Prop. 1968:156

('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), m. in.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 156 år 1968

1

Nr 156

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), m. in.; given Stockholms slott den 8 november 1968.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels

antaga härvid fogade förslag till

1) förordning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), 2) förordning om ändrad lydelse av 8 § tulltaxeringsförordningen den 13 maj 1960 (nr 391),

dels

bifalla det förslag i övrigt om vars avlåtande till riksdagen föredra­

gande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås höjning av tullen på strumpbyxor. Förslag fram­ läggs också om bl. a. tull- och skattefrihet för varor som förs in av utländskt konsulat m. fl. 1

1

Bihang till riksdagens protokoll 19G8. 1 samt. Nr 156

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

1) Förslag

till

Förordning

om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25)

Härigenom förordnas att Anm. efter tulltaxenr 22.10 och tulltaxenr 60.04

tulltaxan den 12 januari 19681 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an­

ges. Till följd härav kommer 22 och 60 kap. tulltaxan att ha följande lydelse

från och med den dag då denna förordning träder i kraft. 1

1 Senaste lydelse av 22 kap.

se 1968:358.

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

3

22 kap. Drycker, alkohol och ättika

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) havsvatten (nr 25.01);

b) destillerat vatten och annat vatten av motsvarande eller högre renhetsgrad (nr 28.58);

c) vattenlösningar av ättiksyra, innehållande mer än 10 viktprocent ättiksyra (nr 29.14);

d) medikamenter (nr 30.03);

e) parfymer och toalettmedel (33 kap.).

2. Vid tillämpning av tulltaxenummer eller underavdelningar av tulltaxenummer, där alkohol-

halt uttryckes i volymprocent, skall halten beräknas vid + 15° C.

22.01 Vatten, mineralvatten, kolsyrat vatten, is och snö:

A. kolsyrat mineralvatten och annat kolsyrat vatten .... 100 1

33: —

B. andra slag.......................................................................................... fri

22.02 Lemonader, aromatiserat mineralvatten, aromatiserat kolsyrat

vatten och andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-

och köksväxtsaft, hänförlig till nr 20.07:

A. kolsyrade drycker.................................................................. 1001

33: —

B. andra slag.......................................................................................... fri

22.03 Maltdrycker, med en alkoholhalt:

A. icke överstigande 1,8 viktprocent (lättöl)......................... 100 1

22: —

B. överstigande 1,8 men icke 2,8 viktprocent

(Öl av typ A)...................................................................... 100 1

60: —

C. överstigande 2,8 men icke 3,6 viktprocent

(Öl av typ B)...................................................................... 100 1

108: —

D. överstigande 3,6 viktprocent (starköl)............................. 1001

155: —

22.04 Druvmust i jäsning, ävensom druvmust, vars jäsning avbrutits

på annat sätt än genom tillsats av alkohol:

A. på kärl rymmande högst 10 liter........................................ 100 1

40: —

B. på andra kärl.......................................................................... 100 1

16: —

22.05 Vin av färska druvor; druvmust, vars jäsning avbrutits genom

tillsats av alkohol:

A. musserande............................................................................. 100 1

160: —

B. andra slag, med en alkoholhalt:

1. icke överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter............................. 100 1

40: —

b. på andra kärl............................................................... 1001

16: —

2. överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter........................... 100 1

108: —

b. på andra kärl............................................................... 100 1

80: —

22.06 Vermut och annat vin av färska druvor, berett med växtdelar

eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt:

A. icke överstigande 14 volymprocent:

1. på kärl rymmande högst 10 liter................................. 100 1

40: —

2. på andra kärl.................................................................... 100 1

16: —

lf

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr 156

4

Kungi. Maj ds proposition nr 156 år 1968

2 2 kap.

B. överstigande 14 volymprocent:

1. på kärl rymmande högst 10 liter.................................. 100 1

2. på andra kärl.................................................................... 100 1

22.07 Andra jästa drycker, såsom cider (äppel- och päronvin) och

mjöd:

A. musserande, andra än cider................................................ 100 1

B. andra slag, med en alkoholhalt:

1. icke överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter............................ 100 1

b. på andra kärl............................................................... 100 1

2. överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter............................ 100 1

b. på andi'a kärl................................................................ 100 1

22.08 Alkohol (etanol, etylalkohol), odenaturerad, med en alkohol­

halt av minst 80 volymprocent; alkohol (etanol, etylalkohol),

denaturerad, oavsett alkoholhalten:

A. avsedda att användas uteslutande för kemisk omvandling ..

B. andra ...................................................................................................

22.09 Alkohol (etanol, etylalkohol), odenaturerad, med en alkohol­

halt av mindre än 80 volymprocent; brännvin, likör och andra

alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga beredningar (s. k. kon­

centrerade extrakt) för framställning av drycker:

A. likör, bitter och liknande drycker..................................... 1001

B. andra drycker, alkohol, odenaturerad, med en alkoholhalt

av mindre än 80 volymprocent härunder inbegripen:

1. på kärl rymmande högst 10 liter................................. 100 1

2. på andra kärl.........100 1 av 50% alkoholhalt vid +15° C

C. alkoholhaltiga beredningar (s. k. koncentrerade extrakt) för

framställning av drycker................................................................

