Prop. 1969:165

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1969

1

Nr 165

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändring i traktorskatteförordningen (1969: 297); ginen Stockholms slott den It november 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till förordning om ändring i traktorskatteförord­ ningen (1969:297).

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att traktorskatten på traktorer som tillhör klass II enligt traktorskatteförordningen sänks till 120 kr. per år för traktorer med tjänstevikt ej över 2 500 kg och till 180 kr. per år för tyngre traktorer. Vidare föreslås vissa andra, mindre ändringar i traktorskatteförordningen.

1

Bihang till riksdagens protokoll 19G9. 1 samt. Nr 165

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1969

Förslag

till

Förordning

om ändring i traktorskatteförordningen (1969: 297)

Härigenom förordnas, att 2 och 3 §§ traktor skatteförordningen (1969:

297) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Fordon för------------------------------- två klasser.

Till klass I — —-----------------------motsvarande sätt.

Som trafiktraktor anses icke trak­

tor vars användning för transport på

allmän väg är begränsad till beford­

ran av produkter från eller förnö­

denheter för lantbruk eller skogs­

bruk under förutsättning, såvitt gäl­

ler skogsbruk, att lasten samman­

lagt icke överstiger 15 ton.

Till klass II

Som trafiktraktor anses icke trak­

tor vars användning för transport på

allmän väg är begränsad till beford­

ran av produkter från eller förnö­

denheter för lantbruk, skogsbruk,

yrkesmässig växtodling eller yrkes­

mässigt fiske under förutsättning,

såvitt gäller skogsbruk, att lasten

sammanlagt icke överstiger 15 ton.

Om traktor, utöver transport som nu

nämnts, undantagsvis används för

transport av annat slag, medför detta

icke att traktorn anses som trafik-

traktor.

än trafiktraktor.

3

För fordon----------- -90 kronor för

återstående del av tjänstevikten.

För traktor som tillhör klass II

utgår traktorskatt för helt kalen­

derår med 200 kronor, om tjänste­

vikten ej överstiger 2 500 kilogram,

och 300 kronor, om tjänstevikten

överstiger 2 500 kilogram.

§•

varje påbörjat tal av 100 kilogram av

För traktor som tillhör klass II

utgår traktorskatt för helt kalender­

år med 120 kronor, om tjänstevikten

ej överstiger 2500 kilogram, och 180

kronor, om tjänstevikten överstiger

2 500 kilogram.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk förfåttningssamling.

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1969

3

Utdrag av protokollet över finansärenden hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 14 november 1969.

N är var ande:

Statsministern

Palme,

statsråden

Sträng, Andersson, Aspling, Sven-E

ric

Nilsson, Lundkvist, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Norling,

Lidbom.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i trak­

torskatteförordningen (1969:297) och anför.

Enligt beslut av vårriksdagen (prop. 1969:45, BeU 35, rskr 207) utgår

tr. o. m. år 1970 skatt på traktorer. Bestämmelserna härom finns intagna i

traktorskatteförordningen (1969: 297).

Traktorskatten omfattar registrerade traktorer och motorredskap och ut­

går med visst belopp för år enligt en indelning av fordonen i två skatteklas-

ser. Till klass I hör traktor som används för transport på allmän väg (tra­

fiktraktor) och motorredskap som används på motsvarande sätt. Som tra­

fiktraktor anses dock inte traktor vars användning för transport på allmän

väg är begränsad till befordran av produkter från eller förnödenheter för

lantbruk eller skogsbruk under förutsättning, såvitt gäller skogsbruk, att

lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton. Andra traktorer än trafiktrakto­

rer hör till klass II. Inom denna klass faller normalt traktorer som används

i lantbruket.

Skatten är differentierad i förhållande till traktorns tjänstevikt. I fråga

om trafiktraktorerna och jämförliga motorredskap utgår skatten med be­

lopp som ungefär svarar mot hälften av skatten på lastbil med samma

tjänstevikt. För traktorer i klass II utgör skatten 200 kr. för kalenderår om

tjänstevikten ej överstiger 2 500 kg, och 300 kr., om tjänstevikten är större.

I upphördshänseende m. m. har traktorskatten anknutits till bestämmel­

serna i förordningen (1922: 260) om automobilskatt. Härutöver kan fram­

hållas, att riksdagsbehandlingen av traktorskatten medförde att särskilda

dispensbestämmelser infördes i författningen. Enligt dessa kan Konungen

eller den myndighet Konungen bestämmer, om synnerliga skäl föreligger,

medge nedsättning av eller befrielse från traktorskatt eller medge att trak­

tor, som enligt förordningen skall höra till klass I, hänförs till klass II. Med

stöd härav har Kungl. Maj:t enligt beslut den 17 oktober 1969 utfärdat kun­

görelse (1969: 553) om nedsättning av skatt på traktorer och släpvagnar,

in. m.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1969

Beträffande bakgrunden till införandet av en traktorskatt och utform­

ningen av skatten får jag hänvisa till prop. 1969:45 och BeU 1969:35.

