Prop. 1970:49

('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 49 år 1970

1

Nr 49

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i kommunalskattelagen (1928: 370); given Stockholms slott den 20 februari 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med anledning av den väntade höjningen av taxeringsvärdena för en- och tvåfamiljsfastigheter vid 1970 års allmänna fastighetstaxering föreslås i propositionen vissa ändringar av den metod som gäller vid beskattningen för beräkning av inkomst av sådana fastigheter, den s. k. villaschablonen. Som intäkt avses skola tas upp 2 % av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 150 000 kr., 4 % av den del som ligger mellan 150 000 och 225 000 kr. samt 8 % av den del av taxeringsvärdet som överstiger 225 000 kr. Vi­ dare föreslås att det extra avdraget för villaägare, f. n. 200 kr., höjs till 500 kr.

De nya bestämmelserna föreslås tillämpade första gången vid 1971 års taxering. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970.1 samt. Nr 49

2

Kungl. Maj:ts proposition nr

49

år 1970

Förslag

till

Lag

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

Härigenom förordnas, att 24 § 2 mom. och 25 § 3 mom. kommunalskatte­

lagen (1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

24

2 m o m.1 Är annan fastighet in­

rättad till bostad åt en familj jämte

personliga tjänare (enfamiljsfastig­

het) eller två familjer jämte person­

liga tjänare (tvåfamiljsfastighet) och

föreligger ej fall, som avses nedan i

sista stycket, upptages såsom intäkt

av fastigheten ett belopp motsvaran­

de för helt år räknat två procent av

den del av fastighetens taxeringsvär­

de året näst före taxeringsåret som

icke överstiger 100 000 kronor, fyra

procent av den del av taxeringsvär­

det som överstiger 100 000 kronor

men icke 200 000 kronor och åtta

procent av den del av taxeringsvär­

det som överstiger 200 000 kronor.

Finnes ej taxeringsvärde åsatt för

året näst före taxeringsåret, beräk­

nas intäkten på grundval av fastig­

hetens värde, uppskattat enligt de

grunder, som gällt för åsättande av

taxeringsvärde för året näst före

taxeringsåret.

Vad i nästföregående —-----------------

Har fastighet,------------------------------

Vad i detta —-----------------------------

(Föreslagen lydelse)

§•

2 mom. Är annan fastighet in­

rättad till bostad åt en familj jämte

personliga tjänare (enfamiljsfastig­

het) eller två familjer jämte person­

liga tjänare (tvåfamiljsfastighet) och

föreligger ej fall, som avses nedan i

sista stycket, upptages såsom intäkt

av fastigheten ett belopp motsvaran­

de för helt år räknat två procent av

den del av fastighetens taxeringsvär­

de året näst före taxeringsåret som

icke överstiger 150 000 kronor, fyra

procent av den del av taxeringsvär­

det som överstiger 150 000 kronor

men icke 225 000 kronor och åtta

procent av den del av taxeringsvär­

det som överstiger 225 000 kronor.

Finnes ej taxeringsvärde åsatt för

året näst före taxeringsåret, beräk­

nas intäkten på grundval av fastig­

hetens värde, uppskattat enligt de

grunder, som gällt för åsättande av

taxeringsvärde för året näst före

taxeringsåret.

----------- använda fastighetsdelen.

- icke ske.

publikt boställe.

25 §.

3 m o in.2 I fråga------------— —- — liknande avgäld.

Utöver avdrag som i föregående Utöver avdrag som i föregående

stycke sägs må dock fysisk person, stycke sägs må dock fysisk person,

1 Senaste lydelse 1966: 696.

2 Senaste lydelse 1957: 105.

Kungl. Maj:ts proposition nr

49

år 1970

3

(Nuvarande lydelse)

som blivit för året näst före taxe­ ringsåret eller för taxeringsåret man­ talsskriven å honom tillhörig fastig­ het, som avses i 24 § 2 mom., i fråga om nämnda fastighet åtnjuta ett extra avdrag med, för helt år räk­ nat, 200 kronor, dock högst med det belopp, som jämlikt sistnämnda lag­ rum skall upptagas såsom intäkt av fastigheten. Äger skattskyldig endast del av fastigheten, skall avdraget i motsvarande mån nedsättas. Vad i detta stycke stadgas skall gälla jäm­ väl beträffande oskift dödsbo under förutsättning att någon delägare i boet blivit mantalsskriven å fastig­ heten.