22.10 Ättika........................................................................................................

108: —

80: —

160 :—

40: —

16: —

108: —

80: —

fri

9,6 %

148: —

108: —

28: —

8

%

9,6 %

Anm. För spritdrycker eller viner, vilka införes i den ordning som anges i 12 § 4 mom. c) rus-

drycksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521) utgår, om tullfrihet ej åtnjutes, tull

med följande belopp, räknat för helbutelj om 75 centiliter:

Cognac............................................................................................................................................. 49: —

Armagnac, brandy, eau-de-vie och whisky........................................................................... 42: —

Andra spritdrycker, ej hänförliga till tulltaxenr 22.08 ....................................................... 35: —

Vin:

musserande:

champagne............................................................................................................................ 19: —

annat....................................................................................................................................... 12: —

andra slag med en alkoholhalt:

överstigande 14 volymprocent.......................................................................................... 12: —

icke överstigande 14 volymprocent................................................................................. 7: —

För spritdrycker eller viner, vilka införes i den ordning som anges i 12 § 4 mom. h) rusdrycks-

försäljningsförordningen, utgår tull med av partihandelsbolaget för rusdrycker fastställt belopp,

motsvarande:

1) tull enligt vad i 22 kap. sägs;

2) omsättningsskatt enligt 2 § 1 mom. förordningen den 24 maj 1957 (nr 209) om skatt på

sprit och vin; samt

3) mervärdeskatt enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om sådan skatt.

Kungl. Maj. ts proposition nr 156 år 1968

5

60 kap. Trikåvaror

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) virkade spetsar, hänförliga till nr 58.09;

b) trikåvaror, hänförliga till 59 kap.;

c) korsetter, gördlar, höfthållare, bysthållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och

liknande artiklar (nr 61.09);

d) begagnade kläder och andra artiklar, hänför liga till nr 63.01;

e) ortopediska artiklar, brockband o. d. (nr 90.19).

2. Till nr 60.02—60.06 (och ej till 61 och 62 kap.) hänföres icke blott direkt framställda artiklar

(även icke färdiga eller icke kompletta) av trikå utan även artiklar, tillverkade av trikåväv

genom sömnad e. d. (konfektionerade), delar av trikå till sådana varor härunder inbegripna.

3. Såsom trikåvaror, innehållande gummi, enligt nr 60.06 anses icke trikåvaror, endast försedda

med resårband e. d., innehållande gummi.

4. Till detta kapitel hänföres även artiklar av metalltråd, för beklädnad, heminredning eller

liknande ändamål.

5. Med trikåvaror, innehållande gummi avses i detta kapitel:

a) trikåvaror av textilmaterial i förening med gummitråd;

b) trikåvaror, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi eller tillverkade av garn,

impregnerat eller överdraget med gummi.

60.01

Trikåväv, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer................................................ 10 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer............................................. 18,4 %

C. av annat textilmaterial.................................................................. 14,6 %

60.02 Vantar av trikå, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer................................................. 10 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer.............................................. 20 %

C. av annat textilmaterial.................................................................. 15%

60.03 Strumpor, understrumpor, sockor, strumpskyddare och liknande

artiklar av trikå, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer:

1. damstrumpor med ett tullvärde per ett dussin par av:

a. mindre än 25: —.................................................................... 25 %

b. 25: — eller däröver............................................................... 15 %,

dock minst

6:25 per ett

dussin par

2. andra slag..................................................................................... 15 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer............................................. 18,4 %

C. av annat textilmaterial.................................................................. 14,2 %

60.04 Underkläder av trikå, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer:

1. strumpbyxor................................................................................ 17%

2. andra slag..................................................................................... 10 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer .......................................... 18,4 %,

dock minst

644: — per

100 kg

C. av fårull eller fina djur hår............................................................. 15%

D. av annat textilmaterial.................................................................. 15 %,

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

60 kap.

dock minst

400: — per

100 kg

60.05 Överkläder av trikå samt andra trikåvaror, icke innehållande

gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer................................................ 13 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ............................................ 17%,

dock minst

700: — per

100 kg

C. av får ull eller fina djurhår............................................................. 15 %

D. av annat textilmaterial.................................................................. 15 %,

dock minst

400: — per

100 kg

60.06 Trikåväv och andra trikåvaror, knäskydd och åderbrocksstrum-

por härunder inbegripna, innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer................................................ 12 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer............................................. 18 %

C. av annat textilmaterial.................................................................. 13 %

Denna förordning träder i kraft, beträffande tulltaxenr 60.04 dagen efter

den då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i

Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1969.

