Prop. 1971:78

Kungl. Maj:ts proposition angående extra studiemedel för andra halvåret 1971

Nr 78

Kungl. Maj:ts proposition angående extra studiemedel för andra halvåret 1971; given Stockholms slott den 19 mars 1971.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsårenden, föreslå riksdagen att bi- falla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hem- ställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN MOBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de studerande som redan beviljats studie- medel för hela kalenderåret 1971 skall för andra halvåret 1971 erhålla extra återbetalningspliktiga studiemedel med 70 % av skillnaden mellan basbeloppet för maj 1971 och basbeloppet för november 1970 som en kompensation för att basbeloppet, genom omläggningen av skattesyste- met, höjts i större omfattning än som tidigare förekommit under en begränsad period.

1. Riksdagen 1971. ] saml. Nr 78

Prop. 1971: 78 2

Förslag till

Lag om extra studiemedel

Härigenom förordnas som följer.

1 5 För finansiering av studier under andra halvåret 1971 vid läro- anstalt som avses i 1 & studiemedelsförordningen (1964: 401) tillhanda— håller staten extra studiemedel.

2 ä Extra studiemedel utgår till studerande som uppburit studiemedel enligt studiemedelsförordningen (1964: 401) för andra halvåret 1971 enligt beslut som avser studiemedel för både första och andra halv- året 1971.

Extra studiemedel utgår med ett belopp som motsvarar sjuttio pro- cent av skillnaden mellan basbeloppet enligt lagen (1962: 381.) om all- män försäkring för maj 1971 och basbeloppet enligt samma lag för no— vember 1970.

Fråga om extra studiemedel prövas av centrala studiehjälpsnämnden, sedan den studerande anmält att han vill ha sådana medel.

3 & Bestämmelserna i 32 5, 33 5, 34 å andra stycket och 36 & studie- medelsförordningen (1964: 401) äger motsvarande tillämpning på extra studiemedel.

4 5 Extra studiemedel skall återbetalas. Därvid skall de anses utgöra del av den studerandes återbetalningspliktiga studiemedel enligt studie- medelsförordningen (1964: 401).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Prop. 1971: 78 3

Utdrag av protokollet över ntbildningsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 19 mars 1971.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena NILSSON, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, ASP— LlNG, SVEN—ERIC NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODHNOFF, WICKMAN, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrå— dets övriga ledamöter fråga om extra studiemedel för andra halvåret 1971 och anför.

Studerande vid eftergymnasiala och vissa andra läroanstalter er- håller studiemedel enligt bestämmelserna i studiemedelsförordningen (1964: 401, omtryckt 1970: 266).

Studiemedel består av studiebidrag och återbetalningspliktiga studie- medel. Studiemedel beviljas vanligen för en tid av två terminer (två kalenderhalvår). De bestäms då med ledning av det basbelopp enligt la- gen (1962: 381) om allmän försäkring som gäller andra månaden före den första av de två terminerna. Studiemedlen är således indexregle- rade. För helt år utgår de med 140 % av basbeloppet.

Studiemedel som beviljats för hela kalenderåret 1971 har således bestämts på grundval av det basbelopp som gällde i november 1970, nämligen 6 400 kr. Förändringar av basbeloppet därefter kan inte på- verka storleken av studiemedlen.

Med hänsyn till främst de förändringar i skattesystemet som trädde i kraft den 1 januari 1971 har basbeloppet höjts i större omfattning än som tidigare förekommit under en så kort period. Basbeloppet uppgår för mars 1971 till 6 900 kr. I samband med att skattesystemet föränd— rades fattades beslut om viss kompensation i anledning därav för bl.a. studerande på gymnasieskolnivå. Det är rimligt att en viss kompensation ges även till de studerande inom studiemedelssystemct. Denna bör gälla de studerande som redan har beviljats studiemedel för hela kanlender— året 1971 och som uppburit studiemedel för andra delen av kalender- året. Kompensationen som får anses som engångsåtgärd bör ges den formen att de studerande för andra halvåret får extra, återbetalnings- pliktiga studiemedel. Dessa bör utgå med ett schablonbelopp som mot- svarar 70 % av skillnaden mellan basbeloppet för maj 1971 och bas- beloppet för november 1970. Med denna utformning får deberörda

Prop. 1971: 78 " 4

studerandena sammanlagt samma studiestöd som de skulle ha erhållit om beslut om studiemedel hade fattats särskilt för varje halvår.

Jag vill i detta sammanhang framhålla att 1968 års studiemedelsut- redning f.n. prövar frågan om studiemedel, som på en gång beviljas för två terminer, i vad avser den andra terminen kan eller bör beräk- nas med ledning av det basbelopp som gäller omedelbart före den andra terminen. Att redan nu genomföra ett sådant system är praktiskt ogenomförbart, eftersom det kräver en omfattande förändring av till- lämpade rutiner för utbetalning av studiemedel.

Vad jag har föreslagit medför ett ökat medelsbehov för investerings- anslaget Studiemedelsfonden. I frågan om storleken därav torde jag få återkomma till Kungl. Maj:t i samband med förslag till tilläggsstat för budgetåret 1971/ 72.

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

1) antaga inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om extra studiemedel, 2) medge att investeringsanslaget Studiemedelsfonden under åtton— de huvudtiteln får tas i anspråk under budgetåret 1971/ 72 för extra studiemedel enligt lagförslaget.

Ärendet bör behandlas under riksdagens vårsession.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

TRYCKE'RIBOLAGET lVAR HEGGSTRÖM AE. STOCKHOLM 1971