Prop. 1970:11

('angående Islands an\xad slutning till EFTA-konventionen, m. in.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

1

Nr 11

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående Islands an­

slutning till EFTA-konventionen, m. in.; given Stock­ holms slott den 30 december 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse om Islands anslutning till EFT A-konventionen. Avsikten är att Island omedel­ bart efter anslutningen får åtnjuta den tullfrihet som uppnåtts inom EFTA och att Island gentemot medlemmarna i EFTA och Finland under tiden fram till ingången av år 1980 successivt skall avveckla sina skyddstullar för industrivaror. Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj:t att godkänna två särskilda överenskommelser som bär samband med Islands anslutning. Den ena avser fastställande av en avgiftsfri kontingent för im­ port till Sverige av 1'årkött och den andra svenskt deltagande i en nordisk industrialiseringsfond till förmån för Island.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 11

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

30 december 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspung, Sven-Eric Nilsson,

Lundkvist, Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling,

Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

Islands anslut­

ning till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), m. m.

och anför.

Inledning

Frågan om Sveriges anslutning till konventionen angående upprättandet

av EFTA togs upp i proposition till 1960 års riksdag (prop. 1960: 25). Sedan

riksdagen bifallit propositionen (UU 2, rskr 140), beslutade Kungl. Maj :t

den 1 april 1960 att för Sveriges del ratificera konventionen. Den 3 maj 1960

deponerade samtliga signatärstater — förutom Sverige även Danmark,

Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien och Österrike — sina ratifika­

tionsinstrument hos Sveriges regering, och konventionen trädde i kraft sam­

ma dag (SFS 1960: 198). I samband med riksdagens godkännande av pro­

positionen erhöll Kungl. Maj:t bemyndigande att vidta sådana ändringar i

regleringsförfattningarna på jordbrukets och fiskets områden, vilka för­

anleddes av Sveriges anslutning till konventionen.

Samtidigt med avlämnandet av nämnda proposition lade Kungl. Maj :t,

på föredragning av chefen för finansdepartementet, fram proposition (1960:

32) med förslag till förordning angående rätt för Konungen att i vissa fall

förordna om avvikelse från tulltaxan m. m. Sedan riksdagen antagit för­

slaget (BeU 30, rskr 150) utfärdades förordningen den 13 maj 1960 (SFS

1960:243).

En överenskommelse om Finlands association till EFTA undertecknades

i mars 1961. Sedan Finland och EFTA-konventionens signatärstater — för

Sveriges del i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1961: 149, UU 6, rskr

Kungl. Maj.ts proposition nr il ur 1970

3

256) — ratificerat överenskommelsen (FINEFTA), trädde densamma i kraft den 26 juni 1961 (SFS 1961: 410).

Enligt artikel 3 i EFTA-konventionen skall medlemsstaterna successivt avveckla sina tullar och andra avgifter med motsvarande verkan på in­ dustrivaror, som importeras från annan stat inom frihandelsområdet och som har sitt ursprung inom detta. Denna avveckling var i huvudsak genom­ förd vid årsskiftet 1966/67 såvitt avser EFTA-staterna och ett år senare i fråga om Finland.

Jämlikt artikel 41 moment 1 i EFTA-konventionen får vilken stat som helst, under förutsättning att rådet beslutar att lämna sitt tillstånd därtill, ansluta sig till EFTA-konventionen på de villkor, som föreskrivs i beslutet. Sådan stat skall enligt arLikel 8 moment 1 i FINEFTA-överenskommelsen även ansluta sig till denna, om rådet beslutar det.

Redan vid förhandlingarna i slutet av 1950-talet om ett västeuropeiskt frihandelsområde hade Island förklarat sig berett att med vissa undantag följa de då föreslagna generella reglerna för avveckling av handelshindren. Då dessa överläggningar inte lett till något resultat, utan Västeuropa delats upp i två handelsblock, Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och EFTA, hade Island beslutat att t. v. stå utanför de båda blocken.

Efterhand som handelshindren avvecklades inom såväl EFTA som EEC ökade Islands behov att delta i det västeuropeiska integrationsarbetet. Under hösten 1967 tillsattes därför på Island en kommitté med uppgift att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap i EFTA. Denna kom­ mitté föreslog att Island skulle söka medlemskap i EFTA. Förslaget bifölls av alltinget den 12 november 1968, varefter en formell ansökan lämnades över till EFTA samma dag.

Vid EFTA:s ministermöte i slutet av november 1968 uppdrogs åt tjänste­ mannarådet i Geneve att förhandla om villkoren för ett isländskt inträde i sammanslutningen.

Förhandlingarna inleddes i början av år 1969. Till en början var avsikten att Island skulle ansluta sig till EFTA redan vid årsskiftet 1969/70. Förhand­ lingarna krävde emellertid mera tid än som ursprungligen förutsetts. Sedan anslutningsdolcument utarbetats fattade EFTA:s råd den 4 december 1969, med förbehåll för de godkännanden som konstitutionen i resp. länder kun­ de kräva, beslut om villkoren för en isländsk anslutning till EFTA-kon­ ventionen och FINEFT A-överenskommelsen. Samma dag fattade FIN­ EFTA :s råd beslut om en av den isländska anslutningen föranledd jämk­ ning i FINEFTA-överenskommelsen. Besluten i engelsk text torde jämte svensk översättning få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som

bilaga 1.

Enighet nåddes också om vissa tillämpnings- och tolkningsregler.

En sammanställning av dessa regler torde få fogas vid statsrådsprotokollet som

bilaga 2.

Det isländska alltinget godkände den 19 december 1969 EFTA-

rådets beslut.

lf Biliang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 11

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 år 1970

Huvudbestämmelserna för Islands anslutning

Vid förhandlingarna om ett isländskt inträde i EFTA angavs från is­

ländsk sida vissa önskemål som man ville få beaktade i samband med ett

medlemskap. Sålunda önskade Island genast få del av tullfriheten för indu­

strivaror inom EFTA, medan landets egna skyddstullar skulle avvecklas un­

der en tioårsperiod. I fråga om petroleumprodukter begärdes att villkoren

för Islands handel med Sovjetunionen skulle få bibehållas. Likaså borde

reglerna för EFTA-handeln med fisk liberaliseras så att förutsättningarna

för den isländska exporten förbättrades, främst till Storbritannien. Därjäm­

te ville Island få bättre villkor för fårköttsexport samt ökade möjligheter att

bygga upp isländska exportnäringar. Under förutsättning att dessa önske­

mål kunde tillgodoses förklarade man sig på isländsk sida beredd att godta

förpliktelserna i EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen. Li­

kaså förklarade Island sig berett att biträda de tolkningar och överenskom­

melser om vilka enighet nåtts före den 1 januari 1970.

