Prop. 1967:168

('angående viss konsult\xad verksamhet inom televerket',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

1

Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående viss konsult­

verksamhet inom televerket; given Stockholms slott den 3 november 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Svante Lundkvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framläggs förslag avseende en teleteknisk konsultverk­ samhet, som skall inriktas på främst utvecklingsländerna. Avsikten är att verksamheten skall drivas i form av ett statligt aktiebolag under telever­ ket. För att täcka medelsbehovet för verksamheten behövs 360 000 kr. för aktieteckning i bolaget, vilket belopp förutsätts belasta investeringsanslaget Teleanläggningar m. m. Därjämte hemställs om riksdagens bemyndigande att ikläda staten garanti intill ett belopp av högst 500 000 kr. för lån till bolaget.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 saml. Nr 168

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland,

i statsrådet på Stockholms slott den 3 november

1967.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Palme, Sven-Eric Nilsson,

Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Lundkvist, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om viss

konsultverksamhet inom televerket och anför.

Televerkets förslag

Svensk teknisk biståndsverksamhet på teleområdet till förmån för

utvecklingsländerna

Televerket har i skrivelse den 12 juni 1967 framlagt vissa förslag i syfte

att utveckla och effektivisera den svenska tekniska biståndsverksamheten

på teleområdet. Som allmän bakgrund till de framlagda förslagen anför tele­

verket bl. a. följande.

Den tekniska biståndsverksamheten till förmån för utvecklingsländerna i

enlighet med Förenta nationernas utvecklingsprogram (the United Nations

Development Programme) bedrivs på telekommunikationernas område un­

der medverkan av Internationella teleunionen (ITU), som är ett av FN:s

fackorgan. Inom ramen för ifrågavarande utvecklingsprogram biträder ITU

med anskaffning av experter för rådgivande, planerande och utbildande

funktioner i utvecklingsländerna, med tillhandahållande av den utrustning

som experterna behöver för sina uppdrag (demonstrations- och undervis­

ningsmateriel, mätningsutrustning etc.), förmedling av stipendier och prak­

tikplatser samt anordnande av seminarier. Inom eller utom ramen för FN:s

utvecklingsprogram biträder ITU även med anskaffning av kvalificerad tek­

nisk personal för operativa tjänster i utvecklingsländernas teleförvaltning­

ar. Den biståndsverksamhet som består i finansieringshjälp till investe­

ringar i utvecklingsländernas telekommunikationer faller utanför FN:s och

ITU:s insatser i anslutning till ifrågavarande utvecklingsprogram. Härvid­

3

lag kan utvecklingsländerna i den utsträckning egna resurser inte förslår antingen vända sig till något av FN :s finansieringsorgan — exempelvis Världsbanken — eller eventuellt söka stöd i anslutning till bilaterala bi- ståndsarrangemang.

ITU:s rekrytering av experter m. in. för uppdrag i utvecklingsländer och dess praktikant-, stipendie- och seminarieverksamhet bedrivs i nära sam­ arbete med de till unionen anslutna teleförvaltningarna och i förekommande fall med de myndigheter för tekniskt bistånd som finns i berörda länder. För Sveriges del har mellan televerket och den svenska styrelsen för inter­ nationell utveckling (SIDA) skett en fördelning av uppgifterna, som inne­ bär att televerket svarar för expertrekryteringen och SIDA — i samverkan med televerket — för stipendie- och praktikantverksamheten. Det kan nämnas, att televerket under femårsperioden 1962—1966 till ITU anmält ett femtiotal svenska teletekniker — huvudsakligen bland verkets egna tjäns­ temän — för experttjänstgöring i utvecklingsländer. Av dem har dock endast en del uttagits. Under samma tid har ett trettiotal stipendiater — delvis dock vid sidan av ITU — beretts tillfälle till praktikanttjänstgöring inom televerket.

Även inom ramen för den bilaterala biståndsverksamhet, som bedrivs i regi av SIDA och som regelmässigt torde vara förenad med ekonomiska åta­ ganden från svensk sida, aktualiseras insatser av televerket. I samman­ hanget kan erinras om ett pågående telekommnnikationsprojekt avseende Pakistan, som administreras av SIDA och i vilket ett antal svenska teletek­ niker engagerats för planering, projektering och arbetsledning i anslut­ ning till en utbyggnad av landets telenät.

