Prop. 1970:182

('angående godkännande av vissa ändringar i överenskommelsen angående upprättan\xad de av en europeisk organisation för kärnforskning',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

1

Nr 182

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av

vissa ändringar i överenskommelsen angående upprättan­ de av en europeisk organisation för kärnforskning; given Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över utbildningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Sven Moberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner vissa ändringar i överenskom­ melsen angående upprättande av en europeisk organisation för

kärnforskning

(CERN). Ändringarna innebär framför allt att organisationens verksamhet skall — om medlemsstaterna senare fattar beslut därom — kunna utvidgas till att om­ fatta byggande och drift av en storaccelerator.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1970.

1 saml. Nr 182

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet

på Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Närvarande:

Statsministern Palme, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden Sträng,

Andersson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson, Feldt.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga

ledamöter fråga om godkännande av vissa ändringar i överenskommelsen angå­

ende upprättande av en europeisk organisation för kärnforskning och anför.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

3

1. Inledning

Det europeiska samarbetet på kärnforskningens område inleddes i början av 1950-talet. En överenskommelse angående upprättande av en europeisk organi­ sation för kärnforskning (CERN) antogs i Paris den 1 juli 1953. Sverige ratifi­ cerade överenskommelsen den 18 juni 1954 (jfr prop. 1953: 127, SU 77, rskr 167).

CERN har enligt artikel II i överenskommelsen till ändamål att vidtaga åtgärder för samarbete mellan europeiska stater rörande kärnforskning av rent vetenskaplig och grundläggande karaktär samt annan forskning nära samhörande därmed. Organisationen skall enligt nämnda artikel inte befatta sig med uppgifter för mili­ tära ändamål. Resultaten av dess experimentella och teoretiska arbete skall offent­ liggöras eller på annat sätt göras allmänt tillgängliga.

Följande stater är den 30 oktober 1970 medlemmar i CERN: Belgien, Dan­ mark, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland samt Österrike. Jugoslavien och Spanien har tidigare varit medlemmar. Jugoslavien, Polen och Turkiet har ställning som obser­ vatör. Varje medlemsstat har en röst i CERN:s beslutande organ, rådet.

Organisationen driver f. n. ett laboratorium som omfattar bl. a. en protonsyn- krotron (accelerator) för energin 28 gigaelektronvolt (GeV). Laboratoriet är be­ läget i Meyrin nära Geneve, Schweiz. Verksamheten vid detta laboratorium kom­ mer att utvidgas genom att protonsynkrotronen kompletteras med s. k. lagrings- ringar (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 560, SU 42, rskr 125). Dessa är under uppbygg­ nad och beräknas kunna tas i bruk för forskningsverksamhet år 1971 (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 354, SU 88, rskr 215).

Medlemsstaternas ekonomiska bidrag fastställs på grundval av respektive lands nationalinkomst. För budgetåret 1970/71 svarar Sverige för 4,59 % av kostna­ derna för CERN:s laboratorium (grundläggande program), vilket motsvarar ca 13,4 milj. kr. samt 4,62 % av kostnaderna för byggnad av lagringsringama samt den inledande forskningsverksamheten vid dessa (tilläggsprogram), vilket motsvarar ca 4,4 milj. kr., dvs. sammanlagt ca 17,8 milj. kr.

Statens råd för atomforskning är svenskt kontaktorgan med CERN. Anslaget till atomforskning inom Sverige, vilket disponeras av detta forskningsråd, uppgår för budgetåret 1970/71 till 16 milj. kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

2. Förslag

2.1. Storacceleratorprojekt

År 1963 upprättades på CERN:s initiativ en kommitté, European Committee for Future Accelerators, i vilken ingick ett femtiotal ledande högenergifysiker från CERN:s medlemsstater. Denna kommitté föreslog bl. a. att en 300 GeV-acclerator skulle byggas i Europa.

Förslaget om en 300 GeV-accelerator bearbetades därefter inom CERN. Den föreslagna acceleratoranläggningen skulle bestå främst av en stor ringformad tun­ nel — 15 meter under jord — i vilken protoner accelereras med hjälp av mycket kraftiga magneter och ett radiofrekvenssystem.

CERN:s råd bemyndigade år 1966 dess ordförande att underställa medlems­ staterna projektet för diskussion och beslut.

År 1968 offentliggjorde regeringen i Storbritannien att man med hänsyn till landets ekonomiska situation inte avsåg att deltaga i 300 GeV-projektet. Med an­ ledning härav arbetades projektet om inom CERN. Det sålunda omarbetade pro­ jektet, vilket avsågs komma till stånd inom ramen för oförändrade kostnader för övriga medlemsstater, utformades så att acceleratorn till en början skulle byggas för energin 200 GeV med möjlighet att senare öka energin. Kostnaderna för upp­ byggnaden av projektet under en åttaårsperiod beräknades till 1 431 milj. schweizer­ francs (1969 års prisnivå), dvs. ca 1,7 miljarder kr. Under förutsättning att samtliga CERN:s medlemsstater utom Storbritannien deltog i projektet, skulle Sveriges kost­ nader för uppbyggnaden av acceleratorn bli ca 100 milj. kr.

Inom CERN har undersökningar gjorts av markområden, där den planerade acceleratorn skulle kunna byggas. Dessa undersökningar koncentrerades till nio orter i Europa, däribland Lunsenområdet utanför Uppsala. För den planerade acceleratorn beräknade CERN att ett område på minst 20 km2 erfordrades.

Den medlemsstat, inom vars område acceleratorn skulle komma att bli placerad, förutsattes utan ersättning ställa mark till förfogande och dessutom svara för bl. a. vägar, elektricitet, vatten och avlopp, post och telefonförbindelser för accelerator- laboratoriet samt bostäder och skolor för de anställda och deras familjer — ca 4 000 personer när acceleratorn tagits i bruk.

CERN:s råd antog i juni 1969 lydelsen av programdefinition för projektet. Enligt programdefinitionen kommer bl. a. kontrakt på leveranser av utrustning, material etc. till storaccleratorn att i huvudsak fördelas mellan de stater som deltar i projektet.

Under år 1969 fortsatte de tekniska studierna av acceleratorprojektet. Den slut­ liga versionen av detta projekt, i det följande benämnd projekt A, upptog en accele-

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

5

rator med diametern 3 km och med begynnelseenergin 250 GeV, men med möjlig­ heter till senare höjningar ev. ända upp till 1 300 GeV.

Regeringarna i Belgien, Frankrike, Italien, Schweiz, Förbundsrepubliken Tysk­ land samt Österrike tillkännagav att de under vissa villkor avsåg att deltaga i projekt A. Som jag tidigare redovisat hade Storbritannien avböjt deltagande i detta projekt. Vidare hade man från norsk sida avböjt deltagande i projektet. Övriga CERN:s medlemsstater redovisade inte något ställningstagande.

Frågan om val av markområde avsågs bli behandlad vid en ministerkonferens i början av år 1970. Någon dylik konferens kom dock inte till stånd.

Inom CERN har under år 1970, på uppdrag av CERN:s råd, ett alternativt pro­ gram — i det följande benämnt projekt B — utarbetats för realiserandet av stor- acceleratorn. Genom reduktion av diametern för acceleratortunneln till ca 2 km, vilket innebär en viss minskning av den möjliga energin jämfört med projekt A, skulle acceleratorn kunna placeras på ett markområde alldeles norr om CERN:s laboratorium i Meyrin. CERN:s nuvarande 28 GeV accelerator skulle härigenom kunna tjäna som föraccelerator till storacceleratorn och vidare skulle viss del av lokalerna och utrustningen vid CERN:s laboratorium även kunna utnyttjas för forskning i anslutning till storacceleratorn. En besparing beträffande CERN:s to­ tala kostnader skulle därigenom uppnås.

Kostnaderna för projekt B beräknas under en åttaårig uppbyggnadsperiod kom­ ma att uppgå till 1 150 milj. schweizerfrancs (1970 års prisnivå). Konsekvenserna av besparingar i CERN:s nuvarande grundläggande program och tilläggsprogram­ met för lagringsringama under nämnda period är för närvarande föremål för undersökningar.

CERN:s råd har i oktober 1970 godkänt lydelsen av programdefinition för projekt B. Ännu har dock ingen av CERN:s medlemsstater tillkännagett beslut angående deltagande i detta projekt.

Efter remiss år 1967 har yttranden över vissa frågor angående 300 GeV-pro- jektet avgetts av arbetsmarknadsstyrelsen, universitetskanslersämbetet, som över­ lämnat yttranden från vederbörande universitets- och högskolemyndigheter, sta­ tens medicinska forskningsråd, statens humanistiska forskningsråd, statens råd för samhällsforskning, statens naturvetenskapliga forskningsråd, statens råd för atom­ forskning, dåvarande statens tekniska forskningsråd och Sveriges industriförbund.

Remissyttrandena hänför sig således — vad gäller projektets utformning — till de planer som förelåg år 1967.

Kungl. Maj:t tillkallade den 16 juni 1966 sakkunniga för beredning av frågor rörande upprättande av storaccelerator. De sakkunniga har ännu inte tagit ställ­ ning till det under år 1970 framlagda alternativa programmet för storacceleratorn, dvs. projekt B.

6

2.2 Ändringar i gällande överenskommelse

CERN:s verksamhet regleras genom den år 1953 antagna överenskommelsen

angående upprättande av en europeisk organisation för kärnforskning (jfr prop.

1953: 127, SU 77, rskr 167). Till denna överenskommelse är fogat ett finans­

protokoll i vilket olika ekonomiska frågor regleras.

Förslag till ändringar av överenskommelsen i syfte att göra det möjligt för orga­

nisationen att driva den planerade storacceleratorn antogs av CERN:s råd i decem­

ber 1967. Ändringarna har tillställts medlemsstaterna för godkännande. Statens

råd för atomforskning har i skrivelse den 27 februari 1968 föreslagit att Kungl.

Maj:t för Sveriges del godkänner de föreslagna ändringarna.

Ändringarna träder i kraft först sedan alla medlemsstater ratificerat dem. Intill

den 30 oktober 1970 har Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Nederländerna,

Norge, Schweiz, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland samt Österrike rati­

ficerat ändringarna. Enligt vad jag erfarit avser Italien att inom kort ratificera

ändringarna.

Den gällande överenskommelsen jämte de föreslagna ändringarna torde få fogas

som bilaga till statsrådsprotokollet i detta ärende. Ändringarna i överenskommelsen

innebär i huvudsak följande.

1. Storacceleratorprojektet upptas som ett av CERN:s program (Art. II, p. 3).

Sedan storacceleratorn färdigställts skall även detta program ingå i CERN:s grund­

läggande program (Art. II, p. 6). Varje medlemsstat skall deltaga i minst ett av de

grundläggande programmen (Art. III, p. 3).

2. CERN:s råd får möjlighet att fastställa en minsta tidsperiod för deltagande i

ett visst program och samtidigt därmed en övre gräns för utgifterna under denna

period (Art. III, p. 4).

3. Beslut om budget fattas av rådet med två tredjedels majoritet i stället för

enligt nuvarande regler enkel majoritet. För beslut som direkt berör ett visst pro­

gram krävs dessutom två tredjedels majoritet av de stater som deltar i program­

met (Art. V, p. 2 och p. 6).

4. Rådet fastställer för varje program den maximala procentuella andel av de

årliga kostnaderna för vilken en enskild stat skall svara (Art. VII, p. 1). En sådan

maximal procentuell andel har tidigare föreskrivits i överenskommelsen.

5. Medlemsstat som ansluter sig till ett program efter det att verksamheten inom

detta börjat skall erlägga ett bidrag till tidigare kapitalutgifter för programmet.

Storleken av detta bidrag fastställs av rådet. (Art. VII, p. 4).

6. I Art. XII införs ett förbehåll beträffande möjligheter att utträda ur CERN

för de stater som deltar i ett visst program under den enligt Art. III, p. 4 fastställda

minsta tidsperioden. I Art. XII har vidare införts en längre tid för anmälan om

utträde ur CERN.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

7

3. Föredraganden

Sverige deltar i internationellt forskningssamarbete på ett flertal områden. Så­ lunda har Sverige deltagit i den europeiska organisationen för kämforskning (CERN) sedan denna organisation bildades år 1953. Organisationen driver en 28 GeV-accelerator i Meyrin, Schweiz. Sverige deltar i arbetet vid denna och även i arbetet med de s. k. lagringsringar som håller på att färdigställas vid acceleratom och som väntas bli tagna i bruk under år 1971.

Inom CERN har, som jag tidigare redovisat, bedrivits förberedande studier för en accelerator med energin 300 GeV. Sverige har ekonomiskt bidragit till dessa studier. Under innevarande år har ett alternativt program för realiserandet av stor- acceleratorn utarbetats inom CERN. Enligt detta program skulle acceleratom pla­ ceras i anslutning till CERN:s nuvarande anläggning i Meyrin. Ännu har ingen av CERN:s medlemsstater tagit ställning till det nu föreslagna projektet. Om ställ­ ningstagande till projektet blir aktuellt, återkommer jag till Kungl. Maj:t i denna fråga.

Förslag till ändringar av gällande överenskommelse har, som jag tidigare redo­ visat, antagits av CERN:s råd. Ändringarna i överenskommelsen innebär framför allt att det blir möjligt att driva ett storacceleratorprojekt inom ramen för CERN. De innebär vidare att varje medlemsstat deltar i minst ett av CERN:s program, dvs. den nuvarande 28 GeV-acceleratorn eller ett storacceleratorprojekt. Ett god­ kännande av ändringarna innebär således inte att Sverige därigenom förbinder sig att delta i det nu aktuella projektet. Med hänsyn till att övriga medlemsstater redan tidigare har accepterat de föreslagna ändringarna i överenskommelsen har från CERN:s sida uttryckts önskemål om att även Sverige skall godkänna nämnda ändringar. Den sålunda ändrade överenskommelsen skulle därigenom kunna ligga till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Jag har inte något att erinra mot de föreslagna ändringarna i gällande överenskommelse.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna de ändringar i överenskommelsen angående upp­ rättande av en europeisk organisation för kämforskning som framgår av bilagan till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

Bilaga

(Nuvarande lydelse)

Convention for the establishment of a

European Organization for Nuclear

Research

THE STATES parties to this Conven­

tion,

CONSIDERING the Agreement open-

ed for signature åt Geneva on the fif-

teenth of February, 1952, constituting a

Council of Representatives of European

States for planning an international la-

boratory and organizing other forms of

co-operation in nuclear research;

CONSIDERING the Supplementary

Agreement signed åt Paris on the thir-

tieth of June, 1953, prolonging the said

Agreement; and

DESIRING, pursuant to section 2 of

Artide III of the said Agreement of the

fifteenth of February, 1952, to conclude

a Convention for the establishment of a

European Organization for Nuclear Re­

search, including the establishment of an

International Laboratory for the purpose

of carrying out an agreed prograrnme of

research of a pure scientific and funda­

mental character relating to high energy

particles;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

ESTABLISHMENT OF THE

ORGANIZATION

1. A European Organization for Nu­

clear Research (hereinafter referred to as

“the Organization”) is hereby established.

2. The seat of the Organization shall

be åt Geneva.

Convention for the establishment of a

European Organization for Nuclear

Research

THE STATES parties to this Conven­

tion,

CONSIDERING the Agreement open-

ed for signature åt Geneva on the fif­

teenth of February, 1952, constituting a

Council of Representatives of European

States for planning an international la­

boratory and organizing other forms of

co-operation in nuclear research;

CONSIDERING the Supplementary

Agreement signed åt Paris on the thirtieth

of June, 1953, prolonging the said Agree­

ment; and

DESIRING, pursuant to section 2 of

Article III of the said Agreement of the

fifteenth of February, 1952, to conclude

a Convention for the establishment of a

European Organization for Nuclear Re­

search, including the establishment of an

International Laboratory for the purpose

of carrying out an agreed prograrnme of

research of a pure scientific and funda­

mental character relating to high energy

particles;

HAVE AGREED as follows:

(Föreslagen lydelse)

Artide I

ESTABLISHMENT OF THE

ORGANIZATION

1. A European Organization for Nu­

clear Research (hereinafter referred to

as “the Organization”) is hereby estab­

lished.

