Prop. 1967:36

('angående godkännande av en av Unescos generalkonferens antagen konvention mot dis\xad kriminering inom undervisningen',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

1

Nr 36

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av en

av Unescos generalkonferens antagen konvention mot dis­ kriminering inom undervisningen; given Stockholms slott den 3 mars 1967.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastik­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att godkänna en av generalkonferensen för Förenta Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur (Unesco) antagen konvention mot diskriminering inom undervisningen.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner en av Unescos generalkonfe­ rens vid dess elfte session år 1960 antagen konvention mot diskriminering inom undervisningen.

1 —

Bihang till riksdagens protokoll

1967

.

1

sand

.

Nr

36

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3

mars 1967.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Kling, Edenman, Johansson, Holmqvist, Aspling,

Palme, Sven-Eric Nilsson, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff.

Chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, anmäler efter ge­

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av

en av Unescos generalkonferens den H. december 1960 antagen konvention mot

diskriminering inom undervisningen samt anför.

En utredning om diskriminering inom undervisningen företogs i mitten av

1950-talet inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Utredningen

ingick som ett led i ett omfattande arbetsprogram för åtgärder mot diskrimine­

ring på olika områden av samhällslivet. Vid redovisningen av utredningens re­

sultat våren 1957 underströks behovet av en särskild internationell överenskom­

melse mot diskriminering inom undervisningen. Unesco nämndes som ett lämp­

ligt forum för en sådan överenskommelse. Unescos styrelse beslöt i maj 1958

att ta upp frågan på dagordningen för nästa generalkonferens. Vid sin tionde

session hösten 1958 beslöt generalkonferensen, sedan den konstaterat att olikhe­

ter i fråga om tillfälle till utbildning existerar i många delar av världen, att

upprätta förslag dels till rekommendationer till medlemsstaterna och dels till

en internationell konvention mot olika slag av diskriminering inom undervis­

ningen. Konferensen uppdrog åt Unescos generaldirektör att underställa med­

lemsstaterna utkast till texter och att år 1960 tillsätta en expertgrupp med upp­

gift att utarbeta slutliga textförslag till generalkonferensens elfte session. Den

14 december 1960 antog generalkonferensen med 60 röster mot 2 nedlagda en

konvention kallad »Convention against Discrimination in Education». Sveriges

delegation röstade för konventionens antagande. Generalkonferensen antog där­

jämte enhälligt en rekommendation av samma materiella innehåll som kon­

ventionen.

Konventionen trädde i kraft den 22 maj 1962.

Hittills har 36 stater anslutit sig till konventionen, nämligen Frankrike, Israel,

Centralafrikanska republiken, Storbritannien, Förenade arabrepubliken, Liberia,

Sovjetunionen, Kuba, Bulgarien, Vitryssland, Ukraina, Norge (8.1.63), Kuwait,

Nya Zealand, Tjeckoslovakien, Dahomey, Costa Rica, Danmark (4.10.63), Ar­ gentina, Albanien, Ungern, Rumänien, Polen, Jugoslavien, Libanon, Mongoliet, Filippinerna, Guinea, Madagaskar, Kina, Malta, Nederländerna, Italien, Austra­ lien, Peru och Indonesien.

I skrivelser den 8 november 1961 och den 18 maj 1965 har svenska unescorådet hemställt, att Kungl. Maj:t vidtar erforderliga åtgärder för Sveriges anslutning till konventionen och utfärdar nödvändiga anvisningar för konventionens till- lämpning.

Konventionen torde i engelsk text och svensk översättning få fogas till stats­ rådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 36 år 1967