I vissa fall förekommer det att ett utvecklingsland — vid sidan om ITU och utan att en bilateral överenskommelse träffats mellan svenska staten och utvecklingslandets regering om svenskt utvecklingsbistånd — gör en framställning på regeringsnivå eller direkt till televerket om tillhandahål­ lande av svensk teleteknisk expertis. Det kan gälla ett utvecklingsland, som exempelvis erhållit finansiellt stöd från något av FN:s långivande organ till en upprustning av landets telekommunikationsväsen men som av olika skäl inte kan eller vill anlita ITU för den erforderliga expertrekryteringen. Det kan också vara fråga om ett land, som planerar en sådan upprustning utan finansiell medverkan från FN. Som exempel kan nämnas att ett relativt stort antal experter från televerket (ca 35 under de senaste femton åren) ställts till den etiopiska teleförvaltningens förfogande för teleteknisk bi­ ståndsverksamhet. Expertinsatser av här ifrågavarande slag med anlitan­ de av anställda inom televerket har även — låt vara i mera begränsad omfattning — gjorts i vissa asiatiska och sydamerikanska länder.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1967

l j Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 16S

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

Behovet av en utbyggd teknisk biståndsverksamhet på teleområdet

På telekommunikationernas område gör sig behovet av tekniskt bistånd

till förmån för utvecklingsländerna starkt gällande. Härtill bidrar inte minst

den snabba tekniska utvecklingen, som successivt skärper kraven på kvali­

ficerade insatser vid planering, projektering och administration av upprust­

nings- och utbyggnadsföretag.

De tekniska biståndskraven avser i första hand eu kvantitativ ökning av

biståndsinsatserna men även en utveckling av formerna för desamma. I

förstnämnda hänseende kan erinras om det förslag, som vid en konferens

år 1965 väcktes inom ITU från vissa utvecklingsländers sida att komplettera

FN:s biståndsprogram med ett särskilt utvecklingsprogram i unionens egen

regi, vilket program skulle finansieras främst med bidrag från unionens

medlemmar. Förslaget behandlades ingående men avvisades med en knapp

majoritet för avslag. Bl. a. hänvisades till de olägenheter som kunde uppstå

genom att FN:s samordning av den multilaterala tekniska biståndsverksam­

heten försvårades. I sammanhanget antogs emellertid en resolution, vari de

tekniskt utvecklade medlemsländerna ävensom berörda instanser inom FN

och ITU uppmanades att var och en på sitt håll vidta lämpliga åtgärder för

att främja och effektivisera det tekniska biståndet på teleområdet.

Från ITU :s sida har under hand framhållits den särskilda betydelse, som

det svenska deltagandet i biståndsverksamheten tillmäts, detta med hänsyn

dels till Sveriges utrikespolitiskt neutrala ställning, dels till det internatio­

nella anseende som det svenska televäsendet åtnjuter. Med hänsyn härtill

har man vädjat till televerket att såvitt möjligt öka de svenska insatserna.

Det erinras här också om de önskemål, som från olika håll framförts om

vidgade möjligheter till opartisk rådgivning och konsultmedverkan. Tele­

verket konstaterar, att i de fall då ett utvecklingsland av olika skäl inte kan

tillgodose sitt biståndsbehov genom hänvändelse till ITU eller inom ramen

för ett bilateralt biståndsavtal med ett industriellt utvecklat land det för

utvecklingslandet återstår att antingen engagera industriella tillverkare in­

om telebranschen eller också anlita fristående konsultföretag för den öns­

kade rådgivningen. Bristen på kvalificerade, av tillverkare oberoende kon­

sulter utgör härvidlag ett problem, som påtalats av såväl utvecklingsländer

som långivande institutioner. Världsbanken har exempelvis funnit angivna

förhållande vara en hämmande faktor vid långivning avseende telekommu-

nikationsprojekt. Företrädare för teleförvaltningar i utvecklingsländer har

vid olika tillfällen understrukit den betydelse som tillgången till en svensk

konsultverksamhet med hänsyn härtill skulle få.

Behovet av en konsultverksamhet har också framhållits av svensk tele-

industri. Bl. a. har ett allvarligt hinder för utvecklingen av telekommunika­

tionerna i utvecklingsländerna angetts vara, att dessa saknar personella re­

surser att administrera driften av teleanläggningarna, sedan dessa väl in­

5

stallerats. Det bedöms därför såsom synnerligen betydelsefullt att möjlig­ heter finns till konsulthjälp i fråga om en telerörelses organisation och drift.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

Formerna för en på utvecklingsländerna inriktad konsultverksamhet

Med hänsyn till utvecklingsländernas stora behov av teleteknisk expertis har televerket övervägt i vad mån förutsättningar finns att utveckla och effektivisera de svenska biståndsinsatserna på detta område. Televerket har därvid funnit, att det som komplement till verkets medverkan i ITU:s hjälp- program och till den av SIDA bedrivna verksamheten bör — på samma sätt som i vissa andra länder, exempelvis Storbritannien, Västtyskland och USA — byggas upp en främst på utvecklingsländerna inriktad konsultverksam­ het. Denna bör avse alla de aktiviteter och problem av organisatorisk, tek­ nisk, trafikal och ekonomisk art, som sammanhänger med teleadministra­ tion. Inom ramen för en sådan konsultverksamhet skall även mera omfat­ tande projekt kunna genomföras. Televerket tänker sig därvid en ordning med särskilda projektledare, under vilka lämpliga experter successivt kopp­ las in på olika delar av de ifrågakommande projekten. Ett sådant tillväga­ gångssätt är utan tvekan rationellare än den ordning, som vanligen till- lämpas vid de av ITU förmedlade expertuppdragen och som innebär, att det direkta ansvaret för ett projekt läggs på en enda person, vilken i princip har att täcka hela det kunskapsområde projektet representerar.

Med hänsyn till den förtroendeställning som ett konsultorgan bör inta i förhållande såväl till de utvecklingsländer vilka anlitar organet som till de organisationer och institutioner, vilka lämnar lån och bidrag till utvecklings­ projekt i berörda länder, föreslås konsultverksamheten i lämplig form bli knuten till televerket. Det erinras dock om att en sådan på utvecklingslän­ derna inriktad konsultfunktion faller utom ramen för televerkets normala verksamhet. Detta förhållande i förening med önskvärdheten, att konsult­ verksamheten kan bedrivas på ett mera obundet sätt än verksställningen medger, motiverar att en fristående Juridisk person tillskapas för ändamå­ let. Därmed kan formerna för expertrekryteringen och konsultaktiviteterna smidigare anpassas till successivt ändrade betingelser och behov. Televerket föreslår sålunda, att för konsultverksamheten bildas ett aktiebolag', vars aktier innehas av televerket och vars firma anger dess anknytning till ver­ ket. Enligt det förslag till bolagsordning, som bilagts televerkets framställ­ ning, bör bolagets firma vara Swedish Telecommunication Consulting aktie­ bolag.

Såsom nämnts bör bolaget kunna åta sig uppdrag av bl. a. organisato­ risk och ekonomisk art, exempelvis medverkan vid den organisatoriska upp­ byggnaden av centrala och regionala teleförvaltningar, vid uppläggningen av budget-, redovisnings- och taxesystem, vid planeringen av anläggnings-, underhålls- och kommersiell verksamhet etc. På utbildningsområdet kan

6

uppdragen avse planering av utbildnings- och kursverksamhet. Vidare kan

det bli fråga om projektering av kopplings- och förbindelsetekniska anlägg­

ningar samt radioanläggningar, medverkan vid anbudsgranskning och leve­

ranskontroll m. m.

En på utvecklingsländerna inriktad konsultverksamhet kan förväntas

fluktuera starkt. För att skapa betingelser för en någorlunda jämn syssel­

sättning för den fast anställda personalen kan det enligt televerket vara

lämpligt att bolaget fyller ut arbetsprogrammet med uppdrag även från

andra än utvecklingsländer.

Då bolagets konsultverksamhet avses komplettera redan existerande akti­

viteter på teleområdet till förmån för utvecklingsländerna, följer härav att

exempelvis den expertrekrytering som televerket f. n. ombesörjer för ITU:s

räkning skall fortsätta i hittillsvarande former. SIDA:s verksamhet berörs

inte på annat sätt än att myndigheten får möjlighet att för sina projekt an­

lita bolaget och att förmedla uppdrag till detta.

Konsultverksamheten förutsätts få eu sådan karaktär, att bolaget åt­

minstone i ett inledningsskede inte behöver ha mer än ett fåtal fast anställ­

da. I övrigt utgår televerket från att bolaget kommer att engagera experter,

vilka anställs för den tid resp. projekt pågår. Därvid kommer bolaget att i

betydande utsträckning vara beroende av möjligheterna att få utnyttja an­

ställda inom televerket. Det är emellertid också önskvärt, att bolaget till­

varatar möjligheterna att för sina konsultuppdrag engagera den expertis,

som finns att tillgå utanför verket. — Televerket konstaterar, att bolagets

beroende av verket för sin personal- och expertrekrytering kan medföra

intressemotsättningar, särskilt om bolagets efterfrågan kommer att avse

mera kvalificerade tjänstemän inom verket. Härav följande olägenheter

torde dock genom lämplig samordning kunna begränsas, därvid förutsätts

att verket får ett bestämmande inflytande över bolagets dispositioner.

Enligt televerkets förslag till bolagsordning skall styrelsen bestå av fem le­

damöter samt två suppleanter för dem. Kungl. Maj :t utser tre av styrelsele-

J damöterna samt en av suppleanterna, medan övriga styrelseledamöter samt

den andra suppleanten väljs av bolagsstämman. Ordföranden förordnas av

Kungl. Maj :t. — Med hänsyn till den samverkan som fordras mellan verket

och bolaget bör majoriteten eller tre av ledamöterna i styrelsen utses bland

ledande befattningshavare inom verket. Av ifrågavarande tre ledamöter för­

utsätts en vara generaldirektören och chefen för verket, som även bör ut­

ses till styrelsens ordförande.

I ekonomiskt hänseende avses att verksamheten skall drivas i affärs­

mässiga former. Bolaget skall sålunda täcka sina kostnader med de arvoden,

som debiteras uppdragsgivarna. Även om något egentligt vinstsyfte inte

föreligger, bör också visst mindre överskott eftersträvas.

Televerket räknar inte med något större kapitalbehov för bolaget. Vid be­

stämningen av det egna kapitalet får man dock — särskilt i ett inlednings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

7

skede och intill dess ekonomisk stabilitet uppnåtts — beakta bolagets be­ hov av rörelsemedel. Enligt förslaget till bolagsordning skall aktiekapitalet utgöra lägst 150 000 kr. och högst 450 000 kr. Vid bolagets start kan aktie­ kapitalet lämpligen bestämmas till 300 000 kr. Aktierna föreslås tecknade till en kurs av 120 %, varigenom den lagstadgade reservfonden omedelbart kan skapas med i företaget obeskattade medel.

Televerket föreslår vidare, att genom fullmäktige i riksgäldskontoret stat­ lig garanti_ ställs för de rörelsemedel i form av lån, som kan komma att be­ hövas. Ett garantibelopp om 300 000 kr. torde i och för sig vara tillräckligt, men med hänsyn till oförutsedda omständigheter kan det finnas skäl att en större garantiram medges, förslagsvis 500 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

Remissyttranden

Över televerkets förslag har yttranden avgetts av SIDA, statskontoret, riksrevisionsverket, kommerskollegium samt Sveriges allmänna exportför­ ening och Sveriges industriförbund. Till kommerskollegiets yttrande har fogats utlåtanden från vissa handelskamrar.

Remissinstanserna har understrukit betydelsen av utökade svenska in­ satser av konsultkaraktär på telekommunikationsområdet samt har i all­ mänhet tillstyrkt eller lämnat utan erinran, att en konsultverksamhet av ifrågavarande slag i lämplig form knyts till televerket.

SIDA framhåller, att enligt dess uppfattning den av televerket föreslagna konsultverksamheten kommer att bidra till att täcka viktiga u-landsbebov och således innebära en värdefull svensk insats. En konsultverksamhet av angivet slag — som kan tillhandahålla en från leverantörsintressen fri­ stående expertis — bedöms också vara av värde i SIDA:s egen verksamhet.