2. The seat of the Organization shall

be åt Geneva, unless the Council referred

to in Artide IV subsequently decides by

a two-thirds majority of all the Member

States to transfer it to the place where

another of the Laboratories referred to

in sub-paragraph (a) of paragraph 2 of

Artide II is situated.

Kungl. Ma]:ts proposition nr 182 år 1970

9

Överenskommelse angående upprättande

av en europeisk organisation

för kärnforskning

De stater, som äro parter till denna överenskommelse, som med hänsyn till överenskommelsen angående upprättan­ de av ett av representanter för euro­ peiska stater bestående råd med uppgift att planlägga ett internationellt labora­ torium och att organisera andra former av samarbete inom kämforskningens område, som gjordes tillgänglig för un­ dertecknande i Geneve den 15 februari 1952,

som med hänsyn till tilläggsöverens- kommelsen, som undertecknades i Paris den 30 juni 1953, varigenom nämnda överenskommelses giltighetstid förläng­ des,

önska i enlighet med artikel III punkt 2 i överenskommelsen av den 15 februari 1952 sluta en överenskommelse angående upprättande av en europeisk organisa­ tion för kärnforskning, däri inbegripet upprättandet av ett internationellt la­ boratorium i syfte att genomföra ett överenskommet forskningsprogram av- rent vetenskaplig och grundläggande karaktär, avseende partiklar med hög energi,

hava överenskommit om följande:

Artikel I

UPPRÄTTANDE AV ORGANISATIONEN

1. En europeisk organisation för kärn­ forskning (härefter kallad »organisatio­ nen») upprättas härigenom.

2. Rådets säte skall vara förlagt till Geneve.

(Nuvarande lydelse)

Överenskommelse angående upprättande

av en europeisk organisation

för kärnforskning

De stater, som äro parter till denna överenskommelse, som med hänsyn till överenskommelsen angående upprättande av ett av representanter för europeiska stater bestående råd med uppgift att plan­ lägga ett internationellt laboratorium och att organisera andra former av samar­ bete inom kämforskningens område, som gjordes tillgänglig för undertecknan­ de i Geneve den 15 febmari 1952,

som med hänsyn till tilläggsöverens- kommelsen, som undertecknades i Paris den 30 juni 1953, varigenom nämnda överenskommelses giltighetstid förläng­ des,

önska i enlighet med artikel III punkt 2 i överenskommelsen av den 15 februa- ari 1952 sluta en överenskommelse an­ gående upprättande av en europeisk or­ ganisation för kärnforskning, däri inbe­ gripet upprättandet av ett internationellt laboratorium i syfte att genomföra ett överenskommet forskningsprogram av rent vetenskaplig och grundläggande ka­ raktär, avseende partiklar med hög ener­ gi-

hava överenskommit om följande:

Artikel I

UPPRÄTTANDE AV ORGANISATIONEN

1. En europeisk organisation för kärn­ forskning (härefter kallad »organisatio­ nen») upprättas härigenom.

2. Organisationens säte skall vara för­ lagt till Geneve såvida icke det i artikel

IV omnämnda rådet senare med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater skulle besluta att förflytta det till en plats där annat av de laboratorier som omnämns i artikel II, paragraf 2, punkt (a) är beläget.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

Article II

PURPOSES

1. The Organization shall provide for collaboration among European States in nuclear research of a pure scientific and fundamental character, and in research essentially related thereto. The Organiza­ tion shall have no concern with work for military requirements and the results of its experimental and theoretical work shall be published or otherwise made generally available.

2. The Organization shall, in the colla­ boration referred to in paragraph 1 above, confine its activities to those set out in paragraphs 3, 4 and 5 of this

Artide.

3. The basic programme of the Or­ ganization shall comprise: (a) The construction of an Interna­ tional Laboratory (hereinafter referred to as “the Laboratory”) for research on high energy particles, including work in the field of cosmic rays. The Laboratory shall consist of: (i) a proton synchrotron for energies above ten gigaelectronvolts (1010ev); (ii) a synchro-cydotron capable of accelerating protons up to, approximately, 600 million electron-volts (6X. 10seV);

(iii) the necessary ancillary apparatus for use in the research programmes car- ried out by means of the machines re­ ferred to in (i) and (ii) above;

(iv) the necessary buildings to contain the equipment referred to in (i), (ii) and (iii) above and for the administration of the Organization and the fulfilment of its other functions.

(b) The operation of the Laboratory spedfied above.

(c) The organization and sponsoring of international co-operation in nuclear research, including co-operation outside the Laboratory. This co-operation may include in particular:

(i) work in the field of theoretical nu­ clear physics;

(Nuvarande lydelse)

Artide II

PURPOSES

1. The Organization shall provide for collaboration among European States in nuclear research of a pure scientific and fundamental character, and in research essentially related thereto. The Organiza­ tion shall have no concern with work for military requirements and the results of its experimental and theoretical work shall be published or otherwise made generally available.

2. The Organization shall, in the col­ laboration referred to in paragraph 1 above, confine its activities to the following:

(Föreslagen lydelse)

(a) The construction and operation of one or more international laboratories (hereinafter referred to as “the Labora­ tories”) for research on high-energy par­ ticles, including work in the field of cos­ mic rays. Each Laboratory shall indude:

(i) one or more partide accelerators;

(ii) the necessary ancillary apparatus for use in the research programmes car- ried out by means of the machines re­ ferred to in (i) above;

(iii) the necessary buildings to contain the equipment referred to in (i) and (ii) above and for the administration of the Organization and the fulfilment of its other functions.

(b) The organization and sponsoring of international co-operation in nuclear research, including co-operation outside the Laboratories. This co-operation may include in particular:

(i) work in the field of theoretical nu­ clear physics;

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

11

Artikel II

ÄNDAMÅL

1. Organisationen skall vidtaga åtgär­ der för samarbete mellan europeiska sta­ ter rörande kärnforskning av rent ve­ tenskaplig och grundläggande karaktär samt annan forskning nära samhörande därmed. Organisationen skall icke be­ fatta sig med uppgifter för militära än­ damål, och resultaten av dess experi­ mentella och teoretiska arbete skall of­ fentliggöras eller på annat sätt göras all­ mänt tillgängligt.

2. Organisationen skall beträffande det samarbete, som avses i punkt 1 ovan, begränsa sig till den verksamhet, som angivits i stycke 3, 4 och 5 i denna artikel.

3. Organisationens grundläggande program skall omfatta: (a) upprättande av ett internationellt laboratorium (härefter kallat »laborato­ riet») för forskning rörande högenerge- tiska partiklar, däri inbegripet arbete rörande kosmiska strålar. Laboratoriet skall bestå av:

(i) en protonsynkrotron för energier över 10 gigaelektronvolt (10w eV);

(ii) en synkrocyklotron med vilken protoner kan accelereras till ca 600 mil­ lioner elektronvolt (6 X 10‘ eV);

(iii) behövlig hjälpapparatur att an­ vändas i de forskningsprogram, som genomföres med hjälp av de maskiner, som omnämnes i (i) och (ii) ovan;

(iv) behövliga byggnader för att in­ rymma den utrustning som omnämnes i (i), (ii) och (iii) ovan samt för organisa­ tionens administration och för genom­ förandet av dess övriga uppgifter.

(b) Driften av det ovan angivna la­ boratoriet.

(c) Organiserande av och stödet åt internationellt samarbete inom käm- forskningen, däri inbegripet samarbete utanför verksamheten vid laboratoriet.

Detta samarbete kan särskilt innefatta:

(Nuvarande lydelse)

Artikel II

ÄNDAMÅL

1. Organisationen skall vidtaga åtgär­ der för samarbete mellan europeiska sta­ ter rörande kärnforskning av rent veten­ skaplig och grundläggande karaktär samt annan forskning nära samhörande därmed. Organisationen skall icke be­ fatta sig med uppgifter för militära än­ damål, och resultaten av dess experi­ mentella och teoretiska arbete skall of­ fentliggöras eller på annat sätt göras all­ mänt tillgängligt.

2. Organisationen skall beträffande det samarbete, som avses i punkt 1 ovan, begränsa sin verksamhet till följande om­ råden:

(Föreslagen lydelse)

(a) Upprättandet och handhavandet av ett eller flera internationella laboratorier (härefter kallade »laboratorierna») för forskning rörande högenergetiska partik­ lar, däri inbegripet arbete rörande kos­ miska strålar. Varje laboratorium skall omfatta

(i) en eller flera partikelacceleratorer;

(ii) behövlig hjälpapparatur att använ­ das i de forskningsprogram, som genom­ föres med hjälp av de maskiner, som omnämnas i (i) ovan;

(iii) behövliga byggnader för att in­ rymma den utrustning som omnämnes i (i) och (ii) ovan samt för organisatio­ nens administration och för genomföran­ det av dess övriga uppgifter.

(b) Organiserande av och stödet åt in­ ternationellt samarbete inom kärnforsk- ningen, däri inbegripet samarbete utanför verksamheten vid laboratorierna. Detta samarbete kan särskilt innefatta:

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(ii) the promotion of contacts be-

tween, and the interchange of, scientists,

the dissemination of information, and

the provision of advanced training för

research workers;

(iii) collaboration with and advising

oj national research institutions;

(iv) work in the field of cosmic rays.

(Nuvarande lydelse)

4. A ny supplementary programme

shall be submitted to the Council referred

to in Article IV and shall require ap-

proval by a two-thirds majority of all the

Member States of the Organization.

(ii) the promotion of contacts between,

and the interchange of, scientists, the dis­

semination of information, and the provi­

sion of advanced training för research

workers;

(iii) collaborating with and advising

other research institutions;

(iv) work in the field of cosmic rays.

3. The programmes of activities of the

Organization shall be:

(a) The programme carried out åt its

Laboratory åt Geneva including a proton

synchrotron for energies above ten giga-

electronvolts (1010eV) and a synchro-

cydotron for energies of six hundred

million electronvolts (6X 108eV);

(b) The programme for the cons t mo­

tion and operation of the intersecting

storage rings connected to the proton

synchrotron described in sub-paragraph

(a) above;

(c) The programme for the construc-

tion and operation of a Laboratory to in-

clude a proton synchrotron for energies

of about three hundred gigaelectronvolts

(3X10neV);

(d) A ny other programme falling

within the terms of paragraph 2 above.

4. The programmes referred to in sub-

paragraph (c) and (d) of paragraph 3

above shall require approval by the

Council by a two-thirds majority of all

the Member States. In giving such ap­

proval, the Council shall define the pro­

gramme, and this definition shall include

those administrative, financial and other

provisions necessary for the proper man­

agement of the programme.

5. A ny cliange to the definition of a

programme shall require approval by the

Council by a two-thirds majority of all

the Member States.

6. Until the bringing into operation of

the accelerator referred to in sub-para­

graph (c) of paragraph 3 above, the date

of which shall be determined by the

Council by a two-thirds majority of all

the Member States, the basic programme

of the Organization shall be that referred

to in sub-paragraph (a) of that para-

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

13

(i) arbete inom den teoretiska kärn­ fysikens område;

(ii) uppmuntrande av kontakter mel­ lan och utbytet av vetenskapsmän, spri­ dandet av kunskaper och anordnandet av avancerad utbildning av forskare;

(iii) samarbete med de nationella forskningsorganisationerna;

(iv) forskning rörande kosmisk strål­ ning.

(Nuvarande lydelse)

4. Varje tilläggsprogram skall under­ ställas det råd, som omnämnes i artikel

IV här nedan och skall erfordra bifall av två tredjedelar

öv

organisationens

samtliga medlemsstater.

(i) arbete inom den teoretiska kärnfy­ sikens område;

(ii) uppmuntrande av kontakter mel­ lan och utbytet av vetenskapsmän, spri­ dandet av kunskaper och anordnandet av avancerad utbildning av forskare;

(iii) samarbete med andra forsknings­ institutioner;

(iv) forskning rörande kosmisk strål­ ning.

3. Organisationens program skall om­ fatta: (a) Ett program avsett att genomföras vid organisationens laboratorium i Genéve omfattande en protonsynkrotron för energimängder över 10 gigaelektronvolt (1010 eV) och en synkroelektron för energier på sexhundra millioner elektron­ volt (6 X 10S eV); (b) Ett program för uppförande och drift av de lagringsringar som är sam­ manbundna med den protonsynkrotron som beskrivs ovan under punkt (a); (c) Ett program för uppförande

öv

ett

laboratorium som skall innefatta en pro­ tonsynkrotron för energi omkring trehun­ dra gigaelektronvolt (3

X

10neV);

(d) Varje annat program som omfattas av bestämmelserna i paragraf 2 ovan.

4. De program som åsyftas i punkt (c) och (d) i paragraf 3 ovan kräver för ge­ nomförande godkännande av rådet med bifall av två tredjedelar av samtliga med­ lemsstater. Samtidigt som rådet ger så­ dant godkännande skall det definiera pro­ grammet varvid denna definition skall innefatta administrativa, finansiella och andra åtgärder som är nödvändiga för programmets rätta genomförande.

5. Varje ändring vad gäller definitio­ nen av ett program skall kräva godkän­ nande av rådet med bifall av två tredje­ delar av samtliga medlemsstater.

6. Intill det att den i paragraf 3, punkt (c) omnämnda acceleratorn insatts i drift, vilket datum skall fastställas av rådet med bifall av två tredjedelar av samtli­ ga medlemsstater, skall organisationens grundläggande program vara det som omnämnes i denna paragraf, punkt (a).

(Föreslagen lydelse)

14

Kungl. Majtts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

5. The Laboratory shall co-operate to

the fullest possible extent with labora-

tories and institutes in the territories of

Member States within the scope of its

basic and any supplementary program­

mes of activities. So far as is consistent

with the aims of the Organization, the

Laboratory shall seek to avoid duplicat-

ing research work which is being carried

out in the said laboratories or institutes.

Articie 111

CONDITIONS OF MEMBERSHIP

1. States which are parties to the

Agreement of the fifteenth of February,

1952, referred to in the Preamble hereto,

or which have contributed in money or

in kind to the Council thereby established

and actually participated in its work,

shall have the right to become members

of the Organization by becoming parties

to this Convention in accordance with

the provisions of Artides XV, XVI and

XVII.

2. (a) Other States may be admitted

to the Organization by the Council re­

ferred to in Articie IV by a unanimous

decision of Member States.

(b) If a State wishes to join the Or­

ganization in accordance with the pro­

visions of the preceding sub-paragraph,

it may notify the Director. The Director

shall inform all Member States of this

request åt least three months before it is

discussed by the Council. States accepted

by the Council may become members of

the Organization by acceding to this Con-

graph. From that date, the programme

referred to in sub-paragraph (c) shall also

become part of the basic programme,

and the Council may, by a two-thirds

majority of all the Member States, decide

that the programme referred to in sub-

paragraph (a), provided that no Member

State participating in that programme

votes to the contrary, is no longer part

of the basic programme.

7. The Laboratories shall co-operate to

the fullest possible extent with laborato­

ries and institutes in the territories of

Member States within the scope of

their programmes of activities. So far

as is consistent with the aims of the Or­

ganization, the Laboratories shall seek to

avoid duplicating research work which is

being carried out in the said laboratories

or institutes.

(Föreslagen lydelse)

Articie 111

CONDITIONS OF MEMBERSHIP

1. States which are parties to the

Agreement of the fifteenth of February,

1952, referred to in the Preamble hereto,

or which have contributed in money or

in kind to the Council thereby established

and actually participated in its work,

shall have the right to become members

of the Organization by becoming parties

to this Convention in accordance with

the provisions of Artides XV, XVI and

XVII.

