Prop. 1967:99

('angående bemyndi\xad gande att sälja viss staten tillhörig fast egendom, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1967

1

Nr 99

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående bemyndi­

gande att sälja viss staten tillhörig fast egendom, m. m.; given Stockholms slott den 17 mars 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Enligt Vårt nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Kungl. Maj :t medges att tills vidare inom vissa värdegränser dels sälja viss staten och allmänna arvsfonden tillhörig fast egendom, dels bemyndiga vissa myndigheter att sälja sådan egendom. Vär­ degränserna föreslås höjda i förhållande till vad som gällt för innevarande budgetår.

I anslutning till vad chefen för inrikesdepartementet denna dag anför vid anmälan av sitt förslag angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m., före­ slås därutöver att Kungl. Maj :t medges att fr. o. m. den 1 januari 1968 utan begränsning till värdet sälja staten tillhörig mark till kommun för sam- hällsbyggnadsändamål.

Vidare föreslås att en stats-kommunal marknämnd inrättas den 1 januari 1968 med uppgift att slita tvister i fråga om villkoren för nyssnämnda mark­ överlåtelser.

1

Bihang Ull riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 99

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1967

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 17 mars 1967.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Edenman, Johansson,

Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

bemyndigande

att sälja staten tillhörig fast egendom, m. m.,

och anför.

Med bifall till prop. 1966: 27 har riksdagen (JoU 5, rskr 117) medgett,

att Kungl. Maj :t under budgetåret 1966/67 utan riksdagens samtycke i var­

je särskilt fall beslutar om försäljning av staten eller allmänna arvsfonden

tillhörig fast egendom, om taxeringsvärdet på egendomen inte överstiger

visst belopp. Detta belopp utgör högst 300 000 kr., då egendomen förvaltas

av postverket, televerket, statens järnvägar, väg- och vattenbyggnadsstyrel­

sen, statens vattenfallsverk, luftfartsverket eller domänstyrelsen, samt i an­

nat fall högst 150 000 kr. Om taxeringsvärde inte är åsatt, gäller att det vid

särskild uppskattning utrönta saluvärdet får uppgå till högst nämnda

belopp. Kungl. Maj:t äger i huvudsaklig överensstämmelse med riktlinjer,

som angetts i propositionen, föreskriva de former och villkor under vilka

försäljningarna skall äga rum. Kungl. Maj :t har befogenhet att, om så an­

ses lämpligt, överlämna beslutanderätten rörande försäljningen åt nyss­

nämnda verk och styrelser, när fråga är om egendom vars taxerings- eller

uppskattningsvärde inte överstiger 150 000 kr., åt annan central förvalt­

ningsmyndighet, när sagda värde inte överstiger 75 000 kr., samt åt läns­

styrelse, såvitt angår allmänna arvsfonden tillhörig fast egendom, när vär­

det inte överstiger 50 000 kr.

Vidare har riksdagen förklarat, att vad sålunda medgetts rörande försälj­

ning av staten tillhörig fast egendom skall gälla även beträffande byte samt

upplåtelse under åborätt eller tomträtt av sådan egendom. Detsamma gäller

rätten att utan ersättning avstå mark som erfordras till järnväg eller all­

män väg. Sistnämnda befogenhet får Kungl. Maj :t dock överlämna till

central förvaltningsmyndighet endast när det gäller obebyggt område av

högst fem hektars yta eller 10 000 kronors värde.

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1967

3

Genom cirkulär till statsmyndigheterna den 27 maj 1966 (nr 169) har Kungl. Maj :t gett till känna vad riksdagen sålunda beslutat.

Befogenheten att överlämna försäljningsrätten åt central förvaltnings­ myndighet har Kungl. Maj :t tagit i anspråk genom försäljningsbemyndi- ganden för fortifikationsförvaltningen, postverket, televerket, statens järn­ vägar, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, luftfartsverket, statens vattenfalls- verk och domänstyrelsen. Genom beslut den 2'7 maj 1966 har Kungl. Maj:t bemyndigat dessa myndigheter att under budgetåret 1966/67 försälja och byta under deras förvaltning stående fastigheter, vilkas taxerings- eller upp­ skattningsvärden inte överstiger 75 000 kr. såvitt avser fortifikationsför­ valtningen och 150 000 kr. såvitt avser de övriga verken och styrelserna.

Vidare har Kungl. Maj :t genom beslut samma dag bemyndigat länssty­ relserna att under budgetåret 1966/67, i den mån försäljningsfrågan inte underställs Kungl. Maj :ts prövning, försälja allmänna arvsfonden tillfal­ len fast egendom, vars taxerings- eller uppskattningsvärde inte överstiger 50 000 kr.

