Prop. 1967:162

('med förslag till lag med anledning av sammanslagning av öv er ståthållar äm\xad betet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

1

Nr 162

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag med

anledning av sammanslagning av öv er ståthållar äm­ betet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m.; given Stockholms slott den 20 oktober 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag,

dels föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till 1) lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län,

2) lag om ändring i kommunallagen den 1 mars 1957 (nr 50) för Stock­ holm,

3) lag angående ändring i lagen den 2 juni 1961 (nr 436) om församlings- styrelse,

4) lag om ändrad lydelse av 7 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753),

5) lag om ändrad lydelse av 8 och 29 §§ landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319),

6) förordning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt,

7) förordning angående ändring i förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt,

8) förordning angående ändrad lydelse av 6 § förordningen den 1 decem­ ber 1959 (nr 507) om allmän varuskatt,

9) förordning angående ändrad lydelse av 9 och 11 §§ förordningen den 21 maj 1965 (nr 153) om särskild skatteberäkning i vissa fall för makar,

10) förordning angående ändrad lydelse av 11 § förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,

11) lag om ändring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319), 12) lag angående ändrad lydelse av 3 och 9 §§ lagen den 27 juli 1954 (nr 579) om nykterhetsvård,

13) förordning om ändrad lydelse av 35 och 74 §§ rusdrycksförsäljnings- förordningen den 26 maj 1954 (nr 521),

14) lag angående ändrad lydelse av 3 § lagen den 29 juli 1966 (nr 454) om företagsinteckning,

15) förordning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 14 juni 1933 (nr 357) om åsättande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å fastighet,

1 Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt Nr 162

2

16) förordning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 3 juni 1960

(nr 267) angående skogsvårdsstyrelser,

17) förordning om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen den 19 maj

1939 (nr 207),

dels inhämta riksdagens yttrande över härvid fogade förslag till

18) förordning om ändring i vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr

340),

19) förordning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 5 juni

1959 (nr 325) om handel med preventivmedel,

20) kungörelse om ändrad lydelse av 2 och 21 §§ allmänna ordnings-

stadgan den 14 december 1956 (nr 617),

21) förordning om ändrad lydelse av 62 § vägtrafikförordningen den 28

september 1951 (nr 648),

22) förordning om ändring i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910)

angående yrkesmässig automobiltrafik in. in.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

BERTIL

Svante Lundkvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ett flertal författningsändringar

som föranleds av statsmakternas beslut att Stockholms stad och Stockholms

län skall läggas samman till ett nytt län och att överståthållarämbetet och

länsstyrelsen i Stockholms län därvid skall slås samman till en länsstyrelse

för det nya länet.

Ändringarna är av i huvudsak formell natur.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

3

1) Förslag

till

Lag

med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet

och länsstyrelsen i Stockholms län

Härigenom förordnas som följer. Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om överståthållarämbetet skall i stället avse länsstyrelsen i Stockholms län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

2) Förslag

till

Lag

om ändring

i

kommunallagen den 1 mars 1957 (nr SO) för Stockholm

Härigenom förordnas, dels att 7, 18 och 78 §§kommunallagen den 1 mars 1957 för Stockholm skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels

att i 9, 11 och 14 §§, 15 § 1 mom., 34, 56, 65, 74, 76—77 och 79—82 §§ sam­ ma lag1 ordet »överståthållarämbetet» eller böjningsform därav skall bytas ut mot ordet »länsstyrelsen» eller motsvarande form därav, dels att i 11 och 34 §§ lagen orden »ämbetets kungörelser» skall bytas ut mot ordet »läns- kungörelserna».

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

7 §•

Stadsfullmäktige väljas-------- — väljas till stadsfullmäktig. överståthållaren och underståt- Landshövdingen, länsöverdirektöhållaren samt kanslidirektörerna och ren och avdelningscheferna vid länsskattedirektören vid överståthållar- styrelsen i Stockholms län må icke ämbetet må icke utses till stadsfull- utses till stadsfullmäktige, mäktige.

Kommer stadsfullmäktig------------ sitt uppdrag. Den som------------------------ av stadsfullmäktige.

1 Senaste lydelse av 9 § se 1959: 62 och av 79 § se 1962:155. It Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 162

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

18

Varje stadsfullmäktig —- — —-------

Vid stadsfullmäktigsammanträde

äger överståthållaren eller, vid hin­

der för honom, underståthållaren

att vara tillstädes och deltaga i över­

läggningarna men ej i besluten. Så­

dan rätt tillkommer jämväl revisor,

ändå att han icke är fullmäktig, vid

granskning av den av honom avgiv­

na revisionsberättelsen.

Borgarråd skall----------- —--------ih

§•

— en röst.

Vid stadsfullmäktigsammanträde

äger landshövdingen eller, vid hin­

der för honom, länsöverdirektören

att vara tillstädes och deltaga i över­

läggningarna men ej i besluten. Så­

dan rätt tillkommer jämväl revisor,

ändå att han icke är fullmäktig, vid

granskning av den av honom avgiv­

na revisionsberättelsen.

78 §.

Stadsfullmäktiges beslut----------- och fastställelse.

Fastställelse av--------------- - — annat

Om vissa — — —■ — —-------- och 64

Beslut, som skall underställas

Konungens prÖAming, skall insändas

till överståthållarämbetet, vilket det

åligger att överlämna handlingarna,

jämte eget yttrande, till Konungen.

ändamål.

Beslut, som skall underställas

Konungens prövning, skall insändas

till länsstyrelsen, vilken det åligger

att överlämna handlingarna, jämte

eget yttrande, till Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968. 3

3) Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 2 juni 1961 (nr 436) om församlingsstyrelse

Härigenom förordnas, dels att 10 § lagen den 2 juni 1961 om församlings­

styrelse skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i 13 och

86 §§ samma lag ordet »överståthållarämbetet» skall bytas ut mot ordet

»länsstyrelsen».

(Nuvarande lydelse)

10

§.

(Föreslagen lydelse)

Kyrkofullmäktige väljas —- — — till fullmäktig.

Landshövding, landssekreterare, Landshövding,

länsöver direktör,

landskamrerare och biskop må icke avdelningschef vid länsstyrelse och

utses till kyrkofullmäktige. Vad nu biskop må icke utses till kyrkofull-

sagts om landshövding, landssekrete- mäktige.

rare och landskamrerare skall såvitt

5

avser Stockholm i stället gälla över­ ståthållaren och underståthållaren samt kanslidirektörerna och skattedirektören vid överståthållarämbetet.

Kommer kyrkofullmäktig----------- sitt uppdrag. Den som------------------------ av fullmäktige.

Kungl. Maj.ts proposition nr 162 år 1967

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

4) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 7 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753)

Härigenom förordnas, att 7 § kommunallagen den 18 december 1953 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

Fullmäktige väljas-----------Landshövding, landssekreterare och landskamrerare samt i kommu­ nens tjänst anställd befattningsha­ vare, vilken såsom föredragande hos kommunens styrelse eller eljest på grund av sina tjänsteåligganden in­ tager den ledande ställningen inom kommunens samfällda förvaltning, må icke utses till fullmäktige.

mäktige.

Kommer fullmäktig------- — ------------- sitt uppdrag. Den som------------------------ av fullmäktige.

7

§•

------- till fullmäktig.

Landshövding, läns öv er direktör och avdelningschef vid länsstyrelse samt i kommunens tjänst anställd befattningshavare, vilken såsom fö­ redragande hos kommunens styrelse eller eljest på grund av sina tjänste­ åligganden intager den ledande ställ­ ningen inom kommunens samfällda förvaltning, må icke utses till full-

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

5) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 8 och 29 §§ landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319)

Härigenom förordnas, att 8 och 29 §§ landstingslagen den 14 maj 19541

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

Landstingsman och

8

§.

---- eller suppleant.

(Föreslagen lydelse)

Landshövding, landssekr eter are,

landskamrerare samt i landstings­

kommunens tjänst anställd lands­

tingsdirektör eller motsvarande be­

fattningshavare må icke utses till

landstingsman eller suppleant.

Landshövding, länsöver direktör

och avdelningschef vid länsstyrelse

samt i landstingskommunens tjänst

anställd landstingsdirektör eller mot­

svarande befattningshavare må icke

Landshövdingen i länet må över­

utses till landstingsman eller supple­

ant.

Kommer landstingsman----------- sitt uppdrag.

Den som----------- av landstinget.

29 §.

Varje landstingsman----------- en röst.

Landshövdingen i länet må över­

vara landstingets sammanträden och

deltaga i dess överläggningar men ej

i besluten. Är ej landshövding till­

satt eller förordnad, äger den i tjäns­

ten äldste avdelningschefen i läns­

styrelsen den rätt nu är sagd. Har

landshövdingen förhinder, utövas

samma rätt av den avdelningschef,

landshövdingen därtill förordnar,

eller, därest sådant förordnande icke

meddelats, av den i tjänsten äldste

vara landstingets sammanträden och

deltaga i dess överläggningar men ej

i besluten. Är ej landshövding till­

satt eller förordnad, äger den i tjäns­

ten äldste avdelningschefen i läns­

styrelsen den rätt nu är sagd. Har

landshövdingen förhinder, utövas

samma rätt av den avdelningschef,

landshövdingen därtill förordnar, el­

ler, därest sådant förordnande icke

meddelats, av den i tjänsten äldste

avdelningschefen. I Stockholms län

äger vad som sägs om den i tjänsten

äldste avdelningschefen tillämpning

på länsöver dir ektören. Är denne för­

hindrad, inträder i hans ställe den i

tjänsten äldste avdelningschefen.

