b) föreskrivna kategorier av den

förvärvsarbetande befolkningen, ut­

görande minst 30 procent av alla i

landet bosatta, ävensom deras hust­

rur och barn; eller

c) föreskrivna kategorier av i lan­

det bosatta, utgörande minst 65 pro­

cent av samtliga.

Artikel 10, mom. 1 och 2 skall ha

följande lydelse:

1. Förmånerna skola minst om­

fatta

a) vid sjukdomstillstånd

i) vård av allmänpraktiserande lä­

kare, innefattande jämväl hembesök,

samt specialistvård enligt föreskriv­

na villkor;

ii) sjukhusvård, vård av allmän­

praktiserande läkare eller specialist­

vård, i mån av behov, samt sjukskö-

terskevård och all annan erforderlig

vård;

iii) alla erforderliga apoteksbered-

da läkemedel och farmaceutiska spe­

cialiteter som anses såsom väsent­

liga; och

iv) konserverande tandvård för

skyddade barn; samt

b) vid havandeskap och förloss­

ning samt följderna därav

i) vård av läkare eller utbildad

Bilaga till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 115

66

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

post-natal care either by medical

practitioners or by qualified mid-

wives;

(ii) hospitalisation where neces-

sary; and

(iii) pharmaceutical supplies.

2. The beneficiary or his bread­

winner may be required to share in

the costs of the medical care which

the beneficiary receives:

(a) in case of morbid condition,

provided that the rules concerning

such cost-sharing shall be so designed

as to avoid hardship, and that the

part of the cost paid by the bene­

ficiary or breadwinner shall not ex-

ceed:

(i) for care by general practi­

tioners and specialists outside hos­

pital wards: 25 per cent;

(ii) for hospital care: 25 per cent;

(iii) for pharmaceutical supplies:

25 per cent on the average;

(iv) for conservative dental care:

33% per cent;

(b) in case of pregnancy, confine-

ment and their consequences, in

respect of pharmaceutical supplies

only for which the part of the cost

paid by the patient or breadwinner

shall not exceed 25 per cent on the

average; the rules concerning such

cost-sharing shall be so designed as

to avoid hardship;

(c) where cost-sharing takes the

form of a fixed sum in respect of

barnmorska såväl före som vid för­

lossningen ävensom eftervård;

ii) vård på sjukhus, om så er­

fordras; samt

iii) läkemedel.

2. Förmånstagaren eller den, som

är ansvarig för hans försörjning, må

kunna åläggas att deltaga i bestri­

dandet av kostnaderna för den hälso-

och sjukvård, som förmånstagaren

åtnjuter

a) vid sjukdom; dock skola regler­

na härför utformas på sådant sätt,

att ekonomiska svårigheter icke

uppstå för vederbörande, varjämte

den del av kostnaderna som bestri-

des av förmånstagaren eller den, som

är ansvarig för hans försörjning,

icke må överstiga:

i) för öppen vård av allmänprak­

tiserande läkare eller specialist: 25

procent;

ii) för vård på sjukhus: 25 pro­

cent;

iii) för läkemedel: i genomsnitt

25 procent;

iv) för konserverande tandvård:

33 Vs procent.

b) vid havandeskap och förloss­

ning samt följderna därav dock en­

dast såvitt avser läkemedel, varvid

den del av kostnaderna, som skall

bestridas av förmånstagaren eller

den, som är ansvarig för hennes

försörjning, icke må överstiga i ge­

nomsnitt 25 procent; reglerna härför

skola utformas på sådant sätt, att

ekonomiska svårigheter icke uppstå

för vederbörande;

c) när deltagandet i bestridandet

av kostnaderna är fastställt till ett

67

Kungl. Maj ds proposition nr 115 år 1965

each case or course of treatment or

each prescription of pharmaceutical

supplies, the total of such payments

made by all persons protected in

respect of any one of the types of

care referred to in sub-paragraphs

(a) or (b) shall not exceed the spe-

cified percentage of the total cost of

that type of care within a given pe­

riod.

Article 12 shall read:

The benefits specified in Article 10

shall be granted throughout the con-

tingency covered, except that hospi­

tal care may be limited to 52 weeks

in each case or to 78 weeks in any

consecutive period of three years.

Artide 15, paragraphs (a) and

(h), shall read:

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of employ-

ees, constituting not less than 80 per

cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco-

nomically active population consti­

tuting not less than 30 per cent of

all residents; or

Artide 18 shall read:

The benefit specified in Article 16

shall be granted throughout the con-

tingency, except that it need not be

paid for the first three days of sus­

pension of earnings and may be

limited to 52 weeks in each case of

sickness or to 78 weeks in any eon-

visst belopp för varje vårdtillfälle

eller för varje ordination av läkeme­

del, må summan av de betalningar

som erlagts av samtliga skyddade

personer för var och en av de i a)

eller b) angivna vårdformerna icke

överstiga det föreskrivna procentta­

let av de sammanlagda kostnaderna

för denna vårdform under en viss

tidsperiod.

Artikel 12 skall ha följande ly­

delse:

I artikel 10 angivna förmåner

skola utgå så länge följderna av det

inträffade riskfallet bestå, dock att

sjukhusvård må begränsas till 52

veckor i varje särskilt fall eller till

78 veckor under en treårsperiod.

Artikel 15, punkterna a) och b),

skall ha följande lydelse:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 80 pro­

cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den

förvärvsarbetande befolkningen, ut­

görande minst 30 procent av alla i

landet bosatta;

Artikel 18 skall ha följande ly­

delse:

I artikel 16 angiven förmån skall

utgå så länge följderna av det inträf­

fade riskfallet bestå, dock att förmå­

nen icke behöver utgivas för de första

tre dagarna av inkomstbortfallet

samt att förmånens varaktighet må

begränsas till 52 veckor vid varje

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

secutive period of three years.

Article 21, paragraph (a), shall

read:

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of employ-

ees constituting not less than 55 per

cent of all employees; or

Artide 24 shall read:

1. Where classes of employees are

protected, the duration of the bene-

fits specified in Article 22 may be

limited to 21 weeks within a period

of 12 months, or to 21 weeks in each

case of suspension of earnings.

2. Where all residents whose

means during the contingency do not

exceed prescribed limits are pro­

tected, the benefit specified in Article

22 shall be granted throughout the

contingency. Provided that the dura­

tion of the prescribed benefit guar-

anteed without a means test may be

limited in accordance with para­

graph 1 of this Article.

3. Where national laws or regula-

tions provide that the duration of

the benefit shall vary with the length

of the contribution period and/or the

benefit previously received within a

prescribed period, the provisions of

paragraph 1 shall be deemed to be

fulfilled if the average duration of

benefit is åt least 21 weeks within

a period of 12 months.

4. The benefit need not be paid:

(a) för the first three days in

each case of suspension of earnings,

särskilt sjukdomsfall eller till 78

veckor under en treårsperiod.

Artikel 21, punkten a), skall ha

följande lydelse:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 55 pro­

cent av samtliga;

Artikel 24 skall ha följande ly­

delse:

1. När skyddet omfattar endast

vissa kategorier av arbetstagare må

varaktigheten av förmån som angi-

ves i artikel 22 begränsas till 21 vec­

kor under en period av 12 månader

eller till 21 veckor vid varje inkomst­

bortfall.

2. När skyddet omfattar alla i

landet bosatta, vilkas tillgångar un­

der den tid följderna av det inträf­

fade riskfallet bestå, icke överstiga

föreskrivna gränser, skall i artikel

22 angiven förmån utgå under hela

nyss nämnda tid. Utgår föreskriven

förmån utan behovsprövning, må

dock förmånens varaktighet begrän­

sas i enlighet med vad i mom. 1

stadgas.

3. När enligt den nationella lag­

stiftningen förmånens varaktighet

skall bestämmas i förhållande till

avgiftsperiodens längd och/eller tidi­

gare under en föreskriven period

uppburna förmåner, skola bestäm­

melserna i mom. 1 anses uppfyllda,

om förmånens genomsnittliga varak­

tighet uppgår till minst 21 veckor

under en period av 12 månader.

4. Förmånen behöver icke utgå

a) för de tre första dagarna av

varje period av inkomstbortfall, var-

69

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

counting the days of unemployment

before and after temporary employ-

ment lasting not more than a pre-

scribed period as part of the same

case of suspension of earnings; or

(b) for the first six days within a

period of twelve months.

5. In the case of seasonal workers,

the duration of the benefit and the

waiting period may be adapted to

their conditions of employment.

6. Measures shall be taken to

maintain a high and stable level of

employment in the country, and ap-

propriate facilities shall be provided

to assist unemployed persons to ob-

tain suitable new work including

placement services, vocational train-

ing courses, assistance in their trans­

fer to another district when neces-

sary to find suitable employment,

and related services.

Article 36, paragraphs 2 and 3,

shall read:

2. The prescribed age shall be not

more than 65 years or than such

higher age that the number of re-

sidents having attained that age is

not less than 10 per cent of the num­

ber of residents under that age hut

over 15 years. Provided that, where

prescribed classes of employees only

are protected, the prescribed age

shall be not more than 65 years.

3. National laws or regulations

may provide that the benefit of a

person otherwise entitled to it may

be suspended if he is engaged in any

prescribed gainful activity, or that

vid dagar av arbetslöshet före och

efter en tillfällig anställning, som

icke överstiger en föreskriven tids­

rymd, skola räknas såsom utgörande

del av en och samma period av in­

komstbortfall; eller

b) för de sex första dagarna inom

en period av 12 månader.

5. I fråga om säsongarbetare må

förmånens varaktighet och karens­

tiden anpassas efter arbetsförhål­

landena.

6. Åtgärder skola vidtagas för att

upprätthålla en hög och jämn sys-

selsättningsnivå i landet och för att

på lämpligt sätt bistå arbetslösa att

erhålla ny passande sysselsättning,

främst genom arbetsförmedling, yr-

kesutbildningskurser och flyttnings­

bidrag, om flyttning till annan ort

är nödvändig för att den arbetssö­

kande skall erhålla passande syssel­

sättning, samt genom andra liknande

åtgärder.

Artikel 26, mom. 2 och 3, skall

ha följande lydelse:

2. Den högsta stadgade åldersgrän­

sen skall ligga vid 65 år; dock må

högre ålder föreskrivas, om antalet

i landet bosatta personer, vilka upp­

nått denna ålder utgör minst 10 pro­

cent av hela antalet i landet bosatta

personer, vilka icke uppnått nämnda

högre ålder men som äro över 15 år.

När den skyddade personkretsen en­

dast omfattar föreskrivna kategorier

av arbetstagare, skall den föreskriv­

na åldern vara högst 65 år.

3. Den nationella lagstiftningen

må föreskriva, att med utgivande av

förmånerna må anstå, därest den

därtill eljest berättigade utövar visst

förvärvsarbete, eller att förmånerna,

70

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

the benefit, if contributory, may be

reduced whenever the earnings of

the beneficiary exceed a prescribed

araount.

Article 27, paragraphs (a) and

(b), shall read:

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of em-

ployees, constituting not less than 80

per cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco-

nomically active population, consti­

tuting not less than 30 per cent of

all residents; or

Article 28, paragraph (b), shall

read :

(b) where all residents whose

means during the contingency do

not exceed prescribed limits are pro­

tected, in such a manner as to com-

ply with the requirements of Article

67. Provided that a prescribed bene­

fit shall be guaranted without

means tests to the prescribed classes

of persons determined in accordance

with sub-paragraphs (a) or (b) of

Article 27, subject to qualifying con-

ditions not more stringent than those

specified in paragraph 1 of Article

29.

Article 32, paragraph (d), shall

read:

(d) the loss of support suffered

by the widow or child as the result

of the death of the breadwinner.

Article 33 shall read:

The persons protected shall com-

prise prescribed classes of employees

constituting not less than 80 per

därest dessa grunda sig på erlagda

avgifter, må nedsättas, om förmåns-

tagarens arbetsinkomst överstiger ett

föreskrivet belopp.

Artikel 27, punkterna a) och b),

skall ha följande lydelse:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta:

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 80 pro­

cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den

förvärvsarbetande befolkningen, ut­

görande minst 30 procent av alla i

landet bosatta;

Artikel 28, punkten b) skall ha

följande lydelse:

b) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 67, när skyddet omfattar

alla i landet bosatta, vilkas tillgångar

under den tid riskfallet omfattar,

icke överstiga fastställda gränser.

Föreskriven förmån skall dock utan

behovsprövning tillförsäkras före­

skrivna kategorier av personer be­

stämda i enlighet med artikel 27

punkterna a) och b); kvalifikations­

villkoren härför må ej vara sträng­

are än de som angivas i artikel 29

mom. 1.

Artikel 32, punkten d) skall ha

följande lydelse:

d) änkas eller barns förlust av

försörjningen vid familjeförsörja­

rens frånfälle.