2. (a) Other States may be admitted

to the Organization by the Council re­

ferred to in Articie IV by a unanimous

decision of all the Member States.

(b) If a State wishes to join the Or­

ganization in accordance with the pro­

visions of the preceding sub-paragraph,

it shall notify the President of the Coun­

cil. The President shall inform all Mem­

ber States of this request åt least three

months before it is discussed by the

Council. States accepted by the Council

may become members of the Organi-

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

15

(Nuvarande lydelse)

5. Inom ramen för det grundläggande programmet och för varje tilläggspro­ gram rörande verksamheten skall labo­ ratoriet i största möjliga utsträckning samarbeta med laboratorier och institu­ tioner i medlemsstaternas territorier. Så långt det är förenligt med organisatio­ nens syfte skall laboratoriet söka und­ vika en upprepning av sådant forsk­ ningsarbete, som redan utföres i nämnda laboratorier eller institutioner.

Artikel III

VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

1. Stater, vilka anslutit sig till över­ enskommelsen den 15 februari 1952, som omnämnes i inledningen till denna över­ enskommelse eller som har lämnat bi­ drag med penningmedel eller in natura till det genom ifrågavarande överens­ kommelse upprättade rådet och aktivt deltagit i dess arbete, skola vara berät­ tigade att bliva medlemmar av organisa­ tionen genom att bliva parter till denna överenskommelse i enlighet med bestäm­ melserna i artiklarna XV, XVI och XVII.

2. (a) Andra stater kunna upptagas i organisationen av det råd varom talas i artikel IV genom ett enhälligt beslut av medlemsstaterna.

(b) Varje stat, som önskar upptagas i organisationen i enlighet med bestäm­ melserna i föregående stycke, skall med­ dela detta till direktören. Denne skall underrätta alla medlemsstater om denna ansökan minst 3 månader innan ärendet diskuteras i rådet. Varje stat, som sålun-

Från detta datum skall det i punkt (c) omnämnda programmet också vara del av det grundläggande programmet var­ vid rådet, med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater, kan besluta att det i punkt (a) omnämnda program­ met icke längre skall vara del av det grundläggande programmet såvida inte någon medlemsstat som deltager i detta program röstar mot ett sådant förslag.

7. Inom ramen för de olika program­ men skall laboratorierna i största möjliga utsträckning samarbeta med laboratorier och institutioner i medlemsstaternas ter­ ritorier. Så långt det är förenligt med organisationens syfte skall laboratorierna söka undvika en upprepning av sådant forskningarbete, som redan utföres i nämnda laboratorier eller institutioner.

(Föreslagen lydelse)

Artikel III

VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

1. Stater, vilka anslutit sig till över­ enskommelsen den 15 februari 1952, som omnämnes i inledningen till denna överenskommelse eller som har lämnat bidrag med penningmedel eller in natura till det genom ifrågavarande överenskom­ melse upprättade rådet och aktivt delta­ git i dess arbete, skola vara berättigade att bliva medlemmar av organisationen genom att bliva parter till denna överens­ kommelse i enlighet med bestämmelser­ na i artiklarna XV, XVI och XVII.

2. (a) Andra stater kunna upptagas i organisationen av det råd varom talas i artikel IV genom ett enhälligt beslut av medlemsstaterna.

(b) Varje stat, som önskar upptagas i organisationen i enlighet med bestäm­ melserna i föregående stycke, skall med­ dela detta till rådets ordförande. Denne skall underrätta alla medlemsstater om denna ansökan minst 3 månader innan ärendet diskuteras i rådet. Varje stat,

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

vention in accordance with the provisions

of Article XVII.

3. Member States shall co-operate in

the work of the Organization except that

a Member State shall have no obligation

to contribute financially to any activity

additional to those specified in paragraph

3 of Article 11. A Member State sliall not

have the right to participate in any activ­

ity to which it has not made a financial

contribution.

(Nuvarande lydelse)

zation by acceding to this Convention

in accordance with the provisions of

Article XVII.

3. Each Member State shall signify in

writing to the President of the Council

those programmes of activities in which

it wishes to participate. No State shall

be entitled to become or to remain a

member of the Organization unless it

participates in åt least one of the pro­

grammes of activities forming part of the

basic programme.

4. The Council may, by a two-thirds

majority of all the Member States, de-

termine a minimum initial period of par-

ticipation in any programme of activities

together with a limit on the expenditure

that may be incurred for that programme

during that period. Once this period of

participation and limit of expenditure

have been so determined, the Council

may, by the same majority, change either

provided that no Member State partici-

pating in the programme votes to the

contrary. Subject to any such minimum

period of participation, a Member State

may åt any time give notice in writing to

the President of the Council of with-

drawal from any programme, and such

withdrawal shall take effect åt the end of

the financial year following that in which

notice is given, or on such later date as

the Member State proposes.

5. In the event that a programme of

activities comes to an end, the Council

shall be responsible for its liquidation,

subject to any agreement which may be

made åt the time between the Member

States participating in that programme,

and subject also to the relevant terms of

any agreement which exists between the

Organization and the States on the terri-

tories of which the programme is being

carried out. Any surplus shall be distri-

buted among those Member States which

are participating in the programme åt the

time of its termination, in proportion to

the total contributions actually made by

them in respect of that programme. In

the event of a deficit, this shall be met

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

17

da godkänts av rådet, kan bliva medlem av organisationen genom att ansluta sig till denna överenskommelse i enlighet med bestämmelserna i artikel XVII.

3. Medlemsstaterna skola deltaga i organisationens verksamhet, men ingen medlemsstat skall vara skyldig att eko­ nomiskt bidraga till annan verksamhet än den, som är angiven i artikel II styc­ ke 3. En medlemsstat skall icke ha rätt att deltaga i någon verksamhet, till vil­ ken den icke har lämnat ett ekonomiskt bidrag.

(Nuvarande lydelse)

som sålunda godkänts av rådet, kan bliva medlem av organisationen genom att an­ sluta sig till denna överenskommelse i enlighet med bestämmelserna i artikel XVII.

3. Varje medlemsstat skall skriftligen underrätta rådets ordförande om vilka program den önskar deltaga i. Ingen stat har rätt att vinna inträde i eller förbliva medlem av organisationen utan att del­ taga i minst ett av de i det grundläggan­ de programmet ingående forskningspro­ grammen.

4. Rådet kan, med bifall av två tred­ jedelar av medlemsstaterna, fastställa en minsta inledningsperiod av deltagande liksom en begränsning av de utgifter som kan åläggas för ett visst forsknings­ program under denna inledningsperiod. Sedan denna inledningsperiod och be­ gränsning vad gäller utgifter har fast­ ställts, kan rådet, med samma majori­ tet, ändra härpå såvida inte någon stat som deltager i det berörda forsknings­ programmet röstar mot ett sådant för­ slag. Bortsett från sådan minsta period av deltagande kan medlemsstat vid vilken tidpunkt som helst skriftligen underrätta rådets ordförande om sin avsikt att upp­ höra deltaga i vilket som helst forsk­ ningsprogram. Sådan uppsägning av del­ tagande skall träda i kraft vid slutet av det budgetår som följer efter det år under vilket uppsägningen skedde eller vid så­ dan senare tidpunkt som vederbörande medlemsstat själv föreslår.

5. Då ett handlingsprogram slutförs skall rådet ha ansvaret för dess avveck­ ling i enlighet dels med de villkor som kan ha överenskommits mellan de med­ lemsstater som deltager i detta program,

dels med de tillämpliga bestämmelserna i varje förefintlig överenskommelse mellan å ena sidan Organisationen och å andra sidan de stater å vars territorium pro­ grammet genomförs. Eventuell behåll­ ning skall fördelas mellan de medlemssta­ ter som deltar i programmet vid tidpunk­ ten för avvecklingen i förhållande till de

(Föreslagen lydelse)

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 182

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

4. Member States shall facilitate, for

the purpose of the basic and any sup-

plementary programmes of activities of

the Organization, the exchange of per­

sons and of relevant scientific and tech-

nical information, provided that nothing

in this paragraph shall

(a) affect the application to any per­

son of the laws and regulations of Mem­

ber States relating to entry into, residence

in, or departure from, their territories,

or

(b) require any Member State to com-

municate, or to permit the communica-

tion of, any information in its possession,

insofar as it considers that such com-

munication would be contrary to the

interests of its security.

Article IV

ORGANS

The Organization shall consist of a

Council and a Director assisted by a

staff.

Artide V

THE COUNCIL

1. The Council shall be composed of

not more than two delegates from each

Member State who may be accompanied

åt meetings of the Council by advisers.

2. The Council shall, subject to the

provisions of this Convention,

(a) determine the Organization’s policy

in scientific, technical and administrative

matters;

(b) approve detailed schemes of re-

search and decide on any supplementary

programmes of activities of the Organi­

zation;

(c) adopt the budget and determine the

financial arrangements of the Organiza-

by the same Member States in the same

proportions as those in which their con-

tributions in respect of the programme

have been assessed for the finandal year

then current.

6. Member States shall facilitate, for

the purposes of the activities of the Or­

ganization, the exchange of persons and

of relevant scientific and technical in­

formation, provided that nothing in this

paragraph shall

(a) affect the application to any person

of the laws and regulations of Member

States relating to entry into, residence in,

or departure from, their territories, or

(b) require any Member State to com-

municate, or to permit the communica-

tion of any information in its possession

insofar as it considers that such com-

munication would be contrary to the in­

terests of its security.

Artide TV

ORGANS

The Organization shall consist of a

Council and in respect of each Labora-

tory a Director-General, assisted by a

staff.

Artide V

THE COUNCIL

1. The Council shall be composed of

not more than two delegates from each

Member State who may be accompanied

åt meetings of the Council by advisers.

2. The Council shall, subject to the

provisions of this Convention,

(a) determine the Organization’s policy

in scientific, technical and administrative

matters;

(b) approve the programmes of ac­

tivities of the Organization;

(Föreslagen lydelse)

(c) adopt, by a two-thirds majority of

Member States represented and voting,

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

4. Medlemsstater skola underlätta ut­ bytet av personer liksom av vetenskap­ liga och tekniska uppgifter, som äro till nytta vid förverkligandet av det grund­ läggande programmet och varje tilläggs­ program för organisationens verksam­ het. Inget i detta stycke skall likväl (a) inverka på tillämpande på någon person av medlemsstaternas lagar och förordningar rörande inresa till, vistelse i eller avresa från deras territorier eller (b) medföra skyldighet för medlems­ stat att meddela eller tillåta meddelan­ det av någon uppgift, som den har till­ gång till, därest den anser att ett sådant meddelande skulle vara skadligt för dess säkerhet.

sammanlagda bidrag som gjorts av dessa till vederbörande program. Eventuellt underskott skall bestridas av medlemssta­ terna i proportion till dessas uttaxerade bidrag till programmet under vid tid­ punkten löpande budgetår.

6. Medlemsstater skola underlätta ut­ bytet av personer liksom av vetenskap­ liga och tekniska uppgifter, som äro till nytta vid förverkligandet av organisatio­ nens syften. Intet i detta stycke skall lik­ väl

(a) inverka på tillämpande på någon person av medlemsstaternas lagar och förordningar rörande inresa till, vistelse i eller avresa från deras territorier eller

(b) medföra skyldighet för medlems­ stat att meddela eller tillåta meddelandet av någon uppgift, som den har tillgång till, därest den anser att ett sådant med­ delande skulle vara skadligt för dess sä­ kerhet.

(Föreslagen lydelse)

Artikel IV

ORGAN

Organisationen skall bestå av ett råd och en direktör biträdd av personal.

Artikel V

RÅDET

1. Rådet skall vara sammansatt av högst två delegater från varje medlems­ stat, vilka vid rådets möten kunna åt­ följas av rådgivare.

2. Med förbehåll för bestämmelserna i denna överenskommelse skall rådet (a) bestämma riktlinjerna för organi­ sationens verksamhet i vetenskapliga, tekniska och administrativa frågor; (b) godkänna detaljerade forsknings­ program och fatta beslut om varje tillläggsprogram rörande rådets verksamhet; (c) godkänna budgeten och besluta angående organisationens ekonomiska angelägenheter i enlighet med det finans-2*Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1

Artikel IV

ORGAN

Organisationen skall bestå av ett råd och för varje laboratorium en generaldi­ rektör, biträdd av personal.

Artikel V

RÅDET

1. Rådet skall vara sammansatt av högst två delegater från varje medlems­ stat, vilka vid rådets möten kunna åtföl­ jas av rådgivare.

2. Med förbehåll för bestämmelserna i denna överenskommelse skall rådet (a) bestämma riktlinjerna för organi­ sationens verksamhet i vetenskapliga, tek­ niska och administrativa frågor; (b) godkänna organisationens hand­ lingsprogram;

(c) med bifall av två tredjedelar av närvarande och röstande medlemmar godkänna de delar av budgeten som gäl-

1

1. Nr 182

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

tion in accordance with the Financial

Protocol annexed to this Convention;

(Nuvarande lydelse)

(d) review expenditures and approve

and publish audited annual accounts of

the Organization;

(e) decide on the staff establishment

required;

(f) publish an annual report;

(g) have such other powers and per-

form such other functions as may be nec-

essary for the purposes of this Conven­

tion.

3. The Council shall meet åt least

once a year åt such places as it shall de­

cide.

4. Each Member State shall have one

vote in the Council, except that a Mem­

ber State shall not be entitled to vote in

regard to activities specified in any sup-

plementary programme, unless it has

agreed to make a financial contribution

to that supplementary programme or un­

less the matter voted upon relätes to

facilities to the cost of which it has con-

tributed.

5. A Member State shall have no vote

in the Council if the amount of its un-

paid contributions to the Organization

exceeds the amount of the contributions

due from it for the current financial year

and the immediately preceding financial

year. The Council nevertheless may, by

a two-thirds majority of all the Member

States, permit such Member State to vote

if it is satisfied that the failure to pay is

due to conditions beyond the control of

the State concerned.

6. Decisions of the Council shall be

taken by a simple majority of the Mem­

ber States represented and voting, ex­

cept where otherwise provided in this

Convention.

the parts of the budget which apply to

the different programmes of activities

and determine the financial arrangements

of the Organization in accordance with

the Financial Protocol annexed to this

Convention;

(d) review expenditures and approve

and publish audited annual accounts of

the Organization;

(e) decide on the staff establisliments

required;

(f) publish an annual report or re­

ports;

(g) have such other powers and per­

form such other functions as may be

necessary for the purposes of this Con­

vention.

3. The Council shall meet åt least

once a year åt such places as it shall de­

cide.

4. Each Member State shall have one

vote in the Council.

(Föreslagen lydelse)

5. Except where otherwise provided

in this Convention, decisions of the

Council shall be taken by a simple ma­

jority of Member States represented and

voting.

6. Where this Convention or the Fi­

nancial Protocol annexed thereto pro­

vides that a matter requires approval by

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

21

protokoll, som är fogat till denna över­

enskommelse;

(Nuvarande lydelse)

(d) granska utgifterna, godkänna och

offentliggöra organisationens reviderade

årliga räkenskaper;

(e) fatta beslut rörande behovet av

personal;

(f) offentliggöra en årsredogörelsc;

(g) vara utrustat med varje annan be­

fogenhet och fullgöra alla andra upp­

gifter, som äro erforderliga för genom­

förandet av överenskommelsens bestäm­

melser.

3. Rådet skall sammanträda minst en

gång om året och bestämma plats för

dessa möten.

4. Varje medlemsstat skall ha en röst

i rådet, likväl skall medlemsstat endast

vara berättigad att rösta för den verk­

samhet, som angives i ett tilläggspro­

gram, därest den har samtyckt till att

lämna ett ekonomiskt bidrag till detta

tilläggsprogram eller om röstningen av­

ser fråga rörande anläggningar, såvida

ifrågavarande stat lämnat bidrag härtill.

5. En medlemsstat skall icke ha röst­

rätt i rådet, om beloppet av dess icke

inbetalda bidrag till organisationen över­

stiger de bidrag, som medlemsstaten

ifråga är skyldig att lämna för det löpan­

de budgetåret och det omedelbart före­

gående budgetåret. Rådet kan emeller­

tid med bifall av två tredjedelar av

samtliga medlemsstater tillåta en sådan

medlemsstat att rösta, om det är över­

tygat om att uteblivandet av betalning

orsakats av förhållanden över vilka ve­

derbörande stat icke råder.

6. Rådets beslut skola fattas med en­

kel majoritet av de vid sammanträde

närvarande och röstande medlemsstater­

na utom när annat är bestämt i denna

överenskommelse.

ler de olika programmen och besluta an­

gående organisationens ekonomiska an­

gelägenheter i enlighet med det finans­

protokoll, som är fogat till denna över­

enskommelse;

(d) granska utgifterna, godkänna och

offentliggöra organisationens reviderade

årliga räkenskaper;

(e) fatta beslut rörande behovet av

personal;

(f) offentliggöra en eller flera årsredo-

görelser;

(g) vara utrustat med varje annan be­

fogenhet och fullgöra alla andra uppgif­

ter, som äro erforderliga för genomfö­

randet av överenskommelsens bestäm­

melser.

3. Rådet skall sammanträda minst en

gång om året och bestämma plats för

dessa möten.

4. Varje medlemsstat skall ha en röst

i rådet.

(Föreslagen lydelse)

5. Rådets beslut skola fattas med en­

kel majoritet av de vid sammanträde

närvarande och röstande medlemsstater­

na utom när annat är bestämt i denna

överenskommelse.

6. I de fall denna överenskommelse

eller bifogade finansprotokoll anger att

en fråga kräver rådets godkännande med

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

7. Subject to the provisions of this Convention, the Council shall adopt its own rules of procedure.

8. The presence of delegates from a majority of Member States shall be necessary to constitute a quorum åt any meeting of the Council.

the Council by a two-thirds majority of all the Member States, and this matter relätes directly to any programme of activities, the majority shall include also a two-thirds majority of all the Member States participating in that programme.

7. Except where this Convention or the Financial Protocol annexed thereto provides that a matter requires approval by the Council unanimously or by a twothirds majority of all the Member States, no Member State shall be entitled to vote in regard to any matter falling within the limits of a programme as defined by the

Council by virtue of Article 11 unless it participates in that programme or unless the matter affects directly any program­ me in which it participates.

8. A Member State shall not be en­ titled to vote in the Council if the amount of its unpaid contributions to the Or- ganization exceeds the amount of the contributions due from it for the current financial year and the immediately pre- ceding financial year. Similarly, it shall not be entitled to vote in the Council in respect of a particular programme of activities if the amount of its unpaid con­ tributions to that programme exceeds the amount of the contributions due from it for the current financial year and the immediately preceding financial year. The Council nevertheless may, by a two- thirds majority of all the Member States, permit such Member State to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the State concerned.

9. For the discussion of any matter in the Council the presence of delegates from a majority of the Member States entitled to vote on that matter shall be necessary to constitute a quorum. 10. Subject to the provisions of this Convention, the Council shall adopt its own rules of procedure. (Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

23

(Nuvarande lydelse)

7. Med undantag för bestämmelserna i denna överenskommelse skall rådet an­ taga sin egen arbetsordning.

8. Rådet är beslutsmässigt därest mer än hälften av medlemsstaterna är när­ varande vid varje sammanträde.

bifall av två tredjedelar av samtliga med­ lemsstater och då denna fråga direkt berör ett visst program skall i ovan nämnda majoritet även innefattas två tredjedels majoritet av samtliga de med­ lemsstater, som deltager i sagda program.

7. Förutom i de fall denna överens­ kommelse eller bifogade finans protokoll föreskriver att en fråga kräver enhälligt godkännande eller godkännande av två tredjedelar av alla medlemsstater skall ingen medlemsstat vara berättigad att rösta i någon fråga som faller inom ra­ men för ett program såsom detta definie­ ras av rådet i enlighet med Artikel 11 så­ vida inte landet deltager i detta program eller såvida inte frågan direkt berör pro­ gram i vilket ifrågavarande land deltar.

8. En medlemsstat skall icke ha rätt att rösta i rådet, om beloppet av dess icke inbetalda bidrag till organisationen överstiger de bidrag, som medlemsstaten ifråga är skyldig att lämna för det löpan­ de budgetåret och det omedelbart föregå­ ende budgetåret. Likaså skall medlems­ landet icke ha rätt att rösta i rådet vad beträffar visst program om beloppet av dess icke inbetalda bidrag till detta pro­ gram överskrider de bidrag, som med­ lemsstaten ifråga är skyldig att lämna för det löpande budgetåret och det ome­ delbart föregående budgetåret. Rådet kan emellertid med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater tillåta en så­ dan medlemsstat att rösta, om det är övertygat om att uteblivandet av betal­ ning orsakats av förhållanden över vilka vederbörande stat icke råder.

9. Rådet skall icke äga rätt att disku­ tera en fråga därest inte mer än hälften av de medlemsstater, som äga rösträtt i denna fråga, är närvarande.

10. Med undantag för bestämmelserna i denna överenskommelse skall rådet an­ taga sin egen arbetsordning.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

9. The Council shall elect a president and two vice-presidents who shall hold

Office for one year and may be re-elected on not more than two consecutive oc- casions.

10. The Council may establish such subordinate bodies as may be necessary for the purposes of the Organization.

The creation and the terms of reference of such bodies shall be determined by the Council by a two-thirds majority of all the Member States.

(Nuvarande lydelse)

11. Pending the deposit of their in­ struments of ratification or accession, the

States mentioned in paragraph 1 of Ar­ tide III may be represented åt meetings of the Council and take part in its work until the thirty-first of December, 1954. This right shall not include the right to vote, unless the State concerned has contributed to the Organization in ac- cordance with the provisions of para­ graph (1) of Artide 4 of the Financial Protocol annexed to this Convention.

Article VI

DIRECTOR AND STAFF

1. (a) The Council shall, by a two- thirds majority of all the Member States, appoint a Director for a defined period and may, by the same majority, dismiss him. The Director shall be the chief ex- ecutive officer of the Organization and its legal representative. He shall, in regard to the financial administration of the Organization, ad in accordance with the provisions of the Financial Protocol an­ nexed to this Convention. He shall also submit an annual report to the Council and shall attend, without the right to vote, all its meetings.

11. The Council shall elect a president and two vice-presidents who shall hold office for one year and may be re-elected on not more than two consecutive oc- casions. 12. The Council shall establish a

Scientific Policy Committee and a Finance Committee, and such other subor­ dinate bodies as may be necessary for the purposes of the Organization, and in particular for the execution and co-ordination of its different programmes. The creation and the terms of reference of such bodies shall be determined by the

Council by a two-thirds majority of all the Member States. Subject to the provi­ sions of this Convention and of the Fi­ nancial Protocol annexed thereto, such subordinate bodies shall adopt their own rules of procedure.

13. Pending the deposit of their in­ struments of ratification or accession, the States mentioned in paragraph 1 of Ar­ ticle III may be represented åt meetings of the Council and take part in its work until the thirty-first of December, 1954. This right shall not include the right to vote, unless the State concerned has con­ tributed to the Organization in accord­ ance with the provisions of paragraph (1) of Article 4 of the Financial Protocol an­ nexed to this Convention.

Article VI

DIRECTORS-GENERAL AND STAFF

1. (a) The Council shall, by a two- thirds majority of all the Member States, appoint for each Laboratory a Director-

General for a defined period and may, by the same majority, dismiss him. In respect of the Laboratory under his direction each Director-General shall be the chief executive officer of the Organ­ ization and its legal representative. He shall, in regard to financial administra­ tion, act in accordance with the provi­ sions of the Financial Protocol annexed to this Convention. The Council may, by a two-thirds majority of all the Member

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

25

9. Rådet skall utse en ordförande och två vice ordförande, vilka väljas för en period av ett år och kunna återväljas för högst två på varandra följande perioder. 10. Rådet kan upprätta sådana under- organ, som visa sig behövliga för full­ görandet av organisationens syfte. Be­ slut rörande upprättandet av sådana or­ gan och utfärdandet av instruktioner för dessa skola fattas av rådet med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemssta­ ter.

(Nuvarande lydelse)

11. I avvaktan på överlämnandet av ratifikations- eller anslutningsinstrument må de stater, som omnämnas i artikel III stycke 1 vara representerade vid rå­ dets sammanträden och deltaga i dess arbete intill den 31 december 1954. Den­ na rättighet skall icke medföra rösträtt, såvida icke ifrågavarande stat har läm­ nat bidrag till organisationen i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 stycke 11 i det finansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse.

Artikel VI

DIREKTÖR OCH PERSONAL

1. (a) Rådet skall med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater utse en direktör för en bestämd tids­ period och kan med samma majoritet avskeda honom. Direktören skall vara organisationens främste verkställande tjänsteman och i juridiska avseenden re­ presentera organisationen. Beträffande organisationens ekonomiska förvaltning skall han handla i enlighet med bestäm­ melserna i det finansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse. Han skall avge en årlig redogörelse till rådet

11. Rådet skall utse en ordförande och två vice ordförande, vilka väljas för en period av ett år och kunna återväljas för högst två på varandra följande perioder. 12. Rådet skall upprätta en vetenskap­ lig kommitté och en finanskommitté jäm­ te sådana andra underorgan, som kan visa sig behövliga för organisationens syfte, i synnerhet vad beträffar verkstäl­ landet och samordnandet av dess olika program. Beslut rörande upprättandet av sådana organ och utfärdandet av instruk­ tioner för dessa skola fattas av rådet med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater. Med iakttagande av före­ skrifterna i denna överenskommelse och bifogat finansprotokoll skall sådana un­ derorgan anta egna handlingsregler.

(Föreslagen lydelse)

13. I avvaktan på överlämnandet av ratifikations- eller anslutningsinstrument må de stater, som omnämnes i artikel III stycke 1 vara representerade vid rådets sammanträden och deltaga i dess arbete intill den 31 december 1954. Denna rät­ tighet skall icke medföra rösträtt, såvida icke ifrågavarande stat har lämnat bidrag till organisationen i enlighet med bestäm­ melserna i artikel 4 stycke 11 i det fi­ nansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse.

Artikel VI

GENERALDIREKTÖRER

OCH PERSONAL

1. (a) Rådet skall med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater för en bestämd tidsperiod utse en gene­ raldirektör för varje laboratorium och kan med samma majoritet avskeda ho­ nom. Generaldirektören skall vara orga­ nisationens främste verkställande tjänste­ man för det laboratorium vederbörande utsetts som chef för och skall i juridiska avseenden representera organisationen. Beträffande organisationens ekonomiska förvaltning skall han handla i enlighet med det finansprotokoll som är fogat till

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

(b) The Council may postpone the

appointment of the Director för such

period as it considers necessary, either

on the entry into force of this Conven-

tion or on the occurrence of a subsequent

vacancy. In this event, it shall appoint

a person to act in his stead, the person

so appointed to have such powers and

responsibilities as the Council may direct.

2. The Director shall be assisted by

such scientific, technical, administrative

and clerical staff as may be considered

necessary and authorized by the Council.

3. All staff shall be appointed and

may be dismissed by the Council on the

recommendation of the Director. Ap-

pointments and dismissals made by the

Council shall require a two-thirds major-

ity of all the Member States. The Coun­

cil may by the same majority delegate

powers of appointment and dismissal to

the Director. Any such appointment and

its termination shall be in accordance

with staff regulations to be adopted by

the Council by the same majority. Any

scientists, not members of the staff, who

are invited by the Council to carry out

research in the Laboratory, shall be sub-

ject to the authority of the Director and

to such general conditions as may be

approved by the Council.

4. The responsibilities of the Director

and the staff in regard to the Organiza-

tion shall be exclusively international in

character. In the discharge of their duties

they shall not seek or receive instructions

from any government or from any

States, delegate to the Directors- Gener­

al, either separately or jointly, authority

to act on behalf of the Organization in

other matters. Each Director-General

shall also submit an annual report to the

Council and shall attend, without the

right to vote, all its meetings.

(b) The Council may postpone the ap­

pointment of a Director-General för such

period as it considers necessary, either

on the entry into force of this Conven-

tion or on the occurrence of a subse­

quent vacancy. In this event, it shall ap­

point a person to act in his stead, the

person so appointed to have such powers

and responsibilities as the Council may

direct.

2. Each Director-General shall be as­

sisted by such scientific, technical, ad­

ministrative and clerical staff as may be

considered necessary and authorized by

the Council.

3. All staff shall be appointed and

may be dismissed by the Council on the

recommendation of the Director-General

concerned. Appointments and dismissals

made by the Council shall require a two-

thirds majority of all the Member States.

The Council may by the same majority

delegate powers of appointment and

dismissal to subordinate bodies estab-

lished under the terms of paragraph 12

of Article V and to the Directors-Gener-

al. Any such appointment and its ter­

mination shall be in accordance with the

Staff Rules to be adopted by the Council

by the same majority. Any persons, not

members of the staff, who are invited by

or on behalf of the Council to work åt

any Laboratory shall be subject to the

authority of the Director-General con­

cerned, and to such general conditions

as may be approved by the Council.

4. The responsibilities of the Direc-

tors-General and the staff in regard to

the Organization shall be exclusively in­

ternational in character. In the discharge

of their duties they shall not seek or re­

ceive instructions from any government

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

27

och skall utan rösträtt deltaga i rådets alla sammanträden.

(Nuvarande lydelse)

(b) Rådet kan uppskjuta utnämnan­ det av direktören för så lång tid, som det anser nödvändigt, antingen vid överens­ kommelsens ikraftträdande eller i sam­ band med en därefter följande vakans. I ett dylikt fall skall rådet utse en per­ son att fungera i direktörens ställe; den så utnämnde skall ha sådana befogen­ heter och ansvar som rådet beslutar.

2. Direktören skall biträdas av veten­ skaplig, teknisk och administrativ per­ sonal och den kontorspersonal som anses nödvändig och godkänts av rådet.

3. All personal skall anställas och av­ skedas av rådet på förslag av direktören. Utnämningar och avskedanden gjorda av rådet skola erfordra bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater. Rådet kan med samma majoritet på di­ rektören överlåta en del av dess befogen­ heter avseende anställningar eller avske­ danden. Varje anställning och dess upp­ hörande skall ske i enlighet med de per­ sonalbestämmelser, som skola antagas av rådet med samma majoritet. Veten­ skapsmän, som icke tillhöra personalen, men som av rådet inbjudits att utföra forskningsarbete i laboratoriet, skola vara underställda direktören och åtlyda de allmänna bestämmelser, som må an­ tagas av rådet.

4. Direktörens och personalens skyl­ digheter gentemot organisationen skola uteslutande vara av internationell ka­ raktär. Vid utövandet av sina uppgifter skola de icke begära eller mottaga in­ struktioner från någon regering eller från

denna överenskommelse. Rådet kan med bifall av två tredjedelar av samtliga med­ lemsstater delegera rätten att företräda organisationen jämväl i andra frågor till generaldirektörerna enskilt eller samfällt. Varje generaldirektör skall avge en årlig redogörelse till rådet och skall utan röst­ rätt deltaga i rådets alla sammanträden.

(b) Rådet kan uppskjuta utnämnandet av en generaldirektör för så lång tid, som det anser nödvändigt, antingen vid överenskommelsens ikraftträdande eller i samband med en därefter följande va­ kans. I ett dylikt fall skall rådet utse en person att fungera i direktörens ställe; den så utnämnde skall ha sådana befo­ genheter och ansvar som rådet beslutar.

2. Varje generaldirektör skall biträdas av vetenskaplig, teknisk och administra­ tiv personal och den kontorspersonal som anses nödvändig och godkänts av rådet.