— avgivna revisionsberättelsen.

Enligt landstingets----------- med upplysningar.

avdelningschefen.

Vid landstingets

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

1 Senaste lydelse av 29 § se 1965: 103.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

7

6) Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 6 jnni 1941 (nr 416) om

arvsskatt och gåvoskatt

Härigenom förordnas, dels att 70 § förordningen den 6 juni 1941 om

arvsskatt och gåvoskatt skall upphöra att gälla, dels att 26 och 44 §§ sam­

ma förordning1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

26

Den som-------------------------------- eeendoms värde.

Till upplysning----------------------------

Till ledning för värdering av ak­

tier, obligationer och därmed jäm­

förliga värdehandlingar skall företes

intyg av bank, mäklare eller annan

med saken förtrogen. Är sådan

handling icke noterad å börs, skall

företes av landskamreraren i länet

meddelat bevis om det värde, vartill

enligt senast verkställd prövning

handlingen må hava upptagits vid

taxering enligt förordningen om

statlig inkomst- och förmögenhets­

skatt.

Beskattningsmyndigheten må,-------

— blivit gjord.

Till ledning för värdering av ak­

tier, obligationer och därmed jäm­

förliga värdehandlingar skall före­

tes intyg av bank, mäklare eller an­

nan med saken förtrogen. Är sådan

handling icke noterad å börs, skall

företes av landskamreraren i länet

eller, i Stockholms län, av taxerings-

direktören meddelat bevis om det

värde, vartill enligt senast verkställd

prövning handlingen må hava upp­

tagits vid taxering enligt förordning­

en om statlig inkomst- och förmö­

genhetsskatt.

— egendomen skattskyldige.

44 §.

Beskattningsmyndigheten är----------- stadigvarande vistades.

I fråga----------- skattskyldigheten inträdde.

Finnes ej behörig beskattnings- Finnes ej behörig beskattnings-

myndighet efter vad nu sagts upp- myndighet efter vad nu sagts upp­

tages skatteärendet av överståthål- tages skatteärendet av länsstyrelsen

larämbetet för skatteärenden.

i Stockholms län.

70 §.

Vad i denna förordning sägs om

länsstyrelse skall beträffande Stock­

holms stad gälla öv er ståthållar äm­

betet för skatteärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

1 Senaste lydelse av 26 § se 1964: 800.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

7) Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 12 februari 1943 (nr 44)

om kupongskatt

Härigenom förordnas, att 3 och 4 §§, 9 § 3 mom., 13 § samt 15 § 1 och 2

mom. förordningen den 12 februari 1943 om kupongskatt1 skali erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

3

För att — ------- ------------------------- - —

För handhavande i övrigt av ären­

den rörande kupongskatt skall dess­

utom finnas ett särskilt under över-

ståthållarämbetet lydande organ, be­

nämnt kupongs k attekonto-

r e t.

(Föreslagen lydelse)

§•

hans ställe.

För handhavande i övrigt av ären­

den rörande kupongskatt skall dess­

utom finnas ett särskilt under läns­

styrelsen i Stockholms län lydande

organ, benämnt kupongskatte-

kontoret.

4 §•

Vid avgivande-------------------- tillställas uppgiftslämnaren.

Skattedirektören hos överståthål-

larämbetetberättiga bankinrätt­

ning eller annan, som är skyldig av­

lämna uppgifter om aktieutdelning

och som förutsättes kunna tillförlit­

ligt bedöma om skattskyldighet en­

ligt 1 § är för handen, att, i fall där

sådan skyldighet uppenbarligen icke

föreligger, uppbära utdelning utan

att kupongskatt innehålles, ändå att

svaren å frågorna skulle giva anled­

ning till innehållande av sådan skatt.

I dylikt fall skall genom särskild

stämpling eller påskrift å uppgifter­

na tydligt utmärkas att medgivande

av skattedirektören föreligger.

Sker utbetalning

Taxeringsdirektören vid länssty­

relsen i Stockholms län eller, efter

hans bemyndigande, förste taxering s-

intendent, som icke år chef för kon­

tor,medgiva bankinrättning el­

ler annan, som är skyldig avlämna

uppgifter om aktieutdelning och som

förutsättes kunna tillförlitligt be­

döma om skattskyldighet enligt 1 §

är för handen, att, i fall där sådan

skyldighet uppenbarligen icke före­

ligger, uppbära utdelning utan att

kupongskatt innehålles, ändå att sva­

ren å frågorna skulle giva anledning

till innehållande av sådan skatt. I

dylikt fall skall genom särskild

stämpling eller påskrift å uppgif­

terna tydligt utmärkas att sådant

medgivande föreligger,

alltid innehållas. 9

9 §•

3 mom. För kontroll å kupong- 3 mom. För kontroll å kupong­

skatten må taxeringsrevision äga skatten må taxeringsrevision äga

rum hos aktiebolag. Vid beslut om rum hos aktiebolag. Vid beslut om

1 Senaste lydelse av 4 § se 1957: 66 samt av 9 § 3 mom., 13 § och 15 § 1 och 2 mom. se 1965:

755.

Kungl. Maj. ts proposition nr 162 år 1967

9

(Nuvarande lydelse)

sådan taxeringsrevision äger veder­ börande förste taxering sintendent förordna, att handlingar, som skola granskas, skola tillhandahållas åt kupongskattekontoret. Vad i taxe- ringsförordningen stadgas om taxe­ ringsrevision skall i övrigt gälla i tillämpliga delar.

(Föreslagen lydelse)

sådan taxeringsrevision äger i Stock­ holms län taxeringsdirektören och i annat län förste taxeringsintendenten förordna, att handlingar, som skola granskas, skola tillhandahål­ las åt kupongskattekontoret. Taxe­ ringsdirektören äger uppdraga åt förste taxeringsintendent som icke är chef för kontor att meddela förord­ nande som nu sagts. Vad i taxerings- förordningen stadgas om taxerings­ revision skall i övrigt gälla i tillämp­ liga delar.

13 §.

Taxeringsdirektören vid länssty­ relsen i Stockholms län eller, efter hans bemyndigande, förste taxerings­ intendent, som icke är chef för kon­ tor, äger, om skäl därtill äro, an- mana den som uppburit utdelning utan att kupongskatt innehållits att inom viss förelagd tid inkomma med en på heder och samvete avgiven försäkran att han ej varit sådan bulvan för annan som i 1 § andra stycket avses.

Hörsammas ej---------------------------- finnes stadgat.

15 §.

1 m o m. Över beslut-------- ----------- vederbörande bolag. så ock förste taxeringsintendenten så ock taxeringsdirektören vid hos överståthållarämbetet. länsstyrelsen i Stockholms län eller,

efter hans bemyndigande, förste taxeringsintendent, som icke är chef för kontor.

Besvären skola--------------------------- delar gälla. 2 mom. Över beslut--------------- - — — vederbörande bolag. så ock förste taxeringsintendenten så ock taxeringsdirektören vid hos överståthållaråmbetet länsstyrelsen i Stockholms län, eller efter hans bemyndigande, förste taxe­ ringsintendent, som icke är chef för kontor.

samt, där---------------------------- honom rörer. I fråga --------------------------- motsvarande tillämpning.

Förste taxeringsintendenten hos överståthållaråmbetet äger, om skäl därtill äro, anmana den som upp­ burit utdelning utan att kupong­ skatt innehållits att inom viss före­ lagd tid inkomma med en på heder och samvete avgiven försäkran att han ej varit sådan bulvan för annan som i 1 § andra stycket avses.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

8) Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 6 § förordningen den 1 december 1959 (nr 507)

om allmän varuskatt

Härigenom förordnas, att 6 § förordningen den 1 december 1959 om all­

män varuskatt skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

6 §.

Där beteckningar----------- --------nämnda författningar.

För Stockholms län gäller bestäm­

melse i denna förordning om förs­

te taxering sintendent i stället taxe-

ringsdirektören. Taxerings dir ektö ren

äger uppdraga åt förste taxerings-

intendent, som icke är chef för kon­

tor, att fullgöra uppgift som ankom­

mer på honom enligt denna förord­

ning.

(Se vidare anvisningarna)

(Se vidare anvisningarna)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

9) Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 9 och 11 §§ förordningen den 21 maj 1965

(nr 153) om särskild skatteberäkning i vissa fall för makar

Härigenom förordnas, att 9 och 11 §§ förordningen den 21 maj 1965 om

särskild skatteberäkning i vissa fall för makar skall erhålla ändrad lydelse

på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

9 §•

Föranleder skatteberäkning---------— särskilda skatteberäkningen.

