Prop. 1966:146

('med förslag till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

1

Nr 146

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister, m. m.; given Stock­ holms slott den 28 oktober 1966.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels anta härvid fogade förslag till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister,

dels godkänna den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konven­ tionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

Inom Internationella återuppbyggnadsbanken (Världsbanken) har upp­ rättats eu konvention om biläggande av investeringstvister mellan en stat och en medborgare i en annan stat. Konventionen är dagtecknad i Washing­ ton den 18 mars 1965. Genom konventionen tillskapas särskilda regler och praktiska resurser för ett internationellt förliknings- och skiljedomsför­ farande i vissa tvister i samband med investeringar.

I propositionen framläggs förslag till den lagstiftning som krävs för svensk anslutning till konventionen. Vidare föreslås att riksdagen godkänner den­ na konvention.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr Ilo

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

Förslag

till

Lag

om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella

investeringstvister

Härigenom förordnas som följer.

Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965

dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan

stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedo­

men förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom

vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt

konventionens föreskrifter.

Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel

53 i konventionen.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten i statsrådet på Stockholms slott den 16 september 1966.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Hermansson,

Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av konvention om biläggande av investeringstvister mellan stat och med­ borgare i annan stat samt anför.

Bland önskemålen om åtgärder för att stimulera intresset för utländska privata investeringar i u-länderna har sedan länge ingått att söka få till stånd ett internationellt förfarande för biläggande av tvister mellan värd­ land och investerare. Frågan togs upp inom Internationella återuppbygg- nadsbanken (Världsbanken), vars styrelse i september 1962 uppdrog åt bankens direktion att överväga, om ett institutionellt förfarande kunde till­ skapas under bankens överinseende genom en multilateral överenskom­ melse. Direktionen fick samtidigt uppdrag att utarbeta ett förslag till en sådan överenskommelse.

Ett konventionsutkast upprättades inom banken och behandlades un­ der hösten 1963 och våren 1964 vid fyra regionala konferenser med med­ lemsstaterna, nämligen i Addis Abeba, Santiago, Geneve och Bangkok. För att få bistånd med utformningen av den slutliga konventionstexten sammankallade banken ett möte med juridisk expertis från medlemssta­ terna, vilket hölls i Washington under november-december 1964. Konven­ tionen öppnades för undertecknande den 18 mars 1965. Konventionens originaltext är avfattad på engelska, franska och spanska språken, som äger lika vitsord. Konventionen i engelsk text jämte svensk översättning torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1.

Konventionen har hittills undertecknats av 46 stater, däribland Sverige, Danmark, Island och Norge.

Konventionen träder i kraft 30 dagar efter det att den har blivit ratifi­ cerad av 20 stater. Den 14 september 1966 hade 20 stater deponerat sina ratifikationsinstrument. Konventionen träder således i kraft den 14 oktober 1966. Av de nordiska länderna har Island hittills ratificerat konventionen.

Efter remiss har yttranden över konventionen avgetts av kommerskolle­ gium, nämnden för internationellt bistånd (NIB), Kooperativa förbundet

4

och Landsorganisationen i Sverige. Internationella handelskammarens

svenska nationalkommitté, Stockholms handelskammare, Svenska arbets­

givareföreningen, Svenska bankföreningen, Sveriges allmänna exportför­

ening och Sveriges industriförbund har avgett ett gemensamt remissyttran­

de över konventionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

Konventionen

Genom konventionen upprättas ett internationellt centralorgan för biläg­

gande av vissa investeringstvister. I kapitel 1 av konventionen behandlas

främst den administrativa uppbyggnaden av detta organ. Det har till ända­

mål att tillhandahålla ett förliknings- och skiljedomsförfarande vid inves­

teringstvister mellan stater och medborgare i andra stater. (Art. 1.)

Centralorganet skall ha sitt säte vid Världsbankens huvudkontor i Wash­

ington (art. 2). I spetsen för centralorganet står ett administrativt råd'.

I detta är varje konventionsstat företrädd. Om annan person inte utses,

gäller regeln att varje stats styrelseledamot i Världsbanken samtidigt är

dess representant i rådet. Bankens ordförande är självskriven ordförande

i rådet men äger inte rösträtt. Till sitt förfogande har rådet ett sekretariat.

Vid centralorganet skall föras en lista (panel) över skiljemän och en lista

över förlikningsmän. (Art. 35.)

Bland administrativa rådets funktioner ingår att anta administrativa

och finansiella föreskrifter för centralorganet och att fastställa procedur-

regler (i konventionen benämnda reglementen) för förliknings- och skilje­

domsförfarandena. Rådets beslut skall i regel fattas med enkel majoritet

men i vissa fall fordras en kvalificerad majoritet. Rådets medlemmar får ej

någon ersättning för uppdraget från centralorganet. (Art. 68.)

Centralorganets sekretariat förestås av en generalsekreterare, som väljs

av administrativa rådet för högst sex år. Denne är centralorganets chefs­

tjänsteman och är ansvarig för administrationen av centralorganet. (Art.

9—11.)

Varje konventionsstat har rätt att utse fyra personer och rådets ord­

förande tio på var och en av listorna över förliknings- och skiljemän. De

som utses skall förutom moraliska kvalifikationer besitta erkänd sakkun­

skap på de rättsliga, kommersiella, industriella eller finansiella områdena.

Juridisk sakkunskap är av särskild betydelse för dem som skall tas upp på

skiljemannalistan. Mandatperioden är sex år. Omval kan äga rum. Samma

person får utses till både skilje- och förlikningsmannalistan. (Art. 1216.)

Centralorganets utgifter skall i första hand bestridas genom avgifter som

tas ut av dem som anlitar dess tjänster. Om dessa avgifter inte förslår,

skall mellanskillnaden fördelas mellan de konventionsstater som är med­

lemmar i banken i proportion till deras andelar i bankens kapital. (Art

17.)

5

Första kapitlet i konventionen avslutas med eu avdelning (art. 1824)

som behandlar centralorganets rättsliga ställning, immunitet och privile­

gier. Reglerna står i huvudsaklig överensstämmelse med vad som brukar

föreskrivas i liknande internationella överenskommelser. Centralorganet

och dess egendom skall på konventionsstaternas områden i regel åtnjuta

immunitet mot allt slags rättsligt förfarande. Immunitet tillkommer vi­

dare administrativa rådets ordförande och medlemmar, förliknings- och

skiljemän, ledamöter i kommitté, som tillsatts enligt art. 52 punkt 3, samt

sekretariatets personal i fråga om åtgärder under tjänsteutövning. Det­

samma gäller dem som i samband med förfaranden enligt konventionen

uppträder som parter, ombud, biträden, advokater, vittnen eller sakkunniga.

I kapitel II behandlas centralorganets jurisdiktion. Den omfattar rätts­

liga tvister som har direkt samband med en investering. Parter i tvisten

skall vara en konventionsstat (eller delstat eller särskilt anmält organ i

konventionsstat), på ena sidan, och medborgare i annan konventionsstat,

på den andra.

En förutsättning för att en tvist skall kunna tas upp av centralorganet

är att båda parterna skriftligen samtycker att hänskjuta tvisten till detta.

En anslutning till konventionen medför alltså inte i och för sig någon skyl­

dighet att underkasta sig centralorganets jurisdiktion. Hinder möter inte

att samtycke ges före tvistens uppkomst, t. ex. i form av en skiljedoms­

klausul i ett avtal om investering. Lämnat samtycke får inte ensidigt

återtas. (Art. 25 punkt 1.)

I art. 25 punkt 2 ges närmare bestämningar av begreppet medborgare i

annan konventionsstat. I fråga om fysisk person krävs att han inte var

medborgare i den stat som är hans motpart, vare sig när samtycket att

hänskjuta tvisten till centralorganet lämnades eller då förliknings- eller

skiljedomsförfarande påkallades. Nämnda begrepp avser vidare juridisk

person som vid tidpunkten för parternas samtycke var hemmahörande i

annan stat än den som är dess motpart. Juridisk person kan emellertid

genom överenskommelse mellan parterna anses vara hemmahörande i an­

nan konventionsstat, även om den skulle ha staten-motpartens nationalitet

enligt vanliga regler. Bestämmelsen tar sikte på sådana företag som formellt

är registrerade i det land som mottar investeringen men som kontrolleras

utifrån.

Parternas samtycke till skiljedomsförfarande enligt konventionen inne­

bär, om de inte överenskommer annat, att de inte får begagna sig av andra

rättsmedel för tvistens slitande. Som villkor för samtycke får konventions­

stat uppställa att statens interna rättsmedel skall ha uttömts, innan tvisten

hänskjuts till centralorganet. Konventionsstat får i regel inte lämna diplo­

matiskt beskydd åt part eller föra tvisten inför annat internationellt forum.

Undantag gäller dock för det fall att den konventionsstat som är part un­

derlåter att rätta sig efter meddelad skiljedom. (Art. 2627.)

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 är 1066

6

Kapitel 111 innehåller regler om förlikningsförfarande. Part soin önskar

inleda sådant förfarande skall göra skriftlig framställning till generalsek­

reteraren, som underrättar motparten. Snarast möjligt efter det att fram­

ställningen har inkommit och registrerats hos generalsekreteraren skall en

förlikningskommission tillsättas. Denna skall bestå av en förlikningsman

eller ett ojämnt antal förlikningsmän, som i första hand utses av parterna

själva. Kan parterna inte enas om antalet förlikningsmän eller sättet för

deras utseende, skall förlikningsmännen vara tre. Vardera parten utser en

förlikningsman, medan den tredje, som skall vara ordförande, utses av

parterna gemensamt. Har kommissionen ej konstituerats inom viss frist,

skall ordföranden i administrativa rådet på begäran av part utse den för­

likningsman eller de förlikningsmän som inte har utsetts. Vid valet av förlik­

ningsmän behöver parterna inte hålla sig till de namn som är upptagna

på centralorganets lista över förlikningsmän. När ordföranden utser skilje­

män, får han emellertid inte gå utanför listan. (Art. 2831.)

Art. 32—35 innehåller vissa allmänna regler om förlikningsförfarandet.

De avses bli kompletterade med mera detaljerade föreskrifter i det regle­

mente som kommer att antas av administrativa rådet.

I kapitlet IV meddelas bestämmelser om skiljedomsförfarande. Beträf­

fande framställning om skiljedomsförfarande (art. 36) och skiljedomsto­

lens konstituerande (art. 3740) innehåller konventionen i stort sett sam­

ma bestämmelser som i fråga om förlikning. En väsentlig skillnad före­

ligger dock i det avseendet att flertalet skiljemän skall vara medborgare

i annan stat än den som är part i tvisten och den stat vars medborgare är

part i tvisten. Parterna kan emellertid genom överenskommelse frångå den­

na regel. Skiljemän som utses av rådets ordförande får inte vara medbor­

gare i stat som är part i tvisten eller stat vars medborgare är part i tvisten.

I fråga om skiljedomstolens befogenheter och uppgifter (art. 4147)

bör nämnas att domstolen själv avgör, om den är behörig att ta upp tviste­

fråga som har hänskjutits till den. Har parterna inte avtalat annat, skall

förfarandet hos skiljedomstolen ske i överensstämmelse med procedurföre­

skrifterna i konventionen och det reglemente för skiljedomsförfarandet

som antas av administrativa rådet. Tvisten skall i första hand avgöras i

enlighet med de rättsregler som parterna bestämt genom överenskommelse.

Föreligger inte någon överenskommelse, skall skiljedomstolen tillämpa la­

gen i den stat som är part i tvisten (dvs. i allmänhet det land där investe­

ringen har skett) och internationella rättsregler. Domstolen får avgöra en

tvist efter billighet, om parterna är ense om det.

Närmare bestämmelser om skiljedomen finns i art. 48. Domstolens av­

göranden fattas med enkel majoritet. Skiljedomen skall avfattas skrift­

ligen. Den skall innehålla domskälen och undertecknas av de skiljemän

som har utgjort majoriteten. Domen får inte offentliggöras utan parternas

samtycke.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

Generalsekreteraren skall omgående tillställa parterna bestyrkta avskrif­ ter av domen. Domen anses meddelad den dag då avskrifterna avsändes. Är skiljedomen ofullständig eller innehåller den skriv-, räkne- eller lik­ nande fel, kan domstolen på hemställan av part inom 45 dagar efter do­ mens meddelande komplettera eller rätta domen. (Art. 49.)

Om tvist skulle uppkomma mellan parterna angående skiljedomens inne­ börd eller omfattning, kan part hänvända sig till generalsekreteraren med begäran om tolkning av domen. Tolkningsfråga skall i första hand under­ ställas de skiljemän som har meddelat domen. Om dessa inte kan samman­ kallas på nytt, skall andra skiljemän utses. (Art. 50.)

Konventionen innehåller också bestämmelser om två rättsmedelsliknan- de förfaranden som kan leda till att en skiljedom ändras eller upphävs.

Möjligheterna för part att erhålla ändring (revision) i skiljedomen är begränsade. För att revision skall komma till stånd förutsätts att efter skiljedomens meddelande kännedom har vunnits om faktisk omständighet, som på ett avgörande sätt kan påverka domen, och att partens ovetskap inte berodde på försumlighet. Det är alltså närmast fråga om ett resnings- liknande förfarande. Ansökan om revision skall göras inom 90 dagar efter upptäckten av den nya omständigheten och senast tre år efter det att do­ men meddelades. Ansökningen skall om möjligt prövas av samma dom­ stol som meddelade skiljedomen. Om detta inte är möjligt, skall en ny domstol tillsättas. (Art. 51.)

Skiljedom eller del därav kan upphävas på formella grunder, i huvudsak sådana som avser fel i förfarandet. De grunder som kan åberopas är att skiljedomstolen har varit oriktigt sammansatt, att domstolen uppenbart har överskridit sina befogenheter, att bestickning har kunnat påvisas i fråga om skiljeman, att ett väsentligt avsteg från en grundläggande pro­ cedurregel har ägt rum eller att skiljedomen ej innehåller de skäl på vilka den grundas. Ansökan om upphävande av skiljedom skall göras inom 120 dagar efter domens meddelande utom i fall av bestickning, då ansökan skall göras inom 120 dagar från upptäckten av bestickningen och senast tre år efter skiljedomens avkunnande. När sådan ansökan inkommer, skall administrativa rådets ordförande tillsätta en kommitté om tre personer för prövning av ansökningen. Särskilda regler har meddelats för att ga­ rantera objektivitet hos ledamöterna i denna kommitté. Om skiljedomen upphävs, äger endera parten begära att tvisten hänskjuts till ny domstol. (Art. 52.)

I förfarande för tolkning eller revision äger domstolen förordna om upp­ skov med skiljedomens verkställande i avbidan på det slutliga avgörandet (art. 50 punkt 2 och art. 51 punkt 4). Motsvarande befogenhet tillkommer också sådan kommitté som har tillsatts för prövning av ansökan om upp­ hävande av skiljedom (art. 52 punkt 5).

Konventionen innehåller i art. 53—55 bestämmelser om erkännande och

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

7

8

verkställighet av skiljedom. Enligt dessa bestämmelser skall konventions-

stat erkänna skiljedomen som bindande. Staten skall verkställa i domen

ålagda penningförpliktelser som om det vore fråga om en lagakraftvun-

nen dom, meddelad av inhemsk allmän domstol. Själva verkställighetsför-

farandet avses skola regleras av de interna bestämmelserna i den stat där

verkställigheten söks. Konventionsreglerna innebär emellertid att invänd­

ningar mot skiljedomen i materiellt eller formellt avseende inte får beak­

tas i verkställighetsskedet. Sådana invändningar får prövas endast i sam­

band med begäran om revision eller upphävande enligt art. 51 och 52. I

fråga om verkställighet skall beslut om tolkning, revision och upphävan­

de av dom enligt art. 50—52 anses jämställt med skiljedom.

Enligt art. 54 punkt 2 skall konventionsstat utse behörig domstol eller

annan myndighet att ta emot framställning om verkställighet. Underrättelse

härom skall tillställas generalsekreteraren. Part, som önskar verkställighet

inom konventionsstats område, skall ge in en av generalsekreteraren be­

styrkt avskrift av domen till den myndighet som staten sålunda har utsett.

Konventionen medför inte avsteg från gällande regler om immunitet för

egen stats eller främmande stats tillgångar. Detta framhålls uttryckligen i

art. 55.

Kapitel 1 i konventionen (art. 5658) innehåller bestämmelser om er­

sättande av förliknings- och skiljemän samt om jäv mot dem.

Kostnaderna för förfarande enligt konventionen regleres i kapitel VI.

Principen är att parterna skall svara för dessa kostnader.

Avgifterna för anlitande av centralorganet skall fastställas av general­

sekreteraren i enlighet med bestämmelser som antas av administrativa

rådet (art. 59).

Arvoden och kostnadsersättningar till förliknings- och skiljemännen

tastställs av vederbörande förlikningskommission eller skiljedomstol inom

de gränser som har uppdragits av rådet och efter samråd med generalsek­

reteraren. Parterna kan på förhand överenskomma med kommissionen

eller domstolen om storleken av arvoden och ersättningar. (Art. 60.)

I fråga om fördelningen mellan parterna av kostnaderna för förfarandet

ges olika regler för förlikning och skiljedom. Vid förlikningsförfarande

skall arvoden och ersättningar till förlikningsmännen samt avgifterna till

centralorganet bäras till lika delar av parterna. I övrigt skall part stå sina

egna kostnader.

I fråga om skiljedomsförfarande gäller att skiljemännen i regel skall

fastställa också parternas kostnader för förfarandet och besluta hur och

av vem dessa och övriga kostnader skall bäras. Beslutet skall utgöra del av

skiljedomen. (Art. 61.)

Förliknings- och skiljedomsförfarande skall enligt huvudregeln i kapi­

tel VII äga rum på den plats där centralorganet har sitt säte, dvs. i Wash­

ington. Enligt överenskommelse mellan parterna kan förfarandet i stället

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

9

äga rum i de lokaler som disponeras av den permanenta skiljedomstolen i Haag eller av annan institution, med vilken centralorganet träffar sär­ skild överenskommelse. Parterna kan också bestämma annan plats som har godkänts av förliknings- eller skiljemännen efter samråd med gene­ ralsekreteraren. (Art. 6263.)

Tvist mellan konventionsstater om tillämpningen eller tolkningen av konventionen kan hänskjutas till Internationella domstolen, om staterna inte överenskommer om annat sätt att bilägga tvisten (kapitel VIII).

Ivonventionsstat får föreslå ändringar i konventionen. Bestämmelser härom och om förfarandet vid genomförande av ändringar i konventionen ges i kapitel IX.

Det avslutande kapitlet i konventionen innehåller sedvanliga bestäm­ melser om ikraftträdande och undertecknande av konventionen. Konventio­ nen är öppen för undertecknande av de stater som är medlemmar i Världs­ banken. Även andra stater kan under vissa förutsättningar ansluta sig till konventionen (art. 67). Konventionen skall ratificeras av signatärstaterna. Den träder i kraft 30 dagar efter det att konventionen har ratificerats av 20 stater. För stat som ratificerar konventionen senare sker ikraftträdan­ det 30 dagar efter ratifikationen (art. 68). Varje konventionsstat skall vidta sådana lagstiftnings- eller andra åtgärder som är nödvändiga för att kon­ ventionen skall få verkan på dess område (art. 69). Stats anslutning till konventionen kan bringas att upphöra genom uppsägning (art. 71). Världs­ banken är depositarie för konventionen (art. 73).

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

Remissyttrandena

Samtliga remissinstanser har tillstyrkt att Sverige ansluter sig till kon­ ventionen.

I yttrandet från Internationella handelskammarens svenska national­ kommitté m. fl. organisationer uttalas tillfredsställelse över Världsbankens initiativ och betecknas konventionen som ett viktigt led i strävandena att skapa ökat rättsskydd för privata investeringar i u-länderna och därmed också förutsättningar för en ökning av strömmen av kapital till dessa län­ der. Organisationerna beklagar att konventionen inte innehåller någon be­ stämmelse om rätt för investerarens hemstat att träda i hans ställe vid förliknings- eller skiljedomsförfarande enligt konventionen (s. k. subroga- tion). En sådan bestämmelse skulle framför allt få betydelse, om ett svenskt investeringsgarantisystem skulle komma att upprättas. Behovet av subro- gation bör dock kunna tillgodoses genom bilaterala avtal eller överens­ kommelser i varje särskilt fall mellan investeraren och värdlandet. Orga­ nisationerna anser det vidare vara en brist att konventionen inte reglerar vem som är behörig att påkalla tillämpning av skiljeavtal i det fall att företaget blir föremål för konfiskation eller liknande åtgärder i värdlan­ det. För att konventionens tillämpningsområde inte skall bli alltför be­

10

gränsat hade det bort klarläggas att aktieägare — eller åtminstone inne­

havare av betydande aktiepost — i sådant fall äger rätt att träda in i före­

tagets ställe. Enligt organisationernas uppfattning torde konventionens

text inte utesluta att det rättsskydd som behövs i dessa situationer fast­

slås på annat sätt, ytterst tolkningsvägen. De brister som organisationerna

har påtalat bör dock inte hindra att konventionen godkänns av Sverige.

Kommerskollegium ansluter sig till dessa remissinstansers uppfattning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

Departementschefen

De enskilda insatser som görs från industriländernas sida genom kom­

mersiella transaktioner med u-länderna har ofta stor betydelse för dessa

länders framåtskridande. Genom dessa insatser tillförs u-länderna både

kapital och kunnande. Världsbankens initiativ till en konvention om bi­

läggande av investeringstvister utgör ett led i strävandena att skapa

gynnsammare förutsättningar för privata investeringar i u-länderna. Kon­

ventionen syftar till att stärka det ömsesidiga förtroendet mellan investe­

rare och värdland. Genom konventionen skapas särskilda regler och prak­

tiska resurser för ett internationellt förliknings- och skiljedomsförfarande.

Inom Världsbankens ram inrättas i Washington ett särskilt organ vars hu­

vuduppgift blir att administrera sådan förliknings- och skilj edomsverk-

samhet. Stater som har anslutit sig till konventionen och medborgare i

dessa stater skall kunna utnyttja detta organs tjänster. En anslutning till

konventionen medför inte någon skyldighet att hänskjuta tvist till förlik­

ning eller skiljedom enligt konventionen. Det ankommer på parterna i en

investeringstvist att avtala om detta.

Konventionens bestämmelser utgör i vissa delar en kompromiss mellan

de intressen som företräds av industriländerna på ena sidan och u-länder­

na på den andra. Givetvis har de speciella intressen som industriländerna,

däribland Sverige, företräder inte kunnat helt tillgodoses. De erinringar

som har förts fram under remissbehandlingen berör spörsmål som varit av

kontroversiell natur under konventionsarbetet. I fråga om dessa spörsmål

innebär konventionens utformning kompromisslösningar, som Världsban­

ken slutligen har ansett sig kunna acceptera. Dessa erinringar synes från

svensk synpunkt inte vara av den vikt att de bör hindra en anslutning till

konventionen. Jag förordar alltså i likhet med remissinstanserna att Sve­

rige biträder denna konvention.

En svensk tillämpning av investeringskonventionen saknar i vissa hän­

seenden stöd i vår lag f. n. Detta gäller konventionens regler om verkstäl­

lighet av skiljedom samt om immunitet och privilegier. En anslutning till

konventionen kräver därför särskild lagstiftning.

I fråga om skiljedomsförfarandet enligt investeringskonventionen är till

en början att märka, att konventionen medger att det äger rum i Sverige

— även om huvudregeln är att det skall förläggas till Washington. För­

11

farandet kan nämligen under vissa förutsättningar ske på plats som par­ terna bestämmer (art. 63). I fråga om skiljedomsförfarande här i landet råder den principen att parterna själva äger bestämma hur det skall ut­ formas. Principiella hinder finns således inte mot att konventionens be­ stämmelser vinner tillämpning. Lagen den 14 juni 1929 (nr 145) om skilje­ män, som i regel skall tillämpas i fråga om skiljedomsförfarande inom landet, innehåller dock en del särskilda bestämmelser av absolut karaktär som avviker från konventionens. Detta gäller bl. a. föreskrifterna om hur skiljemän skall utses när parterna inte är ense, om undertecknande och meddelande av skiljedom samt om skiljedoms ogiltighet och klander av skil­ jedom. Enligt 2 § i den svenska skilj emannalagen äger lagen inte tillämp­ ning på sådant skiljeavtal som innefattar rätt för parterna att föra talan mot skiljedomen. Ett avtal om skiljedom enligt konventionen innebär emel­ lertid bl. a. rätt för part att föra sådan talan mot domen i viss utsträck­ ning. Part kan söka ändring i domen i materiellt hänseende med stöd ar- art. 51 eller få domen upphävd enligt art. 52. Skilj emannalagen torde där­ för inte bli tillämplig på skiljeavtal enligt konventionen. Några särskilda lagstiftningsåtgärder synes därför inte vara nödvändiga för att sätta skilj e- mannalagen ur kraft till förmån för bestämmelserna i konventionen.

Ett skiljedomsförfarande enligt konventionen kommer sannolikt i regel att äga rum utanför Sverige, även när fråga är om svenskt intresse. Skilje­ avtal enligt konventionen torde därför från svensk synpunkt i regel vara att hänföra under bestämmelserna i lagen den 14 juni 1929 (nr 147) om ut­ ländska skiljeavtal och skiljedomar. Av föreskrifterna i 1 § i denna lag följer bl. a. att avtal om skiljedomsförfarande utomlands skall anses som »utländskt skiljeavtal». I 3 § fastslås att utländskt skiljeavtal utgör hinder för rättegång vid domstol i Sverige. I detta avseende svarar lagen alltså mot regeln i art. 26 i investeringskonventionen.

Lagen om utländska skiljeavtal och skiljedomar innehåller också regler, enligt vilka skiljedom som har meddelats i utlandet erkänns i Sverige un­ der förutsättning att den uppfyller vissa villkor i materiellt och formellt avseende. Utländsk skiljedom kan verkställas efter prövning av dessa vill­ kor i ett s. k. exekvaturförfarande. Denna prövning ankommer på Svea hovrätt. Förordnar hovrätten om verkställighet, verkställs skiljedomen som en svensk domstols dom. Tilläggas bör att en intern svensk skiljedom också måste prövas i ett slags exekvaturförfarande, innan verkställighet kan ske. Denna prövning företas av överexekutor och avser närmast en formalpröv- ning, jfr 46 § utsökningslagen.

En svensk anslutning till investeringskonventionen innebär att Sverige åtar sig att erkänna skiljedom som har meddelats enligt konventionen och att här låta verkställa sådan skiljedom om den innehåller förpliktelse alt utge pengar. Skiljedomen skall verkställas som en lagakraftvunnen dom av svensk domstol. Någon prövning av skiljedomen avses inte få ske vare sig i materiellt eller formellt avseende. Detta konventionsåtagande, som reg­

Kungl. Maj:ts proposition nr H6 år 1966

leras i art. 54, gäller oberoende av om domen har meddelats i Sverige eller

i annat land. Med hänsyn till de regler som omgärdar hela skilj edomsför-

farandet enligt konventionen har man anledning räkna med att en skilje­

dom skall fylla de krav som vi ställer här i landet från rättssäkerhetssyn­

punkter. Ivonventionsåtagandet torde därför kunna accepteras från svensk

sida. För att det skall kunna uppfyllas fordras särskild lagstiftning i ämnet.

De lagbestämmelser som sålunda krävs i fråga om erkännande och verk­

ställighet av skiljedomar enligt konventionen synes böra tas upp i en sär­

skild lag. Vid utformningen av bestämmelserna bör beaktas de möjligheter

som föreligger enligt konventionen att besluta om uppskov med skiljedoms

verkställande (jfr art. 50 punkt 2, art. 51 punkt 4 och art. 52 punkt 5).