3. All personal skall anställas och av­ skedas av rådet på förslag av vederbö­ rande generaldirektör. Utnämningar och avskedanden gjorda av rådet skola er­ fordra bifall av två tredjedelar av samt­ liga medlemsstater. Rådet kan med sam­ ma majoritet överlåta en del av dess be­ fogenheter avseende anställningar eller avskedanden till underorgan som upprät­ tats i enlighet med artikel V paragraf 12 liksom till generaldirektörerna. Varje an­ ställning och dess upphörande skall ske i enlighet med de personalbestämmelser, som skola antagas av rådet med samma majoritet. Personer, som icke tillhöra per­ sonalen, men som inbjudits av rådet eller å dess vägnar att arbeta vid något labo­ ratorium skall vara underställda veder­ börande generaldirektör och åtlyda de allmänna bestämmelser som må antagas av rådet.

4. Generaldirektörernas och persona­ lens skyldigheter gentemot organisatio­ nen skola uteslutande vara av internatio­ nell karaktär. Vid utövandet av sina upp­ gifter skola de icke begära eller mottaga instruktioner från någon regering eller

(Föreslagen lydelse)

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

authority external to the Organization.

Each Member State shall respect the In­

ternational character of the responsibili-

ties of the Director and the staff, and

not seek to influence them in the de­

charge of their duties.

Article VII

FINANCIAL CONTRIBUTIONS

1. Each Member State shall contribute

both to the Capital expenditure and to

the current operating expenses of the Or­

ganization

(a) for the period ending on the thirty-

first of December, 1956, as set out in

the Financial Protocol annexed to this

Convention, and, thereafter;

(b) in accordance with a scale which

shall be decided every three years by

the Council by a two-thirds majority of

all the Member States, and shall be based

on the average net national income åt

factor cost of each Member State for the

three latest preceding years for which

statistics are available, except that

(i) no Member State shall, in respect

of the basic programme, be required to

pay contributions in excess of twenty-

five per cent of the total amount of con­

tributions assessed by the Council to

meet the cost of that programme.

(Nuvarande lydelse)

(ii) the Council may decide, by a two-

thirds majority of all the Member States,

to take into account any special circum-

stances of a Member State and adjust its

contribution accordingly.

or from any authority external to the Or­

ganization. Each Member State shall re­

spect the international character of the

responsibilities of the Directors-General

and the staff, and not seek to influence

them in the discharge of their duties.

Article VII

FINANCIAL CONTRIBUTIONS

1. Each Member State shall contribute

both to the Capital expenditure and to

the current operating expenses of the Or­

ganization

(a) for the period ending on the thirty-

first of December, 1956, as set out in the

Financial Protocol annexed to this Con­

vention; and, thereafter,

(b) in accordance with scales which

shall be decided every three years by the

Council by a two-thirds majority of all

the Member States, and shall be based

on the average net national income åt

factor cost of each Member State for the

three latest preceding years for which

statistics are available, except that

(i) in respect of any programme of

activities, the Council may determine,

by a two-thirds majority of all the Mem­

ber States, a percentage as the maximum

which any Member State may be re­

quired to pay of the total amount of

contributions assessed by the Council to

meet the annual cost of that programme.

Once any such maximum percentage has

been so determined, the Council may, by

the same majority, change it, provided

that no Member State participating in

that programme votes to the contrary.

(ii) the Council may decide, by a two-

thirds majority of all the Member States,

to take into account any special circum-

stances of a Member State and adjust its

contribution accordingly. For the pur­

pose of applying this provision it shall be

considered to be a special circumstance,

in particular, when the national income

“per capita” of a Member State is less

than an amount to be decided by the

Council by the same majority.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

29

någon myndighet utanför organisatio­ nen. Varje medlemsstat skall respektera den internationella karaktären av direk­ törens och personalens åligganden och avhålla sig ifrån att påverka dem i full­ görandet av deras värv.

Artikel VII

EKONOMISKA BIDRAG

1. Varje medlemsstat skall bidraga såväl till organisationens kapitalutgifter som till dess driftkostnader;

(a) för den tidsperiod som slutar den 31 december 1956 i enlighet med det finansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse och därefter;

(b) i överensstämmelse med en skala, som skall upprättas vart tredje år av rå­ det med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater och som skall vara grundad på den genomsnittliga nettonationalinkomsten till produktions­ kostnad i varje medlemsstat för de se­ naste tre föregående åren, för vilka sta­ tistik finns tillgänglig, likväl;

(i) skall ingen medlemsstat vad be­ träffar det grundläggande programmet, behöva betala ett högre bidrag än 25 % av totalbeloppet av de bidrag, som rådet fastställt för att täcka kostnaderna för detta program;

(Nuvarande lydelse)

(ii) kan rådet med bifall av två tred­ jedelar av samtliga medlemsstater be­ sluta taga hänsyn till särskilda förhål­ landen i en medlemsstat och jämka dess bidrag härefter.

från någon myndighet utanför organisa­ tionen. Varje medlemsstat skall respek­ tera den internationella karaktären av ge­ neraldirektörernas och personalens ålig­ ganden och avhålla sig ifrån att påverka dem i fullgörandet av deras värv.

Artikel VII

EKONOMISKA BIDRAG

1. Varje medlemsstat skall bidraga så­ väl till organisationens kapitalutgifter som till dess driftkostnader;

(a) för den tidsperiod som slutar den 31 december 1956 i enlighet med det finansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse och därefter;

(b) i överensstämmelse med skalor, som skall upprättas vart tredje år av rådet med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater och som skall va­ ra grundade på den genomsnittliga net­ tonationalinkomsten till produktionskost­ nad i varje medlemsstat för de senaste tre föregående åren, för vilka statistik finns tillgänglig, likväl;

(i) kan rådet med bifall av två tredje­ delar av samtliga medlemsstater för var­ je program fastställa den maximala pro­ centuella andel som en medlemsstat be­ höver betala av totalbeloppet av de bi­ drag som rådet fastställt för att täcka de årliga kostnaderna för detta program.

Sedan en sådan maximal procentuell an­ del har fastställts kan rådet med sam­ ma majoritet ändra denna, såvida inte någon stat som deltager i det berörda programmet röstar mot detta.

(ii) kan rådet med bifall av två tredje­ delar av samtliga medlemsstater besluta taga hänsyn till särskilda förhållanden i en medlemsstat och jämka dess bidrag härefter. Vid tillämpning av denna före­ skrift skall det i synnerhet betraktas som ett särskilt förhållande att nationalin­ komsten »per capita» i en medlemsstat är lägre än ett belopp som fastställes av rådet med samma majoritet.

(Föreslagen lydelse)

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

2. The contributions to be paid by a

Member State under paragraph 1 of this

Article shall be calculated in respect of,

and applied only to, the specific activities

to which it has agreed to contribute. In

the event of some Member States not

participating in a supplementary pro-

gramme, the Council shall assess the

scale of contributions to that programme

among the participating Member States

on the basis stated in sub-paragraph (b)

of paragraph 1 above, but, for this pur­

pose, proviso (i) shall be disregarded.

3., (a) The Council shall require States

which become parties to this Convention

after the thirty-first of December, 1954,

to make a special contribution towards

the Capital expenditure of the Organiza-

tion already incurred, in addition to con-

tributing to future Capital expenditure

and current operating expenses. The

amount of this special contribution shall

be fixed by the Council by a two-thirds

majority of all the Member States.

(b) All contributions made in accord-

ance with the provisions of sub-para-

graph (a) above shall be applied in re-

ducing the contributions of the other

Member States.

4. Contributions due under the provi­

sions of this Article shall be paid in ac-

cordance with the Financial Protocol

annexed to this Convention.

5. The Director may, subject to any

directions given by the Council, accept

2. When participation by the Organ-

ization in a national or multinational

project forms a programme of activities

of the Organization, the terms of para­

graph 1 above shall apply unless the

Council, by a two-thirds majority of all

the Member States, determines other-

wise.

3. The contributions to be paid by a

Member State under paragraph 1 of this

Article shall be calculated in respect of,

and applied only to, the programmes in

which it participates.

(Föreslagen lydelse)

4. (a) The Council shall require

States which become parties to this Con­

vention after the thirty-first of Decem­

ber, 1954, to make a special contribution

towards the Capital expenditure of the

Organization already incurred in respect

of the programmes in which they parti-

cipate, in addition to contributing to fu­

ture Capital expenditure and current

operating expenses. The Council shall re­

quire a similar contribution from Mem­

ber States in respect of any programme

in which they first participate after its

commencement. The amount of this spe­

cial contribution shall be fixed by the

Council by a two-thirds majority of all

the Member States.

(b) All contributions made in accord-

ance with the provisions of sub-para­

graph (a) above shall be applied in re-

ducing the contributions of the other

Member States in respect of the pro­

grammes concerned.

5. Contributions due under the pro­

visions of this Article shall be paid in ac-

cordance with the Financial Protocol an­

nexed to this Convention.

6. To the extent of the authority dele­

gated to him under the terms of sub-

31

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

2. De bidrag, som skola betalas av en medlemsstat enligt denna artikels stycke 1, skola beräknas i förhållande till och endast utnyttjas för den verksamhet, för vilken ifrågavarande stat har samtyckt att lämna bidrag. Därest vissa medlems­ stater icke deltaga i ett tilläggsprogram, skall rådet för de stater som deltaga i detta program fastställa en särskild bidragsskala på grundval av de bestäm­ melser, som fastställts i stycke 1 avsnitt (b) ovan, men utan att hänsyn tages till bestämmelserna i (i).

3. (a) Rådet skall anmoda de stater, vilka ansluta sig till denna överenskom­ melse efter den 31 december 1954 att utöver bidragen till kommande kapital­ utgifter och löpande driftkostnader läm­ na ett särskilt bidrag till de kapital­ utgifter som organisationen redan ådra­ git sig. Storleken av detta särskilda bi­ drag skall fastställas av rådet med bifall av två tredjedelar av samtliga medlems­ stater.

(b) Samtliga bidrag, som lämnas en­ ligt bestämmelserna i stycke (a) ovan, skola tjäna till att minska övriga med­ lemsstaters bidrag.

4. Bidrag enligt bestämmelserna i denna artikel skola betalas i enlighet med det finansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse.

5. Direktören kan i enlighet med de eventuella föreskrifter, som lämnas av

2. När organisationens deltagande i ett nationellt eller internationellt projekt ut­ gör ett av organisationens program skall villkoren i första stycket ovan gälla, om inte rådet med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater beslutar annat.

(Föreslagen lydelse)

3. De bidrag, som skola betalas av en medlemsstat enligt denna artikels stycke 1, skola beräknas i förhållande till och endast utnyttjas för de program som ifrågavarande stat deltar i.

4. (a) Rådet skall anmoda de stater, vilka ansluta sig till denna överensstäm­ melse efter den 31 december 1954 att utöver bidragen till kommande kapital­ utgifter och löpande driftkostnader läm­ na ett särskilt bidrag till de kapitalutgif­ ter som organisationen redan ådragit sig för de program i vilka staterna deltager. Rådet skall anmoda medlemsstater att erlägga ett liknande bidrag för de pro­ gram till vilka de anslutit sig först efter det att programmet påbörjats. Storleken av detta särskilda bidrag skall faststäl­ las av rådet med bifall av två tredjede­ lar av samtliga medlemsstater.

(b) Samtliga bidrag, som lämnas enligt bestämmelserna i stycke (a) ovan, skola tjäna till att minska övriga medlemssta­ ters bidrag vad gäller berörda program.

5. Bidrag enligt bestämmelserna i den­ na artikel skola betalas i enlighet med det finansprotokoll, som är fogat till den­ na överenskommelse.

6. Generaldirektör kan inom ramen för de befogenheter som delegerats till

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

gifts and legacies to the Organization

provided that such gifts or legacies are

not subject to any conditions inconsistent

with the purposes of the Organization.

(Nuvarande lydelse)

Article Vin

CO-OPERATION WITH UNESCO

AND WITH OTHER ORGANIZA-

TIONS

The Organization shall co-operate with

the United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organization. It may

also, by a decision of the Council taken

by a two-thirds majority of all the Mem-

ber States, co-operate with other organi-

zations and institutions.

Artide IX

LEGAL STATUS

The Organization shall have legal per-

sonality in the metropolitan territories of

all Member States. The Organization and

the representatives of Member States on

the Council, the members of any sub-

ordinate bodies established under para-

graph 10 oi Article V, the Director and

the members of the staff of the Organi­

zation shall be accorded, in the metro­

politan territories of Member States, by

virtue of agreements to be concluded be-

tween the Organization and each Mem­

ber State concerned, such privileges and

immunities if any as they agree to be

necessary for the exercise of the func-

tions of the Organization. The agreement

to be concluded between the Organiza­

tion and the Member State, on the terri-

tory of which the Organization shall be

established, shall contain, in addition to

provisions concerning privileges and im­

munities, provisions regulating the spe­

cial relations between the Organization

and that Member State.

paragrapli (a) of paragraph 1 of Artide

VI, and subject to any directions given

by the Council, a Director-General may

accept gifts and legacies to the Organiza­

tion provided that such gifts or legacies

are not subject to any conditions incon­

sistent with the purposes of the Organ­

ization.

Artide VIII

CO-OPERATION WITH UNESCO

AND WITH OTHER

ORGANIZATIONS

The Organization shall co-operate with

the United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organization. It may

also, by a decision of the Council taken

by a two-thirds majority of all the Mem­

ber States, co-operate with other organ-

izations and institutions.

Artide IX

LEGAL STATUS

The Organization shall have legal per-

sonality in the metropolitan territories of

all Member States. The Organization and

the representatives of Member States on

the Council, the members of any subor-

dinate bodies established under para­

graph 12 of Article V, the Directors-

General and the members of the staff of

the Organization shall be accorded, in

the metropolitan territories of Member

States, by virtue of agreements to be

concluded between the Organization and

each Member State concerned, such priv­

ileges and immunities if any as they

agree to be necessary for the exercise of

the functions of the Organization. The

agreements to be concluded between the

Organization and the Member States, on

the territory of which the Laboratories

of the Organization shall be established,

shall contain, in addition to provisions

concerning privileges and immunities,

provisions regulating the special relations

between the Organization and those

Member States.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

33

rådet, mottaga gåvor och donationer till

organisationen, under förutsättning att

sådana gåvor eller donationer icke äro

förknippade med villkor, som äro oför­

enliga med organisationens syfte.

(Nuvarande lydelse)

Artikel VIII

SAMARBETE MED UNESCO OCH

ANDRA ORGANISATIONER

Organisationen skall samarbeta med

Förenta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur. Den

kan även, genom beslut av rådet, som

fattats med bifall av två tredjedelar av

samtliga medlemsstater, samarbeta med

andra organisationer.

Artikel IX

JURIDISK STÄLLNING

Organisationen skall vara en juridisk

person inom varje medlemsstats moder­

land. Organisationen och medlemssta­

ternas representanter i rådet, medlem­

marna av varje underorgan, som är upp­

rättat enligt artikel V stycke 10 samt

direktören och medlemmarna av orga­

nisationens personal skola, inom med­

lemsstaternas moderland genom över­

enskommelser slutna mellan organisa­

tionen och varje berörd medlemsstat, åt­

njuta de privilegier och den immunitet,

som må anses vara erforderliga för full­

görandet av organisationens uppgifter.

Den överenskommelse, som skall avslu­

tas mellan organisationen och den med­

lemsstat, inom vars territorium organi­

sationen skall ha sitt säte, skall utöver

bestämmelser rörande privilegier och

immuniteter innehålla erforderliga be­

stämmelser rörande de särskilda förbin­

delserna mellan organisationen och ifrå­

gavarande medlemsstat.

honom enligt Artikel VI, paragraf 1,

punkt (a) och i enlighet med de eventu­

ella föreskrifter som lämnas av rådet

mottaga gåvor och donationer till orga­

nisationen, under förutsättning att såda­

na gåvor eller donationer icke äro för­

knippade med villkor, som äro oförenli­

ga med organisationens syfte.

