Prop. 1973:111

Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 år 1973 Prop. 1973: 111

Nr 111

Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall; given Stockholms slott den 6 april 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements- chefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige tillträder en global konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall. Förhandlingarna om en konvention av detta slag påbörjades redan år 1971 såsom ett led i förberedelserna för FN:s miljökonferens i Stock- holm år 1972. Med utgångspunkt från bl. a. miljökonfcrensens rekom- mendation nr 86 slutfördes förhandlingarna i London i november 1972. Sverige undertecknade konventionen den 29 december 1972.

Konventionen omfattar alla delar av det fria havet och kuststaternas territorialhav. Enligt konventionen förbjuds dumpning av vissa sär— skilt angivna miljöfarliga ämnen och material medan dumpning av and- ra ämnen och material får ske endast efter tillstånd av nationell myn- dighet i fördragsslutande stat.

Prop.'1973: 111

10

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 april 1973.

Närvarande: ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODHNOFF, MO- BERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LlDBOM, FELDT."

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av konvention om förhindrande av lzavsfc'iroreningar till följd av dumpning av avfall och anför.

Inledning

Problemen att komma till rätta med havsföroreningarna intog en framträdande plats i förberedelsearbetet inför 1972 års FN—konferens om den mänskliga miljön. Konferensens förberedande kommitté inrät- tade en särskild mellanstatlig arbetsgrupp för havsföroreningsfrågor. Arbetsgruppen hade sitt första möte i juni 1971 :i London, varvid ett amerikanskt konventionsförslag avseende reglering av dumpning pre- senterades. Detta konventionsförslag mötte dock erinringar på åt- skilliga punkter. Vid arbetsgruppens andra möte i november 1971 i Ottawa fortsatte därför överläggningarna på basis av ett omarbetat förslag. Ej heller detta kunde emellertid nå allmän uppslutning.

Eftersom lösningar på de utestående problemen av många ansågs lig- ga inom räckhåll inbjöd den isländska regeringen till ett möte i Reykja— vik i april 1972 för att utarbeta ett konventionsförslag. Vid detta möte enades de 29 deltagande länderna om ett konventionsförslag vilket i sina huvuddrag följde uppläggningen av den regionala dumpningskon— ventionen för Nordsjön och Nordostatlanten som undertecknades i Oslo den 15 februari 1972. Dock kvarstod vissa detaljjusteringar i kon- ventionstexten. Ett möte i London i maj 1972 lyckades ej lösa dessa problem varför en slutlig ukonventionstcxt ej kunde framläggas för undertecknande vid FN-konferensen. Konferensen antog i ställe-t en rekommendation (nr 86) som uppmanade den brittiska regeringen att före november 1972 sammankalla en regeringskonferens med syfte att framlägga en slutlig konventionstext för undertecknande före ut- gången av år 1972.

Prop. 1973: 111 3

På inbjudan av den brittiska regeringen hölls i London den 30 oktober—den 10 november 1972 en konferens i vilken företrädare för 80 regeringar deltog. Konferensen enades om en konvention som öpp- nades för undertecknande i London, Mexico City, Moskva och Wash— ington fr.o.m. den 29 december 1972 t.o.m. den 31 december 1973. Sverige undertecknade konventionen den 29 december 1972 på samtliga fyra nämnda platser. Konventionen skall enligt artikel 17 ratificeras.

Den 28 mars 1973 hade totalt 32 stater undertecknat konventionen. Konventionen torde i engelsk originaltext jämte översättning till svenska få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bihang.

Efter remiss har yttranden över frågan om Sveriges tillträde till kon- ventionen avgetts av chefen för marinen, sjöfartsverket, generaltullsty- relsen. fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, koncessionsnämnden för miljöskydd, utredningen rörande omhändertagande av kemiskt avfall, Svenska hamnförbundet, Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges ke- miska industrikontor, Sveriges redareförening, Svenska sjöfolksförbundet samt Sveriges fiskares riksförbund.

Gällande bestämmelser

Dumpning från fartyg, luftfartyg eller annat transportmedel regleras sedan den 1 januari 1972 genom lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten. Enligt denna lag får avfall inte dumpas från fartyg, luftfartyg eller annat transportmedel inom Sveriges sjö- territorium. Dumpning får inte heller ske från svenskt fartyg eller luft- fartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet. Undantag från dumpningsförbudet får med- ges om dumpning kan ske .utan olägenhet från miljöskyddssynpunkt. Fråga om undantag prövas av naturvårdsverket. Dumpningslagen är inte tillämplig på sådant utsläppande av olja eller oljehaltig blandning som avses i lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller på avfall som härrör från fartygs drift. Den är inte heller tillämplig på sådant utsläppande som enligt miljöskyddslagen (1969: 387; omtryckt 1972: 782) utgör miljöfarlig verksamhet.

Sverige undertecknade den 15 februari 1972 den s.k. Oslokonven- tionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg och konventionen ratificerades av riksdagen den 29 maj 1972. Tillämpningsområdet för denna konvention är begränsat till Nordsjön och Nordostatlanten, inbegripet kuststaternas territorial- hav.

Prop. 1973: 111 4

Konventionen

I konventionens inledning betonas betydelsen av den marina miljön och utnyttjandet av havens levande resurser för hela mänskligheten. De fördragsslutande parterna erkänner staternas rätt att exploatera sina egna resurser i enlighet med FN:s stadga och folkrättens principer samt staternas ansvar för att verksamheten inte skadar andra staters miljö eller områden utanför nationell jurisdiktion. Internationella åtgärder för att bekämpa havsföroreningar till följd av dumpning kan och mås- te genomföras utan dröjsmål. Dessa åtgärder bör dock ej utesluta att åt- gärder för bekämpning av havsföroreningar från andra källor diskuteras snarast möjligt. Vidare uppmuntras stater med gemensamt intresse i särskilda geografiska områden att sluta lämpliga tilläggsavtal till kon- ventionen.

De fördragsslutande parterna skall enskilt och kollektivt förhindra förorening av havet och förbinder sig att vidta alla praktiskt genom- förbara åtgärder för att förhindra förorening av haven genom dump— ning av avfall och andra ämnen som kan innebära risker för männi- skors hälsa, skada levande tillgångar och det marina växt- och djur- livet, skada skönhets- och rekreationsvärden eller störa annat legitimt utnyttjande av haven (art. 1). Åtgärderna skall vidtas dels individuellt inom ramen för tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska resurser, dels ock kollektivt. Staterna skall därvid samordna sin politik för att förhindra havsförorening genom dumpning (art. 2). Artikel 3 innehåller definitioner av vissa begrepp som används i konventionen. Med havet förstås alla marina vattenområden utom staternas inre vatten.

De fördragsslutande parterna skal-l förbjuda dumpning av avfall eller andra ämnen upptagna i konventionens bilaga I. Avfall, som i be— tydande mängd innehåller vissa, i bilaga II angivna ämnen, får dum- pas endast efter tillstånd av nationell myndighet i varje särskilt fall. Dumpning av allt annat avfall får ske efter ett allmänt tillstånd av na- tionell myndighet. Tillståndsprövning skall ske enligt de kriterier som angesi bilaga III (art. 4).

I artikel 5 anges vissa undantag från bestämmelserna i artikel 4 på grund av force majeure. Undantagen avser vissa nödsituationer till följd av exempelvis hårt väder där det gäller att rädda människoliv eller fartyg. Dumpningen skall i dessa fall ske så att minsta möjliga skada uppkommer. I särskilda nödsituationer får fördragsslutande part utfärda tillstånd till dumpning efter konsultationer med de länder som kan på— verkas av åtgärden liksom med den organisation som anförtrotts kon- ventionens sekretariatsfunktion.

Organisationen skall rekommendera parten lämpliga åtgärder. Parten är skyldig att följa dessa rekommendationer så långt det är möjligt

Prop. 1973: 111 5

och informera organisationen om vidtagna åtgärder. De fördragsslutande parterna förbinder sig att hjälpa varandra i sådana situationer.

