Prop. 1970:131

('med förslag till ändring i kommunala vallagen (1930:253)',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1970

1

Nr 131

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändring i

kommunala vallagen (1930:253) ; given Stockholms slott den 24 april 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till lag om ändring i kommunala vallagen (1930:253).

GUSTAF ADOLF

Lennart Gei jer

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa justeringar i reglerna om utseende av supp­ leanter för fullmäktige i kommuner och församlingar i syfte att ge ökade garantier för att antalet suppleanter för parti kommer att uppgå till minst hälften av det antal fullmäktige i kommunen eller församlingen som partiet fått.

De föreslagna ändringarna är avsedda att gälla fr. o. m. höstens val. 1

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 131

2

Kungl. Majris proposition nr 131 år 1970

Förslag

till

Lag

om ändring i kommunala vallagen (1930:253)

Härigenom förordnas i fråga om kommunala vallagen (1930: 253)1,

dels att 47 a, 48 och 53 a § § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 48 a §, av nedan angivna

lydelse.

(Nuvarande lydelse)

47

Sedan val av fullmäktige

avslutats för kommun eller försam­

ling, där suppleanter för fullmäktige

skola finnas, skola suppleanter utses

sålunda, att för varje fullmäktige

inom det parti för vilket han blivit

vald, företagas sammanräkningar till

det antal som motsvarar hälften av

det antal platser partiet erhållit. Ut­

gör hälften av nämnda antal ett bru­

tet tal, företagas i stället så många

sammanräkningar som motsvara

närmast högre hela tal. Har fullmäk­

tig fått sig tillerkänd plats från flera

partier, anses han vald för det parti,

från vilket plats först tilldelades ho­

nom.

Bestämmelserna i 47 § andra och

tredje styckena skola äga motsva­

rande tillämpning i fråga om utseen­

de av suppleant för fullmäktig.

(Föreslagen lydelse)

§•

Utses någon för samma tid i två

eller flera valkretsar till landstings­

man eller fullmäktig, skall på ho­

nom ankomma att bestämma, i vil­

ken valkrets han skall anses vald.

Det åligger honom att om sitt beslut

göra skyndsam anmälan hos länssty­

relsen.

Då anmälan inkommit, skall den

valde anses hava avgått som lands­

tingsman eller fullmäktig i valkrets,

i vilken han ej önskat mottaga upp­

draget. Efterträdare för honom i så­

dan valkrets inkallas eller utses i den

ordning, som gäller vid landstings­

mans eller fullmäktigs avgång. Där­

vid skall dock 52 § 2 mom. tillämpas

även i fråga om kommun eller för­

samling, där suppleanter för full­

mäktige skola finnas.

48 §.

1 in o m. Utses någon för samma Sedan val av fullmäktige av­

tid i två eller flera valkretsar till slutats för kommun eller församling, 1

1 Lagen omtryckt 1969: 824.

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1970

3

(Nuvarande lydelse)

landstingsman eller fullmäktig, skall på honom ankomma att bestämma, i vilken valkrets han skall anses vald. Det åligger honom att om sitt beslut göra skyndsam anmälan hos länsstyrelsen.

Då anmälan inkommit, skall den valde anses hava avgått som lands­ tingsman eller fullmäktig i valkrets, i vilken han ej önskat mottaga upp­ draget. Efterträdare för honom i sådan valkrets inkallas eller utses i den ordning, som gäller vid lands­ tingsmans eller fullmäktigs avgång.

2 mom. Hava vid valet landstingsmän eller fullmäktige icke bli­ vit till föreskrivet antal utsedda, anställes ofördröjligen nytt val för ut­ seende av det felande antalet. Vid val av landstingsmän och vid val av fullmäktige i kommun eller försam­ ling, där suppleanter skola finnas, utses i det nya valet jämväl supp­ leanter. Äro landstingsmän eller full­ mäktige men ej suppleanter valda till erforderligt antal, skall vid valet bero.

(Föreslagen lydelse)

där suppleanter för fullmäktige sko­ la finnas, samt i förekommande fall efterträdare utsetts enligt 4-7 a §, skola suppleanter utses sålunda, att för varje fullmäktig inom det parti för vilket han blivit vald företagas sammanräkningar till del antal som motsvarar hälften av det antal plat­ ser pariet erhållit. Utgör hälften av nämnda antal ett brutet tal, företa­ gas i stället så många sammanräk­ ningar som motsvara närmast högre hela tal. Har fullmäktig fått sig till­ erkänd plats från flera partier, anses han vald för det parti, från vilket plats först tilldelades honom.

