Prop. 1969:153

('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1908: 128) angåen\xad de bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät\xad tigheter, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

1

Nr 153

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändring i förordningen (1908: 128) angåen­ de bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät­ tigheter, m. m.; given Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) förordning om ändring i förordningen (1908: 128) angående bevill­ ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

2) lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370), 3) förordning om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig inkomst­ skatt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås höjning av de särskilda avgifterna på inkomst av offentlig tillställning som anordnas av i utlandet bosatt person eller där så­ dan person medverkar (bevillningsavgifter). Det föreslås vidare att bevill­ ningsavgift skall tas ut även på inkomst av sådan artistisk verksamhet för svensk ljudradio eller television som utövas här. Bevillningsavgift skall enligt förslaget utgå även då ersättningen lämnas till i utlandet bosatt fysisk per­ son eller där hemmahörande juridisk person, om inkomsten är ersättning för annans verksamhet av nämnda slag. Bevillningsavgift föreslås alltid utgå i stället för inkomstskatt på inkomst av nämnda verksamhet.

De nya bestämmelserna avses skola tillämpas fr. o. m. den 1 mars 1970.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 153

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 153 år 1969

1) Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen (1908:128) angående bevillningsavgifter

för särskilda förmåner och rättigheter

Härigenom förordnas i fråga om förordningen (1908: 128) angående be­

villningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter

dels att 5 § 3 mom.1 skall upphöra att gälla,

dels att 4 § 1, 2, 4, 5, 7 och 12 mom. samt 5 § 1 mom. och 6 § skall ha ne­

dan angivna lydelse,

dels att i förordningen skall införas ett nytt moment, 4 § 3 mom., av ne­

dan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

4

per-

offentlig

1 m o m.2 I utlandet bosatt

son, som här i riket giver

föreställning eller tillställning av vad

slag det vara må, vare sig mot inträ­

desavgift eller mot avgift, som eljest

på ett eller annat sätt fordras, upp-

bäres eller mottages, skall härför ut­

göra särskild bevillningsavgift med

tio procent av bruttoinkomsten.

(Föreslagen lydelse)

§•

1 in o m. I utlandet bosatt fysisk

person och där hemmahörande juri­

disk person, som här i riket giver of­

fentlig föreställning eller tillställning

av vad slag det vara må, vare sig mot

inträdesavgift eller mot avgift, som

eljest på ett eller annat sätt fordras,

uppbäres eller mottages, skall härför

utgöra särskild bevillningsavgift med

femton procent av bruttoinkomsten.

Denna bevillningsavgift----------- dylik tillställning.

1) då bruttoinkomsten kan anta­

gas komma att överstiga femhundra

verkliga bruttoin-

rninst tio

kronor, efter den

komsten, dock alltid med

kronor, samt

2) då bruttoinkomsten kan anta­

gas icke komma att överstiga fem­

hundra kronor, efter beräknad brut­

toinkomst, med lägst tio och högst

tjugufem kronor;

b) för anställande eller anordnan­

de av karusell- eller annan konståk­

ning, målskjutning, ringkastning el­

ler kraftprov samt för förevisande av

människor, djur, naturalier eller

andra föremål eller av panorama,

1) då bruttoinkomsten kan anta­

gas komma att överstiga femhundra

kronor, efter den verkliga bruttoin­

komsten, dock alltid med minst fem­

tio kronor, samt

2) då bruttoinkomsten kan anta­

gas icke komma att överstiga fem­

hundra kronor, efter beräknad brut­

toinkomst, dock alltid med minst

femtio kronor;

b) för anställande eller anordnan­

de av karusell- eller annan konståk­

ning, målskjutning, ringkastning el­

ler kraftprov samt för förevisande av

människor, djur, naturalier eller

andra föremål eller av panorama,

1 Senaste lydelse 1924:100.

2 Senaste lydelse 1966: 731.

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

3

biografbilder, vaxkabinett, optiska

eller mekaniska konststycken eller

vid annan med de nu nämnda jäm­

förlig tillställning, som icke är att

hänföra under a), efter beräknad

bruttoinkomst, med lägst fem och

högst femtio kronor för varje dag, så­

dan föreställning eller förevisning

äger rum.

2 m o m.11 utlandet bosatt person,

som här i riket medverkar vid offent­

lig föreställning, offentligt utförande

av musik, såsom kafékonsert och dy­

likt, eller vid annan offentlig till­

ställning skall, oavsett huruvida in­

trädes- eller annan avgift därvid

uppbäres eller tillställningen är av­

giftsfri, erlägga särskild bevillnings­

avgift med tjugu procent av den in­

komst, som på grund av hans med­

verkan tillflyter honom, vare sig den­

na inkomst utgöres av i penningar

bestämd ersättning, naturaförmåner

eller andel av inkomsten å tillställ­

ning. Avgiften skall i varje fall utgå

med minst femtio öre för varje dag,

medverkan lämnas av i utlandet bo­

satt person eller ersättning till ho­

nom beräknas. För avgiftens erläg­

gande svarar tillställningens anord­

nar e.

(Nuvarande lydelse

)

biografbilder, vaxkabinett, optiska

eller mekaniska konststycken eller

vid annan med de nu nämnda jäm­

förlig tillställning, som icke är att

hänföra under a), efter beräknad

bruttoinkomst, med lägst femtio kro­

nor för varje dag, sådan föreställ­

ning eller förevisning äger rum.

2 mom. I utlandet bosatt fysisk

person, som här i riket medverkar

vid offentlig föreställning, offentligt

utförande av musik, såsom kafélcon-

sert och dylikt, eller vid annan of­

fentlig tillställning eller utövar artis­

tisk verksamhet för svensk ljudradio

eller television skall, oavsett huruvi­

da inträdes- eller annan avgift där­

vid uppbäres, erlägga särskild bevill­

ningsavgift med trettio procent av

den inkomst, som på grund av hans

medverkan eller verksamhet tillfly­

ter honom, vare sig denna inkomst

utgöres av i penningar bestämd er­

sättning, naturaförmåner eller andel

av intäkten av tillställningen eller

verksamheten. Till hans inkomst

skall räknas även ersättning till an­

nan i den mån ersättningen avser

omkostnad för honom. Avgiften skall

i varje fall utgå med minst tio kro­

nor för varje dag, medverkan lämnas

eller verksamhet utövas av den i ut­

landet bosatta personen eller ersätt­

ning till honom beräknas.

För avgiftens erläggande svarar

tillställningens anordnare eller den

som har att utgiva ersättning för den

artistiska verksamheten för ljudra­

dio eller television.

3 in o m.2 I utlandet bosatt fysisk

person och där hemmahörande juri­

disk person som är berättigad till er­

sättning för annans medverkan eller

artistiska verksamhet av det slag som

avses i 2 mom. skall erlägga bevill­

ningsavgift. Därvid äga bestämmel­

serna i 2 mom. om hur sådan avgift

skall utgöras och erläggas motsva­

rande tillämpning.

(Föreslagen lydelse)

1 Senaste lydelse 1966: 731.

2 Förutvarande 3 mom. upphävt 1952: 360.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

4 in o m.1 Ansökning om tillstånd

till offentligt uppträdande, varom i

1—2 mom. förmäles, skall göras en­

ligt föreskrifter, som av Kungl.

Maj :t utfärdas, och skall sådan an­

sökning innehålla:

i fall, som avses i 1 mom.: fullstän­

diga uppgifter om föreställnings be­

skaffenhet, antalet föreställningar

för varje dag av den tid, för vilken

tillstånd sökes, den eller de orter,

där föreställning är avsedd att gi­

vas, inträdesavgifter eller andra vid

föreställning förekommande avgifter

ävensom om den för föreställning av­

sedda lokal och antalet åhörar- eller

åskådarplatser;

i fall, som avses i 2 inom.: full­

ständiga uppgifter angående före­

ställnings beskaffenhet, i utlandet

bosatt medverkandes nationalitet,

namn och bostad, den eller de orter

samt den lokal, där föreställning är

avsedd att givas; skolande ansök­

ningen vara åtföljd av en av den, åt

vilken den medverkande lämnar bi­

träde eller som eljest är att anse så­

som uppdragsgivare, på heder och

samvete avgiven uppgift angående

beskaffenheten av den ersättning,

som varje i utlandet bosatt person

äger erhålla, samt beloppet av dylik

ersättning eller, där ersättningen

skall utgå med viss andel av inkoms­

ten av föreställning, andelens storlek

och sättet för inkomstens beräknan­

de.

Sökande är----------------------------------

5 m o in.1 Med ledning av lämna­

de och eljest tillgängliga upplysning­

ar skall nämnda myndighet, därest

ansökningen bifalles, dels bestämma,

enligt vilken av de i 1—2 mom. här­

ovan angivna grunder bevillningsav­

gift skall utgöras, dels ock beträffan­

de föreställning, som avses i 1 mom.

a 2) och 1 mom. b) ävensom 2 mom.,

där ersättningen till medverkande

icke skall utgå med viss andel av in-

1 Senaste lydelse 1966: 731.

(Nuvarande lydelse

)

4 in o m. Ansökning om tillstånd

till föreställning eller verksamhet för

vilken bevillningsavgift skall utgå

enligt 1—3 mom. göres enligt före­

skrifter som meddelas av Kungl.

Maj :t.

(Föreslagen lydelse

)

myndigheten begäras.

5 m o m. Med ledning av lämna­

de och eljest tillgängliga upplys­

ningar skall nämnda myndighet,

därest ansökningen bifalles, dels be­

stämma, enligt vilken av de i 13

mom. härovan angivna grunder be­

villningsavgift skall utgöras, dels

ock, i fall då avgift enligt 1 mom.

skall utgå efter beräknad bruttoin­

komst eller då avgift enligt 2 eller 3

mom. icke skall utgå med viss andel

5

Kungl. Maj. ts proposition nr 153 år 1969

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

komsten av föreställningen, faststäl­

la bevillningsavgiftens belopp.

I andra fall än nu sagts skall be­

villningsavgiftens belopp genom

skriftligt beslut fastställas av den

myndighet, som, enligt vad i 9 mom.

sägs, har att uppbära densamma.

Därest i ersättning åt medverkan­

de, som avses i 2 mom., ingå natura­

förmåner, skola dessa vid bevill­

ningsavgiftens bestämmande upp­

skattas till skäligt belopp i penning­

ar. Om högre värde ej är angivet,

skall kost och bostad därvid uppta­

gas till vardera fem kronor för dag.

7 m o m.1 1 6 mom. omförmäld

kontroll å biljettförsäljningen ombe-

sörjes i Stockholm av uppbördsver-

ket, i annan stad av drätselkamma­

ren och på landet av kommunal­

nämnden.

Vid varje------------------------------------

Den som------------------------------------

12 m o in.2 Av bevillningsavgift,

varom stadgas i denna paragraf, till­

faller hälften staten och hälften den

kommun, inom vilken föreställning

givits.

av intäkten, fastställa bevillningsav­

giftens belopp.

I andra fall än nu sagts skall be­

villningsavgiftens belopp genom

skriftligt beslut fastställas av den

myndighet som utfärdat tillstånds-

beviset.

Därest i ersättning för medverkan

eller verksamhet, som avses i 2 eller

3 inom., ingå naturaförmåner, skola

dessa vid bevillningsavgiftens be­

stämmande uppskattas till skäligt

belopp i penningar. Värdet av kost

och bostad skall därvid uppta­

gas till vardera minst fem kronor för

dag.

Länsstyrelsen i det län där före­

ställningen eller verksamheten äger

rum är uppbördsmgndighet i fråga

om avgift enligt denna förordning.

7 in o m.

kontrollant avskiljes,

behöriga utövande.

12 m o in. Av bevillningsavgift,

varom stadgas i denna paragraf, till­

faller hälften staten och hälften den

kommun, inom vilken föreställ ning­

en eller verksamheten ägt rum.

o

fi­

lm o m.:i I fråga---------------------------- i allmänhet.

Har den,------------------------------------ motsvarande tillämpning.

Samtidigt med inlevereringen av

kronan tillkommande andel av be­

villningsavgift enligt 4 § 1 eller 2

mom. skall till vederbörande kom­

mun i behörig ordning överlämnas

dess andel därav.

Vid redovisningen------------------------ 6

Samtidigt med inlevereringen av

kronan tillkommande andel av be­

villningsavgift enligt denna förord­

ning

skall till vederbörande kommun

i behörig ordning överlämnas dess

andel därav.

--------- dem utbetalta.

6 §.4

Är någon missnöjd med av an­

nan uppbördsmgndighet än Kungl.

1 Senaste lydelse 1947: 521.

2 Senaste lydelse 1952: 360.

3 Senaste lydelse 1967: 630.

1 Senaste lydelse 1920: 859.

6

Kiingl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

Maj:ts befallningshavande meddelat

beslut angående utgörande av bevill­

ningsavgift enligt 3 eller 4 § av den­

na förordning, må däri sökas rättelse

genom besvär hos Kungl. Maj:ts be­

fallningshavande. Besvären skola till

sistnämnda myndighet ingivas före

klockan tolv å trettionde dagen efter

den, då avgiften senast bort vara er-

lagd, vid påföljd att besvären eljest

icke varda till prövning upptagna.

Den som icke åtnöjes med Kungl.

Maj:ts befallningshavandes beslut i

fråga av nu nämnd beskaffenhet, el­

ler den som är missnöjd med av

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

sammanhang med utfärdande av till-

ståndsbevis meddelat beslut angåen­

de utgörande av bevillningsavgift en­

ligt förordningens 4 §, äger däri söka

ändring genom besvär, vilka, ställda

till kammarrätten, vid ovan angivna

påföljd skola ingivas till Kungl.

Maj:ts befallningshavande före kloc­

kan tolv å trettionde dagen efter er­

hållen del av beslutet, över besvären

infordrar Kungl. Maj:ts befallnings­

havande i förekommande fall veder-

börandes yttrande och insänder se­

dermera till kammarrätten samtliga

till målet hörande handlingar jämte

de upplysningar och erinringar, som

besvären anses påkalla.

Över kammarrättens beslut i mål,

varom ovan sagts, må besvär anföras

hos Kungl. Maj:t, vilka, vid påföljd

att eljest icke varda upptagna till

prövning, skola före klockan tolv å

sextionde dagen efter erhållen del av

beslutet ingivas till finansdeparte­

mentet.

Besvär, om vilka här ovan för­

mälts, må under iakttagande av stad­

gad tid på klagandens eget äventyr i

betalt brev med allmänna posten in­

sändas.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Talan mot länsstyrelsens beslut

om fastställande av bevillningsavgift

enligt denna förordning föres hos

kammarrätten genom besvär. Be­

svär shandling en skall ha inkommit

till länsstyrelsen inom en månad

från den dag då klaganden fick del

av beslutet, över besvären infordrar

länsstyrelsen i förekommande fall

vederbörandes yttrande och insänder

till kammarrätten samtliga till målet

hörande handlingar j ämte de upplys­

ningar och erinringar som besvären

anses påkalla.

Talan mot kammarrättens utslag i

mål om fastställande av bevillnings­

avgift föres hos Kungl. Maj :t genom

besvär. Besvär shandling en skall vara

inkommen till finansdepartementet

inom två månader från den dag då

klaganden fick del av utslaget.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Äldre bestämmelser tillämpas dock på bevillningsavgift som belöper på tiden

före den 1 mars 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

7

2) Förslag

till

Lag

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

Härigenom förordnas, att 54 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall

ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)*

(Föreslagen lydelse)

54 §.

Från skattskyldighet------------------------ av kapital;

c) i utlandet bosatt person, vilken c) i utlandet bosatt person och ut­

givit eller medverkat vid offentlig ländskt bolag:

föreställning, som avses i gällande för sådan inkomst, för vilken av-

förordning angående bevillning sav- gift enligt förordningen angående be­

gifter för särskilda förmåner och rät- villningsavgifter för särskilda för­

tigheter:

måner och rättigheter skall erläggas

för inkomst av föreställning, för eller beträffande vilken befrielse från

vilken dylik avgift utgjorts eller be- sådan avgift skall åtnjutas jämlikt

träffande vilken befrielse från avgift särskilt stadgande i samma förord-

jämlikt särskilt stadgande i samma ning;

förordning åtnjutits;

d) ägare av------------------------------------- — ett år.

Aktiebolag och —--------------------bolagens försäkringsrörelse.

Aktiebolag eller ekonomisk förening, som driver----------- i rörelsen.

Aktiebolag eller ekonomisk förening, som uteslutande------------ en fjärde­

del.

Om aktierna-------- ------------ — lös egendom.

Om särskilda------- --------- --------icke föras.

Förvärvar svenskt------- ----------- - — inbetald insats.

Att personer,------------------------ samma paragraf.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1970. Äldre bestämmelser tillämpas

dock på inkomst som belöper på tiden före ikraftträdandet.

1 Som nuvarande lydelse har här upptagits den lydelse som föreslagits i prop. 1969:120.

8

Klingl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

3) Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom förordnas, att 7 § förordningen (1947:576) om statlig in­

komstskatt skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)*

(Föreslagen lydelse)

7 §•

Från skattskyldighet------------------------ av kapital;

b) i utlandet bosatt person, vilken b) i utlandet bosatt fysisk person

givit eller medverkat vid offentlig och utländskt bolag:

föreställning, som avses i gällande för inkomst, som avses i 54 § förs-

förordning angående bevillningsav- ta stycket c) kommunalskattelagen;

gifter för särskilda förmåner och rät­

tigheter:

för inkomst, som avses i 54 § förs­

ta stycket c) kommunalskattelagen;

c) staten:----------------—-------------- h) kommunalskattelagen.

Riksskattenämnden må,------------------------ icke föras.

Att personer,------------------------ samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1970. Äldre bestämmelser till-

lämpas dock på inkomst som belöper på tiden före ikraftträdandet.

1 Soto nuvarande lydelse har här upptagits den lydelse som föreslagits i prop. 1969: 120.

Kungl. Maj.ts proposition nr 153 år 1969

9

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg,

Lidbom, Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i förord­

ningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, m. m. och anför.

Inledning

I utlandet bosatt person som här i landet ger offentlig föreställning eller

medverkar i offentlig föreställning skall erlägga bevillningsavgift som i

princip beräknas på inkomsten av föreställningen. Föreskrifter härom finns

i förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskilda för­

måner och rättigheter, i det följande benämnd bevillningsförordningen. Av­

giften är formellt konstruerad som en avgift för tillstånd att uppträda i

Sverige.

Utomlands bosatt som ger offentlig föreställning eller »tillställning av vad

slag det vara må» skall erlägga avgift med 10 % av bruttoinkomsten av till­

ställningen. I vissa fall beräknas avgiften på den verkliga bruttoinkomsten

— med minst 10 kr. — och i andra fall på en beräknad bruttoinkomst (4 §

1 mom.). Avgift utgår enligt beräknad bruttoinkomst dels — beträffande

konsert in. fl. slags föreställningar — då bruttoinkomsten kan antas inte

överstiga 500 kr. och dels vid föreställningar av annat slag, såsom anstäl­

lande eller anordnande av »karusell- eller annan konståkning, målskjutning,

ringkastning eller kraftprov». I förra fallet är avgiften minst 10 kr. och

högst 25 kr. och i senare fallet lägst 5 kr. och högst 50 kr. för varje dag som

föreställningen eller förevisningen äger rum. De nu berörda bestämmelserna

har ringa betydelse i praktiken, eftersom det numera sällan förekommer att

i utlandet bosatt person själv arrangerar offentlig föreställning här i landet.

I praktiken ofta tillämpade är däremot förordningens bestämmelser om

bevillningsavgift på inkomst som i utlandet bosatt person förvärvar genom

10

sin medverkan vid offentlig föreställning här (4 § 2 inom.) - Avgiften är 20 %

av inkomsten, vare sig denna utgör i pengar bestämd ersättning, naturaför­

måner eller andel av inkomsten av föreställningen. Lägsta avgift är 50 öre

för varj e dag.

Under vissa förutsättningar kan befrielse medges från skyldighet att er­

lägga avgiften. Undantag från denna skyldighet föreligger generellt för vissa

typer av artister samt för idrottsmän i vissa fall. Avgifterna tillfaller staten

och kommun, inom vilken föreställningen givits, med hälften vardera.

De nuvarande procentsatserna bestämdes år 1952 (prop. 1952: 214, BeU

44, rskr 235, SFS 1952: 360) då de fördubblades. Skyldigheten att erlägga

bevillningsavgift av förevarande slag avsåg tidigare endast utländsk med­

borgare, oberoende av bosättningen. Den nuvarande anknytningen till bo­

sättningen i stället för medborgarskapet infördes år 1966 (prop. 1966: 127,

BeU 54, rskr 338, SFS 1966: 731).

Bestämmelserna om bevillningsavgifter bör ses mot bakgrunden av reg­

lerna om skattskyldighet för inkomst. Enligt 53 § 1 mom. a) kommunal­

skattelagen (1928: 370, i det följande benämnd KL) och 6 § 1 mom. a) för­

ordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är fysisk person för tid, un­

der vilken han ej varit bosatt här i riket, skattskyldig för bl. a. inkomst av

rörelse som bedrivits här och för avlöning eller annan därmed jämförlig för­

mån som utgått av anställning eller uppdrag i den mån inkomsten uppburits

härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket. Enligt dessa bestäm­

melser skulle fysisk person som anordnar eller medverkar i tillställning som

avses i bevillningsförordningen i och för sig vara skattskyldig här. Enligt

särskilda bestämmelser i KL (54 §) och förordningen om statlig inkomst­

skatt (7 g) är emellertid föreskrivet befrielse från skattskyldighet för in­

komst för vilken bevillningsavgift erläggs. Beträffande fysisk person som

inte är bosatt här i landet utgår alltså bevillningsavgift i stället för in­

komstskatt. Anledningen är givetvis de praktiska svårigheterna att ta ut in­

komstskatt av personer som endast tillfälligtvis vistas i landet.

I utlandet hemmahörande juridisk person är skattskyldig i Sverige för

bl. a. inkomst av här bedriven rörelse (53 och 67 §§ KL samt 6 § förordning­

en om statlig inkomstskatt). De nämnda föreskrifterna om befrielse från in­

komstskatt för sådan inkomst för vilken erlagts bevillningsavgift avser en­

ligt ordalagen i utlandet bosatt person. I praxis anses bevillningsavgift kun­

na tas ut av i utlandet hemmahörande juridisk person när denne här anord­

nar sådan tillställning som avses i bevillningsförordningen. Detta torde dock

kunna ske endast i fall då skattskyldighet eljest ej anses föreligga, dvs. om

vederbörande anses ej bedriva rörelse här i landet.

Flertalet för Sveriges del gällande avtal för undvikande av dubbelbeskatt­

ning inbegriper bevillningsavgifter. I åtskilliga avtal, t. ex. avtalet med

Schweiz, medges att skådespelares in. fl. artisters och liknande yrkesutövares

inkomst får beskattas i den stat där yrket utövas. För att rörelseidkare, som

Kungi. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

11

är hemmahörande i en avtalsstat, skall få beskattas i den andra avtalsstaten

krävs genomgående i avtalen, att rörelsen skall bedrivas från ett fast drift­

ställe i denna andra stat. I ett par avtal har man dock frångått denna prin­

cip, då fråga är om företag som tillhandahåller tjänster av artister, och före­

skrivit att inkomst av artistisk verksamhet får beskattas där verksamheten

utövas även då inkomsten uppbärs av juridisk eller fysisk person hos vilken

yrkesutövaren är anställd. I vissa andra avtal har man i stället valt en lös­

ning som går ut på att företag som tillhandahåller artistisk verksamhet skall

anses ha fast driftställe i den stat där sådan verksamhet utövas.

Svenska teaterförbundet har i skrivelse till finansministern den 30 april

1968 pekat på vissa ogynnsamma verkningar av att i utlandet bosatt artist

som arbetar här erlägger bevillningsavgift med endast 20 % av sin inkomst.

Förbundet säger sig ha genomgående ställt sig positivt till att utländska

artister arbetar i vårt land, även om detta tidvis har kunnat innebära en

mycket kännbar konkurrens om arbetstillfällena. Förbundet anser det vik­

tigt att konstyttringar och artistprestationer så fritt som möjligt kan fram­

föras och tas emot utan hinder av nationalitetsgränser men finner det vara

lika naturligt att konkurrensen om arbetstillfällena skall ske på lika vill­

kor. Det sätts i fråga om bevillningsavgifterna i dagens läge motsvarar det

genomsnittliga skatteuttaget för svenska medborgare i motsvarande inkomst­

läge och om så ej är fallet blir följden att utländska artister arbetar i Sverige