Artikel 33 skall ha följande lydel­

se:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta föreskrivna kategorier av

arbetstagare, utgörande minst 80

71

Kungi. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

cent of all employees and, for the benefit in respect of the death of the breadwinner, also their wives and children.

Article il shall read:

The persons protected shall com- prise, in so far as periodical pay- ments are concerned:

(a) prescribed classes of em­ ployees, constituting not less than 80 per cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco- nomically active population, consti­ tuting not less than 30 per cent of all residents.

Artide ii shall read:

The total value of the benefits granted in accordance with Article 42 shall be such as to represent 2 per cent of the wage of an ordinary adult male labourer as determined in accordance with the rules laid down in Article 66 inultiplied by the total number of children of all re­ sidents.

Article i8 shall read:

The persons protected shall com- prise:

(a) all women in prescribed clas­ ses of employees, which classes con- stitute not less than 80 per cent of all employees, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or

(b) all women in prescribed clas­ ses of the economically active popu­ lation, which classes constitute not

procent av samtliga och i fråga om förmån vid familjeförsörjarens död, även deras hustrur och barn.

Artikel il skall ha följande lydel­ se:

Den skyddade personkretsen skall, såvitt avser i artikel 42 angivna pe­ riodiska utbetalningar, omfatta

a) föreskrivna kategorier av ar­ betstagare, utgörande minst 80 pro­ cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen ut­ görande minst 30 procent av alla i landet bosatta.

Artikel ii skall ha följande lydel­ se:

Sammanlagda värdet av de enligt artikel 42 utgående förmånerna skall uppgå till 2 procent av en vuxen man­ lig grovarbetares lön, sådan denna bestämmes enligt i artikel 66 an­ givna regler, multiplicerad med hela antalet barn till alla i landet bosatta.

Artikel 18 skall ha följande lydel­ se:

Den skyddade personkretsen skall omfatta:

a) alla kvinnor inom föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgöran­ de minst 80 procent av samtliga ar­ betstagare samt, såvitt avser hälso- och sjukvårdsförmåner vid havande­ skap och barnsbörd, även hustrur till män tillhörande dessa kategorier; eller

b) alla kvinnor inom föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, utgörande minst 30

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

less than 30 per cent of all residents,

and, for matemity medical benefit,

also the wives of men in these

classes.

Article 49, paragraph 2, shall

read:

2. The medical care shall include

åt least:

(a) pre-natal, confinement and

post-natal care, either by medical

practitioners or by qualified mid-

wives:

(b) hospitalisation where neces-

sary; and

(c) pharmaceutical supplies; the

patient or her breadwinner may be

required to share in the cost of the

pharmaceutical supplies the benefic-

iary receives. The rules concerning

such cost-sharing shall be so design­

ed as to avoid hardship, and the

part of the cost paid by the benefic-

iary or breadwinner shall not exceed

25 per cent on the average. Where

cost-sharing takes the form of a fix-

ed sum in respect of each prescrip-

tion, the total of such payments

made by all persons protected shall

not exceed 25 per cent of the total

cost within a given period.

Article 54 shall read:

The contingency covered shall in­

clude inability to engage in any gain-

ful occupation to an extent pre-

scribed, which inability is likely to

be permanent or to persist after the

procent av alla i landet bosatta samt,

såvitt avser hälso- och sjukvårds­

förmåner vid havandeskap och

barnsbörd, även hustrur till män till­

hörande dessa kategorier.

Artikel 49, mom. 2, skall ha föl­

jande lydelse:

2. Hälso- och sjukvården skall

omfatta åtminstone:

a) vård av läkare eller utbildad

barnmorska såväl före som vid för­

lossningen ävensom eftervård,

b) vård å sjukhus, om så erford­

ras; samt

c) läkemedel; dock må förmåns-

tagaren eller den, som är ansvarig

för hennes försörjning, kunna åläg­

gas att deltaga i bestridandet av

kostnaderna för erhållna läkemedel.

Reglerna härför skola utformas på

sådant sätt, att ekonomiska svårig­

heter icke uppstå för vedexbörande,

och den del av kostnaderna, som be-

strides av förmånstagaren eller den,

som är ansvarig för hennes försörj­

ning må icke överstiga i genomsnitt

25 procent. När deltagandet i bestri­

dandet av kostnaderna är fastställt

till ett visst belopp för varje ordina­

tion av läkemedel, må summan av

de betalningar som erlagts av samt­

liga skyddade personer icke över­

stiga 25 procent av de sammanlagda

kostnaderna under en viss tidspe­

riod.

Artikel 54 skall ha följande lydel­

se:

Här avsett riskfall skall gälla viss

föreskriven grad av oförmåga till

förvärvsarbete, när det kan antagas,

att nämnda oförmåga kommer att

vara bestående eller kvarstå efter

73

Kungl. Maj ds proposition nr 115 år 1965

exhaustion of sickness benefit. Prov­

ided that the prescribed extent of

such inability shall not exceed two-

thirds.

Article 55, paragraphs (a) and

(b), shall read:

The persons protected shall com-

prise:

(a) prescribed classes of employ-

ees, constituting not less than 80 per

cent of all employees; or

(b) prescribed classes of the eco-

nomically active population, consti­

tuting not less than 30 per cent of

all residenls; or

Artide 56 shall read:

1. The benefit shall be a periodical

payment calculated as follows:

(a) where classes of employees or

classes of the economically active

population are protected, in such a

manner as to comply either with the

requirements of Article 65 or with

the requirements of Article 66;

(b) where all residents whose

means during the contingency do not

exceed prescribed limits are pro­

tected, in such a manner as to

comply with the requirements of Ar­

ticle 67. Provided that a prescribed

benefit shall be guaranteed without

a means test to the prescribed classes

of persons detcrmined in accordance

with sub-paragraphs (a) or (b) of

Article 55, subject to qualifying con-

ditions not more stringent than those

specified in paragraph 1 of Article

57.

2. Measures shall be taken to pro­

vide for functional and vocational

reliabilitation services, and to inain-

tain appropriate facilities to assist

upphörandet av kontantförmånerna

vid sjukdom. Den föreskrivna gra­

den av nämnda oförmåga må ej över­

stiga två tredjedelar.

Artikel 55, punkterna a) och b),

skall ha följande lydelse:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta:

a) föreskrivna kategorier av ar­

betstagare, utgörande minst 80 pro­

cent av samtliga; eller

b) föreskrivna kategorier av den

förvärvsarbetande befolkningen, ut­

görande minst 30 procent av alla i

landet bosatta;

Artikel 56 skall ha följande lydel­

se:

1. Förmånen skall utgöras av pe­

riodiska utbetalningar, beräknade

a) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 65 eller artikel 66, när skyd­

det omfattar endast vissa kategorier

av arbetstagare eller av den förvärvs­

arbetande befolkningen;

b) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 67, när skyddet omfattar

alla i landet bosatta, vilkas tillgång­

ar under den tid riskfallet omfattar

icke överstiga föreskrivna gränser.

Föreskriven förmån skall dock utan

behovsprövning tillförsäkras före­

skrivna kategorier av personer be­

stämda i enlighet med artikel 55

punkterna a) och b); kvalifikations­

villkoren härför må ej vara sträng­

are än de, soin angivas i artikel 57

mom. 1.

2. Åtgärder skola vidtagas för att

inrätta arbetsvårdsanordningar samt

för att på lämpligt sätt bistå handi­

kappade att erhålla passande sys-

74

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

handicapped persons in obtaining

suitable work, including placement

services, assistance in helping them

transfer to another district when

necessary to find suitable employ-

ment, and related services.

Article 61, paragraphs (a) and

(b), shall read:

The persons protected shall com-

prise:

(a) the wives and children of

breadwinners in prescribed classes

of employees, which classes consti-

tute not less than 80 per cent of all

employees; or

(b) the wives and children of

breadwinners in prescribed classes

of the economically active popula-

tion, which classes constitute not less

than 30 per cent of all residents; or

Artide 62, paragraph (b), shall

read:

(b) where all resident widows and

resident children whose means dur-

ing the contingency do not exceed

prescribed limits are protected, in

such a manner as to comply with

the requirements of Article 67. Pro-

selsättning, främst genom arbetsför­

medling, flyttningsbidrag om flytt­

ning till annan ort är nödvändig för

att vederbörande skall erhålla pas­

sande sysselsättning samt genom

andra liknande åtgärder.

Artikel 61, punkterna a) och b),

skall ha följande lydelse:

Den skyddade personkretsen skall

omfatta:

a) hustru och barn till familjeför­

sörjare inom föreskrivna kategorier

av arbetstagare, utgörande minst 80

procent av samtliga; eller

b) hustru och barn till familjeför­

sörjare inom föreskrivna kategorier

av den förvärvsarbetande befolk­

ningen, utgörande minst 30 procent

av alla i landet bosatta;

Artikel 62, punkten b), skall ha

följande lydelse:

b) i enlighet med bestämmelserna

i artikel 67, när skyddet omfattar

alla i landet bosatta änkor och barn,

vilkas tillgångar under den tid risk­

fallet omfattar icke överstiga före­

skrivna gränser. Föreskriven för-

Schedule to part XI. Periodical payments to standard beneficiaries

Part

Contingency

Standard Beneficiary

Percentage

III

Sickness

Man with wife and two children

50

IV

Unemployment

Man with wife and two children

50

V

Old age

Man with wife of pensionable age

45

VI

Employment injury

Incapacity for work

Man with wife and two children

50

Total loss of earning capacity Man with wife and two children

(a) general

(a)

50

(b) if constant aid needed

(b)

66 2/3

Survivors

Widow with two children

45

VIII

Maternity

Woman

50

IX

Invaliditv

Man with wife and two children

50

X

Survivors

Widow with two children (or two

children if widow’s pension con-

ditional on her being incapable

of self-support)

45

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Tabell till del XI. Periodiska utbetalningar till standardförmdnstagare

75

Del

Riskfall

Standar dförmånstagare

Procentsats

III

Sjukdom

Man med hustru och två barn

50

IV

Arbetslöshet

Man med hustru och två barn

50

V

VI

Ålderdom

Yrkesskada:

Man med hustru i pensionsåldern

45

Arbetsoförmåga

Total förlust av

arbetsförmågan

Man med hustru och två barn

Man med hustru och två barn

50

a) i allmänhet

b) om konstant hjälp

a)

50

erfordras

b)

66 «/,

Efterlevande

Änka med två barn

45

VIII

Havandeskap och barnsbörd

Kvinna

50

IX

Invaliditet

Man med hustru och två barn

50

X

Efterlevande

Änka med två barn (eller två

barn om änkepension endast ut­

går därest änkan är oförmögen att

försörja sig)

45

vided that a prescribed benefit shall

be guaranteed without a means test

to the wives and children of bread-

winners in the prescribed classes of

persons determined in accordance

with sub-paragraphs (a) or (b) of

Article 61, subject to qualifying con-

ditions not more stringent than those

specified in paragraph 1 of Article

63.

mån skall dock utan behovsprövning

tillförsäkras änkor och barn till fa­

miljeförsörjare inom föreskrivna

kategorier av personer, bestämda i

enlighet med artikel 61, punkterna

a) och b); kvalifikationsvillkoren

härför må ej vara strängare än de,

som angivas i artikel 63 mom. 1.

Article 74, paragraphs 1 and 2,

shall read:

1. Each member State which has

ratified the Code and this Protocol

shall submit to the Secretary-General

an annual report concerning the ap-

plication of these Acts. This report

shall include:

(a) full information concerning

the laws and regulations by which

effect is given to the provisions of

these Acts covered by the ratifica-

tion; and

(b) evidence of compliance with

the statistical conditions specified in:

(i) Artides 9 (a), (b) or (c); 15

(a) or (b); 21 (a); 27 (a) or (b);

Artikel 74, mom. 1 och 2, skall ha

följande lydelse:

Varje fördragsslutande part, som

ratificerat balken och detta proto­

koll, skall till generalsekreteraren

avgiva en årlig rapport rörande till-

lämpningen av dessa instrument.

Rapporten skall innehålla

a) fullständiga upplysningar an­

gående den lagstiftning enligt vilken

dessa instruments bestämmelser i ra­

tificerade delar genomföras; och

b) bevis rörande uppfyllandet av

de statistiska krav, som angivas i

i) artiklarna 9 a), b) eller c); 15

a) eller b); 21 a); 27 a) eller b);

76

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

33; 41 (a) or (b); 48 (a) or (b);

55 (a) or (b); 61 (a) or (b), as re-

gards the number of persons protect-

ed;

(ii) Artides 44, 65, 66 or 67, as re-

gards the rates of benefit;

(iii) Artide 24, paragraph 2, as

regards duration of unemployment

benefit; and

(iv) Artide 70, paragraph 2, as

regards the proportion of the finan-

cial resources constituted by the in-

surance contributions of employees

protected.