Kungl. Maj. ts proposition nr 156 år 1968

7

2) Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 8 § tulltaxeringsförordningen

den 13 maj 1960 (nr 391)

Härigenom förordnas, att 8 § tulltaxeringsförordningen1 den 13 maj 1960

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

8

Tullfrihet åtnjutes------------—--------

2. varor, som införas av främ­

mande stats beskickning, av person

som tillhör sådan beskickning eller

av någon av hans familjemedlem­

mar, i enlighet med lagen den 16 de­

cember 1966 (nr 664) med vissa be­

stämmelser om immunitet och privi­

legier, samt, i den mån Konungen

därom förordnar, för varor, som in­

föras av person som är av främ­

mande stat här i riket anställd så­

som konsul; i förekommande fall

må hänsyn tagas till huruvida den

främmande staten medgiver Sve­

rige motsvarande förmån;

3. varor, som------------textilvaror, i

§•

huset räkning;

2. varor, som införas av främ­

mande stats beskickning, av person

som tillhör sådan beskickning eller

av någon av hans familjemedlem­

mar, i enlighet med lagen den 16 de­

cember 1966 (nr 664) med vissa be­

stämmelser om immunitet och privi­

legier, samt, i den mån Konungen

därom förordnar, för varor, som in­

föras av främmande stats konsulat,

av person som tillhör sådant konsu­

lat eller av någon av hans familje­

medlemmar; i förekommande fall

må hänsyn tagas till huruvida den

främmande staten medgiver Sverige

motsvarande förmån;

den mån Konungen därom förordnar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.

1 Senaste lydelse av rubriken se 1968:26 och av 8 § se 1968:359.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 156 år 1968

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet på Stockholms slott den 8 november 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme,

Sven-Erig Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Wickman, Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter vissa tullfrågor och anför.

Inledning

Textilrådet har i skrivelse den It juli 1968 hemställt om höjning av tullen

för viss vara inom textilområdet, nämligen strumpbyxor. Över denna fram­

ställning har, efter remiss, yttranden avgetts av generaltullstyrelsen och

kommerskollegium, som hört Sveriges grossistförbund och Kooperativa för­

bundet samt vissa handelskamrar. I ärendet har vidare Textilgrossisternas

riksförbund avgett särskilt yttrande.

I detta sammanhang vill jag även ta upp en fråga om ändrade regler rö­

rande tullfriheten för varor som förs in till utländskt konsulat. I ärendet

har yttrande avgetts av generaltullstyrelsen.

Vidare har rådet för samarbete på tullområdet rekommenderat ändring­

ar i konventionen den 15 december 1950 rörande varors tullvärde. Över änd­

ringsförslaget bär yttranden avgetts av generaltullstyrelsen och kommers­

kollegium. Kommerskollegiet har i ärendet hört Sveriges allmänna export­

förening, Sveriges grossistförbund och Sveriges industriförbund samt vissa

handelskamrar.

Förslag och remissyttranden m. in.

Strumpbyxor hänförs i tulltaxan till tulltaxenr 60.04 underkläder

av trikå, icke innehållande gummi. Är de tillverkade av syntetsilkegarn, det

vanligast förekommande materialet, utgår tull med 10 % av varans värde.

Damstrumpor av samma material hänförs till tulltaxenr 60.03 med en tull

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

9

på 25 %, om värdet per dussin par är mindre än 25 kr., och i övriga fall 15 % dock minst 6 kr. 25 öre per dussin. I sistnämnda fall blir den effektiva tullen högre än 15 % om strumporna har ett värde som ligger mellan 25 kr. och 41 kr. 66 öre per dussin.

Textilrådet hemställer nu att strumpbyxor av syntetsilkegarn, vars strump- del framställts av garn med en grovlek av högst 2/40 denier, skall beläggas med samma tull som den som utgår för syntetsilkestrumpor. Som skäl anför rådet att en väsentlig del av förbrukningen av tunnare damstrumpor numera avser strumpbyxor i stället för strumpor av traditionell typ. Förändringen har skett mycket hastigt framhåller rådet. Sålunda svarade under första halvåret 1967 strumpbyxorna för ca 7 % av den totala tillförseln till den svenska marknaden av damstrumpor av syntetsilke medan denna andel under andra halvåret samma år steg till ca 18 % eller ca 6,5 milj. par. Ök­ ningstrenden fortsätter även under år 1968 påpekar rådet.

Vidare är, anför rådet, strumpbyxorna tekniskt sett endast förlängda strumpor, som sytts ihop upptill med eller utan kilförstärkning och försetts med gummiresår. Strumpbyxorna är inte underkläder utan en modern och bekväm form av strumpor som väl kan ersätta konventionella strumpor men inte underkläder. Rådet framhåller vidare att strumpbyxorna tillverkas av strumpindustrin i maskiner som på grund av sin tekniska utformning inte kan användas annat än för strumptillverkning, att strumpdelen av plagget viktmässigt dominerar och att samma del svarar för ca 70 % av plaggets värde.

Kommerskollegium tillstyrker en höjning av tullen på strumpbyxor men föreslår att den inte sätts högre än 17 % av värdet.

Kollegiet framhåller, att strumpbyxor ligger mycket nära de vanliga damstrumporna från såväl produktionstekniska som konkurrensmässiga synpunkter. Övervägande skäl talar därför för en ensartad tullsättning på de båda artiklarna.

När det gäller tullens höjd anser kollegiet att en tullsättning för strump­ byxor i enlighet med textilrådets förslag, skulle innebära en tullbelastning av mellan 20—21 %. Eftersom Sverige vid de GATT-förhandlingar som av­ slutades den 1 juni 1967 förbundit sig att inte höja tullen över 17 % för syn- tetsilkevaror under tulltaxenr 60.04, anses en höjning av tullen till den nivå som gäller för damstrumpor inte möjlig utan omförhandlingar. Införs sam­ ma minimitull som för damstrumpor bryts nämligen GATT-koncessionen för strumpbyxor med ett importvärde av högst 36 kr. 76 öre per dussin. En­ ligt kollegiet ligger priserna för strumpbyxor i allmänhet omkring 30 kr. per dussin.