Artikel VIII

SAMARBETE MED UNESCO OCH

ANDRA ORGANISATIONER

Organisationen skall samarbeta med

Förenta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur. Den

kan även, genom beslut av rådet, som

fattats med bifall av två tredjedelar av

samtliga medlemsstater, samarbeta med

andra organisationer.

(Föreslagen lydelse)

Artikel IX

JURIDISK STÄLLNING

Organisationen skall vara en juridisk

person inom varje medlemsstats moder­

land. Organisationen och medlemssta­

ternas representanter i rådet, medlem­

marna av varje underorgan, som är upp­

rättat enligt artikel V stycke 12 samt ge­

neraldirektörerna och medlemmarna av

organisationen och varje berörd med­

lemsstat, åtnjuta de privilegier och den

immunitet, som må anses vara erforder­

liga för fullgörandet av organisationens

uppgifter. De överenskommelser, som

skall avslutas mellan organisationen och

de medlemsstater inom vilkas territorier

organisationens laboratorier skall ha sitt

säte, skall utöver bestämmelser rörande

privilegier och immuniteter innehålla er­

forderliga bestämmelser rörande de sär­

skilda förbindelserna mellan organisatio­

nen och ifrågavarande medlemsstater.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Article X

Artide X

AMENDMENTS

1. The Council may recommend

amendments of this Convention and of

the annexed Finandal Protocol to Mem-

ber States. Any Member State which

wishes to propose an amendment shall

notify the Director thereof. The Director

shall inform all Member States of any

amendment so notified åt least three

months before it is discussed by the

Council.

2. Any amendment, other than an

amendment of the Finandal Protocol

annexed to this Convention, recom-

mended by the Council, shall require ac-

ceptance in writing by all Member States.

It shall come into force thirty days after

the Director has received notifications

of acceptance from all Member States.

The Director shall inform all Member

States of the date on which the amend­

ment shall thus come into force.

3. The Council may amend the Fi­

nancial Protocol annexed to this Conven­

tion by a two-thirds majority of all the

Member States provided that such

amendment does not conflict with the

Convention. Any such amendment shall

come into force on a date to be decided

by the Council by the same majority.

The Director shall inform all Member

States of each such amendment and of

the date on which it shall come into

force.

Artide XI

DISPUTES

Any dispute between two or more

Member States concerning the interpre­

tation or application of this Convention,

which is not settled by the good offices

of the Council, shall be submitted to the

International Court of Justice, unless the

AMENDMENTS

1. The Council may recommend

amendments of this Convention to Mem­

ber States. Any Member State which

wishes to propose an amendment shall

notify the President of Council thereof.

The President shall inform all Member

States of any amendment so notified åt

least three months before it is discussed

by the Council.

2. Any amendment of this Convention

recommended by the Council shall re­

quire acceptance in writing by all Mem­

ber States. It shall come into force thirty

days after the President has received

notifications of acceptance from all

Member States. The President shall in­

form all Member States and the Director-

General of the United Nations Educa-

tional, Scientific and Cultural Organiza-

tion of the date on which the amendment

shall thus come into force.

3. The Council may amend the Fi­

nancial Protocol annexed to this Conven­

tion by a two-thirds majority of all the

Member States provided that such

amendment does not conflict with the

Convention. Any such amendment shall

come into force on a date to be decided

by the Council by the same majority.

The President of Council shall inform all

Member States and the Director-General

of the United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization of

each such amendment and of the date on

which it shall come into force.

Article XI

DISPUTES

Any dispute between two or more

Member States concerning the interpre­

tation or application of this Convention,

which is not settled by the good offices

of the Council, shall be submitted to the

International Court of Justice, unless the

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

35

Artikel X

ÄNDRINGAR

1. Rådet kan föreslå medlemsstaterna ändringar av denna överenskommelse och av det därtill fogade finansproto­ kollet. Varje medlemsstat, som önskar föreslå en ändring, skall meddela detta till direktören. Denne skall underrätta samtliga medlemsstater om varje så före­ slagen ändring minst tre månader innan den diskuteras av rådet.

2. Bortsett från ändringar av det till överenskommelsen fogade finansproto­ kollet skola de ändringar som föreslås av rådet skriftligt godkännas av samtliga medlemsstater. De skola träda i kraft 30 dagar efter det direktören mottagit bekräftelse på godkännande från samt­ liga medlemsstater. Direktören skall med­ dela samtliga medlemsstater om dagen, från vilken ändringen sålunda skall träda i kraft.

(Nuvarande lydelse)

3. Rådet kan med bifall av två tredje­ delar av samtliga medlemsstater ändra det finansprotokoll, som är fogat till denna överenskommelse under förut­ sättning att en sådan ändring icke stri­ der mot överenskommelsens bestämmel­ ser. Dessa ändringar skola träda i kraft vid den tidpunkt, som fastställes av rå­ det med samma majoritet. Direktören skall underrätta samtliga medlemsstater om varje sådan ändring och om dagen från vilken den skall träda i kraft.

Artikel XI

TVISTER

Varje tvist mellan två eller flera med­ lemsstater rörande tolkningen eller till- lämpningen av denna överenskommelse, som icke kan biläggas genom rådets med­ ling, skall hänskjutas till den internatio­ nella domstolen, såvida icke de berörda

Artikel X

ÄNDRINGAR

1. Rådet kan föreslå medlemsstaterna ändringar av denna överenskommelse och av det därtill fogade finansprotokollet. Varje medlemsstat, som önskar föreslå en ändring, skall meddela detta till rå­ dets ordförande. Denne skall underrätta samtliga medlemsstater om varje så före­ slagen ändring minst tre månader innan den diskuteras av rådet.

2. Bortsett från ändringar av det till denna överenskommelse fogade finans­ protokollet skola de ändringar som före­ slås av rådet skriftligt godkännas av samtliga medlemsstater. De skola träda i kraft 30 dagar efter det ordföranden mot­ tagit bekräftelse på godkännande från samtliga medlemsstater. Ordföranden skall underrätta samtliga medlemsstater jämte UNESCOts generaldirektör om varje sådan ändring och om dagen från vilken ändringen sålunda skall träda i kraft.

3. Rådet kan med bifall av två tredje­ delar av samtliga medlemsstater ändra det finansprotokoll, som är fogat till den­ na överenskommelse, under förutsättning att en sådan ändring icke strider mot överenskommelsens bestämmelser. Dessa ändringar skola träda i kraft vid den tid­ punkt, som fastställes av rådet med sam­ ma majoritet. Rådets ordförande skall underrätta samtliga medlemsstater jämte

UNESCOts generaldirektör om varje så­ dan ändring och om dagen från vilken den skall träda i kraft.

(Föreslagen lydelse)

Artikel XI

TVISTER

Varje tvist mellan två eller flera med­ lemsstater rörande tolkningen eller till- lämpningen av denna överenskommelse, som icke kan biläggas genom rådets med­ ling, skall hänskjutas till den internatio­ nella domstolen, såvida icke de berörda

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

Member States concerned agree on some

other mode of settlement.

(Nuvarande lydelse)

Article XII

WITHDRAWAL

After this Convention has been in

force for seven years a Member State

may give notice in writing to the Direc-

tor of withdrawal from the Organization.

Such withdrawal shall take effect åt the

end of the financial year in which it is

notified if the notice is given during the

first nine months of that financial year.

If the notice is given in the last three

months of the financial year, it shall

come into effect åt the end of the next

financial year.

Article XIII

NON-FULFILMENT OF

OBLIGATIONS

If a Member State fails to fulfil its

obligations under this Convention, it

shall cease to be a member of the Or­

ganization on a decision of the Council

taken by a two-thirds majority of all the

Member States.

Article XIV

DISSOLUTION

The Organization shall be dissolved if

åt any time there are less than five Mem­

ber States. It may be dissolved åt any

time by agreement between the Member

States. Subject to any agreement which

may be made between Member States åt

the time of dissolution, the State on the

territory of which the seat of the Organ­

ization is åt that time established shall

be responsible for the liquidation, and

the surplus shall be distributed among

those States, which are members of the

Organization åt the time of the dissolu­

tion, in proportion to the contributions

actually made by them from the dates of

their becoming parties to this Conven-

Member States concerned agree on some

other mode of settlement.

(Föreslagen lydelse)

Article XII

WITHDRAWAL

After this Convention has been in

force for seven years, a Member State

may, subject to the provisions of para-

graph 4 of Article 111, give notice in writ­

ing to the President of Council of with­

drawal from the Organization and such

withdrawal shall take effect åt the end of

the financial year following that in which

notice is given, or åt such later date as

the Member State proposes.

Article XIII

NON-FULFILMENT OF

OBLIGATIONS

If a Member State fails to fulfil its

obligations under this Convention, it

shall cease to be a member of the Organ­

ization on a decision of the Council taken

by a two-thirds majority of all the Mem­

ber States.

Article XIV

DISSOLUTION

The Organization shall be dissolved if

åt any time there are less than five Mem­

ber States. It may be dissolved åt any

time by agreement between the Member

States. Subject to any agreement which

may be made between Member States

åt the time of dissolution, the State on

the territory of which the seat of the

Organization is åt that time established

shall be responsible for the liquidation,

and the surplus shall be distributed

among those States, which are members

of the Organization åt the time of the

dissolution, in proportion to the contri­

butions actually made by them from the

dates of their becoming parties to this

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

37

medlemsstaterna gemensamt överens­

komma om något annat sätt för tvistens

biläggande.

Artikel XII

UTTRÄDE

Sedan denna överenskommelse varit i

kraft under sju år, kan varje medlems­

stat skriftligen underrätta direktören om

att den önskar utträda ur organisationen.

Sådant utträde skall träda i kraft vid

slutet av det budgetår, under vilket med­

delande lämnats, därest detta skett un­

der de första nio månaderna av budget­

året. Har meddelandet lämnats under

de tre sista månaderna av budgetåret,

skall det träda i kraft vid slutet av näst­

kommande budgetår.

Artikel XIII

BRISTANDE UPPFYLLANDE AV

FÖRPLIKTELSER

Varje medlemsstat, som icke uppfyller

sina förpliktelser enligt denna överens­

kommelse skall upphöra att vara med­

lem av organisationen efter beslut, som

fattats av rådet med bifall av två tred­

jedelar av samtliga medlemsstater.

Artikel XIV

UPPLÖSNING

Organisationen skall upplösas, om det

vid något tillfälle finnes mindre än fem

medlemsstater. Den kan upplösas vid

vilken tidpunkt som helst genom över­

enskommelse mellan medlemsstaterna.

Under förbehåll för varje överenskom­

melse, som kan slutas mellan medlems­

staterna vid upplösningen, skall den

medlemsstat, på vars territorium orga­

nisationen vid denna tidpunkt har sitt

säte, vara ansvarig för likvidationen,

och överskottet skall fördelas mellan de

stater, som äro medlemmar av organisa­

tionen vid upplösningen, i proportion

till de bidrag, som i verkligheten ha

lämnats av dem från den tidpunkt, då

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1

(Nuvarande lydelse)

medlemsstaterna gemensamt överenskom­

ma om något annat sätt för tvistens bi­

läggande.

Artikel XII

UTTRÄDE

Sedan denna överenskommelse varit i

kraft under sju år, kan varje medlems­

stat, med iakttagande av föreskrifterna i

Artikel III paragraf 4, skriftligen under­

rätta rådets ordförande om att den öns­

kar utträda ur organisationen och sådant

utträde skall träda i kraft vid slutet av

nästkommande budgetår eller det senare

datum som medlemsstaten föreslår.

(Föreslagen lydelse)

Artikel XIII

BRISTANDE UPPFYLLANDE AV

FÖRPLIKTELSER

Varje medlemsstat, som icke uppfyller

sina förpliktelser enligt denna överens­

kommelse skall upphöra att vara medlem

av organisationen efter beslut, som fat­

tats av rådet med bifall av två tredje­

delar av samtliga medlemsstater.

Artikel XIV

UPPLÖSNING

Organisationen skall upplösas, om det

vid något tillfälle finnes mindre än fem

medlemsstater. Den kan upplösas vid vil­

ken tidpunkt som helst genom överens­

kommelse mellan medlemsstaterna. Un­

der förbehåll för varje överenskommelse,

som kan slutas mellan medlemsstaterna

vid upplösningen, skall den medlemsstat,

på vars territorium organisationen vid

denna tidpunkt har sitt säte, vara ansva­

rig för likvidationen, och överskottet

skall fördelas mellan de stater, som äro

medlemmar av organisationen vid upp­

lösningen, i proportion till de bidrag,

som i verkligheten ha lämnats av dem

från den tidpunkt, då de blivit parter till

sand. Nr 182

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

tion. In the event of a deficit this shall

be met by the existing Member States in

the same proportions as those in which

their contributions have been assessed for

the financial year then current.

Article XV

SIGNATURE

This Convention and the annexed

Financial Protocol, which is an integral

part thereof, shall be open for signature

until the thirty-first of December, 1953,

by any State which satisfies the condi-

tions laid down in paragraph 1 of Ar­

ticle III.

Artide XVI

RATIFICATION

1. This Convention and the annexed

Financial Protocol shall be subject to

ratification.

2. Instruments of ratification shall be

deposited with the Director-General of

the United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organisation.

Artide XVII

ACCESSION

1. Any State, not a signatory of this

Convention, which satisfies the condi-

tions laid down in paragraphs 1 or 2 of

Article III, may accede to the Conven­

tion and the Financial Protocol as from

the first of January, 1954.

2. Instruments of accession shall be

deposited with the Director-General of

the United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organization.

Artide XVIII

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention and the annexed

Financial Protocol shall enter into force

when seven States have ratified, or ac-

ceded to, these instruments provided that

(Nuvarande lydelse)

Convention. In the event of a deficit this

shall be met by the existing Member

States in the same proportions as those

in which their contributions have been

assessed for the financial year then cur­

rent.

Artide XV

SIGNATURE

This Convention and the annexed Fi­

nancial Protocol, which is an integral

part thereof, shall be open for signature

until the thirty-first of December, 1953,

by any State which satisfies the condi-

tions laid down in paragraph 1 of Ar­

ticle III.

Artide XVI

RATIFICATION

1. This Convention and the annexed

Financial Protocol shall be subject to

ratification.

2. Instruments of ratification shall be

deposited with the Director-General of

the United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organization.

Artide XVII

ACCESSION

1. Any State, not a signatory of this

Convention, which satisfies the condi-

tions laid down in paragraphs 1 or 2 of

Article III, may accede to the Conven­

tion and the Financial Protocol as from

the first of lanuary, 1954.

2. Instruments of accession shall be

deposited with the Director-General of

the United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organization.

Artide XVIII

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention and the annexed

Financial Protocol shall enter into force

when seven States have ratified, or ac-

ceeded to, these instruments provided

that

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

39

de blivit parter till denna överenskom­

melse. I händelse av ett underskott skall

detta täckas av samma medlemsstater i

proportion till de bidrag, som ha fast­

ställts för det då löpande budgetåret.

Artikel XV

UNDERTECKNANDE

Denna överenskommelse och det där­

till fogade finansprotokollet, vilket se­

nare är en integrerande del därav, skall

hållas tillgänglig för undertecknande till

den 31 december 1953 för varje stat,

som uppfyller de villkor, som fastställts

i artikel III stycke 1.

Artikel XVI

RATIFICERING

1. Denna överenskommelse och det

därtill fogade finansprotokollet skola

ratificeras.

2. Ratifikationsinstrumenten skola

deponeras hos generaldirektören för

Förenta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur.

Artikel XVII

ANSLUTNING

1. Varje stat, som icke är en signatär-

makt till denna överenskommelse, men

som uppfyller de villkor som fastställts

i artikel I, stycke 1 eller 2, kan an­

sluta sig till överenskommelsen och fi­

nansprotokollet från den 1 januari 1954.

