Prop. 1967:12

('angående livränta till vissa personer',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

1

Nr 12

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående livränta till

vissa personer; given Stockholms slott den 30 december 1966.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen underställs riksdagens prövning dels (p. 1—5) fem ären­ den om livränta åt personer, som skadats under militärtjänstgöring, dels (p. 6 och 7) två ärenden om livränta åt personer, som skadats till följd av trafik med kronans fordon, dels (p. 8 och 9) två ärenden om livränta åt efterlevande till personer, som omkommit till följd av olyckor under mili­ tärtjänstgöring.

1 —Uihang till riksdagens protokoll 1967. 1 sand. Nr 12

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

30 december 1966.

Närvarande :

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , stats­

råden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, K

ling

, E

denman

, J

ohans

­

son

, H

ermansson

, H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

,

L

undkvist

, G

ustafsson

, G

eijer

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anför chefen

för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson.

1

Stig Viberg, som är född den 11 september 1936, skadades den 6 februari

1957 av vådaskott från en kulsprutepistol. Genom lagakraftvunnen dom

förpliktades kronan att på grund av skadan utge ojämkad ersättning till

Viberg för förlorad arbetsförtjänst. Genom särskilda beslut har Kungl.

Maj :t på grund av skadan tillerkänt Viberg viss ersättning, bl. a. skade-

ståndslivränta, t. o. in. den 11 januari 1966 med avdrag av motsvarande

ersättning från riksförsäkringsverket.

Riksförsäkringsverket har på grund av skadan tillerkänt Viberg livsvarig

livränta efter en invaliditet av 20 %.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från försvarets skade-

regleringsnämnd, hemställer att Viberg, som numera är brevbärare, skall

tillerkännas livsvarig livränta fr. o. m. den 12 januari 1966 efter en inva­

liditet av 20 % med 3 000 kr. om året till fyllda 67 år och för tiden därefter

med 1 500 kr. om året med avdrag av motsvarande ersättning från riksför­

säkringsverket.

Genom beslut den 2 september 1966 medgav Kungl. Maj :t att till Viberg

fick t. o. m. den 30 juni 1967 utbetalas livränta enligt civilförvaltningens för­

slag. Tillika förklarade Kungl. Maj :t sig vilja framdeles meddela beslut om

livränta för tiden därefter.

Departementschefen

Staten är ersättningsskyldig för den skada som drabbat Viberg. Beträf­

fande livränta för tiden t. o. in. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut av

3

Kungl. Maj :t. Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. För Vi­ bergs återstående livstid bör livränta utgå enligt civilförvaltningens förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd in. m. utbetalas livsvarig livränta till Viberg på grund av nämnda olyckshändelse fr. o. m. den 1 juli 1967 till dess han fyller 67 år med 3 000 kr. om året och för tiden därefter med 1 500 kr. om året med avdrag av vad han i motsvarande hänseende kan komma att uppbära från riksförsäkrings­ verket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

2

Björn Johansson, som är född den 27 januari 1940, skadades den 10 april 1961, då han under värnpliktstjänstgöring som jeepförare vid Södertörns flygflottilj skulle ge starthjälp åt flygplan. Härvid avgick skott från en kulspruta på ett av planen varvid Johanssons ena fot skadades. Sedan för­ svarets civilförvaltning och försvarets skaderegleringsnämnd bedömt kro­ nan vara ersättningsskyldig på grund av skadan, har Kungl. Maj :t genom beslut den 7 februari 1964 tillerkänt Johansson viss ersättning, bl. a. skade- ståndslivränta, t. o. m. den 31 mars 1965 med avdrag av motsvarande ersätt­ ning från riksförsäkringsverket.

Riksförsäkringsverket har på grund av skadan tillerkänt Johansson livs­ varig livränta efter en invaliditet av 15 %.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från skadereglerings- nämnden, hemställer att Johansson, som numera har åkerirörelse, skall tillerkännas livsvarig livränta fr. o. m. den 1 april 1965 efter en invaliditet av 15 % med 562 kr. 50 öre i kvartalet till fyllda 67 år och för tiden därefter med 281 kr. 25 öre i kvartalet med avdrag av motsvarande ersättning från riksförsäkringsverket.