under gynnsammare betingelser än sina svenska kolleger. Förbundet an­

håller att frågan huruvida bevillningsavgiften i dag kan sägas vara rätt av­

vägd måtte prövas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

Departementschefen

Föreskrifterna rörande skyldighet att erlägga bevillningsavgift för an­

ordnande av eller medverkan i offentlig föreställning enligt 1908 års förord­

ning om bevillningsavgifter är en kvarleva från de tidigare bevillningsför-

ordningarna och är den enda som ännu gäller. Numera framstår avgiften

— som ursprungligen utgick för tillståndet att få uppträda här — närmast

som en definitiv källskatt för i utlandet bosatta artister m. fl. Förordningens

bestämmelser är i flera hänseenden ålderdomliga och även av andra skäl

torde det vara angeläget att hela denna beskattningsform blir föremål för

en grundlig översyn. I förevarande sammanhang vill jag inskränka mig till

att beröra ett par frågor som avser mera påfallande brister i förordningen. I

dessa frågor kan ett ändringsförslag framläggas utan mera djupgående ut­

redning.

Den första frågan gäller procentsatserna för uttagande av bevillningsav­

gift. Svenska teaterförbundet har som tidigare nämnts ifrågasatt om den

nuvarande avgiften för i utlandet bosatt person som medverkar vid offent­

lig tillställning här i riket, 20 % på bruttoinkomsten, är rätt avvägd med

12

hänsyn till de! genomsnittliga skatteuttaget för här bosatt person. Förbundet

torde avse framför allt sådana fall då en utländsk artist får engagemang

för en längre tid i ett sådant sammanhang där ersättningen är reglerad

genom avtal på arbetsmarknaden, t. ex. som restaurangmusiker. Det synes

alldeles uppenbart att bevillningsavgiften i dessa fall är låg i förhållande till

inkomstskatten. Med hänsyn till bl. a. att detta medför olika utgångslägen

för svenska och utländska artister vid konkurrens om arbetsanställningar

föreligger här ett skäl att höja avgiften. Jag föreslår att avgiften för medver­

kan vid tillställning höjs från nuvarande 20 till 30 % av bruttoinkomsten.

På liknande sätt bör bevillningsavgiften för den som här ger föreställning

höjas från 10 till 15 % av inkomsten.

Även minimiavgiften för den som medverkar vid föreställning bör höjas,

förslagsvis till 10 kr. för dag. Övriga i förordningen stipulerade minimi- och

maximiavgifter har inte reglerats sedan år 1913 och bör alldeles självklart

anpassas till dagsläget.

Vidare bör förordningen i visst hänseende ändras för förhindrande av

skatteflykt, som sammanhänger med tolkningen av begreppet »i utlandet

bosatt person». Detta begrepp har tolkats olika i fall då vederbörande själv

arrangerat föreställning och då endast medverkan föreligger av i utlandet

bosatt person. I förra fallet har även i utlandet hemmahörande juridisk per­

son ansetts inbegripen i uttrycket medan i det senare fallet uttrycket ansetts

åsyfta endast fysisk person, givetvis därför att ett bolag som sådant inte an­

setts kunna medverka vid tillställning. Detta har möjliggjort en viss typ av

skatteflykt. Särskilt förekommer det att ersättning till svenska artister med

bosättning i utlandet enligt kontrakt om framträdande i Sverige skall utbe­

talas till bolag i utlandet, i vilka dessa artister har ekonomiska intressen.

Eftersom de själva inte uppbär ersättning härifrån på grund av sin med­

verkan och bolaget inte är skattskyIdigt här, blir följden att varje form av-

beskattning här i landet undgås. Vid medverkan i radio eller television får

motsvarande arrangemang till följd att varken artisten eller hans bolag beta­

lar skatt i Sverige på ersättningen för sådan medverkan. Det kan påpekas att

för artistens skattskyldighet för inkomst från Sveriges radio det är likgiltigt

om han är bosatt här eller ej. Framträdande i radio eller television föranle­

der inte att bevillningsavgift skall utgå utan för inkomst härav föreligger

skattskyldighet till inkomstskatt.