SIDA kan sålunda härigenom få lämplig konsultmedverkan vid den teknisk­ ekonomiska granskningen och resultatbedömningen av de biståndsprojekt, som aktualiseras för Sveriges del. Härjämte ställs ofta krav på fortlöpande konsultinsatser vid genomförandet av de med svenska utvecklingskrediter fi­ nansierade biståndsprojekten. Det kan gälla organisationsutredningar, bygg­ ledning och kontroll samt projektering och teknisk rådgivning.

Sveriges allmänna exportförening och Sveriges industriförbund anför, att det utan tvekan finns ett stort behov i utvecklingsländerna av kvalifice­ rade konsulttjänster på telekommunikationsområdet, vilket behov f. n. inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Bristen på administrativa och tekniska experter är sålunda betydande, och det har kunnat konstateras att åtskilliga av de konsulter som anlitas inte fyller kraven på sakkunskap och objektivitet. Från industrins synpunkt är det särskilt angeläget, att kraven i dessa hänseenden blir bättre tillgodosedda. En sakkunnig och objektiv kon­ sultmedverkan vid projektering och anbudsspecifikation är en förutsättning

8

för att företagen skall få konkurrera på lika villkor vid internationella an-

budstävlingar. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de resurser och

det kunnande som finns samlat inom det svenska televäsendet anser för­

eningen och förbundet det vara angeläget, att en konsultverksamhet av

angivet slag kommer till stånd.

Vad beträffar frågan om de former i vilka verksamheten

skall bedrivas har SIDA, kommerskollegium, Sveriges allmänna ex­

portförening, Sveriges industriförbund och vissa handelskamrar tillstyrkt

eller lämnat utan erinran förslaget om aktiebolagsform.

Enligt SIDA motiveras aktiebolagsformen av kraven på flexibilitet i verk­

samheten. Även det förhållandet att de experter som arbetar med projekt

utomlands med nödvändighet måste ha tillgång till en ordentlig basorganisa­

tion för projektering, konstruktionsarbeten etc. talar för en sådan företags­

form. Kommerskollegium hyser visserligen principiella betänkligheter mot

bolagsformen men vill ändå — framför allt med hänsyn till att det är fråga

opi en verksamhet, som faller utanför televerkets normala ämbetsområde

— biträda förslaget om företagsform. Sveriges allmänna exportförening och

Sveriges industriförbund understryker vikten av att verksamheten kan be­

drivas i tillräckligt obundna och smidiga former och anser, att den med

hänsyn härtill bör organiseras i form av en från televerket fristående juri­

disk person, lämpligen då ett aktiebolag.

Statskontoret och riksrevisionsverket ställer sig däremot tveksamma till

bolagsformen, och vissa handelskamrar anser sig böra avvisa, förslaget i

denna del.

Statskontoret konstaterar, att den ifrågavarande verksamheten är av af­

färsmässig karaktär, närmast jämförbar med den konsultverksamhet som

bedrivs av enskilda företag inom teleområdet. Detta förhållande liksom om­

fattningen av verksamheten och önskvärdheten att hålla denna skild från

den dagliga arbetsrutinen inom televerket kan i och för sig motivera bolags­

formen. Statskontoret ifrågasätter dock, om inte den apparat, som bolags­

bildning medför, är alltför tungrodd och innebär större våld än nöden krä­

ver! En smidigare och från principiella synpunkter mera tilltalande lösning

} synes då vara tillskapandet av ett särskilt institut, som ägs och förvaltas av

; televerket. De principiella skäl som talar för en sådan lösning är att förut­

sättningar därigenom skapas för en insyn i verksamheten och överhuvud

för offentlighetsprincipens tillämpning. — Riksrevisionsverket anför lik­

nande principiella synpunkter mot bolagsformen och uppehåller sig i sam­

manhanget även vid de revisionella aspekterna på denna. Enligt verket finns

det skäl att närmare överväga förutsättningarna för att inordna verksamhe­

ten i televerkets egen organisation.