Avslås ansökan--------— därvid tillämpning.

Det åligger den lokala skattemyn- Det åligger den lokala skattemyn­

digheten att ofördröjligen underrät- digheten att ofördröjligen underrät-

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

ta taxeringsintendenten i länet om ta i Stockholms län taxeringsdirektö-beslut, varigenom särskild skattebe- ren och i annat län förste taxerings-räkning verkställes. intendenten om beslut, varigenom särskild skatteberäkning verkställes.

11

§•

Har skatteberäkning —- — — motsvarande tillämpning. Det åligger den lokala skattemyn­ digheten att underrätta sökanden och taxeringsintendenten i länet om förnyad särskild skatteberäkning en­ ligt första stycket. Därvid äga be­ stämmelserna i 9 § andra stycket andra punkten och tredje stycket motsvarande tillämpning.

Det åligger den lokala skattemyn­ digheten att underrätta sökanden samt i Stockholms län taxeringsdirektören och i annat län förste taxe­ ringsintendenten om förnyad sär­ skild skatteberäkning enligt första stycket. Därvid äga bestämmelserna i 9 § andra stycket andra punkten och tredje stycket motsvarande till- lämpning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

10) Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 11 § förordningen den 24 februari 1967 (nr 44)

om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Härigenom förordnas, att 11 § förordningen den 24 februari 1967 om in­ vesteringsavgift för vissa byggnadsarbeten skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

11

För fastställande av investerings­ avgift får granskning ske av bygg­ herres bokföring enligt vad förste taxeringsintendenten bestämmer. Taxeringsförordningen den 23 no­ vember 1956 (nr 623) äger därvid motsvarande tillämpning.

(Föreslagen lydelse)

§•

För fastställande av investerings­ avgift får granskning ske av bygg­ herres bokföring enligt vad i Stock­ holms län taxeringsdirektören och i annat län förste taxeringsintenden­ ten bestämmer. Taxeringsförordning­ en den 23 november 1956 (nr 623) äger därvid motsvarande tillämp­ ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

11) Förslag

till

Lag

om ändring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319)

Härigenom förordnas, att 4, 22 och 41 §§ skollagen den 6 juni 19621 skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

4 §■

I varje —------------------ --- --------en länsskolnämnd.

För Stockholms stad och Stock­

holms län utövas länsskolnämndens

uppgifter av en gemensam slcol-

nämnd. Vad i denna lag stadgas om

länsskolnämnd skall i tillämpliga de­

lar gälla skolnämnden.

Länsskolnämnd utgöres — —

22

§.

i staden.

Skolnämnden för Stockholms stad

och Stockholms län utgöres av nio

ledamöter, vilka äro bosatta inom

staden eller länet. Av ledamöterna

utses en av överståthållarämbetet

och länsstyrelsen i Stockholms län i

samråd, fyra av stadsfullmäktige i

Stockholm och fyra av Stockholms

läns landsting.

De ledamöter,------- ------------— angivna villkor.

För varje-------------------------------- en suppleant.

Av ledamöterna av länsskolnämn-

den för Stockholms län utses dock

en av länsstyrelsen, fyra av stads­

fullmäktige i Stockholm och fyra av

Stockholms läns landsting.

41 §.

Om elevområden------- — från kommunerna.

Berör frågan kommuner i olika

län och kunna länsskolnämnderna

icke enas eller berör frågan Stock­

holms stad, skall ärendet hänskjutas

till Konungen eller den myndighet

Konungen förordnar.

Berör frågan kommuner i olika

län och kunna länsskolnämnderna

icke enas, skall ärendet hänskjutas

till Konungen eller den myndighet

Konungen förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Från och med samma dag är ledamöter och suppleanter i skolnämnden

för Stockholms stad och Stockholms län i stället ledamöter respektive supp­

leanter i länsslcolnämnden för Stockholms län intill utgången av den tid för

vilken de utsetts.

1 Sena ste lydelse av 4 och 22 §§ se 1964: 341.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

13

12) Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 3 ocli 9 §§ lagen den 27 juli 1954 (nr 579)

om nykterhetsvård

Härigenom förordnas, att 3 och 9 §§ lagen den 27 juli 1954 om nykter­

hetsvård1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

3 §•

I varje kommun skall finnas en I varje kommun skall finnas en

kommunal nykterhetsnämnd och i kommunal nykterhetsnämnd och i

varj e län en länsnykterhetsnämnd.

varj e län en länsnykterhetsnämnd.

I Stockholms län omfattar länsnyk-

terhetsnämndens verksamhetsområ­

de dock icke Stockholm.

Nykterhetsnämnderna skola----------------av socialstyrelsen.

När i-----------------------------------------elj est vistas.

9

Länsnykterhetsnämnden skall-------

en ledamot, vilken tillika är ord­

förande, utsedd av socialstyrelsen,

en ledamot, som skall vara läkare,

utsedd av socialstyrelsen efter sam­

råd med medicinalstyrelsen,

en ledamot, utsedd----------------länsstyrelsen, samt

— följande sammansättning:

två ledamöter, utsedda av social­

styrelsen, av vilka den ene tillika är

ordförande och den andre skall vara

läkare,

två ledamöter, utsedda av lands­

tinget ; dock skall i län, som omfat­

tar två landsting, vartdera lands­

tinget utse en ledamot samt i län,

som omfattar en stad, vilken icke

deltager i landsting, landstinget utse

en ledamot och stadsfullmäktige i

den staden en ledamot.

två ledamöter, utsedda av lands­

tinget ; dock skall i län, som omfat­

tar två landsting, vartdera lands­

tinget utse en ledamot samt i annat

län än Stockholms län, som omfattar

en stad, vilken icke deltager i lands­

ting, landstinget utse en ledamot och

stadsfullmäktige i den staden en le­

damot.

I län,----------- vardera staden en ledamot.

För varje--------------------en suppleant.

Ledamöter och suppleanter utses bland----------- motsvarande tillämp­

ning.

Ledamöter och suppleanter utses för

Närmare bestämmelser -

Angående bestridandet----------- särskilt stadgat.

---- av Konungen.

den avgångne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

1 Senaste lydelse av 3 och 9 §§ se 1956: 225.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

13) Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 35 och 74 §§ rusdrycksförsäljningsförordningen

den 26 maj 1954 (nr 521)

Härigenom förordnas, att 35 och 74 §§ rusdrycksförsäljningsförordningen

den 26 maj 19541 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

35

Tillstånd till utskänkning på far­

tyg, på järnvägståg eller på luftfar­

tyg som i linjefart befordrar passa­

gerare (trafikutskänkning)

meddelas av länsstyrelsen i det län,

där rederiet, järnvägens styrelse el­

ler luftfartsföretaget har sitt säte.

Har rederiet, järnvägens styrelse el­

ler luftfartsföretaget icke säte inom

riket, meddelas tillstånd av överståt-

hållarämbetet. Tillstånd till utskänk­

ning på järnvägståg må endast om

särskilda skäl därtill äro avse annan

del av tåget än restaurangvagn.

De i —• — ------- ------------å trafikföri

(Föreslagen lydelse)

§•

Tillstånd till utskänkning på far­

tyg, på järnvägståg eller på luftfar­

tyg som i linjefart befordrar passa­

gerare (trafikutskänkning)

meddelas av länsstyrelsen i det län,

där rederiet, järnvägens styrelse el­

ler luftfartsföretaget har sitt säte.

Har rederiet, järnvägens styrelse el­

ler luftfartsföretaget icke säte inom

riket, meddelas tillstånd av länssty­

relsen i Stockholms län. Tillstånd till

utskänkning på järnvägståg må en­

dast om särskilda skäl därtill äro av­

se annan del av tåget än restaurang­

vagn,

aget.

74

Den i 13 § angivna rådgivande

nämnden skall bestå av två av läns­

styrelsen utsedda ledamöter, den ene

tillika ordförande, två av landstinget

valda ledamöter och en ledamot som

utses av länsnykterhetsnämnden.

Finnes inom ett län mer än ett

landsting eller finnes där stad som

icke deltager i landsting, utser varje

landsting så ock stad som nu sagts

vardera två ledamöter.

I Stockholm utser överståthållar-

ämbetet nämndens ordförande och

ytterligare en ledamot, stadsfullmäk­

tige två ledamöter samt stadens nyk-

terhetsnämnd en ledamot.

1 Senaste lydelse av 35 § se 1963: 221.

§•

Den i 13 § angivna rådgivande

nämnden skall bestå av två av läns­

styrelsen utsedda ledamöter, den ene

tillika ordförande, två av landstinget

valda ledamöter och eu ledamot som

utses av länsnykterhetsnämnden. 1

Stockholms lån utser dessutom nyk-

terhetsnåmnden i Stockholm en le­

damot. Finnes inom ett län mer än

ett landsting eller finnes där stad

som icke deltager i landsting, utser

varje landsting så ock stad som nu

sagts vardera två ledamöter.

