Prop. 1970:73

('angående anslag för budgetåret 1970/71 till miljövårdsinformation och till en rikskampanj mot nedskräpning',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 73 år 1970

1

Nr 73

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag för

budgetåret 1970/71 till miljövårdsinformation och till en rikskampanj mot nedskräpning; given Stock­ holms slott den 6 mars 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Ingemund Bengtsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en förstärkning av informationen på miljövårds­ området. Anslaget till miljövårdsinformation räknas upp med 1 milj. kr. till 1 650 000 kr. Vidare föreslås en rikskampanj mot nedskräpning. Kam­ panjen beräknas pågå under i första hand en treårsperiod och finansieras gemensamt av staten och näringslivet. Under det första året ställs 1 milj. kr. till den centrala kampanj ledningens förfogande.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 73

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 73 år 1970

Utdrag av protokollet över jordbruk sär end en, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

6 mars 1970.

N ärvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om anslag

för budgetåret 1970/71 till miljövårdsinformation och till en rikskampanj

mot nedskräpning och anför.

I årets statsverksproposition (bil. 11 s. 150) har Kungl. Maj:t föreslagit

riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Miljövårdsin­

formation för budgetåret 1970/71 beräkna ett reservationsanslag av 2 150 000

kr.

Jag anhåller att nu få anmäla denna fråga.

Inledning

För innevarande budgetår har under rubriken Bidrag till naturvårds-

upplysning, m. m., under nionde huvudtiteln anvisats ett reservationsanslag

av 650 000 kr. Anslaget används för information inom statens naturvårds­

verks arbetsområde. Av anslaget utgår också av Kungl. Maj :t bestämda be­

lopp till vissa organisationer.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1970/71 har naturvårdsverket

föreslagit kraftigt ökade statliga insatser i fråga om informationen på mil-

j övårdsområdet.

Kommittén för ett renare samhälle har i juni 1969 avlämnat betänkandet

Ett renare samhälle (SOU 1969: 18). Betänkandet innehåller bl. a. förslag

rörande informationsverksamhet i syfte att motverka nedskräpning. Sålun­

da föreslås en upplysningskampanj mot nedskräpning.

Betänkandet har remissbehandlats. I det följande behandlas — i anslut­

ning till naturvårdsverkets framställning om anslag till miljövårdsinforma­

tion — de delar av betänkandet och remissyttrandena, som avser informa­

tionsverksamhet. Kommitténs förslag i övrigt är fortfarande föremål för

prövning inom berörda departement.

Kungl. Maj:ts proposition nr 73 år 1970

3

Miljövår (^information

Statens naturvårdsverk föreslår i sin anslagsframställning för budgetåret 1970/71 en anslagsökning för informationsverksamheten med sammanlagt 1 410 000 kr. till 2 060 000 kr. Därav föreslås 560 000 kr. föras upp under benämningen Bidrag till organisationer och 1,5 milj. kr. under ett nytt an­ slag kallat Information på naturvårdsområdet och avsett för den informa­ tion som verket bedriver i egen regi.

Naturvårdsverket framhåller att miljövården omfattas av ett betydande intresse från allmänhetens sida. Intresset stimuleras på ett värdefullt sätt genom debatt och nyhetsförmedling i bl. a. press, radio och TV. Det är vik­ tigt att detta intresse vidmakthålls och stimuleras inte minst med tanke på att de åtgärder som måste vidtas inom de närmaste åren innebär både svåra avvägningsproblem och betydande kostnader och därför bör föregås av en saklig och omfattande debatt.

Det är enligt naturvårdsverket ytterst angeläget, att verket får möjlighet att sprida det sakunderlag för miljövårdsdebatten som finns samlat i ver­ ket. Efterfrågan på information är utomordentligt stor och kan f. n. tillmö­ tesgås endast i ringa omfattning. Framför allt saknas en samlad informa­ tion om vad som gjorts och vad som kan göras för att möta farorna. Detta leder lätt till en snedvridning av debatten. Det faktamaterial som finns i verket bör sammanställas på ett lättillgängligt sätt i broschyrer, folders o. d.

Många enskilda miljövårdsfrågor föranleder häftiga lokala debatter som i brist på information minskar förståelsen för fattade beslut. Verket anser det i sådana fall önskvärt att i exempelvis annonsform kunna ge den upp­ lysning som behövs.

Informationsverksamheten bör också inriktas på information till utlan­ det. Den beslutade konferensen år 1972 om den mänskliga miljön har med­ fört stort behov av upplysningsmaterial om svenskt naturvårdsarbete. Så­ dant material bör finnas tillgängligt på olika språk.

Som en del av informationsverksamheten ingår produktion av hjälpme­ del. Sålunda behövs bl. a. material för utställningar och föredrag, förteck­ ningar över fredade områden, råd och anvisningar om täktverksamhet, strand- och landskapsskydd samt viltvårdsupplysning. Materialet bör fram­ ställas i förhållandevis stor omfattning, eftersom det också är avsett att ställas till förfogande för länsstyrelserna för deras verksamhet på natur­ vårdsområdet.

För angivna ändamål beräknar naturvårdsverket ett medelsbehov av sammanlagt 1 milj. kr.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att möjliggöra ett svenskt deltagande i det europeiska naturvårdsåret 1970.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 73 år 1970

Verket har under föregående budgetår ställt 50 000 kr. till förfogande för

Svenska nationalkommittén för deltagande i det europeiska naturvårdsåret.

Kommittén räknar med ytterligare behov av ca 125 000 kr. såväl under in­

nevarande budgetår som under budgetåret 1970/71. Medelsbehovet avser

bl. a. löner till kommitténs sekretariat, framställning av trycksaker och

anordnande av en nationell naturvårdskonferens.

Om ett särskilt anslag för information på naturvårdsområdet inrättas i

enlighet med vad verket föreslagit bör från anslaget bekostas även sådana

informationsåtgärder på naturvårdsområdet som eljest skulle bekostas från

andra anslag. För information om naturreservat m. m., utgivning av bro­

schyrer och information rörande friluftsanläggningar m. m. behövs totalt

370 000 kr. Det sammanlagda medelsbehovet för informationsverksamhet i

verkets egen regi uppgår därmed till 1,5 milj. kr.

Den upplysningsverksamhet som bedrivs av de ideella naturvårdsorgani-

sationema har enligt verkets mening stor betydelse för att väcka och under­

hålla intresset för naturen och naturvårdsarbetet. Det är därför angeläget

att dessa organisationer får möjlighet att fortsätta och utveckla sitt arbete.

Verket föreslår att bidraget till Svenska naturskyddsföreningen ökas med

38 000 kr. till 320 000 kr. och att bidraget till Samfundet för hembygdsvära

ökas med 20 000 kr. till 170 000 kr. För bidrag till upplysningsarbete på na­

turvårdsområdet genom andra organisationer än dessa behövs vidare 70 000

kr.

Rikskampanj mot nedskräpning

Kommittén för ett renare samhälle. Kommittén har enligt sina direktiv

haft att pröva alla vägar, som kan leda till att nedskräpning bekämpas ef­

fektivt. Enligt kommitténs uppfattning måste upplysningsverksamhet i

form av undervisning, information, kampanjer och annan propaganda till­

mätas en utomordentligt stor betydelse, när det gäller att minska nedskräp­

ningen. Syftet med dessa åtgärder är främst att uppfostra den enskilde, så

att nedskräpning inte förekommer men också att få allmänheten att med­

verka till uppstädning av nedskräpade områden. Upplysningsverksamheten

bör utformas så, att åtgärderna mot nedskräpningen sätts in i ett större

miljövårdssammanhang. Syftet med verksamheten bör inte enbart vara att

motverka nedskräpningen i samhället. Den bör också bidra till en allmän

attitydförändring i miljövårdshänseende över huvud taget genom att öka

allmänhetens kunskaper i miljövårdsfrågor och dess medvetande om kon­

sekvenserna av olika handlingsalternativ inom miljövården. Om man en­

dast berör nedskräpningen, kan detta problem erhålla felaktiga proportio­

ner i förhållande till övrig miljövård.

5

Inom skolan tillgodoses enligt kommitténs uppfattning undervisningen i

olika miljövårdsfrågor -— däribland n edskräp ningsproblemen — f. n. ge­

nom alltför begränsade insatser. Övrig information — från samhället, insti­

tutioner och föreningar av skilda slag — bör samordnas bättre än f. n. Sam­

hällets ekonomiska engagemang på detta område bör vidgas avsevärt. Det

är vidare angeläget att massmedia — särskilt radio och TV — i betydligt

större omfattning än f. n. ägnar uppmärksamhet åt nedskräpningen.

Kommittén föreslår på grundval av erfarenheterna från regionala och

lokala kampanjer i Sverige och kampanjer i utlandet en kontinuerligt på­

gående rikskampanj ”Håll Sverige Rent”. För att svara för denna kampanj

bör vissa centrala organ tillskapas. Dessa kan på ett rationellt sätt leda och

överblicka regionala och lokala kampanjer. De kan även sörja för kampanj­

material på ett effektivare sätt än om varje särskild regional eller lokal

kampanj själv måste lösa dessa uppgifter.

Det administrativa arbetet bör ombesörjas av ett sekretariat, som inord­

nas i statens naturvårdsverk. Verkets dagliga kontakt med naturvårdsfrå-

gor av olika slag, möjligheten till gemensam uppläggning av sekretariatets

arbete med annan av verket bedriven upplysningsverksamhet jämte admi­

nistrativ samordning i övrigt utgör betydelsefulla vinster med en sådan

organisation.

Vid sidan av sekretariatet bör finnas en representativ kommitté med

företrädare för miljövårdande myndigheter, riksorganisationer av olika

slag, näringslivet m. fl. Kommittén bör utse ett arbetsutskott, som svarar

för den fortlöpande kontakten med sekretariatet. Genom dessa organ kan

upplysningsmaterial av olika slag delges allmänheten och regionala och lo­

kala aktiviteter mot nedskräpningen samordnas.

Den centrala organisationen bör kompletteras med regionala och lokala

organisationer. Regionalt bör organisationen bygga på särskilda länskommit-

téer med representanter för olika myndigheter, fackliga och andra ideella

organisationer, länets näringsliv m. fl. Erfarenheten har visat att det hos

organisationer och privata företag finns ett stort intresse att på olika sätt

frivilligt stödja kampanjer mot nedskräpning. Detta värdefulla stöd bör

tillvaratas också i framtiden.

När det gäller den lokala organisationen är det enligt kommitténs upp­

fattning lämpligt, att något redan befintligt kommunalt organ får ansvaret

för kampanjen. I vissa kommuner kan särskild lokal kampanj organisation

bildas med liknande sammansättning som på länsplanet och med uppgift

att i samarbete med länskommittén och den centrala organisationen verka

för renhållningskampanj er, information, propaganda o. d. i den egna kom­

munen.

En allmän målsättning för den föreslagna organisationen bör vara att sö­

ka få människor att inte kasta skräp och att ta bort skräp som redan kas­

tats. Målsättningen för organisationens centrala organ kan enligt kommit­

Kungl. Maj:ts proposition nr 73 år 1970

6

tén sammanfattas i följande handlingsprogram, nämligen att samordna och

stimulera regionala och lokala aktiviteter för ett renare samhälle, att till­

handahålla upplysningsmaterial, att i olika sammanhang informera om

nedskräpningsproblemet och ge uppslag till lösningar, att följa tillämpning­

en i praktiken av lagar och förordningar på nedskräpningsområdet, att hål­

la sig orienterad om produktutvecklingen på bl. a. förpackningsområdet

samt att kartlägga och studera effekten av olika åtgärder mot nedskräp­

ning.

Den närmare utformningen av arbetsmetoderna bör ankomma på orga­

nisationens ledning.

Kostnaderna för den centrala organisationen som föreslås leda upplys­

ningsverksamheten bör enligt kommittén åvila staten. Dessa kostnader

uppskattas till minst 3,6 milj. kr. för en treårsperiod.

Remissyttrandena. De remissinstanser som yttrat sig över förslaget om

en kampanj mot nedskräpning delar genomgående de allmänna synpunk­

ter på upplysningsverksamhetens betydelse när det gäller att motverka

nedskräpning som framförs av kommittén. Också kommitténs förslag om

en rikskampanj mot nedskräpning tillstyrks i allmänhet. Några remissin­

stanser bl. a. riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen, naturvårdsverket och

RLF ifrågasätter emellertid de av kommittén föreslagna särskilda centrala

organen för upplysningsverksamheten. Naturvårdsverket förklarar att den

centrala ledningen av kampanjen bör tillkomma naturvårdsverket och sam­

ordnas med verkets informationsverksamhet i övrigt. Verkets styrelse och

naturvårdsråd bör kunna fylla de uppgifter, som skulle ankomma på den

representativa kommittén som föreslagits av utredningen. Eventuellt kan

en utökning av naturvårdsrådet övervägas. Skolöverstyrelsen ifrågasätter

det psykologiskt riktiga i att söka göra en kampanj av diskuterat slag kon­

tinuerlig och anser det vidare mer naturligt att ökade resurser ges åt den

ideella naturvårdsrörelsen, som gjort betydande insatser på upplysningens

område, än att en ny statlig organisation med regionala förgreningar ska­

pas. Liknande synpunkter framförs av flera ideella organisationer såsom

Svenska naturskyddsföreningen, Svenska turistföreningen, Skid- och fri­

luftsfrämjandet och Vattenvärnet. Enligt Svenska naturskyddsföreningen

bör det allmänna koncentrera sig på sakliga broschyrer för statens organ,

kommuner, företag och allmänheten samt undervisning i skolorna. Även

massmedia bör enligt föreningen anlitas för saklig upplysning i den mån

det anses möjligt utan att propagandan, genom att trötta, motverkar syftet.

I övrigt bör propagandan i så stor utsträckning som möjligt bedrivas av

ideella föreningar med statligt stöd. Vattenvärnet anser det tveksamt om

statens naturvårdsverk bör göras till central instans för den föreslagna in­

formationsverksamheten.

Vad gäller den regionala och lokala organisationen av kampanjer och an­

Kungl. Maj:ts proposition nr 73 år 1970

7

nan propaganda anser naturvårdsverket det lämpligast att länsstyrelserna såsom tillsynsmyndigheter i naturvårdsfrågor får svara för den regionala verksamheten med stöd av bl. a. naturvårdsråden. Skogsstyrelsen förklarar att den föreslagna organisationen för upplysningsverksamhet genom sin ut­ byggnad riskerar att hämma effektiviteten. Arbetet bör i stället koncentre­ ras centralt till en enhet hos naturvårdsverket, regionalt till naturvårds- sektionen hos länsstyrelsen och lokalt enligt förslaget till befintligt kom­ munalt organ. Det representationsönskemål som ligger bakom kommitténs förslag kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom det samråd som normalt kännetecknar myndigheternas arbetssätt.

Kostnaderna för den föreslagna upplysningsverksamheten är enligt na­ turvårdsverket svåra att beräkna. Det belopp som nämnts av kommittén — minst 3,6 milj. kr. under en treårsperiod — bör dock enligt verkets mening någorlunda väl motsvara det anslagsbehov som man kan ha anledning att räkna med. Länsstyrelsen i Södermanlands län framhåller, att kommittén uttalat, att staten bör ta det ekonomiska ansvaret för den centrala organisa­ tionen för den föreslagna kontinuerliga rikskampanjen, men att något ut­ talande om vem som skall ha motsvarande ansvar för de föreslagna läns- kommittéerna på regional nivå inte redovisats.

Kungl. Maj. ts proposition nr 73 år 1970

Departementschefen

Under de senaste åren har en fortlöpande förstärkning skett av samhäl­ lets insatser på miljövårdsområdet. En rad reformer har genomförts. Ge­ nom inrättandet av naturvårdsverket och länsstyrelsernas naturvårdssek- tioner har en effektiv miljövårdsadministration skapats. Naturvårdslagens och miljöskyddslagens tillkomst har inneburit att lagstiftningen inom detta område samordnats och moderniserats. Miljövårdsforskningen har fått starkt ökade resurser. Avsevärda belopp har anvisats för statsbidrag till kommuner och industrier för reningsåtgärder. Stora områden har avsatts som naturreservat eller på annat sätt säkerställts för allmänhetens fri­ luftsliv eller för kulturella eller vetenskapliga ändamål.

En intensiv debatt om miljövårdsproblemen har klargjort miljövårds- frågornas stora betydelse och därigenom skapat förståelse för behovet av kraftfulla insatser. Allmänhetens intresse för miljövård har ökat starkt un­ der senare år. Behovet av en fortlöpande information om problem och åt­ gärder har i takt härmed visat sig vara allt större. Den information som ges via massmedia och olika debattskrifter är inte tillräcklig för att tillgodose behovet. Det är därför nödvändigt att massmedias och debattskrifternas framställningar kan kompletteras med information från olika samhälls­ organ.

8

Berörda myndigheter och då i första hand naturvårdsverket bör genom

aktiv informationsverksamhet bidra till en ökad förståelse för miljövårdens

problem och för de åtgärder som vidtas för att lösa problemen. Det bör vara

en strävan i informationsverksamheten att sätta in miljövårdsproblemen i

ett större sammanhang och redovisa de ofta svåra avvägningar mellan mil-

jövårdsintressena och andra viktiga samhällsintressen som de beslutande

instanserna måste göra. Samhällsinformationen måste självfallet tillgodose

kravet på information om både de rättigheter och de skyldigheter som en­

skilda medborgare, kommuner och företag har på miljövårdens område. Inte

minst viktigt är att information ges till den enskilde medborgaren om bl. a.

de möjligheter lagstiftningen ger att ingripa mot missförhållanden. Väsent­

ligt är också att information lämnas medborgarna om de nyttigheter —

t. ex. tillgång till friluftsområden — som samhället ställer till förfogande.

Principen för all information bör vidare vara att den utformas på ett

sådant sätt att den blir lättillgänglig.

När det gäller kommuner och näringsliv bör informationen i första hand

inriktas på att klargöra de miljövårdskrav samhället ställer samt de möjlig­

heter till stöd från samhället som finns. I detta sammanhang vill jag också

understryka att det bör vara en väsentlig uppgift för berörda myndigheter

att ge information om de resultat som kommer fram genom forskning och

tekniskt utvecklingsarbete. Det är nämligen av stor vikt att dessa resultat

snabbt omsätts i praktiska åtgärder.

Vidare bör framhållas att de olika initiativ som Sverige tagit i internatio­

nella organ har skapat behov av information till utlandet om svenskt miljö­

vårdsarbete.

Naturvårdsverket har i sin anslagsframställning framhållit att den upp­

lysningsverksamhet som bedrivs av de ideella naturvårdsorganisationerna

är av stor betydelse i naturvårdsarbetet. Jag delar verkets uppfattning att

det är angeläget att dessa organisationer ges möjlighet att fortsätta och ut­

veckla sitt arbete.

Som anförts inledningsvis har för innevarande budgetår under rubriken

Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m. anvisats ett reservationsanslag av

650 000 kr. Av anslaget har huvuddelen använts för bidrag till de ideella

naturvårdsorganisationernas upplysningsarbete. Drygt 200 000 kr. har stått

till förfogande för naturvårdsverkets egen informationsverksamhet. Detta

belopp behöver höjas avsevärt om de tidigare angivna kraven på den statli­

ga informationsverksamheten skall kunna uppfyllas. Anslaget bör för bud­

getåret 1970/71 räknas upp med 1 milj. kr. till 1 650 000 kr. Därvid räknar

jag med att rapporter m. m. om forskningsresultat betalas från anslaget

Miljövårdsforskning och att miljövårdsinformationen till utlandet i hu­

vudsak finansieras över tredje huvudtiteln inom ramen för den allmän­

na informationsverksamheten till utlandet. Jag vill i detta sammanhang

erinra om att medel beräknats för en informationschef vid naturvårdsver­

Kungl. Maj:ts proposition nr 73 år 1970

9

ket i årets statsverksproposition (bil. It s. 149). Anslaget — som bör vara reservationsanslag — bör kallas Miljövårdsinformation. Den reservation som vid utgången av budgetåret 1969/70 finns på reservationsanslaget Bi­ drag till naturvårdsupplysning, m. m. bör föras över till det nya anslaget. Det ankommer på Kungl. Maj :t eller efter Kungl. Maj:ts bemyndigande statens naturvårdsverk att besluta om anslagets fördelning på olika ända­ mål.

Jag övergår härefter till att behandla det förslag till en rikskampanj mot nedskräpning som lagts fram av kommittén för ett renare samhälle. För­ slaget har i allmänhet mottagits positivt av remissinstanserna. Jag de­ lar den uppfattning som framförts av kommittén och remissinstanserna att upplysningsverksamhet är av utomordentligt stor betydelse när det gäller att motverka nedskräpning. Jag anser därför att en kampanj av det slag som kommittén skisserat bör komma till stånd. Kampanjen bör i första hand pågå under en period av tre år.

Kommittén för ett renare samhälle har föreslagit att kampanjen skall le­ das av en särskild kommitté som till sin hjälp skall ha ett sekretariat inord­ nat i statens naturvårdsverk. Den centrala organisationen föreslås kom­ pletterad med regionala och lokala organisationer. Jag kan i huvudsak an­ sluta mig till kommitténs förslag i fråga om kampanjens organisation och uppläggning. Enligt min uppfattning bör kampanjen ledas av en rikskom- mitté med bred representation. Kommittén bör organisatoriskt höra till na­ turvårdsverket. Ledamöterna bör utses av Kungl. Maj:t. I rikskommittén bör ingå företrädare för bl. a. staten, kommunerna, näringslivet, den fackliga rörelsen och den ideella naturvårdsrörelsen. Rikskommittén bör svara för kampanjens uppläggning och organisation.

Medel för kampanjen bör anvisas under ett särskilt reservationsanslag kallat Rikskampanj mot nedskräpning. För budgetåret 1970/71 bör det nya anslaget föras upp med 500 000 kr. Näringslivets organisationer har utfäst sig att för vart och ett av de tre budgetår kampanjen i första hand beräknas pågå bidra med 500 000 kr. För budgetåret 1970/71 kommer därmed 1 milj. kr. att stå till rikskommitténs förfogande. Jag finner det naturligt att kom­ muner och landsting bidrar till kostnaderna för den lokala kampanjverk­ samheten.

Kungl. Maj.ts proposition nr 73 år 1970

Hemställan

Med åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att på riksstaten under nionde huvudtiteln för budgetåret 1970/71 anvisa

a) till Miljövårdsinformation ett reservationsanslag av 1 650 000 kr.

10

Kungl. May.ts proposition nr 73 år 1970

b) till Rikskampanj mot nedskräpning ett reservations­

anslag av 500 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­

ta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 7 0 0 1 73