Av handelskamrarna ger Stockholms handelskammare och handelskam­

maren i Göteborg mera allmänt uttryck åt uppfattningen, att statlig verk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

9

samhet inte bör bedrivas i aktiebolagsform utan att starka skäl kan åberopas

härför. Några sådana skäl anses televerket inte ha anfört i sin skrivelse.

Även Skånes handelskammare och handelskammaren i Karlstad avstyrker

bolagsformen.

I anslutning till de av televerket föreslagna riktlinjerna för kon­

sultbolagets verksamhet uppehåller sig statskontoret vid frågan

om kostnadstäckning. Enligt statskontoret skall de avgifter, som debiteras

företagets kunder, täcka den fulla kostnaden, dvs. såväl arvoden och övriga

löneförmåner till anlitade konsulter som företagets kostnader i övrigt. Det

bör också inkalkyleras en vinst, som är tillräckligt stor för att täcka de för­

luster som kan uppstå beträffande en del uppdrag. Kommerskollegium, som

framhåller att verksamheten bör utformas så att andra konsultföretag ges

möjlighet till konkurrens på i huvudsak lika villkor, understryker med hän­

syn härtill vikten av att principen om full kostnadstäckning tillämpas.

Stockholms handelskammare och Skånes handelskammare framhåller,

att för det fall ett konsultbolag bildas detta inte bör åta sig andra uppdrag

än sådana som avser insatser till förmån för utvecklingsländer.

Departements chefen

Det ekonomiska och tekniska bistånd som från internationella organisa­

tioners och enskilda länders sida lämnas utvecklingsländerna på telekom­

munikationernas område har en betydande omfattning. Ekonomiskt stöd

tillhandahålls genom olika internationella kredit- och finansieringsinstitu­

tioner. Teknisk biståndsverksamhet bedrivs inom ramen för FN :s utveck­

lingsprogram under medverkan av Internationella teleunionen. Betydande

insatser görs också i anslutning till bilaterala biståndsarrangemang.

I den tekniska biståndsverksamheten på teleområdet har det svenska te­

leverket sedan länge varit engagerat. Televerket har sålunda i anslutning till

FN:s utvecklingsprogram och till samarbetet inom Internationella tele­

unionen medverkat vid rekryteringen av experter för olika slags rådgi­

vande, planerande, utbildande och operativa funktioner. Inom ramen för

den svenska bilaterala biståndsverksamhet som bedrivs i SIDA:s regi

aktualiseras också insatser från televerket. Som exempel kan erinras om det

f. n. aktuella projektet avseende en utbyggnad av telekommunikationerna i

Pakistan, vilket administreras av SIDA och för vilket ett antal svenska tele­

tekniker engagerats för planering, projektering och arbetsledning. Tidvis

ganska betydande insatser görs vidare av televerket till förmån för utveck­

lingsländer, som med anlitande av internationell finansieringshjälp eller

egna ekonomiska resurser själva vill svara för utvecklingen av sina tele­

kommunikationer och som — till svenska regeringen eller direkt till tele­

verket — anhåller om medverkan av svensk teleteknisk expertis.

10

Från utvecklingsländernas sida har understrukits angelägenheten av

ökade insatser på här ifrågavarande område och även av en effektivisering

och utveckling av formerna för den tekniska biståndsverksamheten. I det

senare hänseendet har bl. a. framförts önskemål om vidgade möjligheter

till opartisk rådgivning och konsultmedverkan. Särskilda svårigheter att

erhålla sådan möter exempelvis nyssnämnda utvecklingsländer, som av

olika skäl vill genomföra sina telekommunikationsprojekt i egen regi. Ofta

har de inte någon annan möjlighet än att för den önskade rådgivningen

engagera industriföretag inom telebranschen eller enskilda konsultföretag.

Bristen på kvalificerade, av tillverkare oberoende konsulter har påtalats

inte bara av utvecklingsländerna utan även av de internationella finansie­

ringsinstitutionerna, som bl. a. funnit bristen vara en hämmande faktor

vid långivningen för ifrågavarande slag av projekt. Företrädare för utveck­

lingsländerna har i olika sammanhang — under hänvisning bl. a. till Sve­

riges utrikespolitiskt neutrala ställning och till det anseende som det svens­

ka televäsendet åtnjuter — framhållit det värde som en svensk konsult­

verksamhet skulle ha.

