Prop. 1970:10

('angående överlåtelse av staten tillhörlig mark m. m.',)

1

Kungl. Maj.ts proposition nr JO år 1970

Nr 10

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av

staten tillhörlig mark m. m.; given Stockholms slott den 2 januari 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Bengt Norling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställs om riksdagens bemyndigande att godkänna av statens järnvägar ingånget avtal om överlåtelse av staten tillhörig mark m. m,

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 10

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 10 år 1970

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj. t Konungen i statsrådet på Stockholms slott

den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

P

alme, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, H

olmqvist

, A

spling

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

,

L

undkvist

, G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

, W

ickman

, M

oberg

, B

engtsson

,

N

orling

, L

öfberg

, L

idbom

, C

arlsson

.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om över­

låtelse av staten tillhörig mark m. m. och anför.

Statens järnvägar (skr 1/12 1969) har för Kungl. Maj:ts prövning över­

lämnat ett mellan SJ och Aktiebolaget Karosserifabriken Herman Lasson

den 20 november och den 1 december 1969 ingånget köpeavtal, enligt vilket

SJ — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännande — för en köpe­

skilling av 850 000 kr. till bolaget överlåter ett område om 30 000 m2 av stads-

ägan nr 936 i Ystad. Beträffande den närmare innebörden av avtalet torde

få hänvisas till handlingarna.

Av SJ:s skrivelse framgår att området i gällande stadsplan redovisas

som mark för järnvägsändamål men att SJ hos byggnadsnämnden i staden

hemställt att området efter planändring redovisas som mark för industri­

ändamål. I försäljningen ingår på området belägna lokstall, panncentral,

personalhus och förrådsbyggnader, allt utgörande Ystads f. d. lokstation.

Det överlåtna området är ej åsatt taxeringsvärde. SJ har emellertid, efter in­

hämtande av opartiskt värderingsutlåtande, föreslagit ett pris av 850 000

kr. för området jämte byggnader.

Byggnadsstyrelsen har i yttrande till SJ meddelat att något behov av

området för statligt ändamål ej föreligger.

Drätselkammaren i Ystad har i yttrande till SJ förklarat sig inte ha något

att erinra mot ifrågavarande försäljning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 10 år 1970

3

Departementschefen

Jag tillstyrker den av statens järnvägar föreslagna försäljningen och hem­ ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om för­ säljning av ett område av stadsägan nr 936 i Ystad.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­ ställt förordnar Hans Maj :t Kouungen att till riksda­ gen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten