Prop. 1967:67

('angående vissa anslag till civilförsvaret',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 67 år 1967

1

Nr 67

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag

till civilförsvaret; given Stockholms slott den 10 mars 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vilkas avlåtande till riksdagen föredraganden hem­ ställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Svante Lundkvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I px*opositionen begärs anslag för budgetåret 1967/68 till avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m., till anskaffning av civilförsvarsmateriel och till bidrag till byggande av skyddsrum.

1—Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 67

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

Utdrag av protokollet över försvarsärenden hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

10 mars 1967.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Aspling,

P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

, G

eijer

, M

yrdal

,

O

diinoff

, W

ickman

.

Statsrådet Lundkvist anmäler efter gemensam beredning med statsrå­

dets övriga ledamöter fråga om vissa anslag till civilförsvaret och anför.

I statsverkspropositionen (bil. 13 s. 108, 113 och 114) har Kungl. Maj:t

föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för

budgetåret 1967/68 beräkna dels till Avlöningar till civilförsvarspliktiga

m. m. ett förslagsanslag av 7 800 000 kr., dels till Anskaffning av civilför-

svarsmateriel ett reservationsanslag av 53 700 000 kr., dels ock till Bidrag

till byggande av skyddsrum ett reservationsanslag av 20 000 000 kr. Kost­

nadsramen för civilförsvaret budgetåret 1967/68 föreslås i statsverkspro­

positionen vara 121 280 000 kr. I denna kostnadsram bar de nyss nämnda

preliminärt beräknade anslagsbeloppen inrymts.

Vid anmälan av förslagsanslaget till Avlöningar till civilförsvarspliktiga

in. m. erinrade jag om att ändrade värnpliktsförmåner in. m. övervägdes

inom försvarsdepartementet och att slutlig ställning inte tagits till dessa frå­

gor. Chefen för försvarsdepartementet har denna dag lagt fram förslag an­

gående ändrade värnpliktsförmåner m. m. Anslaget till civilförsvarspliktigas

avlöningar m. m. bör nu slutligt beräknas med hänsyn härtill.

Från civilförsvarsstyrelsen har i skrivelse den 7 februari 1967 som

komplettering till styrelsens anslagsframställning för budgetåret 1967/68

lagts fram förslag till fördelning av de i statsverkspropositionen preliminärt

beräknade beloppen under anslagen Anskaffning av civilförsvarsmateriel

in. in. och Bidrag till byggande av skyddsrum.

Efter omfördelningen av ärendena mellan departementen (prop. 1967: 21)

tillkommer det numera försvarsdepartementet att handlägga ärendena rö­

rande civilförsvaret. Ifrågavarande anslag bör alltså anvisas på driftbudge­

ten under fjärde huvudtiteln.

Jag anhåller nu att få ta upp de aktuella anslagsfrågorna till fortsatt

3

behandling. Jag räknar härvid med att den i statsverkspropositionen an­ givna ramen för civilförsvaret för nästa budgetår skall hållas.

Kungl. Maj ds proposition nr 67 år 1967

N 5. Avlöningar till civilförsvarspliktiga in. m.

1965/66 Utgift ................................................. 4 176 101 1966/67 Anslag ................................................. 5 800 000 1967/68 Förslag ............................................ 7 900 000

Från anslaget bestrids kostnader för avlöningsförmåner och andra er­ sättningar till civilförsvarspliktiga. Ersättningsbestämmelserna återfinns huvudsakligen i dels kungörelsen den 30 november 1962 (nr 619; ändr. 1963:308, 1966:272) om avlöning in. in. till civilförsvarspliktiga, dels kungörelsen den 16 november 1962 (nr 578) om befälsanställning i civil­ försvarets krigsorganisation, dels ock familj ebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99; omtryck 1960: 152, ändr. 1962: 674, 1963: 112, 1966: 271) samt kungörelsen den 29 mars 1946 (nr 101; omtryck 1960: 153, ändr. 1962: 675, 1963: 113) med närmare bestämmelser angående tillämpning av famil- j ebidragsförordningen.

Beräknad ändring 1967/68

Anslag Civilförsvars-

Föredra-

Utgifter

1966/67 styrelsen

ganden

1. Penningersättningar m. m........................................

+ 1 696 000 + 1944 000

2. Avlöningar och premier till befälsanställda.......... ___ 338 000

— 121 000 — 121 000

3. Reseersättningar........................................................

+ 374 000 + 191 000

4. Familjebidrag.............................................................

+ 101 000

+ 86 000

5 800 000 +2 050 000

+2 100 000

Civilför svar sstyr elsen

Förutom de ändringar i medelsåtgången som föranleds av styrelsens förslag om ändrad utbildningsvolym har hänsyn tagits till 1960 års värn- pliktsutrednings förslag om ökning av penningbidragen, inträffade ökningar av resc- och traktamentskostnaderna samt försvarets civilförvaltnings för­ slag om ökning av familjepenningen.

Föredraganden

Chefen för försvarsdepartementet har som jag tidigare nämnt denna dag lagt fram förslag till ändrade värnpliktsförmåner i vad gäller penning­ bidrag, premier, familjebidrag m. m. Förslagen innebär bl. a. att penning­ bidragen i genomsnitt höjs med ca 25 % under grundutbildning och med ca 45 % under repetitionsutbildning. Beträffande premier föreslås att tjänst- göringspremie utgår till alla värnpliktiga under grundutbildning med fyra kronor för dag vid tjänstgöring utöver 300 dagar. Utbildningspremierna be­ räknas till i stort sett oförändrade belopp. Familj epenningens maximibe­ lopp höjs med ca 30 %. Jag förordar att de föreslagna ändringarna av de 1*—Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 sand. Nr 67

4

värnpliktigas förmåner i tillämpliga delar får gälla också för motsvarande

grupper av civilförsvarspliktiga. Detta innebär att penningbidragen och fa­

miljebidragen höjs och att tjänstgöringspremier utgår redan efter en sam­

manlagd utbildningstid av 300 dagar. Vidare bör utbildningspremierna an­

passas till de nya värnpliktsförmånerna så att ersättningarna blir desamma

för värnpliktiga och för civilförsvarspliktiga i värnpliktsåldern. Kungl. Maj :t

äger vidta de ändringar i avlöningskungörelsen för civilförsvarspliktiga som

behövs med anledning av de föreslagna höjningarna av penningbidrag, pre­

mier m. m. De förbättrade familjebidragsförmånerna har tagits upp i ett av

chefen för försvarsdepartementet anmält förslag till ändring i familj ebi-

dragsförordningen.

Vid beräkningen av medelsbehovet under anslaget bör beaktas förutom

nyssnämnda ändringar att riksdagen under år 1966 (prop. 77, L2U 46, rskr

219) beslutat om ändring i familjebidragsförordningen samt höjning av

ersättningsbeloppet för civilförsvarsplilctigs kostnad för resa med egen bil.

Vidare ökas beloppen för civilförsvarspenning på grund av riksdagens

beslut om förbättrad sjukpenningförsäkring (prop. 1966: 113, L2U 114,

rskr 255). Civilförsvarspliktiga äger enligt avlöningskungörelsen få civil­

försvarspenning med ett belopp per dag, som ntgör 0,2 % av den högsta

inkomsten i den sjukpenningklass vari vederbörande är placerad, dock

högst det belopp som utgör nedre gränsen i högsta sjukpenningklassen, dvs.

f. n. 39 000 kr mot tidigare 21 000 kr.

Som jag anfört i prop. 1967: 1 (bil. 13 s. 106 och 111) vid anmälan av an­

slagen Statens civilförsvarsskolor: Avlöningar och Vissa kostnader för civil-

försvarsutbildning m. m. räknar jag för nästa budgetår med en i stöld sett

oförändrad utbildningsvolym.

Enligt vad civilförsvarsstyrelsen upplyst kan medelsbehovet för nästa

budgetår från angivna utgångspunkter beräknas till för penningersättningar

in. m. 6 022 000 kr., för avlöningar och premier till befälsanställda 217 000

kr., för reseersättningar 1 132 000 kr. och för familjebidrag 550 000 kr.,

sammanlagt 7 921 000 kr. Denna beräkning kan jag i huvudsak godta.

Under hänvisning till sammanställningen föreslår jag dock, att anslaget

avrundas till 7 900 000 kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m. för

budgetåret 1967/68 anvisa ett förslagsanslag av 7 900 000 kr.

N 9. Anskaffning av civilförsvarsmateriel

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

1965/66 Utgift ............... 27 783 337 Reservation 97 302 000

1966/67 Anslag ............... 49 600 000

1967/68 Förslag ............... 54 100 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för att anskaffa materiel till civil­

försvarets organisation och viss annan utrustning. Av reservationen den 30

juni 1966 var 91 milj. kr. bundna genom utlagda beställningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

5

Beställnings- Beräknad ändring 1967/68 bemyndigan- Civilförvars- Föredra-

de 1966/67 styrelsen ganden

1. Materiel för civilförsvarets organisation................. 45 549 000 —2 199 000 —1 485 000

2. Utrustning för civilbefolkningen............................... 1 530 000 + 700 000 + 386 000

3. Fordon för drift av verksamheten............................ 300 000 + 61 000 + 61 000

4. Viss larmutrustning...................................................... 670 000 + 956 000 + 956 000

5. Övrig utrustning........................................................... 1951 000 +4182 000 +4182 000

50 000 000 + 3 700 000 + 4 100 000

Civilförsvarssiyrelsen

Civilförsvarsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1967/ 68 begärt bemyndigande att få anskaffa materiel till ett belopp av 241 435 000 kr. och beräknat anslaget till 81 435 000 kr. Styrelsen har där­ efter i sin skrivelse den 7 februari 1967 inkommit med förslag till beräkning av de under anslaget upptagna ändamålen inom den kostnadsram som preli­ minärt angetts i statsverkspropositionen. Något bemyndigande alt lägga ut beställningar därutöver har ej begärts i detta senare förslag.

1. Beloppet avses för inköp av materiel i huvudsak t. o. m. preferens­ grupp 18 i materielplanen för civilförsvarets uppbyggnad.

2. Styrelsen beräknar 114 000 kr. för att anskaffa och installera fem st. laddningsanordningar för larmaggregat av högtryckstyp. F. n. finns i stort sett en laddningsanordning per län. För vissa län kan på grund av antalet och den geografiska fördelningen av aggregaten laddningen svårligen göras med endast en laddningsanordning. Styrelsen beräknar 92 000 kr. för inträdesavgifter för telefonledningar för central manövrering av utomhusalarmeringen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare beräknar styrelsen 314 000 kr. för att införa ytterligare en signal, s. k. lystringssignal, på anordningar för utomhusalarmering i tätorter (riskorter), där skyldighet föreligger att inrätta enskilda normalskyddsrum. Signalen skall uppmana allmänheten att lyssna på rundradio, över vilken civilförsvarsmyndigheterna avser lämna meddelanden m. m. om radioaktiv beläggning, gasbeläggning m. m. : För att utöka och komplettera befintlig utrustning för telefonalarmering av allmänheten beräknas 25 000 kr. I landets större orter görs detta arbete av televerket samtidigt med att telestationerna byggs om eller ökas ut. Enligt vad som föreslagits i prop. 1967: 1 (bil. 13, s. 116) skall underhålls­ kostnaderna för viss beredskapsåtgärd fr. o. m. den 1 juli 1966 bestridas av medel från anslaget Anskaffning av civilförsvarsmateriel. Styrelsen be­ räknar kostnaden till 15 000 kr. för budgetåret 1966/67 och 20 000 kr. för 1967/68 eller sammanlagt 35 000 kr. I samband med pågående revidering av planerna för utrymning och in­ kvartering behövs nya skyltar för vägmärkning. Styrelsen beräknar 50 000 kr. härför. Utbyte av de nuvarande fastighctsanslagen om utrymning mot annonse­

6

ring av motsvarande uppgifter i telefonkatalogen förbereds. Annonseringen

beräknas första gången ske i 1968 års upplaga av katalogen. Kostnaden för

budgetåret 1967/68 beräknas till 500 000 kr.

Det påbörjade arbetet med utveckling av skyddsmasker i storlekar ned

till 10 år bör slutföras. Kostnaderna liärför beräknas till 300 000 kr.

Oavsett vilket sätt som väljs för senare anskaffning av skyddsmasker

torde såväl tid som säkerhet vid kalkyleringen i liög grad vinnas med en

mindre serieproduktion. Det är därför angeläget att utvecklingsarbetet följs

av en tillverkning av 10 000 masker. Härför beräknas 800 000 kr.

3. Medlen avses för omsättning och viss ökning av fordonsparken för

förråds- och utbildningsverksamheten. Styrelsen hemställer om bemyndi­

gande att använda inflytande försälj ningsmedcl för nyanskaffning.

4. Styrelsen beräknar ökade kostnader med 50 000 kr. för materiel till två

luftförsvarscentraler och med 843 000 kr. för sektorlarmförbindelser. När

förbindelserna på sin tid beställdes, räknade styrelsen med att de skulle

kunna tas fram i televerkets befintliga kablar. Det stora behovet av långväga

förbindelser för totalförsvaret i televerkets nät bar emellertid medfört att

kablarna i vissa fall inte räckt till. Vissa förbindelser i sektorlarmnätet har

därför måst tas fram i nya av krigsmakten eller televerket anlagda kablar.

För att säkerställa alarmeringen fordras som reserv för det trådbundna

sektorlarmnätet ett reservlarmnät, vilket avses anordnas genom att befint­

liga rundradiosändare för program 3 utnyttjas. För anskaffning av under-

bärvågsutrustning och programförbindelser från luftförsvarscentral till

närmaste P3-sändare beräknas 503 000 kr.

Vidare beräknas 230 000 kr. för att anordna ett nytt lokallarmnät genom

ombyggnad och omdisposition av televerkets fjärrlarmnät.

5. Styrelsen tar upp ett belopp av 113 000 kr. för fortsatt utbyggnad av

teleanordningar för civilförsvarets grupperingsplatser, rapporteringstelefo-

ner samt direkttelefonledningar från länsstyrelsernas uppehållsplatser till

ledningscentraler.

Beställning av ny radioutrustning för civilförsvarets sainbandsnät har nu

lagts ut. Beställningen löper med rörliga priser. För viss mindre del av

beställningen kunde med hänsyn till brist på medel slutligt avtal inte

tecknas. Upptagna medel, 5 940 000 kr., avses för att fullfölja beställningen

och för att täcka beräknade kostnadsökningar på grund av prisklausulerna.

För fortsatt anskaffning av identitet sbrickor för den krigsplacerade per­

sonalen beräknar styrelsen 80 000 kr.

Föredraganden

Materielanskaffningen till civilförsvarets organisation pågår inom ramen

för lämnade bemyndiganden enligt materielplaner som godkänts av Kungl.

Maj :t.

Enligt riktlinjer som godtogs av 1963 års riksdag (prop. 1963: 86, SU 100,

rskr 225) har civilförsvarsstyrelsen för budgetåren 1963/67 medgetts att

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

7

lägga ut beställningar på materiel till ett sammanlagt belopp av 220 milj. kr. För samma tid bär för ändamålet anvisats tillsammans 178,6 milj. kr. Be- ställningsbemyndiganden kommer till följd härav att den 30 juni 1967 sakna täckning till ett belopp av 41,4 milj. kr.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1967/68 begärde civilförsvars- styrelsen i höstas ■— under åberopande av sina beräkningar i Cf 65 till försvarsutredningen — att bemyndigandena under materielanslaget skulle ökas med över 191 milj. kr. Huvuddelen av denna ökning avsåg anskaffning av skyddsmasker för befolkningen. Sedan mina förslag till kostnadsram för civilförsvaret för nästa budgetår lagts fram i statsverkspropositionen, har styrelsen kommit in med reviderade beräkningar av medelsbehovet som an­ sluter sig till den förordade totalramen. Härvid har styrelsen, såvitt gäller materielanslaget för nästa budgetår inte räknat med anskaffning av skydds­ masker för hela befolkningen och utgått från att takten i materielanskaff- ningen för civilförsvarets organisation behålls på ungefär samma nivå som f. n.

Jag biträder i princip styrelsens reviderade beräkning angående materiel- anskaffning för civilförsvarets organisation. Genom materielinköp av denna omfattning möjliggörs fortsatt anskaffning av utrustning till kårerna i det allmänna civilförsvaret t. o. in. den artonde av materielplanens 24 preferens­ grupper. För ändamålet bör med hänsyn till den föreslagna kostnadsramen för civilförsvaret under budgetåret 1967/68 tas upp ett belopp av 44 064 000 kr.

Civilförsvarsstyrelsen bär genom beslut den 26 maj 1965 bemyndigats ta i anspråk högst 600 000 kr. för utveckling av skyddsmask för befolkningen. För dessa medel har prototyper i normalstorlek tagits fram samt prövats av försvarets forskningsanstalt och vid fältprov. Detta arbete bör fortsätta. Jag vill erinra om att den viktiga frågan om anskaffning av skyddsmas­ ker till civilbefolkningen f. n. övervägs av försvarsutredningen. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till denna fråga. I enlighet med sty­ relsens förslag föreslår jag, att 300 000 kr. tas upp för fortsatt utveckling. I likhet med styrelsen anser jag det vidare vara värdefullt att den slut­ ligt utsedda skyddsmaskmodellen prövas ytterligare genom en försöks- produktion i mindre skala. På det sättet kan man följa upp konstruktionens eventuella brister från produktionssynpunkt, studera produktionsmetoder och behovet av kontrollåtgärder samt få underlag för kalkyler för en serie­ produktion i större skala. Skyddsmasker egenskaper från förrådsteknisk synpunkt bör också i viss mån kunna prövas. Den bör också användas i försökssyfte i utbildningen. För söksproduktionen bör begränsas till 10 000 skyddsmasker i normalstorlek. Kostnaderna härför inklusive investeringar i verktyg m. m. kan beräknas till högst 800 000 kr.

Under posten utrustning för civilbefolkningen räknar jag i övrigt med ett belopp av 816 000 kr. Jag är inte beredd att utan ytterligare undersök­ ning av frågan ta ställning till styrelsens förslag om att införa en ytterligare

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

8

signal, s. k. lystringssignal på larmanordningar i orter med skyddsrums-

byggnadsskyldighet. I övrigt godtar jag förslagen om fortsatt upprustning

av civilförsvarets alarmeringssystem, underhåll för viss beredskapsåtgärd,

vägmärkningsskyltar och uppgifter i telefonkatalogen om utrymningspla-

ner.

Vad civilförsvarsstyrelsen anfört beträffande medelsbehovet under an­

slagsposterna fordon för drift av verksamheten, viss larmutrustning och

övrig utrustning finner jag mig kunna godta.

Vid bifall till mina här framlagda förslag som ej innebär något bemyn­

digande att lägga ut beställningar utöver föreslagen medelsanvisning kom­

mer den 30 juni 1908 bemyndiganden att beställa civilförsvarsmateriel att

sakna täckning av betalningsmedel till ett belopp av 41,4 milj. kr.

Under åberopande av det anförda och med hänvisning till sammanställ­

ningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att beställningar

av civilförsvarsmateriel läggs ut inom en kostnadsram av

54 100 000 kr.,

b) till Anskaffning av civilförsvarsmateriel för budget­

året 1967/68 anvisa ett reservationsanslag av 54 100 000 kr.

N 11. Bidrag till byggande av skyddsrum

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

1965/66 Utgift ............... 8 767 460 Reservation 62 275 372

1966/67 Anslag ............... 19 100 000

1967/68 Förslag ............... 19 500 000

Från anslaget bestrids kostnader för statsbidrag till kommuner för att

anordna och utrusta skyddsrum till civilförsvarets ledningscentraler, övriga

skyddsrum för civilförsvarspersonal m. in. och skyddsrum för befolkningen.

Bidragsbestämmelserna återfinns huvudsakligen i 42 § civilförsvarslagen

den 22 april 1960 (nr 74) och i Kungl. brev den 24 november 1944 med be­

stämmelser om statsbidrag till kommuner till kostnader för anordnande

av allmänna skyddsrum.

Bemyndi- Beräknad ändring 1967/68

gande Civilförsvars- Föredra-

1966/67 styrelsen ganden

14 600 000

—2 460 000 —3 450 000

1400 000

+2600000 +2600000

1900 000

— 400 000 — 900 000

1 600 000

+1 750 000 +1 750 000

500 000 — 500 000 — 500 000

20 000 000 + 990 000 — 500 000

Civilförsvarsstyrelsen

Civilförsvarsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1967/

68 begärt bemyndigande att besluta om bidrag till byggande av skyddsrum

1. Ledningscentraler. . ......................................................

2. Övriga skyddsrum för civilförsvarspersonal m. m..

3. Radioutrustning till allmänna skyddsrum..............

4. Skyddsrum för befolkningen....................................

5. Ej fördelat bemyndigande..........................................

9

till en kostnad av 48 930 000 kr. och begärt medel till ett belopp av 42 930 000 kr. Bemyndigandet avsågs tas i anspråk med 15,8 milj. kr. till lednings­ centraler, 4 milj. kr. till övriga skyddsrum för civilförsvarspersonal m. m., 760 000 kr. till radioutrustning till allmänna skyddsrum och 28 370 000 kr. till skyddsrum för befolkningen. Styrelsen har därefter i sin skrivelse den 7 februari 1967 beräknat medelsbehovet för de med anslaget avsedda ända­ målen inom den kostnadsram som angetts i statsverkspropositionen.

1. Statens kostnader för hittills anordnade bergfasta ledningscentraler be­ räknas enligt civilförsvarsstyrelsen per den 1 juli 1966 uppgå till 81 774 000 kr. Beloppet överstiger med 15 454 000 kr. de anslag som anvisats t. o. m. 1966/67. Av kostnadsökningen är 15 milj. kr. att hänföra till anläggningar för vilka medel anvisats före budgetåret 1963/64. För om- och tillbyggnad av bergfasta ledningscentraler har t. o. m. budgetåret 1966/67 anvisats en bidragsram av 8 915 000 kr. Statsverkets kostnader för detta ändamål beräknas till 6 962 000 kr. Av ramen återstår sålunda outnyttjat 1 953 000 kr., vilket beror på att vissa ledningscentraler efter revidering av utbyggnadsplanen utgått som ombyggnadsobjekt. Dessa anläggningar avses bli ersatta med nya centraler. Till ledningscentraler i normalskyddsrum har t. o. in. budgetåret 1966/67 beviljats en bidragsram av 16 235 000 kr. Kostnaderna för färdigbyggda och igångsatta anläggningar beräknas till ca 8 892 000 kr. Återstående medel, 7 343 000 kr., avses för fortsatt utbyggnad av centraler enligt civilförsvars- styrelsens plan. Av det för nästa budgetår begärda bemyndigandet beträffande lednings­ centraler beräknas 12 040 000 kr. bli tagna i anspråk för nya lednings­ centraler i normalskyddsrumsutförande och 100 000 kr. för om- och till­ byggnad av ledningscentraler.

2. Till observationsplatser och skyddsrum för framskjutna enheter har t. o. m. budgetåret 1966/67 anvisats 7 047 000 kr. I statsbidrag till redan beslutade anläggningar beräknas 3 874 000 kr. Till disposition står alltså 3 173 000 kr., vilket belopp avses för fortsatt utbyggnad enligt civilförsvars- styrelsens plan. För nästa budgetår tar styrelsen upp 700 000 kr. till fortsatt byggande av observationsplatser och 3 300 000 kr. till skyddsrum för framskjutna en­ heter.

3. Begärda medel avses för statsbidrag till inköp av radiostationer i all­ männa skyddsrum.

4. Av det för nästa budgetår begärda beloppet avses 600 000 kr. för att bestrida kostnader för att färdigställa de 14 hittills byggda befolknings- skyddsrummen, 750 000 kr. för utrustning till befolkningsskyddsrum och 2 milj. kr. till normalskyddsrum i undervisningsanstalter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 67 år 1967

Föredraganden

Utbyggnaden av allmänna skyddsrum för civilförsvarets verksamhet på­

går inom ramen för lämnade bemyndiganden och enligt skyddsrumsplaner

som godkänts av Kungl. Maj :t.

Enligt de av 1903 års riksdag antagna riktlinjerna för civilförsvarets

uPPbyggnad har civilförsvarsstyrelsen för budgetperioden 1963/67 med-

getts att besluta om statsbidrag till skyddsrum till ett sammanlagt belopp

av 80 milj. kr. För samma tid har för ändamålet anvisats tillsammans

65,1 milj. kr. För innevarande budgetår uppgår bemyndigandena till 20

milj. kr. Den 30 juni 1967 kommer bemyndiganden att sakna täckning i

betalningsmedel till ett belopp av 14,9 milj. kr.

Civilförsvarsstyrelsen begärde i sin anslagsframställning i höstas för

budgetåret 1967/68 — under åberopande av sina beräkningar i Cf 65 till

försvarsutredningen — att skyddsrumsanslaget skulle tas upp med 42,9

milj. kr. Bemyndigandena att besluta om bidrag borde enligt förslaget

omfatta 48,9 milj. kr. Av detta belopp avsåg 28,4 milj. kr. skyddsrum för

befolkningen. Styrelsen har härefter i en till Kungl. Maj :t överlämnad

utredning föreslagit, att det nu gällande undantaget från att anordna

enskilda skyddsrum skall upphöra i innerområdena i de 14 största städerna

och att allmänna befolkningsskyddsrum enligt 1961 års riktlinjer inte längre

skall byggas i dessa områden. Jag har vid mina överväganden av ärendet

funnit att vissa frågor bör utredas ytterligare innan slutlig ställning kan

tas till styrelsens förslag. Bemyndigande bör därför inhämtas att tillkalla

eu utredning för att klarlägga vissa tekniskt-ekonomiska frågor i samband

med skyddsrumsbyggande!. Under dessa förhållanden anser jag inte

att något bemyndigande alt påbörja nya befolkningsskyddsrum behövs

för nästa budgetår.

Sedan förslag till kostnadsram för civilförsvaret för nästa budgetår lagts

fram i statsverkspropositionen, har styrelsen kommit in med reviderade

beräkningar av medelsbehovet som ansluter sig till den förordade total­

ramen. Styrelsen föreslår härvid att fortsatta bemyndiganden till bidrag

till skyddsrum lämnas till ett belopp av 20 990 000 kr. för nästa budgetår

och att anslaget beräknas till 20 milj. kr.

Jag kan i allt väsentligt godta styrelsens beräkningar av medelsbehovet

för de olika ändamålen. För att bestrida de kostnadsökningar för bergfasta

ledningscentraler, som styrelsen redovisat i sin anslagsframställning, bör

t. v. redan tillgängliga medel under anslaget tas i anspråk. Frågan om att

slutligt täcka utgifterna bör tas upp i ett senare sammanhang. Jag föreslår

för ledningscentraler ett belopp av 11 150 000 kr., varav 11 050 000 kr. avses

för att ställa i ordning ledningscentraler i normalskyddsrumsutförande och

100 000 kr. för utrustning m. m. av ledningscentraler. Till övriga skyddsrum

för civilförsvarspersonal m. m. förordar jag ett belopp av 4 milj. kr. Till

radioutrustning för allmänna skyddsrum beräknar jag 1 milj. kr. Beträf­ fande skyddsrum för befolkningen beräknar jag till bidrag till skyddsrum i undervisningsanstalter 2 milj. kr. och till komplettering och utrustning av befintliga befolkningsskyddsrum 1 350 000 kr.

Medelsbehovet under anslaget beräknar jag till 19,5 milj. kr. för nästa budgetår. Något bemyndigande härutöver finner jag inte erforderligt. Lik­ som för innevarande budgetår bör Kungl. Maj :t, med utgångspunkt i de särskilda planerna för verksamheten, äga närmare bestämma om inrikt­ ningen av investeringarna och användningen av medlen för olika ändamål.

Vid bifall till vad jag nu föreslagit kommer den 30 juni 1968 bemyndi- ganden att medge statsbidrag till skyddsrum att sakna täckning av betal­ ningsmedel till ett belopp av 14,9 milj. kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att statsbidrag ut­ går för anordnandet av skyddsrum inom en kostnadsram av 19 500 000 kr.,

b) till Bidrag till byggande av skyddsrum för budgetåret 1967/68 anvisa ett reservationsanslag av 19 500 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­ ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 67 år 1967

11

Ur protokollet:

Britta Gyllensten