Prop. 1969:94

('om bemyndigande att avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfon\xad den såsom arv',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1969

1

Nr 94

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om bemyndigande att

avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfon­ den såsom arv; given Stockholms slott den 28 mars 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Kungl. Maj :t medges att inom vissa värde­ gränser dels avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfonden såsom arv, dels bemyndiga kammaradvokatfiskalsämbetet att avstå sådan egen­ dom.

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr Si

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 04 år 1969

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

28 mars 1969.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson,

Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson,

Gustafsson, Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om medgivande att

avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfonden såsom arv och anför.

Chefen för justitiedepartementet har tidigare denna dag anmält bl. a. för­

slag till lag om ändring i lagen den 8 juni 1928 (nr 281) om allmänna arvs­

fonden. Förslaget har remitterats till lagrådet. Enligt 5 § i förslaget får arv

som tillfallit allmänna arvsfonden helt eller delvis avstås till annan, om det

med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omständig­

heter kan anses överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja. Om det kan

anses billigt får även i annat fall arv avstås till arvlåtarens släkting eller

annan person som stått arvlåtaren nära. Beslut om avstående av arv före­

slås skola fattas av Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts bemyndigande,

kammaradvokatfiskalsämbetet. I fråga om fast egendom, heter det vidare i

i förslaget, gäller beträffande riksdagens medverkan till beslutet om avstå­

ende vad som i allmänhet är föreskrivet om förfoganden över statens fasta

egendom. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1969.

Enligt nuvarande bestämmelser om avstående av arv som tillfallit arvs­

fonden (5 kap. 3 § ärvdabalken) fordras riksdagens samtycke för avstående

av såväl lös som fast egendom. Ursprungligen begärdes sådant samtycke i

varje särskilt fall. Fr. o. m. budgetåret 1948/49 har Kungl. Maj:t fått riks­

dagens bemyndigande att utan särskilt samtycke avstå fondens rätt till arv

upp till en av riksdagen bestämd värdegräns. Denna var först 10 000 kr. men

har successivt höjts till 25 000 kr. Bemyndigandet har som regel gällt en

femårsperiod och omfattar numera också danaarv som tillfallit staten.

Det senaste bemyndigandet har lämnats av 1964 års riksdag (prop. 41,

SU 32, rskr 86) och gäller under fem år fr. o. m. budgetåret 1964/65. Av-

ståendena skall enligt riksdagens beslut ske i huvudsaklig överensstäm­

melse med de riktlinjer som tidigare följts i sådana ärenden.

Sammanställningar över de fall då detta bemyndigande utnyttjats har år­

3

ligen överlämnats till riksdagens vederbörande utskott. Något ärende om avstående av danaarv har inte förekommit under den nu löpande femårs­ perioden.

I anslutning till det lagförslag som anmälts av chefen för justitiedeparte­ mentet bör bemyndigande nu utverkas för Kungl. Maj :t att avstå fast egen­ dom, som tillfallit arvsfonden som arv. Bemyndigandet bör gälla fr. o. m. den 1 juli 1969.

Arvsfondens egendom skall, som jag tidigare nämnt, enligt förslaget till lag om ändring i arvsfondslagen även i fortsättningen kunna avstås endast under vissa i lag angivna förutsättningar. De tidigare bemyndigandena för Kungl. Maj :t har hela tiden haft i stort sett oförändrad innebörd, frånsett de förut angivna justeringarna av värdegränsen. Mot bakgrund av att Kungl. Maj :t enligt lagförslaget beslutar om avstående av lös egendom till obegrän­ sat värde och då ärenden om avstående av fast egendom är av begränsad räckvidd, bör det vara tillräckligt att riksdagens samtycke inhämtas när fråga är om ändring av värdegränserna. Jag förordar därför att det nu före­ slagna bemyndigandet får gälla tills vidare. Jag föreslår att värdegränsen för bemyndigandet bestäms till 50 000 kr. taxeringsvärde eller, om sådant värde inte är åsatt, vid särskild värdering utrönt saluvärde. Härigenom be­ frias riksdagen från rutinbetonade ärenden. Enligt lagförslaget kan Kungl. Maj :t som nämnts bemyndiga kammaradvokatfiskalsämbetet att besluta om avstående av lös egendom. Denna delegering har förutsatts ske såvitt avser egendom av mindre värde. I anslutning härtill föreslår jag att riksdagen be- myndigar Kungl. Maj :t att till kammaradvokatfiskalsämbetet delegera be­ slutanderätten såvitt avser avstående av fast egendom, vars värde uppgår till högst 10 000 kr. Den delegering av beslutanderätten som på så sätt kan ske medför bl. a. att handläggningstiderna i vissa avståendeärenden kan för­ kortas.

Riksdagens vederbörande utskott bör årligen få en redogörelse för de be­ slut om att avstå fast egendom som fattats med stöd av dessa bemyndigan- den under närmast föregående kalenderår.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att medge Kungl. Maj :t att

dels fr. o. m. den 1 juli 1969 tills vidare utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall avstå fast egendom som till­ fallit allmänna arvsfonden såsom arv och vars taxeringsvär­ de eller, om sådant värde inte är åsatt, vid särskild upp­

skattning utrönta saluvärde uppgår till högst 50 000 kr.,

dels överlämna beslutanderätten rörande avstående av fast egendom till kammaradvokatfiskalsämbetet, när fråga är om egendom vars taxeringsvärde eller, om sådant värde inte är åsatt, uppskattningsvärde inte överstiger 10 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 9i år 1969

4

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690235