3

Konventionens innehåll

Konventionen omfattar inledning och nitton artiklar. I artikel 1 definieras uttrycken »diskriminering» och »undervisning». Diskri­ minering innebär varje åtskillnad, uteslutning, begränsning eller fördel på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller andra åsikter, nationellt eller socialt ursprung, ekonomiska villkor eller börd, med syfte eller verkan att upp­ häva eller inskränka likställighet inom undervisningen. Med undervisning (education) avses alla typer och nivåer av undervisning. Som exempel på diskri­ minering inom undervisningen omnämns särskilt fall då en person eller grupp vägras tillträde till undervisning eller hänvisas till undervisning på lägre nivå samt fall då skilda undervisningssystem eller läroanstalter inrättas eller bibehålls för vissa personer eller grupper eller då en person eller grupp påtvingas villkor som är oförenliga med mänsklig värdighet. Enligt artikel 2 skall särundervisning av elever av olika kön inte anses som diskriminering, förutsatt att undervisning­ ens kvalitet och kompetensvärde är desamma för bada grupperna. Särundervisning av religiösa och språkliga skäl innebär inte heller diskriminering, om gängse kva­ litetskrav uppfylls och deltagande i sådan undervisning är frivillig. Under nyss­ nämnda förutsättningar utgör konventionens bestämmelser inte heller hinder för förekomst av privata läroanstalter vid sidan av de offentliga. Artiklarna 3_7 innehåller en uppräkning av de konkreta åtgärder, som staterna har att vidta för att uppfylla konventionens bestämmelser. Enligt artikel 3 skall fördragsslutande stater förbinda sig att upphäva varje författningsbestämmelse, förvaltningsföre­ skrift eller förvaltningspraxis, som innebär diskriminering inom undervisningen. De skall se till, att ingen diskriminering förekommer vid intagning av elever till läroanstalter och inte tillåta någon åtskillnad, annat än på grund av förtjänst eller behov, mellan medborgare i vad avser skolavgifter, stipendier eller andra former av studiehjälp samt nödiga tillstånd och andra anordningar för studier utomlands. De skall inte heller tillåta att myndigheternas bistånd till läroanstal­ ter inskränks eller utökas enbart på grund av att eleverna tillhör en viss grupp.

1* —

Bihang till riksdagens ■protokoll

.

1

samt

.

Nr

36

4

De skall ge utländska medborgare, som är bosatta (resident) inom landet, samma

tillträde till undervisning som de egna medborgarna. Artikel 4 ålägger fördrags­

slutande stater att föra en nationell politik som tillgodoser allas rätt till grund­

läggande undervisning och vidareutbildning efter förmåga. Artikel 5 innehåller

allmänna uttalanden om undervisningens uppgift att främja förståelse mellan

folken och stärka respekten för mänskliga rättigheter, om föräldrars frihet i

fråga om barnuppfostran, om religionsfrihet och om folkminoriteters rätt till egen

undervisningsverksamhet. Enligt artikel 6 skall framtida Unescorekommendatio-

ner mot diskriminering inom undervisningen uppmärksammas. Artikel 7 ålägger

fördragsslutande stater att avge periodiska rapporter till generalkonferensen om

tillämpningen av konventionens bestämmelser. Handläggning av tvister behand­

las i artikel 8. Enligt artikel 9 är reservationer mot konventionen ej tillåtna.

Konventionen innebär enligt artikel 10 ingen minskning av rättigheter enligt

andra internationella avtal, som inte strider mot konventionens bokstav eller

anda. Frågor om ratifikation och ikraftträdande behandlas i artiklarna 12H.

Artikel 15 innehåller regler för konventionens tillämpning beträffande icke själv­

styrande områden. Enligt artikel 16 äger varje fördragsslutande stat när som

helst uppsäga konventionen med verkan tolv månader efter deposition av upp­

sägningsinstrument. Artikel 17 ålägger generaldirektören att underrätta med­

lemsstaterna m. fl. om mottagna ratifikations- och uppsägningsinstrument. En­

ligt artikel 18 får konventionen ändras av Unescos generalkonferens. Ändring

binder endast stater, som ansluter sig till konventionen i dess ändrade lydelse.

Artikel 19 föreskriver registrering av konventionen hos Förenta Nationernas ge­

neralsekretariat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

Remissyttrandena

Yttranden har avgivits år 1961 av skolöverstyrelsen, överstyrelsen för yrkesut­

bildning och läroverkslärarnas riksförbund samt år 1966 av arbetsmarknadssty­

relsen och universitetskanslersämbetet.

Samtliga yttranden från år 1961 har inhämtats av svenska unescorådet och

hänför sig dels till ifrågavarande konvention, dels till den vid samma general­

konferens antagna rekommendationen. Övriga yttranden har avgivits till Kungl.

Maj:t och avser endast konventionstexten.

Skolöverstyrelsen tillstyrker Sveriges anslutning till konventionen.

Dåvarande överstyrelsen för yrkesutbildning hade ingen erinran mot att hit­

hörande frågor görs till föremål för en internationell överenskommelse. Översty­

relsen ansåg dock, att en rekommendation är att föredraga framför en konven­

tion bl. a. med hänsyn till de stora olikheter yrkesskolväsendet företer i olika

länder. Våra yrkesskolor är i princip öppna för alla oberoende av kön, nationa­

litet, ras m. m. Det finns alltså inte några formella hinder för t. ex. en utländsk

o

medborgare att vinna inträde vid svenska yrkesskolor. Överstyrelsen påpekade dock, att det i allmänhet torde föreligga en företrädesrätt för svenska med­ borgare framför utländska, i varje fall om de senare inte är bosatta i Sverige. Vid yrkesskolorna i vårt land utbildas den arbetskraft, som med tiden skall ställas till det svenska näringslivets förfogande. Det är enligt överstyrelsens förmenande därför naturligt, att man i första hand tar in elever som kan för­ väntas stanna kvar i landet efter utbildningens slut. Överstyrelsen har vidare erinrat om de problem som språkfrågan och svårigheterna att bedöma utländska sökandes förkunskaper utgör i det här sammanhanget.

Läroverkslärarnas riksförbund, numera Lärarnas riksförbund, förordar efter­ tryckligt att vårt land ratificerar konventionen. Förbundet framhåller vikten av en överenskommelse med statsrättsligt bindande kraft. Erfarenheter från Unes- cos generalkonferenser tyder enligt förbundet omisskänligt på, att sådana stater där rasfrågorna alltjämt i viss utsträckning kvarstår som olösta, är böjda för att nöja sig med rekommendationer, som lämnar den enskilda nationen fria händer att tillämpa dokumenten. Skulle Sverige inte ratificera en konvention mot ras­ diskriminering, kan det enligt förbundets mening med skäl befaras, att man på sina håll ute i världen skulle komma att tolka detta som om vi trots allt hade något att dölja för internationell insyn på detta viktiga område av de mänskliga rättigheterna.

Med hänsyn bland annat till konventionens syfte tillstyrker arbetsmarknads­ styrelsen att Sverige ratificerar densamma. Beträffande utlänningars tillträde till undervisning framhåller styrelsen att den ökade invandringen från andra länder kan komma att betyda, att ett större antal utländska medborgare än vad som nu är fallet söker sig till utbildningsanstalter av skilda slag i vårt land. Så­ vitt styrelsen kunnat utröna, finns det för närvarande, med något undantag, inte några formella intagningsbestämmelser som hindrar en utländsk medborgare från att vinna inträde vid en utbildningsanstalt. Däremot prövas givetvis hans for­ mella kunskapsnivå och möjlighet att följa undervisningen. De problem som kan komma att uppstå torde enligt arbetsmarknadsstyrelsen i första hand gälla undervisning på universitetsnivå och beröra ett relativt litet antal personer.

Även universitetskanslersämbetet finner övervägande skäl tala för en svensk anslutning till konventionen. Ämbetet vill dock erinra om att kunskaper i svenska ofta utgör förutsättning för att studier skall kunna bedrivas vid svenska läro­ anstalter. Vidare framhåller ämbetet, att det vid överskott av antal sökande till utbildningsplatser inom vissa s. k. spärrade utbildningsvägar kan finnas skäl att i regel lämna svensk sökande företräde framför utländsk, eftersom dessa ut­ bildningsvägar dimensionerats utan hänsyn till att utlänningar kan komma att beredas tillträde. Ett genomförande av den i konventionen förutsatta ordningen torde enligt ämbetet medföra ett utökat behov av sådana utbildningsplatser.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 36 år 1967

6

Departementschefen

De underliggande värderingarna i »Convention against Discrimination in

Education» är allmänt accepterade i vårt land och har, så långt frågan haft ak­

tualitet, länge varit principiellt vägledande för vårt handlande på detta område.

Unescos strävanden att åstadkomma lika villkor för alla människor i fråga om

möjligheter till utbildning, som bl. a. tagit sig uttryck i nämnda konvention, anser

jag förtjäna allt stöd från svensk sida. Såvitt avser svenska medborgare uppfyller

gällande bestämmelser och rådande praxis på undervisningens område helt kon­

ventionens krav. Vad beträffar utländska medborgare är konventionens bestäm­

melser, från vilka det inte medges möjlighet till förbehåll, i vissa avseenden

sådana att en tillämpning på svenska förhållanden kan medföra problem. Enligt

artikel 3 förbinder sig fördragsslutande stater att ge i resp. land bosatta utländska

medborgare samma tillgång till undervisning som de egna medborgarna. När det

gäller tillträde till de icke-obligatoriska utbildningsvägarna kan man som remiss­

instanserna påpekat inte bortse från att personer med enbart utländsk uppfost­

ran och skolgång har ett visst handikapp i konkurrensen med svenska sökande.

Till stor del beror detta på de tillämpande myndigheternas svårigheter att be­

döma kompetensvärdet av utländska betygshandlingar. Språkfrågan är vidare

ett ständigt återkommande problem i det här sammanhanget. Vad beträffar de

s. k. spärrade utbildningsvägarna på universitets- och högskolenivå vill jag även

framhålla, att antalet platser här bestäms bl. a. med hänsyn till vårt lands be­

hov av utbildad arbetskraft.

