Prop. 1969:108

('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet',)

Knngl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

1

Nr 108

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

och förmögenhet; given Stockholms slott den 9 maj

1969.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av hilagda utdrag av stats­ rådsprotokollen över linans- och utrikesdepartementsärenden för den 25 april 1969 och över finansärenden för denna dag samt med överlämnande av ett den 29 april 1969 undertecknat avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för­ mögenhet, föreslå riksdagen all

dels godkänna avtalet,

dels bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen föredra­ gande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett mellan Sverige och Liberia ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Efter ratifikation blir avtalet tillämpligt på inkomst som förvärvats fr. o. m. den 1 januari 1968. Avtalet avses vidare bli tillämpligt på svensk förmögenhetsskatt, som utgår på grund av taxering fr. o. m. år 1969.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 santl. Nr 108

2

Kiingl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

(Översättning)

CONVENTION

between Sweden and Liberia for the

Avoidance of Double Taxation witb Re-

spect to Taxes on Income and Capital

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of

the Republic of Liberia, desiring to

conclude a Convention for the avoid­

ance of double taxation with respect

to taxes on income and Capital, have

agreed as follows:

Artide 1

Taxes Covered

1. The taxes which are lite subject

of this Convention are:

(a) In Sweden:

(i) the State income tax, ineluding

sailors tax and coupon tax;

(ii) the tax on public entertainers;

(iii) the communal income tax;

and

(iv) the State

Capital

tax

(hereinafter referred to as “Swe-

dish tax”).

(b) In Liberia, the taxes on in­

come and the real proper ty tax im-

posed by the Liberian Internal Rev-

enue Code or taxes of a substan-

tially similar character imposed by

Liberian legislation to which section

151 of the Liberian Internal Revenue

Code applies (hereinafter referred

to as “Liberian tax”).

2. This Convention shall also ap-

ply to any other taxes of a substan-

tially similar character imposed by

either Contracting State subsecpient

to the date of signature of this Con­

vention.

AVTAL

mellan Sverige och Liberia för undvikande

av dubbelbeskattning beträffande skatter

på inkomst och förmögenhet

Konungariket Sveriges regering

och Republiken Liberias regering

har, föranledda av önskan att ingå

ett avtal för undvikande av dubbel­

beskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet, överens­

kommit om följande bestämmelser:

Artikel 1

Skatter

1 §. De skatter som avses i detta

avtal är:

a) Beträffande Sverige:

1) Den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskatten

däri inbegripna,

2) bevillningsavgiften för vissa

offentliga föreställningar,

5) den kommunala inkomstskat­

ten, samt

4) den statliga förmögenhetsskat­

ten;

skatt av sådant slag benämnes i

det följande »svensk skatt».

b) Beträffande Liberia: Inkomst­

skatter och fastighetsskatt som utta­

ges enligt Liberias skattelag (»Inter­

nal Revenue Code») eller skatter av

i huvudsak likartat slag, vilka utta­

ges enligt sådan liberianslc lagstift­

ning som avses i avdelning 151 av

nämnda skattelag; skatt av sådant

slag benämnes i det följande »libe-

riansk skatt».

2 §. Detta avtal tillämpas även på

alla andra skatter av i huvudsak lik­

artat slag, som framdeles uttages i

endera avtalsslutande staten efter

undertecknandet av detta avtal.

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 1969

3

Artide 2

General Rules and Definitions

1. In this Convention, unless llic context otherwise requires:

(a) The term “tax” means Swed- ish tax or Liberian tax, as the con­ text requires.

(b) The term “person” comprises an individual, a Corporation, an en- tity and any other body of persons.

(c) The term “Corporation” means any body corporate or any entity which is treated as a body corpo­ rate for tax purposes.

(d) The terms “resident of Swe- den” and “resident of Liberia” mean, respectively,

(i) a Swedisli Corporation, and any person other Ihan a Corporation who is resident in Sweden for the purposes of Swedish tax; and

(ii) a Liberian Corporation, and any person other than a Corporation who is resident in Liberia for the purposes of Liberian tax.

A Corporation shall be regarded as a Swedish Corporation if it is created or organized under the laws of Sweden and as a Liberian Cor­ poration if it is created or organized under the laws of Liberia.

(e) The terms “enterprise of one of the Contracting States” and “en­ terprise of the other Contracting State” mean, respectively, an indus­ trial or commercial enterprise or un- dertaking carried on by a resident of one of the Contracting States, and an industrial or commercial enter­ prise or undertaking carried on hy a resident of the otlier Contracting State.

2. The term “competent authori- ty” means, in the case of Sweden, the Minister of Finance, or liis au-

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

och definitioner

1 §. Där icke sammanhanget för­ anleder annat, har i detta avtal föl­ jande uttryck nedan angiven bety­ delse:

a) Uttrycket »skatt» åsyftar svensk skatt eller liberiansk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

b) Uttrycket »person» inbegriper fysisk person, bolag, annat rättssub­ jekt och varje annan sammanslut­ ning av personer.

c) Uttrycket »bolag» åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseen­ de behandlas såsom juridisk person.

d) Uttrycken »person med hem­ vist i Sverige» och »person med hem­ vist i Liberia» åsyftar

1) svenskt bolag och varje person, som ej är alt anse såsom bolag och som enligt svenska beskattningsreg­ ler behandlas såsom bosatt i Sveri­ ge, respektive

2) liberianskt bolag och varje person, som ej är att anse såsom bo­ lag och som enligt liberianska be­ skattningsregler anses bosatt i Libe­ ria.

Ett bolag anses såsom svenskt bo­ lag, om det bildats eller organiserats enligt svensk lag, och såsom liberi­ anskt bolag, om det bildats eller or­ ganiserats enligt liberiansk lag.

e) Uttrycken »företag i en av de avtalsslutande staterna» och »företag i den andra avtalsslutande staten» åsyftar rörelseidkande företag, som bedrives av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, res­ pektive rörelseidkande företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

2 §. Uttrycket »behörig myndig­ het» åsyftar för Sveriges vidkom­ mande finansministern eller hans

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 är 1969

thorized representative, and, in the

case of Liberia, the Secretary of the

Treasury, or his authorized represen­

tative.

3. In the application of the pro­

visions of this Convention by one of

Ihe Contracting States, any term not

otherwise defined shall, unless the

context otherwise requires, have the

meaning which it has under the

laws of that Contracting State rela-

ling to the taxes which are the sub-

ject of this Convention.

4. Except as provided in Article

19, Liberia may tax an individual

who is a citizen of Liberia (whether

or not such individual is also a resi­

dent of Sweden) as if the present

Convention had not come into effect.

Article 3

Permanent establishment

1. For purposes of this Conven­

tion, the term “permanent establish­

ment” means a fixed place of busi-

ness in which the business of the

enterprise is wholly or partly carried

un.

2. The term “permanent establish­

ment” shall include especially:

(a) a place of management;

(b) a brand!;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, quarry or other place

of extraction of natural resources;

(g) a building site or construction

or assembly project which exists for

more than six montlis.

3. The term “permanent establish­

ment” shall not be deemed to in­

clude:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage or display of

goods or merchandise belonging to

the enterprise;

befullmäktigade ombud och för Libe­

rias vidkommande finansministern

(»the Secretary of the Treasury»)

eller hans befullmäktigade ombud.

3 §. Då en av de avtalsslutande

staterna tillämpar bestämmelserna i

detta adal anses, såvitt icke sam­

manhanget föranleder annat, varje

däri förekommande uttryck, vars in­

nebörd icke särskilt angivits, ha den

betydelse som uttrycket har enligt

den statens lagstiftning rörande så­

dana skatter som omfattas av detta

avtal.

4 §. Där icke bestämmelserna i

artikel 19 föranleder annat, äger Li­

beria beskatta fysisk person som är

liberiansk medborgare (vare sig per­

sonen i fråga samtidigt äger hemvist

i Sverige eller ej) som om detta av­

tal icke gällde.

Artikel 3

Fast driftställe

1 §. Vid tillämpningen av detta

avtal förstås med uttrycket »fast

driftställe» en stadigvarande affärs-

anordning, där företagets verksam­

het helt eller delvis utövas.

2 §. Uttrycket »fast driftställe»

innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan

plats för utnyttjande av naturtill­

gång,

g) plats för byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete, som

varar mer än sex månader.

3 §. Uttrycket »fast driftställe»

anses icke innefatta:

a) användningen av anordningar,

avsedda uteslutande för lagring eller

utställning av företaget tillhöriga va­

ror,

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

(b) the maintenance of a stock

of goods or merchandise belonging

to the enterprise solely for the pur-

pose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock

of goods or merchandise belonging

to the enterprise solely for the pur­

pose of processing by another enter­

prise;

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur­

pose of purchasing goods or mer­

chandise, or for collecting informa­

tion, for the enterprise; and

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-

pose of advertising, for the supply

of information, for scientific re-

search, or for similar activities which

have a preparatory or auxiliary

character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting

State on behalf of an enterprise of

the other Contracting State — other

than an agent of an independent

status to whom paragraph 5 applies

— shall be deemed to be a perma­

nent establishment in the first-

mentioned Contracting State if such

person:

(a) Has, and habitually exercises

in the first-mentioned Contracting

State, an authority to conclude con-

tracts in the name of the enterprise;

or

(b) Has a stock of goods be­

longing to the enterprise from which

he regularly fills orders or makes

deliveries.

5. An enterprise of one of the

Contracting States shall not be

deemed to have a permanent estab­

lishment in the other Contracting

State merely because it carries on

business in that other Contracting

State through a broker, general com-

mission agent or any other agent of

an independent status, where such

persons are acting in the ordinary

course of their business.

6. The fact

that

a

Corporation

b) innehavet av företaget tillhö­

rigt varulager, avsett uteslutande för

lagring eller utställning,

c) innehavet av företaget tillhö­

rigt varulager, avsett uteslutande för

bearbetning eller förädling genom

annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande af-

färsanordning, avsedd uteslutande

för inköp av varor eller införskaf­

fande av upplysningar för företagets

räkning,

e) innehavet av stadigvarande af-

färsanordning, avsedd uteslutande

för att för företagets räkning ombe­

sörja reklam, meddela upplysning­

ar, bedriva vetenskaplig forskning

eller utöva liknande verksamhet, som

är av förberedande eller biträdande

art.

4 §. Person som är verksam i en

av de avtalsslutande staterna för ett

företag i den andra avtalsslutande

staten — härunder inbegripes icke

sådan oberoende representant som

avses i 5 § — behandlas såsom fast

driftställe i den förstnämnda staten

om han

a) innehar och i denna förstnämn­

da stat regelbundet använder full­

makt att sluta avtal i företagets

namn, eller

b) innehar ett företaget tillhörigt

varulager, från vilket han regelbun­

det effektuerar beställningar eller

verkställer leveranser.

5 §. Ett företag i en av de avtals­

slutande staterna anses icke ha fast

driftställe i den andra avtalsslutande

staten endast på den grund att före­

taget uppehåller affärsförbindelser i

denna andra stat genom förmedling

av mäklare, kommissionär eller an­

nan oberoende representant, under

förutsättning att dessa personer där­

vid utövar sin vanliga affärsverk­

samhet.

G §. Den omständigheten, att ett

■\2 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 108

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

which is a resident of one of the

Contracting States Controls or is con-

trolled by a Corporation which is a

resident of the other Contracting

State, or which carries on business

in that other Contracting State

(whether through a permanent esta-

blishment or otherwise), shall not of

itself constitute either Corporation a

permanent establishment of the

other.

7. A resident of one of the Con­

tracting States, regularly engaged in

the business of furnishing personal

or professional services of others,

shall be deemed to have a permanent

establishment in the other Contract­

ing State if:

(a) Any person whose personal

or professional services are being

furnished by such resident is present

in that other Contracting State for

a period or periods exceeding 90 days

during any twelve-month period; or

(b) The personal or professional

services are performed by public

entertainers such as stage, motion

picture, radio or television artists,

musicians and athletes.

8. Where a person habitually acts

in one of the Contracting States as

selling agent with respect to any

agricultural or natural resources

which are extracted from that Con­

tracting State, the performance of

such activities shall be deemed to be

a permanent establishment of such

person in that Contracting State.

This paragraph shall not apply if

such agency activities:

(a) Are per for med in the ordinary

course of such person’s business as

selling agent; and

(b) Together with all similar

activities performed for or on behalf

of related persons (described in Ar­

tide 6), do not constitute the sub-

stantial portion of such agency busi­

ness.

bolag med hemvist i en av de avtals­

slutande staterna kontrollerar eller

kontrolleras av ett bolag med hem­

vist i den andra avtalsslutande sta­

ten eller av ett bolag som uppehål­

ler affärsförbindelser i denna andra

stat (antingen genom fast driftställe

eller på annat sätt), medför icke i

och för sig att någotdera bolaget be­

traktas såsom fast driftställe för det

andra bolaget.

7 §. Person med hemvist i en av

de avtalsslutande staterna vilken re­

gelbundet utövar verksamhet, som

består i att tillhandahålla tjänster

utförda av andra personer i egenskap

av anställda eller utövare av fritt yr­

ke, anses ha fast driftställe i den

andra avtalsslutande staten, om

a) person, vars tjänster tillhanda-

hålles i nämnda verksamhet, vistas

i denna andra stat under tidrymd

eller tidrymder som under loppet av

en period av tolv månader överstiger

90 dagar, eller

b) de ifrågavarande tjänsterna ut-

föres av teater- eller filmskådespe­

lare, radio- eller televisionsartister,

musiker, idrottsmän eller liknande

yrkesutövare.

8 §. Person, som i en av de avtals­

slutande staterna regelbundet bedri­

ver försäljningsverksamhet avseende

jordbruksprodukter eller naturtill­

gångar vilka utvunnits i denna av­

talsslutande stat, anses på grund av

sådan verksamhet ha fast driftställe

i den staten. Denna bestämmelse till-

lämpas dock icke, om

a) nämnda verksamhet ingår så­

som ett led i sådan persons vanliga

försälj ningsverksamhet och

b) verksamheten icke tillsam­

mans med liknande verksamhet, ut­

övad för personer med vilka han

har sådan intressegemenskap som

avses i artikel 6, utgör den huvud­

sakliga delen av hans försäljnings-

verlcsamhet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

7

Article 4

Source of Income

For purposes of this Convention:

1. Dividends shall be deemed to be income from sources within a Contracting State if they are paid by a Corporation which is a resident of Ihat Contracting State.

2. Interest, pensions and annuities shall be deemed to be income from sources within a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, how- ever, the person paying the interest, pension or annuity, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a perma­ nent establishment in connection with which the obligation with respect to which the interest, pen­ sion or annuity is paid was incurred, and such interest, pension or an­ nuity is home by such permanent establishment, then such interest, pension or annuity shall be deemed to be income from sources within the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

3. Royalties and rentals (other than income from real property) shall be deemed to be income from sources within a Contracting State if paid for the use of, or privilege of using, rights or property within that Contracting State.

4. Income from real property fdealt with in Article 11) shall be deemed to be income from sources within a Contracting State if the property is situated in that Contract­ ing State.

5. Income received by an individu- al for his performance of personal or professional services (whether as an employee or in an independent ca- pacity) or income received by a per­ son for furnishing personal or pro-

Artikel 4

Inkomstkälla

Vid tillämpningen av detta avtal gäller följande:

1 §. Utdelning anses utgöra in­ komst från källa i en avtalsslutande stat, om utdelningen utbetalas från bolag med hemvist i denna avtals­ slutande stat.

2 §. Ränta, pension och livränta anses utgöra inkomst från källa i eu avtalsslutande stat, om utbetalaren är den avtalsslutande staten själv, politisk underavdelning, lokal myn­ dighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emel­ lertid utbetalaren, vare sig han äger hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, har fast driftställe i en avtalsslu­ tande stat, samt den förpliktelse på grund av vilken utbetalningen gjorts uppkommit i samband med det fas­ ta driftstället och räntan, pensionen eller livräntan belastar det fasta driftstället, anses sådan ränta, pen­ sion eller livränta utgöra inkomst från källa i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

3 §. Royalty och hyresbelopp (med undantag för ersättning som utgör inkomst av fastighet) anses utgöra inkomst från källa i en av­ talsslutande stat, om de utbetalas såsom ersättning för att rättighet eller egendom nyttjas eller får nytt­ jas i denna avtalsslutande stat.

4 §. Inkomst av fastighet (vilket inkomstslag behandlas i artikel 11) anses härröra från källa i en avtals­ slutande stat, om fastigheten är be­ lägen i denna avtalsslutande stat.

5 §. Inkomst, som fysisk person förvärvar genom eget arbete (vare sig arbetet utföres på grund av ar- betsanställning eller vid utövande av fritt yrke) eller inkomst, som eu person uppbär såsom ersättning för

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

fessional services of its employees or

others shall be deemed to be income

from sources within a Contracting

State if such services are performed

in that Contracting State. If such

services are performed partly within

and partly outside the Contracting

State, income from the performance

or furnishing of the services shall

be deemed to be income from sources

partly within and partly outside that

Contracting State.

6. Notwithstanding paragraphs 1

through 5, industrial or commercial

profits attributable to a permanent

establishment which the recipient,

being a resident of one of the Con­

tracting States, has in the other Con­

tracting State, including items of in­

come dealt with separately in this

Convention arising from rights or

property which are effectively con-

nected with such permanent es­

tablishment, shall be deemed to be

income from sources within such

other Contracting State.

7. Profits which a resident of one

of the Contracting States derives

from the operation of ships or air-

craft in international traffic shall be

deemed to be income from sources

within such Contracting State.

8. The source of any item of in­

come to which the provisions in this

Artide are not expressly applicable,

shall be determined by each of the

Contracting States in accordance

with its own law, unless an agree-

ment is otherwise reached in accord­

ance with paragraph 5 of Artide 22.

Artide 5

Business Profits

1. The profits of an enterprise of

one of the Contracting States shall

be taxable only in that Contracting

State unless the enterprise carries

on business in the other Contracting

att han tillhandahåller tjänster ut­

förda av egna eller andras anställda

eller av utövare av fritt yrke, anses

utgöra inkomst från källa i en av­

talsslutande stat, om arbetet eller

tjänsterna utföres i denna avtalsslu­

tande stat. Om arbetet eller de till­

handahållna tjänsterna utföres delvis

inom och delvis utom den avtalsslu­

tande staten, anses ersättning för ar­

betet eller tjänsterna utgöra inkomst

från källa som är belägen delvis in­

om och delvis utom denna avtals­

slutande stat.

6 §. Oberoende av bestämmelser­

na i 1—5 §§ anses inkomst av rörel­

se, som är hänförlig till fast drift­

ställe som person med hemvist i en

av de avtalsslutande staterna har i

den andra avtalsslutande staten, ut­

göra inkomst från källa i denna and­

ra avtalsslutande stat. Vid tillämp­

ningen av denna bestämmelse anses

uttrycket »inkomst av rörelse» inne­

fatta även inkomstslag, som är sär­

skilt behandlade i detta avtal, om in­

komsten härrör från rättighet eller

egendom som äger verkligt sam­

band med det fasta driftstället.

7 §. Inkomst, som person med

hemvist i en av de avtalsslutande

staterna förvärvar genom utövande

av sjöfart eller luftfart i internatio­

nell trafik, anses härröra från källa

i denna avtalsslutande stat.

8 §. Källan för inkomstslag, som

icke särskilt behandlas i denna ar­

tikel, bestämmes av vardera avtals­

slutande staten enligt dess lagstift­

ning, om icke annat överenskommes

enligt artikel 22 § 5.

Artikel 5

Rörelse

1 §. Inkomst av rörelse, som för­

värvas av företag i en av de avtals­

slutande staterna, beskattas endast

i denna stat, såvida icke företaget

bedriver rörelse i den andra avtals-

9

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

State through a permanent establish- ment situated therein. It the enter- prise carries on business as afore- said, tax may be iniposed in the other Contracting State on the profits of the enterprise but only on so much of them as is directly or in- directly attributable to that perma­ nent establishment.

2. Where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent es­ tablishment situated therein, there shall be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar ac- tivities under the same or similar conditions and dealing quite inde- pendently with the enterprise of which it is a permanent establish­ ment.

3. In the determination of the profits of a permanent establish­ ment, there shall be allowed as de- ductions expenses which are incur- red for the purposes of the perma­ nent establishment, including exe- cutive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the per­ manent establishment is situated or elsewhere,

4. Insofar as it has been custom- ary in one of the Contracting States to determine the profits to be attri­ buted to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in para- graph 2 of this Article shall preclude such Contracting State from determi- ning the profits to be taxed by such an apportionment as may be custom- ary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributable

slutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rö­ relse på nyss angivet sätt, får den andra avtalsslutande staten beskatta företagets inkomst men endast så stor del därav, som direkt eller in­ direkt är hänförlig till det fasta driftstället.

2 §. Om företag i en av de avtals­ slutande staterna bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller lik­ nande villkor och självständigt av­ slutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3 §. Vid bestämmandet av in­ komst, som är hänförlig till det fas­ ta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, vare sig kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fas­ ta driftstället är beläget, eller annor­ städes.

4 §. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i någon av de avtalsslutande stater­ na på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestäm­ melserna i 2 § icke hindra att i den­ na stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfa­ rande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överens­ stämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

5 §. Inkomst anses icke hänförlig

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

to a permanent establishment by

reason of the mere purchase by that

permanent establishment of goods or

merchandise.

6. For the purpose of the preced-

ing paragraphs, the profits to be

attributed to the permanent es­

tablishment shall be determined by

the same method year by year un-

less there is good and sufficient

reason to the contrary.

7. Where profits include items of

income which are dealt with separat-

ely in other Articles of this Conven-

tion, then the provisions of those

Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

Arlicle 6

Related Persons

Where

(a) an enterprise of one of the

Contracting States participates di-

rectly or indirectly in the manage­

ment, control or Capital of another

enterprise; or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage­

ment, control or Capital of an enter­

prise of one of the Contracting States

and another enterprise,

and in either case conditions are

made or imposed between the two

enterprises in their commercial or

financial relations which differ from

those which would be made between

independent enterprises, then any in­

come which would, but for those

conditions, have accrued to one of

the enterprises, but, by reason of

those conditions, have not so ac­

crued, may by included in the in­

come of that enterprise and taxed in

accordance with the provisions of

this Convention.

till fast driftställe endast av den an­

ledningen att varor inlcöpes genom

det fasta driftställets försorg.

6 §. Vid tillämpningen av före­

gående paragrafer skall inkomst

hänförlig till det fasta driftstället be­

stämmas genom samma förfarande

år från år såvida icke särskilda för­

hållanden föranleder annat.