De isländska önskemålen har i stort sett kunnat tillgodoses.

Medlemsstaterna i EFTA och Finland har godkänt att Island omedelbart

efter anslutningen får åtnjuta den frihet från tullar och kvantitativa import­

restriktioner som numera är genomförd inom EFTA och FINEFTA. De

isländska skyddstullarna får avvecklas under tiden fram till ingången av

år 1980. Dessa tullar skall i princip avvecklas med 30 % vid Islands anslut­

ning till EFTA-konventionen, varefter avtrappningen av återstående 70 %

skall ske med 10

%

om året med början den 1 januari 1974.

Island har emellertid rätt att, utan hinder av bestämmelserna i artikel 3

i EFTA-konventionen, före den 1 januari 1975 öka redan existerande im­

porttullar på varor som ej produceras på Island i någon betydande mängd

eller införa nya importtullar på varor, vilkas produktion på Island börjar

efter den 1 januari 1970, om tullen är nödvändig för att främja utvecklingen

av viss produktion. Dessa tullar skall avvecklas gradvis och vara helt av­

skaffade före den 1 januari 1980. Möjligheten av en snabbare avveckling av

sådana tullar skall undersökas årligen, om någon medlemsstat begär det.

Enligt artikel 6 i EFTA-konventionen är medlemsstaterna i princip oför­

hindrade att tillämpa fiskala tullar och interna skatter, men dessa får inte

utformas så att inhemsk industri därigenom bereds skydd. Protektionistiska

element i sådana tullar och skatter skulle avskaffas. Härvidlag gällde olika

bestämmelser för interna skatter och fiskala tullar. I fråga om de interna

skatterna skulle det protektionistiska elementet avskaffas senast den 1

januari 1962. Beträffande de fiskala tullarna fanns möjlighet alt avskaffa

det protektionistiska elementet antingen gradvis enligt tidsschemat för av­

veckling av importtullar, eller också på valfritt sätt senast den 1 januari

1965. Island åtar sig att avskaffa varje protektionistiskt element i sina fis­

5

kaltullar antingen gradvis genom successiva sänkningar motsvarande dem som föreskrivits beträffande Islands importtullar eller senast den 1 januari 1975. Sådana element skall senast vid 1971 års utgång vara avskaffade i fråga om interna isländska skatter.

Utan hinder av förbudet i artikel 8 i EFTA-konventionen mot exporttul- lar eller avgifter med motsvarande verkan får Island behålla ett system med särskilda exportavgifter vid utförsel av fiskprodukter. Om någon med­ lemsstat begär det, skall dock frågan tas upp till behandling i EFTA-rådet.

bulligt artikel 10 i EFTA-konventionen har kvantitativa restriktioner med avseende på importen av varor från andra medlemsstater avvecklats. Av­ vecklingen har skett stegvis genom att globalkontingenter fastställts den 1 juli 1960 och därefter årligen ökats enligt närmare regler i artikeln. Island har åtagit sig att senast den 31 december 1974 på motsvarande sätt av- skalla kvantitativa restriktioner i handeln med medlemmarna i EFTA och Finland. Detla åtagande gäller dock ej vissa petroleumprodukter, beträf­ fande vilka Island berättigas bibehålla sina hittillsvarande importrestrik­ tioner. Likaså tillåts Island behålla importbegränsningar i fråga om sådana slag av borstar som tillverkas av blind arbetskraft i Island. Vidare förut­ sätts att Island i fråga om vissa sötsaker och chokladvaror samt i fråga om Öl och cement ej skall upprätta globalkontingenter förrän den 1 januari 1972. Därefter skall kvantitativa importbegränsningar för sistnämnda varor avvecklas och vara avskaffade senast den 31 december 1974.

Det fastslås vidare — med anledning av förbudet i artikel 11 i EFTA- konventionen mot exportrestriktioner — alt gällande isländska exportlicens- systein inte innebär några begränsningar för Islands export till medlems­ staterna.

I allmänhet föreskriver EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskom­ melsen enhällighet för rådsbeslut. Majoritetsbeslut kan dock fattas då fråga är om undantag från förpliktelserna i konventionen och överenskommelsen på grund av svårigheter inom särskilda sektorer av näringslivet eller sär­ skilda geografiska områden (art. 20) eller i samband med klagomål och besvär gentemot annan medlemsstat (art. 31). F. n. krävs fyra jaröster för att rådet skall kunna fatta majoritetsbeslut (art. 32). Genom Islands an­ slutning blir antalet medlemsstater åtta. Med hänsyn härtill ändras det be­ hövliga antalet jaröster till fem. En motsvarande ändring vidtas i FINEFTA- överenskommelsen (art. 6) genom det särskilda beslutet av FINEFTArs råd.

Avsikten är att Islands anslutning till EFTA-konventionen om möjligt skall träda i kraft den 1 mars 1970. Förutsättningen härför är emellertid att samtliga medlemsstater senast 30 dagar dessförinnan lämnat sitt god­ kännande samt Island deponerat sitt anslutningsinstrument. I annat fall träder överenskommelsen i kraft 30 dagar efter den sista av dessa tidpunk­ ter.

Det isländska önskemålet om ökade exportmöjligheter för fiskeriproduk­

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 år 1970

6

ter har kunnat tillgodoses genom den överenskommelse, som i slutet av år

1969 träffats rörande exporten efter årsskiftet 1969/70 av frysta fiskfiléer

från Danmark, Norge och Sverige till Storbritannien. Genom denna överens­

kommelse har de tre skandinaviska länderna förbundit sig att upprätthålla

vissa minimipriser vid export av frysta fiskfiléer till den brittiska markna­

den. I gengäld kommer man på brittisk sida att tillämpa tullfrihet för dessa

varor. Denna överenskommelse kommer fr. o. m. anslutningsdagen att gälla

även Island.