Genom beslut den 16 juni 1966 medgav Kungl. Maj :t att till Johansson fick t. o. m. den 30 juni 1967 utbetalas livränta enligt civilförvaltningens förslag. Tillika förklarade Kungl. Maj :t sig vilja framdeles meddela beslut om livränta för tiden därefter.

Departementschefen

Staten får anses vara ersättningsskyldig för den skada som drabbat Johansson. Beträffande livränta för tiden t. o. m. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut av Kungl. Maj :t. Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. För Johanssons återstående livstid bör livränta utgå enligt civil­ förvaltningens förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge, i* — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 12

4

att från anslaget Diverse pensioner och understöd in. m.

utbetalas livsvarig livränta till Johansson på grund av

nämnda olyckshändelse fr. o. in. den 1 juli 1967 till dess

han fyller 67 år med 2 250 kr. om året och för liden där­

efter med 1 125 kr. om året med avdrag av vad han i mot­

svarande hänseende kan komma att uppbära från riksför­

säkringsverket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

3

Börje Bjarnelind, som är född den 9 juni 1944, ådrog sig den 3 september

1963 under värnpliktstjänstgöring skall- och ögonskada när mekanismen

till en bristfälligt lagad haubits rekylerade kraftigt. Genom lagakraftvunnen

dom fälldes övningsledarens biträde till ansvar för vållande av kroppsskada

i förening med åsidosättande av tjänsteplikt.

Riksförsäkringsverket har på grund av skadan tillerkänt Bjarnelind

livränta efter 20 % invaliditet för tiden den 20 mars 1964—den 19 mars

1967.

Bjarnelind, som har en bestående synskada och genomgår verkstadsskola

för utbildning till instrumentmakare, yrkar livsvarig livränta med 5 000 kr.

om året fr. o. m. den 20 mars 1964.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från försvarets skade-

regleringsnämnd, har för tiden den 20 mars 1964—den 30 juni 1967 tillerkänt

Bjarnelind livränta med 5 000 kr. om året med avdrag av motsvarande er­

sättning från riksförsäkringsverket. Civilförvaltningen hemställer att Bjar­

nelind skall tillerkännas livsvarig livränta fr. o. m. den 1 juli 1967 efter

samma grunder, dock med nedsättning till hälften vid fyllda 67 år.

Departementschefen

Staten får anses vara ersättningsskyldig för den skada som drabbat Bjar­

nelind. Beträffande livränta t. o. in. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut.

Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. För Bjarnelinds åter­

stående livstid bör livränta utgå enligt civilförvaltningens förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd in. m.

utbetalas livsvarig livränta till Bjarnelind på grund av

nämnda olyckshändelse fr. o. m. den 1 juli 1967 till dess

han fyller 67 år med 5 000 kr. om året och för tiden därefter

med 2 500 kr. om året med avdrag av vad han i motsvarande

hänseende kan komma att uppbära från riksförsäkrings­

verket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

5

4

Sven Andersson Fogel, som är född den 23 augusti 1900, skadades den 18 april 1944 under militärtjänstgöring, då ett av honom omhänderhaft gevär exploderade. Genom Kungl. Maj :ts dom den 21 maj 1965 förpliktades kronan att på grund av skadan utge ojämkad ersättning till Andersson Fogel för förlorad arbetsförtjänst för tiden den 1 juli 1954—den 31 december 1960 efter en invaliditet av 15 % och den inkomst som Andersson Fogel kunde antas ha haft som plåtslagare, om han inte skadats.

Riksförsäkringsverket har bedömt att Andersson Fogels invaliditet nu­ mera understiger 10 % och han uppbär därför ej någon livränta från verket.

Andersson Fogel yrkar ytterligare ersättning i anledning av skadan och uppger därvid i huvudsak. Vid olyckan ådrog han sig hjärn- och syn­ skador. Han besväras av susningar i huvudet med återkommande huvud­ värk och ibland yrsel med värk i armar och ben. Andersson Fogel ser mycket dåligt på vänster öga och lider också av en besvärande hörselnedsättning. Man är f. n. arkivarbetare med en månadslön om 1 115 kr. Andersson Fogel anhåller alt en något större ersättning än den som utdömts skall tillerkän­ nas honom.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från försvarets skade- regleringsnämnd, har i huvudsak anfört. Av ett yttrande som medicinal­ styrelsen avgetL i skadeståndsmålet framgår att invaliditeten får anses be­ slående. Andersson Fogel är därför berättigad att av kronan erhålla livs­ varig livränta beräknad enligt samma grunder som i Kungl. Maj :ts dom den 21 maj 1965. Civilförvaltningen har för liden den 1 januari 1961— den 30 juni 1967 tillerkänt Andersson Fogel livränta efter en invaliditet av 15 % och en årsinkomst motsvarande vad han enligt uppgift från Svens­ ka Bleck- och plåtslagareförbundet kunde antas ha förtjänat eller skulle komma att förtjäna, om han inte skadats. Förbundet har härvid uppgett att arbetstiden i genomsnitt är 1 900 timmar för år samt att utöver grund­ lönen som regel utgår ackordstillägg vilket brukar uppgå till omkring 100 % av grundtimpenningen, som fr. o. m. den 1 april 1966 är 7 kr. 2 öre. Civil­ förvaltningen hemställer att Andersson Fogel skall tillerkännas livsvarig livränta fr. o, in. den 1 juli 1967 efter eu invaliditet av 15 % och en antagen årlig inkomst av (2 x 1 900 X 7: 02) 26 676 kr., dock med nedsättning till hälften efter fyllda 67 år.

Andersson Fogel har sedermera — med åberopande av läkarintyg — an­ hållit om förhöjd ersättning.

Departementschefen

Staten är ersättningsskyldig för den skada som drabbat Andersson Fogel. Beträffande livränta för tiden t. o. in. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut. Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. För An­

dersson Fogels återstående livstid bör livränta utgå enligt civilförvaltning­

ens förslag med avrundning' av beloppet.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd in. in.

utbetalas livsvarig livränta till Andersson Fogel på grund av

nämnda olyckshändelse fr. o. m. den 1 juli 1967 till dess

han fyller 67 år med 4 000 kr. om året och för tiden där­

efter med 2 000 kr. om året.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 12 år 1967

5

Rune Björkman, som är född den 30 augusti 1918, skadades den 12 augusti

1951 under militärtjänstgöring av ett vådaskott från en pistol. Genom laga-

kraftvunnen dom förpliktades kronan att på grund av skadan utge ojämkad

ersättning till Björkman. Genom särskilda beslut har Kungl. Maj :t på grund

av skadan tillerkänt Björkman viss ersättning, bl. a. skadeståndslivränta,

t. o. m. den 21 december 1964 med avdrag av motsvarande ersättning från

riksförsäkringsverket.

Riksförsäkringsverket har på grund av skadan tillerkänt Björkman livs­

varig livränta efter en invaliditet av 10 %.

Björkman bär yrkat livränta för en tid av två år fr. o. in. den 22 december

1964 efter en årsinkomst av 22 000 kr.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från försvarets skade-

regleringsnämnd, bär för tiden den 22 december 1964—den 30 juni 1967

tillerkänt Björkman, som numera är pianostämmare, livränta efter en inva­

liditet av 10 % och en årsinkomst av 22 000 kr. med avdrag av motsvarande

ersättning från riksförsäkringsverket. Civilförvaltningen hemställer att

Björkman skall tillerkännas livsvarig livränta fr. o. in. den 1 juli 1967 efter

samma grunder, dock med nedsättning till hälften efter fyllda 67 år.

Departementschefen

Staten är crsättningsskyldig för den skada som drabbat Björkman. Be­

träffande livränta för tiden t. o. in. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut.

Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. Livränta bör nu

fastställas för Björkmans återstående livstid enligt de grunder civilförvalt­

ningen föreslagit.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd in. in.

utbetalas livsvarig livränta till Björkman på grund av

nämnda olyckshändelse fr. o. in. den 1 juli 1967 till dess

han fyller 67 år med 2 200 kr. om året och för tiden därefter

med 1 100 kr. om året med avdrag av vad han i motsvarande

7

hänseende kan komma att uppbära från riksförsäkrings­ verket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

6

Lars-Erik Stenmark, som är född den 20 juli 1930, skadades den 22 mars 1952 under militärtjänstgöring, då han medföljde som passagerare på en staten tillhörig lastbil. Genom lagakraftvunnen dom förpliktades kronan att på grund av skadan utge ojämkad ersättning till Stenmark. Genom särskilda beslut har Kungl. Maj :t på grund av skadan tillerkänt Stenmark viss ersätt­ ning, bl. a. skadeståndslivränta, t. o. in. den 18 december 1964 med avdrag av motsvarande ersättning från riksförsäkringsverket.

Riksförsäkringsverket har på grund av skadan tillerkänt Stenmark livs­ varig livränta efter en invaliditet av 50 %.

Stenmark yrkar livsvarig livränta beräknad efter 50 % invaliditet och genomsnittslönen för Svenska målareförbundets medlemmar i dyrortsgrupp 3 för löpande kalenderår med avdrag av motsvarande ersättning från civil­ förvaltningen eller riksförsäkringsverket.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från försvarets skade- regleringsnämnd, har för tiden den 19 december 1964—den 30 juni 1967 till­ erkänt Stenmark livränta efter en invaliditet av 50 % och en månadsin­ komst av 2 000 kr. med avdrag av motsvarande ersättning.från riksförsäk­ ringsverket. Civilförvaltningen hemställer att Stenmark skall tillerkännas livsvarig livränta fr. o. in. den 1 juli 1967 efter samma grunder, dock med nedsättning till hälften efter fyllda 67 år.

Departementschefen

Staten är ersättningsskyldig för den skada som drabbat Stenmark. Be­ träffande livränta för tiden t. o. m. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut. Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. För Stenmarks åter­ stående livstid bör livränta utgå enligt civilförvaltningens förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd in. m. utbetalas livsvarig livränta till Stenmark på grund av nämnda olyckshändelse fr. o. in. den 1 juli 1967 till dess han fyller 67 år med 12 000 kr. om året och för tiden där­ efter med 6 000 kr. om året med avdrag av vad han i mot­ svarande hänseende kan komma att uppbära från riksför­ säkringsverket.

7

Alf Nyström, som är född den 19 januari 1939, skadades den 4 oktober 1959 under värnpliktstjänstgöring, då han medföljde som passagerare i en

8

staten tillhörig jeep. Sedan försvarets civilförvaltning och försvarets skade-

regleringsnämnd bedömt staten vara ersättningsskyldig på grund av ska­

dan, har Kungl. Maj :t genom särskilda beslut tillerkänt Nyström viss er­

sättning, bl. a. skadeståndslivränta, t. o. m. den 15 oktober 1964 med avdrag

av motsvarande ersättning från riksförsäkringsverket.

Riksförsäkringsverket har bedömt att Nyströms invaliditet numera un­

derstiger 10 % och han uppbär därför ej någon livränta från verket.

Nyström yrkar livsvarig livränta efter 7 % invaliditet och en årsinkomst

av 18 000 kr., dock med nedsättning till hälften efter fyllda 67 år. Av hand­

lingarna inhämtas att Nyström på grund av skadan har nedsatt rörlighet i

fotled och att till följd av dålig läkning viss risk för bensår föreligger.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från skadereglerings-

nämnden, har för tiden den 16 oktober 1964—den 30 juni 1967 tillerkänt

Nyström livränta efter eu invaliditet av 7 % och eu årsinkomst av 18 000 kr.

Civilförvaltningen hemställer att Nyström skall tillerkännas livsvarig liv­

ränta fr. o. in. den 1 juli 1967 efter samma grunder, dock med nedsättning

till hälften efter fyllda 67 år.

Departementschefen

Staten är ersättningsskyldig för den skada som drabbat Nyström. Be­

träffande livränta för tiden t. o. m. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut.

Av utredningen framgår att invaliditeten är livsvarig. För Nyströms återstå­

ende livstid bör livränta utgå enligt civilförvaltningens förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd m. in.

utbetalas livsvarig livränta till Nyström på grund av nämn­

da olyckshändelse fr. o. in. den 1 juli 1967 till dess han

fyller 67 år med 1 260 kr. om året och för tiden därefter

med 630 kr. om året.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

8

Vid Skaraborgs flygflottilj utförde den 19 mars 1962 två grupper flygplan

om vardera tre plan flygning i mörker med bombfällning. Härvid kollide­

rade ett plan, som fördes av värnpliktige sergeanten Stefan Obermuller och

med eu värnpliktig korpral som navigatör, med ett plan ur en mötande

grupp, som leddes av en förste fältflygare. Vid kollisionen omkom Ober-

miiller och navigatören. Genom lagakraftvunnen dom fälldes fältflygaren till

ansvar för tjänsteförsummelse, vållande till annans död och allmänfarlig

vårdslöshet.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från försvarets skade-

regleringsnämnd, hemställer att Obermullers dotter Anna-Karin Obermiil-

ler, född den 18 september 1962, skall tillerkännas livränta fr. o. in. den 18

9

september 1967 till dess hon fyller 21 år med 6 000 kr. om året med avdrag av motsvarande ersättning från riksförsäkringsverket och barnpension.

Departementschefen

Staten får anses vara ersättningsskyldig gentemot Anna-Karin Obermuller och livränta hör utgå enligt civilförvaltningens förslag.

.lag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd m. m. utbetalas livränta till Anna-Karin Obermuller på grund av nämnda olyckshändelse 1'r. o. in. den 18 september 1967 till dess hon fyller 21 år med 6 000 kr. om året med avdrag av vad hon i motsvarande hänseende kan komma att uppbära från riksförsäkringsverket och vad hon uppbär i barnpen­ sion.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1967

9

Vid en olycka på Kråks skjutfält den 12 februari 1964 dödades överfuriren Rune Karlsson av en spränggranat, som under mörker skjutning av misstag avlossades mot en stridsvagn. Olyckan inträffade under en övning, som leddes av en löjtnant. Åtal mot denne för vållande av annans död har genom lagakrafhijpinen dom ogillats. Försvarets civilförvaltning och försvarets skaderegleringsnämnd har bedömt kronan vara ersättningsskyldig på grund av skadan.

Den omkomne efterlämnade hustrun Marita Karlsson, född den 8 april 1940. Omkring sju månader före mannens död hade makarna tagit ett fos­ terbarn, fött den 1 december 1962, men de hade inte hunnit inge adoptions- ansökan. Marita Karlsson uppger att hon ämnar behålla barnet och att hon därför inte kan ta förvärvsarbete under de närmaste åren.

Försvarets civilförvaltning, som inhämtat yttrande från skadereglerings- nämnden, har för tiden den 12 februari 1964—den 30 juni 1967 tillerkänt

Marita Karlsson livränta med 100 kr. i månaden så länge hon lever ogift och har barnet hos sig. Civilförvaltningen hemställer att Marita Karlsson skall tillerkännas livränta fr. o. m. den 1 juli 1967 efter samma grunder, dock längst till dess barnet uppnått 12 års ålder.

Departementschefen

Staten får anses vara ersättningsskyldig gentemot Marita Karlsson. Beträffande livränta för tiden t. o. in. den 30 juni 1967 föreligger redan beslut. För tiden därefter bör livränta utgå enligt civilförvaltningens förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen medge,

att från anslaget Diverse pensioner och understöd m. in. utbetalas livränta till Marita Karlsson på grund av nämn-

10

da olyckshändelse fr. o. m. den 1 juli 1967 med 100 kr.

i månaden så länge hon lever ogift och har nämnda barn hos

sig, dock längst till dess barnet uppnår 12 års ålder.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse

bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 12 år 1967