Kollegiet anför vidare.

Att helt överföra strumptullen, dvs. 15 % med en minimitull av 6 kronor 25 öre per dussin par, maximerad till 25 %, ( i praktiken en incidens av ca 23 %) till strumpbyxorna innebär som nämnts en brytning av den under nr 60.04 lämnade koncessionen i GATT och kräver omförhandling. Ett med­

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

givande till en sådan omförhandling utanför den ordinarie tidsperioden —

andra halvåret 1969 — skulle väl med hänsyn till omständigheterna i fallet

ej vara uteslutet. Med hänsyn till den omprövning av strumptullarna som

förutsätts ske i samband med de nordiska överläggningar som nu förs vill

kollegium dock ej nu föreslå en sådan åtgärd. För att ändå åstadkomma ett

närmande av tullen på strumpbyxor till den i praktiken rådande strump-

tullen, vilket kollegium bedömer önskvärt, anser kollegium att det utrym­

me som GATT-koncessionen medger, dvs. 17 % värdetull, utnyttjas. En sådan

tullsats innebär ett närmande till tullarna på denna vara i de övriga nordiska

länderna och i EEC.

Av statistik som kollegiet tagit fram framgår, att tillförseln till den svenska

marknaden av strumpor och strumpbyxor på senare tid ökat. Samtidigt har

de svenska företagens avsättning krympt, medan importen ökat. Kollegiet

anför.

Textilrådet har redovisat visst siffermaterial, som inhämtats från företag

som representerar 95 % av strumpproduktionen, rörande leveransernas

storlek under första halvåret 1967 och 1968 enligt följande (1 000 par).

Uppgifterna avser endast strumpor och strumpbyxor av den finare garnkva­

litet som angivits i framställningen.

Strumpor

Strumpbyxor

Totalt

1.1—30.6 1967 ....................................... 9 546

674

10 220

1.1—30.6 1968 ....................................... 7 370

2 354

9 724

Textilrådet har underhand även redovisat siffror (1 000 st.) beträffande

produktionen av alla slag av strumpbyxor. Skillnaden mellan dessa uppgif­

ter och uppgifterna tom leveranser utgörs av dels andra strumpkvaliteter,

dels den lageruppbyggnad som förekommit.

1.1—30.6

1967.................................... 1 300

1.7—31.12

1967.................................... 1 900

1.1—30.6

1968.................................... 4 000

Göres en sammanställning, motsvarande den som gjorts beträffande de

svenska leveranserna, i fråga om importen erhålles nedanstående siffror

(1 000 par).

Strumpor

Strumpbyxor

Totalt (ca)

1.1—30.6 1967 .............................. 23 640

1 100

24 700

1.1—30.6 1968 .............................. 17 136

10 200

27 300

Här redovisade siffror visar på en ökad tillförsel av strumpor och strump­

byxor tillsammantagna. De svenska företagens avsättning har krympt, medan

importen ökat. Av Textilrådet lämnade uppgifter beträffande industrins or­

dersituation, lagersituation och kapacitetsutnyttjande tyder också på ett

ogynnsamt läge för den svenska industrin. Orderstocken har enligt Textil­

rådet från 1.7.1967—1.7.1968 gått ned med 1,8 milj. par. Lagren har under

samma tid ökat med 1,4 milj. par. Kapacitetsutnyttjandet inom strumpin-

dustrin har reducerats i en omfattning som motsvarar en årsproduktion

av 5,8 milj. par.

11

Generaltullsiijrelsen framhåller, att strumpbyxorna bör tulltaxeras som

underkläder av trikå hänförliga till tulltaxenr 60.04. Styrelsen grundar sin

uppfattning på texten i den s. k. Brysselnomenklaturen och underhands­

kontakter med vissa medlemsländer i tullsamarbetsrådet i Bryssel. Om en

ändring skall ske, bör enligt styrelsen alla strumpbyxor av långfibrigt mate­

rial ges en särskild tullsats under detta tulltaxenummer. Härigenom und­

viks in erarbete i form av eljest erforderliga varuundersökningar.

Sveriges grossistförbund och Kooperativa förbundet avstyrker en tullhöj-

ning.

Grossistförbundet framhåller för sin del, att man inom de företag som

har hand om distribution och marknadsföring av strumpbyxor är av den

uppfattningen att strumpbyxor bör betraktas som underkläder av trikå.

Förbundet hemställer därför att någon ändring av klassificeringen av

strumpbyxor inte vidtas och att nuvarande tullsats för strumpbyxor under

tulltaxenr 60.04 bibehålls.

Textilrådets framställning aktualiserar enligt förbundet frågan om en

granskning av tullarna för damstrumpor av syntetsilke. De konkurrensför­

hållanden som ansågs föreligga 1958 på den europeiska strumpmarknaden

och som åberopades som skäl för införande av en minimitull får anses vara

helt förändrade. En stabilisering av marknaden har ägt rum varför frågan

om bibehållandet av en minimitull för damstrumpor av syntetsilke bör tas

upp till förnyad prövning.