7 §. Ingår i rörelseinkomsten in­

komstslag, som behandlas särskilt i

andra artiklar av detta avtal, berö-

res bestämmelserna i dessa artiklar

icke av reglerna i förevarande arti­

kel.

Artikel 6

Intressegemenskap mellan företag

I fall då

a) ett företag i en av de avtals­

slutande staterna direkt eller indi­

rekt deltager i ledningen eller över­

vakningen av ett annat företag eller

äger del i detta företags kapital, el­

ler

b) samma personer direkt eller

indirekt deltager i ledningen eller

övervakningen av såväl ett företag i

en av de avtalsslutande staterna som

ett annat företag eller äger del i båda

dessa företags kapital,

iakttages följande. Om mellan fö­

retagen i fråga om handel eller and­

ra ekonomiska förbindelser avtalas

eller föreskrives villkor, som avviker

från dem som skulle ha avtalats

mellan av varandra oberoende före­

tag, får alla inkomster, som utan så­

dana villkor skulle ha tillkommit

det ena företaget men som på grund

av villkoren i fråga icke tillkommit

detta företag, inräknas i detta före­

tags inkomst och beskattas i enlig­

het med bestämmelserna i detta av­

tal.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

11

Artide 7

Ships and Aircraft

1. Profits which a resident of one of the Contracting States derives from the operation of ships or air­ craft in international traffic shall, except as provided in paragraph 2 of this Article, be taxable only in that Contracting State.

2. It' the effective management of such resident is situated in the other Contracting State, such profits may also be taxed in the other Contracting State.

Article 8

Dividends

1. Dividends paid by a Corpora­ tion -which is a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State may be taxed in both Contracting States ac- cording to their respective laws. However, the tax imposed by the first-mentioned Contracting State shall not exceed: (a) 10 % of the gross amount of the dividends if the recipient is a Corporation which, during that part of the corporation’s taxable year which precedes the date of payment of the dividend and during the whole of the paying corporation’s prior taxable year (if any), owns stock of the paying Corporation possessing åt least 50 % of the voting power;

(b) In all other cases, 15 % of the gross amount of the dividends.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of one of the Contracting States, has a permanent establish- ment in the other Contracting State and the holdings by virtue of which the dividends are paid are effectively connected with the permanent estab-

Artikel 7

Sjöfart och luftfart

1 §. Inkomst, som person med hemvist i en av de avtalsslutande sta­ terna förvärvar genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell trafik, beskattas endast i denna av­ talsslutande stat, om icke bestäm­ melserna i 2 § av denna artikel för­ anleder annat.

2 §. Utövas den verkliga ledning­ en för företag, som avses i 1 §, i den andra avtalsslutande staten, får in­ komsten beskattas även i denna and­ ra stat.

Artikel 8

Utdelning

1 §. Utdelning från bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i vardera staten i enlighet med dess lagstiftning. Den skatt som uttages i den förstnämnda staten får dock icke överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om mottagaren är ett bolag som, under den del av dess beskattningsår som föregår dagen för utbetalning av utdelningen och under det utbetalande bolagets hela föregående beskattningsår (om så­ dant finns), äger aktier eller andelar i det utbetalande bolaget motsvaran­ de minst 50 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna i detta bo­ lag,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i alla övriga fall.

2 §. Bestämmelserna i 1 § tilläm­ pas icke, om mottagaren av utdel­ ningen äger hemvist i en av de av­ talsslutande staterna och har fast driftställe i den andra staten samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyter äger verkligt sam­ band med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelser-

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

lishment. In such a case, the provi­

sions of Article 5 shall apply.

3. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1 of this Article, divi­

dends paid by a Liberian Corporation

to a Swedish Corporation shall be

exempt from Swedish tax to the

extent that the dividends would have

been exempt under Swedish law if

both corporations had been Swedish

corporations. This exemption shall

not apply unless the profits out of

which the dividends are paid have

been subjected in Liberia to the nor­

mal corporate income tax which

applies åt the date of signature of

this Convention or a corporate in­

come tax comparable thereto, or the

principal part of the profits of the

Corporation paying the dividends

arises, directly or indirectly, from

business activities other than the

management of securities and other

similar movable property and such

activities are carried on within Libe­

ria by the Corporation paying the

dividends or by a Corporation in

which it owns åt least 25 % of the

voting power.

Article 9

Interest

1. Interest derived from sources

within one of the Contracting States

by a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in both Con­

tracting States. However, the tax

imposed by the first-mentioned Con­

tracting State shall not exceed:

(a) 15 % of the gross amount of

such interest if the recipient is a

bank or other financial institution;

(b) In all other cases, 25 % of the

gross amount of such interest.

2. The term “interest” as used in

this Article includes interest on

bonds, securities, notes, debentures

or any other form of indebtedness,

whether or not secured by a mort-

gage, as well as all other income

assimilated to income from money

na i artikel 5.

3 §. Oberoende av bestämmelser­

na i 1 § av denna artikel är utdel­

ning från liberianskt bolag till

svenskt bolag undantagen från

svensk beskattning i den mån utdel­

ningen enligt svensk lag skulle ha

varit undantagen från beskattning

om, båda bolagen varit svenska bolag.

Sådan skattebefrielse inträder dock

icke med mindre

den vinst, av vilken utdelningen

utbetalas, i Liberia har underkastats

sedvanlig bolagsskatt som utgår vid

tiden för undertecknandet av detta

avtal (eller därmed jämförlig bolags­

skatt) eller

den huvudsakliga delen av det ut­

betalande bolagets inkomst direkt

eller indirekt härrör från annan

verksamhet än förvaltning av värde­

papper och därmed likartad lös

egendom samt verksamheten bedri-

ves i Liberia av det utbetalande bo­

laget eller av ett bolag, i vilket det

äger aktier eller andelar motsvaran­

de minst 25 procent av röstetalet för

samtliga aktier eller andelar.

Artikel 9

Ränta

1 §. Ränta, som uppbäres från

källa i en av de avtalsslutande sta­

terna av person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, får be­

skattas i vardera staten. Den skatt

som uttages i den förstnämnda sta­

ten får dock icke överstiga

a) 15 procent av räntans brutto­

belopp, om mottagaren är bank eller

annan penninginrättning,

b) 25 procent av räntans brutto­

belopp i alla övriga fall.

2 §. Uttrycket »ränta» i denna

artikel innefattar ränta på obligatio­

ner, värdepapper, skuldsedlar, de­

bentures och varje annat slags ford­

ran, vare sig de utfärdats mot säker­

het i fastighet eller icke, samt all

annan inkomst, som enligt skatte-

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

13

lent by the taxation law of the Con- tracting State in which the income arises.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of one of the Contracting States, has a per­ manent establishment in the other Contracting State and the indebted- ness from which the interest arises is effectively connected with the per­ manent establishment. In such a case, the provisions of Article 5 shall apply.

4. Where, owing to a special rela- tionship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, liaving regard to llie indebtedness on which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

5. Interest received by the govern- ment of one of the Contracting States, or any agency or any instru- mentality wholly owned by that government, or received by the Cen­ tral Bank of either Contracting State, and not subject to tax in that Con­ tracting State, shall be exempt from tax in the other Contracting State.

Article 10

Royalties

1. Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a resident of the other Contract­ ing State may be taxed in both Con­ tracting States. However, the tax imposed by the first-mentioned Con-

t3 Bihang till riksdagens protokoll 1969.

lagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken räntan härrör jäm- ställes med inkomst av försträck­ ning.

3 §. Bestämmelserna i 1 § tilläm­ pas icke, om mottagaren av räntan äger hemvist i en av de avtalsslu­ tande staterna och har fast drift­ ställe i den andra avtalsslutande sta­ ten samt den fordran av vilken rän­ tan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar­ tikel 5.

4 §. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbe- talaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föran­ leder att det utbetalade räntebelop- pet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förele­ gat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådana fall beskattas överskjutan­ de belopp enligt lagstiftningen i var­ dera avtalsslutande staten med iakt­ tagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

5 §. Ränta, som uppbäres av en­ dera avtalsslutande statens regering eller av organ eller myndighet ly­ dande under sådan regering eller av endera avtalsslutande statens riks­ bank och som icke är underkastad beskattning i denna stat, är undan­ tagen från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 10

Royalty

1 §. Royalty, som uppbäres från källa i en av de avtalsslutande sta­ terna av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får be­ skattas i vardera staten. Den skatt som uttages i den förstnämnda sta-

saml. Nr 108

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

tracting State shall not exceed 20 %

of the amount of such royalties.

2. In this Artide, the term “royal-

ty” means any royalty or other

amount paid as consideration for the

use of, or for the right to use, any

Copyright, patent, design, secret pro­

cess or formula, trademark, motion

picture or television film or tape, or

other like property, but does not in-

clude any royalty or other amount

paid in respect of the operation of a

mine, quarry or forest or of any

other extraction, use or disposition

of agricultural or natural resources

which is dealt with in Article 11.

3. The provisions of paragraph 1

of this Article shall not apply if the

recipient of the royalty, being a re­

sident of one of the Contracting

States:

(a) Has a permanent establish-

ment in the other Contracting State

and the right or property giving rise

to the royalty is effectively connect-

ed with the permanent establish-

ment; or

(b) Elects to be treated as having

a permanent establishment in the

other Contracting State with which

the right or property giving rise to

the royalty is effectively connected.

In either case, the provisions of

Article 5 shall apply.

4. Where, owing to a special re-

lationship between the payer and

the recipient or between hoth of

them and some other person, the

amount of the royalty paid, having

regard to the right with respect to

which it is paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon

by the payer and the recipient in the

absence of such relationship, the

provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount.

In that case, the excess part of the

payments shall remain taxable ac-

ten får dock icke överstiga 20 pro­

cent av royaltybeloppet.

2 §. Med uttrycket »royalty» för­

stås i denna artikel varje royalty el­

ler annat belopp, som utbetalas så­

som ersättning för nyttjande av el­

ler rätt att nyttja upphovsrätt, pa­

tent, mönster, hemlig fabrikations­

metod eller recept, varumärke, kine-

matografisk film, film eller band för

televisionssändning eller annan lik­

nande egendom. Uttrycket inbegri­

per däremot icke royalty eller annat

belopp, som utbetalas såsom ersätt­

ning för nyttjande av gruva, sten­

brott eller skog eller eljest för nytt­

jande av jordbruk eller utvinning av

naturtillgång och som behandlas i

artikel It.

3 §. Bestämmelserna i 1 § av den­

na artikel äger icke tillämpning, om

mottagaren av royaltyn äger hem­

vist i en av de avtalsslutande stater­

na och

a) har fast driftställe i den andra

avtalsslutande staten med vilket den

rättighet eller egendom av vilken

royaltyn härflyter äger verkligt

samband, eller

b) väljer att bli behandlad som

om han i den andra avtalsslutande

staten hade fast driftställe med vil­

ket den rättighet eller egendom av

vilken royaltyn härflyter äger verk­

ligt samband.

I nu angivna fall tillämpas be­

stämmelserna i artikel 5.

4 §. Beträffande sådana fall, då

särskilda förbindelser mellan utbe­

talaren och mottagaren eller mellan

dem båda och annan person föran­

leder att det utbetalade royaltybe­

loppet med hänsyn till den rätt, för

vilken royaltyn erlägges, överstiger

det belopp som skulle ha avtalats

mellan utbetalaren och mottagaren

om sådana förbindelser icke förele­

gat, gäller bestämmelserna i denna

artikel endast för sistnämnda belopp.

