Prop. 1969:17

('angående vissa anslag ur kyr\xad kofonden',)

Kungl. Maj ds proposition nr 17 år 1969

1

Nr 17

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag ur kyr­

kofonden; given Stockholms slott den 21 februari 1969.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådspro­ tokollet över utbildningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de för­ slag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Olof Palme

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen rör frågor om anslag ur kyrkofonden. Sålunda läggs förslag fram om uppräkning av avlöningsbidragen till sjömanspräster. För anlitande av biträde inom utbildningsdepartementet vid handläggningen av kyrkliga ärenden begärs oförändrat belopp. Till den kyrkomusikaliska utbildningen vid Sköndalsinstitutet föreslås ett bidrag av 75 000 kr. Ett belopp av 90 000 kr. föreslås utgå för att täcka kostnader i samband med Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala. Slutligen föreslås att kostnaderna för vissa avslutade utredningar på det kyrkliga området skall stanna slutligt på kyrkofonden.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt. Nr 17

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1969

Utdrag av protokollet över utbildnings ärenden, hållet inför Hans Ma\:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 21 febru­

ari 1969.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden Sträng, Andersson, Lange,

Kling, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Gustafsson,

Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson.

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Palme, anmäler efter gemensam

beredning med statsrådets övriga ledamöter frågor om vissa anslag ur kyrkofonden

och anför.

1. Avlöiängsbldrag till sjömanspräster

Ur kyrkofonden utgår f. n. till svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse enligt 6 §

andra stycket 4 lagen den 30 augusti 1932 (nr 404) om kyrkofond (senaste lydelse

av 6 § andra stycket 4 se 1951: 571) 18 bidrag om vartdera 28 700 kr. årligen

för avlönande av präster, som är anställda i styrelsens tjänst i utlandet.

Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse anhåller om 18 bidrag ur kyrkofonden

även för budgetåret 1969/70 men begär att varje bidrag höjs med 2 562 kr. Av

detta belopp motsvarar 1 062 kr. enligt styrelsens beräkningar 1968 års lönehöj­

ningar till statens tjänstemän. Återstoden av den begärda höjningen, 1 500 kr.,

avser del av kostnader för vikarie, när sjömanspräst åtnjuter ledighet. Styrelsen

framhåller, att den i stor utsträckning måste sända ut prästerliga vikarier för se­

mesterlediga sjömanspräster, bl. a. med hänsyn till att besöks- och aktivitetsfre-

kvensen ofta ökar under sommarmånaderna. Enligt styrelsens uppfattning bör kyr­

kofonden svara för åtminstone hälften av genomsnittskostnaderna för vikarier för

det antal sjömanspräster som avlönas med bidrag ur fonden. Slutligen anhåller sty­

relsen om retroaktivt tillägg för tiden den 1 januari 1968—den 30 juni 1969 med

1 062 kr. för år för var och en av de präster för vilka bidrag under motsvarande

tid har utgått ur kyrkofonden (17 präster under första halvåret 1968, därefter 18).

Styrelsen har under budgetåret 1967/68 på 40 platser utomlands haft 74 anställda,

varav 28 sjömanspräster, 43 assistenter och 3 vaktmästare.

Kammarkollegiet har inget att erinra mot att varje avlöningsbidrag på grund

av 1968 års lönehöjningar räknas upp med 1 062 kr. Med anledning av yrkan­

det om ett särskilt tillägg för vikariatskostnader har kollegiet inhämtat, att sjö-

mansvårdsstyrelsens kostnad för varje semestervikarie för sjömanspräst i genom­

3

snitt uppgår till ca 3 000 kr. för år. Kollegiet har vidare erfarit, att årslönen till sjömanspräster i styrelsens tjänst inte i något fall understiger 26 300 kr. och att Kostnaderna för pensions- och grupplivförsäkringsavgifter för varje sjömanspräst har uppgått till ca 4 900 kr. under det senaste året. Mot denna bakgrund har kol­ legiet inte heller något att invända mot att varje bidrag höjs med 1 500 kr. för vikariatskostnader. Däremot avstyrker kollegiet yrkandet om retroaktivt tillägg för tiden den 1 januari 1968—den 30 juni 1969. Kollegiet erinrar i detta sam­ manhang om att oidragen i viss man är skönsmässigt bestämda och inte avser att exakt motsvara lönerna i vissa angivna lönegrader.

Departementschefen

I likhet med vad som har skett tidigare bör bidragen höjas med hänsyn till de allmänna lönehöjningar som har ägt rum. Jag finner det vidare skäligt, att även kostnaderna för semestervikarier beaktas, när bidragens storlek fastställs, och föreslår därför, att varje bidrag den 1 juli 1969 höjs med 2 550 kr. till 31 250 kr.

Vad angår frågan om retroaktiva tillägg kan väl vissa skäl anföras för att de av­ skaffas. Sådana tillägg har emellertid utgått under flera år och bör enligt min mening kunna utgå även i fortsättningen. Jag förordar att retroaktiva tillägg, som ungefär motsvarar 1968 års lönehöjningar till statens tjänstemän, får utgå för tiden den 1 januari 1968-—-den 30 juni 1969. Tilläggen bör utgå med 1 050 kr. för år och bidrag, dvs. med ett sammanlagt belopp av 27 825 kr.

2. Anslag till anlitande av biträde vid handläggningen av

kyrkliga ärenden

Enligt 6 § andra stycket 6 lagen om kyrkofond (senaste lydelse av 6 § andra stycket 6 se 1959: 139) skall ur kyrkofonden utgå anslag, som Kungl. Maj:t och riksdagen finner skäligt ställa till vederbörande statsdepartements förfogande för anlitande av biträde vid handläggning av kyrkliga ärenden. För innevarande bud­ getår är anslaget uppfört med 80 000 kr. För nästa budgetår räknar jag med ett lika stort medelsbehov och föreslår därför, att ett oförändrat anslag av 80 000 kr. anvisas för ändamålet.

Kungl. Ma):ts proposition nr 17 år 1969

3. Bidrag Mil kyrkomusikeratMldningen vid Sköndalsinstifatet

Enligt 6 § andra stycket 9 lagen om kyrkofond (senaste lydelse av 6 § andra stycket 9 se 1960: 164) har för innevarande budgetår anvisats ett anslag av högst 70 000 kr. ur kyrkofonden som bidrag till kostnaderna för den kyrkomusikaliska linjen vid Sköndalsinstitutet.

Direktionen för Svenska diakonsällskapet anhåller, att anslaget till utbildningen budgetåret 1969/70 höjs till 136 178 kr., vilket belopp motsvarar de beräknade

4

kostnaderna för avlöningar åt lärare efter avdrag av elevavgifter. Vidare anhåller

direktionen om ett tilläggsanslag av minst 2 267 kr. för budgetåret 1968/69 för

beräknade lönetillägg åt lärarna vårterminen 1969. Kostnaderna för lokaler, un­

dervisningsmateriel m. m. avser diakonsällskapet att betala.

Kammarkollegiet erinrar om att direktionen beräknade lärarkostnaderna för in­

nevarande budgetår efter avdrag av elevavgifter till 126 479 kr. Motsvarande kost­

nader för nästa budgetår låter sig inte beräknas, förrän lönetilläggen för åren 1969

och 1970 har fastställts. Kostnaderna torde dock inte komma att mera avsevärt

understiga det belopp som direktionen har angett och som innebär en väsentlig

höjning. Kollegiet tillstyrker därför en höjning av bidraget med 5 000 kr. Däremot

avstyrker kollegiet bestämt yrkandet om ett tilläggsanslag för innevarande bud­

getår.

Departementschefen

Med hänsyn till Sköndalsinstitutcts ökade kostnader för lärarlöner och timar­

voden förordar jag, att bidraget höjs med 5 000 kr. till högst 75 000 kr. Något till-

läggsanslag för innevarande budgetår är jag däremot inte beredd att tillstyrka.

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1969

4. Anslag till kostnader för Kyrkornas världsråds

fjärde generalförsamling

Enligt 6 § andra stycket 9 lagen om kyrkofond utgår ur kyrkofonden anslag till

extra utgifter med ett av Kungl. Maj:t och riksdagen bestämt belopp för år. Be­

loppet får efter Kungl. Maj:ts bestämmande användas till kyrkliga ändamål. An­

slaget, som för det kyrkliga området motsvarar anslagen till extra utgifter under

riksstatens särskilda huvudtitlar, är uppfört med 110 000 kr. Vid sidan av detta

anslag har för budgetåren 1967/68 och 1968/69 anvisats sammanlagt 150 000

kr. av kyrkofondsnredel som bidrag till kostnaderna för Kyrkornas världsråds fjär­

de generalförsamling i Uppsala i juli 1968.

Ärkebiskopen har anmält, att den svenska värdkommittén för generalförsamling­

en har fått ett slutligt underskott på 90 000 kr., och anhållit, att samma belopp

anvisas ur kyrkofonden för att täcka bristen. Utgifterna för Sverige i egenskap av

värdland och det svenska bidraget till världsrådets allmänna budget för generalför­

samlingen uppgår tillsammans till ca 750 000 kr. Man har anskaffat ca 510 000

kr. på frivillig väg.

Departementschefen

Kostnaderna för det stora världskyrkomötet i Uppsala sommaren 1968 har

för Sveriges del blivit betydligt större än man från början hade räknat med.

Betydande belopp har emellertid anskaffats på frivillig väg. Jag tillstyrker, att

90 000 kr. anvisas ur kyrkofonden för att täcka det underskott som har upp­

kommit för den svenska värdkommittén. Beloppet bör med hänsyn till sin storlek

anvisas vid sidan av det ordinarie anslaget till extra utgifter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1969

5

5. Kostnaderna för vissa avslutade utredningar

Statskontoret har anmält, att vissa belopp har utgått förskottsvis från kyrkofon­ den för bestridande av kostnaderna för ett antal utredningar på det kyrkliga om­ rådet, vilka har avslutat sin verksamhet under åren 1963—1965. De utredningar som avses och de utbetalade beloppen framgår av följande sammanställning.

Sakkunnig för översyn av förslag till bihang till kyrkohandboken . . 8 020: 46 Sakkunnig för översyn av förslag till alternativt aftonsångsritual .... 16174:50 Utredning rörande de svenska utlandsförsamlingarnas ekonomi m. m. 33 063: 48 Kyrkoberedskapsutredningen ................................................................. 125 573:57 Sakkunnig för översyn av bestämmelserna rörande utlandskyrkoher-

darnas avlöningsförmåner ................................................................. 12 157: 60

Kammarkollegiet hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att kostnader­ na för dessa utredningar skall stanna slutligt på kyrkofonden.

Departementschefen

De angivna utredningarna är enligt min mening alla av den art att kostnaderna för dem bör betalas av kyrkofondsmedel. Jag förordar därför, att kostnaderna för utredningarna skall stanna slutligt på kyrkofonden.

6. Hemställan

Under åberopande av vad jag har anfört i det föregående hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

1. dels medge att ur kyrkofonden

a) till svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse utgår dels för tiden den 1 januari 1968—den 30 juni 1969 ytterligare avlö- ningsbidrag med sammanlagt 27 825 kr., dels fr. o. m. den 1 juli 1969 tills vidare 18 bidrag om vartdera 31 250 kr. för bud­ getår för avlöning av präster, som är anställda i styrelsens tjänst i utlandet,

b) för budgetåret 1969/70 utgår medel med högst 80 000 kr. för anlitande av biträde vid handläggningen av kyrkliga ärenden inom vederbörande statsdepartement,

c) för budgetåret 1969/70 utgår bidrag till Svenska diakon- sällskapet med högst 75 000 kr. till bestridande av kostnader för utbildning av kyrkomusiker vid Sköndalsinstitutet,

d) till kostnader i samband med Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala utgår bidrag med högst 90 000 kr.,

(i

2. dels besluta, att kostnaderna för de under punkt 5 angivna utredningarna

skall stanna slutligt på kyrkofonden.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande

av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t

Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­

delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1969