På grundval av förordningen (1953: 374) angående reglering av utförseln

av vissa slag av fisk och skaldjur m. m. har Kungl. Maj :t genom beslut den

28 november 1969 godkänt nämnda överenskommelse och genom beslut den

19 december 1969 uppdragit åt statens jordbruksnämnd att införa ett mini-

miprissystem.

I samband med EFTA-förhandlingarna har överläggningar förts mellan

de nordiska länderna dels om ökad export av isländskt fårkött till de andra

nordiska länderna, dels om upprättande av en industrialiseringsfond till för­

mån för Island.

Förhandlingarna om export av fårkött från Island har förts bilateralt

mellan Island, å ena, samt Danmark, Finland, Norge och Sverige, å andra

sidan. Mellan Sverige och Island har enighet uppnåtts om ett förslag till

överenskommelse, som torde få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende

som

bilaga 3.

Enligt denna överenskommelse har Sverige åtagit sig att öpp­

na en kontingent för import utan införselavgift av färskt, kylt och fryst får-

och lammkött. Denna kontingent skall vara öppen för import från EFTA-

stater och fördelas mellan dessa med beaktande av tidigare leveranser till

Sverige av sådant kött under representativ period. Under 1960-talet har viss

import av fårkött till Sverige skett från Island. Från EFTA-staterna har

importen varit helt obetydlig. Kontingenten skall uppgå till 500 ton och kun­

na utnyttjas under perioden 1 februari—30 juni varje år.

Vidare har de fem nordiska länderna kommit överens om att upprätta eu

industrialiseringsfond till förmån för Island. Fondens syfte är att främja

utvecklingen av Islands exportindustri och stärka den isländska hemma-

marknadsindustrins konkurrensförmåga. Vikt skall läggas vid ett ökat in­

dustriellt och kommersiellt samarbete mellan Island och övriga nordiska

länder. Fondens grundkapital uppgår till 14 milj. US dollar, varav Sverige

skall svara för 5,4, Danmark, Finland och Norge vart för sig för 2,7 och

Island för 0,5 milj. Texten till avtalet torde få biläggas statsrådsprotokollet

i detta ärende som

bilaga

4.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 december 1969 lämnat sitt medgivande under­

tecknades i Reykjavik samma dag avtalet om en nordisk industrialiserings-

fond och den 22 i sannna månad överenskommelsen rörande import av får-

kött till Sverige, båda med förbehåll för riksdagens godkännande. Under

förutsättning alt Island blir anslutet till EFT A-konventionen träder detta

avtal och denna överenskommelse i kraft så snart de ratificerats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970 7

Departementschefen

Det är tillfredsställande att förhandlingarna om Islands anslutning till EFT A-konvention en och FINEFT A-överenskommelsen nu lett till positivt resultat, överenskommelsen med Island utgör ett ytterligare framsteg i förverkligandet av EFTA:s målsättning att gradvis frigöra handeln och ett konkret belägg för EFTA:s utåtvända karaktär och samarbetsvilja.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Island har länge varit välut­ vecklade. De kommer att stärkas ytterligare genom Islands inlemmande i frihandelssammanslutningen. Detta är värdefullt inte minst mot bakgrund av de mångåriga strävandena att skapa ett närmare ekonomiskt samarbete mellan de nordiska länderna.

Vid förhandlingarna har enighet nåtts om att Island från och med an- slutningsdagen skall medges EFT A-behandling för exporten av industri­ varor från Island till övriga medlemsstater och Finland. Vad beträffar im­ porten till Island skall emellertid vissa särbestämmelser gälla. Sålunda be­ höver Island inte omedelbart avveckla sina skyddstullar utan detta får ske under tiden fram till ingången av år 1980. Vidare skall Island få behålla importbegränsningar för vissa petroleumprodukter, som Island traditionellt brukar importera från Sovjetunionen. Avtalet följer i detta avseende samma regler som godtogs vid Finlands association till EFTA år 1961. Slutligen skall de isländska importrestriktionerna för konfektyrer, choklad, Öl och cement till en början få behållas orubbade. Detta har föranletts av att be­ rörda isländska näringsgrenar i inledningsskedet ansetts böra erhålla visst andrum. Jag anser att dessa undantag bör kunna godtas från svensk sida.

I samband med förhandlingarna har överenskommits att röstningsregler- na vid majoritetsbeslut i EFT A-konventionen och FINEFTA-överenskom- melsen skall ändras vid Islands anslutning. Hädanefter krävs minst fem ja­ röster för att majoritetsbeslut skall kunna fattas.

Det isländska näringslivet är förhållandevis svagt differentierat. Traditio­ nellt utgör fisket och jordbruket de viktigaste näringsgrenarna. De berörs i liten utsträckning av samarbetet inom frihandelssammanslutningen. Det är därför värdefullt att den överenskommelse, som träffats om de skandi­ naviska ländernas export av frysta fiskfiléer till Storbritannien, har kunnat utsträckas att gälla även Island. Därutöver är det angeläget att Sverige lik­ som övriga nordiska länder medverkar till att de isländska önskemålen om ökade exportmöjligheter till de nordiska länderna av fårkött tillgodoses. För att landet skall kunna dra full fördel av tullfriheten för industrivaror inom EFTA fordras att Islands näringsliv breddas och nya industrier skapas. Mot denna bakgrund är det naturligt att genom en gemensam nordisk industria- liseringsfond lämna stöd åt Island i detta avseende.

Frågan om Islands anslutning till EFT A-konvention en och FINEFT A-

2 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 11

8

överenskommelsen bör underställas riksdagen för godkännande. Detsamma

gäller överenskommelsen mellan Sverige och Island om import av fårkött

till Sverige och avtalet om en nordisk industrialiseringsfond till förmån för

Island. Frågan om anslag till fonden torde få tas upp i samband med till-

läggsstat II för innevarande budgetår.

Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskom­

melsen innebär för Sveriges del att tullarna vid import av industrivaror

från Island skall avvecklas. Något särskilt beslut av riksdagen torde inte

behövas i anledning härav, utan erforderliga föreskrifter kan —- om riks­

dagen godkänner Islands anslutning — meddelas med stöd av det bemyn­

digande som lämnats Kungl. Maj :t vid 1960 års riksdag. Motsvarande gäl­

ler även i fråga om de införselavgifter som uttas för varor, vilka faller inom

jordbruks- och fiskeregleringens områden, men som enligt EFTA-konven-

tionen och FINEFT A-överenskommelsen behandlas som industrivaror.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före­

slår riksdagen att

1) godkänna beslutet om Islands anslutning till EFTA-

konventionen och FINEFT A-överenskommelsen enligt den

till statsrådsprotokollet i detta ärende fogade bilaga 1;

2) godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Is­

land rörande import av fårkött till Sverige enligt den till

statsrådsprotokollet i detta ärende fogade bilaga 3;

3) godkänna avtalet om en industrialiseringsfond till för­

mån för Island enligt den till statsrådsprotokollet i detta

ärende fogade bilaga 4;

4) bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna sådana mindre

ändringar i beslutet under 1, överenskommelsen under 2

och avtalet under 3, vilka kan komma att vidtas senare.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr It år 1970

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 690764

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

9

BILAGOR 1—4

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

Bilaga 1

EUROPEAN FREE TRADE

ASSOCIATION

Decision of the Council No. 17 of 1969

Accession of Iceland

THE COUNCIL,

Having regard to the application för membership made by Iceland on

12tli November 1968,

Conscious of the importance of removing barriers to trade over as wide

an area as possible,

Desiring to facilitate the development and diversification of the economy

of Iceland,

Having regard to paragraph 1 of Artide 41 and to paragraph 6 of Artide

32 of the Convention,

Having regard to paragraph 1 of Artide 8 of the Agreement,

DECIDES:

I. Accession to the Convention

The accession of Iceland to the Convention estab-

lishing the European Free Trade Association (herein-

efter referred to as the Convention) is approved on

the following terms and conditions:

(Art. 3, para. 2(a))

1. In the case of Iceland sub-paragraph (a) of para­

graph 2 of Artide 3 of the Convention shall apply as

if it read:

“On and after each of the following dates, Iceland

shall not apply an import duty on any product åt a

level exceeding the rates specified against the dates,

and listed below the different basic duties:

Basic Duties

2 4

5

10

12

15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 75 80 90 100

Date of entry into

force of the Con­

vention in relation

to Iceland:

2 4 4

7

8

11

14

18 21

25 30 35 40 45 50 55 55 65

70

1st January 1974: 0 3 3

6

7

9

12

15

18 21

24 30 35 40 40 45 50 55

60

1st January 1975: 0 3 3

5

6

7

10 13 15

17 20 25 30 30 35 35 40 45

50

1st January 1976: 0 2 2

4

5

6

8

10

12 14 16 20 24 25 30 30 30 35

40

1st January 1977: 0 2 2

3

4

4

6

7

9 10 12

15

18 20 21

22 25 25

30

1st January 1978: 0 0 0

2

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16 18

20

1st January 1979: 0 0 0

2

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

(Art. 3, para.

2(b))

2. In the case of Iceland sub-paragraph (b) of para­

graph 2 of Artide 3 of the Convention shall apply as

if the date referred to in that sub-paragraph were

“1st January 1980”.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 ur 1970

11

(Översättning)

EUROPEISKA FRIHANDELS­

SAMMANSLUTNINGEN

Rådets beslut nr 17 1969

Islands anslutning

RÅDET, som beaktar Islands ansökan om medlemskap den 12 november 1968, som är medvetet om vikten av att undanröja handelshindren inom elt så stort område som möjligt,

som önskar underlätta en utveckling och differentiering av Islands eko­ nomi,

som beaktar moment 1 i artikel 41 och moment 6 i artikel 32 i EFTA- konventionen,

som beaktar moment 1 i artikel 8 i FINEFTA-överenskommelsen,

BESLUTAR:

I. Anslutning till konventionen

Islands anslutning till konventionen angående upp­ rättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

(i det följande kallad konventionen) godkännes på följande villkor:

(Art. 3

mom. 2 a))

1. Beträffande Island skall punkt a) i moment 2 i artikel 3 i konventionen anses ha följande lydelse: ”Från och med följande tidpunkter skall Island icke för någon vara tillämpa en importtull, som överstiger de procentsatser, som angivits vid respektive datum för de olika bastullarna härnedan.

Bastullar

2 4 5 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 75 80 90 100 %

Datum för konven tionens ikraftträ-

-

dande i förhållande till Island 2 4 4 7 8 11 14 18 21 25 30 35 40 45 50 55 55 65 70 O/

/O

1 januari 1974

0 3 3 6 7 9 12 15 18 21 24 30 35 40 40 45 50 55

60 0/O

1 januari 1975 0 3 3 5 6 7 10 13 15 17 20 25 30 30 35 35 40 45

50 %

1 januari 1976 0 2 2 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 25 30 30 30 35

40 %

1 januari 1977 0 2 2 3 4

4 6 7 9 10 12 15 18 20 21 22 25 25

30 %

1 januari 1978 0 0 0 2

2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 0/

/o

1 januari 1979 0 0 0 2

2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 0/ ’•

/o

(Art. 3 mom.

2 b))

2. Beträffande Island skall datum i punkt b) i mo­ ment 2 i artikel 3 i konventionen ersättas med ”den 1 januari 1980”.

12

3. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph

2 of Article 3 of the Convention, as made applicable

to Iceland by paragraphs 1 and 2 of this Decision,

Iceland may åt any time before 1st January 1975,

increase the existing import duty on a product not

then produced in Iceland in significant quantities, or

introduce a new import duty on a product, the pro-

duction of which started in Iceland after 1st January

1970, provided that the import duty so applied

(i) is necessary to help to promote the develop-

ment of a specific production;

(ii) is not on an ad valorem basis higher than

the normal level of import duties applied in the

most-favoured-nation tariff of Iceland åt that time

to similar products produced in Iceland.

(b) Iceland shall notify to the Council any duty

to be applied in accordance with paragraph 3 (a) of

this Decision not less than thirty days before its intro-

duction. If any Member State so requests, the Council

shall examine whether the conditions in that para­

graph are fulfilled.

(c) Iceland shall, before 1st January 1980, elimi-

nate new and increased import duties applied in ac­

cordance with paragraph 3 (a) of this Decision. Such

duties shall be reduced åt an even and progressive

rate. Iceland shall notify to the Council the programme

of reduction to be applied. The Council shall, åt the

request of any Member State, examine the programme

notified, and may decide to modify it.

(d) Åt the request of any Member State, the Council

may examine åt annual intervals the increase in ex­

ports from Iceland of any product to which a new or

increased duty in accordance with paragraph 3 (a) of

this Decision has been applied, and may in the light

of this examination decide that the duty so applied

shall be eliminated by a faster programme than a

programme established in accordance with paragraph

3 (c) of this Decision.

(Art. 3, para. 3)

4. in the case of Iceland paragraph 3 of Article 3

of the Convention shall apply as if the date referred

to in this paragraph were “1st January 1970”.

5. In the case of Iceland Article 6 of the Convention

shall apply as if

(Art.

6,

para. 3(a))

(a) the date referred to in sub-paragraph (a) of

paragraph 3 were “1st January 1972”;

(Art.

6,

para. 3(b)

)

(b) the date referred to in (ii) of sub-paragraph

(b) of paragraph 3 were “1st January 1975”; and

(Art.

6,

para. 3(c))

(c) the date referred to in sub-paragraph (c) of

paragraph 3 were “1st July 1970”.

6. In the case of Iceland Article 10 of the Con­

vention shall apply as if

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

13

(Art. 3 inom. 3)

(Art. 6 mom. 3 a))

(Art. 6 mom. 3 b))

(Art. 6 mom. 3 c))

3. a) Utan hinder av bestämmelserna i moment 2 i artikel 3 i konventionen, såsom de är tillämpliga på Island enligt moment 1 och 2 i detta beslut, må Island när som helst före den 1 januari 197o öka en existe­ rande importtull på en vara, som vid tillfället i fråga icke produceras i väsentliga kvantiteter i Island, eller införa en ny sådan tull på en vara, som börjat produ­ ceras i Island efter den 1 januari 1970, under förut­ sättning att den sålunda ökade eller införda import­ tullen

i) är nödvändig för att främja utvecklingen av viss produktion;

ii) icke överstiger den normala värdemässiga ni­ vån för isländska mest-gynnad-nationstullar, som vid ifrågavarande tidpunkt utgår på liknande varor, som produceras i Island.

b) Island skall underrätta rådet om tull, som avses tillämpad enligt moment 3 a) i detta beslut, senast 30 dagar innan tullen införes. Om medlemsstat gör fram­ ställning därom skall rådet undersöka huruvida de i nämnda moment angivna villkoren är uppfyllda.

c) Island skall före den 1 januari 1980 avskaffa nya och ökade importtullar, som tillämpas enligt mo­ ment 3 a) i detta beslut. Sådana tullar skall sänkas gradvis och i en jämn takt. Island skall underrätta rådet om det tidsschema för tullavvecklingen som skall tillämpas. Rådet skall på begäran av medlems­ stat undersöka tidsschemat och må besluta om änd­ ringar i detsamma.

d) På begäran av medlemsstat må rådet årligen undersöka ökningen av exporten från Island av vara för vilken nya eller ökade tullar tillämpas enligt mo­ ment 3 a) i detta beslut och må i ljuset av denna un­ dersökning besluta att den sålunda tillämpade tullen skall avvecklas enligt ett snabbare tidsschema än som fastställts enligt moment 3 c) i detta beslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

4. Beträffande Island skall datum i moment 3 i artikel 3 i konventionen ersättas med ”den 1 januari 1970”.

5. Beträffande Island skall artikel 6 tillampas en­ ligt följande

a) datum i punkt a) i moment 3 ersättes med ”den 1 januari 1972”,

b) datum i ii) i punkt b) i moment 3 ersättes med ”den 1 januari 1975”, och

c) datum i punkt c) i moment 3 ersättes med ”den 1 juli 1970”.

6. Beträffande Island skall artikel 10 i konventio­ nen tillämpas enligt följ ande

14

(Art. 10, para. 2)

(Art. 10, para. 3)

(Art. 10, para. 5)

(Art. 10, para. 5)

(Art. 10, para. 6)

(Art. 10, para. 7)

(Art. 10, para. 11 (b))

(Annex A, para. 2)

(Annex A, para. 4)

(Annex B, Rule 12 : 4)

(a) the date referred to in paragraph 2 were “31st

December 1974”;

(b) the date referred to in paragraph 3 were “1st

January 1975”;

(c) the words “On 1st July, 1960, Member States

shall..appearing åt the beginning of paragraph 5

read “On the date of the entry into force of the Con­

vention in relation to Iceland, Iceland shall...”;

(d) the calendar year appearing åt the end of para­

graph 5 read “1969”;

(e) the words “Member States shall ensure that the

quota to be established on 1st July, 1960,...” appear­

ing in the first sentence of paragraph 6 read “Iceland

shall ensure that the quota to be established åt the

date of the entry into force of the Convention in

relation to Iceland . . .”;

(f) the words “On 1st July, 1961, and on 1st July

in each succeeding year, Member States shall. ..”

appearing åt the beginning of paragraph 7 read “On

1st January, 1971, and on 1st January in each suc­

ceeding year, Iceland shall..and

(g) the calendar year mentioned in sub-paragraph

(b) of paragraph 11 were “1969”.

7. In the case of Iceland Annex A to the Convention

shall apply as if

(a) the dates referred to in paragraph 2 were “1st

January, 1970” and “31st December, 1974” respec-

tively and

(b) the date referred to in paragraph 4 were “1st

January, 1970”.

8. In the case of Iceland paragraph 4 of Rule 12 of

Annex B to the Convention shall apply as if it read:

“Drawback claimed or made use of in connection with

any exportation, before the date of the entry into

force of the Convention in relation to Iceland, of

goods from the territory of Iceland or from the terri-

tory of another Member State to Iceland, shall not

affect their eligibility for Area tariff treatment it'

they are after that date re-exported from the territory

of any other Member State.”.

IL Amendment of the Convention

9. The word “four” appearing in the third sentence

of paragraph 5 of Article 32 of the Convention shall

be amended to read “five”.

III. Accession to the Agreement

10. Iceland shall accede to the Agreement creating

an association between the Member States of the

European Free Trade Association and the Republic of

Finland (hereinafter referred to as the Agreement).

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

(Art. 10 mom. 2)

(Art. 10 mom. 3)

(Art. 10 mom. 5)

(Art. 10 mom. 5)

(Art. 10 mom. 6)

(Art. 10 mom. 7)

(Art. 10 mom. 11 b))

(Bilaga A mom. 2)

(Bilaga A mom. 4)

(Bilaga B regel 12: 4)

a) datum i moment 2 ersättes med ”den 31 decem­ ber 1974”,

b) datum i moment 3 ersättes med ”den 1 ianuari 1975”,

c) orden ”Den 1 juli 1960 skola medlemsstater­ na ...” i början av moment 5 ersättes med: ”Vid tid­ punkten för konventionens ikraftträdande i förhål­ lande till Island skall Island ...”,

d) kalenderåret i slutet av moment 5 er sättes med ”1969”,

e) orden ”skola medlemsstaterna tillse, att den kontingent som fastställes den 1 juli 1960 ...” i första meningen i moment 6 ersättes med: ”skall Island till­ se, att den kontingent, som fastställes vid tidpunkten för konventionens ikraftträdande i förhållande till Island ...”,

f) orden ”Den första juli 1961 och den 1 juli varje påföljande år skola medlemsstaterna ...” i början av moment 7 ersättes med: ”Den 1 januari 1971 och den 1 januari varje påföljande år skall Island . . .”, och

g) kalenderåret i punkt b) i moment 11 ersättes med ”1969”.

7. Beträffande Island skall bilaga A till konventio­ nen tillämpas enligt följande

a) datum i moment 2 ersättes med ”den 1 januari 1970” respektive ”den 31 december 1974”, och

b) datum i moment 4 ersättes med ”den 1 ianuari 1970”.

8. Beträffande Island skall moment 4 i regel 12 i bilaga B till konventionen ha följande lydelse: ”Tull- restitution, som begärts eller utnyttjats i samband med export av varor från Island eller från en annan medlemsstats område till Island före tidpunkten för konventionens ikraftträdande i förhållande till Island, skall icke inverka på områdesbehandlingen i tullhän­ seende, om varorna efter detta datum reexporteras från annan medlemsstats område.”.

Kungl. Maj.ts proposition nr 11 år 1970

15

II. Ändring av konventionen

9. Ordet ”fyra” i tredje meningen i moment 5 i artikel 32 i konventionen skall ändras till ”fem”.

III. Anslutning till överenskommelsen

10. Island skall ansluta sig till överenskommelsen angående bildandet av en association mellan med­ lemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutning­ en samt Republiken Finland (i det följande kallad överenskommelsen).

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

IV. Instrument of accession

11. The instrument of accession to be deposited by

Iceland with the Government of Sweden shall express

its accession to

the Convention establishing the European Free

Trade Association and the Liechtenstein Protocol,

and to

the Agreement creating an association between

the Member States of the European Free Trade

Association and the Republic of Finland and the

Liechtenstein Protocol

subject to the terms and conditions set o ut in this

Decision.

V. Entry into force of the Convention and the Agree­

ment

12. The Convention and the Agreement shall enter

into force in relation to Iceland

on 1st March 1970, or

thirty days after the entry into force of this

Decision, or

thirty days after Iceland has deposited its instru­

ment of accession,

whichever date is the latest.

VI. Entry into force of this Decision

13. This Decision shall enter into force when all

Member States have either accepted it without reser­

vation or notified the Secretary-General that their

affirmative vote has been approved in conformity

with their constitutional requirements.

14. The amendment of the Convention provided

for by paragraph 9 of this Decision shall, however,

enter into force only if the Convention enters into

force in relation to Iceland.

VII. Notification and deposit of this Decision

15. The Secretary-General shall deposit the text of

this Decision with the Government of Sweden and

notify this Decision to the Government of Iceland.

Kungl. Maj:ts proposition nr It år 1970

17

IV. Anslutningsinstrument

11. Det anslutningsinstrument, som av Island skall deponeras hos Sveriges regering, skall ge uttryck för dess anslutning till konventionen angående upprättandet av Euro­ peiska frihandelssammanslutningen och protokollet rörande Liechtenstein samt till överenskommelsen angående bildandet av en as­ sociation mellan medlemsstaterna i Europeiska fri­ handelssammanslutningen samt Republiken Fin­ land och protokollet rörande Liechtenstein med förbehåll för de villkor som fastställts i detta beslut.

V. Konventionens och överenskommelsens ikraftträ­ dande

12. Konventionen och överenskommelsen skall trä­ da i kraft i förhållande till Island vid den senaste av följande tidpunkter: den 1 mars 1970, eller 30 dagar efter detta besluts ikraftträdande, eller 30 dagar efter det att Island har deponerat sitt anslutningsinstrument.

VI. Beslutets ikraftträdande

13. Detta beslut skall träda i kraft när alla med­ lemsstater antingen godkänt det utan reservation eller meddelat generalsekreteraren att deras jaröst god­ känts i enlighet med deras konstitutionella föreskrif­ ter. 14. Den ändring av konventionen, som avses i mo­ ment 9 i detta beslut, skall dock träda i kraft endast om konventionen träder i kraft i förhållande till Is­ land.

VII. Notifikation samt deponering av detta beslut

15. Generalsekreteraren skall deponera texten till detta beslut hos Sveriges regering samt underrätta Islands regering om beslutet.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

FINLAND—EFTA

ASSOCIATION

Decision of the Joint Council No. 10 of 1969

Amendment of paragraph

7

of Article 6 of the Agreement

THE JOINT COUNCIL,

Taking note of Decision of the Council No. 17 of 1969 approving the

accession of Iceland to the Convention and to the Agreement and setting

out the terms and conditions of this accession,

Having regard to paragraph 5 of Article 6 of the Agreement,

DECIDES:

The word “four” appearing in the second sentence of paragraph 7 of

Article 6 of the Agreement shall be amended to read “five”.

RECOGNIZES:

That in the same sentence the words “Notwithstanding the provisions

of paragraph 4 of this Article,” are consequently inoperative for the time

being.

FURTHER DECIDES:

This Decision shall enter into force on the date on which the Agreement

enters into force in relation to Iceland.

The Secretary-General of the European Free Trade Association shall

deposit the text of this Decision with the Government of Sweden and notify

this Decision to the Government of Iceland.

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 år 1970

19

FINLAND—EFTA-ASSOCIATIONEN

Gemensamma Rådets beslut nr 10 1969

Ändring i moment 7 i artikel 6 i F1NEFTA-överenskommelsen

GEMENSAMMA RÅDET, som noterar rådets beslut nr 17 1969, i vilket Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen godkännes och vill­ koren för denna anslutning fastslås,

som beaktar moment 5 i artikel 6 i FINEFTA-överenskommelsen,

BESLUTAR:

Ordet ”fyra” i andra meningen i moment 7 i artikel 6 i FINEFTA-över­ enskommelsen skall ändras till ”fem”.