I artikel 5 framhålls bl. a. det väsentliga i att respektera föräldrars frihet att,

inom ramen för formerna för landets rättstillämpning, tillförsäkra sina barn

en religiös och moralisk uppfostran i överensstämmelse med föräldrarnas egen

övertygelse. I anslutning härtill vill jag erinra om, att statsmakterna vid skilda

tillfällen beslutat om att religionsundervisningen inom det allmänna skolväsen­

det skall vara objektiv, och att det enligt skollagen finns möjlighet till befrielse

från undervisning i kristendoms- resp. religionskunskap för elev som tillhör annat

trossamfund än svenska kyrkan.

Som ett uttryck för Sveriges allmänna inställning till konventionens syften och

vår vilja till internationellt samarbete även på utbildningens område, anser jag

att Sverige bör ratificera konventionen. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t tidi­

gare denna dag godkänt innehållet i tre inom Europarådet upprättade över­

enskommelser, nämligen dels en konvention om tillgodoräknande av studietid

som tillbringats vid utländskt universitet, dels en konvention om erkännande av

utländsk grundexamen för tillträde till fortsatta akademiska studier, dels ett

protokoll om tillträde till universitet och högskolor för innehavare av avgångs­

betyg från utländska skolor. Protokollet utgör ett tillägg till den s. k. europeiska

diplomkonventionen, som Sverige ratificerat år 1960.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 36 år 1967

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna den av Unescos generalkonferens den 14 decem­ ber 1960 antagna konventionen mot diskriminering inom under­ visningen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­ nar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­ visar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

7

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

Bilaga

Konvention mot diskriminering inom undervisningen

Generalkonferensen för Förenta Nationernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur, samlad i Paris till sin ll:e session från den 14 november

till den 15 december 1960,

som erinrar om att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter­

na hävdar principen om icke-diskriminering och förklarar att varje människa har

rätt till undervisning,

som beaktar att diskriminering inom undervisningen kränker de rättigheter

som uttryckts i denna deklaration och

som beaktar att Förenta Nationernas organisation för uppfostran, veten­

skap och kultur enligt sin stadga har till ändamål att åstadkomma samarbete

mellan länderna i syfte att främja allmän respekt för mänskliga rättigheter och

lika tillträde för alla till undervisning,

som inser att Förenta Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap

och kultur, samtidigt som den respekterar olikheterna i de nationella undervis­

ningssystemen, följaktligen är skyldig inte bara att fördöma varje form av diskri­

minering inom undervisningen utan även att främja lika tillträde och lika be­

handling för alla inom undervisningen,

som fått sig förelagt förslag rörande de olika sidorna av diskriminering inom

undervisningen under punkt 17.1.4 på dagordningen för sessionen,

som vid sin 10 :e session beslutat att denna fråga skulle bli föremål för en inter­

nationell konvention ävensom för rekommendationer till medlemsstaterna,

antager denna konvention den 14 december 1960.

Artikel 1

1. I denna konvention skall uttrycket »diskriminering» avse varje åtskillnad,

uteslutning, begränsning eller fördel på grund av ras, färg, kön, språk, reli­

gion, politiska eller andra åsikter, nationellt eller socialt ursprung, ekono­

miska villkor eller börd, vars syfte eller verkan är att omintetgöra eller in­

skränka likställighet inom undervisningen, i synnerhet när:

a) en person eller grupp av personer berövas tillträde till undervisning av vil­

ket slag eller på vilken nivå det vara må;

b) en person eller grupp av personer hänvisas till undervisning av lägre stan­

dard;

c) bortsett från innehållet i denna konventions artikel 2, skilda undervis­

ningssystem eller läroanstalter inrättas eller bibehålies för vissa personer

eller grupper av personer; eller

d) en person eller grupp av personer påtvingas villkor som är oförenliga med

mänsklig värdighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

9

Convention against discrimination in education

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 14 November to 15 December 1960, åt its eleventh session,

Recalling that the Universal Declaration of Human Rights asserts the prin- ciple of non-discrimination and proclaims that every person has the right to education,

Considering that discrimination in education is a violation of rights enunciated in that Declaration,

Considering that, under the terms of its Constitution, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has the purpose of instituting collaboration among the nations with a view to furthering for all universal respect for human rights and equality of educational opportunity,

Recognizing that, consequently, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, while respecting the diversity of national educational systems, has the duty not only to proscribe any form of discrimination in edu­ cation but also to promote equality of opportunity and treatment for all in education,

Having before it proposals concerning the different aspects of discrimination in education, constituting item 17.1.4 of the agenda of the session,

Having decided åt its tenth session that this question should be made the subject of an international convention as well as of recommendations to Member States,

Adopts this Convention on the fourteenth day of December 1960.