Det är mot denna bakgrund televerkets förslag bör bedömas. Förslaget

innebär i korthet, att det under televerket bildas ett särskilt statligt bolag

för en främst på utvecklingsländerna inriktad konsultverksamhet på tele­

området. Verksamheten skall i princip avse alla de aktiviteter och problem

av organisatorisk, teknisk och ekonomisk art, som sammanhänger med tele­

teknisk administration och anläggningsverksamhet. Avsikten är att den skall

drivas i former, som medger en smidig anpassning av arbetsorganisationen

till arten av den uppdragsverksamhet som i olika skeden blir aktuell. Man

tänker sig sålunda en ordning med särskilda projektledare, till vilka på

kontraktsbasis knyts den expertis från televerket eller den enskilda indu­

strin som de ifrågavarande projekten motiverar. Med en sådan ordning bör

enligt televerket den fasta personalen kunna begränsas till ett fåtal anställ­

da. Behovet av eget kapital och lånemedel bedöms också bli förhållandevis

ringa.

Jag anser att en konsultverksamhet av det slag televerket förordat kom­

mer att bli ett värdefullt bidrag i den tekniska biståndsverksamheten till

förmån för utvecklingsländerna. SIDA understryker i sitt yttrande värdet

av den konsultmedverkan som därigenom kan erhållas vid den teknisk­

ekonomiska förprövningen och vid genomförandet av de biståndsprojekt,

som aktualiseras för Sveriges del. Sveriges allmänna exportförening och

Sveriges industriförbund betonar bl. a. de möjligheter till en sakkunnig och

objektiv konsultservice åt utvecklingsländerna i projekterings- och anbuds-

flågor, som verksamheten erbjuder och som är av särskilt värde för indu­

striföretagen med hänsyn till deras önskemål att få konkurrera på lika vill­

kor i anbudssammanhang.

Den omständigheten att konsultverksamheten i första hand avses inrik-

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967

11

lad på utvecklingsländerna bör enligt min mening inte utesluta andra upp­ drag. Det bör sålunda — exempelvis för att utjämna fluktuationer i verk­ samheten — finnas möjlighet att från ut- och inländska kunder motta upp­ drag, som kapacitetsmässigt och med hänsyn till sin art passar in i det övriga arbetsprogrammet.

I fråga om formerna för verksamheten anser jag, att denna bör drivas organisatoriskt fristående från teleförvaltningen. Det är här fråga om upp­ gifter av sådan karaktär att de bör handhas i mera flexibla och obundna former än som televerkets affärsverks- och myndighetsställning medger. Aktiebolagsformen erbjuder härvidlag avgjorda fördelar. Jag tillstyrker därför, att för ändamålet bildas ett särskilt bolag, som bör vara statsägt och ha karaktären av dotterföretag till televerket.

Bolaget bör driva verksamheten affärsmässigt, vilket innebär att kost­ naderna för denna -— inklusive förräntning av det insatta kapitalet — skall täckas av inflytande ersättningar. Dessa bör även medge täckning av de förluster vilka kan uppstå beträffande en del uppdrag.

Jag anser mig kunna godta televerkets bedömning av bolagets kapitalbe­ hov och sättet för dess tillgodoseende. Sålunda bör ett belopp av 300 000 kr. tillföras bolaget som aktiekapital och — genom att aktierna tecknas till en kurs av 120 % -— ett belopp av 60 000 kr. tillföras bolagets reservfond. De medel som behövs för aktieteckningen torde få täckas från det för bud­ getåret 1967/68 anvisade investeringsanslaget Teleanläggningar in. m. För att tillgodose bolagets behov av rörelsemedel bör vidare riksdagens bemyn­ digande inhämtas att ikläda staten garanti för lån åt aktiebolaget intill ett belopp av 500 000 kr.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t före­ slår riksdagen att

a) medge att en teleteknisk konsultverksamhet anordnas i enlighet med vad jag föreslagit i det föregående;

b) bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten garanti intill ett belopp av högst 500 000 kr. för lån till ett av televerket bildat aktiebolag för den angivna kon­ sultverksamheten.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 6 7 0 604