Prop. 1969:163

('angående godkännande av tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömse\xad sidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det tilläggsavtal som under\xad tecknats i Stockholm den 21 januari 1966',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1969

1

Nr 163

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömse­ sidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det tilläggsavtal som under­ tecknats i Stockholm den 21 januari 1966; given Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollen över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 3 ok­ tober 1969 och över finansärenden för denna dag samt med överlämnande av ett den 28 oktober 1969 undertecknat tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Ca­ nada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestäm­ melser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det tilläggsavtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966, föreslå riksdagen att

dels godkänna tilläggsavtalet,

dels bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­ dragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

i propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal rörande ändring i avtalet den 6 april 1951 mellan Sverige och Canada för undvi­ kande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse

1 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 163

2

enligt det tilläggsavtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966.

Tilläggsavtalet avser ändrade regler om beskattning av inkomst av allmän

tjänst och skall, efter ratifikation, tillämpas på inkomst som uppburits

efter utgången av år 1967.

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 ur 1969

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1969

3

Tilläggsavtal rörande ändring i det i Otta­

wa den 6 april 1951 undertecknade avta­

let mellan Kungl. svenska regeringen och

Canadas regering för undvikande av dub­

belbeskattning samt fastställande av be­

stämmelser angående ömsesidig handräck­

ning i fråga om inkomstskatter, i dess änd­

rade lydelse enligt det tilläggsavtal som

undertecknats i Stockholm den

21 januari 1966

Kungl. svenska regeringen och Canadas regering ha, föranledda av önskan att avsluta ett tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter i dess ändrade lydelse enligt det tilläggs­ avtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966, överenskommit om följande:

Artikel I

Bestämmelserna i ovannämnda avtal ändras på sätt nedan anges.

Artikel IX utgår och ersättes av följande:

»Artikel IX

1. Ersättningar (dock icke pen­ sioner), vilka utbetalas av — eller från fonder inrättade av — Sverige, dess politiska underavdelningar el­ ler lokala myndigheter till en fysisk person för arbete som denne utfört i tjänst hos svenska staten, dess po­ litiska underavdelningar eller lokala myndigheter, skola vara undantag­ na från canadensisk skatt, om per-

Tf Bihang till riksdagens protokoll 1969.

Supplementary agreement modifying the

agreement between the Royal Government

of Sweden and the Government of Canada

for the avoidance of double taxation and

the establishment of rules for reciprocal

fiscal assistance in the matter of income

taxes, signed åt Ottawa on April 6, 1951,

as modified by the supplementary agree­

ment, signed åt Stockholm on

January 21, 1966.

The Royal Government of Sweden and the Government of Canada, de- siring to conclude a Supplementary Agreement modifying the Agree­ ment for the avoidance of double taxation and the establishment of rules for reciprocal fiscal assistance in the matter of income taxes, signed åt Ottawa on April 6, 1951, as modi­ fied by the Supplementary Agree­ ment, signed åt Stockholm on Janu­ ary 21, 1966, have agreed as follows:

Article I

The provisions of the above-men- tioned Agreement are hereby modi­ fied as follows:

By deleting Article IX and re- placing it with the following:

“Article IX

1. Remuneration (other than pensions) paid by, or out of funds created by, Sweden or a political subdivision or a local authority thereof to an individual for services rendered to Sweden or a political subdivision or a local authority thereof shall be exempt from Ca- nadian tax if the individual is not a citizen of Canada.

samt. Nr 163

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1969

sonen i fråga icke är medborgare i

Canada.

2. Ersättningar (dock icke pen­

sioner), vilka utbetalas av — eller

från fonder inrättade av — Canada,

dess politiska underavdelningar el­

ler lokala myndigheter till en fysisk

person för arbete som denne utfört

i tjänst hos canadensiska staten,

dess politiska underavdelningar el­

ler lokala myndigheter, skola vara

undantagna från svensk skatt, om

personen i fråga icke är svensk

medborgare.

3. Bestämmelserna i denna artikel

äro icke tillämpliga på utbetalning­

ar, vilka utgöra ersättning för tj äns-

ter, utförda i samband med rörelse

som någon av de avtalsslutande sta­

terna, dess politiska underavdel­

ningar eller lokala myndigheter be­

drivit i förvärvssyfte.»

Artikel II

1. Detta tilläggsavtal är upprättat

på svenska, engelska och franska

språken, vilka texter äga lika vits­

ord. Tilläggsavtalet skall ratificeras

av de avtalsslutande regeringarna.

Hans Maj :t Konungens av Sverige

ratifikation skall ske med riksda­

gens samtycke.

2. Ratifikationsinstrumenten sko­

la utväxlas i Ottawa snarast möjligt.

3. Detta tilläggsavtal skall träda

i kraft den dag då utväxlingen av

ratifikationshandlingarna sker och

skall därefter äga tillämpning:

(a) I Sverige:

Beträffande inkomst som uppbu-

rits den 1 januari 1968 eller senare.

(b) I Canada:

Beträffande inkomst som uppbu-

rits den 1 januari 1968 eller senare.

4. Detta tilläggsavtal skall förbli

i kraft utan tidsbegränsning såsom

en integrerande del av avtalet av den

6 april 1951.

Till bekräftelse bärå ha under-

2. Remuneration (other than

pensions) paid by, or out of funds

created by, Canada or a political

subdivision or a local authority

thereof to an individual for services

rendered to Canada or a political

subdivision or a local authority

thereof shall be exempt from Swed-

ish tax if the individual is not a

Citizen of Sweden.

3. The provisions of this Artide

shall not apply to payments in re-

spect of services rendered in con-

nection with any trade or business

carried on by either of the Con-

tracting States or a political sub­

division or a local authority thereof

for purposes of profit.”

Artide II

(1) This Supplementary Agree-

ment is done in the English, French

and Swedish languages, the texts

having equal force. It shall be rati-

fied by the two Contracting Govern-

ments. Ratification by his Majesty

the King of Sweden shall be subject

to the consent of the Riksdag.

(2) The instruments of ratifi­

cation shall be exchanged as soon

as possible åt Ottawa.

(3) This Supplementary Agree-

ment shall come into force on the

date on which the instruments of

ratification are exchanged and shall

thereupon have effect:

(a) In Sweden:

in respect of income derived on

or af ter January 1, 1968.

(b) In Canada:

in respect of income derived on

or after January 1, 1968.

(4) This Supplementary Agree-

ment shall continue in force indefi-

nitely as though it were an integral

part of the Agreement of April 6,

1951.

In Witness Whereof the under-

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1969

5

tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, undertecknat detta till- läggsavtal.

Som skedde i Stockholm i dubbla exemplar den 28 oktober 1969.

signed, duly authorized thereto, have signed this Supplementary Agreement.

Done in duplicate åt Stockholm this 28th day of October, 1969.

För Kungl. svenska regeringen: For the Royal Government of Sweden:

Torsten Nilsson

For Canadas regering:

For the Government of Canada:

B. Margaret Meagher

I

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 ur 1969

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

3 oktober 1969.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Palme,

Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Wickman, Moberg, Bengtsson,

Löfberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av

förslag till tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951

undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dub­

belbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig

handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det

tilläggsavtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966, och anför.

Den 6 april 1951 slöts mellan Sverige och Canada ett avtal för undvikan­

de av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående öm­

sesidig handräckning i fråga om inkomstskatter. Avtalet godkändes av

riksdagen (prop. 1951: 205, Bell 51, rskr 241) och tillämpades första gång­

en beträffande 1951 års taxering (SFS 1951:626 och 627, ändrad genom

1956: 108). Avtalet ändrades genom tilläggsavtal den 21 januari 1966 (prop.

1966: 120, BeU 44, rskr 227). Tilläggsavtalet tillämpades första gången vid

1967 års taxering (SFS 1967:27 och 28).

Enligt art. IX i 1951 års avtal skall ersättningar, utom pensioner, som

den ena staten utbetalar till en fysisk person för arbete som denne utfört

i samma stats tjänst vara undantagna från skatt i den andra staten. Såvitt

avser utbetalningar från Sverige gäller dock, att befrielsen från canadensisk

skatt endast avser svenska medborgare. Till skillnad från motsvarande be­

stämmelser i OECD:s modellavtal och flertalet svenska dubbelbeskattnings­

avtal omfattar således art. IX i avtalet med Canada inte ersättningar som

utbetalas av delstat, kommun o. d.

I början av år 1968 väcktes från canadensisk sida förslag om att utvidga

artikelns tillämplighetsområde till sådana ersättningar. Bakgrunden till

förslaget var att delstaten Ontario avsåg att stationera en handelsrepre-

sentant i Sverige. Denne borde enligt canadensisk uppfattning jämställas

med en statlig handelsrepresentant särskilt med hänsyn till att Ontario

svarade för 60 % av den ekonomiska potentialen i Canada. Samtidigt före­

slogs från canadensisk sida, att skattebefrielsen borde begränsas till sådana

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1969

7

utbetalningar från det ena landet som görs till personer som inte är med­ borgare i det andra landet. Härigenom skulle nås överensstämmelse med beskattningsreglerna rörande anställda vid ambassad enligt Wienkonventio- nen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser.