I sådana fall beskattas överskjutan­

de belopp enligt lagstiftningen i var-

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

15

cording to the law of each Contract- ing State, due regard being had to the other provisions of this Conven- tion.

Article 11

Income from Real Property

1. Income of whatever nature de- rived from real property within one of the Contracting States, including gains from the sale, transfer or ex- change of such property, by a resi­ dent of the other Contracting State may be taxed in both Contracting States according to their respective laws.

2. Income from real property shall especially include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine, quarry or forest or of any other extraction, use or disposition of agricultural or natural resources within such Contracting State.

Article 12

Capital Gains

1. Gains from the sale, transfer or exchange of Capital assets (other than income from real property dealt with in Article 11) shall be taxable only in the Contracting State of which the person deriving such gains is a resident.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the person deriving the gains, being a resident of one of the Contracting States, has a permanent establish- ment in the other Contracting State and the Capital assets from which the gains are derived are effectively connected with the permanent estab- lishment. In such a case, the provi­ sions of Article 5 shall apply.

dera avtalsslutande staten med iakt­ tagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 11

Fastighet

1 §. Varje slag av inkomst, som person med hemvist i en av de av­ talsslutande staterna uppbär från fastighet belägen i den andra avtals­ slutande staten, härunder inbegripet vinst på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av fastighet, får beskattas i vardera staten i en­ lighet med dess lagstiftning.

2 §. Såsom inkomst av fastighet anses särskilt varje royalty eller an­ nat belopp, som utbetalas såsom er­ sättning för nyttjande av gruva, stenbrott eller skog eller eljest för nyttjande av jordbruk eller utvin­ ning av naturtillgång i sådan avtals­ slutande stat.

Artikel 12

Realisationsvinst

1 §. Vinst på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av för- mögenhetstillgång (utom inkomst av fastighet, vilket inkomstslag be­ handlas i artikel 11) beskattas en­ dast i den avtalsslutande stat, där den person som förvärvar vinsten äger hemvist.

2 §. Bestämmelserna i 1 § av den­ na artikel tillämpas icke, om den person som förvärvar vinsten äger hemvist i en av de avtalsslutande staterna och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten samt förmögenhetstillgång, från vilken vinsten härrör, äger verkligt sam­ band med det fasta driftstället. I så­ dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 5.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Artide 13

Personal and Professional Services

1. Subject to tiie provisions of Ar­

tides 14, 16 and 17, profits or re-

muneration for personal or profes­

sional services derived by an individ-

ual who is a resident of one of the

Contracting States shall be taxable

only in that Contracting State un-

less the services are performed in

the other Contracting State. If the

services are so performed, the re-

muneration derived therefrom may

also be taxed in that other Con­

tracting State.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1 of this Artide, re-

muneration derived by a resident of

one of the Contracting States in

respect of services performed in the

other Contracting State shall be

taxable only in the first-mentioned

Contracting State if:

(a) The recipient is present in the

other Contracting State for a period

or periods not exceeding in the

aggregate 183 days during any

twelve-month period; and

(b) The remuneration is not paid

by or on behalf of a resident of the

other Contracting State and is not

home by a permanent establishment

of any person in the other Con­

tracting State.

3. The provisions of paragraph 2

of this Artide shall not apply to the

profits or remuneration of public

entertainers such as stage, motion

picture, radio or television artists,

musicians and athletes.

4. Remuneration derived by an

individual for services performed

aboard ships or aircraft operated by

a resident of one of the Contracting

States shall be taxable only in that

Contracting State.

Artikel 13

Enskild tjänst och fritt yrke

1 §. Där icke bestämmelserna i

artiklarna 14, 16 och 17 föranle­

der annat, beskattas inkomst, som

person med hemvist i en av de av­

talsslutande staterna förvärvar ge­

nom personligt arbete (däri inbegri­

pet utövandet av fritt yrke), endast i

denna stat såvida icke arbetet ut-

föres i den andra avtalsslutande sta­

ten. Utföres arbetet i denna andra

stat, får inkomsten beskattas även i

den staten.

2 §. Utan hinder av bestämmelser­

na i 1 § av denna artikel beskattas

ersättning, som person med hemvist

i en av de avtalsslutande staterna

uppbär på grund av personligt ar­

bete som utföres i den andra av­

talsslutande staten (däri inbegripet

utövandet av fritt yrke), endast i

den förstnämnda staten under för­

utsättning att

a) inkomsttagaren vistas i den

andra staten under tidrymd eller

tidrymder, som under loppet av en

period av tolv månader sammanlagt

icke överstiger 183 dagar, och

b) ersättningen icke betalas av

eller på uppdrag av person med hem­

vist i den andra staten eller belastar

fast driftställe, som en person har i

denna andra stat.

3 §. Bestämmelserna i 2 § av den­

na artikel tillämpas icke på lön eller

annan ersättning som uppbäres av

teater- eller filmskådespelare, radio-

eller televisionsartister, musiker,

idrottsmän eller liknande yrkesut­

övare.

4 §. Ersättning, vilken uppbäres

av fysisk person för arbete ombord

på fartyg eller luftfartyg som använ­

des i verksamhet utövad av person

med hemvist i en av de avtalsslutan­

de staterna, beskattas endast i denna

stat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

17

Artide 14

Gouernmental Functions

1. Salaries, wages and similar

compensation paid by one of the

Contracting States to a citizen of

that Contracting State who is not a

citizen of the other Contracting Sta­

te, for services rendered to the first-

mentioned Contracting State in the

decharge of governmental functions,

shall be taxable only in the first-

mentioned Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1

of this Article shall not apply to

wages or similar compensation paid

in respect of services rendered in

connection with any trade or busi-

ness carried on by either of the

Contracting States for purposes of

profit.

Article 15

Pensions and Annuities

Any pension or annuity of what-

ever nature derived by a resident of

one of the Contracting States from

sources within the other Contracting

State may be taxed in both Con­

tracting States. In this Article, the

term “pension” means a periodic

payment made in consideration of

services rendered in the past, or by

way of compensation för injuries

received, or under the provisions of

a public social security system. The

term “annuity” means a stated sum

payable periodically åt stated times

during life, or during a specified or

ascertainable period of time, under

an obligation to make the payments

in return för adequate and full con­

sideration in money or money's

worth.

Artikel 14

Allmän tjänst

1 §. Löner och liknande ersätt­

ningar, vilka utbetalas av en av de

avtalsslutande staterna till fysisk

person som är medborgare i denna

stat utan att samtidigt vara medbor­

gare i den andra staten för arbete ut­

fört i den förstnämnda statens

tjänst, beskattas endast i denna

förstnämnda stat.

2 §. Bestämmelserna i 1 § av den­

na artikel tillämpas icke på löner

eller liknande ersättningar, vilka ut­

betalas för arbete utfört i samband

med rörelse som bedrivits av någon­

dera staten i förvärvssyfte.

Artikel 15

Pension och livränta

Varje slag av pension eller liv­

ränta, som uppbäres av person med

hemvist i en av de avtalsslutande

staterna från källa i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i

båda staterna. Med uttrycket »pen­

sion» förstås i denna artikel perio­

disk utbetalning som utgör ersätt­

ning för tidigare utfört arbete eller

för liden skada eller som utgår en­

ligt bestämmelser om allmän so­

cialförsäkring. Med uttrycket »liv­

ränta» förstås ett fastställt belopp,

som skall utbetalas periodiskt på

fastställda tider under vederböran-

des livstid eller under annan angi­

ven eller fastställbar tidsperiod och

som utgår på grund av en förplik­

telse att verkställa dessa utbetal­

ningar såsom ersättning för däremot

fullt svarande vederlag i penningar

eller penningars värde.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Artide 16

Teachers

An individual who is a resident

of one of the Contracting States åt

the beginning of his visit to the

other Contracting State and who, åt

the invitation of a university, college

or other establishment for higher

education or scientific research in

the other Contracting State, visits

that other Contracting State solely

for the purpose of teaching or scien­

tific research åt such institution for

a period not exceeding one year,

shall be exempt from tax in that

other State on his remuneration for

such teaching or research.

Artide 17

Students and Trainees

1. An individual who is a resident

of one of the Contracting States åt

the beginning of his visit to the other

Contracting State and who is tempo-

rarily present in the other Contract­

ing State solely:

(a) As a student åt a university,

college or school in that other Con­

tracting State;

(b) As abusiness apprentice; or

(c) As the recipient of a grant,

allowance or award for the primary

purpose of study or research from a

religious, charitable, scientific or

educational organization,

shall be exempt from tax in that

other Contracting State in respect

of remittances from abroad for the

purposes of his maintenance, educa­

tion or training.

2. An individual who is a resident

of one of the Contracting States åt

the beginning of his visit to the

other Contracting State and who is

present in the other Contracting

Artikel 16

Lärare

Fysisk person, som vistas i en av

de avtalsslutande staterna och vid

början av vistelsen äger hemvist i

den andra avtalsslutande staten och

som på inbjudan av universitet, hög­

skola eller annan institution för hög­

re utbildning eller vetenskaplig

forskning i den förstnämnda staten

vistas där uteslutande i syfte att be­

driva undervisning eller vetenskap­

lig forskning vid ifrågavarande insti­

tution under en tidrymd ej översti­

gande ett år, är befriad från skatt i

den förstnämnda staten på den er­

sättning han uppbär för sådan un­

dervisning eller forskning.

Artikel 17

Studerande och praktikanter

1 §. Fysisk person, som tillfälligt

vistas i en av de avtalsslutande sta­

terna — och vid början av vistelsen

äger hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten — uteslutande såsom

a) studerande vid universitet,

högskola eller skola i den först­

nämnda staten,

b) affärs- eller hantverksprakti-

kant, eller

c) innehavare av stipendium, an­

slag eller annat penningunderstöd

avsett huvudsakligen till bidrag för

bedrivande av studier eller forskning

och utbetalat från stiftelse eller in­

rättning med uppgift att främja reli­

giöst, välgörande, vetenskapligt eller

uppfostrande ändamål,

beskattas icke i den förstnämnda

staten för belopp, som utbetalas till

honom från utlandet till bestridande

av hans uppehälle, undervisning el­

ler utbildning.

2 §. Fysisk person, som vistas i

en av de avtalsslutande staterna —

och vid början av vistelsen äger

hemvist i den andra avtalsslutande

staten — uteslutande såsom stude-

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

State solely as a student åt a univer- sity, college or school in that other Contracting State or as a business apprentice, sliall be exempt from tax in that other Contracting State, for a period not exceeding three conse- cutive years from the date of his arrival in Ihe other Contracting State, in respect of remuneration from employment in such other Con­ tracting State, provided that:

(a) The remuneration constitutes earnings necessary for his mainten- ance and education; and

(b) The said remuneration does not exceed in any taxable year an amount corresponding to U.S. $125 per month.

Article 18

Taxes on Capital

Wliere taxes on capitai are imposed hy one or the other or both of the Contracting States, the following pro­ visions shall apply:

(a) Capital represented by real property may be taxed in the Con­ tracting State in which such property is situated;

(b) Subject to the provisions of paragraph (a) above, Capital repre­ sented by assets forming part of the business property employed in a per­ manent establishment of an enter- prise may be taxed in the Contract­ ing State in which the permanent establishment is situated;

(c) Ships and aircraft operated in international traffic and assets, other than real property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the per­ son owning such assets is resident; and

(d) All other elements of Capital of a resident of one of the Contract­ ing States shall be taxable only in that Contracting State.

rande vid universitet, högskola el­ ler skola eller affärs- eller hant- verkspraktikant i den förstnämnda staten, är under en tidrymd icke överstigande tre på varandra följan­ de år, räknat från ankomsten till den staten, befriad i denna stat från skatt på inkomst av anställning där under förutsättning att

a) inkomsten är erforderlig för att bestrida kostnaderna för hans uppehälle och undervisning och

b) inkomsten i fråga icke under något beskattningsår överstiger ett belopp motsvarande 125 amerikans­ ka dollar per månad.

Artikel 18

Förmögenhet

Om skatt på förmögenhet före­ kommer i en av de avtalsslutande staterna eller i båda, tillämpas föl­ jande bestämmelser:

a) Förmögenhet, som består av fastighet, får beskattas i den avtals­ slutande stat, där fastigheten är be­ lägen.

b) Med förbehåll för bestämmel­ sen i punkt a) får förmögenhet, be­ stående av tillgångar som är att hänföra till anläggnings- eller drift­ kapital i ett företags fasta driftstäl­ le, beskattas i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är be­ läget.

c) Fartyg och luftfartyg, som an­ vändes i internationell trafik, samt tillgång, som är att hänföra till an­ vändningen av sådana fartyg eller luftfartyg och ej utgör fastighet, be­ skattas endast i den avtalsslutande stat, där den person som äger till­ gången i fråga har hemvist.

d) Alla andra slag av förmögen­ het, som innehaves av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, beskattas endast i denna stat.

20

Kungl. Maj. ts proposition nr 108 år 1969

Artide 19

Relief From Double Taxation

1. Where income from sources

-within one of the Contracting States

or Capital situated therein, under the

laws of that Contracting State and in

accordance with the provisions of

this Convention, may be taxed in

that Contracting State, the other

Contracting State shall allow:

(a) As a eredit against the tax on

the income, an amount equal to the

income tax paid in the first-men-

tioned Contracting State;

(b) As a eredit against the tax on

the Capital, an amount equal to the

Capital tax paid in the first-men-

tioned Contracting State.

The eredit in either case shall not,

however, exceed that part of the in­

come tax or capitai tax, respectively,

as computed before the eredit is

given, which is appropriate, as the

case may be, to the income or the

Capital which may be taxed in the

first-mentioned State.

2. Where a resident of one of the

Contracting States derives income or

owns capitai which in accordance

with this Convention shall be taxable

only in the other Contracting State,

such income or capitai shall be

exempt from tax in the first-men­

tioned Contracting State; however,

the graduated rate of tax in the first-

mentioned Contracting State may be

calculated as though the income or

Capital exempted from tax in accord­

ance with this Convention were in-

cluded in the amount of the total in­

come or capital.

3. In the application of paragraph

1 of this Artide, where Liberian tax

has been relieved or reduced for a

limited period of time in accordance

with the 1966 Investment Incentive

Code of the Republic of Liberia, the

eredit against Swedish tax shall be

allowed in an amount equal to the

Liberian tax which would have been

Artikel 19

Undvikande av dubbelbeskattning

1 §. Om inkomst från källa i eu

av de avtalsslutande staterna eller

där belägen förmögenhetstillgång

enligt lagstiftningen i den staten och

enligt bestämmelserna i detta avtal

får beskattas där, skall den andra

avtalsslutande staten

a) från skatten på inkomsten av­

räkna ett belopp motsvarande den

inkomstskatt, som erlagts i den

förstnämnda staten, och

b) från skatten på förmögenheten

avräkna ett belopp motsvarande den

förmögenhetsskatt, som erlagts i den

förstnämnda staten.

Avräkningsbeloppet skall emeller­

tid icke i något fall överstiga belop­

pet av den del av inkomstskatten

eller förmögenhetsskatten i denna

andra stat som utan sådan avräk­

ning belöper på den inkomst eller

förmögenhet som får beskattas i den

förstnämnda staten.

2 §. Om person med hemvist i en

av de avtaisslutande staterna uppbär

inkomst eller innehar förmögenhet,

som enligt bestämmelserna i detta

avtal skall beskattas endast i den

andra avtalsslutande staten, är sådan

inkomst eller förmögenhet undanta­

gen från skatt i den förstnämnda

staten. Progressiv skatt i denna först­

nämnda stat får dock beräknas efter

den skattesats, som skulle ha till-

lämpats, om sådan inkomst eller för­

mögenhet som enligt detta avtal är

undantagen från beskattning inräk­

nats i hela inkomsten eller förmö­

genheten.

3 §. Vid tillämpning av 1 § av

denna artikel skall, då befrielse från

eller nedsättning av liberiansk skatt

meddelats för en bestämd tidsperiod

i enlighet med 1966 års liberianska

lagstiftning rörande investerings-

främjande åtgärder (»1966 Invest­

ment Incentive Code»), från svensk

skatt avräknas ett belopp motsva-

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 1969

21

appropriate to the income concerned

it no such relief had been given or

no snch reduction had been allowed.

The competent authorities shall con-

snlt each other in order to deter-

mine whether this provision shall be

altered so as to take into account

new or amended Liberian legislation

on investment incentives.

4. In the application of paragraph

1 of this Article, where Liberian tax

has been relieved or reduced pursu-

ant to Liberian legislation involving

an economic development program

related to exploitation of natural

resources, the credit against Swedish

tax shall be allowed in an amount

as provided in paragraph 3 of this

Article during a period not exceeding

ten taxable years from the later of

a) the date when this Convention

has first become effective; or

b) the date when the relief from

or reduction in Liberian tax has

first become effective.

The competent authorities shall

consult each other in order to deter-

mine whether this period of time

shall be extended.

Article 20

Undivided Estates

Where, under the provisions of

this Convention, a resident of one of

the Contracting States is exempt or

entitled to relief from tax in the

other Contracting State, similar ex-

emption or relief shall be applied to

the undivided estates of deceased

persons insofar as one or more of

the beneficiaries is a resident of the

first-mentioned Contracting State.

rande den liberianska skatt som

skulle ha varit hänförlig till inkoms­

ten i fråga, om sådan skattebefrielse

eller skattenedsättning ej meddelats.

De behöriga myndigheterna skall

överlägga med varandra i syfte att

avgöra, om denna bestämmelse skall

ändras med hänsyn till ny eller änd­

rad liberiansk lagstiftning rörande

skattelättnader avsedda att främja

investeringar.

4 §. Vid tillämpning av 1 § av

denna artikel skall, då befrielse från

eller nedsättning av liberiansk skatt

meddelats i enlighet med liberiansk

lagstiftning avseende ekonomiskt ut­

vecklingsprogram för utnyttjande av

naturtillgångar, avräkning från

svensk skatt ske med belopp, som

anges i 3 §, under en tidrymd icke

överstigande tio år räknat från den

senare av följande tidpunkter, näm­

ligen

a) den tidpunkt då detta avtal

första gången blivit tillämpligt el­

ler

b) den tidpunkt då befrielse från

eller nedsättning av liberiansk skatt

första gången blivit tillämplig.

De behöriga myndigheterna skall

överlägga med varandra i syfte att

avgöra om denna tidrymd skall ut­

sträckas.

Artikel 20

Oskiftat dödsbo

Om enligt bestämmelserna i detta

avtal person med hemvist i en av de

avtalsslutande staterna är befriad

från eller berättigad till nedsättning

av skatt i den andra avtalsslutande

staten, tillgodoräknas motsvarande

befrielse eller nedsättning oskiftat

dödsbo i den mån en eller flera av

dödsbodelägarna äger hemvist i den

förstnämnda avtalsslutande staten.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Artide 21

Nondiscrimination

1. The nationals of one of the Con-

tracting States shall not be subjected

in the other Contracting State to

any taxation or any requirement

connected therewith which is more

burdensome than the taxation and

connected requirements to which

nationals of that other Contracting

State in the same circumstances are

or may be subj ected.

2. The term “nationals” means:

(a) All individuals who are citi-

zens of one of the Contracting

States; and

(b) All legal persons, partnerships

and associations deriving their sta­

tus as such from the law in force in

one of the Contracting States.

3. The taxation of a permanent

establishment which an enterprise of

one of the Contracting States has in

the other Contracting State shall not

be less favourably levied in that other

Contracting State than the taxation

levied on enterprises of that other

Contracting State carrying on the

same activities. This paragraph shall

not be construed as obliging one of

the Contracting States to grant to

residents of the other Contracting

State any personal allowances, re­

liefs and reductions for taxation pur­

poses on account of civil status or

family responsibilities which it

grants to its own residents.

4. Enterprises of one of the Con­

tracting States, the Capital of which

is wholly or partly owned or con-

trolled, directly or indirectly, by one

or more residents of the other Con­

tracting State, shall not be subjected

in the first-mentioned Contracting

State to any taxation or any require­

ment connected therewith which is

more burdensome than the taxation

and connected requirements to

Artikel 21

Likställighet mellan skattskgldiga

1 §. Medborgare i en av de avtals­

slutande staterna skall icke i den

andra avtalsslutande staten bli före­

mål för någon beskattning eller nå­

got därmed sammanhängande skat­

tekrav som är mer tyngande än den

beskattning medborgarna i denna

andra avtalsslutande stat under sam­

ma förhållanden är eller kan bli un­

derkastade.

2 §. Uttrycket »medborgare» be­

tyder :

a) alla fysiska personer, som är

medborgare i en av de avtalsslutan­

de staterna,

b) alla juridiska personer och and­

ra sammanslutningar, som bildats

enligt gällande lag i en av de avtals­

slutande staterna.

3 §. Beskattning av fast driftstäl­

le, som företag i en av de avtalsslu­

tande staterna har i den andra av­

talsslutande staten, skall i denna

andra stat icke vara mindre fördel­

aktig än beskattningen av företag i

den andra avtalsslutande staten, vil­

ket bedriver samma verksamhet.

Vad nu sagts anses icke medföra

förpliktelse för någon av de avtals­

slutande staterna att medge perso­

ner med hemvist i den andra avtals­

slutande staten personliga avdrag

vid beskattningen, skattebefrielser

och skattenedsättningar, som med­

ges personer med hemvist i den

förstnämnda avtalsslutande staten

på grund av civilstånd eller försörj­

ningsplikt mot familj.

4 §. Företag i en av de avtalsslu­

tande staterna, vars kapital helt el­

ler delvis äges eller kontrolleras, di­

rekt eller indirekt, av en eller flera

personer med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, skall icke i den

förstnämnda avtalsslutande staten

bli föremål för någon beskattning

eller något därmed sammanhängan­

de skattekrav, som är mer tyngande

än den beskattning och därmed

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

23

which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. In this Article the term “taxa- tion” means taxes of every kind and description.

Article 22

Consultation and Exchange of

Information

1. The competent anthorities of the Contracting States shall ex- change such information (being in­ formation which is available under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or för the administration of statutory provi­ sions in relation to the taxes which are the subject of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any person other than those, including a court, concerned with the assessment and collection of the taxes or the determination of appeals in relation thereto. No in­ formation shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process, or information the disciosure of which would be con- trary to public policy.

2. The competent authorities of the Contracting States may pre- scribe regulations necessary to carry into effect this Convention within the respective Contracting States.

3. The competent authorities of Ihe Contracting States may commu- nicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States shall keep each other informed of significant changes in the tax laws of their respective States, and in the event

sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna först­ nämnda stat är eller kan bli under­ kastade.

5 §. I denna artikel avser uttrycket »beskattning» skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 22

Samråd samt utbyte av upplysningar

1 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall ut­ byta sådana upplysningar, som en­ ligt respektive skattelagar står till dessa myndigheters förfogande un­ der deras sedvanliga tjänsteutövning och som är nödvändiga för att till- lämpa bestämmelserna i detta avtal, för att förebygga bedrägeri och för att tillämpa gällande föreskrifter rö­ rande skatter som avses i detta avtal. De utbytta upplysningarna skall be­ handlas såsom hemliga och får icke yppas för andra personer, befatt­ ningshavare vid domstolar inbegrip­ na, än dem som handlägger taxe­ ring och uppbörd av sådana skatter eller avgör besvär i anslutning där­ till. Sådana upplysningar får emel­ lertid icke utbytas, vilka skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yr­ keshemlighet eller i näringsverksam­ het nyttjat förfaringssätt eller vilkas överlämnande skulle strida mot all­ männa hänsyn.

2 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan med­ dela föreskrifter som är erforderliga för tillämpningen i respektive stat av detta avtal.

3 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för genomförande av bestämmelser­ na i detta avtal.

4 §. De behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna skall hålla varandra underrättade om vik­ tigare ändringar i skattelagstiftning­ en i respektive stat. Om väsentliga

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

of appreciable modifications in such

laws, shall consult together to de-

termine whether amendments to this

Convention are desirable.

5. Should any difficulty or doubt

arise as to the interpretation or ap-

plication of this Convention, the

competent authorities of the Con-

tracting States shall settle the ques-

tion by mutnal agreement.

Arlicle 23

Mutual Agreement Procedure

Where a taxpayer shows proof

that the action of the tax authorities

of either of the Contracting States

has resulted, or will result, in taxa-

tion contrary to the provisions of

this Convention, he shall be entitled

to present the faets to the competent

authority of the Contracting State of

which he is a resident. Should the

claim be upheld, the competent au­

thority to which the faets are so

presented shall undertake to come to

an agreement with the competent

authority of the other Contracting

State with a view to avoidance of the

taxation in question.

Artide 24

Entrg Into For ce

1. This Convention shall be rali-

1'ied by the Contracting States in ac-

cordance with their respective con-

stitutional and legal requirements.

2. The instruments of ratification

shall be exchanged åt Monrovia as

soon as possible.

3. Upon exchange of ratifications

this Convention shall have effeet in

both Contracting States with respect

to income derived on or after the

first day of January 1968 and, as

regards the Swedish State Capital

tax, in respect of tax which is as-

sessed in or after the year 1969.

ändringar i denna lagstiftning ge­

nomföres, skall de överlägga med

varandra i syfte att avgöra om änd­

ringar i detta avtal är önskvärda.

5 §. Uppkommer svårigheter eller

tvivelsmål rörande tolkningen eller

tillämpningen av detta avtal, avgör

de behöriga myndigheterna frågan

genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 23

Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

Kan skattskyldig visa att beskatt-

ningsmyndigheterna i endera avtals­

slutande staten vidtagit åtgärd, som

medfört eller kommer att medföra

en mot bestämmelserna i detta avtal

stridande beskattning, kan han göra

framställning i saken hos den behö­

riga myndigheten i den stat, där han

äger hemvist. Anses hans begäran

grundad, skall den behöriga myndig­

het hos vilken framställningen gjorts

vidtaga åtgärder för att träffa över­

enskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslu­

tande staten i syfte att undvika så­

dan beskattning.

Artikel 24

Ikraftträdande

1 §. Detta avtal skall ratificeras av

de avtalsslutande staterna i enlighet

med vardera statens grundlagar och

övriga föreskrifter.

2

§. Ratifikationshandlingarna

skall utväxlas i Monrovia snarast

möjligt.

3 §. Sedan ratifikationshandlingar­

na utväxlats, tillämpas avtalet i båda

staterna beträffande inkomst, som

förvärvats den 1 januari 1968 eller

senare dag, samt, såvitt avser den

svenska statliga förmögenhetsskat­

ten, i fråga om skatt som utgår på

grund av taxering år 1969 eller sena­

re år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 är 1969

25

Article 25

Termination

This Convention shall continue in effect indefinitely hut eilher of the Contracting States may, on or before the 30th day of June in any calendar year, not earlier than the year 1978, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to be effective in both Contracting States with respect to income derived on or after the first day of January next following the notice of termi­ nation and, as regards capitai lax, in respect of tax assessed in or after the second calendar year next follow- ing that in which such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the un- dersigned being duly authorized thereto have signed this Convention and have affixed thereto their seals.

DONE åt Stockholm, this 29th day of April, 1969, in duplicate in the English language.

För the Government of the

Kingdom of Sweden

Torsten Nilsson

Artikel 25

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni under något ka­ lenderår, dock icke tidigare än år 1978 — på diplomatisk väg skrift­ ligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i båda staterna beträffande in­ komst, som förvärvas den 1 januari närmast efter det uppsägningen ägde rum eller senare dag, samt, såvitt av­ ser förmögenhetsskatt, i fråga om skatt, som utgår på grund av taxe­ ring under andra kalenderåret efter det uppsägningen ägde rum eller se­ nare år.

Till bekräftelse härå har under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, undertecknat detta avtal och försett det med sina sigill.

Som skedde i Stockholm den 29 april 1969, i två exemplar på eng­ elska språket.

För Konungariket Sveriges

regering

Torsten Nilsson

For the Government of the För Republiken Liberias

Republic of Liberia

regering

J. Milton Weeks

J. Milton Weeks

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

25 april 1969.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-E

rig

Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg, Bengtsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av

förslag till avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbe­

skattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och anför.

Under 1950-talets senare hälft och under 1960-talet har Sverige ingått

dubbelbeskattningsavtal med ett flertal utvecklingsländer i Asien och Latin­

amerika. I förhållande till vissa områden i Afrika och en rad numera själv­

ständiga stater där gäller avtalsregleringar som tillkommit genom utvidg­

ning av dubbelbeskattningsavtal med Belgien, Frankrike resp. Storbritan­

nien. Fristående dubbelbeskattningsavtal har slutits med Förenade Arab­

republiken (SFS 1959:22), Marocko (SFS 1961:521) och Tunisien (SFS

1961:493).

Det intresse som från det svenska näringslivets sida visats för investe­

ringar i Afrika har ökat behovet av dubbelbeskattningsavtal med länder i

denna del av världen. Även från andra synpunkter är sådana avtal med dessa

länder önskvärda. Önskemål om förhandlingar rörande dubbelbeskattnings­

avtal med Liberia har i skilda sammanhang framförts. Särskilt har de före­

tag, som deltar i internationella projekt för exploatering av naturtillgångar

i Liberia, framhållit att en lösning av dubbelbeskattningsfrågan är angelä­

gen.

Sedan kontakt tagits i januari 1966 med liberianska skattemyndigheter

förklarade man sig från liberiansk sida vara intresserad av förhandlingar

om ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Liberia. Förhandlingar

mellan särskilt utsedda delegationer ägde rum i Monrovia den 5—10 februari

1968 samt i Stockholm den 27 maj—den 1 juni, den 4 juni och den 4—6

november 1968. Vid förhandlingarna i november nåddes enighet om ett på

engelska språket avfattat förslag till avtal mellan Sverige och Liberia för

undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för­

mögenhet.

27

Avtalsförslaget har, jämte en svensk översättning, remitterats till kam­ marrätten, som förklarat sig inte ha något att erinra mot det. Avtalsförslaget torde få fogas som bilaga1 till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Från liberiansk sida har meddelats, att man är beredd att underteckna avtalsförslaget.

Det ankommer på ministern för utrikes ärendena att göra framställning rörande undertecknande av avtalet. Under åberopande av det anförda hem­ ställer jag, att Kungl. Maj :t för sin del godkänner det föreliggande förslaget till avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

1

Bilagan har uteslutits här. Det vid propositionen fogade avtalet överensstämmer med förslaget utom däri att ratifikationsortens namn införts i art. 24 § 2 samt att, sedan date­ ring och underskrift verkställts, uppgift härom införts.

28

Iiungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stock­

holms slott den 25 april 1969.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric

Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg, Bengtsson.

Föredragande: Ministern för utrikes ärendena.

I enlighet med föredragandens av statsrådets övriga ledamöter biträdda

hemställan behagar Hans Maj:t Konungen uti ärendena l:o)—5:o) fatta

det beslut, som vid varje ärende antecknats.

1

.

Undertecknande av avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av

dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

På föredragning av chefen för finansdepartementet har Kungl. Maj :t den­

na dag godkänt förslag till avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande

av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Avtalet, vilket skall ratificeras, skall undertecknas i Stockholm.

Kungl. Maj:t uppdrager åt chefen för utrikesdepartementet att underteck­

na avtalet.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

29

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

9 maj 1969.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Kling, Holmqvist,

Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafssson, Geijer,

Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av

avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning be­

träffande skatter på inkomst och förmögenhet och anför.

Sedan Kungl. Maj :t den 25 april 1969 uppdragit åt chefen för utrikesde­

partementet att för Sveriges del underteckna avtalet mellan Sverige och Libe­

ria, har avtalet undertecknats den 29 april 1969.

Utöver vad jag den 25 april 1969 meddelat i ärendet får jag anföra följan­

de.

I Liberia utgår årlig inkomstskatt till staten. Regionala eller kommunala

skatter förekommer inte. Ej heller utgår någon allmän förmögenhetsskatt.

Fysiska personer med hemvist i Liberia och liberianska medborgare är oin­

skränkt skattskyldiga för inkomst som förvärvats såväl inom Liberia som

utomlands. Personer med hemvist utomlands, som inte är liberianska med­

borgare, erlägger inkomstskatt — i regel i form av källskatt — för inkomst

från inkomstkällor i Liberia. Liberianska bolag är i regel oinskränkt skatt­

skyldiga. Ägs aktiemajoriteten av utländska medborgare eller personer som

inte har hemvist i Liberia, är liberianska bolag dock i princip befriade från

skatt på bl. a. inkomst som inte har källa i Liberia. Utländska bolag som

bedriver verksamhet i Liberia är skattskyldiga för inkomst av denna verk­

samhet.

Inkomstskatten är progressiv för såväl bolag som fysiska personer och

utgår för bolag med skattesatser varierande mellan 5 % (t. o. in. 5 000 dol­

lar) och 45 % (över 1 milj. dollar) samt för fysiska personer i lägsta skik­

tet (t. o. m. 1 500 dollar) med 2 % och i högsta skiktet (över 100 000 dollar)

med 35 % (en liberiansk dollar = en U.S. dollar). Handelsbolag beskattas

efter den för fysiska personer gällande skatteskalan. Vid beräkning av skatte­

pliktig inkomst åtnjuter fysisk person och handelsbolag årligt grundav­

drag med 1 500 dollar.

30

Inkomst av sjöfart som bedrivs med fartyg registrerat i Liberia är — oav­

sett inkomsttagarens medborgarskap och hemvist — undantagen från skatte­

plikt, om inte verksamheten består endast av liberiansk kustfart. Även i

sistnämnda fall är emellertid inkomsten undantagen från skatteplikt, om

verksamheten utövas av utländsk medborgare eller utländskt bolag eller av

person med hemvist utanför Liberia.

Källskatt utgår i Liberia på vissa inkomster som har källa där och som

förvärvas av person som inte har hemvist i Liberia samt av utländskt han­

delsbolag och annat utländskt bolag som inte bedriver verksamhet i Liberia.