2. Anslutningsdokument skola depo­

neras hos generaldirektören för Förenta

Nationernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur.

Artikel XVIII

IKRAFTTRÄDANDE

1. Denna överenskommelse och det

därtill fogade finansprotokollet skola

träda i kraft, då sju stater ha ratificerat

eller anslutit sig till dessa dokument, un­

der förutsättning att

(Nuvarande lydelse)

denna överenskommelse. I händelse av

ett underskott skall detta täckas av sam­

ma medlemsstater i proportion till de bi­

drag, som ha fastställts för det då löpan­

de budgetåret.

Artikel XV

UNDERTECKNANDE

Denna överenskommelse och det där­

till fogade finansprotokollet, vilket sena­

re är en integrerande del därav, skall

hållas tillgänglig för undertecknande till

den 31 december 1953 för varje stat,

som uppfyller de villkor, som fastställts

i artikel III stycke 1.

Artikel XVI

RATIFICERING

1. Denna överenskommelse och det

därtill fogade finansprotokollet skola ra­

tificeras.

2. Ratifikationsinstrumenten skola de­

poneras hos generaldirektören för För­

enta Nationernas organisation för upp­

fostran, vetenskap och kultur.

Artikel XVII

ANSLUTNING

1. Varje stat, som icke är en signa-

tärmakt till denna överenskommelse, men

som uppfyller de villkor som fastställts i

artikel III, stycke 1 eller 2, kan ansluta

sig till överenskommelsen och finanspro­

tokollet från den 1 januari 1954.

2. Anslutningsdokument skola depo­

neras hos generaldirektören för Förenta

Nationernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur.

Artikel XVIII

IKR AFTTRÄD AN DE

1. Denna överenskommelse och det

därtill fogade finansprotokollet skola trä­

da i kraft, då sju stater ha ratificerat el­

ler anslutit sig till dessa dokument, un­

der förutsättning att

(Föreslagen lydelse)

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(a) the total of their percentage con-

tributions on the scale set out in the

Annex to the Financial Protocol amounts

to not less than seventy-five per cent, and

(b) Switzerland, being the country in

which the seat of the Organization is to

be established, shall be among such seven

States.

2. This Convention and the annexed

Financial Protocol shall enter into force

for any other signatory or acceding State

on the deposit of its instrument of rati-

fication or accession, as the case may be.

Article XIX

NOTIFICATIONS

1. The Director-General of the United

Nations Educational, Scientific and Cul-

tural Organization shall notify all signa­

tory and acceding States, and all other

States which took part in the Conference

for the organization of studies concern-

ing the establishment of a European

Nuclear Research Laboratory held åt

Paris in December, 1951, and åt Geneva

in February, 1952, of the deposit of each

instrument of ratification or accession,

and of the entry into force of this Con­

vention.

2. The Director of the Organization

shall notify all Member States and the

Director-General of the United Nations

Educational, Scientific and Cultural Or­

ganization of every withdrawal from, or

termination of, membership.

(Nuvarande lydelse)

Artide XX

REGISTRATION

The Director-General of the United

Nations Educational, Scientific and Cul­

tural Organization shall, upon the entry

into force of this Convention, register it

with the Secretary-General of the United

Nations in accordance with Article 102

of the Charter of the United Nations.

(a) the total of their percentage con-

tributions on the scale set out in the

Annex to the Financial Protocol amounts

to not less than seventy-five per cent,

and

(b) Switzerland, being the country in

which the seat of the Organization is to

be established, shall be among such seven

States.

2. This Convention and the annexed

Financial Protocol shall enter into force

for any other signatory or acceding State

on the deposit of its instrument of ratifi­

cation or accession, as the case may be.

Artide XIX

NOTIFICATIONS

1. The Director-General of the United

Nations Educational, Scientific and Cul­

tural Organization shall notify all signa­

tory and acceding States, and all other

States which took part in the Conference

for the organization of studies concern-

ing the establishment of a European Nu­

clear Research Laboratory held åt Paris

in December, 1951, and åt Geneva in

February, 1952, of the deposit of each

instrument of ratification or accession,

and of the entry into force of this Con­

vention.

2. The President of Coundl shall noti­

fy all Member States and the Director-

General of the United Nations Educa­

tional, Scientific and Cultural Organiza­

tion of every withdrawal from, or ter­

mination of, membership.

(Föreslagen lydelse)

Article XX

REGISTRATION

The Director-General of the United

Nations Educational, Scientific and Cul­

tural Organization shall, upon the entry

into force of this Convention, register it

with the Secretary-General of the United

Nations in accordance with Article 102

of the Charter of the United Nations.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

41

(a) summan av deras procentuella bi­

drag enligt den skala, som är fastställd i

bilagan till finansprotokollet, uppgår till

minst 75 %, och

(b) Schweiz, som är det land i vilket

organisationen skall ha sitt säte, före­

kommer bland dessa sju stater.1

2. Denna överenskommelse och det

därtill fogade finansprotokollet skola

träda i kraft för varje annan signatär-

makt eller ansluten stat, när dess rati­

fikationsinstrument respektive anslut-

ningsdokument deponerats.

(Nuvarande lydelse)

Artikel XIX

NOTIFIKATION

1. Generaldirektören för Förenta Na­

tionernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur, skall underrätta

alla signatärmakter och anslutna stater

liksom andra stater, som deltogo i den

konferens för organiserande av studier

rörande upprättande av ett europeiskt

kämforskningslaboratorium, vilken äg­

de rum i Paris i december 1951 och i

Geneve i februari 1952, om depositionen

av varje ratifikationsinstrument eller an-

slutningsdokument samt om ikraftträ­

dandet av denna överenskommelse.

2. Organisationens direktör skall un­

derrätta samtliga medlemsstater och ge­

neraldirektören för Förenta Nationernas

organisation för uppfostran, vetenskap

och kultur, om varje utträde ur organi­

sationen eller upphörande av medlem­

skap i denna.

Artikel XX

REGISTRERING

Generaldirektören för Förenta Natio­

nernas organisation för uppfostran, ve­

tenskap och kultur skall, då denna över­

enskommelse trätt i kraft, inregistrera

den hos Förenta Nationernas general­

sekreterare i enlighet med artikel 102 i

Förenta Nationernas stadga.

(a) summan av deras procentuella bi­

drag enligt den skala, som är fastställd i

bilagan till finansprotokollet, uppgår till

minst 75 %, och

(b) Schweiz, som är det land i vilket

organisationen skall ha sitt säte, före­

kommer bland dessa sju stater.1

2. Denna överenskommelse och det

därtill fogade finansprotokollet skola trä­

da i kraft för varje annan signatärmakt

eller ansluten stat, när dess ratifikations­

instrument respektive anslutningsdoku-

ment deponerats.

(Föreslagen lydelse)

Artikel XIX

NOTIFIKATION

1. Generaldirektören för Förenta Na­

tionernas organisation för uppfostran,

vetenskap och kultur, skall underrätta al­

la signatärmakter och anslutna stater lik­

som andra stater, som deltogo i den kon­

ferens för organiserande av studier rö­

rande upprättande av ett europeiskt käm­

forskningslaboratorium, vilken ägde rum

i Paris i december 1951 och i Geneve i

februari 1952, om depositionen av varje

ratifikationsinstrument eller anslutnings-

dokument samt om ikraftträdandet av

denna överenskommelse.

2. Rådets ordförande skall underrätta

samtliga medlemsstater och generaldirek­

tören för Förenta Nationernas organisa­

tion och uppfostran, vetenskap och kul­

tur, om varje utträde ur organisationen

eller upphörande av medlemskap i denna.

Artikel XX

REGISTRERING

Generaldirektören för Förenta Natio­

nernas organisation för uppfostran, ve­

tenskap och kultur skall, då denna över­

enskommelse trätt i kraft, inregistrera

den hos Förenta Nationernas generalse­

kreterare i enlighet med artikel 102 i

Förenta Nationernas stadga.

1 överenskommelsen trädde i kraft den 29 september 1954.

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed representatives, having been duly

authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Conven-

tion.

Done åt Paris, this first day of July,

1953, in the English and French

languages, both texts being equally au-

thoritative, in a single original, which shall

be deposited in the archives of the

United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization, the Director-

General of which shall transmit a certi-

fied copy to all signatory and acceding

States and to all other States which took

part in the Conference for the organiza­

tion of studies concerning the establish-

ment of a European Nuclear Research

Laboratory.

(Nuvarande lydelse)

Financial Protocol annexed to tlie Con-

vention for the establishment of a Euro­

pean Organization for Nuclear Research

THE STATES parties to the Conven-

tion for the establishment of a European

Organization for Nuclear Research (here-

inafter referred to as “the Convention”).

DESIRING to make provision for the

financial administration of the said Or­

ganization,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

BUDGET

(1) The financial year of the Organi­

zation shall run from the first of Janu-

ary to the thirty-first of December.

(2) The Director shall not later than

the first of September in each year sub-

mit to the Council for consideration and

approval detailed estimates of income

and expenditure for the following finan­

cial year.

(3) Estimates of income and expendi­

ture shall be divided under general head-

IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed representatives, having been duly

authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Conven­

tion.

Done åt Paris, this first day of July,

1953, in the English and French

languages, both texts being equally au-

thoritative, in a single original, which shall

be deposited in the archives of the

United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization, the Director-

General of which shall transmit a certi-

fied copy to all signatory and acceding

States and to all other States which took

part in the Conference for the organiza­

tion of studies concerning the establish­

ment of a European Nuclear Research

Laboratory.

(Föreslagen lydelse)

Financial Protocol annexed to the Con­

vention for the establishment of a Euro­

pean Organization for Nuclear Research

THE STATES parties to the Conven­

tion for the establishment of a European

Organization for Nuclear Research (here-

inafter referred to as “the Convention”),

DESIRING to make provision for the

financial administration of the said Or­

ganization,

HAVE AGREED as follows:

Artide 1

BUDGET

(1) The financial year of the Organ­

ization shall run from the first of Janu-

ary to the thirty-first of December.

(2) Eadi Director-General shall not

later than the first of September in each

year submit to the Council för consider­

ation and approval detailed estimates of

income and expenditure for the following

financial year.

(3) Estimates of income and expendi­

ture shall be divided under general

43

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV ha­

va undertecknade representanter, av sina

respektive regeringar därtill vederbörli­

gen befullmäktigade, undertecknat denna

överenskommelse.

Som skedde i Paris den 1 juli 1953 på

engelska och franska språken, vilka båda

texter skola äga lika vitsord, i ett enda

original, som skall deponeras hos För­

enta Nationernas organisations för upp­

fostran, vetenskap och kultur arkiv. Ge­

neraldirektören för denna organisation

skall överlämna en bestyrkt avskrift till

signatärmakterna och anslutna stater lik­

som till de övriga stater, som deltogo i

konferensen för organiserande av studier

rörande upprättande av ett europeiskt

kärnforskningslaboratorium.

(Nuvarande lydelse)

Finansprotokoll fogat till överenskom­

melsen angående upprättande av en euro­

peisk organisation för kärnforskning

De stater som äro parter till överens­

kommelsen angående upprättande av en

europeisk organisation för kärnforskning

(härefter kallad »överenskommelsen»),

som önska utfärda bestämmelser för

organisationens ekonomiska förvaltning,

hava överenskommit om följande:

Artikel 1

BUDGET

(1) Organisationens budgetår skall lö­

pa från den 1 januari till den 31 decem­

ber.

(2) Direktören skall senast den 1 sep­

tember varje år till rådets granskning

och godkännande överlämna detaljerade

beräkningar av inkomster och utgifter

under det följande budgetåret.

(3) Beräkningar av inkomster och ut­

gifter skola vara uppdelade på allmänna

rubriker. Med undantag för bemyndigan-

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV hava

undertecknade representanter, av sina re­

spektive regeringar därtill vederbörligen

befullmäktigade, undertecknat denna

överenskommelse.

Som skedde i Paris den 1 juli 1953 på

engelska och franska språken, vilka båda

texter skola äga lika vitsord, i ett enda

original, som skall deponeras hos Fören­

ta Nationernas organisations för uppfos­

tran, vetenskap och kultur arkiv. Gene­

raldirektören för denna organisation skall

överlämna en bestyrkt avskrift till sig­

natärmakterna och anslutna stater lik­

som till de övriga stater, som deltogo i

konferensen för organiserande av studier

rörande upprättande av ett europeiskt

kärnforskningslaboratorium.

(Föreslagen lydelse)

Finansprotokoll fogat till överenskom­

melsen angående upprättande av en euro­

peisk organisation för kärnforskning

De stater som äro parter till överens­

kommelsen angående upprättande av en

europeisk organisation för kärnforskning

(härefter kallad »överenskommelsen»),

som önska bestämmelser för organisa­

tionens ekonomiska förvaltning,

hava överenskommit om följande:

Artikel 1

BUDGET

(1) Organisationens budgetår skall lö­

pa från den 1 januari till den 31 decem­

ber.

(2) Varje generaldirektör skall senast

den 1 september varje år till rådets

granskning och godkännande överlämna

detaljerade beräkningar av inkomster

och utgifter under det följande budget­

året.

(3) Beräkningar av inkomster och ut­

gifter skola vara uppdelade på allmänna

rubriker. Med undantag för bemyndigan-

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

ings. Transfers within the budget shall

not be permitted except by authority of

the Finance Committee referred to in

Article 3. The exact form of the estimates

shall be determined by the Finance Com­

mittee on the advice of the Director.

Article 2

SUPPLEMENTARY BUDGET

The Council may require the Director

to present a supplementary or revised

budget if circumstances make it neces-

sary. No resolution involving additional

expediture shall be deemed to be ap-

proved by the Council until it has ap-

proved an estimate submitted by the

Director of the additional expenditure

involved.

Article 3

FINANCE COMMITTEE

A Finance Committee composed of

representatives of all Member States shall

be set up by the Council, with such func-

tions as shall be laid down in Financial

Rules to be approved by the Council.

The Director shall submit the budget

estimates to this Committee for examina­

tion, after which they shall be transmitted

to the Council with the Committee’s re­

port thereon.

(Nuvarande lydelse)

Article 4

CONTRIBUTION S

(1) For the period ending on the

thirty-first of December, 1954, the Coun­

cil shall make provisional budgetary ar-

rangements, which shall be met by con-

tributions as provided for in paragraph

(1) of the Annex to this Protocol.

(2) For the financial years 1955 and

1956, approved budget expenditure shall

headings. Transfers within the budget

shall not be permitted except by authority

of the Finance Committee referred to in

Article 3. The exact form of the estimates

shall be determined by the Finance Com­

mittee on the advice of the Directors-

General.

Article 2

SUPPLEMENTARY BUDGET

The Council may require a Director-

General to present supplementary or re­

vised budget estimates if circumstances

make it necessary. No proposal involv­

ing additional expenditure shall be deem­

ed to be approved by the Council until

it has approved an estimate submitted by

the appropriate Director-General of the

additional expenditure involved.

Article 3

FINANCE COMMITTEE

(1) The Finance Committee estab-

lished by paragraph 12 of Article V of

the Convention shall be composed of re­

presentatives of all Member States.

(2) The Finance Committee shall, in

reaching its decisions, follow the rules

for voting and quorum prescribed for the

Council in Article V of the Convention.

(3) This Committee shall examine the

budget estimates of the Directors-Gen-

eral, after which they shall be transmitted

to the Council with the Committee’s re­

port thereon.

Article 4

CONTRIBUTIONS

(1) For the period ending on the

thirty-first of December, 1954, the Coun­

cil shall make provisional budgetary ar-

rangements, which shall be met by con-

tributions as provided for in paragraph

(1) of the Annex to this Protocol.

(2) For the financial years 1955 and

1956, approved budget expenditure shall

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

45

de för den finanskommitté, som omnäm- nes i artikel 3 skola överföringar inom budgeten vara förbjudna. Den exakta utformningen av budgetberäkningama skall bestämmas av finanskommittén efter förslag av direktören.

