Prop. 1965:6

('angående fortsatt disposi\xad tion av visst äldre anslag inom kommunikationsdepar\xad tementets verksamhetsområde',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 6 år 1965

1

Nr 6

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående fortsatt disposi­

tion av visst äldre anslag inom kommunikationsdepar­ tementets verksamhetsområde; given Stockholms slott den 4 januari 1965.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande depar­ tementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Skoglund

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 4 januari 1965.

N ärvarande: Ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson,

Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmäler .— efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet fråga om fortsatt disposition av visst äldre anslag samt anför följande.

Genom beslut den 6 mars 1964 har Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens bemyndigande* 1 medgivit, att utgifter må under budgetåret 1964/65 avföras på det för budgetåret 1946/47 under fonden för låneunderstöd anvisade in- vesteringsanslaget Lån åt Aktiebolaget Stadsholmen.

1 Prop. 1964:21 , SU 25, Rskr 62.

—IJihang till riksdagens protokoll 1965. i samt. Nr 6

2

Enligt uppgift från statskontoret uppgick behållningen under anslaget den

30 november 1964 till ca 463 000 kr. De för utlåning disponibla anslagsmed­

len utgjorde ca 137 000 kr.

Departementschefen

Riksdagens medgivande till fortsatt dispositionsrätt under nästa budgetår

bör inhämtas beträffande detta anslag, vilket tillkommit för att ekonomiskt

understödja saneringen inom Staden mellan broarna i Stockholm.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att medgiva, att Kungl. Maj :t under budgetåret 1965/66

må förfoga över det på riksstaten för budgetåret 1946/47 un­

der fonden för låneunderstöd anvisade investeringsanslaget

Lån åt Aktiebolaget Stadsholmen.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen samt förordnar att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Fredrik Björkman

Kungl. Maj.ts proposition nr 6 år 1965

ESSELTE AB. STHLM 65

414940