15

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

För varje------------------- — en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses bland----------- rådgivande nämnd. Ledamöter och suppleanter utses för —------- den avgångne. Ledamot och--------------- ----------------- av kontrollstyrelsen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968. De rådgivande nämn­ derna för Stockholms stad respektive Stockholms län skall dock bestå till utgången av juni 1968. Ledamöter och suppleanter i den nya rådgivande nämnden för Stockholms län skall första gången utses för en tid av två och ett halvt år räknat från och med den 1 juli 1968.

14) Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 3 § lagen den 29 juli 1966 (nr 454)

om företagsinteckning

Härigenom förordnas, att 3 § lagen den 29 juli 1966 om företagsinteck­ ning skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

3

§•

Företagsinteckning

meddelas------------ ------—• -— eller koncessionsområden.

Verksamhet, som--------------------------som näringsidkare.

Vid tillämpningen av första styc­ ket anses Stockholms stad och Stock­ holms län som ett län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

15) Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 14 juni 1933 (nr 357) om

åsättande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å fastighet

Härigenom förordnas, att 1 § förordningen den 14 juni 1933 om åsät­

tande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å fastighet1 skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1

§•

Har å------------------------------------ för fastigheten.

Har fastighet------------------------- ---------den ingår.

Med läns pr övnings nämnd avses i

denna förordning jämväl Stock­

holms stads prövningsnämnd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

16) Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 3 juni 1960 (nr 267)

angående skogsvårdsstyrelser

Härigenom förordnas, att 1 § förordningen den 3 juni 1960 angående

skogsvårdsstyrelser skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1 §•

För varje -—-----------■--------—— en skogsvårdsstyrelse.

Skogsvårdsstyrelsen skall----------- -------- annorlunda förordnar.

Verksamhetsområdet för skogs­

vårdsstyrelsen i Stockholms län skall

omfatta jämväl Stockholms stad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

1 Senaste lydelse av 1 § se 1943:858.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år i967

17

17) Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207)

Härigenom förordnas, att 3 § lotteriförordningen den 19 maj 19391 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

3

Lotteri, däri —----------------------------

b) i annan ort än Stockholms stad, efter tillstånd av polismyndig­ heten under förutsättning

att lotteriet anordnas ------------------

----- — 3 000 kronor;

b) efter tillstånd av polismyndig­ heten under förutsättning

50 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968. Ärende om tillstånd enligt 3 § b, som vid utgången av år 1967 är an- hängigt hos överståthållarämbetet, skall överlämnas till polismyndigheten i Stockholm för vidare handläggning.

18) Förslag

till

Förordning

om ändring i vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340)

Härigenom förordnas, att 5 § 1 mom., 7 §, 21 § 1 inom., 29 § och 41 § 2 mom. vapenförordningen den 10 juni 19492 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

5 §■

1 mom. Vill någon-------------------har han att hos polismyndigheten i den ort, där han har sitt hemvist, eller, om han har sitt hemvist i

Stockholm, hos överståthållarämbe­ tet söka tillstånd att innehava vap-

(Föreslagen lydelse)

tillhörigt skjutvapen.

har han att hos polismyndigheten i den ort, där han har sitt hemvist, söka tillstånd att innehava vapnet. Vad nu stadgats skall ock gälla, där annan än den som yrkesmässigt

1 Senaste lydelse av 3 § se 1960: 51. 2 Senaste lydelse av 5 § 1 mom. samt 7 och 29 §§ se 1955: 118 samt av 41 § 2 mom. se 1961: 40.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

net. Vad nu stadgats skall ock gälla, tillverkar skjutvapen själv vill för-

där annan än den som yrkesmässigt färdiga sådant vapen,

tillverkar skjutvapen själv vill för­

färdiga sådant vapen.

Ansökan beträffande —---------—---------- ägde rum.

Angående skyldighet--------— ------------- i 19 §.

7 §•

Ansökan om----------------- -— — sökanden innehar.

Är fråga — ------------------------ — rörande vapnet.

Ansökningen ingives i Stockholm Ansökningen ingives till polismyn-

till överståthållarämbetet och i öv- digheten i orten.

riga delar av riket till polismyndig­

heten i orten.

21

1 m o m. Vill någon genom köp,

byte, gåva eller annorledes förvärva

ammunition, har han att söka till­

stånd därtill hos polismyndigheten

i den ort, där han har sitt hemvist. 1

Stockholm skall ansökan dock göras

hos överståthållarämbetet.

Tillstånd må------- -—----------------är avsedd.

Ammunition må--------------------förvärva ammunitionen.

1 in o in. Vill någon genom köp,

byte, gåva eller annorledes förvärva

ammunition, har han att söka till­

stånd därtill hos polismyndigheten i

den ort, där han har sitt hemvist.

29 §.

Tillstånd att---------------------------- tillståndet avser.

Förvärv av----------- -------- ---------— och beteckning.

Över rekvisitioner —------------- — anteckningen gjordes.

Vill den som erhållit tillstånd att

idka handel med skjutvapen förvär­

va vapen som tillståndet avser av

annan än den, som är berättigad att

tillverka eller idka handel med så­

dan vara, skall han tillika göra an­

mälan därom hos polismyndigheten

i den ort, där han utövar sin rörelse.

I Stockholm skall anmälan dock

göras hos överståthållarämbetet. An­

mälan skall innehålla uppgift om

överlåtarens namn och hemvist, det

vapen överlåtelsen avser, den myn­

dighet, som utfärdat det av överlå­

taren åberopade tillstånds- eller

deklarationsbeviset rörande vapnet,

samt bevisets nunnner och dagen för

dess utfärdande. Om överlåtelsen

skall myndighet, hos vilken anmälan

gjorts, underrätta polismyndigheten

i den ort, där överlåtaren har sitt

Vill den som erhållit tillstånd att

idka handel med skjutvapen förvär­

va vapen som tillståndet avser av

annan än den, som är berättigad att

tillverka eller idka handel med så­

dan vara, skall han tillika göra an­

mälan därom hos polismyndigheten i

den ort, där han utövar sin rörelse.

Anmälan skall innehålla uppgift om

överlåtarens namn och hemvist, det

vapen överlåtelsen avser, den myn­

dighet, som utfärdat det av överlå­

taren åberopade tillstånds- eller

deklarationsbeviset rörande vapnet,

samt bevisets nummer och dagen för

dess utfärdande. Om överlåtelsen

skall polismyndighet, hos vilken an­

mälan gjorts, underrätta polismyn­

digheten i den ort, där överlåtaren

har sitt hemvist.

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

hemvist, eller, om han har sitt hem­ vist i Stockholm, överståthållarämbetet.

41

2 in o m. Utan hinder av vad i 8 § 1 mom. är stadgat må tillstånd att in­ nehava skjutvapen beviljas den, som författningsenligt är skyldig att an­ ordna verkskydd, i den mån skjut­ vapen enligt gällande specialplan för verkskyddet erfordras för någon som är krigsplacerad i verkskyddets ord­ nings- och bevakningstjänst. Till­ stånd meddelas av polismyndigheten i den ort, där den anläggning eller byggnad är belägen, för vilken verk­ skydd skall vara organiserat, dock att i Stockholm tillstånd meddelas av överståthållarämbetct.

Vad i 12, 25, 26 och 36 §§ stadgas om sammanslutning som i 9 § sägs och medlem av sådan sammanslut­ ning skall i tillämpliga delar gälla dels den som fått tillstånd enligt vad nu sagts dels ock den som är krigs­ placerad i verkskyddets ordnings- och bevakningstjänst med skyldighet enligt gällande specialplan för verk­ skyddet att vara utrustad med va­ pen. Tillstånd att förvärva ammuni­ tion för verkskyddsändamål medde­ las av polismyndigheten i den ort där verksyddet finnes eller, om verkskyddet finnes i Stockholm, av överståthållarämbetet. Vad i 25 § 2 mom. stadgas om överlåtelse av ammuni­ tion skall gälla jämväl annan över­ låtelse därav för verkskyddsändamål än för övnings- eller tävlingsskjut- ning.

Vid tillstånd-------

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

§•

2 in o m. Utan hinder av vad i 8 § 1 mom. är stadgat må tillstånd att in­ nehava skjutvapen beviljas den, som författningsenligt är skyldig att an­ ordna verkskydd, i den mån sltj utva- pen enligt gällande specialplan för verkskyddet erfordras för någon som är krigsplacerad i verkskyddets ord­ nings- och bevakningstjänst. Till­ stånd meddelas av polismyndigheten i den ort, där den anläggning eller byggnad är belägen, för vilken verk­ skydd skall vara organiserat.

Vad i 12, 25, 26 och 36 §§ stadgas om sammanslutning som i 9 § sägs och medlem av sådan sammanslut­ ning skall i tillämpliga delar gälla dels den som fått tillstånd enligt vad nu sagts dels ock den som är krigs­ placerad i verkskyddets ordnings- och bevakningstj änst med skyldighet enligt gällande specialplan för verk­ skyddet att vara utrustad med vapen. Tillstånd att förvärva ammunition för verkskyddsändamål meddelas av polismyndigheten i den ort där verk­ skyddet finnes. Vad i 25 § 2 mom. stadgas om överlåtelse av ammuni­ tion skall gälla jämväl annan över­ låtelse därav för verkskyddsändamål än för övnings- eller tävlingsskjut- ning.