Har fastighet,----------------------------

(Föreslagen lydelse)

som blivit för året näst före taxe­ ringsåret eller för taxeringsåret man­ talsskriven å honom tillhörig fastig­ het, som avses i 24 § 2 mom., i fråga om nämnda fastighet åtnjuta ett extra avdrag med, för helt år räk­ nat, 500 kronor, dock högst med det belopp, som jämlikt sistnämnda lag­ rum skall upptagas såsom intäkt av fastigheten. Äger skattskyldig endast del av fastigheten, skall avdraget i motsvarande mån nedsättas. Vad i detta stycke stadgas skall gälla jäm­ väl beträffande oskift dödsbo under förutsättning att någon delägare i boet blivit mantalsskriven å fastig­ heten.

— använda fastighetsdelen.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestäm­ melser gäller dock vid 1970 års taxering och eftertaxering för år 1970 eller tidigare år.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 49 år 1970

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

20 februari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer,

Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom,

Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring av den

s. k. villaschablonen vid beskattningen och anför.

I år sker allmän fastighetstaxering. Fastighetstaxeringsnämndernas pre­

liminära beslut om taxeringsvärdena förelåg i slutet av januari och resul­

tatet har nu sammanställts för hela landet. Fastighetsägarna får i dagarna

underrättelse om de preliminärt åsatta värdena. Möjlighet att göra erin­

ringar mot dessa värden föreligger t. o. m. den 10 mars, varefter fastighets-

taxeringsnämnderna fastställer de definitiva värdena. De nya taxerings­

värdena tillämpas emellertid först vid 1971 års taxering.

Taxeringsvärdena har betydelse för inkomst- och förmögenhetsbeskatt­

ningen i olika hänseenden. På taxeringsvärdet beräknas sålunda det s. k.

garantibeloppet, som för varje skattepliktig fastighet utgör minimibeloppet

att taxera till kommunal inkomstskatt. Avgörande för garantibeloppets

storlek är vidare det s. k. repartitionstalet som är 2 %. Garantibeloppet är

således 2 % av taxeringsvärdet. Vidare bildar taxeringsvärdet underlag vid

de schablonmetoder för beräkning av inkomst som gäller beträffande villa­

fastigheter och fastigheter som tillhör bostadsförening, bostadsaktiebolag

eller allmännyttigt bostadsföretag. Schablonmetoden innebär för villor att

som intäkt skall upptas 2 % av den del av taxeringsvärdet som inte över­

stiger 100 000 kr., 4 % av den del därav som ligger mellan 100 000 och

200 000 kr. samt 8 % av den del som överstiger 200 000 kr. För övriga nyss­

nämnda fastigheter innebär schablonmetoden att 3 % av taxeringsvärdet

skall upptas som intäkt. På avdragssidan innebär schablonmetoden för alla

därav berörda fastigheter att endast ränta på kapital, som nedlagts i fastig­

heten, och tomträttsavgäld är avdragsgilla. För villor där ägaren är bosatt

medges härutöver ett s. k. extra avdrag med 200 kr., dock högst det belopp

som skall tas upp som intäkt av fastigheten.

Ytterligare bör nämnas att taxeringsvärdet ingår som bestämmande fak­

tor även vid beräkning av rätt till avskrivning i jordbruk och rörelse. Dess­

5

utom spelar det en viss roll i realisationsvinstbeskattningen. Taxeringsvär­ det är beräkningsgrund vid uppskattning av skattepliktig förmögenhet. Där­ vid får det betydelse inte bara vid den årliga förmögenhetsbeskattningen utan också vid den beskattning av förmögenhetsöverföring som äger rum vid arv och gåva.

Med undantag för område, som utgörs av skogsmark och växande skog, åsätts taxeringsvärdet till det belopp som utgör taxeringsenhetens värde efter ortens pris (allmänna saluvärdet). Fastighetsprisutvecklingen under en längre period har lett till att taxeringsvärdena generellt sett höjts vid de senaste allmänna fastighetstaxeringarna som hölls åren 1957 och 1965. I an­ slutning till dessa generella höjningar av taxeringsvärdena har åtgärder genomförts i syfte att lindra verkningarna därav vid inkomst- och förmö­ genhetsbeskattningen.