Bestämmelserna i 47 § andra och tredje styckena skola äga motsva­ rande tillämpning i fråga om utse­ ende av suppleant för fullmäktig. Därvid skall även namn å den, som utsetts till fullmäktig i annan val­ krets, anses som obefintligt.

Har någon vid tillämpning av förs­ ta stycket utsetts till suppleant i två eller flera valkretsar, skola samman­ räkningarna för utseende av supp­ leanter fortsätta i dessa valkretsar. Därvid skall för varje fullmäktig, för vilken suppleanten blivit vald, företagas, om suppleanten utsetts i två valkretsar, ytterligare en sam­ manräkning, om suppleanten utsetts i tre valkretsar, ytterligare två sam­ manräkningar, och så vidare efter samma grund.

48 a §.

Hava vid valet landstingsmän el­ ler fullmäktige icke blivit till före­ skrivet antal utsedda, anställes oför­ dröjligen nytt val för utseende av det felande antalet. Vid val av lands-

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1970

(Nuvarande lydelse)

53

Hava samtliga suppleanter för

landstingsman eller för fullmäktig

inkallats till ordinarie befattning el­

ler eljest avgått som suppleanter,

skall på anmälan av landstingets för­

valtningsutskott eller kommunens

eller församlingens fullmäktige ny

sammanräkning företagas för utse­

ende av ytterligare en suppleant. För

sammanräkningen, som skall verk­

ställas vid offentlig förrättning och

påbörjas så snart omständigheterna

medgiva det, skola, i fråga om supp­

leant för landstingsman 47 § och i

fråga om suppleant för fullmäktig

47 a § äga motsvarande tillämpning.

Finnes icke någon, som kan utses

till suppleant, skall därvid bero.

Efter sammanräkningens avslu­

tande skola valsedlarna åter inläg­

gas under försegling, varjämte de i

51 § föreskrivna åtgärderna skola

vidtagas.

(Föreslagen lydelse)

tingsmän och vid val av fullmäkti­

ge i kommun eller församling, där

suppleanter skola finnas, utses i det

nya valet jämväl suppleanter. Äro

landstingsmän eller fullmäktige men

ej suppleanter valda till erforderligt

antal, skall vid valet bero.

§•

1

m o in. Hava samtliga supp­

leanter för landstingsman inkallats

till ordinarie befattning eller eljest

avgått som suppleanter, skall på an­

mälan av landstingets förvaltnings­

utskott ny sammanräkning företa­

gas för utseende av ytterligare en

suppleant. För sammanräkningen,

som skall verkställas vid offentlig

förrättning och påbörjas så snart

omständigheterna medgiva det, skall

47 § äga motsvarande tillämpning.

Finnes icke någon, som kan utses

till suppleant, skall därvid bero.

2 mom. Har suppleant för full­

mäktig inkallats till ordinarie be­

fattning eller eljest avgått som supp­

leant, skall på anmälan av kommu­

nens eller församlingens fullmäkti­

ge ny sammanräkning företagas för

utseende av ytterligare en suppleant.

För sammanräkningen, som skall

verkställas vid offentlig förrättning

och påbörjas så snart omständighe­

terna medgiva det, skola 45 § första

och andra styckena äga motsvarande

tillämpning. Finnes icke någon, som

kan utses till suppleant, skall därvid

bero.

3 mom. Sedan sammanräkning

som avses i 1 eller 2 mom. avslutats,

skola valsedlarna åter inläggas un­

der försegling, varjämte de i 51 §

föreskrivna åtgärderna skola vidta­

gas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1970

5

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Före den 1

januari 1971 skall de nya bestämmelserna dock tillämpas endast i fråga

om val för tid efter utgången av år 1970 eller, såvitt gäller kommunfullmäk­

tige i Stockholm, för tid från och med den 15 oktober 1970.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1970

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 24 april

1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Lundkvist, Geijer, Odiinoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling,

Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändrade regler

om utseende av suppleant för fullmäktig i kommun och församling och

anför.

Genom beslut vid 1969 års riksdag (prop. 1969: 129, KU 44, 45 och 49,

rskr 405—407) infördes möjlighet för kommun, församling och kyrklig sam­

fällighet att besluta att suppleanter skall finnas för fullmäktige. Reglerna

om hur suppleanterna skall utses togs in i kommunala vallagen (1930: 253)

(KVL) genom beslut vid samma riksdag (prop. 1969: 148, KU 50, rskr, 411,

SFS 824). Enligt övergångsbestämmelserna skall suppleanter kunna utses

första gången på grund av 1970 års fullmäktigval.

Reglerna om suppleanter i kommuner m. in. utgör en nykonstruktion.