Vidare bör sådana beslut som avses i art. 53 punkt 2 likställas med skilje­

domar. För att nå en lämplig samordning med ikraftträdandet av kon­

ventionen för Sveriges del bör lagen träda i kraft den dag Kungl. Maj :t

förordnar.

I enlighet med vad jag nu anfört har inom justitiedepartementet upp­

rättats förslag till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i

vissa internationella investeringstvister.

Lagförslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som

bilaga 2.1

Jag kommer senare i dag att anmäla frågan om den lagstiftning som

krävs i anslutning till investeringskonventionens bestämmelser om immu­

nitet och privilegier.

Enligt art. 54 punkt 2 skall konventionsstat ange vilken myndighet som

skall vara behörig att motta framställning om verkställighet av skiljedom

enligt konventionen. När det är fråga om verkställighet i Sverige, torde

sannolikt en främmande stat i regel vara sökande. Praktiska skäl talar för

att utrikesdepartementet förmedlar ansökningen i sådana fall. Även när

den sökande är en enskild person, synes det lämpligt att utrikesdeparte­

mentet tjänstgör som förmedlande organ på samma sätt som gäller i and­

ra liknande fall, jfr 1 § kungörelsen den 30 oktober 1958 (nr 522) angå­

ende tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av

underhållsbidrag i utlandet.

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över lagförslaget måtte

för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom utdrag

av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

12

Kungl. Maj.ts proposition nr li6 år 1966

Ur protokollet:

Per Bglén

1 Bilagan har uteslutits här. Den är likalydande med den bilaga som är logad vid propositionen.

Kungl. Maj.ts proposition nr lb6 år 1966

13

Preamble

(Översättning)

Convention on the Settleinent of Invest-

ment Disputes between States and Natio-

aals of Other States

The Contracting States considering the need för interna- tional cooperation for economic de- velopment, and the role of private international investment therein;

hearing in mind the possibility that from time to time disputes may arise in connection with such invest­ ment between Contracting States and nationals of other Contracting States;

recognizing that while such dis­ putes would usually be subject to national legal processes, internatio­ nal methods of settlement may be appropriate in certain cases;

attaching particular importance to the availability of facilities for in­ ternational conciliation or arbitra- tion to which Contracting States and nationals of other Contracting States may submit such disputes if they so desire;

desiring to establish such facilities under the auspices of the Internatio­ nal Bank for Reconstruction and Development;

recognizing that mutual consent by the parties to submit such dis­ putes to conciliation or to arbitra- tion through such facilities consti- tutes a binding agreement which requires in particular that due con- sideration be given to any recom- mendation of conciliators, and that any arbitral award be complied with; and

Konvention om biläggande av investerings-

tvister mellan stat och medborgare i

annan stat

Inledning

De avtalsslutande staterna som taga i betraktande behovet av internationellt samarbete för eko­ nomisk utveckling och de privata internationella investeringarnas be­ tydelse härför,

som äro medvetna om möjlighe­ ten att tvister kunna uppkomma från tid till annan mellan avtals­ slutande stater och medborgare i andra avtalsslutande stater i sam­ band med sådan investering,

som inse att, ehuru sådana tvis­ ter vanligen bli föremål för natio­ nella rättsliga förfaranden, interna­ tionella sätt för deras biläggande kunna vara ändamålsenliga i vissa fall,

som lägga särskild vikt vid att organ finnas för internationell för­ likning och skiljedom, till vilka av­ talsslutande stater och medborgare i andra avtalsslutande stater kunna hänskjuta sådana tvister, om de så önska,

som önska upprätta sådana or­ gan under överinseende av Interna­ tionella återuppbyggnadsbanken,

som inse att ömsesidigt samtycke från parterna att hänskjuta sådana tvister till förlikning eller skilje­ dom genom förmedling av sådana organ utgör ett bindande avtal, som i synnerhet kräver att vederbörlig hänsyn tages till varje förslag från förlikningsman och att varje skilje­ dom efterleves,

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

declaring that no Contracting State

shall by the mere fact of its ratifica-

tion, acceptance or approval of this

Convention and without its consent

be deemed to be under any obliga­

tion to submit any particular dispute

to conciliation or arbitration,

have agreed as follows:

CHAPTER I

International Centre for Settlement

of Investment Disputes

Section 1

Establishment and Organization

Article 1

(1) There is hereby establisbed

the International Centre for Settle­

ment of Investment Disputes (here-

inafter called the Centre).

(2) The purpose of the Centre

shall be to provide facilities for con­

ciliation and arbitration of invest­

ment disputes between Contracting

States and nationals of other Con­

tracting States in accordance with

the provisions of this Convention.

Article 2

The seat of the Centre shall be

åt the principal office of the Inter­

national Bank för Reconstruction

and Development (hereinafter called

the Bank). The seat may be moved

to another place by decision of the

Administrative Council adopted by

a majority of two-thirds of its

members.

Article 3

The Centre shall have an Adminis­

trative Council and a Secretariat

and shall maintain a Panel of Con-

ciliators and a Panel of Arbitrators.

som förklara att ingen avtals­

slutande stat skall enbart genom

att den ratificerat eller godkänt

denna konvention och utan sitt

samtycke anses vara förpliktad att

hänskjuta viss tvist till förlikning

eller skiljedom,

ha överenskommit som följer:

KAPITEL I

Internationellt organ för biläggande

av investeringstvister

Avdelning 1

Upprättande och organisation

Artikel 1

1. Härigenom upprättas det in­

ternationella centralorganet för bi­

läggande av investeringstvister (här

nedan kallat centralorganet).

2. Centralorganets ändamål är att

tillhandahålla ett förliknings- och

skiljedomsförfarande för investe­

ringstvister mellan avtalsslutande

stater och medborgare i andra av­

talsslutande stater i enlighet med

bestämmelserna i denna konven­

tion.

Artikel 2

Centralorganet har sitt säte vid

Internationella återuppbyggnads-

bankens (här nedan kallad ban­

ken) huvudkontor. Sätet kan flyttas

till annan ort genom beslut av ad­

ministrativa rådet med en majoritet

av två tredjedelar av dess medlem­

mar.

Artikel 3

Centralorganet skall ha ett ad­

ministrativt råd och ett sekretariat

och skall föra en lista över förlik-

ningsmän och en lista över skilje­

män.

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

Section 2

The Administrative Council

Artide 4

(1) The Administrative Council shall be composed of one representa­ tive of each Contracting State. An alternate may act as representative in case of his principal’s absence from a meeting or inability to act.

(2) In the absence of a contrai’y designation, each governor and al­ ternate governor of the Bank ap- pointed by a Contracting State shall be ex officio its representative and its alternate respectively.

Artide 5

The President of the Bank shall Itc ex officio Chairman of the Admin­ istrative Council (hereinafter called the Chairman) but shall have no vote. During his absence or inability to act and during any vacancy in the office of President of the Bank, the person for the time being acting as President shall act as Chairman of the Administrative Council.

Artide 6

(1) Without prejudice to the pow- ers and functions vested in it by other provisions of this Convention, the Administrative Council shall

(a) adopt the administrative and financial regulations of the Centre;

(b) adopt the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings;

(c) adopt the rules of procedure for conciliation and arbitration pro­ ceedings (hereinafter called the Con­ ciliation Rules and the Arbitration Rules);

(d) approve arrangements with the Bank for the use of the Bank’s

Avdelning 2

Administrativa rådet

Artikel 4

1. Administrativa rådet skall be­ stå av ett ombud för varje avtals­ slutande stat. En suppleant får in­ träda som ombud, när det ordina­ rie ombudet är frånvarande från ett möte eller hinder föreligger för ho­ nom.

2. Om annat val ej träffats, skall styrelseledamot och ställföreträdan­ de styrelseledamot i banken, vilken utnämnts av avtalsslutande stat, ex officio vara dess ombud och supple­ ant.

Artikel 5

Bankens verkställande direktör skall ex officio vara ordförande i administrativa rådet (här nedan kallad ordföranden) men skall icke äga rösträtt. I hans frånvaro eller vid hinder för honom liksom då posten som bankens verkställande direktör icke är tillsatt, skall den som vid denna tidpunkt är tillförordnad verkställande direktör vara tillför­ ordnad ordförande i administrativa rådet.

Artikel 6

1. Utan att detta skall lända till inskränkning i de befogenheter och uppgifter, som tillkomma det ad­ ministrativa rådet enligt andra be­ stämmelser i denna konvention, skall rådet

a) antaga administrativa och fi­ nansiella föreskrifter för central­ organet,

b) antaga procedurregler för in­ ledande av förliknings- och skilje­ domsförfarande,

c) antaga procedurregler för för­ liknings- och skiljedomsförfarande (här nedan kallade förlikningsreg- lemente och skiljedomsreglemente),

d) godkänna överenskommelser med banken om användningen av

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

administrative facilities and serv­

ices;

(e) determine the conditions of

service of the Secretary-General and

of any Deputy Secretary-General;

(f) adopt the annual budget of rev-

enues and expenditures of the

Centre;

(g) approve the annual report on

the operation of the Centre.

The decisions referred to in sub-

paragraphs (a), (b), (c) and (f)

above shall be adopted by a majority

of two-thirds of the members of the

Administrative Council.

(2) The Administrative Council

may appoint such committees as it

considers necessary.

(3) The Administrative Council

shall also exercise such other powers

and perform such other functions as

it shall determine to be necessary

for the implementation of the pro­

visions of this Convention.

Article 7

(1) The Administrative Council

sliall hold an annual meeting and

such other meetings as may be deter-

mined by the Council, or convened

by the Chairman, or convened by the

Secretary-General åt the request of

not less than five members of the

Council.

(2) Each member of the Adminis­

trative Council shall have one vote

and, except as otherwise herein pro­

vided, all matters before the Council

shall be decided by a majority of the

votes cast.

(3) A quorum for any meeting of

the Administrative Council shall be

a majority of its members.

(4) The Administrative Council

may establish, by a majority of two-

thirds of its members, a procedure

whereby the Chairman may seek a

vote of the Council without conven-

ing a meeting of the Council. The

vote shall be considered valid only

if the majority of the members of

16

bankens administration och tjäns­

ter,

e) fastställa anställningsvillkoren

för generalsekreteraren och biträ­

dande generalsekreterare,

f) antaga centralorganets årliga

inkomst- och utgiftsstat,

g) godkänna centralorganets år­

liga verksamhetsberättelse.

De beslut som avses vid a), b),

c) och f) skola fattas med en majo­

ritet av två tredjedelar av medlem­

marna i det administrativa rådet.

2. Administrativa rådet kan till­

sätta de kommittéer som rådet an­

ser nödvändiga.

3. Administrativa rådet skall även

utöva de övriga befogenheter och

fullgöra de övriga uppgifter som

det finner nödvändiga för tillämp­

ningen av bestämmelserna i denna

konvention.

Artikel 7

1. Administrativa rådet skall hål­

la ett årsmöte och de ytterligare

möten som beslutas av rådet eller

sammankallas av ordföranden eller

sammankallas av generalsekretera­

ren på begäran av minst fem av rå­

dets medlemmar.

2. Medlem i administrativa rå­

det äger en röst. Alla frågor skola

avgöras av rådet med flertalet av de

avgivna rösterna, om annat ej före-

skrives i denna konvention.

3. Beslutförhet föreligger vid möte

med administrativa rådet, då fler­

talet av dess medlemmar äro när­

varande.

4. Med en majoritet av två tredje­

delar av dess medlemmar kan ad­

ministrativa rådet fastställa ett för­

farande, varigenom ordföranden kan

få till stånd omröstning inom rådet

utan att sammankalla ett rådsmöte.

Omröstningen anses giltig endast

om flertalet av rådsmedlemmarna

17

Kungl. Maj:ts proposition nr H6 år 1966

the Council cast their votes within the time limit fixed by the said pro- cedure.

Artide 8

Members of the Administrative Council and the Chairman shall serve without remuneration from the Centre.

Section 3

The Secretariat

Artide 9

The Secretariat shall consist of a Secretary-General, one or more Dep- uty Secretaries-General and staff.

Artide 10

(1) The Secretary-General and any Deputy Secretary-General shall be elected by the Administrative Council by a majority of two-thirds of its members upon the nomination of the Chairman for a term of service not exceeding six years and shall be eligible for re-election. After Con­ sulting the members of the Adminis­ trative Council, the Chairman shall propose one or more candidates for each such office.

(2) The offices of Secretary-Ge­ neral and Deputy Secretary-General shall be incompatible with the exer- cise of any political function. Neither the Secretary-General nor any Dep­ uty Secretary-General may hold any other employment or engage in any other occupation except with the approval of the Administrative Coun­ cil.

(3) During the Secretary-General’s absence or inability to ad, and dur­ ing any vacancy of the office of Sec­ retary-General, the Deputy Secre­ tary-General shall ad as Secretary- General. If there shall be inore than one Deputy Secretary-General, the Administrative Council shall deter- mine in advance the order in which they shall ad as Secretary-General.

2 Bihantj till riksdagens protokoll 1966. 1

avgivit sina röster inom den frist som fastställts för nämnda förfa­ rande.

Artikel 8

Administrativa rådets medlemmar och ordföranden skola tjänstgöra utan ersättning från centralorganet.

Avdelning 3

Sekretariatet

Artikel 9

Sekretariatet består av en general­ sekreterare, en eller flera biträdan­ de generalsekreterare och övrig per­ sonal.

Artikel 10

1. Generalsekreteraren och biträ­ dande generalsekreterare väljas av administrativa rådet efter förslag av ordföranden med en majoritet av två tredjedelar av dess medlemmar för en ämbetsperiod, som ej får överskrida sex år. De kunna om­ väljas. Efter samråd med admini­ strativa rådets medlemmar skall ordföranden föreslå en eller flera kandidater till varje tjänst.