Artide 1

1. For the purposes of this Convention, the term “discrimination” includes any distinction, exclusion, limitation or preference which, being based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic condition or birth, has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and in particular:

a) Of depriving any person or group of persons of access to education of any

type or åt any level;

b) Of limiting any person or group of persons to education of an inferior

standard;

c) Subject to the provisions of Article 2 of this Convention, of establishing

or maintaining separate educational systems or institutions for persons or groups of persons; or

d) Of inflicting on any person or group of persons conditions which are

incompatible with the dignity of man.

10

2. I denna konvention skall uttrycket »undervisning» avse alla slag och nivåer

av undervisning, dess standard och kvalitet och de villkor under vilka den

meddelas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

Artikel 2

Da de är tillatna i en stat, skall följande fall inte anses utgöra diskriminering

i den bemärkelse som avses i denna konventions artikel 1:

a) inrättande eller bibehållande av skilda undervisningssystem eller läroanstalter

för elever av motsatt kön, om dessa system eller läroanstalter erbjuder lika

tillträde till undervisning och har en lärarstab med lika goda kvalifikationer,

ävensom lokaler och utrustning av samma kvalitet samt ger eleverna till­

gång till samma eller likvärdiga kurser;

b) inrättande eller bibehållande, på religiösa eller språkliga grunder, av skilda

undervisningssystem eller läroanstalter, vilka erbjuder en undervisning i över­

ensstämmelse med föräldrars eller förmyndares önskemål, om deltagandet i

sadana system och närvaron vid sådana läroanstalter är frivilliga och om den

undervisning som meddelas svarar mot de standardkrav som må ha fastställts

eller godkänts av vederbörande myndigheter, särskilt för undervisning på

samma nivå;

c) inrättande eller bibehållande av privata läroanstalter, om ändamålet med

dessa inte är att utesluta någon grupp utan att erbjuda utbildningsmöjligheter

utöver dem som ges av de offentliga myndigheterna, och under förutsättning

att dessa läroanstalter förvaltas i enlighet med nämnda ändamål och den un­

dervisning som meddelas överensstämmer med de standardkrav som må ha

fastställts eller godkänts av vederbörande myndigheter, särskilt för undervis­

ning på samma nivå.

Artikel 3

För att avskaffa och förhindra sådan diskriminering som avses i denna kon­

vention förbinder sig fördragsslutande stater att:

a) upphäva varje författningsbestämmelse och förvaltningsföreskrift samt av­

skaffa varje förvaltningspraxis, som innefattar diskriminering inom undervis­

ningen;

b) sörja för, genom lagstiftning om så är nödvändigt, att ingen diskriminering

förekommer vid intagning av elever till läroanstalter;

c) inte tillåta att offentliga myndigheter gör åtskillnad i behandlingen av lan­

dets egna medborgare, utom på grund av förtjänst eller behov, i vad avser

skolavgifter och beviljande av stipendier eller andra former av studiehjälp och

i vad avser erforderliga tillstånd och anordningar för studier utomlands;

d) inte, i någon av de stödformer som utgår till läroanstalter från de offentliga

myndigheternas sida, tillåta några inskränkningar eller fördelar som enbart

grundar sig på att eleverna tillhör en viss grupp;

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

11

2. For the purposes of this Convention, the term “education” refers to all types and levels of education, and includes access to education, the standard and quality of education, and the conditions under which it is given.

Article 2

When permitted in a State, the following situations shall not be deemed to constitute discrimination, whithin the meaning of Article 1 of this Convention:

a) The establishment or maintenance of separate educational systems or insti­

tutions for pupils of the two sexes, if these systems or institutions offer equivalent access to education, provide a teaching staff with qualifications of the same standard as well as school premises and equipment of the same quality, and afford the opportunity to take the same or equivalent courses of study;

b) The establishment or maintenance, for religious or linguistic reasons, of sepa­

rate educational systems or institutions offering an education which is in keeping with the wishes of the pupils parents or legal guardians, if partici- pation in such systems or attendance åt such institutions is optional and if the education provided conforms to such standards as may be laid down or approved by the competent authorities, in particular for education of the same level;

c) The establishment or maintenance of private educational institutions, if the

object of the institutions is not to secure the exclusion of any group but to provide educational facilities in addition to those provided by the public authorities, if the institutions are conducted in accordance with that object, and if the education provided conforms with such standards as may be laid down or approved by the competent authorities, in particular for education of the same level.