— finnas erforderliga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968. Ärende om tillstånd enligt 5 §, 21 § 1 mom. eller 41 § 2 inom., som före ut­ gången av år 1967 är anhängigt hos överståthållarämbetet, skall överlämnas till polismyndigheten i Stockholm för vidare handläggning. Vidare skall re­ gister som avses i 39 § första stycket överlämnas till polismyndigheten i Stockholm.

20

Kangl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

19) Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 5 juni 1959 (nr 325)

om handel med preventivmedel

Härigenom förordnas, att 1 § förordningen den 5 juni 1959 om handel

med preventivmedel skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

1

Den som vill, annorstädes än i

apoteksinrättning eller läkemedels-

förråd, idka handel med preventiv­

medel skall söka tillstånd därtill,

i Stockholm hos öv er ståthållar äm­

betet och i övrigt hos polismyndig­

heten i den ort, där försäljningen

skall bedrivas.

(Föreslagen lydelse)

§•

Den som vill, annorstädes än i

apoteksinrättning eller läkemedels-

förråd, idka handel med preventiv­

medel skall söka tillstånd därtill

hos polismyndigheten i den ort, där

försäljningen skall bedrivas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

Ärende om tillstånd enligt 1 §, som före utgången av år 1967 är anhängigt

hos överståthållarämbetet, skall överlämnas till polismyndigheten i Stock­

holm för vidare handläggning.

20) Förslag

till

Kungörelse

om ändrad lydelse av 2 och 21 §§ allmänna ordningsstadgan

den 14 december 1956 (nr 617)

Härigenom förordnas, att 2 och 21 §§ allmänna ordningsstadgan den 14

december 19561 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

Allmän plats inom stadsplanelagt

område i stad, köping och annat

samhälle, där byggnadslagens be­

stämmelser för stad äga tillämpning,

1 Senaste lydelse av 21 § se 1964: 677.

(Föreslagen lydelse)

Allmän plats inom stadsplanelagt

område i stad, köping och annat

samhälle, där byggnadslagens be­

stämmelser för stad äga tillämpning,

2

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

må icke begagnas för upplag eller

avstjälpning eller tagas i anspråk för

försälj ningsstånd, ställningar och dy­

likt, såframt ej tillstånd därtill läm­

nats av polismyndigheten eller, såvitt

angår upplåtelse för försäljningsän-

damål, i Stockholm av överståthållar-

ämbetet. Ej heller eljest må all­

män plats, som nyss nämnts utan

tillstånd av polismyndigheten nyttjas

på sätt som icke överensstämmer

med det ändamål för vilket den upp­

låtits eller anvisats eller som ej är

allmänt vedertaget. Vad sålunda

stadgas om ianspråktagande av all­

män plats för försäljningsändamål

skall dock icke gälla i fråga om sa­

lutorg och liknande plats som i ve­

derbörlig ordning upplåtits till all­

män försäljningsplats.

Innan tillstånd-------

I fråga

(Nuvarande lydelse)

må icke begagnas för upplag eller

avstjälpning eller tagas i anspråk för

försälj ningsstånd, ställningar och

dylikt, såframt ej tillstånd därtill

lämnats av polismyndigheten. Ej hel­

ler eljest må allmän plats, som nyss

nämnts, utan tillstånd av polismyn­

digheten nyttjas på sätt som icke

överensstämmer med det ändamål

för vilket den upplåtits eller anvisats

eller som ej är allmänt vedertaget.

Vad sålunda stadgas om ianspråkta­

gande av allmän plats för försälj-

ningsändamål skall dock icke gälla

i fråga om salutorg och liknande

plats som i vederbörlig ordning upp­

låtits till allmän försäljningsplats.

(Föreslagen lydelse)

------------ ej meddelas.

allmänna vägar.

21

§•

Barn under femton år må ej med­

verka vid offentlig teaterföreställ­

ning, cirkusföreställning, tivoli- och

marknadsnöjen eller därmed jäm­

förlig offentlig tillställning. Länssty­

relsen och i Stockholm polismyndig­

heten äger dock medgiva undantag,

om deltagandet kan anses icke men­

ligt inverka på barnets andliga eller

fysiska hälsa.

Vid offentlig-------------------------------

Beträffande biografföreställning, —

Barn under femton år må ej med­

verka vid offentlig teaterföreställ­

ning, cirkusföreställning, tivoli- och

marknadsnöjen eller därmed jäm­

förlig offentlig tillställning. Länssty­

relsen äger dock medgiva undantag,

om deltagandet kan anses icke men­

ligt inverka på barnets andliga eller

fysiska hälsa.

utan våda.

------särskilt föreskrivet.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Ärende om tillstånd enligt 2 §, som före utgången av år 1967 är anhängigt

hos överståthållarämbetet, skall överlämnas till polismyndigheten i Stock­

holm för vidare handläggning.

Ärende om undantag från förbudet i 21 §, som före utgången av år 1967

är anhängigt hos polismyndigheten i Stockholm, skall överlämnas till läns­

styrelsen i Stockholms län för vidare handläggning.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

21) Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 62 § vägtrafikförordningen

den 28 september 1951 (nr 648)

Härigenom förordnas, att 62 § vägtrafikförordningen den 28 september

19511 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

62

1 mom. Det åligger länsstyrelse

att före mars månads utgång varje

år utfärda kungörelse om vägar och

gällande lokala trafikföreskrifter in­

om länet enligt de närmare grunder

statens trafiksäkerhetsverk bestäm­

mer. Vad nu sagts om länsstyrelse

skall i Stockholm gälla trafiknämn­

den.

Kungörelsen, vilken skall mot er­

sättning tillhandahållas allmänhe­

ten, skall översändas till statens tra­

fiksäkerhetsverk, statens vägverk,

transportnämnden samt chefen för

försvarsstaben. Av trafiknämnden i

Stockholm utfärdad kungörelse skall

därjämte insändas till överståthållar-

ämbetet.

2 m o m. För allmänheten skall i

Stockholm hos polismyndigheten och

eljest hos länsstyrelsen hållas till­

gänglig en i lämplig skala upprättad

karta, varå, enligt de närmare grun­

der vägverket bestämmer, upptagits

de allmänna vägar inom länet, vilka

äro tillåtna för trafik med motor­

drivna fordon.

Kopia av

1 in o in. Det åligger länsstyrelse

att före mars månads utgång varje

år utfärda kungörelse om vägar och

gällande lokala trafikföreskrifter in­

om länet enligt de närmare grunder

statens trafiksäkerhetsverk bestäm­

mer.

Kungörelsen, vilken skall mot er­

sättning tillhandahållas allmänhe­

ten, skall översändas till statens tra­

fiksäkerhetsverk, statens vägverk,

transportnämnden samt chefen för

försvarsstaben.

2 m o m. För allmänheten skall

hos länsstyrelsen hållas tillgänglig en

i lämplig skala upprättad karta,

varå, enligt de närmare grunder väg­

verket bestämmer, upptagits de all­

männa vägar inom länet, vilka äro

tillåtna för trafik med motordrivna

fordon.

vara tillfyllest.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

1 Senaste lydelse av 62 § se 1967: 323.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

23

22) Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående

yrkesmässig automobiltrafik m. m.

Härigenom förordnas, att 15 §, 29 § 1 mom. och 41 § förordningen den 25 oktober 1940 angående yrkesmässig automobiltrafik in. m.1 skall erhålla änd­ rad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

15 §.

Har transportnämnden---------------- ---- beslutet angår. Har länsstyrelse------- -------- -— även annat län, länsstyrelsen i det länet. Av länsstyrelse — ------------—• i annat län, länsstyrelsen i det länet. Av trafiknämnd meddelat beslut Av trafiknämnd meddelat beslut om trafiktillstånd skall delgivas om trafiktillstånd skall delgivas länsstyrelsen. I Stockholm skall dock länsstyrelsen. sådant meddelande icke tillställas över ståthållar ämbetet.

Vad sålunda-----—------------ — i trafiktillstånd. Om anslag — -— ---------------------------------i 44 §.

29 §.

1 m o in. Utövare av------------------- som fastställas i fråga om beställningstrafik —------- ---------- ordningsstadgan angiver, i fråga om annan trafik, vartill trafiknämnden i Stockholm medde­ lat tillstånd, av överståthållarämbetet

samt i------------------— meddelat trafiktillståndet. Vad nu —---------------—------------andra stycket.

41 §.

Uttrycken väg---------------------A vägtrafikförordningen. Med traktortåg--------------------- tillkopplat släpfordon. Att ärende,------------ -— ■—• -— •—• — av trafiknämnd.

Den befattning med ärenden angå­ ende beställningstrafik för godsbe­ fordran och uthgrningsrörelse, som enligt denna förordning tillkommer länsstyrelse, skall i Stockholm i stäl­ let tillkomma trafiknämnden.

1 Senaste lydelse av 15 § se 1967: 324, av 41 § se 1964: 733 och av 29 § 1 mom. se 1965: 910.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

Ärende om beställningstrafik för godsbefordran och uthyrningsrörelse,

som vid utgången av år 1967 är anhängigt hos trafiknämnden, skall över­

lämnas till länsstyrelsen i Stockholms län för vidare handläggning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

25

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland,

i statsrådet på Stockholms slott den 20 oktober 1967.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-E

ric

Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Lundkvist, anmä­

ler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

författningsändringar med anledning av sammanslagning av överståthållar-

ämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län samt anför.

Med stöd av riksdagens beslut (prop. 1967:77, SU 97, rskr 221) har

Kungl. Maj :t den 25 maj 1967 förordnat att Stockholms stad och Stock­

holms län den 1 januari 1968 skall läggas samman till ett nytt län, kallat

Stockholms län, och att som en följd härav länsstyrelsen i nuvarande Stock­

holms län skall slås samman med överståthållarämbetet (ÖÄ) till en läns­

styrelse för det nya länet. Kungl. Maj :t har därvid också fastställt organisa­

tionen för den nya länsstyrelsen.

I prop. 1967: 77 anfördes att reformen föranledde åtskilliga författnings­

ändringar. Denna fråga skulle prövas senare. En kartläggning av de be­

stämmelser som bör ändras i detta sammanhang har gjorts inom kommu­

nikationsdepartementet i samarbete med ÖÄ, länsstyrelsen i Stockholms

län, de centrala ämbetsverk som berörs samt Svenska kommunförbundet,

Svenska stadsförbundet och Svenska landstingsförbundet. Ändringarna är

av i stort sett endast formell natur. Vissa ändringar i taxeringsförordningen

den 23 november 1956 (nr 623) anmäls senare denna dag av chefen för fi­

nansdepartementet i samband med förslag om ändrade regler för beskatt­

ning av realisationsvinst på fastigheter in. m.

Generell bestämmelse att föreskrift om ÖÄ skall avse den nya

länsstyrelsen1

Genom kungörelsen den 21 februari 1919 (nr 69) angående innebörden

i vissa fall av benämningen länsstyrelse har förordnats, att när benäm­

ningen länsstyrelse används av Kungl. Maj :t eller annan statsmyndighet

1 Förslag 1 i propositionen.

26

med länsstyrelse skall avses också ÖÄ, om annat inte anges eller uppenbar­

ligen framgår av förhållandena. I ett stort antal författningar som innehål­

ler bestämmelser som avser länsstyrelse nämns ändå ÖÄ vid sidan av läns­

styrelse. Det anges alltså i dessa fall uttryckligen att bestämmelserna är

tillämpliga också på ÖÄ.

I fråga om vissa slag av ärenden som ankommer på länsstyrelse har ÖÄ

en särställning på det sättet att ärende som saknar anknytning till visst län

eller till Stockholms stad skall handläggas av ÖÄ.

ÖÄ:s uppgifter av de slag som nu har berörts skall den 1 januari 1968

övertas av den nya länsstyrelsen. Vad som f. n. föreskrivs om ÖÄ i dessa fall

skall alltså därefter i stället gälla den nya länsstyrelsen. Ifrågavarande be­

stämmelser bör ändras i sådana författningar där också andra ändringar

skall göras i detta sammanhang. På det sättet kommer de flesta av dessa

bestämmelser att ändras. Återstående fall bör regleras genom en generell

bestämmelse enligt vilken vad som är föreskrivet om ÖÄ fr. o. m. den 1

januari 1968 skall avse den nya länsstyrelsen.

Jag föreslår att bestämmelsen ges i en särskild lag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

Ändringar i författningar med bestämmelser att ÖÄ skall fullgöra uppgift

som annars ankommer på polismyndighet

Det förekommer att ÖÄ ålagts uppgifter som utanför Stockholm ankom­

mer på den lokala polismyndigheten.

Enligt 3 § lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207j1 får lotteri under

vissa förutsättningar anordnas efter anmälan till polismyndigheten och

under vissa andra förutsättningar efter ansökan. Ansökan skall göras hos

polismyndigheten om insatserna uppgår till högst 5 000 kr. och hos läns­

styrelsen om insatserna uppgår till högst 50 000 kr. I Stockholm skall an­

sökan dock alltid göras hos ÖÄ.

Enligt vapenförordningen den 10 juni 19i9 (nr MO)2 skall tillstånd till

innehav av vapen och ammunition sökas hos polismyndigheten i den ort

där sökanden har sitt hemvist. Den som har sitt hemvist i Stockholm skall

dock söka tillstånd hos ÖÄ (5 § 1 inom., 7 §, 21 § 1 mom. och 29 §). Tillstånd

att förvärva vapen och ammunition för verkskyddsändamål söks hos polis­

myndigheten där verkskyddet är anordnat eller, om det är anordnat i Stock­

holm, hos ÖÄ (41 § 2 mom.).

Enligt 1 § förordningen den 5 juni 1959 (nr 325) om handel med preven­

tivmedel3 skall den som vill idka handel med preventivmedel från annat

försäljningsställe än apotek eller läkemedelsförråd söka tillstånd, i Stock­

1 Förslag 17 i propositionen.

27

holm hos ÖÄ och annars hos polismyndigheten i den ort där försäljningen

skall bedrivas.

Enligt 2 § allmänna orclningsstadgan den U december 1956 (nr 617J1

meddelas tillstånd till upplåtelse av allmän plats för försäljningsändamål i

Stockholm av ÖÄ. I landet i övrigt meddelas sådant tillstånd av polismyndig­

heten. Tillstånd till upplåtelse för annat ändamål meddelas — även i

Stockholm — av polismyndigheten.

I de fall som nu har berörts är alltså ÖÄ första instans men länsstyrelse

andra instans. Det torde av både praktiska och principiella skäl vara ute­

slutet att i det nya länet tillämpa en ordning som innebär att länsstyrelsen

prövar vissa ärenden som första instans om de har anknytning till Stock­

holms stad men som besvärsmyndighet om de har anknytning till annan

del av länet. En enhetlig handläggningsordning bör alltså tillämpas i det

nya länet för de ärenden som det nu är fråga om. Särskilda skäl kan inte

anföras för en annan ordning än den som f. n. gäller utanför Stockholm.

De bestämmelser som jag nu har redogjort för bör därför ändras så att

samma regler kommer att gälla för det nya länet och för landet i övrigt.

Ärende som före den 1 januari 1968 anhängiggjorts hos ÖÄ men inte slut­

ligt avgjorts av ämbetet bör lämnas över till polismyndigheten i Stockholm.

Detsamma gäller vapenregister som har förts hos ÖÄ.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

Ändringar i författningar med bestämmelser att i Stockholm länsstyielse-

nppgift skall fullgöras av polismyndighe en resp. trafiknämnden

I några fall har uppgift, som annars ankommer på länsstyrelse, för Stock­

holms de! lagts på den lokala polismyndigheten eller på trafiknämnden.

Enligt 21 § allmänna ordningsstadgan1 får barn under 15 år inte med­

verka vid vissa offentliga tillställningar. Länsstyrelsen och i Stockholm

polismyndigheten får dock medge undantag från förbudet om det inte kan

anses inverka menligt på barnets andliga eller fysiska hälsa att delta i till­

ställningen.

I 61 § vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648 )2 finns be­

stämmelser om lokala trafikföreskrifter. Vissa slag av sådana föreskrifter

meddelas av länsstyrelsen och vissa av trafiknämnden. Enligt 62 § 1 mom.

skall länsstyrelsen utfärda kungörelse om vägar och lokala trafikföreskrif­

ter i länet. I Stockholm fullgörs denna uppgift av trafiknämnden. Kungö­

relse som trafiknämnden utfärdar skall sändas in till ÖÄ. Enligt 62 § 2

mom. skall i Stockholm hos polismyndigheten och i landet i övrigt hos läns­

styrelsen hållas tillgänglig en karta som upptar de allmänna vägar inom

länet som är tillåtna för trafik med motordrivna fordon.

1 Förslag 20 i propositionen.

28

Enligt 41 § fjärde stycket förordningen den 25 oktober 1950 (nr 910) an­

gående yrkesmässig trafik m.m.1 utövas den befattning med ärenden om

beställningstrafik för godsbefordran och uthyrningsrörelse, som enligt för­

ordningen tillkommer länsstyrelse, i Stockholm i stället av trafiknämnden.

Talan mot trafiknämndens beslut förs hos ÖÄ (44 §). Enligt 29 § 1 mom.

fastställer ÖÄ taxa för viss yrkesmässig trafik som trafiknämnden i Stock­

holm meddelar tillstånd till. I landet i övrigt fastställs taxan i motsvarande

fall av den myndighet som bär meddelat tillståndet. Enligt 15 § fjärde styc­

ket delges länsstyrelsen trafiktillstånd som trafiknämnd har meddelat. I

Stockholm skall dock inte ÖÄ delges.