ERKÄNNER:

Orden ”Utan hinder av bestämmelserna i moment 4 i denna artikel” i samma mening är således ej tillämpliga för närvarande.

BESLUTAR VIDARE:

Detta beslut skall träda i kraft samma dag som FINEFTA-överenskom­ melsen träder i kraft i förhållande till Island.

Europeiska frihandelssammanslutningens generalsekreterare skall depo­ nera texten till detta beslut hos Sveriges regering och underrätta Islands regering om beslutet.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

Bilaga 2

Vissa tolkningsregler, om vilka enighet nåtts vid förhandlingarna om Islands anslutning

till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

och till överenskommelsen angående bildandet av en association mellan medlemsstaterna

i Europeiska frihandelssammanslutningen samt Republiken Finland.

1. När orden ”konventionen” och ”överenskommelsen” användes i sam­

band med Islands anslutning, inbegriper de alla ändringar som gjorts samt

tolkningar och överenskommelser varom enighet nåtts före den 1 januari

1970.

2. Beträffande artikel 5 i konventionen:

Med hänsyn till de isländska fiskaltullarnas omfattning och Islands öns­

kan att utveckla exportindustrier och avsikt att bevilja tullrestitution för

det icke protektionistiska elementet i fiskaltullarna samtidigt som EFTA-

behandling begäres, förutsättes det, att om en medlemsstat anser att Is­

lands beviljande av tullrestitution av det icke protektionistiska elementet i

fiskaltullarna orsakar snedvridning av handeln, den isländska regeringen

är beredd att deltaga i samråd för att komma till rätta med situationen. Om

överenskommelse icke kan nås, skall rådet underrättas i syfte att finna eu

lösning.

3. Beträffande artikel 8 i konventionen:

Det konstateras att export av fiskeriprodukter från Island är belagd med

avgifter i syfte att finansiera olika fonder och kostnader uteslutande till för­

mån för denna näring och att rådet skall överväga denna fråga om så be­

gäres av medlemsstat.

4. Beträffande artikel 10 i konventionen:

a) Denna artikel skall icke tillämpas beträffande import till Island av

följande varor från övriga medlemsstaters område:

i) BN 27.09

ur BN 27.10

ur BN 27.10

ur BN 27.10

ur BN 27.10

Råolja, erhållen ur petroleum eller ur bitumi-

nösa mineral

Delvis raffinerad petroleum, toppad råolja in­

begripen

Motorbensin, med undantag av flygbensin

Brännoljor erhållna genom destillation

Restprodukter utgörande brännoljor.

Kvantitativa restriktioner på dessa varor skall, med beaktande av en

normal utveckling av handeln, tillämpas på sådant sätt att leverantörer

i medlemsstaterna beredes tillfälle att på skäliga och lika villkor konkur­

rera med andra leverantörer om en rimlig andel av den isländska mark­

naden för dessa varor.

ii) BN 96.01 och Kvastar, borstar och viskor, med undantag av

ur BN 96.02

maskinborstar, inålningsrullar, moppar, av-

torkare och dylikt av gummi, filt eller dylikt

mjukt material, konstnärspenslar och tand-

borstar

med hänsyn till att sådana kvastar och borstar tillverkas av blind arbets­

kraft i Island.

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

b) Det förulsättes att beträffande:

ur BN 17.04 ur BN 17.04

ur BN 18.06

BN 22.03 BN 25.23

Sötad lakrits och lakritsberedningar Sockerkonfektyrer, icke innehållande kakao, med undantag av följande: sötad lakrits och lakritsberedningar, pasta av malen mandel och socker eller marsipan i block om 10 kg eller däröver Choklad och chokladvaror samt andra födo­ ämnen innehållande kakao med undantag av pasta av malen mandel och socker eller marsi­ pan i block om 10 kg eller däröver Maltdrycker Portlandcement, aluminatcement, slaggce­ ment och liknande hydraulisk cement, även färgad eller i form av klinker

globalkonlingenter ej skall upprättas av Island förrän den 1 januari 1972. Därefter skall kvantitativa importrestriktioner för dessa varor avvecklas snabbare och vara avskaffade senast den 31 december 1974.

5. Beträffande artikel 11 i konventionen: Det konstateras att det exportlicenssystem som tillämpas av Island en­ ligt förordning nr 30 den 27 maj 1960 icke innebär begränsning av eller förbud mot isländsk export till medlemsstater.

6. Det förutsättes

a) att de tolkningsregler, om vilka enighet nåtts vid förhandlingarna om upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

och överenskommelsen angående exporten av frysta fiskfiléer till Storbritan­ nien, jämte bilaga, vilka bifogas i kopia1,

skall tillämpas mellan de nuvarande medlemsstaterna och Island, samt

b) att de tolkningsregler, om vilka enighet nåtts vid förhandlingarna om överenskommelsen angående bildandet av en association mellan medlems­ staterna i Europeiska frihandelssammanslutningen samt Republiken Fin­ land, vilka bifogas i kopia1,

skall tillämpas mellan de nuvarande parterna i överenskommelsen och Is­ land.

1 ej bifogad här

22

Kungl. Maj. ts proposition nr 11 år 1970

Bilaga 3

Överenskommelse mellan Sverige och Island rörande import av fårkött till Sverige

Sveriges och Islands regeringar har i anslutning till förhandlingarna om

Islands tillträde till konventionen om Europeiska frihandelssammanslut­

ningen (EFTA) träffat följande överenskommelse.

Artikel 1

Sverige skall årligen öppna en kontingent utan införselavgift för import

av färskt, kylt eller fryst får- och lammkött (stat. nr. 02.01.701—704).

Artikel 2

Kontingenten skall stå öppen för import från EFTA-länderna. Fördel­

ningen av importen mellan dessa skall ske med beaktande av tidigare leve­

ranserna till Sverige av varorna i fråga under en representativ period.

Artikel 3

Kontingenten skall uppgå till 500 ton och kunna utnyttjas under perioden

1 februari—30 juni varje år.

Artikel

4

Om marknadsförhållandena i Sverige för dessa varor skulle förändras

på ett mera påtagligt sätt skall Sverige välvilligt pröva frågan om en ut­

vidgning av denna kontingent.

