Prop. 1967:154

('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt',)

Kungi. Maj:ts proposition nr 154 år 1967

1

Nr 154

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt; given Stock­ holms slott den 14 september 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till förordning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås befogenhet för Kungl. Maj:t att överlåta beslu­ tanderätten i ärenden om undvikande av eller lindring i dubbel arvs- eller gåvobeskatlning till myndighet som Kungl. Maj :t förordnar. Vidare före­ slås att Kungl. Maj :t får möjlighet att medge befrielse från eller nedsätt­ ning av arvs- och gåvoskatt när synnerliga skäl föreligger.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr

154

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 15b år 1967

Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416)

om arvsskatt och gåvoskatt

Härigenom förordnas, dels att 58 § förordningen den 6 juni 1941 om arvs­

skatt och gåvoskatt skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels

att i förordningen skall införas en ny paragraf, 58 a §, av nedan angiven

lydelse.

(Nuvarande lydelse)

58

Har egendom beskattats såväl här

i riket som i utländsk stat, må

Konungen till undvikande av eller

lindring i dubbelbeskattningen, när

skäl därtill äro, på ansökan medgiva

befrielse från eller nedsättning av

den här i riket fastställda skatten.

(Föreslagen lydelse)

§•

Har egendom beskattats såväl här

i riket som i utländsk stat, må

Konungen eller den myndighet

Konungen förordnar till undvikan­

de av eller lindring i dubbelbeskatt­

ningen, när skäl därtill äro, på an­

sökan medgiva befrielse från eller

nedsättning av den här i riket fast­

ställda skatten.

58 a §.

Även i annat fall än som avses i

57 eller 58 § äger Konungen eller

den myndighet Konungen förordnar

medgiva befrielse från eller nedsätt­

ning av skatt, när synnerliga skäl fö­

religger.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungl. Maj.ts proposition nr 154 år 1967

3

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den It september 1967.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Kling, Edenman, Johansson, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Gustafsson, Geijeii, Myrdal, Wickman.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändringar i för­ ordningen om arvsskatt och gåvoskatt och anför.

Inledning. Efter bemyndigande av Kungl. Maj :t den 9 juni i år tillkal­ lade jag sakkunniga för all se över förmögenhets- samt arvs- och gåvobe- skattningen. De spörsmål som de sakkunniga skall behandla är delvis myc­ ket komplicerade och torde inte lösas under den närmaste tiden. Med hän­ syn härtill har jag funnit anledning att utan hinder av den pågående ut­ redningen ta upp ett par frågor som bör avgöras redan nu.

Den ena frågan rör ett av departementsutredningen i en promemoria den 30 mars 1967, nr 84, (Stencil Fi/C 86) framlagt förslag, att Kungl. Maj:t erhåller befogenhet att överlåta beslutanderätten i vissa arvs- och gåvoskatteärenden till myndighet som Kungl. Maj :t förordnar. Den andra frågan, som har ett visst samband med den förra men som huvudsakligen aktualiserats genom en rad på senare tid uppdagade förskingringar av arvs- och gåvoskattemedel, rör frågan om vidgad möjlighet för Kungl. Maj :t att medge eftergift av arvs- eller gåvoskatt.

Överlåtande av Kungl. Maj ds beslutanderätt i vissa fall. Det kan ibland inträffa att egendom arvsbeskattas både i Sverige och i annat land. För att undvika sådan internationell dubbelbeskattning av kvarlåtenskap har Sve­ rige ingått avtal med vissa främmande länder. Tillämpningen av dessa av­ tal sker enligt föreskrifter som meddelas av Kungl. Maj :t med stöd av 71 § 1 mom. förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGF). I fråga om avtalens tillämpning har departementsutredningen i en promemoria den 17 juni 1966, nr 67, (Stencil Fi/C 88) föreslagit, att be­ slutanderätten i ärenden om avtalsenlig befrielse från eller nedsättning av aivsskatt flyttas tran Kungl. Maj:t till kammarkollegiet. I promemorian framhålls bl. a. att kammarkollegiet är granskningsmyndighet enligt AGF

4

och att kollegiet därför bär goda förutsättningar att i dessa hänseenden i

första instans svara för tillämpningen av gällande dubbelbeskattningsav­

tal. Ett överflyttande av denna uppgift till kammarkollegiet kräver inte

någon ändring av AGF:s bestämmelser.

I förhållande till land med vilket Sverige inte har avtal till undvikande

av dubbelbeskattning uppkommer tid efter annan fall där viss kvarlåten-

skap beskattas av båda länderna. Enligt 58 § AGF kan emellertid Kungl.

Maj :t i sådana fall för att undvika eller lindra dubbelbeskattning medge

befrielse från eller nedsättning av den svenska skatten, när skäl föreligger

därtill. Någon möjlighet för Kungl. Maj :t att delegera beslutanderätten

till underlydande myndighet finns inte.

I sin promemoria den 80 mars 19(57 har departementsutredningen före­

slagit, att beslutanderätten i ärenden om tillämpning av 58 § AGF flyttas från

Kungl. Maj :t till kammarkollegiet. Utredningen har därvid anfört att vid

prövning enligt 58 § i praxis tillämpas samma grundsatser som kommit

till uttryck i dubbelbeskattningsavtalen och att detta står i överensstäm­

melse med vad riksdagen uttalade vid tillkomsten av den nu gällande arvs-

och gåvoskatteförordningen (prop. 1941: 192, BevU 21, rskr 270). Om be­

slutanderätten i ärenden om tillämpning av 58 § AGF flyttas från Kungl.

Maj :t till kammarkollegiet, bör enligt utredningens uppfattning kammar­

kollegiet dock ha möjlighet att överlämna ärende till Kungl. Maj :t för av­

görande, när skäl föreligger till det. Ett överflyttande av beslutanderätten

till underlydande myndighet kräver ändring av 58 § AGF.

Kammarkollegiet har i yttrande över sistnämnda promemoria tillstyrkt

utredningens förslag.

Som framgår av det anförda, avgörs ärenden om befrielse från eller ned­

sättning av arvs- eller gåvoskatt på grund av dubbelbeskattningsavtal eller

enligt 58 § AGF av Kungl. Maj :t. Innan ärendena avgörs, inhämtas regel­

mässigt yttrande från kammarkollegiet som är granskningsmyndighet i

fråga om arvsskatt och gåvoskatt. I likhet med departementsutredningen

anser jag att kammarkollegiet har goda förutsättningar att avgöra dessa

ärenden i första instans och all denna uppgift därför bör överflyttas från

Kungl. Maj :t till kollegiet.

I fråga om ärenden, som rör tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, kan

den av mig förordade delegeringen beslutas av Kungl. Maj:t utan ändring

av AGF. Delegering av ärenden rörande tillämpningen av 58 § AGF kräver

däremot ändring av denna paragraf. Jag vill därför föreslå en sådan för­

fattningsändring.

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärendena bör meddelas

av Kungl. Maj :t. Därvid torde få prövas i vilken mån skäl föreligger att

förbehålla Kungl. Maj :t prövningen av vissa slag av ärenden.

Kungl. Maj. ts proposition nr 154 år 1967

5

Vidgad möjlighet för Kungl. Maj:t att medge befrielse från eller nedsätt­ ning av skatt enligt AGF. Även i vissa andra fall än de nu berörda fallen av dubbelbeskattning kan Kungl. Maj :t enligt AGF besluta om eftergift av skatt. Sålunda kan befrielse från eller nedsättning av skatt medges för vissa historiska, vetenskapliga eller konstnärliga samlingar eller för viss fast egendom. Någon möjlighet för Kungl. Maj :t att medge skattelättnad i andra situationer, där synnerliga skäl för eftergift föreligger, finns inte. En förutsättning för att eftergift i sådant fall skall kunna meddelas är därför att ärendet föreläggs riksdagen för avgörande.

Detta spörsmål har berörts i år av bevillningsutskottet. I samband med behandlingen av vissa motioner uttalade utskottet (BevU 1967:38), att frågor om eftergift av arvsskatt i enskilda fall inte borde prövas av riks­ dagen i första hand, eftersom riksdagens uppgift främst är att bestämma de normer, enligt vilka skatten skall utgå, men att Kungl. Maj :ts befogen­ heter i nämnda avseende otvivelaktigt är mycket begränsade. Utskottet förväntade, att Kungl. Maj :t i lämpligt sammanhang skulle lägga fram för­ slag till sådana författningsändringar, att dispensreglerna utformas i en­ lighet med vad som nu gäller enligt andra skatteförfattningar, där ett mot­ svarande behov av dispensregler konstaterats. Enligt utskottet borde Kungl. Maj :ts befogenhet att bevilja dispens vara begränsad till fall där synner­ liga skäl kan åberopas.

På senare tid har behovet av vidgad möjlighet för Kungl. Maj :t att medge eftergift av skatt enligt AGF aktualiserats i skilda sammanhang. Sålunda har årets riksdag lämnat Kungl. Maj :t bemyndigande att medge eftergift av skatt i en råd fall, där synnerliga skäl för befrielse från eller nedsätt­ ning av skatt ansetts föreligga (prop. 1967:86, BevU 46, rskr 238). De fall, som där var i fråga, avsåg förskingringar av bl. a. arvs skattemedel till betydande belopp. Ett annat fall där Kungl. Maj :t enligt nuvarande lag­ stiftning saknat möjlighet att medge skattebefrielse trots att skäl för så­ dan befrielse förelegat, har redovisats i 1967 års bevillningsutskotts nyss­ nämnda betänkande nr 38. Ytterligare fall skulle kunna anföras för att belysa behovet av en utvidgning av Kungl. Maj :ts befogenhet i nu nämnda avseende. Av det sagda torde emellertid tillräckligt tydligt framgå önsk­ värdheten av att Kungl. Maj :t erhåller generell möjlighet att medge be­ frielse från eller nedsättning av skatt enligt AGF, när synnerliga skäl före­ ligger. Jag förordar därför att en bestämmelse av detta innehåll införs i AGF.

Hemställan. Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till förordning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 154 år 1967

6

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 154 år 1967

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 670546