Article 3

In order to eliminate and prevent discrimination within the meaning of this Convention, the States Parties thereto undertake:

a) To abrogate any statutory provisions and any administrative instructions

and to discontinue any administrative practices which involve discrimination in education;

b) To ensure, by legislation where necessary, that there is no discrimination in

the admission of pupils to educational institutions;

c) Not to allow any differences of treatment by the public authorities between

nationals, except on the basis of merit or need, in the matter of school fees and the grant of scholarships or other forms of assistance to pupils and necessary permits and facilities for the pursuit of studies in foreign countries;

d) Not to allow, in any form of assistance granted by the public authorities to

educational institutions, any restrictions or preference based solely on the ground that pupils belong to a particular group;

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

e) giva utländska medborgare, bosatta inom deras territorium, samma tillgång

till undervisning som de egna medborgarna.

Artikel 4

Fördragsslutande stater åtager sig vidare att formulera, utveckla och tillämpa

en nationell politik som, genom metoder avpassade efter omständigheterna och

den nationella sedvänjan, är ägnad att främja jämlikhet med avseende på möj­

ligheter och behandling i fråga om undervisning och särskilt:

a) göra den grundläggande skolundervisningen avgiftsfri och obligatorisk; göra

undervisningen på gymnasienivå i dess olika former allmänt utbredd och till­

gänglig för alla; göra högre undervisning lika tillgänglig för alla på grundval

av individuell förmåga; tillse att den i lag föreskrivna skolplikten efterlevs av

alla;

b) säkerställa att undervisningens standard är likvärdig i alla offentliga läroan­

stalter på samma nivå och att de villkor som har samband med undervisning­

ens kvalitet också är likvärdiga;

c) uppmuntra och intensifiera, med lämpliga metoder, undervisning av personer,

som inte fått någon grundläggande skolundervisning eller som inte fullföljt

denna, samt giva dem tillfälle till fortsatt utbildning på grundval av indivi­

duell förmåga;

d) tillhandahålla lärarutbildning utan diskriminering.

Artikel 5

1. Fördragsslutande stater är ense om att:

a) undervisning skall syfta till full utveckling av den mänskliga personlighe­

ten och till stärkande av respekten för mänskliga rättigheter och grund­

läggande friheter; den skall främja förståelse, tolerans och vänskap mel­

lan alla nationer, rasgrupper eller religiösa grupper och gynna Förenta

Nationernas verksamhet för fredens upprätthållande;

b) det är väsentligt att respektera föräldrars och andra laga målsmäns frihet,

för det första att välja andra läroanstalter för sina barn än de som upp-

rätthålles av de offentliga myndigheterna men som motsvarar de mini­

mikrav för undervisning som må ha fastställts eller godkänts av vederbö­

rande myndigheter och, för det andra, att på ett sätt som överensstämmer

med formerna för landets rättstillämpning tillförsäkra barnen en religiös

och moralisk uppfostran i enlighet med deras egen övertygelse; och ingen

person eller grupp av personer skal! påtvingas en religiös fostran som inte

överensstämmer med hans eller deras övertygelse;

c) det är väsentligt att tillerkänna medlemmar av nationella minoriteter rätt

att bedriva egen undervisningsverksamhet, innefattande upprätthållande

13

e) To give foreign nationals resident within their territory the same access to

education as that given to their own nationals.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

Article 4

The States Parties to this Convention undertake furthermore to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opport- unity and of treatment in the matter of education and in particular:

a) To make primary education free and compulsory; make secondary education

in its different forms generally available and accessible to all; make higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all with the obligation to attend school prescribed by law;

b) To ensure that the standards of education are equivalent in all public educa-

tional institutions of the same level, and that the conditions relating to the quality of the education provided are also equivalent;

c) To encourage and intensify by appropriate methods the education of persons

who have not received any primary education or who have not completed the entire primary education course and the continuation of their education on the basis of individual capacity;

d) To provide training for the teaching profession without discrimination.

Article 5

1. The States Parties to this Convention agree that:

a) Education shall be directed to the full development of the human per-

sonality and to the strengthening of respect for human rights and funda­ mental freedoms; it shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the acti- vities of the United Nations for the maintenance of peace;

b) It is essential to respect the liberty of parents and, where applicable, of

legal guardians, firstly to choose for their children institutions other than those maintained by the public authorities but conforming to such mini­ mum educational standards as may be laid down or approved by the competent authorities and, secondly, to ensure, in a manner consistent with the procedures followed in the State for the application of its legisla- tion, the religious and moral education of the children in conformity with their own convictions; and no person or group of persons should be com- pelled to receive religious instruction inconsistent with his or their con­ victions;

c) It is essential to recognize the right of members of national minorities to

carry on their own educational activities, including the maintenance of

14

av skolor samt, beroende på varje stats undervisningspolitik, användning

av eller undervisning i deras eget språk, förutsatt emellertid:

(i) att denna rätt inte utövas på ett sätt, som hindrar medlemmarna av

dessa minoriteter från att förstå kulturen och språket hos samhället

som helhet eller från att deltaga i dess verksamhet, eller som sätter

den nationella suveräniteten i fara;

(ii) att undervisningens nivå inte är lägre än den allmänna nivå som

fastställts eller godkänts av vederbörande myndigheter; samt

(iii) att sådan skolgång är frivillig.

2. Föredragsslutande stater förbinder sig att vidtaga alla nödvändiga åtgärder

för att säkerställa tillämpningen av de principer som uppställts i första mo­

mentet av denna artikel.

Kungl. Maj ds 'proposition nr 36 år 1967

Artikel 6

Vid tillämpningen av denna konvention förbinder sig fördragsslutande stater

att fästa största uppmärksamhet vid varje av generalkonferensen för Förenta

Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur härefter an­

tagen rekommendation som angiver vilka åtgärder som skall vidtagas mot olika

former av diskriminering inom undervisningen och som har till syfte att trygga

jämlikhet ifråga om tillträde och behandling inom undervisningen.

Artikel 7

Fördragsslutande stater skall i periodiska rapporter till Generalkonferen­

sen för Förenta Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och

kultur vid de tidpunkter och på det sätt konferensen bestämmer giva upplysning

om de lagregler och förvaltningsföreskrifter som utfärdats och de andra åtgärder

som vidtagits för att tillämpa denna konvention, inbegripet åtgärder för att

formulera och utveckla den nationella politik som beskrivits i artikel 4 samt

om de resultat som uppnåtts och de hinder som påträffats vid tillämpningen av

denna politik.

Artikel 8

Varje tvist som kan komma att uppstå mellan två eller flera fördragsslutande

stater rörande tolkning eller tillämpning av denna konvention och som ej löses

genom förhandlingar skall på parternas begäran, om andra sätt att bilägga tvisten

misslyckas, hänskjutas till internationella domstolen för avgörande.

Artikel 9

Reservation mot denna konvention kommer inte att tillåtas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

15

schools and, depending on the educational policy of each State, the use or the teaching of their own language, provided however:

(i) That this right is not excercised in a manner which prevents the

members of these minorities from understanding the cuiture and language of the community as a whole and from participating in its activities, or which prejudices national sovereignty; (ii) That the standard of education is not lower than the general stan­

dard laid down or approved by the competent authorities; and

(iii) That attendance åt such schools is optional.

2. The States Parties to this Convention undertake to take all necessary measures to ensure the application of the principles enunciated in paragraph 1 of this Article.

Article 6

In the application of this Convention, the States Parties to it undertake to pay the greatest attention to any recommendations hereafter adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization defining the measures to be taken against the different forms of discrimination in education and for the purpose of ensuring equality of opportu- nity and treatment in education.

Article 7

The States Parties to this Convention shall in their periodic reports submitted to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, including that taken for the formulation and the development of the national policy defined in Article 4 as well as the results achieved and the obstacles encountered in the application of that policy.

Article 8

Any dispute which may arise between any two or more States Parties to this Convention concerning the interpretation or application of this Convention, which is not settled by negociation shall åt the request of the parties to the dispute be referred, failing other means of settling the dispute, to the Inter­ national Court of Justice for decision.

Article 9

Reservations to this Convention shall not be permitted.

16

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 36 år 1967

Artikel 10

Denna konvention skall icke ha den verkan att den inskränker de rättigheter,

som enskilda personer eller grupper må åtnjuta till följd av överenskommelser

ingångna mellan två eller flera stater, där sådana rättigheter inte strider mot

denna konventions bokstav eller anda.

Artikel 11

Denna konvention är upprättad på engelska, franska, ryska och spanska, var­

vid alla fyra texterna har lika vitsord.

Artikel 12

1. Denna konvention skall bli föremål för ratifikation eller godkännande av med­

lemsstaterna i Förenta Nationernas organisation för uppfostran, veten­

skap och kultur i enlighet med vad deras respektive grundlagar föreskriver.

2. Instrument rörande ratifikation eller godkännande skall deponeras hos gene­

raldirektören för Förenta Nationernas organisation för uppfostran, veten­

skap och kultur.

Artikel 13

1. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av alla icke-med-

lemsstater, som inb judes härtill av styrelsen för Förenta Nationernas orga­

nisation för uppfostran, vetenskap och kultur.

2. Anslutning sker genom deposition av ett anslutningsinstrument hos general­

direktören för Förenta. Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap

och kultur.

