Prop. 1969:135

('med förslag till lag om ändring i förordningen (1923: 116) angående skatt för hundar',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 135 år 1969

1

Nr 135

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i förordningen (1923: 116) angående skatt för hundar; given Stockholms slott den 24 oktober 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till lag om ändring i förordningen (1923: 116) angående skatt för hundar.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den nuvarande begränsningen i kommunens rätt att bestämma hundskattens storlek slopas.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

135

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 135 år 1969

Förslag

till

Lag

om ändring i förordningen (1923:116) angående skatt för hundar

Härigenom förordnas i fråga om förordningen (1923: 116) angående skatt

för hundar,

dels att 10 § skall upphöra att gälla,

dels att 4 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

4 §d

Skatten skall av kommunen be- Skatten skall av kommunen be­

stämmas till ett för varje hund lika stämmas till ett för varje

hund lika

belopp, lägst tio högst sjuttiofem belopp för kalenderår.

kronor för kalenderår.

T

fali

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

annan kommun.

9

Den, som underlåter att fullgöra

anmälningsskyldighet, vilken enligt

5 § åligger honom, höte tio kronor.

Skattskyldig skall därjämte erlägga

dubbel hundskatt. Har skatteplikt

för hund inom viss kommun under

löpande år inträtt i fall, som avses

i 2 § 2 mom., må dock ej till ansvar

för underlåtenhet att fullgöra an­

mälningsskyldighet dömas, med

mindre den skattskyldige av kom­

munen erhållit anmaning att full­

göra sådan skyldighet.

Söker någon genom oriktig upp­

gift undandraga sig skattskyldighet

och är ej gärningen straffbar enligt

allmän strafflag, vare straffet böter

från och med tio till och med ett­

hundra kronor, och skall dessutom

gäldas dubbel hundskatt.

Den, som ej ställer sig till efter­

rättelse föreskriften i 8 §, straffas

med böter, högst tjugu kronor.

i

Till böter, högst femhundra kro­

nor, dömes den som

1. underlåter att fullgöra anmäl­

ningsskyldighet enligt 5 §,

2. genom oriktig uppgift söker

undandraga sig skattskyldighet, om

ej gärningen är belagd med straff i

brottsbalken, eller

3. bryter mot 8 §.

Har skatteplikt för hund inom

viss kommun under löpande år in­

trätt i fall, som avses i 2 § 2 mom.,

dömes dock till ansvar enligt första

stycket 1 endast om den skattskyl­

dige av kommunen erhållit anma­

ning att fullgöra anmälningsskyldig­

het enligt 5 §.

Dömes någon enligt första stycket

1 eller 2, skall han därjämte erlägga

dubbel hundskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

1 Senaste lydelse 1954: 89.

Kungl. Maj.ts proposition nr 135 år 1969

3

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 24 ok­ tober 1969.

Närvarande:

Statsministern Palme, statsråden Sträng, Lange, Holmqvist, Aspling,

Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i hund­ skatteförordningen och anför.

Enligt förordningen (1923: 116) angående skatt för hundar skall skatt för varje hund årligen erläggas till kommunen. I vissa fall föreligger dock inte skatteplikt, t. ex. i fråga om staten tillhöriga tjänstehundar eller hundar som är avsedda att betjäna blinda.

Skatt skyldig för viss hund är den som stadigvarande innehar hunden när skatteplikt inom kommunen inträder. Skatten bestäms av kommunen till ett belopp som är lika för varje hund inom kommunen. Enligt förordningen utgör beloppet lägst 10 och högst 75 kr. för kalenderår. Har skatt erlagts till en kommun för viss hund, skall skatt inte erläggas för samma hund till an­ nan kommun det året, såvida inte den årliga skattesatsen för hunden är högre i den senare kommunen än det skattebelopp som för samma år redan erlagts för hunden.

Förutom nu angivna bestämmelser gäller särskilda regler beträffande skattskyldigs anmälningsplikt till kommunen beträffande innehav av hund. Kommunen för register över hundar, för vilka skatteplikt föreligger eller för vilka skattefrihet i vissa fall åtnjuts. 1 registret anges vem som innehar hunden. Medel som inflyter till kommunen i hundskatt får användas för kommunens behov på sätt som kommunen bestämmer.

Av det anförda framgår, att kommunen enligt hundskatteförordningen tillagts stort inflytande i fråga om hundskatten. Detta gäller framför allt kommunens rätt att fritt bestämma över användningen av influtna hund­ skattemedel. En samlad uppgift föreligger inte beträffande de skattesatser som f. n. gäller inom de olika kommunerna. Enligt vad jag inhämtat va­ rierar dock skattesatsen kraftigt kommunerna emellan.

4

Föreligger behov för kommun att höja hundskatten, torde detta i de flesta

fall kunna ske inom ramen för de nuvarande, av riksdagen fastställda skatte­

satserna. Det kan dock ej uteslutas, att en i och för sig motiverad höjning

inte kan ske på grund av det nu gällande maximibeloppet. Med hänsyn här­

till och mot bakgrunden av penningvärdets utveckling sedan år 1954, då de

nuvarande skattesatserna fastställdes, kan därför en höjning av skattens

maximigräns synas lämplig.

Emellertid har jag nyss framhållit den självständighet med vilken kom­

munen har rätt att besluta i frågor rörande hundskatten. Detta gäller inte

minst kommunens rätt alt bestämma över hundskattemedlens användning.

Det synes mig därför rimligt att kommunen också medges rätt att själv få

besluta om skattens höjd utan att kommunen därvid måste begränsa skatte­

beloppets storlek till ett av statsmakterna generellt bestämt maximibelopp.

Jag förordar med hänsyn härtill att den nuvarande, i hundskatteförord­

ningen angivna begränsningen i fråga om hundskattens storlek, såväl be­

träffande maximi- som minimibeloppet, slopas.

I samband med den nu förordade ändringen i hundskatteförordningen

bör även vissa tekniska ändringar vidtas. Sålunda bör straffbestämmelser­

na i 9 § få ändrad utformning och 10 § upphävas.

De av mig nu föreslagna ändringarna bör lämpligen träda i kraft den 1

januari 1970.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom

proposition föreslår riksdagen alt antaga inom finansdepartementet upprät­

tat förslag till lag om ändring i förordningen (1923:116) angående skatt

för hundar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 135 år 1969

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690522