Kooperativa förbundet anser för sin del, att strumpmarknaden genomgått

en stark förändring sedan det extra tullskyddet i form av en minimitull in­

fördes för damstrumpor. Prisnivån är enligt förbundet numera väsentligt

lägre och huvuddelen av såväl svensk produktion som import ligger pris­

mässigt under den prisgräns vid vilken tullskyddet uppgår till 25 % av vär­

det. Förbundet anser att tullskyddet mot lågprisimporten numera har spe­

lat ut sin roll och därför bör tas bort. Ett genomförande av textilrådets för­

slag skulle resultera i en väsentlig höjning av konsumentpriset.

Tullsamarbetsrådets rekommendation om ändring av tullvärde-

kon ven tion en avser enbart språkliga och redaktionella jämkningar.

Rådets förslag har inte mött någon erinran vid remissbehandlingen. Försla­

get i engelsk text och svensk översättning torde få fogas som bilaga till

statsrådsprotokollet i detta ärende.

Vad beträffar rätten till tullfri införsel för utländskt

konsulat gäller f. n. enligt 8 § 2 mom. tulltaxeringsförordningen den 13

maj 1960 (nr 391) att utländsk konsul har rätt att införa varor tullfritt i

den utsträckning Kungl. Maj :t medger. Sådant medgivande har lämnats

genom bestämmelser i 26 § 1 mom. b) och c) tulltaxeringskungörelsen den

13 maj 1960 (nr 392) enligt vilka bestämmelser lönad konsul som inte är

svensk medborgare och inte här i riket utövar enskild förvärvsverksamhet

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

12

får tullfritt införa varor för uppförande eller inredning av tjänstebyggnad

eller för annat tjänstebruk eller för eget eller för sin familjs behov och att

annan konsul får införa vapensköldar, sigill m. fl. varor för tjänstebruk,

om de tillhandahålls av den stat han företräder.

För vara som införs tullfritt enligt nämnda bestämmelser skall enligt 1 §

förordningen den 13 maj 1960 (nr 396) om frihet för införselavgift i vissa

fall inte heller utgå skatt eller annan avgift som på grund av införseln elj est

skolat erläggas till tullverket.

Efter samråd med ministern för utrikes ärendena vill jag i detta sam­

manhang också ta upp frågan om tull- och skattefrihet för va­

ror som förs in av utländskt konsulat eller av perso­

nal vid sådant konsulat. I enlighet med internationell sedvänja

bör varor avsedda för utländskt konsulat få införas tull- och skattefritt i

samma utsträckning som gäller för beskickning, dvs. då de är avsedda för

konsulatens officiella bruk. Vidare bör av samma skäl personal vid utländska

s. k. lönade konsulat kunna jämställas med motsvarande personal vid ut­

ländsk beskickning när det gäller den tull- och skattefria införseln. En diplo­

mat och hans familjemedlemmar får sålunda tull- och skattefritt införa fö­

remål för sitt personliga bruk. Vidare får en utländsk medlem av beskick­

ningens administrativa och tekniska personal och sådan persons familjemed­

lemmar tull- och skattefritt införa varor för personligt bruk i samband med

inflyttningen. Någon ändring i vad som f. n. gäller beträffande tullfrihet för

utländsk lönad konsul som tjänstgör vid utländskt s. k. olönat konsulat är

inte avsedd.

Generaltullstyrelsen har inte något att erinra mot en sådan ordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

Departementschefen

Strumpbyxor av syntetsilke är en ny vara som snabbt vunnit stor mark­

nad. Någon för denna vara avpassad tullsats finns inte i gällande tulltaxa.

Vid tulltaxeringen tillämpas — på grund av tulltaxans konstruktion — den

tullsats på 10 % som gäller för trikåunderkläder av syntetsilke, medan dam­

strumpor av samma material beläggs med avsevärt högre tull. Textilrådets

förslag innebär att strumpbyxor skall beläggas med samma tull som dam­

strumpor. Självfallet bör alltför stora skillnader i tullbeläggningen inte fin­

nas mellan sinsemellan konkurrerande varor. Att höja tullsatsen mer än

till 17 % synes emellertid, såsom kommerskollegium framhållit, inte böra

komma i fråga, bl. a. med hänsyn till våra åtaganden i GATT. En lösning

enligt kollegiets förslag torde å andra sidan i huvudsak tillgodose syftet

med den föreliggande framställningen. En tull på 17 % överensstämmer f. ö.

i stort sett med vad som gäller i andra västeuropeiska länder. Formellt bör

ändringen i tulltaxan ske på det sätt som generaltullstyrelsen föreslagit.

Jag förordar att tulländringen genomförs i enlighet härmed.

13

Samtidigt som denna ändring i tulltaxan genomförs bör anmärkningen

efter tulltaxenr 22.10 i taxan ändras med anledning av att mervärdeskatten

införs den 1 januari 1969. Förslag härom bör föreläggas riksdagen.

Mot förslagen om ändring av tullvärdekonventionen, som endast avser

språkliga och redaktionella förbättringar, och om tull- och skattefrihet för

varor som förs in av utländska konsulat och deras personal har jag ingen

erinran. Jag förordar därför att riksdagens godkännande inhämtas rörande

konventionsändringen och att tulltaxeringsförordningens bestämmelser om

tullfrihet för varor som förs in av främmande konsuler ändras.

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t i pro­

position föreslår riksdagen att

dels antaga inom finansdepartementet upprättade förslag

till

1) förordning om ändring i tulltaxan den 12 januari

1968 (nr 25),

2) förordning om ändrad lydelse av 8 § tulltaxeringsför-

ordningen den 13 maj 1960 (nr 391),

dels godkänna de av tullsamarbetsrådet rekommende­

rade ändringarna i konventionen om varors tullvärde.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:is proposition nr 156 år 1968

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

Bilaga

Recommendation of tlieCustoms Co-opera-

lionCouncilconcerning the Amendment of

the Convention on the ValuationofGoods

för Customs Purposes (7 June 1967)

The Customs Co-operation Coun-

cil,

Having regard to Artides V, VI

(e), Vilt and XVIII of the Conven­

tion of 15th December 1950 on the

Valuation of Goods för Customs

Purposes,

Considering that it is necessary to

ainend the Definition of Value and

the Interpretative Notes to the De­

finition of Value, set out respectively

in Annexes I and II to the said Con­

vention,

In accordance with a proposal of

the Valuation Committee,

Recommends Contracting Parties

to replace Annexes I and II of the

Convention on the Valuation of

Goods for Customs Purposes by the

following texts:

ANNEX I

Definition of value

Article I

(1) For the purposes of levying

ad valorem duties of customs, the

value of any goods imported for ho­

me use shall be taken to be the nor­

mal price, that is to say, the price,

which they would fetch åt the time

when the duty becomes payable on a

sale in the open märket between a

buyer and a seller independent of

each other.

(2) The normal price of any im­

ported goods shall be determined on

the following assumptions:

(a) that the goods are deliver ed

to the buyer åt the port or place of

Rekommendation av rådet för samarbete

på tullområdet angående ändring av kon­

ventionen rörande varors tullvärde

(7 juni 1967)

Rådet för samarbete på tullområ­

det, rekommenderar

i enlighet med artiklarna V, VI

(e), VIII och XVIII i konventionen

den 15 december 1950 rörande va­

rors tullvärde, och

under beaktande av att det är nöd­

vändigt att ändra Definitionen av

tullvärde och Förklarande anmärk­

ningarna till definitionen av tullvär­

det i bilaga I respektive II till nämn­

da konvention, samt

i överensstämmelse med ett för­

slag av värdekommittén

de fördragsslutande parterna att

bilagorna I och II till konventionen

rörande varors tullvärde skall änd­

ras på sätt nedan sägs:

BILAGA I

Definition av tullvärde

Artikel 1

1. Vid tillämpning av värdetullar

skall värdet för varor, som införas

för inhemskt bruk, anses vara lika

med normalpriset, varmed förstås

det pris som varorna vid den tid­

punkt, då tullen blir betalbar, skulle

betinga vid försäljning i öppna

marknaden mellan en köpare och en

säljare som äro oberoende av var­

andra.

2. Normalpriset för införda varor

skall bestämmas på basis av följan­

de förutsättningar, nämligen

a) att varorna avlämnas till kö­

paren i den hamn eller på den ort,

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 156 år 1968

introduction into the country of im- portation;

(b) that the seller bears all costs, charges and expenses incidental to the sale and to the delivery of the goods åt the port or place of intro­ duction, which are hence included in the normal price;

(c) that the buyer bears any du- ties or taxes applicable in the coun­ try of importation, which are hence not included in the normal price.

Article II

(1) A sale in the open märket between a buyer and a seller inde- pendent of each other pre-supposes:

(a) that the price is the sole con- sideration;

(b) that the price is not influenced by any commercial, financial or other relationship, whether by con- tract or otherwise, between the sel­ ler or any person associated in busi- ness with him and the buyer or any person associated in business with him, other than the relationship created by the sale itself;

(c) that no part of the proceeds of amj subsequent resale, other disposal or use of the goods will accrue, either directly or indirectly, to the seller or any person associa­ ted in business with him.

(2) Two persons shall be deemed to be associated in business with one another if, whether directly or indirectly, either of them has any interest in the business or property of the other or both have a common interest in any business or property or some third person has an interest in the business or property of both of them.

där de inkomma till importlandet;

b) att alla kostnader, som hänfö­ ra sig till varornas försäljning och deras avlämnande i nämnda hamn eller på nämnda ort åvila säljaren; dessa kostnader inräknas följaktli­ gen i normalpriset;

c) att alla tullar och avgifter, som utgå i importlandet åvila köparen; dessa kostnader ingå följaktligen icke i normalpriset.