Artikel 14

Denna konvention skall träda i kraft tre månader efter dagen för deposition av

det tredje instrumentet rörande ratifikation, godkännande eller anslutning, men

endast i fråga om de stater som deponerat sina respektive instrument på eller

före den dagen. I fråga om varje annan stat skall den träda i kraft tre månader

efter deposition av dess instrument rörande ratifikation, godkännande eller an­

slutning.

Artikel 15

Fördragsslutande stater erkänner att konventionen är tillämplig inte bara

på moderländerna utan även på alla icke självstyrande, förvaltarskaps-, kolo­

nial- och andra områden för vars internationella förbindelser de är ansvariga;

de förbinder sig, om så skulle befinnas nödvändigt, att rådgöra med regeringarna

eller andra behöriga myndigheter i dessa områden vid eller före ratifikation, god­

kännande eller anslutning i syfte att säkerställa konventionens tillämpning i

nämnda områden samt att underrätta generaldirektören för Förenta Nationer­

nas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur om vilka områden

Article 10

This Convention shall not have the effect of diminishing the rights which

individuals or groups may enjoy by virtue of agreements concluded between

two or more States, where such rights are not contrary to the letter or spirit of

this Convention.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 36 år 1967

17

Article 11

This Convention is drawn up in English, French, Bus sian and Spanish, the

four texts being equally authoritative.

Article 12

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States

Members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-

nization in accordance with their respective constitutional procedures.

2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the

Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization.

Article 13

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of the

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which are

invited to do so by the Executive Board of the Organization.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with

the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization.

Article 14

This Convention shall enter into force three months after the date of the

deposit of the third instrument of ratification, acceptance or accession, but only

with respect to those States which have deposited their respective instruments

on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State

three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or

accession.

Article 15

The States Parties to this Convention recognize that the Convention is

applicable not only to their metropolitan territory but also to all non-self-govern-

ing, trust, colonial and other territories for the international relations of which

they are responsible; they undertake to consult, if necessary, the governments

or other competent authorities of these territories on or before ratification,

acceptance or accession with a view to securing the application of the Conven­

tion to those territories, and to notify the Director-General of the United Na­

tions Educational, Scientific and Cultural Organization of the territories to

18

konventionen sålunda är tillämplig på; denna notifikation får verkan tre må­

nader efter den dag den mottagits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

Artikel 16

1. Varje fördragsslutande stat äger uppsäga konventionen både å egna vägnar

och med avseende på varje område för vars internationella förbindelser den

är ansvarig.

2. Uppsägningen skall anmälas medelst ett skriftligt instrument, som deponeras

hos generaldirektören för Förenta Nationernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur.

3. Uppsägningen får verkan tolv månader efter mottagandet av uppsägnings­

instrumentet.

Artikel 17

Generaldirektören för Förenta Nationernas organisation för uppfostran, ve­

tenskap och kultur skall underrätta organisationens medlemsstater, sådana

icke-medlemsstater som omnämnts i artikel 13 och Förenta Nationerna om alla

depositioner av instrument rörande ratifikation, godkännande och anslutning,

som nämnts i artiklarna 12 och 13, samt om notifikationer och uppsägningar

enligt artiklarna 15 resp. 16.

Artikel 18

1. Denna konvention kan ändras av generalkonferensen för Förenta Nationernas

organisation för uppfostran, vetenskap och kultur. Varje sådan ändring skall

emellertid endast binda de stater som ansluter sig till den konvention var­

med ändring införes.

2. Om generalkonferensen för Förenta Nationernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur skulle antaga en ny konvention som helt eller del­

vis ändrar denna konvention, skall konventionen, om inte den nya konventio­

nen föreskriver annat, upphöra att vara tillgänglig för ratifikation, godkän­

nande eller anslutning från och med den dag den nya konventionen träder i

kraft.

Artikel 19

I enlighet med artikel 102 i Förenta Nationernas stadga skall denna konven­

tion registreras hos Förenta Nationernas sekretariat på begäran av generaldirek­

tören för Förenta Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kul­

tur.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1967

19

which it is accordingly applied, the notification to take effect three months after the date of its receipt.

Artide 16

1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention on its own behalf or on behalf of any territory for whose international relations it is responsible.

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation.

Article 17

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States Members of the Organization, the States not Members of the Organization which are referred to in Article 13, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratifi- cation, acceptance and accession provided for in Artides 12 and 13, and of the notifications and denunciations provided for in Artides 15 and 16 respec- tively.

Article 18

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising convention.

2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Con­ vention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession as from the date on which the new revising convention enters into force.

Article 19

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with Secretariat of the United Nations åt the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.