2. Tjänsterna som generalsekrete­ rare och biträdande generalsekrete­ rare få ej förenas med utövning av någon politisk funktion. Varken ge­ neralsekreteraren eller biträdande generalsekreterare får inneha annan tjänst eller sysselsättning utan ad­ ministrativa rådets godkännande.

3. Under generalsekreterarens frånvaro eller vid hinder för honom och då posten som generalsekretera­ re ej är tillsatt, tjänstgör biträdande generalsekreterare som generalsekre­ terare. Om flera biträdande general­ sekreterare finnas, bestämmer admi­ nistrativa rådet i förväg den ordning enligt vilken de skola tjänstgöra som generalsekreterare.

samt. Nr 116

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

Article 11

The Secretary-General shall be the

legal representative and the principal

officer of the Centre and shall be

responsible for its administration,

including the appointment of staff,

in accordance with the provisions of

this Convention and the rules

adopted by the Administrative Coun-

cil. He shall perform the function of

registrar and shall have the power

to authenticate arbitral awards

rendered pursuant to this Conven­

tion, and to certify copies thereof.

Section 4

The Panels

Article 12

The Panel of Conciliators and the

Panel of Arbitrators shall each

consist of qualified persons, des-

ignated as hereinafter provided,

who are willing to serve thereon.

Article 13

(1) Each Contracting State may

designate to each Panel four persons

•who may but need not be its na­

tionals.

(2) The Chairman may designate

ten persons to each Panel. The per­

sons so designated to a Panel shall

each have a different nationality.

Article 14

(1) Persons designated to serve on

the Panels shall be persons of high

moral character and reeognized

competence in the fields of law,

commerce, industry or finance, who

may be relied upon to exercise in-

dependent judgment. Competence in

the field of law shall be of particu-

lar importance in the case of persons

on the Panel of Arbitrators.

(2) The Chairman, in designating

persons to serve on the Panels, shall

in addition pay due regard to the

importance of assuring representa­

tion on the Panels of the principal

Artikel 11

Generalsekreteraren är centralor­

ganets rättslige företrädare och

chefstjänsteman. Han är ansvarig

för dess administration, inbegripet

utnämning av tjänstemän, enligt be­

stämmelserna i denna konvention

och de föreskrifter som antagits av

administrativa rådet. Han utövar

funktionen som sekreterare och äger

rätt att bestyrka riktigheten av skil­

jedomar, som meddelats i enlighet

med denna konvention, och avskrif­

ter av sådana domar.

Avdelning 4

Listorna

Artikel 12

Listorna över förliknings- och skil­

jemän skola upptaga kunniga per­

soner, utsedda på sätt som angives

nedan, vilka äro villiga att bli upp­

tagna på dessa listor.

Artikel 13

1. Avtalsslutande stat äger till var­

je lista utse fyra personer, som kun­

na men ej behöva vara dess medbor­

gare.

2. Ordföranden äger utse tio per­

soner till varje lista. De som sålun­

da utsetts till samma lista skola ha

olika medborgarskap.

Artikel 14

1. De personer som utses till lis­

torna skola åtnjuta högsta moraliska

anseende och besitta erkänd sakkun­

skap på de rättsliga, kommersiella,

industriella eller finansiella område­

na och kunna förväntas äga själv­

ständigt omdöme. Sakkunskap på det

rättsliga området skall tillmätas sär­

skild vikt i fråga om dem som upp­

tagas på listan över skiljemän.

2. Ordföranden skall vid valet av

personer, som skola upptagas på lis­

torna, dessutom lägga särskild vikt

vid att företrädare för de huvudsak­

liga rättssystemen i världen och för

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

legal systems of the world and of the main forms of economic activ- ity.

Article 15

(1) Panel members shall serve for renewable periods of six years.

(2) In case of death or resignation of a member of a Panel, the author- ity which designated the member shall have the right to designate another person to serve for the re- mainder of that member’s term.

(3) Panel members shall continue in office until their successors have been designated.

Article 16

(1) A person may serve on both Panels.

(2) If a person shall have been designated to serve on the same Panel by more than one Contracting State, or by one or more Contracting States and the Chairman, he shall be deemed to have been designated by the authority which first designated him or, if one such authority is the State of which he is a national, by that State.

(3) All designations shall be noti- fied to the Secretary-General and shall take effect from the date on which the notification is received.

Section 5

Financing the Ccntre

Article 17

If the expenditure of the Centre cannot be mot out of charges for the use of its facilities, or out of other receipts, the excess shall be home by Contracting States which are members of the Bank in proportion to their respective subscriptions to the Capital stock of the Bank, and by Contracting States which are not members of the Bank in accordance with rules adopted by the Adminis­ trative Council.

huvudformerna för ekonomisk verk­ samhet finnas på listorna.

Artikel 15

1. Val till en lista gäller under en sexårsperiod som kan förnyas.

2. Om någon som upptagits på en lista avlider eller avgår, äger den myndighet som utsett honom utse annan person för återstoden av val­ perioden.

3. Den som upptagits på lista skall kvarstå till dess efterträdare har ut­ setts.

Artikel 16

1. En person får upptagas på bå­ da listorna.

2. Om någon upptagits på samma lista av mer än en avtalsslutande stat eller av en eller flera avtalsslutande stater och ordföranden, skall han anses ha utsetts av den som först utsåg honom eller, om någon av dem är den stat vars medborgare han är, av denna stat.

19

3. När någon har utsetts, skall ge­ neralsekreteraren underrättas. Un­ derrättelse äger verkan från den dag då den mottagits.

Avdelning 5

Finansiering av centralorganet

Artikel 17

Om centralorganets utgifter ej kunna bestridas med avgifter för an­ vändningen av dess tjänster eller från andra inkomster, skall mellan­ skillnaden bekostas av de avtalsslu­ tande stater, som äro medlemmar i banken, i förhållande till deras respektive andelar i bankens kapi­ tal och av de avtalsslutande stater, som icke äro medlemmar i banken, enligt de regler som antagits av ad­ ministrativa rådet.

2f Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 146

20

Kungl. Mcij:ts proposition nr lkG år 1966

Section 6

Status, Immunities and Privileges

Artide 18

The Centre shall have full inter-

national legal personality. The legal

capacity of the Centre shall include

the capacity

(a) to contract;

(b) to acquire and dispose of

movable and immovable property;

(c) to institute legal proceedings.

Artide 19

To enable the Centre to fulfil its

functions, it shall enjoy in the terri-

tories of each Contracting State the

immunities and privileges set forth

in this Section.

Artide 20

The Centre, its property and assets

shall enjoy immunity from all legal

process, except when the Centre

waives this innnunity.

Artide 21

The Chairman, the members of

the Administrative Council, persons

acting as conciliators or arbitrators

or members of a Committee appoint-

ed pursuant to paragraph (3) of Ar­

tide 52, and the officers and em-

ployees of the Secretariat

(a) shall enjoy immunity from

legal process with respect to acts

performed by them in the excercise

of their functions, except -when the

Centre waives this immunity;

(b) not being local nationals, shall

enjoy the same immunities from

immigration restrictions, alien reg-

istration requirements and national

service obligations, the same facil-

ities as regards exchange restrictions

and the same treatment in respect

of travelling facilities as are accord-

Avdelning 6

Rättslig ställning, immunitet och

privilegier

Artikel 18

Centralorganet skall internationellt

erkännas som juridisk person. Dess

rättshandlingsförmåga skall omfatta

behörighet

a) att ingå avtal,

b) att förvärva och förfoga över

lös och fast egendom,

c) att inleda rättsliga åtgärder.

Artikel 19

För att möjliggöra för centralor­

ganet att fylla sina uppgifter skall

det på varje avtalsslutande stats om­

råde åtnjuta den immunitet och de

privilegier som angivas i denna av­

delning.

Artikel 20

Centralorganet, dess egendom och

tillgångar skola åtnjuta immunitet

mot allt slags rättsligt förfarande,

utom när centralorganet häver den­

na immunitet.

Artikel 21

Ordföranden, administrativa rå­

dets medlemmar, personer som full­

göra uppdrag som förliknings- eller

skiljemän eller som medlemmar i

kommitté, som tillsatts enligt arti­

kel 52 punkt 3, samt tjänstemän och

andra anställda vid sekretariatet

skola

a) åtnjuta immunitet mot rättsligt

förfarande i fråga om handlingar un­

der sin tjänsteutövning, utom när

centralorganet häver denna immu­

nitet,

b) om de ej äro medborgare i sta­

ten, åtnjuta befrielse från invand-

ringsrestriktioner, registreringsskyl-

dighet för utlänningar och nationell

tjänsteplikt samt samma lättnader

beträffande valutarestriktioner och

samma behandling i fråga om rese-

lättnader som de avtalsslutande sta-

21

Kungl. Maj.ts proposition nr 1U> år 1966

ed by Contracting States to the rep­ resentatives, officials and employees of comparable rank of other Con­ tracting States.

Article 22

The provisions of Article 21 shall apply to persons appearing in pro- ceedings under this Convention as parties, agents, counsel, advocates, witnesses or experts; provided, how- ever, that sub-paragraph (b) thereof shall apply only in connection with their travel to and from, and their stay åt, the place where the pro- ceedings are held.

Article 23

(1) The archives of the Centre shall be inviolable, wherever they may be.

(2) With regard to its official Communications, the Centre shall be accorded by each Contracting State treatment not less favourable than that accorded to other international organizations.

Article 24

(1) The Centre, its assets, proper- ty and income, and its operations and transactions authorized by this Convention shall be exempt from all taxation and customs duties. The Centre shall also be exempt from liability for the collection or pay- ment of any taxes or customs duties.

(2) Except in the case of local nationals, no tax shall be levied on or in respect of expense allowances paid by the Centre to the Chairman or members of the Administrative Council, or on or in respect of sala- ries, expense allowances or other emoluments paid by the Centre to officials or employees of the Secre- tariat.

(3) No tax shall be levied on or in respect of fees or expense allowan­ ces received by persons acting as conciliators, or arbitrators, or mein-

terna lämna andra avtalsslutande staters företrädare, tjänstemän och andra anställda med motsvarande ställning.

Artikel 22

Bestämmelserna i artikel 21 äga tillämpning på dem som i samband med förfaranden enligt denna kon­ vention uppträda som partex-, om­ bud, biträden, advokater, vittnen el­ ler sakkunniga. Vad som sagts un­ der b) gäller dock endast i samband med resa till eller från och uppehåll på den ort där förfarandet äger rum.

Artikel 23

1. Centralorganets arkiv skall va­ ra okränkbart, varhelst det befinner sig.

2. Varje avtalsslutande stat skall tillerkänna centralorganets officiel­ la meddelanden och andra kommu­ nikationer en behandling, som ej är mindre förmånlig än den som medgivits andra internationella or­ ganisationer.

Artikel 24

1. Centralorganet, dess tillgångar, egendom och intäkter samt dess verksamhet och transaktioner med stöd av denna konvention äro undan­ tagna från all beskattning och alla tullavgifter. Centralorganet är även befriat från skyldighet att uppbära eller erlägga skatter eller tullavgif­ ter.

2. När fråga ej är om medborgare i vistelsestaten, skall skatt ej tagas ut på ersättning för omkostnader, som centralorganet betalat till ord­ föranden eller medlemmar av ad­ ministrativa rådet, eller på löner, ersättning för omkostnader eller andra bidrag, som betalats av cen­ tralorganet till tjänstemän eller and­ ra anställda i sekretariatet.

3. Skatt skall ej tagas ut på arvo­ den eller ersättning för omkostna- der, som uppburits av förliknings- eller skiljemän eller medlemmar i

22

Kungl. Maj:ts proposition nr U6 år 1966

bers of a Committee appointed pur-

suant to paragraph (3) of Artide

52, in proceedings under this Con-

vention, if the sole jurisdictional ba­

sis for such tax is the location of the

Centre or the place where such

proceedings are conducted or the

place where such fees or allowances

are paid.

CHAPTER II

Jurisdiction of the Centre

Artide 25

(1) The jurisdiction of the Centre

shall extend to any legal dispute

arising directly out of an investment,

between a Contracting State (or anv

constituent subdivision or agency of

a Contracting State designated to

the Centre by that State) and a na­

tional of another Contracting State,

which the parties to the dispute

consent in writing to submit to the

Centre. When the parties have given

their consent, no party may with-

draw its consent unilaterally.

(2) “National of another Contract­

ing State” means:

(a) any natural person who had

the nationality of a Contracting State

other than the State party to the

dispute on the date on which the

parties consented to submit such

dispute to conciliation or arbitration

as well as on the date on which the

request was registered pursuant to

paragraph (3) of Artide 28 or para­

graph (3) of Artide 36, but does not

include any person who on either

date also had the nationality of the

Contracting State party to the dis­

pute; and

(b) any juridical person which

had the nationality of a Contracting

State other than the State party to

the dispute on the date on which

the parties consented to submit such

dispute to conciliation or arbitration

kommitté, som tillsatts i enlighet

med artikel 52 punkt 3, i samband

med förfarande enligt denna kon­

vention, om den enda grunden för

uttagande av skatten är centralorga­

nets belägenhet eller den ort, där för­

farandet ägt rum, eller den ort, där

sådana arvoden eller ersättningar

betalats ut.

KAPITEL II

Centralorganets jurisdiktion

Artikel 25

1. Centralorganets jurisdiktion om­

fattar varje rättslig tvist, som har

direkt samband med en investering,

mellan en avtalsslutande stat (eller

delstat eller organ i avtalsslutande

stat, som denna särskilt anmält hos

centralorganet) och en medborgare

i annan avtalsslutande stat, om par­

terna i tvisten skriftligen samtyckt

till att hänskjuta denna till central­

organet. Sedan parterna avgivit så­

dant samtycke, får ingen av dem

ensidigt återkalla detta.