Också dessa uppgifter bör handläggas enhetligt i det nya länet. Övervä­

gande skäl talar för att i fråga om dessa ärenden samma regler bör gälla

för det nya länet och för landet i övrigt. De bestämmelser som jag nu har re­

dogjort för bör ändras i enlighet härmed. Därvid bör bestämmelserna i 62 §

1 mom. vägtrafikförordningen att kungörelse skall sändas till ÖÄ och i

15 § förordningen om yrkesmässig trafik att beslut om trafiktillstånd inte

skall delges ÖÄ upphävas.

Ärende om beställningstrafik för godsbefordran och uthyrningsrörelse

som före den 1 januari 1968 anhängiggjorts hos trafiknämnden i Stock­

holm men inte slutligt avgjorts av nämnden bör lämnas över till länssty­

relsen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

Ändringar i författningar med vissa bestämmelser om tjänstemän vid

länsstyrelse resp. ÖÄ

I flera författningar finns bestämmelser om tjänstemän vid länsstyrelse

resp. ÖÄ som inte kan tillämpas på den nya länsstyrelsen, eftersom den­

nas organisation och vissa tjänstebenämningar kommer att avvika både

från vad som f. n. gäller för ÖÄ och i fortsättningen skall gälla för de andra

länsstyrelserna.

Bestämmelserna bör därför anpassas till den organisation och de tjänste-

beteckningar som skall tillämpas för den nya länsstyrelsen. Vad som skall

gälla i dessa avseenden har fastställts genom statsmakternas inledningsvis

nämnda beslut.

1 Förslag 22 i propositionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

29

Kommunallagen den 1 mars 1957 (nr 50) för Stockholm1

7 §•

Enligt denna paragraf får överståthållaren och underståthållaren samt kanslidirektörerna och skattedirektören vid ÖÄ inte väljas till stadsfullmäk­ tige. På grund av hänvisning i 32 och 47 §§ samt 51 § 1 mom. gäller valbar- hetshindret också vid val av ledamöter och suppleanter i nämnder.

I den nya länsstyrelsen skall en landshövding vara chef samt en läns- överdirektör souschef och landshövdingens ställföreträdare. Vid ÖÄ är kanslidirektörerna och skattedirektören chefer för var sin avdelning. I den nya länsstyrelsen skall finnas fem avdelningar — allmänna avdelningen och planeringsavdelningen med en landssekreterare som chef för vardera avdelningen, kameral- och uppbördsavdelningen och prövningsnämndsav- delningen med en landskamrerare som chef för vardera avdelningen samt taxeringsavdelningen med en taxeringsdirektör som chef.

Valbarhetshindret bör fr. o. m. den 1 januari 1968 gälla landshövdingen, länsöverdirektören och samtliga avdelningschefer. Tjänstetitlarna på av­ delningscheferna bör inte anges i lagtexten. Jag förordar att bestämmelsen utformas i enlighet härmed.

18 §.

Enligt denna paragraf får överståthållaren eller när han är hindrad underståthållaren vara närvarande vid stadsfullmäktiges sammanträden och delta i överläggnnigarna men ej i besluten.

Någon saklig ändring i vad som sålunda gäller bör inte göras i detta sammanhang. Bestämmelsen bör emellertid ändras så att den kommer att gälla landshövdingen och länsöverdirektören i det nya länet.

I 9, 11 och 14 §§, 15 § 1 inom., 34, 56, 65, 74, 76—77 och 79—82 §§ bör ordet »överståthållarämbetet» bytas ut mot »länsstyrelsen». I några av pa­ ragraferna bör också vissa andra formella ändringar göras.

Lagen den 2 juni 1961 (nr 436) om församlingsstyrelse2

10

§.

Enligt denna paragraf får — förutom biskop — landshövding, landssek­ reterare och landskamrerare inte utses till kyrkofullmäktige. I Stockholm gäller motsvarande valbarhetshinder överståthållaren och underståthålla­ ren samt kanslidirektörerna och skattedirektören vid överståthållarämbe­ tet. På grund av hänvisning i 33 §, 40 § 2 mom. och 45 § gäller valbarhets­ hindret också vid val av fullmäktige i kyrklig samfällighet, av församlings- delegerade samt av ledamöter och suppleanter i kyrkoråd.

1 Förslag 2 i propositionen.

30

Bestämmelsen bör ändras så att valbarhetshindret kommer att gälla —

förutom landshövding och biskop — länsöverdirektör och avdelningschef

vid länsstyrelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

13 och 86 §§.

I dessa paragrafer bör ordet »överståthållarämbetet» bytas ut mot »läns­

styrelsen».

Kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753)1

Enligt 7 § får den ledande tjänstemannen hos kommun samt landshöv­

ding, landssekreterare och landskamrerare inte utses till fullmäktige. På

grund av hänvisning till paragrafen i 32, 45, 47 och 48 §§ gäller motsva­

rande valbarhetshinder också vid val av ledamöter och suppleanter i nämn­

der.

Bestämmelsen bör ändras så att valbarhetshindret kommer att gälla —

förutom den ledande tjänstemannen hos kommun och landshövding — läns­

överdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse.

Landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319)2

8

§.

Enligt denna paragraf får den ledande tjänstemannen hos landstings­

kommun, landshövding, landssekreterare och landskamrerare inte väljas till

landstingsman eller suppleant för honom. På grund av hänvisning i 43 och

54 §■§ gäller valbarhetshindret också vid val av ledamöter och suppleanter i

nämnder.

Bestämmelsen bör ändras så att valbarhetshindret kommer att gälla —

förutom den ledande tjänstemannen hos landstingskommun och landshöv­

ding — länsöverdirektör och avdelningschef hos länsstyrelse.

29 §.

Enligt denna paragraf har landshövdingen rätt att närvara vid lands­

tingets sammanträden och delta i överläggningarna men ej i besluten. Den­

na rätt utövas, om landshövding inte är tillsatt, av den i tjänsten äldste av­

delningschefen och, om landshövdingen är hindrad, av den avdelningschef

som landshövdingen förordnat att närvara eller, om sådant förordnande

inte meddelats, av den i tjänsten äldste avdelningschefen.

I det nya länet bör i första hand länsöverdirektören få rätt att närvara

när landshövding inte är tillsatt eller när landshövdingen är förhindrad.

1 Förslag 4 1 propositionen.

När länsöverdirektör inte är tillsatt eller när länsöverdirektören är förhind­

rad bör denna rätt i stället tillkomma den i tjänsten äldste avdelningschefen.

Jag förordar att bestämmelsen utformas i enlighet med vad jag nu sagt.

Förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt1

Enligt 26 § tredje stycket skall i skatteärende företes bevis om taxerings­

värde för aktie som inte är börsnoterad. Beviset utfärdas av landskamrera-

ren i länet. I den nya länsstyrelsen kommer de uppgifter som behövs för

sådant taxeringsbevis att finnas lättast tillgängliga på taxeringsavdelningen.

Denna förestås av taxeringsdirektören. Bestämmelsen bör därför ändras så

att uppgiften att utfärda taxeringsbevis i Stockholms län skall fullgöras av

taxeringsdirektören.

I 44 § bör ordet »överståthållarämbetet» bytas ut mot »länsstyrelsen i

Stockholms län». Vidare bör 70 §, som innehåller en föreskrift att vad som

sägs i förordningen om länsstyrelse beträffande Stockholm skall gälla ÖÄ,

upphävas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

31

Förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt2

Skattedirektören resp. förste taxeringsintendenten vid ÖÄ har vissa upp­

gifter enligt 4 § andra stycket, 13 § första stycket samt 15 § 1 och 2 mom.

Dessa uppgifter bör i den nya länsstyrelsen tillkomma taxeringsdirektören

med rätt för denne att delegera uppgiften till förste taxeringsintendent som

inte är chef för kontor. Motsvarande bör gälla i fråga om den befogenhet

att förordna om taxeringsrevision som enligt 9 § 3 mom. tillkommer förste

taxeringsintendent. Paragraferna bör ändras i enlighet härmed.

Enligt 3 § andra stycket finns ett särskilt kupongskattekontor som lyder

under ÖÄ. I paragrafen bör ordet »överståthållarämbetet» bytas ut mot

»länsstyrelsen i Stockholms län».

Förordningen den 1 december 1959 (nr 507) om allmän varuskatt3

Bestämmelser om förste taxeringsintendent finns i 25 §, 41 § 1 mom.

samt 44, 76 och 80 §§. Bestämmelserna bör i det nya länet gälla taxerings­

direktören. Denne bör ha rätt att delegera uppgift som enligt bestämmel­

serna tillkommer honom till förste taxeringsintendent som inte är chef för

kontor. En bestämmelse härom bör införas som ett nytt andra stycke i

6

§.

1 Förslag 6 i propositionen.

32

Kungl. Maj. ts proposition nr 162 år 1967

Förordningen den 21 maj 1965 (nr 153) om särskild skatteberäkning i vissa

fall för makar1

Enligt 9 och 11 §§ skall underrättelse i vissa fall lämnas till taxerings-

intendenten i länet. I det nya länet bör underrättelse sändas till taxerings-

direktören. Bestämmelserna bör ändras i enlighet härmed. Samtidigt bör

ordet »taxeringsintendenten» ändras till »förste taxeringsintendenten».

Förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa

byggnadsarbeten2

Enligt 11 § får granskning ske av byggherres bokföring enligt vad förste

taxeringsintendenten bestämmer. Taxeringsförordningen äger därvid mot­

svarande tillämpning. I det nya länet bör befogenheten att förordna om

granskning tillkomma taxeringsdirektören. Det bör föreskrivas i paragra­

fen. På grund av hänvisningen till taxeringsförordningen kommer att gälla

att taxeringsdirektören har rätt att delegera uppgiften till förste taxerings-

intendent som inte är chef för kontor.

Ändringar i författningar som innehåller bestämmelser om vissa

länsnämnder m. m.

Skollagen den 6 juni 1962 (nr 319)3

Enligt 4 § finns i varje län såsom statsmyndighet för skolorna en läns-

skolnämnd. För Stockholms stad och län utövas länsskolnämndens uppgif­

ter av en gemensam skolnämnd. Lagens bestämmelser om länsskolnämnd

gäller i tillämpliga delar den gemensamma skolnämnden. Denna samman­

sätts på ett något annat sätt än länsskolnämnderna (22 §). Den gemensam­

ma skolnämnden fungerar alltså f. n. som länsskolnämnd i det område som

motsvarar det nya länet. I det nya länet bör nämnden också ha beteckning­

en länsskolnämnd. Statsmakterna tog senast år 1964 ställning till frågan om

den gemensamma skolnämndens sammansättning (prop. 1964:83 s. 89,

L2U 53, rskr 319). Några skäl för att nämnden som länsskolnämnd i det nya

länet skall sammansättas på annat sätt torde inte finnas.

Detta ställningstagande föranleder vissa formella ändringar i 22 och 41 §§.

Uppdragen för ledamöter och suppleanter i den gemensamma skolnämn­

den bör fr. o. m. den 1 januari 1968 gälla länsskolnämnden. Jag förordar en

övergångsbestämmelse härom.

1 Förslag 9 i propositionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

33

Lagen den 27 juli 1954 (nr 579) om nykterhetsvård1

Enligt 3 § skall i varje kommun finnas en kommunal nykterhetsnämnd

och i varje län en länsnykterhetsnämnd. Stockholm står f. n. utanför läns-

nykterhetsnämndsorganisationen. I fråga om organisationen av nykterhets-

vården i Stockholm gäller särskilda bestämmelser som efter förslag av

stadsfullmäktige fastställs av Kungl. Maj :t. Den ordning som f. n. tillämpas

i Stockholm innebär att den kommunala nykterhetsnämnden i stort sett full­

gör de uppgifter som i länen ankommer på länsnykterhetsnämnden.

En huvudprincip vid organisationen av länsförvaltningen i det nya länet

har varit att föra samman sådana statliga regionala organ som inte redan

är gemensamma för Stockholms stad och län (jfr prop. 1967: 77, s. 46). I

fråga om länsnykterhetsnämndsorganisationen anförde emellertid socialsty­

relsen i sitt remissyttrande över den promemoria som låg till grund för pro­

positionen att nuvarande ordning borde bestå. I samband med en föreståen­

de allmän översyn av förvaltningsorganisationen i länen kommer även frågan

om länsnykterhetsnämndsorganisationen under prövning. På grund härav

finner jag övervägande skäl tala för att någon ändring av nuvarande ord­

ning inte vidtas i detta sammanhang.

Detta ställningstagande föranleder ändring i 3 § och i 9 § som innehåller

bestämmelser om val av ledamöter i länsnykterhetsnämnd.

I 9 § bör dessutom göras en formell jämkning med hänsyn till att medi­

cinalstyrelsen den 1 januari 1968 slås samman med socialstyrelsen till en

ny central förvaltningsmyndighet, socialstyrelsen.

Rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521)2

Enligt 13 § tillkommer rätt till utminutering ett detalj handelsbolag. Till

bolaget skall i varje län finnas anknuten en rådgivande nämnd som skall

yttra sig i frågor om försäljning av rusdrycker.

Stockholms stad torde vid tillämpningen av denna bestämmelse betraktas

som ett län.

Enligt 74 § skall den rådgivande nämnden bestå av två ledamöter som

länsstyrelsen utser, två ledamöter som landstinget väljer och en ledamot som

utses av länsnykterhetsnämnden. Finns inom ett län mer än en landstings­

kommun eller finns inom län stad som inte tillhör landstingskommun,

väljer landstingen respektive landstinget och staden vardera två ledamöter.

I Stockholm utser ÖÄ två ledamöter, stadsfullmäktige två ledamöter och sta­

dens nykterhetsnämnd en ledamot. För varje ledamot utses på samma sätt

suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för fyra kalenderår.

I det nya länet bör finnas en enda rådgivande nämnd. Det kommer att

1 Förslag 12 i propositionen.

34

gälla enligt 13 § utan att någon ändring behöver göras i paragrafen. Leda­

möter och suppleanter i nämnden bör utses på samma sätt som i andra län

där det finns stad som inte tillhör landstingskommun. Med hänsyn till den

särskilda organisationen av nykterhetsvården i länet bör dock länsnykter-

hetsnämnden och nykterhetsnämnden i Stockholms stad utse var sin leda­

mot. 74 § bör ändras i enlighet härmed.

Det är av praktiska skäl inte möjligt att utse den nya nämnden före den

1 januari 1968. De två nämnder som finns nu och för vilka ledamöter och

suppleanter har utsetts för mandatperioden den 1 januari 1967—den 31 de­

cember 1970 bör därför fortsätta verksamheten t. o. in. den 30 juni 1968.

Den nya nämnden bör utses för återstoden av den nuvarande mandatperio­

den, dvs. för tiden fram till utgången av år 1970.

I 35 § bör ordet »överståthållarämbetet» bytas ut mot »länsstyrelsen i

Stockholms län».

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

Vissa andra författningsändringar

Formella jämkningar bör ske i 3 § lagen den 29 juli 1966 (nr 454,) om

företagsinteckning1, 1 § förordningen den 14 juni 1933 (nr 357) om åsät­

tande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å fastighet2 och 1 § förord­

ningen den 3 juni 1960 (nr 267) angående skogsvårdsstyrelser3.

Hemställan

I enlighet med det anförda har inom kommunikationsdepartementet upp­

rättats förslag till

1) lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och

länsstyrelsen i Stockholms län,

2) lag om ändring i kommunallagen den 1 mars 1957 (nr 50) för Stock­

holm,

3) lag angående ändring i lagen den 2 juni 1961 (nr 436) om församlings-

styrelse,

4) lag om ändrad lydelse av 7 § kommunallagen den 18 december 1953

(nr 753),

5) lag om ändrad lydelse av 8 och 29 §§ landstingslagen den 14 maj 1954

(nr 319),

6) förordning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416)

om arvsskatt och gåvoskatt,

7) förordning angående ändring i förordningen den 12 februari 1943 (nr

44) om kupongskatt,

1 Förslag 14 i propositionen.

2

»

15 »

i>

3

» 16 *

8) förordning angående ändrad Igdelse av 6 § förordningen den 1 decem­

ber 1959 (nr 507) om allmän varuskatt,

9) förordning angående ändrad Igdelse av 9 och 11 §§ förordningen den

21 maj 1965 (nr 153) om särskild skatteberäkning i vissa fall för makar,

10) förordning angående ändrad lydelse av 11 § förordningen den 24

februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,

11) lag om ändring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319),

12) lag angående ändrad lydelse av 3 och 9 §§ lagen den 27 juli 1954

(nr 579) om nykterhetsvård,

13) förordning om ändrad lydelse av 35 och 74 §§ rusdrycksförsäljnings-

förordningen den 26 maj 1954 (nr 521),

14) lag angående ändrad lydelse av 3 § lagen den 29 juli 1966 (nr 454)

om företagsinteckning,

15) förordning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 14 juni

1933 (nr 357) om åsättande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å

fastighet,

16) förordning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 3 juni 1960

(nr 267) angående skogsvårdsstyrelser,

17) förordning om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen den 19 maj

1939 (nr 207),

18) förordning om ändring i vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr

340),

19) förordning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 5 juni

1959 (nr 325) om handel med preventivmedel,

20) kungörelse om ändrad lydelse av 2 och 21 §§ allmänna ordningsstad-

gan den 14 december 1956 (nr 617),

21) förordning om ändrad lydelse av 62 § vägtrafikförordningen den 28

september 1951 (nr 648),

22) förordning om ändring i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910)

angående yrkesmässig automobiltrafik m. m.

Jag hemställer att Kungl. Maj :t genom proposition dels föreslår riksda­

gen att antaga förslagen vid 1—17, dels inhämtar riksdagens yttrande över

förslagen vid 18—22.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967

35

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

MARCUS BOKTIl. STHLMI967 B70S77

Ur protokollet:

Britta Gyllensten