Kungl. Maj :t har för dessa bemyndiganden meddelat i huvudsak samma föreskrifter rörande sättet och villkoren i övrigt för försäljningarna, som gällt under närmast föregående budgetår.

Vid utverkandet av de årliga försälj ningsbemyndigandena har förutsatts, att riksdagen skall erhålla en redogörelse för de försäljningar som med stöd av bemyndigandet gjorts under närmast föregående kalenderår. I sådant syfte upprättas sammanställningar departementsvis över de fastigheter som sålts under kalenderåret 1966. Dessa sammanställningar överlämnas till vederbörande riksdagsutskott.

Departementschefen.

Riksdagen har sedan lång tid för ett budgetår i sän­

der bemyndigat Kungl. Maj :t att utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall besluta om försäljning in. in. av staten eller allmänna arvsfonden till­ hörig fast egendom. Det nu gällande bemyndigandet avser budgetåret 1966/67. Nytt bemyndigande bör nu utverkas.

Kungl. Maj :ts förslag i ämnet har som regel inneburit oförändrade rikt­ linjer beträffande förfarandet vid försäljningarna. Vid några tillfällen har uppjusteringar föreslagits av värdegränsen för såväl Kungl. Maj :ts försälj­ ningsrätt som för befogenheten att delegera denna rätt.

Propositionerna i ämnet har alltså oftast från år till år haft samma in­ nebörd. Enligt min mening bör det vara tillräckligt att riksdagens sam­ tycke inhämtas, när fråga är om ändringar av de allmänna riktlinjerna eller värdegränserna. Jag förordar alltså att det nu föreslagna bemyndi­ gandet får gälla tills vidare. Härigenom befrias riksdagen från dessa rutin- betonade ärenden.

Som framgått av det tidigare anförda är nu gällande bemyndigande be­ gränsat till fastighet, vars taxeringsvärde eller vid särskild uppskattning

4

utrönta saluvärde inte överstiger visst belopp. Jag anser att värdegränserna

bör liöjas i detta sammanhang. Den delegering av beslutanderätten som på

så sätt sker medför bl. a., att handläggningstiderna i vissa försälj nings-

ärenden kan förkortas. Jag förordar därför, att Kungl. Maj :t skall äga att

utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall besluta om försäljning av

fast egendom som förvaltas av postverket, televerket, statens järnvägar, väg-

och vattenbyggnadsstyrelsen (fr. o. in. den 1 juli 1967 statens vägverk), luft­

fartsverket, statens vattenfallsverk och domänstyrelsen när taxerings- eller

uppskattningsvärdet ej överstiger 500 000 kr., samt av annan fast egendom,

när värdet uppgår till högst 300 000 kr. Jag föreslår vidare, att Kungl. Maj :t

därvid får befogenhet att åt nyssnämnda verk och styrelser överlämna be­

slutanderätten rörande försäljning av sådan egendom, vars värde inte över­

stiger 300 000 kr., åt annan central förvaltningsmyndighet, då värdet inte

överstiger 150 000 kr., samt åt länsstyrelse, såvitt angår allmänna arvsfon­

den tillhörig fast egendom, vars värde inte överstiger 100 000 kr.

Vad beträffar befogenheten att till central förvaltningsmyndighet över­

lämna rätten att utan ersättning avstå obebyggd statlig mark, som fordras

till järnväg eller allmän väg, bör värdegränsen höjas från 10 000 till 25 000

kr. och arealgränsen från fem till tio hektar.

Beträffande sättet och villkoren för försäljningarna förordar jag, alt i

huvudsak samma föreskrifter skall gälla som för innevarande budgetår.

Under hänvisning till vad chefen för inrikesdepartementet denna dag an­

för vid anmälan av förslag angående riktlinjer för bostadspolitiken m. m.

föreslår jag, att ett speciellt bemyndigande begärs hos riksdagen i fråga om

försäljning av statlig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål.

Jag föreslår alltså, att Kungl. Maj :t begär riksdagens medgivande att

fr. o. m. den 1 januari 1968 t. v. sälja mark, oberoende av dess värde, till

kommun för nyss angivet ändamål. Jag förordar vidare, att denna försälj­

ningsrätt, när markens taxerings- eller uppskattningsvärde inte överstiger

1 milj. kr., får delegeras till fortifikationsförvaltningen och domänstyrel­

sen. Samma regel bör gälla för statens förhandlingsnämnd såvitt avser

markförsäljning, där nämnden erhållit uppdrag av vederbörande mark-

förvaltande myndighet att förhandla med kommun. Kungl. Maj :ts befogen­

het att delegera beslutanderätten till övriga markförvaltande myndigheter

bör få samma räckvidd som i fråga om försäljning i allmänhet av statliga

fastigheter.

Beträffande förfarandet vid överlåtelse av mark till kommun för sam­

hällsbyggnadsändamål får jag hänvisa till vad chefen för inrikesdeparte­

mentet anför vid anmälan av sitt nämnda förslag. Jag förordar alltså, att

därvid angivna riktlinjer för statens markförsäljningar, inklusive handlägg-

ningsproceduren, skall tillämpas. I enlighet härmed föreslår jag, att en

stats-kommunal marknämnd inrättas den 1 januari 1968 med uppgift bl. a.

att vid oenighet mellan förhandlingsparterna om pris och övriga villkor

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1967

meddela för slaten—säljaren bindande beslut i dessa frågor. Kostnaderna för nämnden bör tills vidare bestridas från sjunde huvudtitelns kommitté­ anslag.

Enligt riktlinjerna tillförs statens förhandlingsnämnd en ny arbetsupp­ gift, nämligen att svara för samordningen i vissa markförsäljningsärenden. Som jag tidigare berört innefattar denna uppgift att nämnden bör åta sig att efter överenskommelse föra förhandlingar för markförvaltande myndig­ hets räkning och i dess ställe slutligt handlägga försäljningsärende.

Liksom tidigare bör riksdagen årligen få en redogörelse för de försälj­ ningar som med stöd av dessa bemyndiganden verkställts under närmast föregående kalenderår.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före­ slår riksdagen att

1) medge, att Kungl. Maj :t fr. o. in. den 1 juli 1967 tills vidare utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall beslu­ tar om försäljning av staten eller allmänna arvsfonden till­ hörig fast egendom, om taxeringsvärdet på egendomen upp­ går till högst 500 000 kr., då egendomen förvaltas av post­ verket, televerket, statens järnvägar, statens vägverk, luft­ fartsverket, statens vattenfallsverk eller domänstyrelsen, samt i annat fall till högst 300 000 kr., eller, om taxerings­ värde inte är åsätt, det vid särskild uppskattning utrönta sa­ luvärdet uppgår till högst nämnda belopp;

2) medge, att Kungl. Maj :t därvid i huvudsaklig över­ ensstämmelse med de i det föregående angivna riktlinjer­ na föreskriver de former och villkor under vilka försälj­ ningarna skall äga rum, med rätt för Kungl. Maj :t att, om så anses lämpligt, överlämna beslutanderätten rörande försäljningen åt nyssnämnda myndigheter, när fråga är om egendom vars taxeringsvärde eller, om sådant värde inte är åsatt, uppskattningsvärde inte överstiger 300 000 kr., åt annan central förvaltningsmyndighet, när sagda värde inte överstiger 150 000 kr., samt åt länsstyrelse, såvitt angår all­ männa arvsfonden tillhörig fast egendom, när enahanda värde inte överstiger 100 000 kr.;

3) förklara, att vad sålunda medgetts rörande försälj­ ning av staten tillhörig fast egendom skall gälla beträffan­ de avstående utan ersättning av statlig mark som erfordras till järnväg eller allmän väg, varvid dock rätten att besluta om dylikt avstående får av Kungl. Maj :t överlämnas till central förvaltningsmyndighet endast när det gäller obe­ byggt område av högst tio hektars yta eller 25 000 kronors värde;

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1967

5

6

4) medge, att Kungl. Maj :t fr. o. in. den 1 januari 1968

tills vidare utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall

beslutar om försäljning av staten tillhörig mark till kom­

mun för samhällsbyggnadsändamål;

5) medge, att Kungl. Maj :t i huvudsaklig överensstäm­

melse med de i det föregående angivna riktlinjerna före­

skriver de former och villkor under vilka försäljningarna

enligt p. 4 skall äga rum, med rätt för Kungl. Maj :t att, om

så anses lämpligt, överlämna beslutanderätten åt fortifika-

tionsförvallningen och domänstyrelsen samt åt statens för-

handlingsnämnd — såvitt avser försäljning rörande vilken

markförvaltande myndighet uppdragit åt nämnden att för­

handla — när fråga är om mark, vars taxeringsvärde eller,

om sådant värde inte är åsatt, uppskattningsvärde inte

överstiger 1 milj. kr.;

6) förklara, att vad sålunda medgetts rörande försälj­

ning av staten tillhörig fast egendom skall gälla även be­

träffande byte samt upplåtelse under åborätt eller tomträtt

av sådan egendom;

7) uttala att, oavsett de sålunda lämnade medgivandena,

i författning eller eljest i särskild ordning meddelade före­

skrifter angående rätt för Kungl. Maj :t eller förvaltnings­

myndighet att sälja, byta eller under åborätt eller tomträtt

upplåta staten tillhörig fast egendom alltjämt skall gälla;

8) besluta, att en stats-kommunal marknämnd skall in­

rättas den 1 januari 1968.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 99 år 1967

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 670310