Vid tillkomsten av reglerna var ett av syftena att skapa ett system med

gruppsuppleanter och därigenom hålla antalet suppleanter inom en förhål­

landevis begränsad ram. Samtidigt innebär reglerna att suppleant, som

skall tjänstgöra i fullmäktigs ställe, skall hämtas inte bara från samma

parti som fullmäktigen utan även från samma valkrets och samma listtyp

som denne. Detta i förening med att förhållandena varierar starkt såväl i

fråga om antalet listtyper för varje parti som i fråga om antalet valkretsar

i varje kommun medför att det nya suppleantsystemet kan ge skiftande

resultat i skilda kommuner. Härom är i och för sig inte mycket att säga.

Redan vid tillkomsten av reglerna stod det klart att det kunde finnas skäl

att ompröva det nya systemet sedan erfarenhet vunnits av dess praktiska

tillämpning, och chefen för civildepartementet har nyligen bemyndigats att

tillkalla sakkunniga med uppgift bl. a. att göra en sådan omprövning. Emel­

lertid har det redan vid det nu pågående förberedelsearbetet inför höstens

val visat sig att ett par smärre tekniska justeringar behövs i de nya reglerna

för att dessa inte skall kunna medföra resultat som inte har varit avsedda.

Jag anser att dessa justeringar bör företas redan nu, så att de kan tillämpas vid höstens val.

De nya bestämmelserna om utseende av suppleanter i kommuner in. in. bygger delvis på de regler som har gällt redan förut i fråga om val av supp­ leanter för landstingsmän. Enligt dessa regler (47 § KVL) skall för varje landstingsman i samband med valet utses lika många suppleanter som par­ tiet erhållit platser i valkretsen, dock minst två. Till suppleanter utses i första hand de personer som på valsedlarna särskilt angetts som supplean­ ter för den som valts till landstingsman och i andra hand de kandidater på valsedeln som inte blivit invalda i landstinget. Utses någon till landstings­ man i mer än en valkrets, ankommer det på honom att bestämma i vilken valkrets han skall anses vald (48 § 1 mom.). När anmälan härom kommit in skall det anses som om han avgått som landstingsman i valkrets, där han inte önskat motta uppdraget. Efterträdare skall då kallas in i den ordning som gäller vid landstingsmans avgång. Reglerna härom (52 § 1 mom.) inne­ bär att till landstingsman kallas in den suppleant som står i tur att inträda enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen. Om samtliga supp­ leanter har kallats in till tjänstgöring eller eljest bär avgått som supplean­ ter, skall länsstyrelsen företa ny sammanräkning för att utse ytterligare eu suppleant (53a§).

Som jag redan har antytt har de nu återgivna reglerna i stor utsträckning gjorts tillämpliga i fråga om utseende av suppleanter för fullmäktige i kom­ muner m. m. De avvikelser som har gjorts betingas huvudsakligen av ön­ skemålet att begränsa antalet suppleanter i fullmäktigeförsamlingarna. Så­ lunda är det inte tillåtet att ta upp särskilda suppleantnamn på valsedeln utan endast s. k. ospaltad valsedel får användas, vilket betyder att supple­ anterna utses bland dem som kandiderat vid fullmäktigevalet (24 § KVL

och 5 § lagen 1969: 825 om de allmänna valen den 20 september 1970). Vi­ dare skall antalet sammanräkningar för utseende av suppleanter för varje fullmäktig uppgå bara till hälften av antalet fullmäktigeplatser som partiet har erövrat i valkretsen (47 a § KVL).

När ett parti använder samma valsedel i flera valkretsar kan en s. k. dubbelvalssituation uppstå. Som redan nämnts avvecklas denna situation genom att den dubbelvalde får bestämma i vilken valkrets han skall ta plats. I övriga valkretsar intas hans plats av den suppleant som står närmast i tur. Detta system innebär inte några praktiska olägenheter vid landstingsmanna- val bl. a. därför att det är förhållandevis sällsynt att partierna använder sig av samma valsedel i flera valkretsar och att ett relativt stort antal supp­ leanter utses för varje landstingsman.

Vid kommunfullmäktigval är däremot läget ett annat. Sedan länge är det vanligt att partierna använder samma valsedelstyp inom en kommun även när denna är indelad i valkretsar. Av de uppgifter som hittills är kända om nomineringarna till höstens kommunalval framgår att detta system kommer

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1970

7

8

att tillämpas i stor omfattning även i år. Det är därför att räkna med att

samma personer i stor utsträckning kommer att utses till fullmäktige i

flera valkretsar. När de sålunda uppkomna dubbelvalssituationerna skall

avvecklas kan det inträffa att de från början utsedda suppleanterna

vilka i regel även de kan antas komma att vara utsedda för flera valkretsar

— inte räcker till. Detta avhjälps visserligen genom att ytterligare supple­

anter skall utses, så att samtliga fullmäktigeplatser kan besättas. När samt­

liga suppleanter kallats in till ordinarie fullmäktige, skall emellertid endast

ytterligare en suppleant utses. Resultatet kan alltså bli att parti — även om

det erövrat flera fullmäktigeplatser — får endast en suppleant och att denne

dessutom blir gemensam för flera valkretsar. Samma resultat kan uppstå,

om suppleanterna kallas in till ordinarie fullmäktige eller eljest avgår som

suppleanter under pågående valperiod.