Med hänsyn till vad nu anförts föreslår jag att bevillningsavgift skall

utgå även för artistisk verksamhet här i landet för svensk ljudradio eller te­

levision. Vidare bör bevillningsavgift uttas på ersättning till i utlandet hem­

mahörande juridisk person i den mån ersättningen utgår på grund av an­

nans medverkan vid föreställning som avses i bevillningsförordningen eller

på grund av artistisk verksamhet av nämnda slag. Vad jag nu föreslagit

bör vidare gälla i fall då ersättningen utbetalas till i utlandet bosatt person

som inte själv har medverkat vid föreställning eller utövat verksamhet som

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

13

här avses. Bestämmelser i sistnämnda hänseenden kan lämpligen införas

som ett nytt tredje moment i förordningen.

Även i de fall då ersättning för artistisk verksamhet här i landet skall utgå

till i utlandet hemmahörande juridisk person eller till annan i utlandet bo­

satt fysisk person än den medverkande — avgift bör i sådant fall utgå oav­

sett om den uppträdande artisten är bosatt här eller ej — bör ersättningen

vara fri tagen från inkomstskatt. Bestämmelse härom torde införas i 54 § KL

och 7 § förordningen om statlig inkomstskatt.

Vad jag nu föreslagit innebär att det för påförande av bevillningsavgift

blir utan betydelse om ersättning erläggs till i utlandet bosatt fysisk person

eller till där hemmahörande juridisk person, vidare att det i det enskilda

fallet inte behöver uppstå någon tvekan om vilken typ av beskattning som

skall tillämpas när bosättningsfrågan är klar. Verksamhet av nämnda slag

kommer alltså, som förutsätts i åtskilliga dubbelbeskattningsavtal, att be­

skattas där den faktiskt har utövats. Bevillningsförordningen blir härige­

nom enklare att tillämpa och i vissa avseenden också effektivare.

Avslutningsvis vill jag beröra ett par mer formella frågor.

Det har förekommit att ersättning som här avses utbetalas direkt till

person som är anställd hos artisten i fråga. Även i sådant fall — som kan

avse utbetalning till här bosatt person — ingår emellertid det utbetalda

beloppet i artistens omkostnader för vilka avdrag inte i något fall får göras

vid beräkning av bevillningsavgift. I praxis har också sålunda utbetalt be­

lopp inräknats i den ersättning som tillkommer artisten. Enligt min mening

bör denna praxis komma till uttryck i bevillningsförordningen. Vidare

vill jag föreslå ändringar av vissa bestämmelser som är oklara eller i prak­

tiken inte tillämpas efter ordalagen. Det bör sålunda på grund av att ordet

t> uppbördsmyndigheten» förekommer i förordningen utan att syftningen är

klar införas bestämmelse om att länsstyrelsen är den myndighet som har

att svara för uppbörden av bevillningsavgifter. Ändring i enlighet härmed

föranleder att också de föråldrade besvär sbestämmelserna i 6 g bör ändras.

Redovisning av bevillningsavgifter enligt 5 § 3 mom. tjänar numera inget

ändamål och momentet, som f. ö. inte tillämpas efter sitt innehåll, bör där­

för upphävas.

Enligt 4 § 4 mom. förordningen fordras särskilt tillstånd för offentligt

uppträdande som grundar skyldighet att erlägga bevillningsavgift. Bestäm­

melser om tillstånd för verksamhet som enligt vad jag nu föreslagit skall

föranleda bevillningsavgift bör införas i kungörelsen (1913: 380) om rätt för

den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning

m. m. i Sverige. De nuvarande utförliga bestämmelserna om vad sådan an­

sökan skall innehålla, som nu finns i 4 § 4 mom. förordningen, bör lämp­

ligen överföras till kungörelsen, som redan nu innehåller vissa bestämmel­

ser i detta hänseende (2 §).

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

14

De nya bestämmelserna som jag föreslagit bör träda i kraft så fort som

möjligt. Bevillningsavgiften påförs emellertid på grund av ansökan om till­

stånd, vilket skall föreligga då föreställningen äger rum. Av dessa och andra

skäl torde den nya ordningen inte lämpligen kunna tillämpas före den 1

mars 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1969

Hemställan

Under hänvisning till vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.

Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att antaga inom finansdeparte­

mentet upprättade förslag till

1) förordning om ändring i förordningen (1908: 128) angående bevill­

ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

2) lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),

3) förordning om ändring i förordningen (194-7: 576) om statlig inkomst­

skatt.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

KUNGL. BOKTR. STHLM 1969 690579