Resultatet av de preliminärt åsatta taxeringsvärdena vid 1970 års allmän­ na fastighetstaxering visar en höjning av taxeringsvärdenivån för landet i dess helhet efter den senaste allmänna fastighetstaxeringen med följande tal, nämligen för villor som är permanent bostad 35,9 %, för fritidsfastig­ heter 62,9 %, för hyres- och affärsfastigheter 12,5 %, för industrifastigheter 8,7 % och för jordbruksfastigheter 31,1 %. Det preliminära resultatet av fastighetstaxeringen såvitt avser villafastigheter och fritidsfastigheter, alltså för fastigheter som omfattas av villaschablonen, framgår av en samman­ ställning som torde få bifogas statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Enligt min mening krävs det nu liksom vid de båda föregående allmänna fastighetstaxeringarna vissa åtgärder för att möta effekterna av de höjda taxeringsvärdena i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende för de fas­ tighetsägare som blir mest utsatta. Jag tänker närmast på villaägare, för vilka intäktsberäkningen sker efter en progressiv skala. Min avsikt är att i denna proposition föreslå sådana åtgärder såvitt avser inkomstskatte­ effekterna. Verkningarna av taxeringsvärdehöjningen i förmögenhetsav- seende avser jag att anmäla i samband med att jag tar upp andra frågor om förmögenhets- samt arvs- och gåvobeskattningen. Jag vill emellertid redan nu nämna att jag har för avsikt att föreslå att skattepliktsgränsen vid för­ mögenhetsbeskattningen generellt höjs till 150 000 kr. Det förslag som ka- pitalskatteberedningen lagt fram om differentiering av förmögenhetsbe­ skattningen mellan gifta och ensamstående avser jag alltså icke att förorda till genomförande. I sammanhanget bör framhållas att höjningen av fas- tighetstaxeringsvärdena fordrar justeringar även på områden utanför skat­ telagstiftningen. Så t. ex. kommer chefen för socialdepartementet i annat sammanhang att föreslå en uppräkning av det belopp som i förmögenhets- hänseende utgör gräns för folkpensionärernas rätt till oreducerat bostads­ tillägg. Likaså torde en uppräkning komma att aktualiseras i fråga om motsvarande bestämmelse om förmögenhet vid beräkning av bostadstilläg­ gen till barnfamiljerna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 49 år i970

6

Utfallet av fastighetstaxeringen visar att villaschablonen bör justeras för

att oskäliga verkningar av de höjda taxeringsvärdena skall undvikas. Till

en början bör de nuvarande skiktgränserna höjas. Den nuvarande gränsen

för intäktsberäkning på 2 % bör höjas från 100 000 till 150 000 kr. Härige­

nom kommer det stora flertalet villor för permanent bruk och så gott som

alla fritidshus att ligga i det för vanliga egnahem avsedda 2 %-skiktet. Det

bör nämnas att drygt 853 000 villor för permanent bruk, dvs. omkring

95 % av samtliga, efter den preliminära taxeringen fått ett taxeringsvärde

understigande 150 000 kr.

En viss uppjustering bör ske också av gränsen för övergång från 4 % till

8 % beskattning som f. n. är 200 000 kr. Jag förordar att denna gräns be­

stäms till 225 000 kr.

För att ytterligare reducera effekten av de höjda taxeringsvärdena för

villor, som är avsedda för permanent bruk, förordar jag att det extra av­

draget höjs från 200 till 500 kr.

Med här föreslagna åtgärder kommer de höjda taxeringsvärdenas konse­

kvenser i form av höjda skatter att få måttlig omfattning för villor och

egnahem i vanligen förekommande storlek. Ett helt eliminerande av skatte­

effekten skulle uppgå till belopp som med hänsyn till kommande skatte-

förslag inte ryms inom de statsfinansiella möjligheterna.

Vid de närmast föregående allmänna fastighetstaxeringarna gjordes

också en sänkning av repartitionstalet för att möta inkomstskatteeffekter­

na av den höjda taxeringsnivån. En sådan åtgärd avser alla fastigheter. En­

ligt min mening är repartitionstalet redan nu så lågt att en ytterligare sänk­

ning bör undvikas. Till mitt ställningstagande bidrar att höjningen av taxe­

ringsnivån för hyres- och industrifastigheter är relativt måttlig. För jord­

bruksfastigheter är visserligen den generella höjningen ganska kraftig men

det bör erinras om att en sänkning av repartitionstalet för dessa fastigheter

inte har någon betydelse i det helt övervägande antalet fall, där ägaren är

fysisk person, eftersom garantibeskattningen sällan är effektiv i dessa fall.

Mina förslag föranleder ändring av 24 § 2 mom. och 25 § 3 mom. kom­

munalskattelagen (1928:370).

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t ge­

nom proposition föreslår riksdagen att antaga inom finansdepartementet

upprättat förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370).

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 49 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

M

A

R

C

USBOKTR.

S

T

H

LM1

9

707

0

0

1

6

4

Procentuell förändring av taxeringsvärdet för villa- och fritidsfastigheter vid 1970 års allmänna fastighetstaxering

Bilaga

Län

Procentuell ökning (+) eller minskning (—) av taxeringsvärdet för

villafastigheter inkl. rad- och kedjehus med tax.värde (1 000-tal kronor)

fritidsfastigheter med

(1 000-tal kronor)

tax.värde

100

100—

125

125—

150

150—

175

175—

200

200—

225

225—

300

300—

400

400—

Samt­

liga

—100

100—

125

125—

150

150—

Samt­

liga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AB

+ 40

+ 44

+ 48

49

+ 47

+ 43

+ 39

+ 36

+ 50

+ 44

+ 58

+ 59

+ 52

+ 52

+ 58

C

+ 33

+ 43

+ 45

+ 41

+ 39

+ 36

+ 40

+ 46

+ 41

+ 37

+ 60

+ 54

+ 55

+ 51

+ 60

D

+ 27

+ 32

+ 29

+ 24

+ 20

+ 24

+ 24

+ 11

+ 11

+ 28

+ 54

+

45

+

53

+

64

+

54

E

+

37

+

39

+

42

+

40

+ 30

+ 29

+ 30

+

27

+ 22

+ 38

+ 62

+ 34

+ 49

+ 39

+ 61

F

+ 29

+ 37

+ 36

+ 33

+ 32

+ 29

+ 30

+ 36

+ 48

+ 31

+ 69

+ 64

+ 225

+ 43

+ 69

G

+ 30

+ 42

+ 41

+ 36

+ 25

+ 18

+ 32

+

9

+ 32

+ 55

+ 55

Fl

+ 34

+ 40

+ 42

+ 33

+ 40

+

22

+

23

+ in

+ 109

+

35

+

82

+

60

+

38

+

61

+

81

I

+

45

+

44

+

43

+

46

+

27

+

5

+

28

+

13

+

56

+ 45

+ 93

+

63

0

4"

39

+

91

K

+

37

+

32

+

25

+

22

+

25

+

60

+

11

+

15

+

36

+

72

+

65

+

40

+

41

+

72

L

+

37

+

41

+

36

+

37

+

35

+

27

+

21

+

49

+

18

+

37

+

70

+

64

+

78

+

77

+

70

M

+

43

+

45

+

43

+

40

+

39

+

31

+

31

+

27

+

22

+

42

+

79

+

72

+

65

+

54

+

76

N

+

42

+

50

+

52

+

46

+

46

+

61

+

47

+

33

+

58

4* 45

+

71

+

69

+ 64

+ 60

+ 71

O

+ 56

+ 54

+ 55

+ 53

+ 47

+ 44

+ 41

+ 39

+ 50

+ 53

+ 85

+ 68

+ 75

+ 64

4- 84

P

+ 41

+ 48

+ 49

+ 46

+ 37

+ 45

+ 30

+ 42

+

101

+ 43

+ 79

+ 61

+ 51

+ 43

+ 78

R

+ 33

+ 37

+ 34

+ 29

+ 31

+ 29

+ 25

+ 32

+ 96

+ 34

+ 54

+ 39

0

+

860

+ 55

S

+ 29

4" 38

+ 38

+ 28

+ 27

+ 15

+ 29

+ 35

+ 12

+ 30

+ 52

+ 75

+ 51

0

+ 52

T

+ 25

+ 33

+ 36

+ 31

+ 30

+ 14

+ 22

+ 14

+ 46

+ 27

+ 60

+ 32

+ 60

+ 48

+ 60

U

+ 30

+ 33

+ 35

+ 31

+ 33

+ 35

+ 26

+ 28

+ 11

+ 31

+ 56

+ 54

+ 36

+ 26

+ 55

w

+ 21

+ 29

+ 23

+ 19

+ 17

+ 27

+ 11

+ 21

+ 12

+ 22

+ 55

4"

48

+ 81

+ 23

+ 55

X

+ 19

+ 29

+ 26

+ 25

+ 25

+ 28

+ 17

4

+

7

+ 20

+ 54

+ 46

+ 92

+ 24

+ 54

Y

+ 20

+ 34

+ 34

+ 34

+ 31

+ 27

+ 23

+ 16

+ 26

22

+ 44

+ 90

+ 58

+ 28

+ 44

z

+ 13

+ 32

+ 31

+ 23

+ 23

+ 23

0

7

0

+ 17

+ 47

+ 34

+ 16

+ 48

+ 47

AG

+ 16

+ 33

+ 33

+ 31

+ 31

+ 25

+ 55

0

+

4

+ 21

+ 41

+ 77

+ 18

0

+ 41

BD

+

9

+ 21

+ 18

+ 17

+ 21

+ 20

+ 13

+ 11

+

5

+ 11

4" 38

0

+

440

0

+ 38

Tot.

+ 32,0

+ 41,6

+ 44,5

+ 44,5

+ 42,7

+ 40,0

+ 37,0

+ 32,9

+ 39,5

+ 35,9

+ 63,3

+ 60,9

+ 57,7

+ 53,5

+ 62,9

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

4 9

å r

19

70