Av vad där anförs framgår bl. a., att det i fråga om andra traktorer än

trafiktraktorerna inte ansetts möjligt att utforma beskattningen enligt den

av statsmakterna i annat sammanhang antagna s. k. kostnadsansvarighets-

principen för vägtrafikbeskattningen. Den i och för sig berättigade beskatt­

ningen av dessa traktorer måste även av skattetekniska skäl utformas på

annat sätt. Den valda lösningen för detta traktorbestånd kan karaktärise­

ras som en kollektiv, schablonmässig beskattning, vars höjd jämförd med

trafiktraktorernas beskattning avpassats med beaktande av den relativt be­

gränsade användningen av traktorerna för transport på allmän väg.

Denna lösning för beskattningen av traktorer i klass II biträddes av riks­

dagen.

Efter riksdagsbeslutet har framför allt bland lantbrukarna en mycket

livlig debatt uppstått om traktorskattens utformning och avvägning. I skrift­

liga framställningar och vid uppvaktningar har anförts, att skatten på lant­

brukets traktorer får eu ojämn och orättvis verkan.

Krav har framförts om eu omprövning av frågan. I detta sammanhang

har Riksförbundet landsbygdens folk (RLE) överlämnat en av Jordbrukets

utredningsinstitut verkställd utredning till belysning av skattens verkningar

bl. a. i kostnadshänseende. Utredningen visar, att lantbrukets traktortrans­

porter på allmän väg vid en genomsnittlig och med lastbilstransporter jäm­

förande beräkning skulle belastas med en skatt per tonkm som är icke ovä­

sentligt högre än den skatt som träffar lastbilstrafiken. RLF hemställer, att

ikraftträdandet av skatten på dessa traktorer i klass II uppskjuts i avvak­

tan på ny utredning av frågan.

Vissa erinringar kan anföras mot den av RLF överlämnade utredningen

med avseende på både den antagna omfattningen av traktorernas använd­

ning för transporter på allmän väg och jämförelsen i kostnadshänseende

med beskattningen av lastbilstransporter. Även med beaktande härav ger

emellertid den presenterade utredningen fog för påståendet att skatten på

traktorer i klass II kommit att bli för hög. Enligt min mening är det endast

i detta hänseende en berättigad kritik kan riktas mot skatten och således

inte mot den tekniska lösningen. Det saknas därför anledning att ändra den

tidpunkt då skatten skall börja utgå, om i stället en justering av skattens

höjd görs för att på så sätt få en bättre avvägning med hänsyn till den genom­

snittliga användningen av dessa traktorer för transporter på allmän väg och

samtidigt begränsa skattens verkningar i kostnadshänseende särskilt för de

mindre lantbruksenheterna.

På grundval av det nya material som förebragts i frågan har jag kommit

fram till att en skatt för helt år om 120 kr. för traktorer i klass II med en

tjänstevilct ej över 2 500 kg och om 180 kr. för tyngre traktorer i klass II

bör vara rimlig. Vid kontakter med företrädare för lantbrukets huvudorga­

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1969

5

nisationer har jag fått tillfredsställande försäkringar om att de anser trak­ torskatten acceptabel efter en sådan justering. Jag förordar, att skatten för traktorer i klass II bestäms i enlighet härmed.

I detta sammanhang vill jag också ta upp några andra frågor beträffande traktorskatten. I framställningar om befrielse från traktorskatt som in­ kommit till finansdepartementet har det framhållits att traktorer används i fiskerinäringen för transporter av fiskefångst, fiskeredskap o. d. Endast un­ dantagsvis sker sådana transporter på allmän väg. Det föreligger här trans­ portförhållanden som nära överensstämmer med vad som förekommer inom lantbruk och skogsbruk. Jag anser därför inte motiverat med någon generell skattefrihet för traktorer som används inom fiskerinäringen. Däremot an­ ser jag skäligt att sådana traktorer hänförs till klass II även om de används för transporter av fiskefångst, fiskeredskap o. d. på allmän väg. Sådan klass­ överflyttning kan medges med tillämpning av dispensbestämmelserna. Prak­ tiska skäl talar emellertid för att bestämmelser av angivna innebörd tas in i traktorskatteförordningen genom ett tillägg i 2 §. Eftersom motsvarande förhållanden föreligger inom trädgårdsnäringen, t. ex. hos handelsträdgår­ dar och plantskolor, förordar jag närmast i förtydligande syfte, att motsva­ rande bestämmelser skall gälla för traktorer som används inom sådan verk­ samhet.

För att traktor skall hänföras till klass II gäller enligt nuvarande be­ stämmelser att den inte får användas för transport på allmän väg av annat än produkter från eller förnödenheter för lantbruk och skogsbruk. Det har påpekats, att lantbrukare i viss utsträckning lejer ut sina traktorer för ar­ beten med gaturenhållning och liknande. Därvid kan den situationen upp­ komma att traktorn används för transportarbeten som i princip medför att traktorn skall hänföras till klass I. Jag anser inte rimligt, att ett tillfäl­ ligt transportuppdrag av detta eller annat slag får sådana verkningar. Med hänsyn härtill förordar jag ett tillägg till 2 § traktorskatteförordningen av innebörd att traktor i klass II får användas rent undantagsvis för speciella transportarbeten utan att detta skall medföra att traktorn hänförs till klass I.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att antaga inom finansdepartementet upp­ rättat förslag till förordning om ändring i traktorskatteförordningen (1969: 297).

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten