Prop. 1968:168

('med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313), m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1968

1

Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313), m. m.; given Stockholms slott den 8 november 1968.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksda­ gen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den It juni 1943 (nr 313),

2) lag angående ändrad lydelse av 11 § lagen den 16 juni 1961 (nr 332) om handräckning vid taxeringsrevision.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås sådan komplettering av skattestrafflagen att den­ na blir tillämplig även när oriktig uppgift i deklaration eller därmed jäm­ förlig handling till ledning vid fastställande av mervärdeskatt är ägnad att leda till oriktig återbetalning av sådan skatt. Vidare föreslås att lagen om handräckning vid taxeringsrevision görs tillämplig även på skatterevision som avser mervärdeskatt. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr 168

2

Kangl. Maj. ts proposition nr 168 år 1968

1) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313)

Härigenom förordnas, att 1 och 4 §§ skattestrafflagen den It juni 19431

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1

§•

Var som i deklaration till ledning

vid fastställande av skatt uppsåtligen

lämnar oriktig uppgift ägnad att för

honom eller den han företräder leda

till frihet från skatt eller till för låg

sådan, dömes för falskdeklaration till

böter eller fängelse i högst två år.

Böterna skola bestämmas till högst

fem gånger det belopp, som genom

den oriktiga uppgiften undandragits

eller, om uppgiften följts, skulle ha­

va undandragits, dock minst fyra­

hundra kronor, där ej skattebelopp

som nyss nämnts understiger ett­

hundra kronor.

Lika med

Var som i deklaration till ledning

vid fastställande av skatt uppsåtligen

lämnar oriktig uppgift ägnad att för

honom eller den han företräder leda

till frihet från skatt, till för låg sådan

eller till oriktig återbetalning av

skatt, dömes för falskdeklaration till

böter eller fängelse i högst två år. Bö­

terna skola bestämmas till högst fem

gånger det belopp, som genom den

oriktiga uppgiften undandragits eller

oriktigt återbetalats eller, om uppgif­

ten följts, skulle hava undandragits

eller oriktigt återbetalats, dock minst

fyrahundra kronor, där ej skattebe­

lopp som nyss nämnts understiger

etthundra kronor,

skriftlig försäkran.

4

Den som förskyllt fängelse må, ef­

ter omständigheterna, dömas att gäl­

da straffskatt med högst tre gånger

det belopp, som undandragits eller

kunde hava undandragits.

§•

Den som förskyllt fängelse må, ef­

ter omständigheterna, dömas att gäl­

da straffskatt med högst tre gånger

det belopp, som undandragits eller

oriktigt återbetalats eller kunde ha­

va undandragits eller oriktigt åter­

betalats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

1 Senaste lydelse av 1 och 4 §§ se 1964:197.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1968

3

2) Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 11 § lagen den 16 juni 1961 (nr 332) om

handräckning vid taxeringsrevision

Härigenom förordnas, att 11 § lagen den 16 juni 1961 om handräckning vid taxeringsrevision skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

11

Vad i denna lag stadgas om taxe­ ringsrevision skall även äga tillämp­ ning i fråga om granskning enligt 9—11 §§ förordningen om förfaran­ det vid viss konsumtionsbeskattning samt kontroll enligt 78 § 1 mom. uppbördsförordningen och 7 § tredje stycket förordningen angående upp­ börd av avgifter enligt lagen om för­ säkring för allmän tilläggspension, in. m.

§•

Vad i denna lag stadgas om taxe- ringsrevison skall även äga tillämp­ ning i fråga om skatterevision enligt 28 § förordningen om mervärdeskatt, granskning enligt 9—11 §§ förord­ ningen om förfarandet vid viss kon­ sumtionsbeskattning samt kontroll enligt 78 § 1 mom. uppbördsförord- ningen och 7 § tredje stycket förord­ ningen angående uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för all­ män tilläggspension, m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet på Stockholms slott den 18 oktober 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling,

Johansson, Holmqvist, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson,

Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändrad lydelse

av 1 och 4 §§ skattestrafflagen, in. m., och anför.

Inledning

En allmän omsättningsskatt enligt mervärdeskatteprincipen kommer en­

ligt beslut av vårriksdagen (prop. 100, BeU 45, rskr 294) att avlösa den nu­

varande allmänna varuskatten den 1 januari 1969. Bestämmelserna om

den nya skatten, mervärdeskatten, finns i förordningen den 6 juni 1968 (nr

430) om mervärdeskatt (MF). MF innehåller även bestämmelser om över­

gången från allmän varuskatt till mervärdeskatt.

Kungl. Maj :t föreslår i prop. 1968: 137 till höstriksdagen vissa ändringar

i MF. Dessa ändringar gäller i första hand sådana delar där riksdagen gjor­

de förbehåll för förnyad prövning när mervärdeskatten antogs. Vidare gäl­

ler de föreslagna ändringarna bl. a. övergångsbestämmelserna där syftet är

att eliminera retroaktiva verkningar av mervärdeskatten. Samtliga änd­

ringar är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1969.

I samband med övergången till mervärdeskatt aktualiseras frågan om

tillämpning av skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313) och lagen den 16

juni 1961 (nr 332) om handräckning vid taxeringsrevision.

Mervärdeskatteprincipen

En utförlig redogörelse för mervärdeskatten som beskattningsform finns

i mervärdeskattepropositionen (prop. 1968: 100) och i bevillningsutskottets

betänkande (BeU 45) över denna. Även i prop. 1968: 137 redovisas princi­

perna för mervärdeskatten. Jag hänvisar i första hand till dessa redogö­

relser och avser här att lämna endast mera kortfattade uppgifter om den nya beskattningsformen.

Mervärdeskatt utgår vid omsättning inom landet av skattepliktiga varor, byggnader och tjänster. Skatten utgår vidare vid införsel till landet av skat­ tepliktiga varor. Vid utförsel ur landet utgår däremot ingen mervärdeskatt på exportörens utgående omsättning. Denne har emellertid som skattskyl­ dig till mervärdeskatt rätt att lyfta av all sådan skatt på förvärv inom lan­ det för sin exportverksamhet.

För den nya beskattningsformen är det karakteristiska att varje omsätt­ ning beskattas effektivt endast till den del omsättningen motsvarar den vär­ deökning (det mervärde) som det skattepliktiga objektet undergår hos var­ je skattskyldig i produktions- och distributionskedjan. Detta åstadkommes genom att den skattskyldige vid sin redovisning till staten för skatten får dra av den skatt som hänför sig till hans förvärv för verksamhet som om­ fattas av skattskyldigheten (s. k. ingående skatt). Avdraget görs från skat­ ten på egen skattepliktig omsättning (s. k. utgående skatt). Redovisningen sker liksom i fråga om allmän varuskatt genom deklaration för bestämda redovisningsperioder. I varje sådan deklaration skall den skattskyldige så­ lunda till staten redovisa skillnaden mellan utgående skatt och ingående skatt för redovisningsperioden. Detta motsvarar skillnaden mellan den skatt han tagit ut av sin kund och den skatt han själv har att betala till sin leverantör.

Självfallet kan med ett sådant system den skattskyldige ha att redovisa större ingående än utgående skatt. Den skattskyldige har då enligt särskil­ da regler i MF rätt att från staten återfå mellanskillnaden. I verkligheten motsvarar sålunda vad som återbetalas i regel del av den skatt som den skattskyldige erlagt till leverantörer men i vissa fall, exempelvis beträffande renodlade exportföretag, hela den ingående skatten för redovisningsperio­ den.

Sammanfattningsvis innebär vad jag här anfört att skattskyldigs redovis­ ning för mervärdeskatt kan avse antingen skatt som den skattskyldige skall betala till staten eller skatt som den skattskyldige får tillbaka genom åter­ betalning från staten.

Den löpande redovisningen för mervärdeskatt på grundval av deklaration avser redovisning av slutlig skatt för redovisningsperioden. Till skillnad mot vad som gäller i fråga om allmän varuskatt sker ingen årlig taxering till mervärdeskatt. I stället fastställs skatten för varje redovisningsperiod genom fastställelsebeslut. Eftersom taxeringsförfarandet sålunda slopats utgör i fråga om mervärdeskatt s. k. skalterevision det kontrollmedel som motsvarar taxeringsrevision beträffande exempelvis den allmänna varu­ skatten. Särskilda bestämmelser finns om handräckning vid taxeringsre­ vision men saknas i fråga om skatterevision.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

5

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

Skattestrafflagen

Den som lämnar oriktig uppgift i deklaration eller annan jämförlig hand­

ling till ledning vid fastställelse av mervärdeskatt träffas enligt 66 § MF

av straffansvar enligt skattestrafflagen. Enligt 68 § andra stycket MF gäller

dock den avvikelsen från skattestrafflagens bestämmelser, att åtal för brott

som avses i denna lag får väckas endast efter anmälan av länsstyrelsen.