2. »Medborgare i annan avtalsslu­

tande stat» avser

a) fysisk person som var medbor­

gare i annan avtalsslutande stat än

den, som är part i tvisten, såväl vid

den tidpunkt då parterna samtyck­

te att hänskjuta tvisten till förlik­

ning eller skiljedom som vid den tid­

punkt då framställningen registrera­

des enligt artikel 28 punkt 3 eller

artikel 36 punkt 3, men omfattar

icke den som vid någon av dessa

tidpunkter även var medborgare i

den avtalsslutande stat som är part

i tvisten,

b) juridisk person som var hem­

mahörande i annan avtalsslutande

stat än den, som är part i tvisten, vid

den tidpunkt, då parterna samtyck­

te att hänskjuta tvisten till förlik­

ning eller skiljedom, och juridisk

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

23

and any juridical person which had

the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.

(3) Consent by a constituent sub- division or agency of a Contracting State shall require the approval of that State unless that State notifies the Centre that no such approval is required.

(4) Any Contracting State may, åt the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or åt any time thereafter, notify the Centre of the class or classes of disputes which it would or would not con- sider submitting to the jurisdiction of the Centre. The Secretary-General shall forthwith transmit such notifi- cation to all Contracting States. Such notification shall not constitute the consent required by paragraph (1).

Article 26

Consent of the parties to arbitra- tion under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exclusion of any other remedy. A Contracting State may require the exhaustion of local administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention.

Article 27

(1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed

person som vid sagda tidpunkt var hemmahörande i den avtalsslutande stat, som är part i tvisten, och en­ ligt parternas överenskommelse skall vid tillämpningen av denna konven­ tion anses som hemmahörande i an­ nan avtalsslutande stat på grund av utländsk kontroll över denna juri­ diska person.

3. Samtycke av delstat eller organ i avtalsslutande stat fordrar godkän­ nande av den staten, om denna ej underrättar centralorganet att sådant godkännande icke kräves.

4. Vid ratifikation eller godkän­ nande av denna konvention eller se­ nare äger avtalsslutande stat under­ rätta centralorganet om vilket eller vilka slag av tvister, som den kan eller inte kan tänka sig att under­ ställa centralorganets jurisdiktion. Generalsekreteraren skall genast sända underrättelsen till alla avtals- siutande stater. Sådan underrättelse innebär icke samtycke som avses i punkt 1.

Artikel 26

Parternas samtycke till skilje­ domsförfarande enligt denna konven­ tion skall, om annat ej anges, an­ ses utgöra samtycke till sådant för­ farande med uteslutande av varje annat rättsmedel. Avtalsslutande stat äger som villkor för sitt samtycke till skiljedomsförfarande enligt kon­ ventionen kräva att lokala admini­ strativa eller judiciella rättsmedel uttömts.

Artikel 27

1. Avtalsslutande stat äger icke lämna diplomatiskt beskydd eller framföra internationellt krav i frå­ ga om tvist som en av dess medbor­ gare och annan avtalsslutande stat samtyckt att hänskjuta eller hän- skj n t it till skiljedom enligt denna konvention, med mindre den andra avtalsslutande staten underlåtit att

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1066

to abide by and comply with the

award rendered in such dispute.

(2) Diplomatic protection, för the

purposes of paragraph (1), shall

not include informal diplomatic ex-

changes for the sole purpose of fa-

cilitating a settlement of the dispute.

CHAPTER III

Conciliation

Section 1

Request för Conciliation

Article 28

(1) Any Contracting State or any

national of a Contracting State

wishing to institute conciliation pro-

ceedings shall address a request to

that effect in writing to the Secre-

tary-General who shall send a copy

of the request to the other party.

(2) The request shall contain in­

formation concerning the issues in

dispute, the identity of the parties

and their consent to conciliation in

accordance with the rules of proce-

dure for the institution of concilia­

tion and arbitration proceedings.

(3) The Secretary-General shall

register the request unless he finds,

on the basis of the information con-

tained in the request, that the dispute

is manifestly outside the jurisdic-

tion of the Centre. He shall forthwith

notify the parties of registration or

refusal to register.

Section 2

Constitution of the Conciliation

Commission

Article 29

(1) The Conciliation Commission

(hereinafter called the Commission)

shall be constituted as soon as pos-

rätta sig efter den skiljedom som

meddelats i tvisten.

2. Diplomatiskt beskydd som av­

ses i punkt 1 omfattar icke infor­

mella diplomatiska kontakter som

enbart syfta till att underlätta tvis­

tens biläggande.

KAPITEL III

Förlikning

Avdelning 1

Framställning om förlikningsförfa­

rande

Artikel 28

1. Avtalsslutande stat eller med­

borgare i avtalsslutande stat, som

önskar att förlikningsförfarande

skall inledas, skall göra skriftlig

framställning härom till generalsek­

reteraren, som tillställer den andra

parten en avskrift av framställning­

en.

2. Framställningen skall innehålla

uppgifter om tvistefrågorna, parter­

nas identitet och deras samtycke till

förlikning i enlighet med procedur­

reglerna för inledande av förlik­

nings- och skiljedomsförfarande.

3. Generalsekreteraren skall regi­

strera framställningen, om han icke,

på grundval av de upplysningar

framställningen innehåller, finner

att tvisten uppenbarligen ligger utan­

för centralorganets jurisdiktion. Han

skall omgående underrätta parterna

om registrering eller vägran att re­

gistrera.

Avdelning 2

Förlikningskommissionens

konstituerande

Artikel 29

1. Förlikningskommissionen (här

nedan kallad kommissionen) skall

konstitueras snarast möjligt efter re-

25

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

sible after registration of a request pursuant to Article 28.

(2) (a) The Commission shall consist of a sole conciliator or any uneven number of conciliators ap- pointed as the parties shall agree.

(b) Where the parties do not agree upon the number of concilia­ tors and the method of their appoint- ment, the Commission shall consist of three conciliators, one conciliator appointed by each party and the third, who shall be the president of the Commission, appointed by agree- ment of the parties.

Article 30

If the Commission shall not have been constituted within 90 days after notice of registration of the request has been dispatched by the Secreta- rv-General in accordance with para- graph (3) of Article 28, or such other period as the parties may agree, the Chairman shall, åt the request of either party and after Con­ sulting both parties as far as pos- sible, appoint the conciliator or con­ ciliators not vet appointed.

Article 31

(1) Conciliators may be appointed from outside the Panel of Concilia­ tors, except in the case of appoint- ments by the Chairman pursuant to Article 30.

(2) Conciliators appointed from outside the Panel of Conciliators shall possess the qualities stated in paragraph (1) of Article 14.

Section 3

Conciliation Proceedings

Article 32

(1) The Commission shall be the judge of its own competence.

(2) Any objection by a party to the dispute that that dispute is not within the jurisdiction of the Centre,

gistrering av framställning enligt ar­ tikel 28.

2. a) Kommissionen skall bestå av en enda förlikningsman eller ett ojämnt antal förlikningsmän, utsed­ da i enlighet med vad parterna över­ enskomma.

b) Enas parterna icke om antalet förlikningsmän eller om sättet för deras utseende, skall kommissionen bestå av tre förlikningsmän, av vil­ ka en utsetts av vardera parten och den tredje, som skall vara kommis­ sionens ordförande, utsetts genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 30

Om kommissionen icke konstitue­ rats inom 90 dagar efter det under­ rättelse om framställningens regi­ strering avsänts av generalsekretera­ ren i enlighet med artikel 28 punkt 3 eller inom annan tidrymd som parterna överenskomma, skall ord­ föranden på endera partens begäran och efter att såvitt möjligt ha sam- rått med båda parterna utse den för­ likningsman eller de förlikningsmän som ännu icke utsetts.

Artikel 31

1. Förlikningsmän få utses utanför listan över förlikningsmän utom för det fall att de utses av ordföranden enligt artikel 30.

2. Förlikningsmän, som utsetts utanför listan över förlikningsmän, skola besitta de egenskaper som an­ givas i artikel 14 punkt 1.

Avdelning 3

Förliknings för farandet

Artikel 32

1. Kommissionen avgör själv sin behörighet.

2. Invändning av part, att tvisten icke faller under centralorganets ju­ risdiktion eller av andra skäl icke

26

Kungl. Maj. ts proposition nr 146 år 1966

or for other reasons is not within the

competence of the Commission, shall

be considered by the Commission

which shall determine whether to

deal with it as a preliminarv question

or to join it to the merits of the

dispute.

Artide 33

Any conciliation proceeding shall

be conducted in accordance with the

provisions of this Section and, except

as the parties otherwise agree, in

accordance with the Conciliation

Rules in effect on the date on which

the parties consented to conciliation.

If any question of procedure arises

which is not covered by this Section

or the Conciliation Rules or any rules

agreed by the parties, the Commis­

sion shall decide the question.

Article 34

(1) It shall be the duty of the

Commission to clarify the issues in

dispute between the parties and to

endeavour to bring about agreement

between them upon mutually accept­

able tenns. To that end, the Com­

mission may åt any stage of the

proceedings and from time to time

recommend terms of settlement to

the parties. The parties shall coop-

erate in good faith with the Com­

mission in order to enable the Com­

mission to carry out its functions,

and shall give their most serious con-

sideration to its recommendations.

(2) If the parties reach agreement,

the Commission shall draw up a

report noting the issues in dispute

and recording that the parties have

reached agreement. If, åt any stage

of the proceedings, it appears to the

Commission that there is no likeli-

hood of agreement between the par­

ties, it shall close the proceedings

and shall draw up a report noting

the submission of the dispute and

recording the failure of the parties

to reach agreement. If one party fails

to appear or participate in the pro-

omfattas av kommissionens behörig­

het, skall prövas av kommissionen,

som har att besluta om invändning­

en skall behandlas särskilt under för­

farandet eller i samband med huvud­

saken.

Artikel 33

Förlikningsförfarande skall bedri­

vas i enlighet med bestämmelserna

i denna avdelning och, om parter­

na ej överenskomma annat, i enlig­

het med det förlikningsreglemente

som gällde vid den tidpunkt då par­

terna samtyckte till förlikning. Upp­

kommer procedurfråga, som icke be­

handlas i denna avdelning eller i

förlikningsreglementet eller i regler

om vilka parterna kommit överens,

skall kommissionen avgöra frågan.

Artikel 34

1. Det åligger kommissionen att

klarlägga de frågor som äro tvistiga

mellan parterna och att söka åväga­

bringa uppgörelse mellan dem på

villkor som kunna godtagas av bå­

da sidor. För detta ändamål äger

kommissionen när som helst fram­

lägga och förorda villkor för en upp­

görelse för parterna. Parterna skola

helhjärtat samarbeta med kommis­

sionen för att möjliggöra för den att

fullgöra sina uppgifter och allvarligt

överväga de förslag som kommissio­

nen framlägger.

2. Om parterna träffa uppgörelse,

skall kommissionen upprätta en rap­

port, som innehåller uppgift om

tvistefrågorna och anteckning att

parterna träffat uppgörelse. Om

kommissionen under något skede av

förfarandet kommer till den uppfatt­

ningen att utsikt till uppgörelse mel­

lan parterna saknas, skall den avslu­

ta förfarandet och upprätta en rap­

port, vari skall angivas att tvisten

hänskjutits till kommissionen och

att parterna ej lyckats att nå en upp­

görelse. Om part underlåter att in-

27

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 46 år 1966

ceedings, the Commission shall close the proceedings and shall draw up a report noting that party’s failure to appear or participate.

Artide 35

Except as the parties to the dispute shall otherwise agree, neither party to a conciliation proceeding shall be entitled in any other proceeding, whether before arbitrators or in a court of law or otherwise, to invoke or rely on any views expressed or statements or admissions or offers of settlement made by the other party in the conciliation proceedings, or the report or any recommenda- tions made by the Commission.

CHAPTER IV

Arbitration

Section 1

Request for Arbitration

Artide 36

(1) Any Contracting State or any national of a Contracting State wishing to institute arbitration pro­ ceedings shall address a request to that effect in writing to the Secre- tary-General who shall send a copy of the request to the other party.

(2) The request shall contain in­ formation concerning the issues in dispute, the identity of the parties and their consent to arbitration in accordance with the rules of proce- dure för the institution of concilia­ tion and arbitration proceedings.

(3) The Secretary-General shall register the request unless he finds, on the basis of the information con- tained in the request, that the dispute is manifestly outside the jurisdiction

ställa sig eller att medverka i förfa­ randet, skall kommissionen avsluta förfarandet och upprätta en rapport, vari partens underlåtenhet att in­ ställa sig eller att medverka i förfa­ randet skall antecknas.

Artikel 35

Om parterna i tvisten icke över­ enskomma annat, äger ingendera parten i annat förfarande, vare sig inför skiljemän eller domstol eller annorledes, åberopa eller stödja sig på åsikter eller förklaringar, medgi­ vanden eller erbjudanden om upp­ görelse, som den andra parten låtit komma till uttryck under förlik- ningsförfarandet, eller på kommis­ sionens rapport eller förslag.

KAPITEL IV

Skiljedom

Avdelning 1

Framställning om skiljedomsför­

farande

Artikel 36

1. Avtalsslutande stat eller med­ borgare i avtalsslutande stat, som önskar att skiljedomsförfarande skall inledas, skall göra skriftlig framställning härom till generalsek­ reteraren, som tillställer den andra parten en avskrift av framställning­ en.

2. Framställningen skall innehålla uppgifter om tvistefrågorna, parter­ nas identitet och deras samtycke till skiljedom i enlighet med procedur­ reglerna för inledande av förlik­ nings- och skiljedomsförfarande.

3. Generalsekreteraren skall re­ gistrera framställningen, om han icke, på grundval av de upplysningar framställningen innehåller, finner att tvisten uppenbarligen ligger utan-

28

Kungl. Maj.ts proposition nr lb6 år 1966

of the Centre. He shall forthwith

notify the parties of registration or

refusal to register.

Section 2

Constitution of the Tribunal

Articie 37

(1) The Arbitral Tribunal (herein-

after called the Tribunal) shall be

constituted as soon as possible after

registration of a request pursuant to

Articie 36.

(2) (a) The Tribunal shall con-

sist of a sole arbitrator or any uneven

number of arbitrators appointed as

the parties shall agree.

(b) Where the parties do not

agree upon the number of arbitra­

tors and the method of their ap-

pointment, the Tribunal shall consist

of three arbitrators, one arbitrator

appointed by each party and the

third, who shall be the president of

the Tribunal, appointed by agree-

inent of the parties.

Articie 38

It the Tribunal shall not have

been constituted within 90 days after

notice of registration of the request

hus been dispatched by the Secretarv-

General in accordance with para-

graph (3) of Articie 36, or such

other period as the parties may

agree, the Chairman shall, åt the re­

quest of either party and after Con­

sulting both parties as far as possi­

ble, appoint the arbitrator or arbi­

trators not yet appointed. Arbitrators

appointed by the Chairman pursuant

to this Articie shall not be nationals

of the Contracting State party to the

dispute or of the Contracting State

whose national is a party to the

dispute.

Articie 39

The majority of the arbitrators

shall be nationals of States other

than the Contracting State party to

för centralorganets jurisdiktion. Han

skall omgående underrätta parterna

om registrering eller vägran att re­

gistrera.

Avdelning 2

Skiljedomstolens konstituerande

Artikel 37

1. Skiljedomstolen (här nedan

kallad domstolen) skall konstitueras

snarast möjligt efter registrering av

framställning enligt artikel 36.

2. a) Domstolen skall bestå av en

enda skiljeman eller ett ojämnt antal

skiljemän, utsedda i enlighet med

vad parterna överenskomma.

b) Enas parterna icke om antalet

skiljemän eller om sättet för deras

utseende, skall domstolen bestå av

tre skiljemän, av vilka en utsetts av

vardera parten och den tredje, som

skall vara domstolens ordförande,

utsetts genom överenskommelse mel­

lan parterna.

Artikel 38

Om domstolen icke konstituerats

inom 90 dagar efter det underrättel­

se om framställningens registrering

avsänts av generalsekreteraren i en­

lighet med artikel 36 punkt 3 eller

inom annan tidrymd som parterna

må överenskomma, skall ordföran­

den på endera partens begäran och

efter att såvitt möjligt ha samrått

med båda parterna utse den skilje­

man eller de skiljemän som ännu

icke utsetts. Skiljemän, som utsetts

av ordföranden enligt denna artikel,

få icke vara medborgare i den av­

talsslutande stat, som är part i tvis­

ten, eller i avtalsslutande stat vars

medborgare är part i tvisten.

Artikel 39

Flertalet skiljemän skola vara

medborgare i andra stater än den

avtalsslutande stat, som är part i

Kungl. Maj.ts proposition nr H6 år 1966

29

the dispute and the Contracting

State whose national is a party to

the dispute; provided, however, that

the foregoing provisions of this Ar­

tide shall not apply if the sole ar-

bitrator or each individual member

of the Tribunal has been appointed

by agreement of the parties.

Artide 40

(1) Arbitrators may be appointed

from outside the Panel of Arbitra­

tors, except in the case of appoint-

ments by the Chairman pursuant to

Artide 38.

(2) Arbitrators appointed from

outside the Panel of Arbitrators shall

possess the qualities stated in para-

graph (1) of Artide 14.

Section 3

Powers and Functions of the

Tribunal

Artide 41

(1) The Tribunal shall be the

judge of its own competence.

(2) Any objection by a party to

the dispute that that dispute is not

within the jurisdiction of the Centre,

or for otlier reasons is not within

the competence of the Tribunal, shall

be considered by the Tribunal which

shall determine whether to deal with

it as a preliminary question or to

join it to the merits of the dispute.

Artide 42

(1) The Tribunal shall decide a

dispute in accordance with such

rules of law as may be agreed by

the parties. In the absence of such

agreement, the Tribunal shall apply

the law of the Contracting State

party to the dispute (including its

rules on the conflict of laws) and

such rules of International law as

may be applicable.

(2) The Tribunal may not bring

3 Dihang till riksdagens protokoll 1966.

tvisten, och den avtalsslutande stat,

vars medborgare är part i tvisten.

Denna regel äger dock icke tillämp­

ning, om den ende skiljemannen eller

varje enskild skiljeman bär utsetts

genom överenskommelse mellan par­

terna.

Artikel 40

1. Skiljemän få utses utanför lis­

tan över skiljemän utom för det fall

att de utses av ordföranden enligt

artikel 38.

2. Skiljemän, som utsetts utanför

listan över skiljemän, skola besitta

de egenskaper som angivas i artikel

14 punkt 1.

Avdelning 3

Skiljedomstolens befogenheter och

uppgifter

Artikel 41

1. Domstolen avgör själv sin be­

hörighet.

2. Invändning av part, att tvisten

icke faller under centralorganets ju­

risdiktion eller av andra skäl icke

ligger inom domstolens behörighet,

skall prövas av domstolen, som har

att besluta om invändningen skall

behandlas särskilt under förfaran­

det eller i samband med huvudsaken.

Artikel 42

1. Domstolen skall avgöra tvist i

enlighet med de rättsregler som par­

terna må ha bestämt genom överens­

kommelse. Föreligger ej någon så­

dan överenskommelse, skall domsto­

len tillämpa lagen i den avtalsslu­

tande stat som är part i tvisten (in­

begripet denna stats internationellt

privaträttsliga regler) och sådana

regler i den internationella rätten

som befinnas vara tillämpliga.

2. Domstolen får ej vägra att av-

saml. Nr 146

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 1^6 år 1966

in a finding of non liquet on the

ground of silence or obscurity of

the law.

(3) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not prejudice the

power of the Tribunal to decide a

dispute ex aequo et bono if the par-

ties so agree.

Article 43

Except as the parties otherwise

agree, the Tribunal may, if it deems

it necessary åt any stage of the pro-

ceedings,

(a) call upon the parties to pro­

duce documents or other evidence,

and

(b) visit the scene connected with

the dispute, and conduct such in-

quiries there as it may deem ap-

propriate.

Article 44

Any arbitration proceeding shall

be conducted in accordance with the

provisions of this Section and, ex­

cept as the parties otherwise agree,

in accordance with the Arbitration

Rules in effect on the date on which

the parties consented to arbitration.

If any question of procedure arises

which is not covered by this Section

or the Arbitration Rules or any rules

agreed by the parties, the Tribunal

shall decide the question.

Article 45

(T) Failure of a party to appear

or to present his case shall not be

deemed an admission of the other

party’s assertions.

(2) If a party fails to appear or

to present his case åt any stage of

the proceedings the other party may

request the Tribunal to deal with

the questions submitted to it and

to render an award. Before render-

ing an award, the Tribunal shall

notify, and grant a period of grace

to, the party failing to appear or to

present its case, unless it is satisfied

that that party does not intend to

do so.

göra tvist på grund av avsaknad av

eller oklarheter i rättsregler.

3. Bestämmelserna i punkt 1 och

punkt 2 utgöra ej hinder för dom­

stolen att avgöra tvist efter billighet,

om parterna så överenskomma.

Artikel 43

Om parterna icke överenskomma

annat äger domstolen, såvida den

anser det nödvändigt, när som helst

under förfarandet

a) anmoda parterna att förete

skriftliga handlingar eller annan be­

visning,

b) besöka plats, som äger sam­

band med tvisten, och där genomföra

sådana undersökningar som den fin­

ner lämpliga.

Artikel 44

Skiljedomsförfarandet skall bedri­

vas i enlighet med bestämmelserna

i denna avdelning och, om parterna

ej överenskomma annat, i enlighet

med det skilj edomsreglemente som

gällde vid den tidpunkt då parterna

samtyckte till skiljedom. Uppkom­

mer procedurfråga, som icke behand­

las i denna avdelning eller i skilj e-

domsreglementet eller i regler, om

vilka parterna kommit överens, skall

domstolen avgöra frågan.

Artikel 45

1. Parts underlåtenhet att inställa

sig eller att utföra sin talan skall

icke anses utgöra medgivande av

den andra partens påståenden.

2. Underlåter part att inställa sig

eller att utföra sin talan under nå­

got skede av förfarandet, äger den

andra parten påfordra att domsto­

len skall pröva de frågor som hän-

skjutits till den och meddela skilje­

dom. Innan skiljedom meddelas,

skall domstolen underrätta och ut­

sätta en frist för den part som un­

derlåtit att inställa sig eller att ut­

föra sin talan, om domstolen icke

är övertygad om att parten ej avser

31

att inställa sig eller att utföra sin

talan.

Kungl. Maj. ts proposition nr 146 år 1966

Article 46

Except as the parties otherwise

agree, the Tribunal shall, if requested

by a party, determine any incidental

or additional claims or counter-

claims arising directly out of the

subject-matter of the dispute pro­

vided that they are within the scope

of the consent of the parties and are

otherwise within the jurisdiction of

the Centre.

Article 47

Except as the parties otherwise

agree, the Tribunal may, if it con-

siders that the circumstances so re-

quire, recommend any provisional

measures which should be taken to

preserve the respective rights of

either party.

Section 4

The Award

Article 48

(1) The Tribunal shall decide

questions by a majority of the votes

of all its members.

(2) The award of the Tribunal

shall be in writing and shall be

signed by the members of the Tri­

bunal who voted for it.

(3) The award shall deal with

every question submitted to the Tri­

bunal, and shall State the reasons

upon which it is based.

(4) Any member of the Tribunal

may attach his individual opinion to

the award, whether he dissents from

the majority or not, or a statement

of his dissent.

(5) The Centre shall not publish

the award without the consent of the

parties.

Article 49

(1) The Secretary-General shall

promptly dispatch certified copies of

Artikel 46

Om parterna icke överenskomma

annat, skall domstolen på begäran

av part avgöra bi- eller tilläggsyrkan­

de eller genkäromål, som har direkt

samband med den tvistiga saken,

förutsatt att yrkandet ligger inom

ramen för parternas samtycke och i

övrigt inom centralorganets juris­

diktion.

Artikel 47

Om parterna icke överenskomma

annat, äger domstolen, såvida den

finner omständigheterna påkalla det­

ta, rekommendera interimistiska åt­

gärder för att bevara parterna vid

deras rättigheter.

Avdelning 4

Skiljedomen

Artikel 48

1. Domstolens avgöranden bestäm­

mas av flertalet av ledamöternas rös­

ter.

2. Skiljedomen skall vara skrift­

lig och undertecknas av de dom-

stolsledamöter som röstat för den.

3. Domen skall behandla varje

fråga, som hänskjutits till domsto­

len, och skall upptaga de skäl på

vilka den grundas.

4. Domstolsledamot äger till do­

men foga sin särskilda mening, vare

sig han avviker från flertalet eller

ej, eller en förklaring om sin avvi­

kande mening.

5. Centralorganet får ej offentlig­

göra domen utan parternas sam­

tycke.

Artikel 49

1. Generalsekreteraren skall ge­

nast sända bestyrkta avskrifter av

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

the award to the parties. The award

shall be deemed to have been ren-

dered on the date on which the cer-

tified copies were dispatched.

(2) The Tribunal upon the request

of a party made within 45 days after

the date on which the award was

rendered may after notice to the

other party decide any question

which it had omitted to decide in

the awrard, and shall rectify any

clerical, arithmetical or similar error

in the award. Its decision shall be-

come part of the award and shall

be notified to the parties in the same

manner as the award. The periods

of time provided for under para-

graph (2) of Artide 51 and para-

graph (2) of Article 52 shall run

from the date on which the decision

was rendered.

Section 5

Interpretation, Revision and Annul-

ment of the Award

Article 50

(1) If any dispute shall arise be-

tween the parties as to the meaning

or scope of an award, either party

may request interpretation of the

award by an application in writing

addressed to the Secretary-General.

(2) The request shall, if possible,

be submitted to the Tribunal which

rendered the award. If this shall not

be possible, a new Tribunal shall be

constituted in accordance with Sec­

tion 2 of this Chapter. The Tribunal

may, if it considers that the cir-

cumstances so require, stay enforce-

ment of the award pending its deci­

sion.

Article 51

(1) Either party may request re­

vision of the award by an application

in writing addressed to the Secre­

tary-General on the ground of dis-

covery of some fact of such a nature

as decisively to affect the award,

skiljedomen till parterna. Skiljedo­

men skall anses ha meddelats den

dag då de bestyrkta avskrifterna av­

sändes.

2. På begäran av part inom 45 da­

gar efter det att skiljedomen medde­

lades äger domstolen, sedan motpar­

ten underrättats, avgöra fråga, som

den underlåtit att avgöra genom

skiljedomen, och rätta skrivfel, räk­

nefel eller liknande fel i skiljedo­

men. Dess beslut skall utgöra del av

skiljedomen och skall delgivas par­

terna på samma sätt som domen.

De tidrymder som angivas i artikel

51 punkt 2 och artikel 52 punkt 2

skola räknas från den dag då beslu­

tet meddelades.

Avdelning 5

Tolkning, revision och upphävande

av skiljedom

Artikel 50

1. Om tvist uppkommer mellan

parterna om skiljedomens innebörd

eller omfattning, äger part begära

tolkning av skiljedomen genom

skriftlig framställning, ställd till ge­

neralsekreteraren.

2. Framställningen skall om möj­

ligt överlämnas till den domstol som

meddelade skiljedomen. Om detta

icke är möjligt, skall en ny domstol

konstitueras enligt bestämmelserna

i avdelning 2 i detta kapital. Domsto­

len äger, om den finner omständig­

heterna påkalla det, förordna om

uppskov med skiljedomens verkstäl­

lande i avbidan på domstolens beslut.

Artikel 51

1. Part äger begära revision av

skiljedom genom skriftlig ansökan,

ställd till generalsekreteraren, på

den grund att faktisk omständighet

blivit känd av sådan natur att den

på ett avgörande sätt kan påverka

33

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

provided that when the award was

rendered that fact was unknown to

the Tribunal and to the applicant

and that the applicanfs ignorance

of that fact was not due to neg-

ligence.

(2) The application shall be made

within 90 days after the discovery

of such fact and in any event within

three years after the date on which

the award was rendered.

(3) The request shall, if possible,

be submitted to the Tribunal which

rendered the award. If this shall not

bo possible, a new Tribunal shall be

constituted in accordance with Sec-

tion 2 of this Chapter.

(4) The Tribunal may, if it con-

siders that the circumstances so re-

quire, stay enforcement of the award

pending its decision. If the applicant

requests a stay of enforcement of the

award in his application, enforce­

ment shall be stayed provisionally

until the Tribunal rules on such

request.

Article 52

(1) Either party may request an-

nulment of the award by an applica­

tion in writing addressed to the

Secretary-General on one or more of

the following grounds:

(a) that the Tribunal was not

properly constituted;

fb) that the Tribunal has mani-

festly exceeded its powers;

(c) that there was corruption on

the part of a rnember of the Tribu­

nal ;

(d) that there has been a serious

departure from a fundamental rule

of procedure; or

(e) that the award has failed to

state the reasons on which it is

based.

(2) The application shall be made

within 120 days after the date on

which the award was rendered ex-

cept that when annulment is re-

quested on the ground of corruption

skiljedomen, under förutsättning att

omständigheten var okänd för dom­

stolen och sökanden när skiljedomen

meddelades samt att sökandens ovet­

skap icke berodde på försumlighet.

2. Ansökan om revision skall gö­

ras inom 90 dagar efter upptäckten

av sådan faktisk omständighet och

sist inom tre år från den tidpunkt

då domen meddelades.

3. Ansökningen skall om möjligt

tillställas den domstol som meddela­

de skiljedomen. Om detta icke är

möjligt, skall en ny domstol konsti­

tueras i enlighet med bestämmelser­

na i avdelning 2 i detta kapitel.

4. Domstolen äger, om den finner

omständigheterna påkalla det, för­

ordna om uppskov med skiljedomens

verkställande i avbidan på domsto­

lens beslut. Om sökanden i ansök­

ningen begär uppskov med skiljedo­

mens verkställande, skall verkstäl­

landet interimistiskt anstå, till dess

domstolen fattat beslut i anledning

av denna begäran.

Artikel 52

1. Part äger begära upphävande

av skiljedom genom skriftlig ansök­

ning, ställd till generalsekreteraren,

på en eller flera av följande grun­

der :

a) att domstolen icke var behö­

rigt sammansatt,

b) att domstolen uppenbart över­

skridit sina befogenheter,

c) att domstolsledamot varit före­

mål för bestickning,

d) att en väsentlig avvikelse

gjorts från en grundläggande proce­

durregel, eller

e) att skiljedomen ej upptager de

skäl på vilka den grundas.

2. Ansökan om upphävande av

skiljedom skall göras inom 120 da­

gar från den dag då domen medde­

lades, utom då upphävande begäres

på grund av bestickning, i vilket fall

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966

such application shall be made

within 120 days after discovery of

the corruption and in any event

within three years after the date on

which the award was rendered.

(3) On receipt of the request the

Chairman shall forthwith appoint

from the Panel of Arbitrators an

ad hoc Committee of three persons.

None of the members of the Com­

mittee shall have been a member of

the Tribunal which rendered the

award, shall be of the same nationa-

lity as any such member, shall be a

national of the State party to the

dispute or of the State whose na­

tional is a party to the dispute, shall

have been designated to the Panel

of Arbitrators by either of those

States, or shall have acted as a con-

ciliator in the same dispute. The

Committee shall have the authority

to annul the award or any part

thereof on any of the grounds set

forth in paragraph (1).

(4) The provisions of Articles

41—45, 48, 49, 53 and 54, and of

Chapters VI and VII shall apply

mutatis mutandis to proceedings be-

fore the Committee.

(5) The Committe may, if it con-

siders that the circumstances so re-

quire, stay enforcement of the award

pending its decision. If the applicant

requests a stay of enforcement of

the award in his application, enforce­

ment shall be stayed provisionally

until the Committee rules on such

request.

(6) If the award is annulled the

dispute shall, åt the request of ei­

ther party, be submitted to a new

Tribunal constituted in accordance

with Section 2 of this Chapter.

ansökningen skall göras inom 120

dagar efter upptäckten av bestick-

ningen och sist inom tre år från den

dag då domen meddelades.

3. När ansökningen mottagits,

skall ordföranden omgående från

listan över skiljemän utse en ad hoc

kommitté om tre personer. Ingen av

medlemmarna i denna kommitté får

ha varit ledamot av den domstol,

som meddelade skiljedomen, eller

äga samma medborgarskap som så­

dan ledamot eller vara medborgare

i den stat, som är part i tvisten, el­

ler i den stat, vars medborgare är

part i tvisten, eller ha utsetts till

listan över skiljemän av någon av

dessa stater eller ha varit förlik­

ningsman i samma tvist. Kommittén

äger upphäva skiljedomen eller del

därav på någon av de i punkt 1 an­

givna grunderna.

4. Bestämmelserna i artiklarna

41—45, 48, 49, 53 och 54 samt i ka­

pitlen VI och VII skola mutatis mu­

tandis äga tillämpning vid förfaran­

den inför kommittén.

5. Kommittén äger, om den fin­

ner omständigheterna påkalla det,

fcrordna om uppskov med skiljedo­

mens verkställande i avbidan på

kommitténs beslut. Om sökanden i

ansökningen begär uppskov med

skiljedomens verkställande, skall

verkställandet interimistiskt anstå,

till dess kommittén fattat beslut i

anledning av denna begäran.

6. Om skiljedomen upphäves, skall

tvisten på begäran av part hänskju-

tas till en ny skiljedomstol, konsti­

tuerad i enlighet med bestämmelser­

na i avdelning 2 i detta kapitel.

35

Kungl. Maj.ts proposition, nr 116 år 1966

Section 6

Kecognition and Enforcement of the

A mord

Article 53

(1) The award shall be binding

on the parties and shall not be sub-

ject to any appeal or to any other

remedy except those provided for in

this Convention. Eacli party shall

abide by and comply with the terms

of the award except to the extent

that enforcement shall have been

stayed pursuant to the relevant pro­

visions of this Convention.

(2) For the purposes of this Sec­

tion, “award” shall include any de-

cision interpreting, revising or an-

nulling such award pursuant to Ar­

tides 50, 51 or 52.

Article 54

(1) Each Contracting State shall

recognize an award rendered pursu­

ant to this Convention as binding and

enforce the pecuniary obligations

imposed by that award within its

territories as if it were a final judg-

ment of a court in that State. A

Contracting State with a federal con-

stitution may enforce such an award

in or through its federal courts and

may provide that such courts shall

treat the award as if it were a final

judgment of the courts of a constitu-

ent state.

(2) A party seeking recognition or

enforcement in the territories of a

Contracting State shall furnisli to a

competent court or other authority

which such State shall have designa-

ted for this purpose a copy of the

award certified by the Secretary-

General. Each Contracting State shall

nolify the Secretary-General of the

designation of the competent court

or other authority for this purpose

and of any subsequent cliange in

such designation.

Avdelning 6

Erkännande och verkställighet av

skiljedom

Artikel 53

1. Skiljedomen är bindande för

parterna och får icke bli föremål för

överklagande eller annat rättsme­

del vid sidan av dem som bestämts

i denna konvention. Part skall åtly-

da och uppfylla föreskrifterna i skil­

jedomen i den utsträckning verk­

ställigheten ej uppskjutits enligt be­

stämmelser i denna konvention.

2. I denna avdelning avses med

»skiljedom» även beslut, vari skil­

jedom tolkas, revideras eller upphä-

ves enligt artiklarna 50, 51 eller 52.

Artikel 54

1. Avtalsslutande stat skall er­

känna skiljedom, som meddelats i

enlighet med denna konvention, som

bindande och inom sitt område verk­

ställa penningförpliktelser, som

ålagts i skiljedomen, som om den vo­

re en laga kraft ägande dom, med­

delad av en domstol i den staten.

Avtalsslutande stat med federal kon­

stitution äger verkställa skiljedomen

i eller genom sina federala domsto­

lar och kan föreskriva att dessa dom­

stolar skola behandla skiljedomen

som om den vore en slutlig dom,

meddelad av domstol i delstat.

2. Part, som ansöker om erkän­

nande eller verkställighet på avtals­

slutande stats område, skall tillhan­

dahålla behörig domstol eller annan

myndighet, som staten utsett för

detta ändamål, en avskrift av skilje­

domen, bestyrkt av generalsekrete­

raren. Avtalsslutande stat skall un­

derrätta generalsekreteraren om ut­

seendet av behörig domstol eller an­

nan myndighet för detta ändamål

och om efterföljande ändringar

häri.

36

Kungl. Maj.ts proposition nr U6 år 1966

(3) Execution of the a-ward shall

be governed by the laws concerning

the execution of judgments in force

in the State in whose territories such

execution is sought.

Artide 55

Nothing in Article 54 shall be

construed as derogating from the

law in force in any Contracting

State relating to immunity of that

State or of any foreign State from

execution.

CHAPTER V

Replacement and Disqualification of

Conciliators and Arbitrators

Article 56

(1) After a Commission or a Tri­

bunal has been constituted and pro-

ceedings have begun, its composition

shall remain unchanged; provided,

however, that if a conciliator or an

arbitrator should die, become inca-

pacitated, or resign, the resulting

vacancy shall be filled in accordance

with the provisions of Section 2 of

Ghapter III or Section 2 of Chapter

IV.

(2) A member of a Commission

or Tribunal shall continue to serve

in that capacity notwithstanding that

he shall have ceased to be a member

of the Panel.

(3) If a conciliator or arbitrator

appointed by a party shall have re-

signed without the consent of the

Commission or Tribunal of which he

was a member, the Chairman shall

appoint a person from the appropri-

ate Panel to fill the resulting vacan-

cy-

Article 57

A par-ty may propose to a Com­

mission or Tribunal the disqualifica­

tion of any of its members on ac-

count of any fact indicating a rnani-

3. Verkställandet av skiljedomen

skall ske i enlighet med den lagstift­

ning angående doms verkställande

som gäller i den stat på vars om­

råde verkställigheten sökes.

Artikel 55

Vad som säges i artikel 54 skall

ej tolkas som innebärande avsteg

från gällande lag i avtal sslutande

stat angående denna stats eller an­

nan stats immunitet i fråga om verk­

ställighet.

KAPITEL V

Ersättande av och jäv mot förlik­

nings- och skiljemän

Artikel 56

1. Efter det att en kommission

eller en domstol konstituerats och

förfarandet inletts, skall dess sam­

mansättning förbli oförändrad.

Skulle förliknings- eller skiljeman

avlida, bli ur stånd att fullgöra sitt

uppdrag eller avgå, skall dock den

uppkommande ledigheten fyllas i

enlighet med bestämmelserna i av­

delning 2 i kapitel III eller avdel­

ning 2 i kapitel IV.

2. Ledamot av kommission eller

domstol skall fortsätta att tjänstgö­

ra i denna sin egenskap, oavsett om

han ej längre är upptagen på lista.

3. Om förliknings- eller skiljemän,

som utsetts av part, avgått utan med­

givande från den kommission eller

domstol i vilken han varit ledamot,

skall ordföranden utse någon från

tillämplig lista att fylla den upp­

komna ledigheten.

Artikel 57

Part äger föreslå kommission el­

ler domstol att någon av dess leda­

möter skall avsättas på grund av

omständighet, som utvisar uppen-

37

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

fest lack of the qualities required by

paragraph (1) of Artide 14. A party

to arbitration proceedings may, in

addition, propose the disqualifica-

tion of an arbitrator on the ground

tliat he was ineligible for appoint-

ment to the Tribunal under Section

2 of Chapter IV.

Artide 58

The decision on any proposal to

disqualify a conciliator or arbitrator

shall be taken by the other raem-

bers of the Commission or Tribunal

as the case may be, provided that

where those members are equally

divided, or in the case of a proposal

to disqualify a sole conciliator or

arbitrator, or a majority of the con-

ciliators or arbitrators, the Chair-

man shall take that decision. If it is

decided that the proposal is well-

founded the conciliator or arbitrator

to whom the decision relätes shall

be replaced in accordance with the

provisions of Section 2 of Chapter

III or Section 2 of Chapter IV.

CHAPTER VI

Cost of Proceedings

Artide 59

The cliarges payable by the part-

ies for the use of the facilities of the

Centre shall be determined by the

Secretary-General in accordance with

the regulations adopted by the Ad­

ministrative Council.

Artide 60

(1) Each Commission and each

Tribunal shall determine the fees

and expenses of its members within

limits established from time to time

by the Administrative Council and

after consultation with the Secre­

tary-General.

(2) Nothing in paragraph (1) of

this Artide shall preclude the part-

bar brist på de egenskaper som

fordras enligt artikel 14 punkt 1.

Part i skiljedomsförfarande äger

dessutom föreslå, att skiljeman av­

sättes på den grund att han icke

kunde utses till ledamot av domsto­

len enligt avdelning 2 i kapitel IV.

Artikel 58

Beslut i anledning av förslag om

att avsätta förliknings- eller skilje­

man fattas av övriga ledamöter i

kommissionen resp. domstolen. Om

ledamöternas meningar äro lika för­

delade eller om förslaget avser en

ensam förliknings- eller skiljeman

eller flertalet av förliknings- eller

skiljemännen, skall dock ordföran­

den fatta beslutet. Befinnes förslaget

grundat, skall den förliknings- eller

skiljeman som beslutet rör ersättas

1 enlighet med bestämmelserna i av­

delning 2 i kapitel III eller avdelning

2 i kapitel IV.

KAPITEL VI

Kostnaderna för förfarandet

Artikel 59

De avgifter, som parterna skola

erlägga för användningen av cen­

tralorganets tjänster, bestämmas av

generalsekreteraren i enlighet med

de föreskrifter som antagits av ad­

ministrativa rådet.

Artikel 60

1. Varje kommission och dom­

stol skall fastställa sina ledamöters

arvoden och kostnader inom de

gränser, som tid efter annan be­

stämmas av administrativa rådet,

och efter samråd med generalsek­

reteraren.

2. Vad som säges i punkt 1 i

denna artikel hindrar ej parterna

38

Kungl. Maj:ts proposition nr li6 år 1966

ies from agreeing in advance with

the Commission or Tribunal con-

cerned upon the fees and expenses

of its members.

Article 61

(1) In the case of conciliation pro-

ceedings the fees and expenses of

members of the Commission as well

as the charges for the use of the

facilities of the Centre, shall be

home equally by the parties. Each

party shall bear any other expenses

it incurs in connection with the pro-

eeedings.

(2) In the case of arbitration pro-

ceedings the Tribunal shall, except

as the parties otherwise agree, assess

the expenses incurred by the parties

in connection with the proceedings,

and shall decide how and by whom

those expenses, the fees and expen­

ses of the members of the Tribunal

and the charges for the use of the

facilities of the Centre shall be paid.

Such decision shall form part of the

award.

CHAPTER VII

Place of Proceedings

Article 62

Conciliation and arbitration pro­

ceedings shall be held åt the seat of

the Centre except as hereinafter pro­

vided.

Article 63

Conciliation and arbitration pro­

ceedings may be held, if the parties

so agree,

(a) åt the seat of the Permanent

Court of Arbitration or of any other

appropriate institution, whether pri­

vate or public, with which the Centre

may make arrangements for that

purpose; or

(b) åt any other place approved

by the Commission or Tribunal after

från att i förväg överenskomma

med kommission eller domstol an­

gående ledamöternas arvoden och

kostnader.

Artikel 61

1. Vid förlikningsförfarande sko­

la arvoden och kostnader till kom­

missionens ledamöter och avgifter­

na för användningen av centralor­

ganets tjänster bäras lika av par­

terna. Part skall själv stå för sina

övriga kostnader i samband med

förfarandet.

2. Vid skiljedomsförfarande skall

domstolen, om parterna icke över­

enskomma annat, uppskatta de kost­

nader som parterna haft i samband

med förfarandet och besluta hur och

av vem dessa kostnader, ledamöter­

nas arvoden och kostnader samt av­

gifterna för användningen av cen­

tralorganets tjänster skola betalas.

Sådant beslut skall utgöra del av

skiljedomen.

KAPITEL VII

Platsen för förfarandena

Artikel 62

Förliknings- och skiljedomsförfa­

rande äga rum vid centralorganets

säte, om annat ej angives här ne­

dan.

Artikel 63

Förliknings- eller skiljedomsförfa­

rande kan, om parterna överens­

komma härom, äga rum

a) vid Permanenta skiljedomsto­

lens säte eller vid sätet för annan

lämplig institution, vare sig enskild

eller offentlig, med vilken central­

organet kan träffa överenskommel­

ser för detta ändamål, eller

b) på annan plats, som godkänts

av kommissionen eller domstolen

39

consultation with the Secretary- efter samråd med generalsekretera-

General.

ren.

Kungl. Maj:ts proposition nr H6 år 1966

CHAPTER VIII

Disputes between Contracting States

Article 64

Any dispute arising between Con­

tracting States concerning the inter­

pretation or application of this Con-

vention which is not settled by nego-

tiation shall be referred to the Inter­

national Court of Justice by the ap­

plication of any party to such dis­

pute, unless the States concerned

agree to another method of settle-

ment.

CHAPTER IX

Amendment

Article 65

Any Contracting State may pro-

pose amendment of this Convention.

The text of a proposed amendment

shall be communicated to the Secre-

tary-General not less than 90 days

prior to the meeting of the Adminis­

trative Council åt which such

amendment is to be considered and

shall forthwith be transmitted by

him to all the members of the Ad­

ministrative Council.

Article 66

(1) If the Administrative Council

shall so decide by a majority of two-

thirds of its members, the proposed

amendment shall be circulated to all

Contracting States for ratification,

acceptance or approval. Each amend-

ment shall enter into force 30 days

after dispatch by the depositary of

this Convention of a notification to

Contracting States that all Contract­

ing States have ratified, accepted or

approved the amendment.

KAPITEL VIII

Tvister mellan avtalsslutande stater

Artikel 64

Uppkommer tvist mellan avtals­

slutande stater om tolkningen eller

tillämpningen av denna konvention

och bilägges tvisten icke genom för­

handling, skall den hänskjutas till

Internationella domstolen genom

framställning från part i tvisten,

om ej berörda stater överenskomma

om annat sätt att bilägga tvisten.

KAPITEL IX

Ändringar

Artikel 65

Avtalsslutande stat äger föreslå

ändringar i denna konvention. Tex­

ten till föreslagen ändring skall del­

givas generalsekreteraren senast 90

dagar före det möte med adminis­

trativa rådet vid vilket förslaget

skall prövas. Generalsekreteraren

skall omgående översända ändrings­

förslaget till samtliga medlemmar

i administrativa rådet.

Artikel 66

1. Om administrativa rådet be­

slutar det med en majoritet av två

tredjedelar av sina medlemmar, skall

den föreslagna ändringen tillställas

samtliga avtalsslntande stater för

ratifikation eller godkännande. Änd­

ring skall träda i kraft 30 dagar

efter det att depositarien av denna

konvention avsänt meddelande till

de avtalsslutande staterna, att samt­

liga avtalsslutande stater ratificerat

eller godkänt ändringen.

■10

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

(2) No amendment shall affect the

rights and obligations under this

Convention of any Contracting State

or of any of its constituent subdivi-

sions or agencies, or of any national

of such State arising out of consent

to the jurisdiction of the Centre

given before the date of entry into

force of the amendment.

CHAPTER X

Final Provisions

Article 67

This Convention shall be open för

signature on behalf of States mem-

bers of the Bank. It shall also be open

for signature on behalf of any other

State which is a party to the Statute

of the International Court of Justice

and which the Administrative Coun-

cil, by a vote of two-thirds of its

members, shall have invited to sign

the Convention.

Article 68

(1) This Convention shall be sub-

ject to ratification, acceptance or

approval by the signatory States in

accordance with their respective

constitutional procedures.

(2) This Convention shall enter

into force 30 days after the date of

deposit of the twentieth instrument

of ratification, acceptance or approv­

al. It shall enter into force for each

State which subsequently deposits its

instrument of ratification, accep­

tance or approval 30 days after the

date of such deposit.

Article 69

Each Contracting State shall take

such legislative or other measures

as may be necessary for making the

provisions of this Convention ef-

fective in its territories.

2. Ändring påverkar icke rättig­

heter och skyldigheter enligt kon­

ventionen för avtalsslutande stat

eller någon av dess delstater eller or­

gan eller medborgare i sådan stat

med anledning av samtycke till cen­

tralorganets jurisdiktion, som läm­

nats före ändringens ikraftträdande.

KAPITEL X

Slutbestämmelser

Artikel 67

Denna konvention är öppen för

undertecknande av de stater som

äro medlemmar i banken. Den är

även öppen för undertecknande av

annan stat, som antagit Internatio­

nella domstolens stadga och vilken

administrativa rådet med en röst­

övervikt av två tredjedelar av sina

medlemmar inbjudit att underteck­

na konventionen.

Artikel 68

1. Denna konvention skall ratifi­

ceras eller godkännas av signatär-

staterna i enlighet med deras kon­

stitutionella förfaranden.

2. Denna konvention träder i kraft

30 dagar efter dagen för depone-

ringen av det tjugonde instrumentet

angående ratifikation eller godkän­

nande. För stat, som därefter depo­

nerar instrument angående ratifika­

tion eller godkännande, träder kon­

ventionen i kraft 30 dagar efter da­

gen för deponeringen.

Artikel 69

Avtalsslutande stat skall vidtaga

sådana lagstiftningsåtgärder eller

andra åtgärder, som kunna vara nöd­

vändiga för att konventionens be­

stämmelser skola gälla inom dess

område.

41

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

Article 70

This Convention shall apply to all

territories for whose International

relations a Contracting State is

responsible, except those which are

excluded by such State by written

notice to the depositary of this Con­

vention either åt the time of ratifi-

cation, acceptance or approval or

subsequently.

Article 71

Any Contracting State may de-

nounce this Convention by written

notice to the depositary of this Con­

vention. The denunciation shall take

effect six months after receipt of

such notice.

Article 72

Notice by a Contracting State pur-

suant to Artides 70 or 71 shall not

affect the rights or obligations un­

der this Convention of that State or

of any of its constituent subdivisions

or agencies or of any national of that

State arising out of consent to the

jurisdiction of the Centre given by

one of them before such notice was

received by the depositary.

Article 73

Instruments of ratification, ac­

ceptance or approval of this Con­

vention and of amendments thereto

shall be deposited with the Bank

which shall ad as the depositary of

this Convention. The depositary shall

transmit certified copies of this Con­

vention to States members of the

Bank and to any other State invited

to sign the Convention.

Article 74

The depositary shall register this

Convention with the Secretariat of

the United Nations in accordance

with Article 102 of the Charter of

the United Nations and the Regula-

Artikel 70

Denna konvention är tillämplig på

alla områden, för vilkas internatio­

nella förbindelser avtalsslutande stat

svarar, med de undantag som sta­

ten angiver genom skriftlig under­

rättelse till konventionens deposi-

tarie, antingen vid tidpunkten för ra­

tifikationen eller godkännandet el­

ler därefter.

Artikel 71

Avtalsslutande stat äger uppsäga

denna konvention genom skriftlig

underrättelse till konventionens de-

positarie. Uppsägningen träder i

kraft sex månader efter det att så­

dan underrättelse mottagits.

Artikel 72

Underrättelse från avtalsslutande

stat i enlighet med artiklarna 70

eller 71 påverkar icke rättigheter el­

ler skyldigheter enligt denna kon­

vention för denna stat eller någon

av dess delstater eller organ eller

medborgare i den staten med anled­

ning av samtycke till centralorga­

nets jurisdiktion, som lämnats in­

nan underrättelsen mottogs av de-

positarien.

Artikel 73

Instrument angående ratifikation

eller godkännande av konventionen

eller av ändringar i denna skola de­

poneras hos banken, som skall vara

depositarie för konventionen. Depo-

sitarien skall översända bestyrkta

avskrifter av denna konvention till

de stater, som äro medlemmar i

banken, och till annan stat, som in­

bjudits att underteckna konventio­

nen.

Artikel 74

Depositarien skall låta registrera

denna konvention hos Förenta Na­

tionernas sekretariat i enlighet med

artikel 102 i Förenta Nationernas

stadga och därtill hörande regle-

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 746 år 1966

tions thereunder adopted by the Ge­

neral Assembly.

Article 75

The depositary shall notify all

signatory States of the following:

(a) signatures in accordance with

Article 67;

(b) deposits of instruments of ra-

tification, acceptance and approval

in accordance with Article 73;

(c) the date on which this Con­

vention enters into force in accor­

dance with Article 68;

(d) exclusions from territorial

application pursuant to Article 70;

(e) the date on wThich any amend-

ment of this Convention enters into

force in accordance with Article 66;

and

(f) denunciations in accordance

with Article 71.

DONE åt Washington in the Eng-

lish, French and Spanish languages,

all three texts being equally au-

thentic, in a single copy which shall

remain deposited in the archives of

the International Bank for Recon-

struction and Development, which

has indicated by its signature below

its agreement to fulfil the functions

with which it is charged under this

Convention.

March 18, 1965.

menten, som antagits av general­

församlingen.

Artikel 75

Depositarien skall underrätta alla

signatärstater om följande:

a) undertecknanden enligt artikel

67,

b) deponeringår av ratifikations-

eller godkännandeinstrument enligt

artikel 73,

c) dagen då konventionen träder

i kraft enligt artikel 68,

d) undantag från territoriell till-

lämpning enligt artikel 70,

e) dagen då ändring av konven­

tionen träder i kraft enligt artikel

66

,

f) uppsägningar enligt artikel 71.

SOM SKEDDE i Washington på

engelska, franska och spanska språ­

ken, vilka tre texter äga lika vits­

ord, i ett enda exemplar, som skall

förbli deponerat i arkivet hos Inter­

nationella återuppbyggnadsbanken,

vilken genom sin underskrift nedan

har uttryckt sitt samtycke att full­

göra de uppgifter som denna kon­

vention ålägger banken.

Den 18 mars 1965.

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

43

Utdrag av protokollf hållet i lagrådet den 25 oktober 1966.

Närvarande:

f. d. justitierådet

justitierådet

regeringsrådet

justitierådet

Lind,

Y. Söderlund,

Åbjörnsson,

Brunnberg.

Enligt lagrådet den 6 oktober 1966 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten i statsrådet

den 16 september 1966 hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtan­

de skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över

upprättat förslag till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i

vissa internationella investeringst vister.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av hovrättsassessorn Stig Ramkull.

Lagrådet yttrade: Verkställighet av skiljedom enligt konventionen kan

väntas bli sällan förekommande här i riket. Bland annat med hänsyn här­

till synes det försvarligt att såsom skett lämna en de! rättsliga spörsmål

som kan uppkomma i sådant sammanhang åt rättstillämpningen. Det må

anmärkas att utrymme ej lär finnas för tillämpning av de hänvisningsför-

faranden varom stadgas i 47 § utsökningslagen. I övrigt föranleder förslaget

ingen erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1966

Utdrag av protokollet över justitieårenden! hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 28 oktober 1966.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Kling, Johansson,

Hermansson, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson,

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets den 25 oktober

1966 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 16 september 1966 remit­

terade förslaget till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar

i vissa internationella investeringstvister.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och hemställer, att Kungl.

Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

dels anta lagförslaget,

dels godkänna den i Washington den 18 mars 1965 dag-

tecknade konventionen om biläggande av investeringstvis-

ter mellan stat och medborgare i annan stat.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sigrid Lindblad

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 660506