Prop. 1967:60

('angående användning av medel ur postverkets under stödskassa',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 60 år 1967

1

Nr 60

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående användning

av medel ur postverkets under stödskassa; given Stock­ holms slott den 24 februari 1967.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, lämna riks­ dagen tillfälle att avge yttrande i anledning av vad föredragande departe­ mentschefen anfört.

GUSTAF ADOLF

Olof Palme

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att postverket får av postverkets understödskassas kapitalbehållning använda högst 700 000 kr. för att inträda som intressent i en fritidsby vid Baia Domizia i Italien. I samband därmed föreslås viss änd­ ring av kassans fonderingsregel.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 60

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1967

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholm slott

den 24 februari 1967.

N är varande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Lange, Kling, Edenman, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric

Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Odhnoff.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Palme, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

an­

vändning av medel ur postverkets understödskassa

och anför.

Postverket

har, efter framställning av styrelsen för Postpersonalens se-

mesterhemsförening, i skrivelse den 29 november 1966 till chefen för kom­

munikationsdepartementet hemställt att denne hos Kungl. Maj :t utverkar

att högst 700 000 kr. under budgetåren 1966/67 och 1967/68 överförs från

postverkets understödskassas allmänna konto till Semesterverksamhetens

konto att användas av postverket för att inträda som intressent i en av

Folkrörelsernas rese- och semesterorganisation (Reso) planerad fritidsby

vid Baia Domizia i Italien.

Riksrevisionsverket har avgett yttrande i anledning av postverkets skri­

velse.

I prop. nr 32 till 1951 års riksdag (SU 114, rskr 99) underställdes riks­

dagen för yttrande fråga om användning av medel ur postverkets under­

stödskassa för bidrag till viss semesterhemsverksamhet. I samband därmed

lämnades en ingående redogörelse för tillkomsten av kassan och för kas­

sans utveckling. Särskilt reglemente för understödskassan har senast fast­

ställts av Kungl. Maj :t den 29 juni 1966.

Postverkets understödskassa

förvaltas av postverket och är avsedd för

understöd

dels

åt behövande änkor och barn efter avlidna personer som

varit anställda hos postverket,

dels

till semesterverksamhet för verkets per­

sonal. Kassans medel kan även användas för att täcka brist i postkassa.

Enligt reglementet tillförs understödskassan följande medel:

1. böter för förseelser när försändelse avlämnas till postbefordran,

2. böter och viten som postverket ådömt postfunktionär,

3. behållen inkomst vid försäljning av makulatur och äldre handlingar

samt makulerade frimärken på dessa,

4. behållen inkomst vid försäljning av värdeinnehållet i obeställbara post­

försändelser samt gångbart mynt som tillvaratagits i sådan försändelse,

3

5. obeställbara postanvisningsmedel,

6. överskott som uppkommit i postkassa och inte kunnat återställas till rätt ägare.

Av medel som tillförs kassan och av dess ränteinkomster skall årligen minst en tiondel läggas till kassans kapital. Medel som enligt postverkets beslut skall användas för understöd av semesterverksamhet skall i kassans räkenskaper bokföras på särskilt konto, betecknat »Semesterverksamhetens konto». Semesterverksamheten handhas av Postpersonalens semesterhems- förening, vars medlemmar utgörs av Posttjänstemännens förening, Post­ verkets tjänstemannaförbund och Svenska postförbundet. Postverket god­ känner föreningens stadgar och utser en ledamot och suppleant för honom i föreningens styrelse samt en revisor och suppleant för honom för gransk­ ning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Postverket fast­ ställer i samråd med nämnda personalorganisationer de riktlinjer, efter vilka bidrag till semesterresor skall utgå och semesterverksamheten i övrigt stödjas. Medel som står inne på semesterverksamhetens konto kan post­ verket även använda för behövlig nybyggnad, om- eller tillbyggnad på se- mesterhemsfastighet samt för utrustning av semesterhem. Postverket äger att genom avtal med nämnda förening tillförsäkra denna nyttjanderätt till fastighet och inventarier till fastighet, som verket förvärvat för semester- hemsverksamhet.

Understödskassans ställning vid utgången av budgetåret 1965/66 framgår av följande sammanställning (s. 4).

Postverket

framhåller inledningsvis att verket har på grund av verksam­

hetens speciella natur sedan gammalt haft stora svårigheter att bereda sina anställda semester under sommaren. För att i någon mån kompensera detta har verket sedan år 1919, efter särskilda medgivanden av Kungl. Maj:t, i olika former lämnat bidrag till semesterhemsverksamhet.

Sedan 1951 års riksdag bifallit Kungl. Maj :ts proposition angående an­ vändning av medel ur postverkets understödskassa för bidrag till viss se­ mesterhemsverksamhet, har postverket fått möjlighet att genom den av personalorganisationerna bildade Postpersonalens semesterhemsförening utveckla semesterhemsverksamheten på ett sätt som har varit av oskattbart värde under de svårbemästrade förhållanden, som rått på arbetsmarknaden under 1950- och 1960-talen.

Postverket har med utnyttjande av kassans tillgångar anskaffat två se­ mesterhem, Tällbergs turistgård i Leksands kommun och Dynekilens semes­ terhem i Skee kommun (norr om Strömstad), samt ett markområde i Ljung­ dalen i Härjedalen. Semesterhemmen förvaltas enligt särskilda avtal av Postpersonalens semesterhemsförening. Markområdet i Ljungdalen dispo­ neras av Postens idrottsförbund, som där uppfört fjällstugor. Idrottsför­ bundet eller till detta ansluten förening har också fått vissa bidrag till fjäll­ stugor i Tänndalen i Härjedalen. Vidare utgår årliga bidrag till Svenska

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1967

Inbetalningar och utbetalningar i postverkets understödskassa under tiden 1.7.1965

30.6,1966

Behållning

den 30.6.1965

Utbetalningar

från kassan

enl. Redogörelse för Post­

verkets understödskassa

Utbetalade understöd

Återbetalade postanvis-

67 950: —

1.7.65—30.6.66

Banktillgodohavanden

1 878 820: 24

ningsmedel....................

Täckning av brister i

1 016: 89

Obligationer ................

Inbetalningar

till kassan

3 727 729: 68

5 606 549: 92

postkassor.....................

Diverse utgifter...........

Postpersonalens Semes-

29 920:

1 249: 50

Obeställbara postanvis-

ningsmedel.....................

Medel från obeställbara

166 789: 65

terhemsförening...........

Behållning

den 30,6.1966

725 000:

825 136: 39

försändelser ................

Försålda äldre hand-

7 945:Öl

B anktillgo dohavanden

Obligationer (nom.

2 045 390: 94

hngar och papp ers av­

fall ..................................

Bötesmedel ................

Överskott i postkassan

Räntor på obligationer

Räntor på banktillgo­

dohavanden för år 1965

76 355:62

9 863:25

520 076: 74

122 090: —

88 586:82

991 707:09

3 772 500: —) ...........

3 727 729: 68

5 773 120: 62

Summa 6 598 257: Öl

Summa 6 598 257: Öl

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r 60

å r

1967

5

postförbundets semesterhem i Falsterbo, som är öppet för alla postanställda.

Resebidrag utgår därjämte till resor till vissa andra semesteranläggningar.

Energiska ansträngningar har under senare år gjorts från postverkets

sida för att så långt som möjligt förbättra semestersituationen för de an­

ställda. Därvid har från Postjänstemännens förening, Postverkets tjänste­

mannaförbund och Svenska postförbundet framförts önskemål om ytter­

ligare åtgärder.

Sedan länge har inom verksledningen liksom i styrelsen för semester-

hemsföreningen diskuterats möjligheten att genom tillgång till semester­

anläggning i medelhavsområdet öka spridningen av semestrarna. En orga­

nisation, som för sin verksamhet erhåller visst bidrag från postverket —

Föreningen postfolket — anordnar resor för postanställda söderut. Denna

verksamhet har varit av värde för verket. Från verkets sida har kontakt

tagits med organisationer, företag och kommuner, som redan har egna el­

ler är delägare i semesteranläggningar utomlands. Erfarenheterna härav

är mycket positiva; inte minst har pekats på den betydelse en dylik an­

läggning har i rekryteringssammanhang.

När Postpersonalens semesterhemsförening hösten 1965 fick erbjudan­

de under hand från Reso att inträda som intressent i ett nytt fritidspro-

jekt i södra Italien, Baia Domizia, förklarade sig därför verksledningen på

förfrågan från semesterhemsstyrelsen positiv till ett sådant engagemang.

Styrelsen för semesterhemsföreningen anmälde hos Reso preliminärt ett

intresse av tio lägenheter av olika typer till en beräknad kostnad av 640 000

kronor, vilket belopp dock förutsågs kunna bli något högre. Samtidigt an­

mälde sig vissa organisationer bland de postanställda till ett antal lägen­

heter. Den framtida verksamheten torde komma att samordnas på lämp­

ligt sätt.