Artikel II

1. En försäljning i öppna mark­ naden mellan en köpare och en säl­ jare som äro oberoende av varandra, förutsätter

a) att betalningen av priset utgör enda vederlaget för varan;

b) att priset icke påverkas av kommersiella, finansiella eller and­ ra förbindelser, bortsett från den ifrågavarande försäljningen, mellan å ena sidan säljaren eller någon, med vilken säljaren är förbunden i ekonomisk intressegemenskap, och å ändra sidan köparen eller någon, med vilken köparen är förbunden i sådan gemenskap vare sig dessa för­ bindelser äro grundade på avtal el­ ler ej;

c) att avkastningen vid en efter­ följande försäljning, annan disposi­ tion eller användning av varorna icke till någon del kommer att di­ rekt eller indirekt tillfalla säljaren eller någon, med vilken säljaren är förbunden i ekonomisk intressege­ menskap.

2) Två personer skola anses vara förbundna i ekonomisk intressege­ menskap med varandra, om den ene äger ekonomiskt intresse i den and­ res affärsverksamhet eller egendom eller båda äga gemensamt ekono­ miskt intresse i en tredje persons affärsverksamhet eller egendom el­ ler en tredje person äger ekonomiskt intresse i bådas affärsverksamhet eller egendom, vare sig dessa in­ tressen äro direkta eller indirekta.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

Article III

When the goods to be valued

(a) are manufactured in accord-

ance with any patented invention or

are goods to which any proteded

design has been applied; or

(b) are imported under a foreign

trade mark; or

(c) are imported för sale, other

disposal or use under a foreign tra­

de mark,

the normal price shall be deter-

mined on the assumption that it in-

dudes the value of the right to use

the patent, design or trade mark in

respect of the goods.

ANNEX II

Interpretative notes to the definition

of value

Addendum to Artide I

Note 1

The time when the duty becomes

payable, referred to in paragraph (1)

of Article I shall be determined in

accordance with the legislation of

each country and may be, för exam-

ple, the time åt which the goods de-

daration for home use is dulg lodged

or registered, the time of payment of

customs duty or the time of release

of the goods.

Note 2

The “costs, charges and expenses”

mentioned in Article I, paragraph

(2) (b) include, inter alia, any of

the following:

— carriage and freight;

— insurance;

— commission;

— brokerage;

— costs, charges and expenses of

drawing up outside the country of

importation documents incidental to

the introduction of the goods into

the country of importation, inclu-

ding consular fees;

Artikel III

Därest de varor, som skola värde­

ras,

a) äro tillverkade med utnyttjan­

de av en patenterad uppfinning eller

enligt skyddat mönster eller skyd­

dad modell; eller

b) införas under utländskt varu­

märke; eller

c) införas för försäljning, annan

disposition eller användning under

utländskt varumärke

skall normalpriset bestämmas un­

der antagande att det innefattar vär­

det av rätten att för varorna utnytt­

ja patentet, mönstret, modellen eller

varumärket.

BILAGA II

Förklarande anmärkningar till

definitionen av tullvärdet

Tillägg till artikel 1

Anmärkning 1

Den tidpunkt som avses i artikel

I punkt 1, skall fastställas enligt

varje enskilt lands lagstiftning och

kan till exempel utgöra den dag då

inkommande varuanmälan veder­

börligen avlämnas eller inregistre­

ras, dagen för erläggande av tullav­

gifterna eller den dag då varorna

får avhämtas.

Anmärkning 2

De kostnader, som avses i artikel

I punkt 2 b), innefatta bland annat:

— transportkostnader

— försäkringskostnader

—• provisioner

— mäklararvoden

— kostnader för upprättande

utanför importlandet av handlingar,

erforderliga för varornas införsel

till importlandet, däri inbegripna

konsulatsavgifter,

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

17

duties and taxes applicable

outside the countrij of importation

except those from which the goods

have been exempted or have been

or will be relieved by means of re-

fund;

— cost of containers excluding

those which are treated as separate

artides for the purpose of levying

duties of customs, cost of packing

(whether for labour, materials or

otherwise);

— loading charges.

Note 3

The normal price shall be deter-

mined on the assumption that the

sale is a sale of the quantitg to be

valued.

Note 4

Where the determination of the

value or of the price paid or payable

depends upon factors which are

expressed in a currency other than

that of the country of importation,

the foreign currency shall be con-

verted into the currency of the im-

porting country åt the official rate

of exchange of that country.

Note 5

The object of the Definition of Va­

lue is to make it possible in all cases

to calculate the duties pajmble on

the basis of the price åt which im­

ported goods are freely available to

any buyer on a sale in the open

märket åt the port or place of intro-

duction into the country of impor­

tation. It is a concept för general use

and is applicable whether or not the

goods are in fact imported under a

contract of sale, and whatever the

terms of that contract.

But the application of the Defini­

tion implies an enquiry into current

prices åt the time of valuation. In

practice, when imported goods are

the subject of a bona fide sale, the

price paid or payable on that sale

can generally be considered as a

— tullar och avgifter utanför im­

portlandet med undantag för sådana

som varorna blivit befriade från el­

ler vars belopp har restituerats eller

skall restitueras,

— kostnader för emballage, i den

mån icke detta i tullhänseende be­

handlas som särskild vara, samt

kostnader för emballering (arbets-,

material- och andra kostnader),

— lastningskostnader.

Anmärkning 3

Normalpriset skall fastställas un­

der den förutsättningen, att försälj­

ningen avser den kvantitet, som är

föremål för värdering.

Anmärkning 4

Där beräkningen av värdet eller

det pris, som erlagts eller skall er­

läggas, verkställes med ledning av

uppgifter, som äro uttryckta i annat

myntslag än importlandets, skall

omräkning till importlandets mynt­

slag ske efter den officiella växel­

kursen i importlandet.

Anmärkning 5

Värdedefinitionen avser att under

alla förhållanden möjliggöra en be­

räkning av den utgående tullen på

grundval av det pris, till vilket den

importerade varan är för varje kö­

pare fritt tillgänglig vid en försälj­

ning i öppna marknaden i den hamn

eller på den ort, där den inkommer

till importlandet. Den utgör en all­

män regel och är tillämplig oberoen­

de av om varorna levereras enligt

kontrakt eller ej och oavsett vilka

kontraktsvillkor som gälla.

Tillämpningen av värdedefinitio­

nen förutsätter emellertid en under­

sökning rörande gällande priser vid

tiden för värderingen. I praktiken

kan, om importvaran är föremål för

en bonafideför sälj ning, det pris, som

erlagts eller skall erläggas vid denna

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

valid indication of the normal price

mentioned in the Definition. This

being so, the price paid or payable

can reasonably be used as a basis

for valuation, and Customs Admi­

nistrations are recommended to

accept it as the value of the goods

in question, subject:

(a) to proper safeguards aimed åt

preventing evasion of duty by means

of fictitious or colourable contracts

or prices; and

(b) to such adjustments of that

price as may be considered necessa-

ry on account of circumstances of

the sate which differ from those en-

visaged in the Definition of Value.

Adjustment under paragraph (b)

above may in particular be required

with reference to freight and other

expenses dealt with in paragraph

(2) of Article I and Note 2 of the

Addendum to Article I, or with re­

ference to discounts or other reduc-

tions in price granted in favour of

sole agents or sole concessionaires,

or to any abnormal discount or any

other reduction from the ordinary

competitive price.

Addendum to Article III

Note 1

The provisions of Article III do

not restrict the provisions of Articles

I and II.

Note 2

The provisions of Article III may

also be applied to goods imported

for sale, other disposal or use, after

furlher manufacture, under a for-

eign trade mark.

Note 3

A trade mark shall be treated as

a foreign trade mark if it is the

mark of:

(a) any person by whom the goods

försäljning, i allmänhet anses giva

en riktig uppfattning om det i defi­

nitionen åsyftade normalpriset. Vid

sådant förhållande bör det pris, som

erlagts eller skall erläggas för varan,

kunna läggas till grund för värde­

ringen, och tullmyndigheterna re­

kommenderas att godkänna det som

värde för varan i fråga med förbe­

håll för:

a) lämpliga säkerhetsåtgärder till

förebyggande av att tull undandra­

ges genom fiktiva eller falska kon­

trakt eller priser; och

b) sådana justeringar i priset,

som kunna befinnas erforderliga på

grund av försäljningsförhållanden,

som skilja sig från dem, som kom­

mit till uttryck i värdedefinitionen.

Justeringar, som avses under b),

kunna ifrågakomma särskilt beträf­

fande fraktkostnader och andra

kostnader, omförmälda i artikel I,

punkt 2, och anmärkning 2 i tillägg

till artikel I, beträffande rabatter el­

ler andra prisreduktioner, som läm­

nats ensamagenter eller ensamkon-

cessionärer, eller beträffande onor­

mala rabatter eller varje annan re­

duktion av det ordinära konkurrens-

priset.

Tillägg till artikel III

Anmärkning 1

Bestämmelserna i artikel III med­

föra ingen inskränkning av bestäm­

melserna i artikel I och II.

Anmärkning 2

Bestämmelserna i artikel III kun­

na även tillämpas på varor, som in­

föras för att efter ytterligare bear­

betning försäljas, annorledes dispo­

neras eller användas under ut­

ländskt varumärke.

Anmärkning 3

Ett varumärke skall anses som

utländskt om det tillhör

a) någon, som odlat, producerat,

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

19

to be valu ed have been grown, pro-

duced, manufactured, offered for

sale or otherwise dealt with outside

the country of importation; or

(b) any person associated in busi-

ness with any person referred to in

(a) above; or

(c) any person whose rights in

the mark are restricted by an agree-

ment with ang person referred to in

(a) or (b) above.

General addendum

It is recommended that the con-

cept of value expressed by the Defi­

nition and these Interpretative No­

tes be employed for the valuing of

all goods subject to customs declara-

tion, including dutyfree goods and

goods liable to specific customs du-

ties.

tillverkat, till försäljning utbjudit

eller eljest tagit befattning med va­

rorna utanför importlandet; eller

b) någon, som är förbunden i eko­

nomisk intressegemenskap med per­

son, som avses i a); eller

c) någon, vars rätt till märket är

begränsad genom en överenskommel­

se med person som avses i a) eller

b).

Allmänt tillägg

Det rekommenderas, att de prin­

ciper, som kommit till uttryck i de­

finitionen och de förklarande an­

märkningarna, måtte tillämpas vid

värdering av alla varor, som äro un­

derkastade tullanmälan, härunder

inbegripna tullfria varor och varor,

belagda med specifika tullar.

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680489