Efter skriftväxling mellan finansdepartementet och vederbörande cana- densiska myndigheter nåddes enighet om ett på svenska, engelska och franska språken avfattat förslag till tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess änd­ rade lydelse enligt det tilläggsavtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966.

Förslaget till tilläggsavtal har remitterats till kammarrätten, som för­ klarat sig inte ha något att erinra mot det. Förslaget torde få fogas som bilaga1 till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Från canadensisk sida har meddelats, att man är beredd att underteckna förslaget till tilläggsavtal.

Art. I i förslaget innehåller den nya lydelsen av art. IX i avtalet. Enligt art. II i förslaget skall tilläggsavtalet ratificeras och utgöra en integrerande del av 1951 års avtal. I och med att ratifikationshandlingarna utväxlats träder tilläggsavtalet i kraft. Bestämmelserna i tilläggsavtalet skall där­ efter tillämpas på inkomst som uppburits efter utgången av år 1967.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Bestämmelserna i 1951 års dubbelbeskattningsavtal med Canada rörande beskattning av inkomst av offentlig tjänst innebär, att ersättningar —• med vissa undantag — som en­ dera staten utbetalar till en person för arbete som utförts i denna stats tjänst skall vara undantagna från skatt i den andra staten. Skattebefrielse gäller däremot inte för ersättning som utbetalas av t. ex. en delstat eller en kom­ mun. Det har emellertid av olika skäl ansetts önskvärt att medge personer som avlönas av sådana myndigheter samma avtalsbehandling som stats- avlönad personal. För detta ändamål krävs dock en ändring av hithörande avtalsregler. Mot det sätt på vilket denna fråga nu föreslås bli löst har jag inte någon erinran. Avtalet kommer efter ändringen i denna del att ansluta till vad som gäller enligt flertalet svenska dubbelbeskattningsavtal och OECD:s modellavtal. Ej heller har jag någon erinran i övrigt mot de nya bestämmelsernas utformning.

Det ankommer på ministern för utrikes ärendena att göra framställning rörande undertecknande av tilläggsavtalet. Under åberopande av det anförda

1 Bilagan har uteslutits här. Det vid propositionen fogade tilläggsavtalet överensstämmer med förslagets svenska och engelska texter utom däri att ratifikationsortens namn införts i punkt 2 av art. II samt att, sedan datering och underskrift verkställts, uppgift härom införts.

hemställer jag, att Kungl. Maj :t för sin del godkänner det föreliggande för­ slaget till tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbel­ beskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig hand­ räckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det till- läggsavtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj ds proposition nr 163 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1969

9

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet in­

för Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 oktober 1969.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Palme,

Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Wickman, Moberg, Bengtsson, Löfberg.

Föredragande: Tillförordnade chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Sven-Eric Nilsson.

*

I enlighet med föredragandens av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan behagar Hans Maj :t Konungen uti ärendena 1 :o)—4:o) fatta det beslut, som vid varje ärende antecknats.

1

.

Undertecknande av tilläggsavtal till 1951 års svensk­

kanadensiska dubbelbeskattningsavtal

På föredragning av chefen för finansdepartementet har Kungl. Maj :t den­ na dag godkänt förslag till tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Ganada för undvi­ kande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det tilläggsavtal som undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966.

Tilläggsavtalet, som skall ratificeras, skall undertecknas i Stockholm.

Kungl. Maj :t uppdrager åt chefen för utrikesdepartementet att under­ teckna avtalet.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1969

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg,

Lidbom, Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av

tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade

avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning

samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning i

fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det tilläggsavtal som

undertecknats i Stockholm den 21 januari 1966, och anför.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 oktober 1969 uppdragit åt chefen för utrikes­

departementet att för Sveriges del underteckna tilläggsavtalet mellan Sverige

och Canada, har avtalet undertecknats den 28 oktober 1969.

I anledning härav och under åberopande av vad jag anfört i ärendet den

3 oktober 1969 hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår

riksdagen att

dels godkänna förenämnda tilläggsavtal,

dels bemyndiga Kungl. Maj :t att, i den mån det fordras med anledning av

tilläggsavtalet, meddela föreskrifter om ändring i taxeringar, som rör statliga

eller kommunala skatter, och i andra åtgärder varigenom sådana skatter på­

förts.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690572