Under förutsättning av att Island uppnår anslutning till EFTA-konven-

tionen träder denna överenskommelse i kraft så snart den ratificerats av

båda parter.

Som skedde i Reykjavik i två exemplar, på svenska och isländska språ­

ken, vilka båda texter äger lika vitsord, den 22 december 1969.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 år 1970

23

Bilaga

4

Aftale om en Nordisk Industrialiseringsfond for Island

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer har besluttet

i förbindelse med Islands indtrseden som medlem af Den europseiske Fri-

handelssainmenslutning (EFTA) åt oprette en nordisk industrialiserings-

fond för Island og er blevet enige om fölgende:

1. Formål

Fondens formål er åt fremme Islands tekniske og industrielle udvikling

i förbindelse med Islands medlemskab af EFTA og lette industriens tilpas-

ning dertil. Fonden skal fremme udviklingen af Islands eksportindustri og

lsegge vsegt på et foröget industrielt og kommercielt samarbejde mellem

Island og de andre nordiske lande. Endvidere skal den anvendes til åt stvr-

ke den isländske hjemmemarkedsindustris konkurrenceevne.

2. Grundkapital

Fondens grundkapital skal svare til 14 millioner U.S. dollars. De nor­

diske lande skal yde fölgende andele af grundkapitalen:

U.S. dollar

millioner

Danmark ................................................................ 2,7

Finland ................................................................. 2,7

Island ...................................................................... 0,5

Norge ...................................................................... 2,7

Sverige .................................................................... 5,4

Kapitalen stilles rentefrit til rådighed med lige store årlige belöb i en 4-

års periode begyndende fra af talens ikrafttrsedelsesdato.

Fonden indkrsever belöbene fra de nordiske stater, efterhånden som dens

virksomhed gör det nödvendigt i overensstemmelse med den ovennsevnte

fordeling.

Fra det 10. år skal fonden efter bestyrelsens nsermere beslutning succes­

sivt i de meste 15 år og i overensstemmelse med den ovennsevnte fordeling

Liden rente tilbagebetale til Danmark, Finland, Norge og Sverige belöb sva-

rende til de af landene indbetalte bidrag. Bidragene skal vsere fuldt tilbage-

betalt ved udgangen af det 25. år efter fondens oprettelse.

Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges ansvar for fondens forpligtelser

er begrsenset til deres til enhver tid vserende andel af grundkapitalen. Island

lisefter ligeledes for fondens forpligtelser med sin andel af grundkapitalen

og er herudover eneansvarlig for de forpligtelser ud over grundkapitalen,

som eventuelt kan opstå i förbindelse med garantier ifölge paragraf 4.

Når Danmark, Finland, Norge og Sverige ifölge ovennsevnte tilbagebeta-

ling ikke lsengere har andel i fondens grundkapital, udlöber aftalen, hvor-

efter fonden ejes og administreres af den isländske stat.

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 11 år 1970

3. Kursbestemmelser

Fondens regningsenhed skal vsere lig en U.S. dollar. Alle udlån fra fon­

den skal baseres på denne enhed.

4. Virksomhed

Fonden arbejder for sit formål ved åt:

a) yde lån til bestemte projekter, enten alene eller i samarbejde med

andre parter;

b) garantere lån, som er givet af andre parter.

Fondens lånebevillinger finansieres gennem brug af grundkapitalen og

fondens indi a1 g Ler og skal baseres på anerkendte bankmsessige og ekono­

mi ske principper. Dens mål skal vsere åt sikre en naturlig forrentning af

grundkapitalen og undgå unödvendig risiko.

I sserlige tilfselde kan ydes lån på lempelige vilkår eller tilskud til f. eks.

teknisk bistånd, forskning eller markedsundersögelser. Sådanne lån og til­

skud må tilsammen ikke overstige 10 % af grundkapitalen.

Lån, tilskud eller garantier kan ydes til virksomheder i privat eller of­

fentlig eje og finansieringsinstitutioner, som bär samme formål som fonden.

Fonden skal arbejde naert sammen med isländske låneinslitutioner, som

yder lån til industri.

5. Bestyrelse

Fonden skal liave en bestyrelse, en administrerende direktör og eu direk­

tion. Fondens bestyrelse skal bestå af fem reprsesentanter, en for hvert af de

deltagende lande. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en stedfortrseder. Be­

styrelsen vselger sin formand for et år ad gängen. Hvert bestyrelsesmedlem

har en stemme. Til åt trseffe beslutning krseves der et flertal af stemmer,

som skal inkludere det isländske medlems stemme.

Bestyrelsen trseffer beslutning i fondens anliggender. Bestyrelsen kan, i

det omfång den anser det for hensigtsmsessigt, bemyndige direktionen til

åt trseffe beslutninger vedrörende fondens virksomhed.

Direktionen består af fondens administrerende direktör og fem reprse­

sentanter for det isländske bankvsesen.

Den administrerende direktör er ansvarig- for anssettelse af personale og

for den daglige drift.

Fondens hjemsted er Reykjavik. Sedlabanki Islands yder fonden de nöd-

vendige ekspeditionsmsessige og administrative faciliteter.

6. Likvidation

Hvis der indtrseffer omstsendigheder, som vsesentligt forrykker forudsset-

ningerne for denne aftale, skal de nordiske regeringer rådföre sig med hver-

andre om fondens fortsatte virksomhed. Hvis beslutning om fondens likvi­

dation traeffes, skal regeringerne efter förslag fra bestyrelsen trseffe be­

slutning om regulering af de finansielle forpligtelser i henhold til aftalen.

7.

Ikrafttrseden

Aftalen trseder i kraft samtidig med Islands medlemskab af Den euro-

pseiske Frihandelssammenslutning (EFTA), dog tidligst når de nordiske

lande har deponeret deres respektive ratifikationsinstrumenter hos Islands

Kungl. Maj.ts proposition nr 11 år 1970

25

Til bekrseftelse heraf har de undertegnede befuldmsegtigede reprsesentan- ter undertegnet denne overenskomst i Reykjavik den 12. december 1969 i et eksemplar på dansk. Partene vil snarest ved noteveksling enes om en finsk, isländsk, norsk og svensk tekst som skal have samma gyldighed, som den danske tekst.

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 690764