Such evidence shall as far as pos-

sible be presented in such general

order and manner as may be sug­

gested by the Committee.

2. Each member State which has

ratified the Gode and this Protocol

shall furnish to the Secretary-Gen-

eral, if so requested by him, further

information of the manner in which

it has implemented the provisions of

these Acts covered by its ratification.

Article 75 shall read:

1. After Consulting the Consulta-

tive Assembly, if it considers it ap-

propriate, the Committee of Minis­

ters shall, by a two-thirds majority

in accordance with Article 20, para­

graph (d) of the Statute of the Coun-

cil of Europé, decide whether each

member State which has ratified the

Code and this Protocol has complied

with the obligations of the Code and

the Protocol that it has accepted.

2. If the Committee of Ministers

considers that a member State which

has ratified the Code and this Pro­

tocol is not complying with its obli­

gations under these Acts, it shall in-

33; 41 a) eller b); 48 a) eller b);

55 a) eller b); 61 a) eller b), såvitt

avser antalet skyddade personer;

ii) artiklarna 44, 65, 66 eller 67,

såvitt avser förmånernas belopp;

iii) artikel 24 mom. 2, såvitt avser

varaktigheten av förmån vid arbets­

löshet; samt

iv) artikel 70 mom. 2, såvitt avser

den andel av kostnaderna, som ut-

göres av försäkringsavgifter från

skyddade arbetstagare.

Sådan bevisning skall såvitt möj­

ligt lämnas på det sätt och i den

ordning, som kommittén må föreslå.

2. Varje medlemsstat, som ratifi­

cerat balken och detta protokoll,

skall på därom av generalsekretera­

ren gjord framställning lämna kom­

pletterande upplysningar om det

sätt, på vilket landet tillämpar de

föreskrifter i dessa instrument, som

omfattas av landets ratifikation.

Artikel 75 skall ha följande lydel­

se:

1. Ministerkommittén skall, efter

att i förekommande fall ha inhämtat

rådgivande församlingens yttrande,

med två tredjedelars majoritet i en­

lighet med artikel 20 d) i Europa­

rådets stadga avgöra, huruvida varje

medlemsstat, som ratificerat balken

och detta protokoll, har uppfyllt de

förpliktelser enligt dessa instrument,

vilka landet godtagit.

2. Om ministerkommittén anser,

att en medlemsstat, som ratificerat

balken och detta protokoll, inte upp­

fyller sina förpliktelser enligt dessa

instrument, skall ministerkommittén

Kungl. Maj. ts proposition nr 115 år 1965

77

vite the said member State to take

such measures as the Committee of

Ministers considers necessary to en­

sure such compliance.

Article 76 shall read:

Each member State which has rati-

fied the Code and this Protocol shall

report every two years to the Secre-

tary-General on the state of its law

and practice in regard to any of Parts

II to X of the Code and the Protocol

thereto which such Member has not

specified in its ratification of the

Code and the Protocol in virtue of

Article 3 or in a notification made

subsequently in virtue of Article 4.

Artide 79 shall read:

1. Af ter the entry into force of this

Protocol, the Committee of Ministers

may invite any State not being a

Member of the Council of Europé to

accede to the Protocol. The accession

of such State shall be subject to the

same conditions and procedure as

laid down in the Protocol with re­

gard to ratification.

2. A State shall accede to this Pro­

tocol by depositing an instrument of

accession with the Secretary-General.

This Protocol shall come into force

for any State so acceding one year

after the date of deposit of its instru­

ment of accession.

3. The obligations and rights of an

acceding State shall be the same as

those provided for in this Protocol

for member States which have rati-

fied the Protocol.

Artide 80 shall read:

anmoda staten att vidtaga sådana

åtgärder som kommittén bedömer

erforderliga för att förpliktelserna

skola uppfyllas.

Artikel 76 skall ha följande lydel­

se:

Varje medlemsstat, som ratificerat

balken och detta protokoll, skall

vartannat år till generalsekreteraren

avgiva redogörelse för lagstiftning

och praxis med avseende på de delar

av delarna II till X i balken och pro-

kollet, vilka icke redan angivits i

statens ratifikationshandling enligt

artikel 3 eller i underrättelse, som

avses i artikel 4.

Artikel 79 skall ha följande lydel­

se:

1. Sedan detta protokoll trätt i

kraft, kan ministerkommittén in­

bjuda länder, som ej äro medlemmar

av Europarådet, att ansluta sig till

protokollet. Sådan anslutning skall

äga rum på samma villkor och på

samma sätt, som i detta protokoll

stadgas om ratifikation.

2. Anslutning till detta protokoll

sker genom att vederbörande stat!

deponerar ett anslutningsinstrument

hos generalsekreteraren. Protokollet

skall träda i kraft i förhållande till

en stat som anslutit sig ett år efter

den dag då statens anslutningsin­

strument deponerats.

3. En stat som anslutit sig skall

ha samma rättigheter och skyldighe­

ter som enligt detta protokoll till­

kommer en stat, vilken ratificerat

protokollet.

Artikel 80 skall ha följande lydel­

se:

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

1. The Code and/or this Protocol shall apply to the metropolitan terri- tory of each member State för which it is in force and of each acceding State. Each member State or each acceding State may, åt the time of signature or of the deposit of its instrument of ratification or acces- sion, specify, by declaration address- ed to the Secretary-General, the ter- ritory which shall be considered to be its metropolitan territory for this purpose.

2. Each member State ratifying the Code and/or this Protocol or each acceding State may, åt the time of deposit of its instrument of ratifica­ tion or accession, or åt any time thereafter, notify the Secretary-Gen­ eral that the Code and/or this Pro­ tocol shall, in whole or in part and subject to any modifications speci- fied in the notification, extend to any part of its metropolitan territory not specified under paragraph 1 of this Article or to any of the other terri- tories for whose international rela­ tions it is responsible. Modifications specified in such notification may be cancelled or amended by subse- quent notification.

3. Any member State for which the Code or the Code and this Pro­ tocol is in force or any acceding State may, åt such time as it can denounce the Code and/or this Pro­ tocol in accordance with Article 81, notify the Secretary-General that the Code and/or the Protocol shall cease lo apply to any part of its metropol­ itan territory or to any of the other territories to wThich the Code and/or

1. Varje medlemsstat eller stat som anslutit sig, beträffande vilken bal ken och/eller detta protokoll äro i kraft, skall tillämpa instrumenten på sitt moderland. Varje medlems­ stat eller stat som anslutit sig må, när staten undertecknar balken och/ eller detta protokoll eller deponerar sitt ratifikations- eller anslutnings­ instrument genom en till general­ sekreteraren ställd förklaring, an­ giva det område, som för detta ända­ mål skall anses såsom moderland.

2. Varje medlemsstat, som ratifi­ cerar balken och/eller detta proto­ koll, eller stat som anslutit sig där­ till, må när staten deponerar sitt ratifikations- eller anslutningsin­ strument eller vid senare tidpunkt, underrätta generalsekreteraren om att balken och/eller detta protokoll skola, helt eller delvis och med de jämkningar som må angivas i med­ delandet, äga tillämpning på sådan del av moderlandet som ej angivits i enlighet med mom. 1 av denna ar­ tikel, eller på annat område, för vars internationella förbindelser staten ifråga är ansvarig. I sådant medde­ lande angivna jämkningar kunna upphävas eller ändras genom senare meddelande.

3. Varje medlemsstat, beträffande vilken balken eller balken och detta protokoll äro i kraft, och varje stat som anslutit sig därtill kan, vid så­ dan tidpunkt då staten enligt artikel 81 må uppsäga avtalet, underrätta generalsekreteraren om att balken och/eller detta protokoll skola upp­ höra att äga tillämpning på viss del av dess moderland eller på annat område, till vilket staten i enlighet

Kungl. Maj:In proposition nr 115 år 11)65

79

the Protocol has been extended by it

in accordance with paragraph 2 of

this Artide.

Article 81 shall read:

Each member State which has

ratified the Code and this Protocol

and each State which has acceded

to them may denounce the Code and

the Protocol or only the Protocol or

any one more of Parts II to X of

these Acts only åt the end of a pe­

riod of five years from the date on

which the Code and/or the Protocol

thereto entered into force respec-

tively for such a member State or

acceding State, or åt the end of any

successive period of five years, and

in each case after giving one year’s

notice to the Secretary-General.

Such denunciation shall not affect

the validity of the Code and/or of

the Protocol in respect of the other

member States which have ratified

them or in respect of the other States

which have acceded to them, pro­

vided that åt all times there are not

less than three such member States

or acceding States Parties to the

Code and not less than three such

member States or acceding States

Parties to the Protocol.

Artide 82 shall read:

The Secretary-General shall notify

the member States of the Council,

the Government of any acceding

State and the Director-General of

the International Labour Office:

(i) of the date of entry into force

of this Protocol and the names of

any member States who ratify it;

(ii) of the dcposit of any instru-

med mom. 2 av denna artikel ut­

sträckt tillämpningen av balken och/

eller detta protokoll.

Artikel 81 skall ha följande lydel­

se:

Varje medlemsstat, som ratificerat

balken och detta protokoll, och varje

stat som anslutit sig därtill, må upp­

säga balken och protokollet eller en­

bart protokollet eller en eller flera

av delarna II till X i dessa instru­

ment först efter utgången av en pe­

riod av fem år från den dag då bal­

ken och/eller protokollet trädde i

kraft för ifrågavarande stat, eller

efter utgången av varje därpå föl­

jande femårsperiod; i samtliga fall

skall generalsekreteraren underrät­

tas ett år i förväg. Sådan uppsäg­

ning skall ej påverka balkens och/

eller protokollets giltighet beträffan­

de övriga medlemsstater som ratifi­

cerat instrumenten eller beträffan­

de andra stater som anslutit sig där­

till, under förutsättning att antalet

sådana parter aldrig understiger tre

beträffande balken och tre beträf­

fande protokollet.

Artikel 82 skall ha följande lydel­

se:

Generalsekreteraren skall under­

rätta Europarådets medlemsstater,

regeringen i varje anslutande land

och Internationella arbetsbyråns ge­

neraldirektör om

i) tidpunkten för detta protokolls

ikraftträdande samt namnet på varje

medlemsstat som ratificerar det;

ii) varje anslutningsinstrument

80

Kiingl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

inent of accession in accordance

with Artide 79 and of such notifica-

tions as are received with it;

(iii) of any notification received

in accordance with Artides 4 and

80; and

(iv) of any notice received in ac­

cordance with Artide 81.

SEGTION II

1. No member State of the Council

of Europé shall sign or ratify this

Protocol without having simulta-

neously or previously signed or ra-

tified the European Code of Social

Security.

2. No State shall accede to this

Protocol without having simulta-

neously or previously acceded to the

European Code of Social Security.

SECTION III

1. This Protocol shall be open to

signature by the member States. It

shall be subject to ratification. In­

struments of ratification shall be

deposited with the Secretary-Gen-

eral, provided that the Committee of

Ministers in appropriate cases has

previously given an affirmative de-

cision as provided for in Section IV,

paragraph 4.

2. This Protocol shall enter into

force one year after the date of the

deposit of the third instrument of

ratification.

3. As regards any Signatory ra-

tifying subsequently, this Protocol

shall enter into force one year after

the date of deposit of its instrument

of ratification.

som deponerats i enlighet med arti­

kel 79 samt varje meddelande som

åtföljer instrumentet;

iii) varje meddelande som motta­

gits i enlighet med bestämmelserna i

artiklarna 4 och 80; samt

iv) varje meddelande, som motta­

gits i enlighet med bestämmelserna i

artikel 81.

AVDELNING II

1. Detta protokoll må ej under­

tecknas eller ratificeras av någon av

Europarådets medlemsstater utan

att staten samtidigt eller tidigare un­

dertecknat eller ratificerat den euro­

peiska balken om social trygghet.

2. Ingen stat må ansluta sig till

detta protokoll utan att samtidigt

eller tidigare ha anslutit sig till den

europeiska balken för social trygg­

het.

AVDELNING III

1. Detta protokoll skall stå öppet

för undertecknande av Europarådets

medlemsstater. Det skall ratificeras.

Ratifikationsinstrumenten skola de­

poneras hos generalsekreteraren, för­

utsatt att i förekommande fall mi­

nisterkommittén dessförinnan träf­

fat sådant avgörande, som avses i av­

delning IV, mom. 4.

2. Detta protokoll skall träda i

kraft ett år efter den dag då det

tredje ratifikationsinstrumentet de­

ponerats.

3. För varje signatärmakt, som

därefter ratificerar protokollet skall

det träda i kraft ett år efter den dag

då ratifikationsinstrumentet depone­

rats.

Kungl. Mnj.ts proposition nr ilo år 1965

81

SECTION IV

1. Any Signatory wishing to avail

itself of the provisions of Article 2,

paragraph 2 of the Code as amended

by the Protocol shall, before ratifica-

tion, submit to the Secretary-Gen-

eral a report showing to what extent

its system of social security is in

conformity with the provisions of

this Protocol.

Such report shall include a state-

ment of:

(a) the relevant laws and regula-

tions; and

(b) evidence of compliance with

the statistical conditions specified in

the following provisions of the Code

as amended by this Protocol:

(i) Artides 9 (a), (b) or (c); 15

(a) or (b)-, 21 (a); 27 (a) or (b);

33; 41 (a) or (b)-, 48 (a) or (b)\ 55

(a) or (b)\ 61 (a) or (b), as regards

the number of persons protected;

(ii) Artides 44, 65, 66 or 67, as

regards the rates of benefit;

(iii) Article 24, paragraph 2, as

regards duration of unemployment

benefit; and

(iv) Article 70, paragraph 2, as

regards the proportion of the finan-

cial resources constituted by the in-

surance contributions of employees

protected; and

(c) all elements which the Signa-

lory wishes to be taken into account,

in accordance with Article 2, para-

graphs 2 and 3 of the Code as

amended by this Protocol.

Such evidence shall, as far as pos-

siblc, be presented in such general

AVDELNING IV

1. Varje signatärmakt, som öns­

kar begagna sig av bestämmelserna i

artikel 2 mom. 2 i balken, med de

ändringar däri som föranledas av

detta protokoll, skall före ratifika­

tionen till generalsekreteraren av­

giva en rapport, utvisande i vilken

utsträckning landets system för so­

cial trygghet överensstämmer med

vad i detta protokoll stadgas.

Rapporten skall innehålla en redo­

görelse för

a) tillämplig lagstiftning;

b) bevis rörande uppfyllandet av

de statistiska krav som angivas i föl­

jande av balkens bestämmelser, med

de ändringar däri som föranledas av

detta protokoll:

i) artiklarna 9 a), b) eller c); 15

a) eller b); 21 a); 27 a) eller b);

33; 41 a) eller b); 48 a) eller b);

55 a) eller b); 61 a) eller b), såvitt

avser antalet skyddade personer;

ii) artiklarna 44, 65, 66 eller 67,

såvitt avser förmånernas belopp;

iii) artikel 24 mom. 2, såvitt avser

varaktigheten av förmån vid arbets­

löshet; samt

iv) artikel 70 mom. 2, såvitt avser

den andel av kostnaderna för syste­

mets finansiering som utgöres av

försäkringsavgifter från skyddade

arbetstagare; samt

c) alla fakta som signatärinakten

önskar åberopa i enlighet med arti­

kel 2 mom. 2 och 3 i balken med de

ändringar däri som föranledes av

detta protokoll.

Sådan bevisning skall såvitt möj­

ligt lämnas på det sätt och i den

6 — Bilaga till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 115

82

Kungl. Maj.ts proposition nr ltö år 1965

order and manner as may be sug­ gested by the Committee.

2. The Signatory shall furnish to the Secretary-General, it so re- quested by him, further information on the manner in which its system of social security is in conformity with the provisions of this Protocol.

3. Sucli report and further inform­ ation shall be examined by the Committee which shall talte into ac- count the provisions of Article 2, paragrapli 3 of the Code. The Com­ mittee shall submit to the Commit­ tee of Ministers a report containing its conclusions.

4. The Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Article 20, para- graph (d) of the Statute of the Coun- cil of Europé, decide whether the system of social security of such Signatory is in conformity with the requirements of this Protocol.

5. If the Committee of Ministers decides that the said social security scheine is not in conformity with the provisions of this Protocol, it shall so inform the Signatory concerned and may make recommendations as to how such conformity may be effected.

ordning, som kommittén kan kom­ ma att föreslå.

2. Signatärmakt, som önskar rati­ ficera protokollet, skall på general­ sekreterarens begäran till honom lämna kompletterande uppgifter om det sätt på vilket landets system för social trygghet överensstämmer med vad i detta protokoll stadgas.

3. Nämnda rapport och komplet­ terande uppgifter skola granskas av kommittén med beaktande av be­ stämmelserna i artikel 2 mom. 3 i balken. Kommittén skall till minis­ terkommittén avgiva utlåtande rö­ rande sina iakttagelser.

4. Ministerkommittén skall med två tredjedelars majoritet i enlighet med artikel 20 d) i Europarådets stadga avgöra, huruvida signatär- maktens system överensstämmer med vad i detta protokoll stadgas.

5. Om ministerkommittén finner att systemet för social trygghet icke överensstämmer med vad i detta protokoll stadgas, skall minister­ kommittén underrätta signatärmak- ten därom samt avgiva rekommen­ dationer om hur sådan överensstäm­ melse skall kunna uppnås.

83

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

ADDENDUM 2

TILLÄGG 2

Addendum 2 shall read:

Supplementary services or

advantages

PART II

Medical care

1. Medical supervision or treat-

ment as required, maintenance, nurs-

ing and other auxiliary service in

convalescent homes, spas, and pre-

ventoria and similar institutions for

the prevention of tuberculosis, pro­

vided that the beneficiary or his

breadwinner may be required to

share in the cost of the care received

to the extent of one-third.

2. Conservative dental care for all

persons protected, provided that the

beneficiary or his breadwinner may

be required to share in the cost of

the care received to the extent of

25 per cent except in the case of

children and expectant mothers.

3. Dental prostheses, provided that

the beneficiary or his breadwinner

may be required to share in the cost

of the prostheses supplied to the

extent of one-half.

4. Hospital care, including main­

tenance, care by general practition-

ers or specialists, as required, nurs-

ing and all auxiliary services re­

quired, without limit of duration.

5. Home nursing and domestie aid,

provided that the beneficiary or his

breadwinner may be required to

share in the cost of the care received

lo an extent that will not involve

Tillägg 2 skall ha följande lydelse:

Kompletterande förmåner

DEL II

Hälso- och sjukvård

1. Erforderlig läkarkontroll eller

läkarvård, underhåll, sjuksköterske-

vård och annan liknande vård på

konvalescenthem, kurorter samt

sanatorier eller liknande institutio­

ner för förebyggande av tuberkulos;

dock att förmånstagaren eller den

som är ansvarig för hans försörj­

ning må kunna åläggas att bestrida

högst en tredjedel av kostnaderna

för erhållen vård.

2. Konserverande tandvård åt alla

skyddade personer; dock att för­

månstagaren eller den som är an­

svarig för hans försörjning må kun­

na åläggas att bestrida högst 25 pro­

cent av kostnaderna för erhållen

vård, utom när fråga är om barn

och havande kvinnor.

3. Tandproteser; dock att för­

månstagaren eller den som är an­

svarig för hans försörjning må kun­

na åläggas att bestrida högst 50 pro­

cent av kostnaderna för erhållna

proteser.

4. Sjukhusvård, vård av allmän­

praktiserande läkare eller specialist­

vård, vård av sjuksköterska och all

annan erforderlig vård utan tidsbe­

gränsning.

5. Sjuksköterskevård i hemmet

och hemhjälp; dock att förmånsta-

garen eller den som är ansvarig för

hans försörjning må kunna åläggas

att deltaga i bestridandet av kostna-

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

hardship.

6. Eye-glasses, provided that the

beneficiary or his breadwinner may

be required to share in the cost of

the eye-glasses supplied to the extent

of one-half.

7. Hearing aids, provided that the

beneficiary or his breadwinner may

be required to share in the cost of

the hearing aids supplied to the ex­

tent of one-half.

8. Artificial limbs and other ma­

jor medical or surgical supplies,

provided that the beneficiary or his

breadwinner may be required to

share in the cost of the supplies

received to the extent of one-half.

9. Where cost-sharing takes the

form of a fixed sum in respect of

each case of treatment or each pre-

scription of supplies, the total of

such payments made by all persons

protected in respect of any one of

the types of care referred to in items

1, 2, 3, 5, 6, 7 or 8 shall not exceed

the specified percentage of the total

cost of that type of care within a

given period.

10. The provision of medical care

to the extent stipulated in Article

10 of the Code as amended by this

Protocol, without qualifying period.

PART in

Sickness benefit

11. Sickness benefit åt a rate not

lower than that specified in Article

derna för erhållen vård, i den mån

detta ej medför ekonomiska svårig­

heter för vederbörande.

6. Glasögon; dock att förmånsta-

garen eller den som är ansvarig för

hans försörjning må kunna åläggas

att bestrida högst 50 procent av kost­

naden för erhållna glasögon.

7. Hörapparater; dock att för-

månstagaren eller den som är an­

svarig för hans försörjning må kun­

na åläggas att bestrida högst 50 pro­

cent av kostnaden för erhållna appa­

rater.

8. Proteser och andra viktigare

medicinska eller kirurgiska hjälp­

medel ; dock att förmånstagaren eller

den som är ansvarig för hans för­

sörjning må kunna åläggas att be­

strida högst 50 procent av kostnaden

för erhållna hjälpmedel.

9. När deltagandet i bestridandet

av kostnaderna är fastställt till ett

visst belopp för varje vårdtillfälle

eller varje ordination av hjälpmedel,

må summan av de betalningar, som

erlagts av samtliga skyddade perso­

ner för var och en av de i mom. 1, 2,

3, 5, 6, 7 eller 8 angivna vårdformer­

na icke överstiga det föreskrivna

procenttalet av de sammanlagda

kostnaderna för denna vårdform un­

der en viss tidsperiod.

10. Hälso- och sjukvård i den ut­

sträckning som angives i artikel 10

i balken med de ändringar däri som

föranledes av detta protokoll utan

kvalifikationsperiod.

DEL III

Kontantförmåner vid sjukdom

11. Kontantförmåner vid sjukdom

av minst den omfattning som angi-

85

16 of the Code, without limit of dura- ves i artikel 16 i balken utan tidsbe-

tion.

gränsning.

Kungl. Maj.ts proposition nr itö år 1965

PART IV

Unemployment benefit

12. Unemployment benefit åt a

rate not lower than that specified in

Article 22 of the Code, without limit

of duration, where recourse is had

to Article 21 (a) of the Code as

amended by the Protocol for the

purpose of ratification.

13. Benefits for workers who are

unable to claim the right to them

under the normal provisions of the

law or who have exceeded the period

during which benefits are normally

paid.

PART V

Old-age benefit

14. Old-age benefit åt a rate of åt

least 50 per cent of the benefit spec­

ified in Article 28 of the Code as

amended by this Protocol:

(a) under paragraph 2 of Article

29 of the Code or where the benefit

specified in Article 28 of the Code

as amended by this Protocol is con-

ditional upon a period of residence,

and the Membcr does not avail itself

of paragraph 3 of Article 29 of the

Code, after ten years of residence;

and

(b) under paragraph 5 of Article

29 of the Code, subject to prescribed

conditions regarding the previous

economic activity of the person pro-

tected.

DEL IV

Förmåner vid arbetslöshet

12. Förmåner vid arbetslöshet av

minst den omfattning som angives i

artikel 22 i balken, utan tidsbegräns­

ning, när vid ratifikationen hänvis­

ning göres till artikel 21 a) i balken

med de ändringar däri som föranle­

das av detta protokoll.

13. Förmåner till arbetstagare,

som ej ha möjlighet att med stöd

av lagens vanliga bestämmelser göra

gällande anspråk på förmån eller

som ha överskridit den tidsperiod,

under vilken förmåner vanligen ut­

betalas.

DEL V

Förmåner vid ålderdom

14. Förmåner vid ålderdom upp­

gående till minst 50 procent av för­

mån, som angives i artikel 28 i bal­

ken med de ändringar däri som för­

anledas av detta protokoll:

a) i fall som avses i artikel 29

mom. 2, eller när i artikel 28 i bal­

ken — med de ändringar däri som

föranledas av detta protokoll —- an­

given förmån är beroende av viss

tids vistelse i landet och detta icke

använder sig av artikel 29 mom. 3,

efter tio års vistelse; och

b) i fall som avses i artikel 29

inom. 5 i balken, förutsatt att före­

skrivna villkor beträffande den skyd­

dade personens tidigare förvärvsar­

bete äro uppfyllda.

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

PART VI

Employment injury benefit

15. Vocational rehabilitation for

victims of employment injury.

16. Periodical payments to the

ascendants of a breadwinner pro-

tected, in case of death due to em­

ployment injury of the breadwinner,

amounting to not less than 20 per

cent of the previous earnings of the

breadwinner or of the wage of the

ordinary adult male labourer, cal-

culated in such a manner as to

comply with the requirements of

Article 65 or with the requirements

of Article 66 of the Code, as the case

may be, provided that the periodical

payments need not exceed the

amount that was contributed by the

breadwinner towards the mainte-

nance of the ascendants.

17. Periodical payments to the

survivors of a breadwinner protect-

ed, in case of death not due to em­

ployment injury, where the bread­

winner was in receipt of a pension

in respect of total or serious loss of

earning capacity; such payments to

survivors shall be in conformity with

the requirements of the relevant pro­

visions of the Code as amended by

this Protocol.

PART VIII

Maternity benefit

18. A birth grant or grants, or a

periodical payment during the nurs-

ing of the child by the mother.

19. Periodical payments, in ac-

cordance with the relevant provi­

sions of the Code as amended by this

DEL VI

Förmåner vid yrkesskada

15. Arbetsvärd åt person som fal­

lit offer för yrkesskador.

16. Vid skyddad familjeförsörjares

frånfälle på grund av yrkesskada pe­

riodiska utbetalningar till dennes

ascendenter med ett belopp, som

motsvarar minst 20 procent av fa­

miljeförsörjarens tidigare inkomster

eller av en vuxen manlig grovarbe­

tares lön, beräknad enligt bestäm­

melserna i antingen artikel 65 eller

66 i balken, dock att de periodiska

utbetalningarna ej behöva överstiga

de belopp varmed familjeförsörjaren

bidrog till sina ascendenters uppe­

hälle.

17. Vid skyddad familjeförsörjares

frånfälle av annan orsak än yrkes­

skada periodiska utbetalningar till

familjeförsörjarens efterlevande, om

denne uppbar pension på grund av

total eller avsevärd förlust av för­

värvsförmågan; sådana utbetalning­

ar till efterlevande skola beräknas

enligt tillämpliga bestämmelser i bal­

ken med de ändringar däri som för­

anledas av detta protokoll.

DEL VIII

Förmåner vid havandeskap och

barnsbörd

18. Moderskapspenning eller pe­

riodiska utbetalningar under den tid

modern ammar sitt barn.

19. Periodiska utbetalningar, be­

räknade enligt tillämpliga bestäm­

melser i balken med de ändringar

87

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Protocol, för the dependent wives of

men in the classes protected,

amounting to åt least 50 per cent of

the benefit specified in Article 50 of

the Code as amended by this Pro­

tocol.

20. Provision of maternity benefit

without qualifying period.

PART IX

Invaliditij benefit

21. Invalidity benefit åt a rate of

åt least 50 per cent of the benefit

specified in Article 56 of the Code

as amended by this Protocol:

(a) under paragraph 2 of Article

57 of the Code or, where the benefit

specified in Article 56 of the Code

as amended by this Protocol is con-

ditional upon a period of residence,

and the Member does not avail itself

of paragraph 3 of Article 57 of the

Code, af ter five years of residence;

and

(b) for a person protected who by

reason only of his advanced age

when the provisions concerned in the

application of this Part as amended

by this Protocol come into force, has

not satisfied the conditions pre-

scrihed in accordance with para­

graph 2 of Article 57 of the Code,

subject to prescribed conditions re-

garding the previous economic ac-

tivity of the person protected.

22. Vocational rehabilitation for

invalids.

däri, som föranledas av detta proto­

koll, till hustrur som för sin försörj­

ning äro beroende av män tillhöran­

de skyddade kategorier av personer,

med ett belopp som motsvarar minst

50 procent av förmån som angives

i artikel 50 i balken med de ändring­

ar däri som föranledas av detta pro­

tokoll.

20. Förmåner vid havandeskap och

barnsbörd utan kvalifikationsperiod.

DEL IX

Förmåner vid invaliditet

21. Förmåner vid invaliditet upp­

gående till minst 50 procent av för­

mån som angives i artikel 56 i bal­

ken med de ändringar däri som för­

anledas av detta protokoll:

a) i fall som avses i artikel 57

inom. 2 i balken eller när förmån

som angives i artikel 56 i balken

med de ändringar däri som föranle­

das av detta protokoll, är beroende

av viss vistelseperiod och medlem­

men icke använder sig av bestäm­

melserna i artikel 57 mom. 3, efter

5 års vistelse;

b) i fall då skyddad person endast

på grund av sin framskridna ålder

vid tidpunkten för ikraftträdandet

av bestämmelserna beträffande till-

lämpningen av denna del, med de

ändringar däri som föranledas av

detta protokoll, icke kunnat uppfylla

i enlighet med artikel 57 mom. 2 fö­

reskrivna villkor, förutsatt att före­

skrivna villkor beträffande skyddad

persons tidigare förvärvsarbete äro

uppfyllda.

22. Arbetsvärd åt invalider.

88

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

PART X

Survivors’ benefit

23. Survivors’ benefit åt a rate of

åt least 50 per cent of the benefit

specified in Article 62 of the Code as

amended by this Protocol:

(a) under paragraph 2 of Article

63 of the Code or, where the benefit

specified in Article 62 of the Code

as amended by this Protocol is con-

ditional upon a period of residence,

and the Member does not avail itself

of paragraph 3 of Article 63 of the

Code, after five years of residence;

(b) to the persons protected whose

breadwinner had not satisfied the

conditions prescribed in accordance

with paragraph 2 of Article 63 of the

Code, by reason only of his advanced

age when the provisions concerned

in the application of this Part as

amended hy this Protocol come into

force, subject to prescribed condi­

tions regarding the previous eco-

nomic activity of the breadwinner.

24. Periodical payments to the in­

valid widower who is indigent of a

woman breadwinner protected,

amounting to not less than 20 per

cent of the previous earnings of the

breadwinner or of the wage of the

ordinary adult male labourer, cal-

culated in such a manner as to com-

ply with the requirements of Article

65 or with the requirements of Ar­

ticle 66 of the Code, as the case may

be.

PARTS II, III, VI OR X

25. Funeral benefit for economi-

DEL X

Förmåner till efterlevande

23. Förmåner till efterlevande upp­

gående till minst 50 procent av för­

måner som angivas i artikel 56, med

de ändringar däri som föranledas av

detta protokoll:

a) i fall som avses i artikel 63

mom. 2 i balken eller, när förmån

som angives i artikel 62 i balken,

med de ändringar däri som föran­

ledas av detta protokoll, är beroende

av viss vistelseperiod och medlem­

men icke använder sig av artikel 63

mom. 3 i balken, efter fem års vis­

telse;

b) i fall då skyddad person, vars

försörj are endast på grund av sin

framskridna ålder vid tidpunkten för

ikraftträdandet av bestämmelserna

beträffande tillämpningen av denna

del, med de ändringar däri som för­

anledas av detta protokoll, icke hade

uppfyllt i enlighet med artikel 63

mom. 2 i balken föreskrivna villkor,

förutsatt att föreskrivna villkor be­

träffande försörj arens tidigare för­

värvsarbete äro uppfyllda.

24. Periodiska utbetalningar till

invalidiserad och behövande änkling

efter skyddad kvinnlig familjeför­

sörjare, uppgående till minst 20 pro­

cent av familjeförsörjarens tidigare

inkomster eller av en vuxen manlig

grovarbetares lön, beräknad enligt

bestämmelserna i antingen artikel

65 eller 66 i balken.

DELARNA II, III, VI eller X

25. Begravningshjälp till förvärvs

89

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

cally active persons protected a-

mounting to:

(i) thirty times the daily previous

earnings of the person protected

which serve, or would have served,

for the calculation of the sickness,

employment injury or survivors’

benefit, as the case may be, provided

that the total benefit need not exceed

thirty times the daily wage of the

skilled male manual employee deter-

mined in accordance with the pro­

visions of Artide 65 of the Code; or

(ii) thirty times the daily wage of

the ordinary adult male labourer, de-

termined in accordance with the pro­

visions of Article 66 of the Code.

PARTS II OR III

26. Funeral benefit for the depend-

ent wives and children protected or

for the dependent wives and children

of the persons protected, amounting

to:

(i) fifteen times the daily pre­

vious earnings of the breadwinner

protected which serve for the calcu­

lation of sickness benefit, provided

that the total benefit need not exceed

fifteen times the daily wage of the

skilled male manual employee deter-

mined in accordance with the pro­

visions of Article 65 of the Code; or

(ii) fifteen times the daily wage

of the ordinary adult male labourer

determined in accordance with the

provisions of Article 66 of the Code.

arbetande skyddade personer, upp­

gående till:

i) trettio gånger den skyddade per­

sonens tidigare dagsinkomst, som

ligger eller skulle ha legat till grund

för beräkning av efterlevandeförmå-

ner respektive kontantförmåner vid

sjukdom; dock att förmånen i sin

helhet ej behöver överstiga trettio

gånger en yrkesutbildad manlig

kroppsarbetares dagsförtjänst fast­

ställd enligt bestämmelserna i arti­

kel 65 i balken; eller

ii) trettio gånger en vuxen manlig

grovarbetares dagsinkomst, fastställd

enligt bestämmelserna i artikel 66 i

balken.

DELARNA II eller III

26. Begravningshjälp till skyddade

beroende änkor och barn eller till

av skyddade personer beroende än­

kor och barn, uppgående till:

i) femton gånger den skyddade

familjeförsörjarens tidigare dagsin­

komst, som ligger till grund för be­

räkning av kontantförmåner vid

sjukdom; dock att förmånen i sin

helhet ej behöver överstiga femton

gånger en yrkesutbildad manlig

kroppsarbetares dagsinkomst, fast­

ställd enligt bestämmelserna i artikel

65 i balken; eller

ii) femton gånger en vuxen manlig

grovarbetares dagsinkomst, fastställd

enligt bestämmelserna i artikel 66 i

balken.

7 — Bilaga till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 115

90

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Bilaga 2

P.M.

angående bestämmelserna i den europeiska balken om social trygghet

och protokollet till densamma

Med den europeiska balken om social trygghet är avsikten att grundlägga en social trygghet på en högre nivå än den som innefattas i Internationella arbetsorganisationens konvention nr 102 angående minimistandard för so­ cial trygghet. Med protokollet till balken är syftet att skapa social trygghet på en högre nivå än den balken garanterar.

Liksom i ILO:s konvention nr 102 uppdelas fältet för den sociala trygg­ heten på nio områden numrerade från II till X (del I avser allmänna bestäm­ melser). De olika delområdena avser följande slag av förmåner

II. Hälso- och sjukvård III. Kontantförmåner vid sjukdom IV. Förmåner vid arbetslöshet

V. Förmåner vid ålderdom

VI. Förmåner vid yrkesskada

VII. Familj ef örmåner VIII. Förmåner vid havandeskap och barnsbörd

IX. Förmåner vid invaliditet

X. Förmåner till efterlevande.

De olika förmånerna motsvaras i svensk lagstiftning av följande. Bestämmelserna angående hälso- och sjukvård avser dels förmåner vid sjukdomstillstånd, dels förmåner vid havandeskap och barnsbörd. Förmå­ nerna vid sjukdomstillstånd motsvaras i Sverige av sjukvårdsersättningen inom den allmänna sjukförsäkringen och läkemedelsförmånerna enligt för­ ordningen om kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel. Hälso- och sjuk­ vårdsförmånerna vid havandeskap och barnsbörd motsvaras i Sverige dels av de förmåner, som mödrarna åtnjuter från den förebyggande mödra- och barnavården, dels av ersättningen för förlossningsutgifter.

De kontanta förmånerna vid sjukdom motsvaras av den sjukpenning, som utgår från den allmänna sjukförsäkringen, och förmånerna vid arbets­ löshet av den dagpenning, som utgår från den frivilliga arbetslöshetsförsäk­ ringen.

Det ekonomiska skyddet vid ålderdom utgörs i Sverige av ålderspensio­ nerna (inkl. tilläggsförmåner) och vid yrkesskada av de förmåner som ut­ går från sjukförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen.

91

Till de familjeförmåner, som uppräknas i balken, kan i Sverige hänföras

flertalet av de samhälleliga stödåtgärderna för barnfamiljerna. Bland dessa

kommer främst de allmänna barnbidragen, som är de mest kostnadskrä­

vande. I övrigt skall hit räknas tillhandahållna förmåner åt barn eller för

barns räkning av föda, kläder, bostad, ferievistelse eller hemhjälp. Här av­

sedda stödåtgärder utgörs i Sverige av fria skolmåltider, familj ebostads-

bidrag, ferieresor för barn och husmödrar, driftbidrag till barnkolonier, se­

mesterhem och feriebarnsverksamhet, stipendier för underlättande av hus-

moderssemester samt social hemhjälp.

Kontantförmånerna vid havandeskap och barnsbörd motsvaras i Sverige

av moderskapspenningen och tilläggssjukpenningen i samband med moder­

skap enligt lagen om allmän försäkring.

De kontanta förmåner vid invaliditet, som avses i bestämmelserna, har i

Sverige sin motsvarighet i de förtidspensioner och sjukbidrag (inkl. tilläggs-

förmåner), som utgår enligt lagen om allmän försäkring.

Förmåner till efterlevande utgår i Sverige i form av änkepension och

barnpension.

I det följande bortses vid behandlingen av de svenska förmånerna från

försäkringen för tilläggspension.

Enligt balken skall kontrahent uppfylla:

a) standardnormerna för minst sex av delarna II—X, varvid del II skall

räknas som två och del V som tre delar;

b) vissa allmänna bestämmelser.

Villkoren under a) skall anses tillgodosedda om:

1) standardnormerna för minst tre av delarna II—X är uppfyllda, däri in­

begripen minst en av delarna IV, V, VI, IX och X; och

2) därjämte bevis lämnats för att den gällande sociala lagstiftningen är

ekvivalent med en av kombinationerna under a), varvid man får ta i

betraktande

i) det förhållandet att vissa grenar som täcks av a) överstiger balkens

standard i fråga om skyddets omfattning eller förmånernas storlek

eller bådadera;

ii) det förhållandet att vissa grenar som täcks av a) överstiger balkens

standard genom att lämna supplementära förmåner som förteck­

nats i ett tillägg II till balken;

iii) grenar som inte ingår i balkens standard.

I protokollet ställs något högre krav än i balken på anförda punkter, men

bestämmelserna är eljest likalydande. Standardnormerna skall sålunda vara

uppfyllda under a) för åtta av delarna II—X och under 1) för sex.

I det följande skall undersökas huruvida de olika standardbeslämmelser-

na i balken och protokollet är uppfyllda i avseende på olika delområden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

92

Kungl. Maj:ts proposition nr Ilo år 1965

Skyddets omfattning

Trygghetssystemet skall inom delområdena II, III, V—X omfatta enligt

balken 50 % och enligt protokollet 80 % av alla arbetstagare eller föreskriv­

na kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, utgörande i förra fal­

let minst 20 och i det senare minst 30 % av alla i landet bosatta. Inom del­

område IV skall skyddet omfatta föreskrivna kategorier av arbetstagare, ut­

görande i förra fallet 50 och i det senare 55 % av samtliga.

Inom de socialförsäkringsgrenar som i Sverige är allmänna och obligato­

riska är villkoren för skyddets omfattning uppfyllda. Detta gäller delom­

rådena II, III, V—X.

Vad angår området IV är den svenska arbetslöshetsförsäkringen frivil­

lig. Trots detta har den efter hand fått en mycket stor omfattning och om­

slöt den 30 april 1964 1 565 000 medlemmar. Detta medlemsantal utgör 58 %

av samtliga arbetstagare i riket, vilka enligt folkräkningen vid utgången av

1960 uppgick till 2 700 000 (exklusive medhjälpande familjemedlemmar).

Bortser man vid beräkningen av antalet arbetstagare från statliga och kom­

munala befattningshavare med ringa behov av arbetslöshetsskydd — till

antalet ungefär 600 000 — uppgår den procentuella andelen arbetslöshets-

skyddade till 74 %.

Sverige uppfyller alltså såväl balkens som protokollets bestämmelser om

skyddets omfattning i fråga om samtliga delområden II—X.

Kvalifikations period

Förmånernas åtnjutande får göras beroende av fullgörandet av en kvali-

fikationsperiod av anställning, avgiftsbetalning eller vistelse. Vid fall av

yrkesskada krävs dock endast, att vederbörande skall ha varit anställd vid

tidpunkten för olycksfallets inträffande eller sjukdomens ådragande. Be­

träffande hälso- och sjukvård samt kortfristiga kontantförmåner föreskrivs,

att den fullgjorda kvalifikationsperioden skall vara av sådan längd som må

anses erforderlig till förekommande av missbruk. I fråga om långfristiga

förmåner kan däremot kvalifikationsperioden förlängas till 15 år vid inva­

liditet eller familjeförsörjarens frånfälle och ända till 30 år såvitt avser

förmåner vid ålderdom.

I svensk socialförsäkring stadgas viss kvalifikationsperiod i arbetslöshets­

försäkringen och i moderskapsförsäkringen. För att erhålla dagpenning i ar­

betslöshetskassa måste man ha betalat avgift till kassan under 52 veckor,

varav i regel minst 20 veckor under de senaste 12 månaderna, och för att

få tilläggssjukpenning från moderskapsförsäkringen måste yrkesarbetande

moder före förlossningen ha varit försäkrad för tilläggssjukpenning enligt

lagen om allmän försäkring i minst 270 dagar. Dessa bestämmelser torde få

anses vara i överensstämmelse med vad som stadgas i balken och protokollet.

Beträffande de långfristiga förmånerna vid ålderdom, invaliditet och för­

sörj arens frånfälle finns i svensk lagstiftning om folkpensionering inga

93

stadganden om fullgörande av en kvalifikationsperiod av anställning, av-

giftsbetalning eller vistelse. Balkens och protokollets föreskrifter på denna

punkt är alltså inte tillämpliga på svenska förhållanden.

Frågan om kvalifikationsperiod i sistnämnda fall kan sägas ha den största

betydelsen för utländska medborgare.

När det gäller utlänningar innehåller balken och protokollet (artikel 73)

den föreskriften, att medlemsstaterna skall bemöda sig om att i ett särskilt

instrument reglera de frågor, som rör den sociala tryggheten för dessa, sär­

skilt med hänsyn till deras likabehandling med det egna landets medbor­

gare och bevarande av deras förvärvade sociala rättigheter.

Karenstid

När det gäller de kortfristiga kontanta förmånerna vid sjukdom (III)

och arbetslöshet (IV) föreskrivs karenstid i balken på resp. 3 och 7 dagar

samt i protokollet på resp. 3 och 6 dagar. Karenstiden i angivna fall är i

svensk lagstiftning för motsvarande delområden resp. 3 och 5 dagar.

Förmånernas varaktighet

Enligt såväl den europeiska balken om social trygghet som protokollet

till densamma skall de långsiktiga förmånerna vid ålderdom (V), yrkesskada

(VI), invaliditet (IX) och familjeförsörjares död (X) samt familjeförmå-

ner (VII) utgå under hela den tid riskfallet består.

För de kortfristiga förmånerna uppställs följande gränser:

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Antal veckor per 12 månader

balken

protokollet

sjukdom (II—III)........

26

52

arbetslöshet (IV)..........

13

21

havandeskap och barns-

börd (VIII)................

12

12

I fråga om de långsiktiga förmånerna uppfyller den svenska lagstiftning­

en anförda bestämmelser. Beträffande de kortfristiga förmånerna gäller

följande.

När det gäller hälso- och sjukvårdsförmånerna varierar sjukhjälpstiden i

den svenska lagen om allmän försäkring. Läkarvården är icke tidsbegrän­

sad. Sjukhusvården ersätts också under obegränsad tid, dock får den som

fyllt 67 år eller dessförinnan börjat uppbära ålderspension eller hel förtids­

pension från den allmänna pensioneringen ersättning endast för 180 dagar.

För andra försäkrade än nämnda kategorier av pensionstagare är sålunda

den i den svenska sjukförsäkringen gällande längsta sjukhjälpstiden på sjuk­

hus väsentligt längre än den i balken stipulerade om 26 veckor och den i

protokollet föreskrivna om 52 veckor.

94

Kontantförmåner vid sjukdom, sjukpenning, utges numera i Sverige så länge sjukdomen medför förlust av minst halva arbetsförmågan. Sjukpen­ ningen upphör dock, om man får hel förtidspension. Den som fyllt 67 år eller dessförinnan börjat uppbära ålderspension från den allmänna pensione­ ringen får inte sjukpenning för mer än sammanlagt 180 dagar. När det gäller andra än folkpensionärer överstiger sålunda sjukhjälpstiden för sjuk­ penning i den svenska sjukförsäkringen väsentligt den som krävs för att uppfylla bestämmelserna i balken och protokollet. Pensionärerna inbegrips emellertid inte i denna del av balken, som avser sjukdomsfall medförande inkomstbortf al 1.

I de svenska arbetslöshetskassorna är understödstiden längre än de 13 veckor under en 12-månadersperiod, som stipuleras såsom minimum i balken. Enligt arbetslöshetskasseförordningen är understödstiden i allmänhet minst 100 och högst 150 dagar, men den kan efter särskilt medgivande av till­ synsmyndigheten förlängas till 200 dagar. Den är i samtliga arbetslöshets­ kassor också längre än den som föreskrivs i protokollet (21 veckor).

Vid havandeskap och barnsbörd kan tilläggssjukpenning utgå för högst 180 dagar. Detta är en längre tid än vad som krävs enligt bestämmelserna i såväl balken som protokollet (12 veckor).

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Förmånerna inom hälso- och sjukvård

A) Delarna II och VIII

Bestämmelserna angående hälso- och sjukvård avser dels förmåner vid sjukdomstillstånd, dels förmåner vid havandeskap och barnsbörd. Förmå­ nerna skall minst omfatta:

enligt balken enligt protokollet

a) vid sjukdomstillstånd

1. vård av allmänpraktiserande läkare, innefattande jämväl hembe­ sök; 2 3

2. specialistvård på sjukhus för där intagna och för patienter i öppen vård samt sådan specialistvård, som må finnas tillgänglig utanför sjuk­ hus;

3. väsentliga läkemedel, som ordi­ neras av läkare eller annan legitime­ rad utövare av sjukvård;

1. vård av allmänpraktiserande lä­ kare, innefattande jämväl hembesök, specialistvård enligt föreskrivna vill­ kor;

2. sjukhusvård, vård av allmän­ praktiserande läkare eller specialist­ vård, i mån av behov, samt sjukskö- terskevård och all annan erforderlig vård;

3. alla erforderliga apoteksberedda läkemedel och farmaceutiska spe­ cialiteter som anses såsom väsent­ liga;

95

enligt balken

enligt protokollet

4. vård på sjukhus, om så erford- 4. konserverande tandvård för

ras;

skyddade barn;

b) vid havandeskap och barnsbörd samt följderna därav:

1. vård av läkare eller utbildad 1. lika med balken

barnmorska såväl före som vid för­

lossningen ävensom eftervård;

2. vård på sjukhus, om så erford- 2. lika med balken

ras.

3. läkemedel.

Förmånstagaren eller den som är ansvarig för hans försörjning kan enligt

såväl balken som protokollet åläggas att delta i bestridandet av kostnaderna

för hälso- och sjukvården. Reglerna härför skall dock vara så utformade att

ekonomiska svårigheter inte uppstår för den enskilde. Några närmare be­

stämmelser om den maximala storleken av patientens eller försörj arens

kostnadsandel lämnas inte i balken men däremot i protokollet. I protokollet

föreskrivs att den av patienten eller försörj aren erlagda kostnadsandelen

vid sjukdom inte får överstiga vissa procenttal, nämligen 1) för vård av all­

mänpraktiserande läkare och specialist utanför sjukhus: 25 %, 2) för sjuk­

husvård: 25 % och 3) för läkemedel: 25 % i genomsnitt och 4) för konser­

verande tandvård: 33Vs %. Vid havandeskap och barnsbörd samt följderna

därav föreskrivs endast för läkemedel att patientens eller försörj arens an­

del inte får överstiga 25 %.

De i balken under artikel 10 inom. 1 a) och i protokollet under samma

artikel mom. 1 a) i)—iii) föreskrivna förmånerna vid sjukdomstillstånd

motsvaras i Sverige av sjukvårdsersättningen inom den allmänna försäk­

ringen och förmånerna enligt förordningen angående kostnadsfri^ eller

prisnedsatta läkemedel. Sjukvårdsersättningen tillkommer alla försäkrade

och utgörs av läkarvårdsersättning och ersättning för sjukhusvård samt er­

sättning för resor till och från läkare och sjukhus. Med läkarvård jämställs

viss tandläkarvård, om den meddelats vid centraltandpoliklinik, tandläkar-

högskola eller allmänt sjukhus. I protokollet föreskriven tandvård till skyd­

dade barn motsvaras av skoltandvården och kompletteras av tandvården

inom sjukförsäkringens ram.

I fråga om läkemedel är i Sverige patientens eller försörjarens kostnads­

andel större än den som föreskrivs i protokollet. I övriga fall torde gällande

regler i stort kunna antas motsvara protokollets krav. Vid läkarvård ersätter

försäkringskassan läkarens arvode med 3A av de belopp, som upptas i den

av regeringen utfärdade läkarvårdstaxan. Sjukhusvården är kostnadsfri på

allmän sal. Tandvård till skyddade barn är inom skol- och folktandvården

helt kostnadsfri. När det gäller läkemedel erhålls visserligen sådana gratis

vid vissa sjukdomar, men på andra mediciner som läkare förskrivit får

Kungl. Maj.ts proposition nr Ilo år W65

96

man rabatt med 50 % av vad som övers-tiger 3 kr. Patientens eller försörja- rens kostnadsandel uppgår därför i genomsnitt till nära 60 % av hela läke­ medelskostnaden.

Förmånerna vid havandeskap och barnsbörd motsvaras i Sverige dels av de förmåner, som mödrarna åtnjuter från den förebyggande mödra- och barnavården, dels av ersättningen för förlossningsutgifter enligt lagen om allmän försäkring.

Det förutsätts, att förmånerna vid havandeskap och barnsbörd är kost­ nadsfria. Detta är i Sverige fallet med samtliga med undantag av läkarhjälp vid hemförlossning. Konventionens krav på denna punkt torde få anses prak­ tiskt taget uppfyllda för Sveriges del. Hemförlossningar är nämligen ytter­ ligt sällsynta, f. n. ca 0,3 % av samtliga, och läkarhjälp torde förekomma vid endast en del av dessa.

Vad beträffar läkemedel i samband med havandeskap och barnsbörd må nämnas att kostnadsfria skyddsläkemedel, t. ex. vitaminpreparat, och vissa andra läkemedel för blivande och ammande mödrar ordnas vid behov vid mödra vårdsorgan eller av tjänsteläkare.

B) Del VI

Bestämmelserna angående yrkesskada innehåller en utförlig förteckning över de olika former av hälso- och sjukvård, som skall tillhandahållas. För­ månerna utgörs enligt såväl balken som protokollet av följande:

1. såväl sluten som öppen vård av allmänpraktiserande läkare och av specialist, innefattande jämväl hembesök;

2. tandvård;

3. sjuksköterskevård i hemmet eller på sjukhus;

4. vård på sjukhus, konvalescenthem, sanatorium eller annan sjukvårds­ inrättning;

5. tandproteser o. d., läkemedel jämte övriga medicinska eller kirurgiska hjälpmedel, däri inbegripna proteser samt underhåll av sådana, ävensom glasögon;

6. vård som under kontroll av läkare eller tandläkare lämnas av andra legitimerade utövare av sjukvård.

Vid yrkesskada utgår i Sverige förmåner från sjuk- och yrkesskadeför­ säkringarna. Dessa förmåner utgörs av i balken och protokollet uppräknade hälso- och sj ukvårdsförmåner.

I Sverige skall den försäkrade under samordningstiden i enlighet med lagen om allmän försäkring bidra till kostnaderna för läkarvård och medi­ cin, medan varken balken eller protokollet föreskriver något deltagande i kostnaderna för ifrågavarande förmåner från den försäkrades sida. Enligt gällande svensk lagstiftning kan alltså inte garanteras full tillämpning av bestämmelserna om sjukvårdsförmånerna, när det gäller yrkesskadorna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

97

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Kontantförmånernas storlek

Kontantförmånerna är fixerade för en standardförinånstagare — i de flesta

fall en man med hustru och två barn — i förhållande till hans lön. Inom

delområden där förmånen är proportionell mot inkomsten sker jämförel­

sen med en manlig yrkesarbetares lön och där förmånen är enhetlig med

en vuxen manlig grovarbetares lön. Kontantförmånerna skall, ökade med

beloppet av familjebidrag, vara sådana att de för standardförmånstagaren

uppgår till en fastställd procent av summan av dennes tidigare inkomst och

det familjebidrag, som utgår till en skyddad person med samma försörj­

ningsplikt. De fastställda procentsatserna för de olika delområdena enligt

balken och protokollet framgår av tab. 1.

Tabell 1. Kontantförmånernas procentuella andel av slandardförmdnstagarens inkomst

Del

Riskfall

Standardförmånstagare

Procentsats

Balken

Protokollet

III

Sjukdom

Man med hustru och två barn

45

50

IV

Arbetslöshet

* »

»

» » »

45

50

V

Ålderdom

Man med hustru i pensions-

åldern

40

45

VI

Yrkesskada

Arbetsoförmåga

Man med hustru och två barn

50

50

Total förlust av för-

värvsförmåga

» »

» » » »

a) i allmänhet

(a)

50

50

b) om konstant hjälp er-

fordras

(b)

50

66 2/3

Efterlevande

Anka med två barn

40

45

VIII

Havandeskap och barnsbörd Kvinna

45

50

IX

Invaliditet

Man med hustru och två barn

40

50

X

Efterlevande

Änka med två barn

40

45

Om väsentliga förändringar inträffar i inkomstnivån på grund av för­

ändringar i levnadskostnaderna, skall beloppen av löpande periodiska utbe­

talningar avseende invaliditet, försörjarens död, ålderdom samt yrkesskada

göras till föremål för översyn.

I fråga om de olika former av familj ef örmåner som åtnjuts av försörj are

med barn gäller särskilda regler. Sammanlagda värdet av de olika formerna

av familjeförmåner, som utgår till skyddade personer, skall uppgå enligt

balken till 1,5 och enligt protokollet till 2,0 % av en vuxen manlig grovarbe­

tares lön, multiplicerad med hela antalet barn till alla i landet bosatta.

Den yrkesutbildade manlige kroppsarbetare, vars lön skall användas så­

som beräkningsgrund för minimiförmånerna i en del av fallen, skall utgöras

antingen av hopsättare eller svarvare inom industri för tillverkning av andra

maskiner än elektriska sådana eller av person, som kan anses typisk för

yrkesutbildad arbetskraft. Den manlige grovarbetare, vars lön skall utgöra

98

beräkningsgrund i övriga fall, skall utgöras av person, som kan anses typisk för inte yrkesutbildad arbetskraft inom industri för tillverkning av andra maskiner än elektriska sådana.

Beträffande tillämpningen av dessa bestämmelser på svenska förhållan­ den kan anföras följande.

Minimiförmånernas storlek vid sjukdom, yrkesskada samt vid havande­ skap och barnsbörd bör för Sveriges del fixeras för en »standardförmåns- tagare» i förhållande till en manlig yrkesarbetares lön (förmånen är pro­ portionell till inkomsten). Som typisk för yrkesutbildad arbetskraft betrak­ tas hopsättare eller svarvare inom verkstadsindustrin, som för Sveriges del utgör den största näringsgrenen på det industriella området. För denne ar­ betare uppgick den genomsnittliga timlönen (inkl. semesterlön och helg- dagsersättning men exkl. övertidsersättning) under fjärde kvartalet 1963 till 8: 81 kr. enligt Sveriges Verkstadsförenings statistik. Sedan dess har denna lön stigit och torde f. n. uppgå till ca 9 kr. Om denna tidlön multipliceras med det normala antalet arbetstimmar per år (2 100), er­ hålls en årslön på 18 900 kr.

Beträffande förmånerna vid arbetslöshet, ålderdom och invaliditet samt förmånerna till efterlevande tillämpas en vuxen manlig grovarbetares lön (förmånerna utgår med ett fast belopp). Minimiförmånerna har i detta fall fixerats i förhållande till en vuxen manlig tempo- och grovarbetare inom verkstadsindustrin. För denna arbetare uppgick timlönen inkl. semesterlön och helgdagsersättning under fjärde kvartalet 1963 till 7: 77 kr. Den torde sedan dess ha stigit till ca 7: 95 kr., vilket ger en årslön på ca 16 700 kr.

Vid beräkningarna skall inkomsterna liksom vederbörande förmån i före­ kommande fall ökas med föreskrivna periodiskt utbetalade familj ef örmå- ner, vilka utgår till varje skyddad person med samma försörjningsplikt som standardförmånstagaren. För Sveriges del torde i detta sammanhang endast de allmänna barnbidragen komma i betraktande. Dessa uppgår f. n. till 700 kr. per barn och år.

I tab. 2 lämnas en redovisning av standardförmånstagarens inkomster och förmåner samt förmånernas procentuella andel av inkomsterna inom del­ områdena III, VI och VIII. Beräkningarna ger vid handen, att de svenska kontantförmånerna vid sjukdom och yrkesskada överstiger såväl de i balken som i protokollet stipulerade. Kontantförmånerna vid havandeskap och barnsbörd är något större än de i balken föreskrivna men lägre än de i pro­ tokollet stadgade.

När det gäller del IV, förmånerna vid arbetslöshet, grundas beräkningarna på den inom metallindustriarbetarförbundets arbetslöshetskassa fr. o. m. 1 september 1964 gällande dagpenningen. Denna var för ca 86 % av medlem­ marna 35 kr. och för övriga 15 % 25 kr. De senare utgörs till huvudsaklig del av medlemskategorier med lägre lön än standardlönen, nämligen lärlingar, ungdomar under 19 år, kvinnor och deltidsarbetare, vilka inte inkluderas i

Kungl. Maj.ts proposition nr Ilo år 1965

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

99

Tabell 2. Beräkningar av de svenska kontantförmånernas andel av standardförmåns-

tagarens inkomst beträffande delområdena III, VI och VIII

Del III.

Kontantförmåner vid sjukdom

1. Inkomster

Dagsinkomst kr. 9,00 • 2100 :365................................................................... 51,78

Allmänt barnbidrag för 2 barn kr. 1400 :365............................................... 3,84

Summa inkomster kr. 55,62

2. Förmåner

Sjukpenning........................................................................................................ 25,00

Barntillägg för 2 barn...................................................................................... 1,00

Allmänt barnbidrag för 2 barn....................................................................... 3,84

Summa förmåner kr. 29,84

3. Förmåner i % av inkomster............................................................................ 53,6

Del VI.

Förmåner vid yrkesskada

a.

Sjukdom

(förmåner enl. III ovan)

b.

Invaliditet

(generellt)

1. Inkomster

Årsinkomst kr. 9,00 ■ 2100........................................................................... 18 900

Allmänt barnbidrag för 2 barn................................................................... 1 400

Summa inkomster kr. 20 300

2. Förmåner

Årlig egenlivränta vid 100 % invaliditet................................................... 11 000

Allmänt barnbidrag för 2 barn................................................................... 1 400

Summa förmåner kr. 12 400

3. Förmåner i % av inkomster........................................................................ 61,1

c.

Invaliditet (behov av konstant hjälp)

1. Inkomster (se under b)

2. Förmåner

Årlig egenlivränta vid 100 % invaliditet................................................... 11 000

Vårdbidrag per år..........................................................................................

1

800

Allmänt barnbidrag för 2 barn................................................................... 1 400

Summa förmåner kr. 14 200

3. Förmåner i % av inkomster........................................................................ 70,0

d.

Förlust av försörjare

1. Inkomster (se under b)

2. Förmåner

Änkelivränta................................................................................................. 5 000

Barnlivränta för 2 barn................................................................................. 5 000

Allmänt barnbidrag för 2 barn................................................................... 1 400

Summa förmåner kr. 11 400

3. Förmåner i % av inkomster........................................................................ 56,2

Del VIII.

Förmåner vid havandeskap och barnsbörd

1. Inkomster

Dagsinkomst kr. 9,00 • 2 100 :365............................................................... 51,78

2. Förmåner

Moderskapspenning....................................................................................... 5,00

Tilläggssjukpenning....................................................................................... 20,00

Summa förmåner kr. 25,00

3. Förmåner i % av inkomster........................................................................ 48,3

balkens och protokollets bestämmelser. Beräkningarna har därför grundats på det högre dagpenningbeloppet 35 kr. som vuxna manliga yrkesarbetare försäkrat sig för.

100

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Del IV.

Förmåner vid arbetslöshet

1. Inkomster Dagsinkomst kr 7,95 • 2 100 :300....................................................................... 55,67 Allmänt barnbidrag för 2 barn 1 400 :300 ....................................................... 4,67

Summa inkomster kr. 60,34

2. Förmåner Dagpenning............................................................................................................ 35,00 Barntillägg.............................................................................................................. 4,00 Allmänt barnbidrag för 2 barn....................................... 4,67

Summa förmåner kr. 43,67

3. Förmåner i % av inkomster

72,4

Såsom framgår av tabellen är såväl balkens som protokollets krav om för­ månernas storlek uppfyllda för metallindustriarbetarförbundets kassa.

Balkens och protokollets villkor i fråga om förmånernas storlek vid arbets­ löshet är emellertid i huvudsak uppfyllda även för de försäkrade i andra ar­ betslöshetskassor. Detta kan visas på följande sätt. Det lägsta förmåns- beloppet till en person åtnjutande samma lön som standardhjälptagaren blir enligt bestämmelserna i balken 27: 15 kr. (= 0,45-60,34) och i protokollet 30:17 kr. (= 0,50-60,34). Däri ingår familjetillägg (4 kr.) och allmänna barnbidrag (4:67 kr.), varför lägsta dagpenningen utgör i förra fallet 18: 48 kr. och i de senare 21: 50 kr. Antalet medlemmar i arbetslöshetskas­ sorna, som var försäkrade till en dagpenning om högst 21: 50 kr. utgjorde 5,6 % av samtliga försäkrade. Dessa utgjordes huvudsakligen av medlems­ kategorier med lägre lön än standardlönen, varför balkens och protokollets bestämmelser om förmånernas storlek kan anses uppfyllda i fråga om den svenska arbetslöshetsförsäkringen.

Förmånerna vid ålderdom (V) och invaliditet (IX) samt till efterlevande (X) enligt lagen om allmän försäkring beräknas som förut nämnts utan hänsyn till den allmänna tilläggspensioneringen.

Ålderspensionen utgörs av dels allmän ålderspension, som är oberoende av egen inkomst och förmögenhet, dels bostadstillägg, som är beroende av inkomstens storlek och vars belopp fastställs av kommunerna.

Den allmänna ålderspensionen per år utgör fr. o. m. den 1 november 1964 för två gifta pensionsberättigade båda med ålderspension tillsammans 6 020 kr.

Kommunalt bostadstillägg har införts i alla rikets kommuner. Tillägget utgår enligt de grunder kommunen själv bestämmer. För tillägget äger kom­ munen inte föreskriva andra regler för avdrag på grund av inkomst eller för inkomstens beräkning än dem som förekommer i lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. Det inkomstbelopp som ej minskar de inkomstprövade pensionsförmånerna utgör för man och hustru

101

sammanlagt 2 400 kr. Skulle inkomsten överstiga 2 400 kr., minskas de

inkomstprövade förmånerna med % av inkomst som ligger mellan 2 400

och 3 400 kr. och med % av inkomst därutöver. Mera avsevärd förmögenhet

inverkar också reducerande på pensionen. Inemot 45 % av samtliga makar

med ålderspension åtnjuter bostadstillägg. I ca 90 % av landets kommuner

utgörs bostadstillägget av ett generellt tillägg oberoende av pensionstagarens

bostadskostnad. Tilläggets storlek varierar starkt mellan de olika kom­

munerna.

Fördelningen av rikets 1 006 kommuner efter den maximala storleken

av de bostadstillägg, som sammanlagt utgår till två makar framgår av

följande tablå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 115 år 1965

Bostadstillägg

kronor

Antal

kommuner

under— 400

95

400— 499

316

500— 599

63

600— 699

221

700— 799

39

800— 899

72

900— 999

37

1 000—1 199

46

Bostadstillägg

kronor

Antal

kommuner

1 200—1 399

32

1 400—1 599

39

1 600—1 799

14

1 800—1 999

11

2 000—2 499

19

2 500—

2

Samtliga

1 006

Bestämmelserna i artikel 67 c) skall emellertid enligt punkt d) i samma

artikel anses uppfyllda, om det sammanlagda beloppet av utgivna förmåner

med minst 30 % överstiger det sammanlagda förmånsbelopp, som skulle

ernås genom tillämpning av bestämmelserna i artikel 66 på minst 20 % av

befolkningen. Tillämpas detta på de svenska ålderspensionerna erhålls föl­

jande resultat. Antalet manliga ålderspensionärer, vilkas hustrur åtnjuter

folkpension, uppgick —- enligt uppgifter från riksförsäkringsverket — vid

1963 års ingång i runt tal till 128 000 och totala årsbeloppet av deras sam­

manlagda folkpensioner, inkl. index-, standard- och bostadstillägg, utgjorde

715,7 milj. kr. För 20 % av dessa ålderspensionärer skulle, om ålderspen­

sionen motsvarande 40 resp. 45 % av en grovarbetares lön, dvs. 6 680

resp. 7 715 kr., sammanlagda pensionsbeloppen uppgå till 171,0 resp. 197,5

milj. kr. De faktiska kostnaderna för ålderspensionerna till ifrågavarande

kategori av pensionstagare uppgår sålunda till belopp som är 3 å 4 gånger

större än dem, som stipulerats i artikel 67 d). Sverige får därför anses upp­

fylla de föreskrivna villkoren beträffande ålderspensionens storlek i såväl

balken som protokollet.

Vid invaliditet utgår förtidspension. Hel sådan pension utgör fr. o. in.

november 1964 3 850 kr. per år. Härutöver utgår kommunalt bostadstillägg,

som är beroende av inkomstens storlek och vars belopp fastställs av kom­

munerna.

Det inkomstbclopp, som ej minskar de inkomstprövade bostadstilläggen,

utgör för gift pensionsberättigad 1 200 kr. överstiger inkomsten detta be­

102

lopp minskas bostadstillägget med % av inkomst som ligger mellan 1 200 och 1 700 kr. och med % av inkomst över 1 700 kr. Den pensionsberättigades inkomst beräknas därvid utgöra hälften av makarnas sammanlagda in­ komst.

Fördelas kommunerna efter den maximala storleken av de bostadstillägg, som utgår till gift pensionsberättigad, vars make ej uppbär folkpensions­ förmån, får man följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Bostadstillägg

kronor

Antal kommuner

100—199

42

200—299

41

300—399

348

400—499

200

500—599

53

600—699

111

Bostadstillägg

kronor

Antal kommuner

700— 799

49

800— 899

48

1 000—1 499

73

1 500—1 999

34

2 000—

7

Summa 1 006

Till förtidspensionär kan utgå barntillägg, som fr. o. m. den 1 november 1964 utgör maximalt 1 250 kr. per barn och år. Dessutom utgår allmänt barnbidrag med 700 kr. per barn och år.

Enligt artikel 67 c), jämförd med artikel 66, skall förmånerna jämte familjeförmåner minst uppgå enligt balken till 40 % och enligt protokollet till 50 % av en grovarbetares lön jämte familjeförmåner, dvs. för Sve­ riges del 7 240 kr. [= 0,40 (16 700 + 1 400)] resp. 9 050 kr. [= 0,50 (16 700 + 1 400)].

De oavkortade förmånerna, bortsett från bostadstillägg, uppgår för stan- dardförmånstagaren till följande belopp fr. o. m. november 1964.

Kronor

Hel förtidspension........................................ 3 850 Barntillägg (2 barn)...................................... 2 500 Allmänt barnbidrag (2 barn)..................... 1 400

Summa 7 750

Den i balken föreskrivna minimistandarden i fråga om förtidspensionerna är sålunda uppfylld utan att bostadstilläggen medräknats. Däremot uppnås inte protokollets standard med mindre än att pensionstagarna erhåller ett bostadstillägg på minst 1 300 kr. Bostadstillägg av sådan omfattning utgår emellertid endast i ett fåtal kommuner.

Bestämmelserna i artikel 67 c) skall emellertid enligt punkt d) i samma artikel anses uppfyllda på samma villkor som tidigare refererats beträf­ fande ålderspensionerna. Tillämpas dessa på förtidspensionerna i enlighet med protokollet kommer man till följande resultat. Antalet manliga förtids­ pensionärer vilkas hustrur inte har folkpension uppgick vid 1963 års ingång till ca 16 700 och totala beloppet av deras förtidspensioner till omkring 61,1

103

milj. kr. För 20 % av dessa förtidspensionärer skulle, om förtidspensionen

motsvarade 50 % av en grovarbetares lön, dvs. 9 050 kr., sammanlagda pen­

sionsbeloppet uppgå till 30,2 milj. kr. De faktiska kostnaderna för förtids­

pensionerna till ifrågavarande kategori av pensionstagare uppgår sålunda till

ett mer än dubbelt så stort belopp som det i artikel 67 d) stipulerade. Sve­

rige uppfyller sålunda även de i protokollet föreskrivna villkoren beträf­

fande invalidpensionens storlek.

Vad som gäller för förtidspensionerna har också giltighet för efterlevande­

pensionerna. De oavkortade förmånerna (exkl. bostadstillägg) till änka med

två barn är lika stora som förmånerna till en förtidspensionär med två

barn, som åtnjuter hel förtidspension, nämligen 7 750 kr. per år. Detta be­

lopp överstiger det belopp som minst skall utgå enligt balken, nämligen

7 240 kr. [= 0,40 (16 700 + 1 400)]. Däremot uppnås inte minimistandarden

enligt protokollet, vilken är 8 145 kr. [= 0,45 (16 700 + 1 400)], med mindre

än att bostadstillägg utgår med minst 395 kr. Detta är emellertid inte fallet

i samtliga kommuner.

Bestämmelserna i artikel 67 c) skall emellertid enligt punkt d) i samma

artikel anses uppfyllda på samma villkor som beträffande förtidspensio­

nerna. Tillämpas dessa på änkepensionerna i enlighet med protokollet

kommer man till följande resultat. Antalet änkepensionärer uppgick vid

1963 års ingång till 75 300 och totala beloppet av deras pensioner till 240,7

milj. kr. För 20 % av dessa änkor skulle, om änkepensionen motsvarade

45 % av en grovarbetares lön, dvs. 8 145 kr., sammanlagda pensions­

beloppet uppgå till 122,7 milj. kr. De faktiska kostnaderna för enbart änke­

pensionerna till ifrågavarande kategori av pensionstagare uppgår sålunda

till ett nära dubbelt så stort belopp som det i artikel 67 d) för änka och

barn stipulerade. Sverige uppfyller sålunda även de i protokollet föreskrivna

villkoren beträffande änkepensionens storlek.

För familjeförmånerna (VII) uppgår de totala kostnaderna till 1 329,3

milj. kr.

Det minimibelopp vartill familjeförmånerna enligt bestämmelserna skall

uppgå efter svenska förhållanden utgör, om man bygger på lönen för en

grovarbetare inom verkstadsindustrin (16 700 kr. per år) och ett barnantal

i riket av 1 730 000, inalles enligt balken till 433,4 milj. kr. och enligt proto­

kollet till 577,8 milj. kr. I båda fallen överstiger de svenska kostnaderna de

i balken och protokollet föreskrivna. Sverige uppfyller alltså bestämmel­

serna i båda fallen.

Förmånerna vid ålderdom och invaliditet samt förmånerna till efter­

levande är indexreglerade i svensk lagstiftning. Bestämmelserna i balken

och protokollet om dessa förmåners värdebeständighet är sålunda upp­

fyllda i fråga om dessa delområden. Beträffande förmånerna vid yrkes­

skada, som också enligt bestämmelser i balken och protokollet skall an­

passas efter ändrade levnadskostnader, förekommer enligt den svenska

Kungl. Maj.ts proposition nr ilo år 1965

104

yrkesskadeförsäkringslagen inte någon automatisk anknytning till lev- nadskostnadsindex. Anpassning efter ändrade levnadskostnader torde emel­ lertid i fortsättningen liksom hittills komma att ske genom lagändringar. Sverige torde därför även beträffande yrkesskadeförmånerna få anses upp­ fylla bestämmelserna på denna punkt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 115 år 1965

Kostnadsfördelningen

Kostnaderna för förmåner, som utgår vid tillämpning av balken resp. protokollet, ävensom förvaltningskostnader, skall bestridas kollektivt genom försäkringsavgifter eller beskattning eller bådadera, dock att därigenom inte alltför tunga bördor får påläggas ekonomiskt svaga be­ folkningsskikt. Det sammanlagda beloppet av de försäkringsavgifter, som bestrids av skyddade arbetstagare, får inte överstiga 50 % av vad som åtgår för skyddet av arbetstagarna samt deras hustrur och barn. För att bestämma om detta villkor är uppfyllt, får alla enligt balken tillhandahållna förmåner sammanräknas med undantag dock för familjeförmåner samt förmåner vid yrkesskada, därest de sistnämnda utgör en särskild social trygghetsgren.

I Sverige är principerna för finansieringen mycket olika för de socialför- säkringsgrenar som avses i balken. Inom sjukförsäkringen finansieras nå­ got mindre än hälften av kostnaderna och inom arbetslöshetsförsäkringen drygt två femtedelar genom de försäkrades avgifter. Kostnaderna för folk­ pensioneringen bestrids till drygt en tredjedel av folkpensionsavgifter. För folkpensioneringen, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen tillsammans uppgår de försäkrades avgifter till drygt två femtedelar av de sammanräknade utgifterna. De i balken och protokollet angivna villkoren i avseende på kostnadsfördelningen är sålunda uppfyllda för Sveriges del.

Sammanfattning

Undersökningen ger alltså vid handen att i det svenska socialförsäkrings­ systemet uppfylls i allmänhet de standardnormer, som i olika avseenden uppställts i den europeiska balken om social trygghet för olika socialför- säkringsgrenar. Sverige bör kunna ratificera balken i avseende på delarna II—V och VII—X. Protokollet till den europeiska balken om social trygg­ het kan Sverige också ratificera, eftersom standardnormerna uppfylls i fråga om åtta av dess delområden, nämligen III—V, VII, IX och X (del V räknas som tre delar).

Stockholm i oktober 1964.

ESSELTE AB. STHLM 69

514582