Förutsättningen för straffansvar enligt skattestrafflagen är att den orik­

tiga uppgiften är ägnad att leda till frihet från skatt eller till för låg skatt.

Detta betyder i fråga om redovisning för mervärdeskatt att straffansvar en­

ligt skattestrafflagen kan uppkomma när den utgående skatten överskjuter

eller bort överskjuta den ingående och den oriktiga uppgiften är ägnad att

leda till att överskjutande skatt undandras.

Skattestrafflagen innehåller emellertid ingen bestämmelse som föreskri­

ver straffansvar när oriktig uppgift i deklaration eller annan jämförlig

handling är ägnad att leda till högre återbetalning av skatt än som rätte­

ligen bör ske. I lagen finns ej heller någon straffbestämmelse som reglerar

ansvarsfrågan när den oriktiga uppgiften kan leda till återbetalning när

sådan inte till någon del bör göras.

Straffet för falskdeklaration är enligt skattestrafflagen böter eller fängel­

se i högst två år. Vårdslös deklaration föranleder enligt samma lag böter

eller, vid synnerligen försvårande omständigheter, fängelse i högst sex må­

nader. Bötesbeloppen bestäms på visst sätt i förhållande till det undandrag­

na beloppets storlek. Påföljden bortfaller om den misstänkte inte häktats

eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år från den dag brottet be­

gicks.

Bevillningsutskottet framhåller i sitt av riksdagen godkända betänkande

över förslaget till MF att någon skillnad i fråga om ansvar inte bör före­

ligga mellan den som genom oriktig uppgift får för låg skatt och den som

genom sådan uppgift får oiåktig återbetalning. Utskottet förordar att skatte­

strafflagen omarbetas så alt den blir tillämplig även på återbetalningsfal­

len.

Departementschefen. Inledningsvis vill jag nämna att i prop. 1968: 137

föreslås sådan ändring av 68 § andra stycket MF, att brott mot 66 § förord­

ningen, dvs. brott mot skattestrafflagen, skall kunna åtalas även utan an­

mälan av länsstyrelsen. Det är här fråga om förhållandevis grova brott och

en sådan ordning är därför motiverad. Härtill kommer att övriga brott mot

skattestrafflagen ligger under allmänt åtal.

Frågan om påföljd för den som lämnar oriktig uppgift i deklaration el­

ler annan jämförlig handling utreds f. n. av en särskild kommitté, skatte-

strafflagutredningen. Kommittén tillsattes år 1966 och kan enligt inhäm­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

7

tad uppgift bex-äknas avsluta sitt arbete och lämna betänkande med förslag i ämnet under år 1969. Man bör därför inte nu företa någon mera genom­ gripande ändring av skattestrafflagen. Enhetliga bestämmelser bör emel­ lertid som utskottet framhållit gälla beträffande den som lämnar oriktig uppgift, oavsett om uppgiften är ägnad att till hans förmån leda till för låg skatt, till frihet från skatt eller till oriktig återbetalning av skatt. Sådana enhetliga bestämmelser kan erhållas genom en sådan komplettering av skattestrafflagen att denna blir tillämplig även när den oriktiga uppgiften är ägnad att leda till oriktig återbetalning. Kompletteringen får anses vara av sådan art att den utan olägenhet kan genomföras utan att skattestraff- lagutredningens förslag avvaktas.

Böterna bör bestämmas med utgångspunkt i det skattebelopp som har återbetalats felaktigt på grund av den oriktiga uppgiften eller som skulle ha återbetalats felaktigt om uppgiften följts. Är den oriktiga uppgiften ägnad att leda till såväl undandragande av skattebelopp som oriktig återbetalning bör böterna bestämmas med utgångspunkt i summan av det undandragna och det oriktigt återbetalade beloppet.

Under åberopande av vad jag här anfört förordar jag ändring av 1 och 4 §§ skattestrafflagen. Ändringen bör träda i kraft den 1 januari 1969.

Lagen om handräckning vid taxeringsrevision

Bestämmelserna om taxeringsrevision finns i 56—58 §§ taxeringsförord­ ningen den 23 november 1956 (nr 623). Förordningen den 1 december 1959

(nr 507) om allmän varuskatt hänvisar i 42 § till dessa paragrafer. I 57 § taxeringsförordningen föreskrivs att förste taxeringsintendenten beslutar om taxeringsrevision och att sådan beslutanderätt kan ges även åt förste revisionsintendenten i Stockholms län.

Skatterevision enligt 28 § MF utgör i fråga om mervärdeskatten en mot­ svarighet till taxeringsrevision. Att MF inte känner termen taxeringsrevision sammanhänger med att mervärdeskatt inte fastställs genom något taxerings- förfarande utan genom ett system med fastställelsebeslut. Länsstyrelsen meddelar enligt 28 § MF beslut om skatterevision. Paragrafen innehåller ingen hänvisning till 57 § taxeringsförordningen. Avsikten är dock att förste taxeringsintendenten skall meddela beslut om skatterevision när denna skall ske tillsammans med taxeringsrevision. Det kan emellertid även förväntas förekomma åtskilliga fall då en sådan samordnad revision inte behövs men där en skatterevision ändå är motiverad. Det kan gälla revision av endast en eller ett par redovisningsperioder under det löpande året. För sådana fall bör chefen för länsstyrelsens inervärdeskattekontor kunna besluta om skat­ terevision på länsstyrelsens vägnar. I övrigt gäller enligt 28 § MF 56 och 58 §§ taxeringsförordningen i tillämpliga delar.

8

Lagen om handräckning vid taxeringsrevision reglerar handräckningsför-

farandet vid taxeringsrevision bl. a. enligt förordningen om allmän varuskatt

samt vid exempelvis granskning enligt förordningen den 3 april 1959 (nr 92)

om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning och kontroll enligt förord­

ningen den 18 december 1959 (nr 552) angående uppbörd av avgifter enligt

lagen om försäkring för allmän tilläggspension, m. m. De bestämmelser som

avser handräckning vid taxeringsrevision i egentlig mening, dvs. när den

reviderade skatteredovisningen avser skatt som fastställts genom taxering,

är införda i 1—10 §§ lagen om handräckning vid taxeringsrevision. I 11 §

anges sedan de övriga slag av revisioner där samma handräckningsförfaran-

de skall tillämpas men där något taxeringsförfarande inte förekommit. La­

gen är emellertid i sin nuvarande lydelse inte tillämplig i fråga om handräck­

ning vid skatterevision enligt 28 § MF.

Departementschefen. Samma handräckningsförfarande bör kunna tillgri­

pas vid skatterevision enligt 28 § MF som vid taxeringsrevision enligt för­

ordningen om allmän varuskatt. Bestämmelser med sådan innebörd hör

naturligen hemma i lagen om handräckning vid taxeringsrevision. I It §

lagen finns hänvisningar till granskning och kontroll av skatt och avgift

enligt vissa andra författningar som gör handräckningsförfarandet tillämp­

ligt också vid sådan granskning och kontroll. Jag föreslår därför sådant till-

lägg till nämnda paragraf att lagen blir tillämplig även i fråga om skatte­

revision avseende mervärdeskatt.

De nuvarande bestämmelserna om handräckning vid taxeringsrevision

enligt förordningen om allmän varuskatt berörs inte. Dessa bestämmelser

måste nämligen vara i kraft ännu några år med hänsyn till att eftertaxering

till allmän varuskatt även efter utgången av år 1968 kan bli aktuell inom tid

som nämns i 115 § taxeringsförordningen. Ej heller i övrigt påverkas be­

stämmelserna i lagen om handräckning vid taxeringsrevision.

Den föreslagna kompletteringen av 11 § lagen om handräckning vid taxe­

ringsrevision bör träda i kraft den 1 januari 1969.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

Hemställan

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats för­

slag till

1) lag om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 1943

(nr 313);

2) lag angående ändrad lydelse av 11 § lagen den 16 juni 1961 (nr 332)

om handräckning vid taxeringsrevision.

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslagen inhämtas enligt

87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

9

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Margit Edström

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

Bilaga

1) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313)

Härigenom förordnas, att 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 19431

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

1

Var som i deklaration till ledning

vid fastställande av skatt uppsåtligen

lämnar oriktig uppgift ägnad att för

honom eller den han företräder leda

till frihet från skatt eller till för låg

sådan, dömes för falskdeklaration till

böter eller fängelse i högst två år.

Böterna skola bestämmas till högst

fem gånger det belopp, som genom

den oriktiga uppgiften undandragits

eller, om uppgiften följts, sknlle ha­

va undandragits, dock minst fyra­

hundra kronor, där ej skattebelopp

som nyss nämnts understiger ett­

hundra kronor.

Lika med--------------------------

(Föreslagen Igdelse)

Var som i deklaration till ledning

vid fastställande av skatt uppsåtligen

lämnar oriktig uppgift ägnad att för

honom eller den han företräder leda

till frihet från skatt, till för låg sådan

eller till oriktig återbetalning av

skatt, dömes för falskdeklaration till

böter eller fängelse i högst två år. Bö­

terna skola bestämmas till högst fem

gånger det belopp, som genom den

oriktiga uppgiften undandragits eller

oriktigt återbetalats eller, om uppgif­

ten följts, skulle hava undandragits

eller oriktigt återbetalats, dock minst

fyrahundra kronor, där ej skattebe­

lopp som nyss nämnts understiger

etthundra kronor.

— skriftlig försäkran.

4 §•

Den som förskyllt fängelse må, ef­

ter omständigheterna, dömas att gäl­

da straffskatt med högst Ire gånger

det belopp, som undandragits eller

kunde hava undandragits.

Den som förskyllt fängelse må, ef­

ter omständigheterna, dömas att gäl­

da straffskatt med högst tre gånger

det belopp, som enligt 1 § första styc­

ket ligger till grund för bestämman­

de av böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Senaste lydelse av 1 och 4 §§ se 1964:197.

Kungi. Maj. ts proposition nr 168 år 1968

11

2) Förslag

Bilaga

till

Lag

angående ändrad lydelse av 11 § lagen den 16 juni 1961 (nr 332) om

handräckning vid taxeringsrevision

Härigenom förordnas, att 11 § lagen den 16 juni 1961 om handräckning vid taxeringsrevision skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

11

Vad i denna lag stadgas om taxe­ ringsrevision skall även äga tillämp­ ning i fråga om granskning enligt 9—11 §§ förordningen om förfaran­ det vid viss konsumtionsbeskattning samt kontroll enligt 78 § 1 mom. upp- bördsförordningen och 7 § tredje stycket förordningen angående upp­ börd av avgifter enligt lagen om för­ säkring för allmän tilläggspension, m. m.

(Föreslagen lydelse)

§■

Vad i denna lag stadgas om taxe­ ringsrevision skall även äga tillämp­ ning i fråga om skatterevision enligt 28 § förordningen om mervärdeskatt, granskning enligt 9—11 §§ förord­ ningen om förfarandet vid viss kon­ sumtionsbeskattning samt kontroll enligt 78 § 1 mom. uppbördsförord- ningen och 7 § tredje stycket förord­ ningen angående uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för all­ män tilläggspension, in. in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 4 november 1968.

N ärvarande:

f. d. justitierådet Lind,

justitierådet

Alexanderson,

regeringsrådet

Ringdén,

justitierådet

Conradi.

Enligt lagrådet den 1 november 1968 tillhandakommet utdrag av protokoll

över finansärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av

Halland, i statsrådet den 18 oktober 1968, hade Kungl. Maj :t förordnat, att

lagrådets utlåtande skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet

inhämtas över upprättade förslag till 1) lag om ändrad lydelse av 1 och 4 §§

skattestrajf lagen den 11 juni 1943 (nr 313) och 2) lag angående ändrad ly­

delse av 11 § lagen den 16 juni 1961 (nr 332) om handräckning vid taxe­

ringsrevision.

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av kammarrättsassessorn F. B. Stening.

Lagrådet yttrade:

Skaltestraff lagen

4 §•

Uttrycket »det belopp, som enligt 1 § första stycket ligger till grund för

bestämmande av böter» syftar på det belopp, som femdubblat utgör bötes-

maximum, men skulle kunna läsas så att det tillika innefattar en hänvis­

ning till det belopp om 400 kronor vartill böterna i vissa fall minst skall be­

stämmas. För att den avsedda innebörden skall framgå klart föreslår lag­

rådet att straffskatten anges uppgå till högst tre gånger det belopp som un-

dandragits eller oriktigt återbetalats eller kunde ha undandragits eller orik­

tigt återbetalats.

Lagen om handräckning vid taxeringsrevision

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1968

13

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 8 november 1968.

N ärva rån de:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal,

Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över förslag till

1) lag om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 19'i3 (nr 313),

2) lag angående ändrad lydelse av 11 § lagen den 16 juni 1961 (nr 332) om handräckning vid taxeringsrevision.

Föredraganden redogör för lagrådets utlåtande och anför. Den av lagrådet föreslagna ändrade utformningen av 4 § skattestrafflagen synes böra godtas.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t genom proposition föreslår riksdagen att antaga lagförslagen med den förordade ändringen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680522