Prop. 1968:86

('med förslag till förord\xad ning om rätt för Konungen att medge tull- och skatte\xad frihet in. in. för anläggning som uppföres vid rikets gräns, m. m.',)

Kungt. Maj.ts proposition nr 86 år 1968

1

Nr 86

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om rätt för Konungen att medge tull- och skatte­ frihet in. in. för anläggning som uppföres vid rikets gräns, m. m.; given Stockholms slott den 15 mars 1968.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga härvid fogade förslag till förordning om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet in. in. för anläggning som uppföres vid rikets gräns,

dels bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen föredra­ gande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Finland om tull- och skattefrihet vid uppförande av gränsbroar och andra anläggningar vid gränsen mellan de båda länderna. Vidare föreslås en förordning, varigenom Kungl. Maj :t bemyndigas medge befrielse från tull och skatt för material in. in. för gemensamma anläggningar vid gränsen.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr 86

Kungl. Maj. ts proposition nr 86 år 1968

Förslag

till

förordning om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m. in.

för anläggning som uppföres vid rikets gräns

Härigenom förordnas som följer.

Konungen får medge frihet från tull och skatt eller annan avgift till tull­ verket på grund av införsel för material, maskiner och andra hjälpmedel samt driv- och smörjmedel och elektrisk kraft, som användes vid uppföran­ de, underhåll och drift av sådan allmän anläggning vid rikets gräns som är gemensam med annat nordiskt land, samt från skatt för tjänster vid upp­ förande, underhåll och drift av sådan anläggning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kanyl. Maj.ts proposition nr 86 år 1068

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj. t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 15 mars 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, .Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijeii, Odiinoff, Wickman, Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av avtal mellan Sverige och Finland om tull- och skattefrihet för anläggning som uppförs vid riksgränsen och anför.

I avsikt att förbättra vägförbindelserna mellan Sverige och Finland för­ des under åren 19G2 och 1963 förhandlingar mellan svenska och finska myndigheter om uppförande av en bro över Torne älv vid Övertorneå. För­ handlingarna ledde i juni 1963 till ett avtal mellan de svenska och finska regeringarna. Bron uppfördes sedermera på entreprenad genom det svenska väg- och vattenbyggnadsverkets försorg. Mellan svenska och finska myn­ digheter förs f. n. förhandlingar om uppförande av ytterligare broar över Torne älv, bl. a. vid Pello, och anläggande av färjelägen vid gränsen.

I samband med arbetena med bron vid Övertorneå uppkom i Finland frå­ gan om erläggande av tull och omsättningsskatt för material som inköpts i Sverige och därefter förts över gränsen för att användas vid brobygget på den finska sidan. Dessutom upptogs frågan om skatt på den svenska entre­ prenörens arbeten på den finska delen av bron.

I syfte att förenkla uttagandet av tull och skatt för material och tjänstc- prestationer vid uppförande av gränsbroar och andra anläggningar vid gränsen mellan Sverige och Finland upptogs under år 1967 förhandlingar mellan de båda ländernas regeringar. Den 22 januari 1968 upprättades ett förslag till avtal om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar in. in. Avtalsförslaget godkändes av Ivungl. Maj :t den 26 januari 1968 och den 29 januari undertecknades avtalet i Helsingfors med förbehåll för rati­ fikation. Det avses träda i kraft 30 dagar efter ratifikationen.

Varor som används för nu aktuella anläggningar är i princip tullfria, eftersom Finland är anslutet till EFTA. Vissa varor är f. ö. tullfria redan enligt tulltaxan. Tull uttas om det inte kan visas att varorna uppfyller de

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 86 år 1968

föreskrivna kraven på EFTA-ursprung ni. m. I tullhänseendc går kontrollen

vid den finska gränsen sålunda främst ut på granskning av bl. a. ursprungs-

handlingar och därmed sammanhängande förhållanden. I fråga om skatt vid

import gäller alt sådan, vanligtvis allmän varuskatt, regelmässigt skall tas

ut även för varor från Finland. I Finland utgår tull och skatt efter i stort

sett samma principer som i Sverige.