De justeringar som bör göras i valreglerna med anledning härav bör syfta

till att antalet suppleanter för varje parti kommer att uppgå till minst

hälften av antalet fullmäktige för partiet. För detta ändamål är det lämp­

ligt att gå över till en ordning där samtliga fullmäktigeplatser besätts med

ordinarie innehavare innan sammanräkningarna för utseende av supple­

anter vidtar. Detta betyder att uppkomna dubbelvalssituationer avvecklas

före suppleantvalet och att följaktligen mandat, som blir ledigt på grund

av dubbelval, inte besätts genom inkallande av suppleant. I stället tillämpas

den ordning som hittills gällt för avveckling av dubbelvalssituationer vid

val till de primärkommunala församlingarna, nämligen att efterträdaren

går in på den lediga platsen (52 § 2 mom. KVL).

Sedan samtliga ordinarie fullmäktigemandat sålunda blivit besatta kan

sammanräkningarna för utseende av suppleanter genomföras i huvudsak

enligt gällande regler. Dock bör i de fall då samma person utses till supple­

ant i flera valkretsar ytterligare sammanräkningar äga rum i valkretsarna,

så att antalet suppleanter från varje listtyp kommer att uppgå till minst

hälften av antalet fullmäktige som partiet erhållit i valkretsen. Antalet

ytterligare sammanräkningar bör därför bestämmas så, att det för varje

fullmäktig, för vilken suppleanten blivit vald, motsvarar antalet »vakanser»

som uppkommit genom att suppleanten utsetts i mer än en valkrets, dvs. för

varje fullmäktig en ytterligare sammanräkning i varje valkrets, om supp­

leanten utsetts i två valkretsar, två ytterligare sammanräkningar i varje val­

krets, om han utsetts i tre valkretsar, osv. Dessutom bör föreskrivas att

namn på kandidat, som utsetts till fullmäktig i annan valkrets, skall anses

som obefintligt vid sammanräkning för utseende av suppleant.

För att undvika att antalet suppleanter under löpande valperiod går ned

under hälften av antalet fullmäktige för partiet på grund av att suppleanter

kallas in till ordinarie fullmäktige eller eljest avgår som suppleanter bör

dessutom föreskrivas att ny sammanräkning skall företas för utseende av

suppleant när sådan vakans uppstår. Har den suppleant som avgått varit

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1970

9

utsedd i mer än en valkrets bör ny sammanräkning ske i samtliga dessa

valkretsar. Om därvid samma person utses till suppleant i mer än en val­

krets, finns det självfallet inte något skäl att företa ytterligare sammanräk­

ningar med anledning därav.

De föreslagna justeringarna bör lämpligen genomföras så, att reglerna i

KVL om utseende av suppleanter för fullmäktige i kommun m. m. (47 a §)

får sin plats efter reglerna om avveckling av dubbelvalssituationer (48 §

1 mom.). På grund härav bör 48 § 1 mom. och 47 a § byta plats. Nuvarande

regler i 48 § 2 mom., som gäller fyllnadsval, bör få sin plats i en ny paragraf,

48 a §. I den nya 47 a § bör tas in en hänvisning till 52 § 2 mom., innebäran­

de att vid dubbelval samma regler för utseende av efterträdare kommer att

gälla vare sig det skall finnas suppleanter eller ej. Reglerna i den nya 48 §

bör kompletteras dels med bestämmelserna om ytterligare sammanräkning­

ar i de fall då samma person blivit utsedd till suppleant i mer än en valkrets,

•dels med bestämmelsen om att namnet på den som utsetts till fullmäktig

i annan valkrets skall anses som obefintligt vid sammanräkning för utseende

av suppleant. Slutligen bör i 53 a § tas in reglerna om att ny sammanräkning

för utseende av suppleant skall företas när suppleant kallats in till ordinarie

fullmäktig eller eljest avgått. I samband därmed bör 53 a § indelas i moment.

På grund av vad sålunda anförts har inom justitiedepartementet upp­

rättats förslag till lag om ändring i kommunala vallagen (1930: 253).

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

antaga förslaget.

Förslaget bör behandlas under vårsessionen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­

position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten