Prop. 1970:62

('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1966:158) angående ut\xad vidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. in. och av lagen den 21 mars 19h0 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg',)

Kungi. Maj:ts proposition nr 62 år 1970

1

Nr 62

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

fortsatt giltighet av lagen ( 1966:158 ) angående ut­ vidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. in. och av lagen den 21 mars 19h0 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg; given Stockholms slott den 6 mars 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden och lagrådets protokoll, före­ slå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1966: 158) angående utvidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmel­ ser om fraktfart med svenska fartyg.

GUSTAF ADOLF

Bengt Norling<

Propositionens huvudsakliga innehåll

I avvaktan på en allmän FN-lag gäller enligt en lag av år 1966, att för­ ordnande kan meddelas om tillämpning av 1939 och 1940 års beredskaps- lagar på sjöfartens område när FN:s säkerhetsråd i överensstämmelse med FN-stadgan fattat beslut eller antagit rekommendation som påkallar svensk åtgärd. I propositionen föreslås att giltighetstiden för 1966 års lag, som ut­ går den 30 juni 1970, skall förlängas till utgången av juni 1971.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 62

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 62 år 1970

Förslag

till

Lag

om fortsatt giltighet av lagen (1966:158) angående utvidgad tillämpning av

lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller

upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Härigenom förordnas, att lagen (1966: 158) angående utvidgad tillämp­

ning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlå­

telse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars 1940 (nr 176)

med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, vilken gäller till

utgången av juni 1970, skall äga fortsatt giltighet till utgången av juni 1971.

Kungl. Maj:ts proposition nr 62 år 1970

3

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms

slott den 20 februari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer,

Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom,

Carlsson.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om fort­

satt giltighet av särskild lag som inom sjöfartens område möjliggör sanktio­

ner enligt Förenta Nationernas stadga och anför.

I avvaktan på en svensk allmän FN-lag gäller lagen (1966: 158) angående

utvidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa

fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21

mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska

fartyg (prop. 1966: 97, 1LU 30, rskr 162). I propositionen anförde föredra­

gande departementschefen bl. a., att behovet av en provisorisk lagstiftning

gjorde sig gällande främst på sjöfartens område, där legalt stöd saknades

för ingripande enligt beslut eller rekommendation av FN:s säkerhetsråd.

Med hänsyn till lagens provisoriska karaktär föreskrevs att lagen skulle

gälla endast t. o. in. den 30 juni 1968. Giltighetstiden har förlängts t. o. m. den

30 juni 1970 (SFS 1968: 135, prop. 70, 1LU 30, rskr 207).

1939 års lag innehåller förbud mot att utan tillstånd av Kungl. Maj :t eller

den Kungl. Maj :t bemyndigat överlåta svenskt fartyg eller andel i sådant

fartyg till utlänning. Motsvarande förbud gäller för upplåtelse av svenskt

fartyg till utlänning genom tidsbefraktning eller till nyttjande. Enligt 1940

års lag får Kungl. Maj :t förordna att resa med svenskt fartyg får företas en­

dast med tillstånd av Kungl. Maj :t eller den Kungl. Maj :t bemyndigat och

under iakttagande av de villkor som kan ha uppställts för tillståndet. Båda

lagarna är beredskapslagar och äger tillämpning bl. a. när riket kommer i

krig. Överträdelse av lagarna straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Dessutom kan vissa former av förverkande ifrågakomma. Avtal om tidsbe­

fraktning, som ingåtts redan innan lagarna sätts i kraft, bryts inte av ikraft­

trädandet.

Genom 1966 års lag har Kungl. Maj :t bemyndigats att, i den mån det på­

kallas i anledning av beslut som fattats eller rekommendation som antagits

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 62 år 1970

av säkerhetsrådet i överensstämmelse med FN-stadgan, förordna att 2—4 §§

1939 års lag samt 2 och 3 §§ 1940 års lag skall tillämpas. För att nämnda

lagrum skall äga tillämpning fordras endast Kungl. Maj ds förordnande, om

detta föranleds av ett beslut av säkerhetsrådet. Föreligger endast en rekom­

mendation av rådet, skall Kungl. Maj ds förordnande inom en månad under­

ställas riksdagen för godkännande.

Säkerhetsrådet fattade den 16 december 1966 och den 29 maj 1968 beslut

om sanktioner mot Rhodesia. Med anledning av dessa beslut och med stöd av

1966 års lag förordnade Kungl. Maj d genom kungörelse 1966: 766 resp. 1968:

449, att sådan inskränkning i rätten att företa resa med fartyg som avses i

2 § 1940 års lag skulle gälla i fråga om vissa transporter till eller från Rho­

desia.

Genom lagen (1969:232) om vissa sanktioner mot Rhodesia genomförde

Sverige mera fullständigt säkerhetsrådets beslut i fråga om Rhodesia. Med

hänsyn till den väntade allmänna FN-lagen är Rhodesia-lagens giltighetstid

begränsad till utgången av år 1970. De med stöd av 1966 års lag beslutade

kungörelserna gäller inte längre.

Såvitt rör Rhodesia behöver giltighetstiden för 1966 års lag inte förlängas

ytterligare. Såsom framhölls i propositionen år 1968, kan säkerhetsrådet

emellertid komma att meddela beslut eller rekommendation om sanktioner

mot annan stat än Rhodesia. Eftersom Sverige är skyldigt att följa säkerhets­

rådets beslut och vi inte kommer att ha någon allmän FN-lag när den nu be­

stämda giltighetstiden för 1966 års lag utgår, bör giltighetstiden förlängas.

Med hänsyn till att FN-lagkommittén väntas under denna vår till chefen för

justitiedepartementet lämna ett betänkande med förslag till FN-lag synes

giltigheten för 1966 års lag inte behöva utsträckas mer än ett år, dvs. t. o. m.

den 30 juni 1971. Skulle FN-lagen träda i kraft tidigare, bör i den föreskri­

vas, att 1966 års lag samtidigt skall upphöra att gälla.

I enlighet med det anförda har inom kommunikationsdepartementet upp­

rättats förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1966:158) angående

utvidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa

fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars

1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg.

Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga1.

Jag hemställer, att lagrådets yttrande över lagförslaget inhämtas enligt

87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

1 Bilagan, som har samma lydelse som det vid propositionen fogade lagförslaget, har

uteslutits här.

Kungl. Maj.ts proposition nr 62 år 1970

5

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 26 februari 1970.

Närvarande:

f. d. justitierådet Regner,

regeringsrådet Martenius,

justitierådet

Bernhard,

justitierådet

Hesser.

Enligt lagrådet denna dag tillhandakommet utdrag av protokoll över kom-

munikationsärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen, i statsrådet den 20

februari 1970 hade Kungl. Maj :t förordnat, att enligt 87 § regeringsformen

lagrådets utlåtande skulle inhämtas över upprättat förslag till lag om fortsatt

giltighet av lagen (1966: 158) angående utvidgad tillämpning av lagen den

22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse

av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestäm­

melser om fraktfart med svenska fartyg.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av hov­

rättsassessorn Gunnar Torgils.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 62 år 1970

Utdrag av protokollet över kommnnikationsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms

slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets ut­

låtande över förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1966: 158) an­

gående utvidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om för­

bud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av la­

gen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med

svenska fartyg.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran,

och hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

antaga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 700144