Sådan källskatt tas ut vid utbetalning av ränta, utdelning, royalty, hyresbe-

talningar och andra ersättningar som har källa i Liberia. Utbetalaren är

ansvarig för att skatteavdrag sker och att skatten inbetalas till skatte­

myndigheterna inom viss tid. Skattesatserna fastställs av finansministern

med presidentens godkännande och får inte överstiga vissa i den liberians-

ka skattelagen angivna belopp. Ränta får sålunda inte beskattas efter

högre skattesats än 15 % av bruttobeloppet om mottagaren är bank eller

annan penninginrättning och 30 % i övriga fall. På utdelning får utgå

källskatt med högst 15 % av bruttot, oavsett om mottagaren är bolag

eller fysisk person. Den i skattelagen angivna högsta skattesatsen för

royalty, hyresbetalningar och andra ersättningar uppgår till 30 % av

bruttobeloppet. Undantagna från skatteplikt enligt skattelagen är bl. a.

ränta på tillgodohavande i liberiansk bank och inkomst som fritas från

beskattning enligt gällande lagstiftning om investeringsfrämjande åtgär­

der eller på grund av bestämmelse i koncessionsavtal, dvs. avtal som li-

berianska staten ingår med den som avser att genomföra särskilda in­

vesteringsprojekt i Liberia. Om mottagare av inkomst som omfattas av

skattelagen så önskar, kan han under förutsättning av de liberianska

skattemyndigheternas medgivande och på deras villkor välja att beskat­

tas för nettoinkomst i stället för att påföras källskatt på inkomstens brut­

tobelopp.

Som jag nyss antytt innehåller liberiansk skattelag bestämmelser om

skattelindringar i syfte att främja investeringar i Liberia, s. k. »tax

incentives». Enligt särskild lagstiftning medges sådana skattelindringar

under de första fem till tio åren av ett företags verksamhet. Vid sidan av

denna lagstiftning har liberianska regeringen möjlighet att i koncessions­

avtal medge skattelindringar för enskilda investeringsprojekt. Denna möj­

lighet att i koncessionsavtal ta in föreskrifter om beskattning, som ersätter

reglerna i gällande lagstiftning, tillkommer liberianska regeringen på grund

av en särskild bestämmelse i inkomstskattelagen.

I övrigt kan följande nämnas beträffande beskattningen i Liberia. Ut­

länning får inte äga mark i Liberia men väl byggnad. En särskild fastig­

hetsskatt — i princip beräknad på taxeringsvärde — utgår för sådan

byggnad. Även ersättning som uppbärs för nyttjande av byggnad är under­

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

31

kastad särskild skatt. Realisationsvinster beskattas ej särskilt utan med­ räknas i inkomst som är underkastad inkomstskatt.

De av OECD rekommenderade reglerna för bilaterala skatteavtal har stått som mönster vid utformningen av bestämmelserna i det nu under­ tecknade dubbelbeskattningsavtalet med Liberia. Liksom i flertalet avtal med andra utvecklingsländer har i avtalet med Liberia dock intagits be­ stämmelser som avviker från OECD-reglerna i väsentliga hänseenden. Dessa avvikelser betingas huvudsakligen av den brist på jämvikt i fråga om inkomst- och kapitalströmmar som gäller i förhållandet mellan Sve­ rige och Liberia. Särskilt har man från liberiansk sida varit angelägen att tillgodose sitt intresse av att inkomster som härrör från exploatering av Liberias naturtillgångar i största möjliga utsträckning stannar inom landet. Dessa förhållanden har kommit till uttryck i synnerhet i bestäm­ melserna om fast driftställe i art. 3 samt utdelning, ränta och royalty i art. 8—10 liksom i de särskilda reglerna om avräkning av liberiansk skatt i art. 19 §§ 3 och 4.

Angående det huvudsakliga innehållet i avtalet får jag anföra följande. I art. 1 anges de skatter som omfattas av avtalet. Av särskilt intresse är att bland de liberianska skatterna intagits skatter vilka tas ut enligt lagstift­ ning som avses i avdelning 151 i Liberias skattelag. Avdelning 151 inne­ håller de regler angående beskattningen av företag med vilka liberianska regeringen ingått sådana koncessionsavtal som jag tidigare berört. Hän­ visningen i förevarande avtal till denna avdelning har tillkommit på liberianskt initiativ för att tillförsäkra liberianska regeringen rätt att i koncessionsavtal överenskomma om beskattningsregler som avviker från avtalets bestämmelser. Överenskommelse i koncessionsavtal kan innebära större lättnader i liberiansk beskattning än dubbelbeskattningsavtalet fö­ reskriver men kan också i vissa fall ge möjlighet att ta ut högre liberiansk skatt än som medges enligt dubbelbeskattningsavtalet. För svenskt vidkom­ mande innebär detta dock inte att man åtagit sig att i sistnämnda fall medge skattenedsättning eller skattebefrielse i vidare mån än avtalet föreskriver. Även om liberianska regeringen i koncessionsavtal föreskriver t. ex. att källskatt på ränta till mottagare i Sverige skall utgå efter högre skatte­ sats än vad som gäller enligt art. 9 i avtalet, är man sålunda från svensk sida inte skyldig att medge skatteavräkning enligt art. 19 med högre be­ lopp än som får tas ut enligt art. 9.

Art. 2 innehåller, förutom definitioner av vissa uttryck som begagnas i avtalet, en bestämmelse i § 4 som ger Liberia rätt att beskatta sina egna medborgare även om vederbörande har hemvist i Sverige. Om i sådant fall dubbelbeskattning uppkommer, skall denna undanröjas genom avräkning av den svenska skatten från liberiansk skatt enligt art. 19, om inkomsten har källa i Sverige. Bestämmelsen får ses mot bakgrunden av den interna

Kungl. Mcij.ts proposition nr 108 år 1969

32

liberianska lagstiftningen om beskattning av liberianska medborgare. Lik­

nande förbehåll för beskattning av egna medborgare gäller enligt art. XIV

(a) i det svensk-amerikanska dubbelbeskattningsavtalet (SFS 1965: 38).

Begreppet fast driftställe, som är definierat i art. 3, har i detta avtal

liksom i avtal med vissa andra utvecklingsländer erhållit en i förhållande

till OECD:s regler utvidgad omfattning. Av särskilt intresse är i detta sam­

manhang art. 3 §§ 7 och 8. I § 7 anges vissa situationer då t. ex. ett företag

i en av staterna, som tillhandahåller tjänster som utförs av andra personer,

skall anses ha fast driftställe i den andra staten. § 7 a) äger tillämpning

på exempelvis ett svenskt konsultföretag vars anställda utför uppdrag i

Liberia. Om sådan anställd vistas i Liberia mer än 90 dagar under en tolv-

månadersperiod, anses företaget ha fast driftställe i Liberia och beskattas

följaktligen där enligt bestämmelserna om rörelsebeskattning i art. 5 i

avtalet för inkomst, som är hänförlig till detta fasta driftställe. § 7 1)) rör

beskattningen av personer som ägnar sig åt »uthyrning» av artister. Lik­

nande bestämmelser finns i avtalen med Japan (SFS 1965:918) och

Singapore (prop. 1968: 148). Bestämmelserna i art. 3 § 8 innebär, att

företag som säljer naturtillgångar skall anses ha fast driftställe i den stat

där tillgångarna utvunnits om försäljningen skett där, såvida inte sådana

omständigheter föreligger som anges i § 8 a) och b). Bestämmelsen har

tillkommit på liberianskt initiativ och avser, som jag tidigare antytt, att

tillförsäkra Liberia rätt att beskatta provisionsinkomster som uppkommit

genom försäljning av liberianska naturtillgångar.

Art. 4 innehåller bestämmelser som avser att fastställa var vissa in­

komstslag anses ha sin källa i avtalets mening. Bestämmelserna har be­

tydelse för tillämpning av avräkningsreglerna i art. 19.

Art. 5—17 upptar regler om beskattningen av särskilda inkomstslag.

Enligt art. 5 får inkomst av rörelse beskattas i den stat där rörelsen

bedrivs från fast driftställe. Undantag från denna regel gäller dock en­

ligt art. 7 i fråga om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik.

Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i art. 7 § 1 i den stat där

inkomsttagaren har hemvist. Om den verkliga ledningen för sjöfarts- eller

luftfartsföretaget utövas i den andra staten, får dock inkomsten beskattas

även i denna andra stat (art. 7 § 2). Bestämmelserna i art. 4 § 7 om källan

för sådan inkomst medför alt i sistnämnda fall den stat där den verkliga

ledningen finns skall medge avräkning enligt art. 19 för hemviststatens

skatt.

Art. 6 innehåller regler rörande omräkning av inkomst av rörelse vid obe­

hörig vinstöverflyttning till utlandet, exempelvis i förhållandet mellan mo­

derföretag i den ena staten och dotterföretag i den andra staten. Bestämmel­

serna får för Sveriges del betydelse vid tillämpningen av 43 § 1 mom. kom­

munalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370; senaste lydelse av 43 § 1

mom. se 1965: 573).

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

33

Beskattningen av vitdelning regleras i art. 8. Enligt art. 8 § 1 får utdelning beskattas i båda staterna men skatten i källstaten, dvs. den stat där det utdelande bolaget har hemvist, får inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag med visst minsta andelsinnehav

i*

det utdelande bolaget och 15 % av bruttobeloppet i övriga fall. Begränsning av källstatens beskattningsrätt gäller dock inte om utdelningen är hänförlig till fast driftställe som mottagaren har i källstaten (art. 8 § 2). För skatt, som erlagts i källstaten, erhåller utdelningsmottagaren kompensation vid be­ skattningen i hemlandet i form av avräkning enligt art. 19 § 1. För utdel- ningsnvottagare med hemvist i Sverige kan, som jag skall återkomma till senare, skatteavräkning medges enligt art. 19 §§ 3 och 4 även om liberiansk skatt på utdelningen inte utgått. I fråga om utdelning från liberianslvt bo­ lag till svenskt bolag gäller, som ett undantag från reglerna om skatteav­ räkning, enligt art. 8 § 3 att sådan utdelning är fri från svensk skatt om de förutsättningar som anges i denna paragraf är uppfyllda. Denna bestämmel­ se om skattefrihet har till syfte att undvika kedjebeskattning av bolags­ vinst och ansluter till de regler om befrielse från skattskyldighet som gäller beträffande utdelning mellan svenska bolag enligt 54 § kommunalskatte­ lagen (senaste lydelse av 54 § se 1967: 748) och 7 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt.

Art. 9 innehåller bestämmelser om räntebeskattning. Ränta får liksom ut­ delning beskattas i båda staterna. Källstatens beskattningsrätt är emellertid begränsad till 15 % av räntans bruttobelopp om långivaren är bank eller annan penninginrättning och till 25 % av bruttobeloppet i övriga fall. Reg­ lerna om begränsning av källstatens beskattningsrätt tillämpas inte om räntan utgör avkastning på kapital som investerats i fast driftställe i käll­ staten (art. 9 § 3). Om räntemottagaren är den ena statens regering, rege­ ringen underlydande organ eller denna stats riksbank, får enligt art. 9 § 5 skatt inte uttas i den andra staten, under förutsättning att den förstnämnda staten inte tar ut någon skatt. De regler om skatteavräkning i art. 19 §§ 1, 3 och 4 som jag berört i samband med redogörelsen för utdelningsbeskatt- ningen äger motsvarande tillämpning beträffande ränta.