För postverket har det stått klart att ett projekt av denna storlek inte

kan betalas av medel från — utom möjligen till en mindre del — Semester­

verksamhetens konto i understödskassan. Andra medel i kassan bör där­

emot enligt postverkets mening kunna utnyttjas för ändamålet.

På framställning av styrelsen för semesterhemsföreningen beslöt post­

verket den 30 juni 1966 att frågan skulle underställas Kungl. Maj :t så snart

slutgiltigt besked erhållits från Reso. Därjämte beslöt postverket att 250 000

kronor skulle inbetalas å conto till Reso av semesterhemsmedel med förbe­

håll att beloppet återbetalades, om inte Kungl. Maj :t skulle bifalla fram­

ställningen.

Riksrevisionsverket

tillstyrker postverkets framställning.

Departementschefen

Då frågan om att ta i anspråk medel ur postverkets understödskassa år

1951 underställdes riksdagen för yttrande avsågs att ett belopp av 750 000

kr. av kassans kapitalbehållning skulle disponeras för nyanskaffning och

Kungl. Maj.ts proposition nr 60 år 1967

6

utrustning av två eller tre semesterhem för postverkets anställda och deras

familjer. Dåvarande departementschefen framhöll därvid bl. a. att semes­

terförhållandena för postverkets personal måste betecknas som ogynnsam­

ma och att ett tillmötesgående av framställningen inte ställde anspråk på

egentliga statsmedel eller medförde att annan verksamhet, för vilken dessa

medel avsetts, behövde sättas å sido. Kassans ändamål vidgades sålunda till

att omfatta även understöd till semesterhemsverksamhet vid postverket och

verket bemyndigades att använda högst 750 000 kr. av kassans kapital för

anskaffning och utrustning av semesterhem. Vidare skulle bidrag kunna

lämnas såväl till semesterhemmens drift som till resekostnader. I samband

med denna medelsanvisning jämkades den då gällande fonderingsregeln så,

att i fortsättningen minst en tiondel av kassans samtliga inkomster skulle

läggas till kapitalet. Avsikten var att trygga en viss uppbyggnad av kassans

kapital.

Postverket föreslår nu att högst 700 000 kr. under budgetåren 1966/67

och 1967/68 överförs från understödskassans allmänna konto till det sär­

skilda kontot för semesterverksamheten att användas av postverket för att

inträda som intressent i Resos fritidsby vid Baia Domizia i Italien. Ett bi­

fall härtill innebär i realiteten att fonderade medel tas i anspråk.

En förbättring av semesterförhållandena är enligt min mening önskvärd

och skulle även främja rekryteringen av personal till verket. Jag förordar

därför att det begärda beloppet får tas i anspråk av understödskassans ka­

pitalbehållning för det ifrågavarande ändamålet.

I detta sammanhang vill jag även ta upp frågan om en ändring av fon­

deringsregeln för understödskassan. Genom att minst en tiondel av kassans

samtliga inkomster årligen skall läggas till kapitalet har under tiden den

1 juli 1951—den 30 juni 1966 1 135 518 kr. tillförts det bundna kapitalet.

Detta utgjordes den 30 juni 1966 av obligationer och kontanta medel till ett

sammanlagt belopp av 4 234 310 kr. En sådan fondering synes i och för sig

inte behövas för att trygga kassans bestånd. Jag förordar därför att fon­

deringsregeln ändras så, att årligen minst en tjugondei av kassans samt­

liga inkomster lägges till kapitalet. Härigenom ökas de disponibla medlen

för semesterverksamhet vid postverket med omkring 50 000 kronor om året.

Jag förutsätter att något intrång inte görs på medelsanvändningen för öv­

riga ändamål som kassan skall tillgodose. Kungl. Maj :t bör utfärda be­

stämmelser för understödskassan i enlighet med vad jag i det föregående

förordat.

Från postverket har jag inhämtat att fråga kan uppkomma att anskaffa

och utrusta ytterligare ett semesterhem inom landet för postverkets perso­

nal. Om så blir fallet bör kapitalmedel i erforderlig utsträckning kunna an­

vändas härför efter beslut av Kungl. Maj :t.

Med hänsyn till att kassans kapitaltillgångar berörs av vad jag här för­

ordat bör riksdagens yttrande inhämtas i ärendet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 60 år 1967

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition lämnar riksdagen tillfälle

att avge yttrande över vad jag i det föregående anfört.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­ ta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1967

7

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 670269