(Nuvarande lydelse)

Artikel 2

TILLÄGGSBUDGET

Därest omständigheterna göra det nöd­ vändigt kan rådet begära att direktören framlägger en tilläggsbudget eller en re­ viderad budget. Intet beslut, som med­ för ytterligare utgifter, skall anses vara godkänt av rådet, innan det på förslag av direktören även godkänt en beräk­ ning av de tilläggsutgifter, som äro be­ roende därav.

Artikel 3

FINANSKOMMITTÉ

Rådet skall upprätta en finanskom­ mitté sammansatt av representanter från alla medlemsstater, vars åliggande skola fastställas i ett finansreglemente, som skall godkännas av rådet. Direktö­ ren skall underställa denna kommitté budgetberäkningarna för granskning, varefter de skola överlämnas till rådet med kommitténs yttrande.

Artikel 4

BIDRAG

(1) För den period, som slutar den 31 december 1954, skall rådet upprätta en provisorisk budget, vars utgifter skola täckas genom bidrag, som fastställas i enlighet med bestämmelserna i stycke 1 i bilagan till detta protokoll.

(2) För budgetåren 1955 och 1956 skola budgetens utgifter, som godkänts

de för den finanskommitté, som omnäm- nes i artikel 3 skola överföringar inom budgeten vara förbjudna. Den exakta ut­ formningen av budgetberäkningarna skall bestämmas av finanskommittén efter förslag av generaldirektörerna.

(Föreslagen lydelse)

Artikel 2

TILLÄGGSBUDGET

Därest omständigheterna göra det nöd­ vändigt kan rådet begära att generaldi­ rektör framlägger tilläggsbudget eller re­ viderad budgetberäkning. Intet förslag som medför ytterligare utgifter, skall an­ ses vara godkänt av rådet, innan det på förslag av vederbörande generaldirektör även godkänt en beräkning av de till- läggsutgifter, som äro beroende därav.

Artikel 3

FINANSKOMMITTÉ

(1) Den finanskommitté som upprät­ tats i enlighet med överenskommelsens

Artikel V, paragraf 12, skall vara sam­ mansatt av representanter från alla med­ lemsstater.

(2) Finanskommittén skall vid fattan­ de av beslut, vara underkastad samma bestämmelser om röstning och beslutsmässighet som i överenskommelsens Ar­ tikel V angivits att gälla för rådet.

(3) Denna kommitté skall granska ge­ neraldirektörernas budgetberäkningar varefter dessa jämte kommitténs yttran­ de skall överlämnas till rådet.

Artikel 4

BIDRAG

(1) För den period, som slutar den 31 december 1954, skall rådet upprätta en provisorisk budget, vars utgifter sko­ la täckas genom bidrag, som fastställas i enlighet med bestämmelserna i stycke 1 i bilagan till detta protokoll.

(2) För budgetåren 1955 och 1956 skola budgetens utgifter, som godkänts

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

be met by contributions from Member

States, which shall be assessed in the

same proportions as the percentage fig-

ures set out in paragraph (2) of the

Annex to this Protocol, it being under-

stood that the provisoes mentioned in (i)

and (ii) of subparagraph (b) of paragraph

1 of Article VII of the Convention shall

apply.

(3) From the first of January, 1957,

approved budget expenditure shall be met

by contributions from Member States as

provided for in paragraph 1 of Article

VII of the Convention.

(4) When any State becomes a mem­

ber of the Organization after the thirty-

first of December, 1954, the contribu­

tions of all Member States shall be re-

assessed and the new scale shall take ef-

fect as from the beginning of the cur-

rent financial year. Reimbursements

shall be made, if necessary, to ensure

that the contributions paid by all the

Member States for that year are in con-

formity with the new scale.

(5) (a) The Finance Committee shall

in consultation with the Director deter-

mine the terms on which payments in re-

spect of contributions shall be made con-

sistently with the proper financing of the

Organization.

(b) The Director shall thereafter noti-

fy Member States of the amount of their

contributions and of the dates on which

payments shall be made.

(Nuvarande lydelse)

Article 5

CURRENCY OF CONTRIBUTIONS

(1) The budget of the Organization

shall be expressed in the currency of the

country in which the seat of the Organ­

ization is established. The contributions

of Member States shall be made in that

currency in accordance with the pay­

ments arrangements currently in force.

(2) The Council may however, require

Member States to pay part of their con-

be met by contributions from Member

States, which shall be assessed in the

same proportions as the percentage fig-

ures set out in paragraph (2) of the

Annex to this Protocol, it being under-

stood that the provisoes mentioned in (i)

and (ii) of subparagraph (b) of paragraph

1 of Article VII of the Convention shall

apply.

(3) From the first of lanuary, 1957,

approved budget expenditure shall be met

by contributions from Member States as

provided for in Article VII of the Con­

vention.

(4) When any State, whether on be-

coming a member of the Organization

or later, first participates in a programme

of activities, the contributions of the

other Member States concerned shall be

reassessed and the new scale shall take

effect as from the beginning of the cur-

rent financial year. Reimbursements shall

be made, if necessary, to ensure that the

contributions paid by all the Member

States for that year are in conformity

with the new scale.

(5) (a) The Finance Committee shall

in consultation with the Directors-Gen-

eral determine the terms on which pay­

ments in respect of contributions shall

be made consistently with the proper

financing of the Organization.

(b) Each Director-General shall there­

after notify Member States of the amount

of their contributions and of the dates

on which payments shall be made.

(Föreslagen lydelse)

Article 5

CURRENCY OF CONTRIBUTIONS

(1) The budget of the Organization

shall be expressed in the currency of the

country in which the seat of the Organ­

ization is established.

(2) The Council shall, by a two-thirds

majority of all the Member States, deter-

Kungl. Majtts proposition nr 182 år 1970

47

av rådet, täckas genom bidrag från med­ lemsstater, vilka bidrag skola fastställas i proportion till de procenttal som åter­ finnas i stycke (2) i annexet till detta protokoll, varvid det är underförstått, att bestämmelser i överenskommelsens artikel VII stycke 1 avsnitt b (i) och (ii) skola äga tillämpning.

(3) Från och med den 1 januari 1957 skola budgetens utgifter, som godkänts av rådet, täckas genom bidrag från med­ lemsstater i enlighet med bestämmelser­ na i överenskommelsens artikel VII stycke 1.

(4) När en stat blir medlem av orga­ nisationen efter den 31 december 1954, skola samtliga medlemsstaternas bidrag omräknas, och den nya skalan skall träda i kraft från början av det löpande budgetåret. Återbetalningar skola verk­ ställas i den utsträckning, som är nöd­ vändig för att anpassa samtliga med­ lemsstaters bidrag efter den nya skalan.

(Nuvarande lydelse)

(5) (a) Finanskommittén skall i sam­ råd med direktören fastställa villkoren för betalning av bidragen för att säker­ ställa en sund ekonomi för organisatio­ nen.

(b) Direktören skall därefter under­ rätta medlemsstaterna om beloppet av deras bidrag och de tidpunkter, vid vil­ ka betalning skall verkställas.

Artikel 5

VALUTABESTÄMMELSER (1) Organisationens budget skall upp­ rättas i det lands valuta, i vilket orga­ nisationens säte är beläget. Medlems­ staternas bidrag skola betalas i denna valuta i överensstämmelse med gällande betalnings!öreskrifter.

(2) Rådet kan emellertid fordra, att medlemsstaterna inbetala en del av sina

av rådet, täckas genom bidrag från med­ lemsstater, vilka bidrag skola fastställas i proportion till de procenttal som åter­ finnas i stycke (2) i annexet till detta protokoll, varvid det är underförstått, att bestämmelser i överenskommelsens ar­ tikel VII stycke 1 avsnitt b (i) och (ii) skola äga tillämpning.

(3) Från och med den 1 januari 1957 skola budgetens utgifter, som godkänts av rådet, täckas genom bidrag från med­ lemsstater i enlighet med bestämmelser­ na i överenskommelsens artikel VII stycke 1.

(4) När en stat första gången deltager i ett program vare sig detta sker då sta­ ten ifråga blir medlem av organisationen eller vid senare tillfälle skall de berörda medlemsstaternas bidrag omräknas, och den nya skalan skall träda i kraft från början av det löpande budgetåret. Åter­ betalningar skola verkställas i den ut­ sträckning, som är nödvändig för att an­ passa samtliga medlemsstaters bidrag ef­ ter den nya skalan.

(5) (a) Finanskommittén skall i sam­ råd med generaldirektörerna fastställa villkoren för betalning av bidragen för att säkerställa en sund ekonomi för orga­ nisationen.

(b) Varje generaldirektör skall därefter underrätta medlemsstaterna om beloppet av deras bidrag och de tidpunkter, vid vilka betalning skall verkställas.

(Föreslagen lydelse)

Artikel 5

VALUTABESTÄMMELSER

(1) Organisationens budget skall upp­ rättas i det lands valuta, i vilket organisa­ tionens säte är beläget.

(2) Rådet skall med bifall av två tred­ jedelar av samtliga medlemsstater fast-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

tributions in any currency which may be

needed för the work of the Organization.

(Nuvarande lydelse)

Article 6

WORKING CAPITAL FUND

The Council may establish a Working

Capital Fund.

Artide 7

ACCOUNTS AND AUDITING

(1) The Director shall keep an ac-

curate account of all receipts and dis-

bursements.

(2) The Council shall appoint auditors

who will serve for three years in the first

instance and may be re-appointed. The

auditors shall examine the accounts of

the Organization, particularly in order

to certify that the expenditure has con-

formed, within the limits specified in the

Financial Rules referred to in Article 3,

to the provisions made in the budget,

and shall discharge such other functions

as are set out in the said Financial Rules.

(3) The Director shall furnish the audi­

tors with such information and help as

they may require to carry out their

duties.

IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed representatives, having been duly

authorized thereto by their respective

Govemments, have signed this Protocol.

Done åt Paris, this first day of July,

1953, in the English and French lan-

guages, both texts being equally authori-

tative, in a single original, which shall

mine the payments arrangements and the

currency or currencies in which the con-

tributions of the Member States shall be

made.

Article 6

WORKING CAPITAL FUNDS

The Council may establish Working

Capital Funds.

Article 7

FINANCIAL RULES

After consultation with the Finance

Committee, the Council shall, by a two-

thirds majority of all the Member States,

adopt rules for the financial administra­

tion of the Organization, which shall

constitute the Financial Rules.

Artide 8

ACCOUNTS AND AUDITING

(1) Each Director-General shall keep

an accurate account of all receipts and

disbursements.

(2) The Council shall appoint auditors

who will serve for three years in the first

instance and may be re-appointed. The

auditors shall examine the accounts of

the Organization, particularly in order to

certify that the expenditure has con-

formed, within the limits specified in the

Financial Rules, to the provisions made

in the budget, and shall discharge such

other functions as are set out in the

Financial Rules.

(3) Each Director-General shall fur­

nish the auditors with such information

and help as they may require to carry

out their duties.

IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed representatives, having been duly

authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Protocol.

Done åt Paris, this first day of July,

1953, in the English and French lan-

guages, both texts being equally authori-

tative, in a single original, which shall be

(Föreslagen lydebe)

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

49

(Nuvarande lydelse)

bidrag i varje annan valuta, som orga­ nisationen kan behöva för att utföra sina uppgifter.

Artikel 6

UTJÄMNINGSFOND

Rådet kan upprätta en utjämnings­ fond.

Artikel 7

RÄKENSKAPER OCH REVISION

(1) Direktören skall föra exakta rä­ kenskaper över alla inkomster och ut­ gifter.

(2) Rådet skall utnämna revisorer, vars första förordnande skall uppgå till tre år och som kan förlängas. Revisorer­ na skola granska organisationens räken­ skaper, särskilt i syfte att fastställa, att utgifterna, inom de gränser som upp- dragits i det i artikel 3 nämnda finans­ reglementet, överensstämmer med bud­ getens beräkningar, och skall utföra varje annan uppgift som finnes angiven i nämnda finansreglemente.

(3) Direktören skall lämna revisorer­ na alla de upplysningar och all den hjälp, som de behöva för att utföra sina uppgifter.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV hava undertecknade representanter, av sina re­ geringar därtill vederbörligen befullmäk- tigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Paris den 1 juli 1953 på engelska och franska språken, vilka bå­ da texter skola äga lika vitsord, i ett enda exemplar, som skall deponeras i

(Föreslagen lydelse)

ställa betalningsföreskrifterna för med­ lemsländernas bidrag samt den valuta el­ ler valutor som bidragen skall erläggas i.

Artikel 6

UTJÄMNINGSFONDER

Rådet kan upprätta utjämningsfonder.

Artikel 7

FINANSREGLEMENTE

Efter samråd med finanskommittén skall rådet, med bifall av två tredjedelar av samtliga medlemsstater, anta regle­ mente för organisationens ekonomiska administration, vilket skall utgöra finans­ reglementet.

Artikel 8

RÄKENSKAPER OCH REVISION

(1) Varje generaldirektör skall föra exakta räkenskaper över alla inkomster och utgifter.

(2) Rådet skall utnämna revisorer, vars första förordnande skall uppgå till tre år och som kan förlängas. Revisorer­ na skola granska organisationens räken­ skaper, särskilt i syfte att fastställa, att utgifterna, inom de gränser som upp- dragits i reglementet, överensstämmer med budgetens beräkningar, och skall ut­ föra varje annan uppgift som finnes an­ given i nämnda finansreglemente.

(3) Varje generaldirektör skall lämna revisorerna alla de upplysningar och all den hjälp, som de behöva för att utföra sina uppgifter.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV hava undertecknade representanter, av sina re­ geringar därtill vederbörligen befullmäk- tigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Paris den 1 juli 1953 på engelska och franska språken, vilka båda texter skola äga lika vitsord, i ett enda exemplar, som skall deponeras i Förenta

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

(Nuvarande lydelse)

be deposited in the archives of the

United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization, the Director

General of which shall transmit a certi-

fied copy to all signatory and acceding

States and to all other States which took

part in the Conference for the organiza­

tion of studies concerning the establish-

ment of a European Nuclear Research

Laboratory.

(Föreslagen lydelse)

deposited in the archives of the United

Nations Educational, Scientific and Cul­

tural Organization, the Director-General

of which shall transmit a certified copy

to all signatory and acceding States and

to all other States which took part in the

Conference for the organization of stud­

ies concerning the establishment of a

European Nuclear Research Laboratory.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

51

(Nuvarande lydelse)

Förenta Nationernas organisations för

uppfostran, vetenskap och kultur arkiv.

Generaldirektören för denna organisation

skall överlämna en bestyrkt avskrift till

signatärmaktema och anslutna stater

liksom till de övriga stater, som deltogo

i konferensen för organiserande av stu­

dier rörande upprättande av ett europe­

iskt kämforskningslaboratorium.

(Föreslagen lydelse)

Nationernas organisations för uppfostran,

vetenskap och kultur arkiv. Generaldi­

rektören för denna organisation skall

överlämna en bestyrkt avskrift till signa­

tärmaktema och anslutna stater liksom

till de övriga stater, som deltogo i kon­

ferensen för organiserande av studier rö­

rande upprättande av ett europeiskt

kämforskningslaboratorium.

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970

INNEHÅLL

sid.

1. Inledning ........................................................................................................... 3

2. Förslag ............................................................................................................... 4

2.1

Storacceleratorprojekt ............................................................................ 4

2.2

Ändringar i gällande överenskommelse ................................................ 6

3. Föredraganden .................................................................................................. 7

Bilaga. Överenskommelse angående upprättande av en europeisk organisation

för kärnforskning (nuvarande resp. föreslagen lydelse, engelsk samt

svensk version) .......................................................................................... 8

TRYCKERIBOLAGET IVAR H/EGGSTRÖM AB, STOCKHOLM 1970