De problem som i tullhänseende uppkommit i det föreliggande fallet sam­

manhänger främst med att det ofta kan vara svårt att avgöra om visst mate­

rial kommit till användning inom del ena landet eller det andra eller på vil­

ken sida om gränsen ett arbete utförts. Problemen accentueras genom svå­

righeten att exakt fastställa gränsens sträckning. Motsvarande svårigheter

uppkommer på beskattningsområdet. Här tillkommer dessutom, att den all­

männa varuskatten är så utformad att under vissa omständigheter eu vara

som blivit beskattad här i Sverige vid utförsel inte avlyfts påförd skatt.

Beträffande lastbilar, truckar och andra hjälpmedel som under arbetets

gång ofta förs från den ena sidan av gränsen till den andra uppkommer

också speciella kontrollproblem.

Det nu ingångna avtalet innebär att förenklingar beträffande uttagande

av tull och skatt liksom att vissa andra hinder för byggnadsverksamheten

kan bli undanröjda.

Enligt avtalet skall tull, skatt och jämförliga avgifter för material som

används för uppförande in. in. av gränsbroar och liknande anläggningar tas

ut endast i exportlandet. Samma princip gäller vid beskattning av tjänster.

En vara som införts till det ena avtalsslutande landet från det andra men

tidigare importerats från ett tredje land beläggs inte heller med tull. För

att tull- och skattefrihet skall få åtnjutas i importlandet förutsätts att resti­

tution av tull eller skatt inte medges i exportlandet.

För Sverige är avtalet tillämpligt förutom på tull även på allmän varu­

skatt samt de övriga indirekta skatter som kan komma i fråga. Vidare gäl­

ler avtalet avgifter på jordbrukets område.

Det nu ingångna avtalet gäller även den vid Övertorneå redan uppförda

hron.

Angående bestämmelserna i övrigt i avtalet må hänvisas till avtalet som

torde få fogas som bilaga till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Under förhandlingarnas gång har yttranden över förslaget till avtal in­

hämtas från generaltiillstyrelsen, kontrollstyrelsen, riksskattenämnden och

statens vägverk. Förslaget lämnades därvid i huvudsak utan erinran. Gene­

raltullstyrelsen förordade dock eu ordning för kontrollen som i viss mån av­

viker från vad som överenskoms i avtalet.

Beträffande tillämpningen av avtalet har i följande sammanställning redo­

visats de samstämmiga uttalanden som i denna del gjordes av förhandlings­

delegationerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 86 år 1968

5

Allmänt

I avtalet regleras endast uttagande av tull, skatt eller avgifter på jordbru­ kets område. När det gäller andra hinder vid import och export, såsom in­ försel- och utförselförbud, får särskilda tillstånd inhämtas. Beträffande in­ förselrestriktioner av ekonomisk natur torde generella tillstånd kunna kom­ ma i fråga.

Artikel 1

Till anläggning för färjeförbindelse räknas även brygga eller kaj med er­ forderliga bankar samt särskilda vinteranläggningar. Med anläggning för trafikförbindelse avses bl. a. anordning för vägförbindelse över is.

Artikel 2

Till avgift av annat slag än tull hänförs särskild införselavgift.

Artikel 3

För tull- och skattefrihet vid överföring av vara, som är avsedd att ingå i anläggningen förutsätts, att varan i importlandet inte undergår annan be­ arbetning än sådan som sker på byggnadsplatsen eller i anslutning till denna och som normalt erfordras för varans användning för sitt ändamål.

Tull- och skattefriheten omfattar även bränsle till arbetsmaskin och an­ nat liknande hjälpmedel för arbetets utförande och gäller även om bränslet överförs särskilt.

Enligt avtalet får restitution av tull eller skatt inte medges även om för­ utsättningar härför skulle föreligga. Åberopas inte avtalet gäller självfallet de allmänna reglerna i de båda länderna om tull och skatt samt restitution av dessa avgifter.

Undantaget för utförselavgift enligt artikelns sista stycke gäller sådan avgift för utförsel från Finland, som utgår enligt lagen den 20 oktober 1967 om exportavgift.

Artikel 5

Till tjänsteprestation hänförs inte endast arbetsprestation utan i före­ kommande fall även det material som erfordras för prestationens utförande.

Artikel 6

Vad som sägs i denna artikel om byggande, underhåll och drift gäller även reservbro.

Jag förordar att avtalet föreläggs riksdagen för godkännande och att be­ myndigande inhämtas för Kungl. Maj :t att medge de undantag från gällande bestämmelser om tull, allmän varuskatt och andra indirekta skatter samt avgifter på jordbrukets område som behövs för avlalels tillämpning.

Mellan Sverige och Norge pågår f. n. förhandlingar om ett avtal om upp­ förande av renstängsel i gränsområdena mellan de båda länderna. Vid dessa förhandlingar har uppkommit tull- och skattefrågor av samma art som de som nyss behandlats.

Det är uppenbart att ytterligare internordiska projekt av liknande slag kommer att bli aktuella i framtiden. Enligt min mening bör samma lösning

som förordals för de svensk-finska anläggningarna medges även i dessa fall. Detta skulle avsevärt underlätta utförandet av de olika anläggningarna och även medföra betydande administrativa förenklingar på tull- och skatte­ områdena. De ifrågavarande undantagen från gällande tull- och skattebe- stämmelser är dessutom av relativt begränsad omfattning.

Med hänsyn härtill synes det lämpligt att Kungl. Maj:t av riksdagen får ett generellt bemyndigande att göra undantag från ifrågalcommande tull- och skatteregler. Jag förordar sålunda att Kungl. Maj :t begär ett sådant be­ myndigande av riksdagen. Detta bemyndigande bör ges i en särskild för­ ordning. Förslag till författningstext har utarbetats inom finansdeparte­ mentet.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t i pro­ position föreslår riksdagen att

dels godkänna avtalet den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m. m.,

dels anta det inom finansdepartementet upprättade för­ slaget till förordning om rätt för Konungen att medge tulloch skattefrihet m. m. för anläggning som uppföres vid ri­ kets gräns.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Kungl. Maj:t att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 86 år 1968

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj.-ts proposition nr 86 år 1968

Avtal mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid

Bilaga

byggande av gränsbroar m. m.

Artikel 1

1 fråga om vara, elektrisk kraft och tjänsteprestation för byggande, under­ håll och drift av bro, anläggning för färjeförbindelse och annan anläggning för trafikförbindelse över riksgränsen inom landgränsområdet mellan Fin­ land och Sverige gäller beträffande tull och skatt vad som stadgas i detta avtal.

Avtalet gäller även för muddrings-, schaktnings- och annat jämförligt arbete i samband med byggande och underhåll av anläggning som avses i första stycket.

Artikel 2

Med skatt avses i detta avtal sådan statlig skatt och därmed jämförlig av­ gift av annat slag än tull, som utgår på grundval av omsättning, tillverkning, ianspråktagande, införsel eller utförsel.

Artikel 3

I fråga om vara, som är avsedd att användas för ändamål som anges i artikel 1, utgår tull och skatt enligt vad som gäller vid försäljning, uthyr­ ning eller ianspråktagande i eller införsel till den avtalsslutande stat, i vil­ ken den som utför arbetet tillverkat, köpt eller hyrt varan eller fått den förtullad. I följd härav får sådan vara tull- och skattefritt införas till den ena avtalsslutande staten från den andra under förutsättning att överfö­ ringen sker av den som utför arbetet och att, när fråga är om maskin, verk­ tyg, material och annat som inte förbrukats för arbetets utförande, varan återförs eller utförs efter användningen.

Överföring som sägs i första stycket berättigar icke till restitution av tull eller skatt under åberopande av utförsel till den andra staten.

Härutöver gäller att vara som avses i första stycket är undantagen från särskild utförselavgift.

Artikel 4

Vad som anges i artikel 3 beträffande vara gäller i tillämpliga delar även beträffande elektrisk kraft.

Artikel 5

Ifråga om tjänsteprestation för ändamål som anges i artikel 1 utgår skatt enligt vad som gäller vid utförande av sådan prestation i den avtalsslutande stat, i vilken den som utför arbetet är bosatt.

För eljest skattepliktig arbetsprestation utgår icke skatt, när den utförs på anläggningen i en av de avtalsslutande staterna av någon som är bosatt i den andra.

8

Kungl. Maj. ts proposition nr 86 år 1068

Artikel 6

Som byggande enligt artikel 1 anses uppförande, återuppförande, förbätt­ ring, ändring, flyttning, rivning och annat jämförligt arbete samt undersök­ nings- och förberedelsearbete i samband därmed.

Som underhåll och drift enligt artikel 1 anses reparation, utbyte av delar och annat material, skötsel, rengöring, belysning samt vidare skydds-, ser­ vice- och annan åtgärd för trafikändamål.

Artikel

7

1 iH f*ro hänföres den egentliga brokonstruktionen, belysnings- och andra anordningar på eller i anslutning till denna samt brobankarna, allt enligt godkänd plan eller ritning.

Till annan i artikel 1 angiven anläggning hänföres färjeläge och annan fast trafikanläggning samt anordningar på eller i anslutning till denna, så­ som maskineri, maskinrum, bommar och trossar, allt enligt godkänd nian eller ritning. 1

Till vara som avses i artikel 3 hänföres delar, element, byggnads-, ytbe­ handlings- och impregneringsmaterial och annat motsvarande material till anläggningen samt byggnadsställningar, material till sådana och andra hjälpanordningar, verktyg, maskiner, bränsle, smörjmedel och annat mate­ rial m. in., som behövs för ändamål som avses i artikel 1.

Artikel 8

De avtalsslutande staterna skall utbyta sådana uppgifter, som behövs för tillämpningen av detta avtal.

Artikel !)

Kan någon visa, att tull- eller beskattningsmyndigheterna i de avtalsslu­ tande staterna vidtagit åtgärd i strid med detta avtal, äger han göra fram­ ställning i saken hos den stat där han anses vara bosatt. Anses framställ­ ningen grundad, äger denna stats högsta finansmyndighet träffa överens- enskommelse med den andra statens högsta finansmyndighet för att undvika den mot avtalet stridande åtgärden.

Artikel 10

Detta avtal skall ratificeras och träder i kraft trettio dagar efter ratifika­ tionsinstrumentens utväxling, som skall äga rum i Stockholm. Dock gäller detta avtal i tillämpliga delar även beträffande varor, som före avtalets ikraftträdande överförts från Sverige till Finland vid byggande och under­ håll av den bro över 1 orne älv vid Aavasaksa i Övertorneå kommun, Fin­ land och Övertorneå, Sverige, som anlagts enligt överenskommelse mellan Finland och Sverige den 29 juni 1963.

Avtalet gäller tills vidare. Avtalsslutande stat kan skriftligen uppsäga avtalet med tolv månaders uppsägningstid.

Till bekräftelse härav har nedanstående befullmäktigade

ombud

för rege­

ringarna i Sverige och Finland undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 29 januari 1968 i två exemplar, på svenska och finska språken, vilka båda texter skall äga lika vitsord.

För Sveriges regering För Finlands regering

Ingemar Hägglöf Paul Gustafsson

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680201