Enligt art. 10 § 1 får royalty beskattas i båda staterna men källstatens skatt får inte överstiga 20 % av royaltybeloppet. Denna regel om källsta­ tens rätt att ta ut en sålunda begränsad skatt på bruttobeloppet komplette­ ras av en bestämmelse i art. 10 § 3 b), som ger mottagaren möjlighet att välja att i skattehänseende behandlas som om han hade fast driftställe i den­ na stat. Bestämmelsen innebär att royaltymottagaren kan, om han så öns­ kar, bli beskattad för royaltyns nettobelopp efter den skatteskala som gäller för beskattning av inkomst och således få avdrag för kostnader som är hän­ förliga till den rättighet för vilken royaltyn utgår. Om royaltyn har verkligt samband med fast driftställe, som betalningsmottagaren har i källstaten, gäller liksom i fråga om utdelning och ränta ingen begränsning av källsta-

34

tens beskattningsrätt /art. 10 § 3 a)/. Kompensation i mottagarens hemvist­

stat för källstatens skatt sker enligt art. 19 § 1. De särskilda bestämmelserna

i art. 19 §§ 3 och 4 om avräkning i Sverige även när skatt inte tagits ut i

"Liberia gäller även i fråga om royalty.

Art. 11 föreskriver, att inkomst av fastighet får beskattas i båda stater­

na. Enligt uttrycklig föreskrift gäller detta också vinst vid försäljning,

byte eller annan överlåtelse av fastighet. För skatt som erlagts i den stat

där fastigheten ligger sker skatteavräkning i inkomsttagarens hemviststat

enligt art. 19 § 1. Art. 19 §§ 3 och 4 kan tillämpas i förekommande fall.

Beskattning av realisationsvinst i andra fall än vid överlåtelse av fastighet

behandlas i art. 12. Som huvudregel gäller att beskattningen skall ske endast

i inkomsttagarens hemviststat. Vinst som uppkommer vid avyttring av till­

gång i fast driftställe får dock beskattas i den stat där driftstället ligger.

Inkomst av enskild tjänst och fritt yrke beskattas i regel enligt art. 13.

Beskattning sker i allmänhet endast i inkomsttagarens hemviststat. Om ar­

betet utförs i den andra staten, får inkomsten dock enligt art. 13 § 1 beskat­

tas där. Inkomst av arbete, som utförs under kortvarig vistelse i denna

andra stat, högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas likväl

i hemviststaten under de förutsättningar som anges i art. 13 § 2. Artister

och idrottsmän beskattas i allmänhet i den stat där arbetet utförs (art. 13 §

3). Inkomst av anställning ombord på fartyg eller luftfartyg beskattas en­

ligt art. 13 § 4 endast i den stat där rederiet eller luftfartsföretaget har hem­

vist.

Statlig lön beskattas i allmänhet endast i den stat som utbetalar ersätt­

ningen (art. 14 § 1). Om mottagaren av ersättningen inte är medborgare i ut-

betalarstaten eller är medborgare i båda staterna, tillämpas dock bestäm­

melserna i art. 13. Motsvarande gäller i fall som avses i art. 14 § 2.

Art. 15 innehåller bestämmelser om beskattning av pension och livränta.

Sådana inkomstslag får beskattas i båda staterna. Vid beskattning i hemvist­

staten sker skatteavräkning enligt art. 19. Uttrycket »pension» avser såväl

statlig som enskild pension samt periodisk utbetalning som utgår enligt

bestämmelser om allmän socialförsäkring.

Art. 16 och 17 upptar specialregler om viss skattefrihet för inkomster som

uppbärs vid undervisnings- eller forskningsverksamhet, praktikanttjänst-

göring m. m. Bestämmelser av liknande innehåll återfinns i ett flertal svens­

ka dubbelbeskattningsavtal. Syftet med bestämmelserna är att underlätta

utbyte av lärare, forskare, studenter och praktikanter mellan de båda stater­

na.

Beskattningen av förmögenhetstillgångar behandlas i art. 18. Bestäm­

melserna har f. n. betydelse endast för svensk beskattning, eftersom allmän

förmögenhetsskatt inte utgår i Liberia.

I art. 19 § 1 föreskrivs avräkning av skatt (credit of tax) som huvud­

metod för undvikande av dubbelbeskattning. Denna metod innebär för

svenskt vidkommande att skattskyldig med hemvist i Sverige skall taxeras

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

35

i vanlig ordning även för inkomst som enligt avtalet får beskattas i Liberia. Från den svenska skatten på den sammanlagda inkomsten avräknas den in­ komstskatt som den skattskyldige erlagt i Liberia enligt bestämmelserna i avtalet. Det skattebelopp som skall avräknas får dock inte i något fall över­ stiga den svenska skatt som belöper på inkomsten från Liberia. Med avvi­ kelse från credit of tax-förfarandet gäller enligt art. 19 § 2 att inkomst eller förmögenhet, som enligt bestämmelse i avtalet skall beskattas endast i käll- staten, skall vara undantagen från skatt i inkomsttagarens hemviststat. Denna bestämmelse är tillämplig beträffande inkomst av anställning i stat­ lig tjänst i de fall beskattningsrätten förbehålls utbetalar staten enligt art. 14. Som framgått av redogörelsen för beskattning av aktieutdelning gäller vidare undantag från credit of tax-förfarandet i vissa fall beträffande utdel­ ning som svenskt bolag uppbär från liberianskt bolag.

Som jag tidigare nämnt gäller enligt art. 19 §§ 3 och 4, att avräkning från svensk skatt i vissa fall skall ske även om liberiansk skatt inte uttagits (s. k. »matching credit»). Detta är fallet om nedsättning av eller befrielse från liberiansk skatt meddelats enligt gällande liberiansk lagstiftning om investeringsfrämjande åtgärder (art. 19 § 3) eller på grund av liberiansk lagstiftning avseende ekonomiskt utvecklingsprogram för utnyttjande av naturtillgångar (art. 19 § 4). Avräkningsbeloppet skall, med den begräns­ ning som framgår av art. 19 § 1 sista stycket, motsvara den liberianska skatt som skulle ha utgått om skattenedsättning eller skattebefrielse inte med­ delats. Det svenska åtagandet enligt art. 19 § 3 är inte uttryckligen begrän­ sat i tiden. Med hänsyn till att tidsgränser finns inskrivna i den gällande liberianska lagstiftningen och till att överläggningar skall ske om ny lag­ stiftning införs eller om ändringar vidtas i den lagstiftning som gäller f. n. är bestämmelsen dock i praktiken tidsmässigt begränsad. Uttrycket »libe­ riansk lagstiftning avseende ekonomiskt utvecklingsprogram för utnyttjan­ de av naturtillgångar» i art. 19 § 4 avser de koncessionsavtal som ingås av liberianska regeringen i samband med särskilda investeringsprojekt. I kon­ cessionsavtal kan, som jag tidigare påpekat, tas in regler om beskattning som träder i stället för skattelagstiftningens bestämmelser. Om i sådant av­ tal föreskrivs skattelättnad, har Sverige enligt art. 19 § 4 åtagit sig att under en tidrymd av tio år medge avräkning vid beskattningen för den liberianska skatt som skulle ha utgått, om skattelättnad inte åtnjutits. Tioårstiden räk­ nas från den senare av följande två tidpunkter, nämligen antingen den tid­ punkt då avtalet första gången blir tillämpligt, dvs. den 1 januari 1968, eller den tidpunkt då koncessionsavtalet första gången blir tillämpligt. Detta innebär för redan existerande koncessionsavtal, att avräkning i förekom­ mande fall skall medges t. o. m. den 31 december 1977. Det bör dock obser­ veras, att art. 19 § 4 sista stycket ger de behöriga avtalsmyndigheterna möj­ lighet att överenskomma om utsträckning av den i avtalet fastställda tio­ årsperioden.

I princip överensstämmer bestämmelserna i art. 19 §§ 3 och 4 med åta­

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

3G

ganden som gjorts från svensk sida i tidigare ingångna dubbelbeskattnings­

avtal med utvecklingsländer (se t. ex. avtalet med Brasilien, SFS 1967: 163).

Art. 20 innehåller bestämmelser om inkomst som dödsbodelägare uppbär

av oskiftat dödsbo. Dödsbo skall erhålla samma avtalsenliga behandling

som dödsbodelägare varit berättigad till, om han uppburit inkomsten direkt.

Art. 21—23 innehåller regler rörande likställighet mellan skattskyldiga,

samråd och utbyte av upplysningar samt förfarandet vid ömsesidig över­

enskommelse om avtalets tillämpning.

Det ankommer på de båda staternas behöriga avtalsmyndigheter att träffa

överenskommelse om förfarandet vid nedsättning av skatt i källstaten på

utdelning, ränta och royalty enligt bestämmelserna i art. 8—10.

Enligt art. 24 skall avtalet ratificeras. Sedan ratifikationshandlingarna

utväxlats blir avtalet tillämpligt beträffande skatt på inkomst som förvär­

vats fr. o. m. den 1 januari 1968 och i fråga om svensk statlig förmögen­

hetsskatt som utgår på grund av taxering år 1969 eller senare år.

Art. 25 innehåller regler om uppsägning av avtalet.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Avtalet med Liberia utgör

ett led i strävandena från svensk sida att uppnå en reglering av dubbelbe-

skattningsfrågor med utvecklingsländer genom bilaterala avtal. Med hänsyn

till de svenska intressen som finns i Liberia har det varit angeläget att i

förhållande till detta land undanröja det hinder för en utveckling av eko­

nomiska och kulturella förbindelser som dubbelbeskattning utgör. Avtalet

har i stor utsträckning kunnat baseras på de av OECD rekommenderade

reglerna för bilaterala dubbelbeskattningsavtal. Den bristande jämbördig­

heten mellan de båda staterna i fråga om ekonomisk utveckling och den

stora betydelse de liberianska naturtillgångarna har för landets ekonomi

har dock medfört, att de reciprocitetssynpunkter som ligger bakom OECD-

reglerna i vissa väsentliga avseenden, som jag tidigare redovisat, inte kunnat

göras gällande i förhållande till Liberia. Detta har särskilt kommit till ut­

tryck i de bestämmelser som behandlar utformningen av begreppet fast

driftställe, källstatens rätt att ta ut skatt på utdelning, ränta och royalty

samt genom de regler som avser skatteavräkning i Sverige för liberianslc

skatt som nedsatts för att främja investeringar i Liberia. Avtalet i dessa

delar får dock anses utgöra en skälig kompromiss mellan de båda staternas

skatteanspråk. Jag anser, att avtalet — som i övrigt bygger på ömsesidiga

åtaganden — innebär en tillfredsställande lösning av hithörande beskatt-

ningsfrågor.

Under åberopande av det nu anförda och vad jag anfört i ärendet den

25 april 1969 samt under framhållande att ärendet bör prövas av riksdagen

under innevarande vårsession hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom pro­

position föreslår riksdagen att

dels godkänna det den 29 april 1969 undertecknade avtalet mellan Sverige

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1969

37

och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på in­ komst och förmögenhet,

dels bemyndiga Kungi. Maj :t att, i den mån det fordras med anledning av avtalet, meddela föreskrifter om ändring i taxeringar, som rör statliga eller kommunala skatter, och i andra åtgärder varigenom sådana skatter påförts.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kanyl. Muj.ts proposition nr 108 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. 5THLM

1969

690235