Enligt artikel 6 skall varje fördragsslutande part utse myndighet med uppgift att utfärda tillstånd i enlighet med konventionen. Myndigheten skall även föra register över de ämnen som godkänts för dumpning liksom plats, tid och metod för dumpningen. Vidare skall myndigheten övervaka havens tillstånd med avseende på konventionens bestämmel- ser. Myndigheten skall utfärda särskilda eller all-männa förhandstill- stånd för de dumpningsämnen som tagits ombord på dess territorium. Konventionens bestämmelser om tillstånd skall gälla de dumpnings— ämnen som tagits ombord på den fördragsslutande partens territorium eller som tagits ombord på fartyg och luftfartyg som är registrerade inom dess territorium. Utfärdandet av tillstånd skall ske i överens- stämmelse med konventionens bilaga III. Varje part skall underrätta organisationen och då så är lämpligt andra parter om registrerade upp— gifter, insamlad information om havets tillstånd samt de ytterligare kriterier som parten tillämpat vid tillståndsgivning.

Konventionens bestämmelser skall enligt artikel 7 gälla fartyg och luftfartyg registrerade ino-m fördragsslutande parts territorium eller som för dess flagga, fartyg och luftfartyg som på dess territorium eller territorialhav tar ombord ämnen som skall dumpas samt fartyg, luftfartyg och fasta eller flytande plattformar under dess jurisdiktion som antas utföra dumpning. Fördragsslutande part skall inom sitt terri- torium vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och straffa beteenden som strider mot bestämmelserna i konventionen samt samarbeta med andra parter vad gäller effektiv tillämpning av konventionen, däri in- begripet tillvägagångssätt för rapportering av överträdelser.

I artikel 7 anges även att konventionen inte är tillämplig på fartyg och luftfartyg som åtnjuter folkrättslig immunitet. Dock skall part ge- nom lämpliga åtgärdcr tillse att även sådana farkoster används på sätt som är förenligt med konventionen. '

Fördragsslutande parter med gemensamma intressen att skydda den marina miljön i särskilt geografiskt område skall eftersträva att ingå regionala avtal i överensstämmelse med konventionen. Dessa avtal skall delges organisationen. Konventionens parter skall eftersträva att handla i enlighet med dessa regionala överenskommelser. Fördragsslutande parter skall eftersträva att samordna förfaringssätt och samarbeta i frå- ga om kontrollmätning och vetenskaplig forskning (art. 8). Genom samarbete mellan parterna inom organisationen och med andra inter- nationella organ skall de parter stödjas som begär hjälp med utbildning av vetenskaplig och teknisk personal samt med utrustning och behand- ling av avfall (art. 9). En resolution har fogats till konventionen i enlig- het med denna artikel med en uppmaning till FN:s generalsekreterare att ombesörja att resolutionen tillställs de behöriga organen för över- vägande.

Prop. 1973: 111 6

Enligt artikel 10 åtar sig de fördragsslutande parterna att i enlighet med folkrättens principer utveckla tillvägagångssätt för att fastställa ansvarsfördelning och avgöra tvister rörande dumpning. Parterna skall vid sitt första rådgivande möte diskutera sätt att bilägga tvister om tolkning och tillämpning av konventionen (art. 11).

De fördragsslutande parterna förbinder sig att inom behöriga fack- organ och andra internationella organ främja skyddet av den marina miljön mot föroreningar orsakade av olja, andra skadliga eller farliga ämnen under fartygstransport, avfall från farkoster och konstruktioner till havs, radioaktiva föroreningar från alla källor, kemiska och bio- logiska stridsmedel samt avfall och andra ämnen som kommer från ut- forskning eller utvinning från havsbottnen. Parterna skall även verka för införande av enhetliga signaler för fartyg som utför dumpning (art. 12).

Konventionen skall ej föregripa FN:s havsrättskonferens eller sta- ternas åsikter rörande havsrätten och omfattningen av kust- och flagg— statsjurisdiktion. Efter FN:s havsrättskonferens och inte senare än är 1976 skall ett möte mellan parterna sammankallas för att definiera kuststats rätt och skyldighet att tillämpa konventionen i en zon som gränsar till dess kust (art. 13).

Enligt artikel 14 skall ett möte med parterna sammankallas av brit-. tiska regeringen senast tre månader efter konventionens ikraftträdande för att fatta beslut i organisatoriska frågor. Parterna skall därvid upp- dra åt en vid tiden för mötet existerande organisation att ansvara för sekretariatsfunktionen för konventionen. Den brittiska regeringen skall såsom depositarie utföra de under artikel 14 erforderliga sekretariats- funktionerna tills organisationen utsetts.

I artikel 15 behandlas proceduren rörande ändringar av konventio- nen. Ändringar kan antas med två tredjedels majoritet av de närvarande parterna. Ändring av bilagorna skall grundas på vetenskapliga och tek- niska hänsyn. Artikel 15 anger också det sätt på vilket ändringar av konventionen och bilagorna träder i kraft för varje part liksom for- merna för hur en part genom deponering av ett instrument hos orga- nisationen kan godkänna eller invända mot en ändring. Organisationen skall underrätta alla parter om ändringar som antagits, deras ikraftträ- dande för varje part samt de instrument som organisationen mottagit. Innan organisationen har utsetts utövas sekretariatsfunktionerna enligt artikel 15 av den brittiska regeringen.

Konventionen skall vara öppen för undertecknande för alla stater i London, Mexico City, Moskva och Washington fr.o.m. den 29 decem- ber 1972 t.o.m. den 31 december 1973 (art. 16). Konventionen skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos regeringar- na i Mexico, Sovjetunionen, Storbritannien och Amerikas förenta sta— ter (art. 17). Efter den 31 december 1973 skall konventionen vara öppen för anslutning för alla stater (art. 18).

Prop. 1973: 111 7

Konventionen träder i kraft den trettionde dagen efter det att det fern- tonde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerats. För varje part som ratificerar eller ansluter sig till konventionen efter det att det femtonde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerats skall konventionen träda i kraft trettionde dagen efter det att den tillträdande parten deponerat sitt instrument (art. 19). Depositariemakterna skall in- formera parterna om undertecknande, ratifikation, tillträde och från- träde av konventionen liksom datum för dess ikraftträdande (art. 20).

Konventionens bilaga I upptar de ämnen som omfattas av absolut dumpningsförbud. Dessa ämnen och föreningar är organiska halogenför- eningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar, kadmium och kadmium- föreningar, beständiga plaster och andra beständiga syntetiska material som kan flyta eller hålla sig svävande i havet på ett för fisket, sjöfart eller annat legitimt utnyttjande av havet störande sätt, råolja, bränn- olja, tung dieselolja, smörjolja och hydrauliska vätskor och blandningar som innehåller någon av dessa substanser och som tagits ombord i syfte att dumpas, höggradigt radioaktivt avfall som av Internationella atomenergiorganet (IAEA) definierats som olämpligt för dumpning till havs samt material ialla tillstånd som framställts för biologisk och kemisk krigföring.

Uppräkningen av ämnen är inte tillämplig på substanser som snabbt oskadliggörs av fysiska, kemiska och biologiska processer i havet, förut- satt att inte ätbara marina organismer blir osmakliga eller att hälso- risker för människor och husdjur uppstår. Vid tvivel rörande ett äm- nes ofarlighet skall part följa den rådgivande procedur som stadgas i artikel 14. Bilagan skall ej tillämpas på avfall som'i form av spåräm- nen innehåller de under de fem första punkterna nämnda ämnena. För sådant avfall skall i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i bila- gorna II och 111.

I bilaga II upptas ämnen och material som under vissa betingelser kan vara miljöskadliga och därför kräver särskild uppmärksamhet. Des- sa ämnen får dumpas endast efter tillstånd av den ansvariga nationella myndigheten i varje särskilt fall (art. 6). De i bilaga II upptagna äm- nena är arsenik, bly, koppar, zink och föreningar av dessa ämnen, kisel- organiska föreningar, cyanider, f Iuorider, biocider och biprodukter där- av som inte täcks av bilaga 1.

När tillstånd utfärdas för dumpning av stora kvantiteter syror och basiska ämnen bör förekomsten av de nämnda ämnena i bilaga II och beryllium, krom, nickel och vanadin samt föreningar därav särskilt upp- märksammas. Särskilt.tillstånd krävs även för dumpning av behållare, metallskrot och annat skrymmande avfall som kan sjunka till havs- bottnen och utgöra ett allvarligt hinder för fiske eller sjöfart. Radio- aktivt avfall och andra radioaktiva ämnen som inte upptas i bilaga I kräver likaså särskilt tillstånd varvid hänsyn skall tas till rekommenda- tioner från IAEA.

Prop. 1973: 111 3

Bilaga III anger de faktorer som skall beaktas vid uppställande av kriterier för dumpningsmedgivanden. Bl. a. skall beaktas avfallets sam- mansättning och tillstånd liksom dess fysiska, kemiska och biologiska egenskaper, giftighet, beständighet, anrikning i näringskedjor eller se- diment etc. Även i fråga om dumpningsplatsens egenskaper och utsläpp- ningsmetod skall vissa faktorer uppmärksammas. Tillgången på alterna- tiva landbascradc metoder för avfallshantering skall även beaktas.

Remissyttrandena

Remissinstanserna förordar eller godtar överlag att Sverige ansluter sig till konventionen. Chefen för marinen har intet att erinra emot kon- ventionen. Sjöfartsverket anser ej hinder föreligga mot att Sverige bi- träder konventionen. Verket finner att en svensk anslutning till kon- ventionen är ett följdriktigt steg på den väg som biträtts genom anslut- ningen till den regionala konventionen i samma ämne.

Generaltullstyrelsen har intet att erinra mot konventionen och för- ordar att Sverige ansluter sig till konventionen. Styrelsen påpekar dock att kompletterande bestämmelser utfärdade av Kungl. Maj:t erford- ras bl.a. bcträffande rapporteringen av dumpning i strid mot kon- ventionens bestämmelser. Inte heller fiskerislyrelsen har något att erinra mot föreliggande konvention. E_nligt styrelsens uppfattning innebär konventionen ett väsentligt ökat skydd av havets levande resurser och därmed ett viktigt instrument för havets skydd. Statens naturvårdsverk anser att en anslutning till konventionen utgör ett naturligt led i Sveriges internationella ansträngningar att medverka i kontroll över dumpningen i haven och tillstyrker en svensk anslutning.

Koncessiansniinmden för miljöskydd anser det vara angeläget att kon- ventionen så snart som möjligt träder i kraft och att den får bredast möjliga anslutning. Nämnden förordar att Sverige ansluter sig till kon- ventionen även om det hade varit önskvärt att den innehållit i vissa hänseenden mer bindande föreskrifter än som nu är fallet. Enligt nämn- den bör lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vat- ten samt lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenförorening från far- tyg kompletteras så att de äger tillämpning även på utsläpp från så- dana plattformar till havs som omnämns i konventionstexten.

Utredningen rörande omhändertagande av kemiskt avfall har inget att erinra mot att Sverige ansluter sig till konventionen. Ej heller Sve- rigl's fiskares riksförbund har något att invända emot konventionen vilken förbundet anser bör medverka till ökat skydd av havet och havs- bottnen samt därmed också av fisken och fisket.

Svenska hamnförbundet anser att konventionen utgör ett stort steg framåt i strävandena att hålla haven fria från föroreningar. Förbundet tillstyrker en svensk ratificering av konventionen. Förbundet beklagar

Prop. 1973: 111 9

dock att den föreliggande konventionstcxten på vissa punkter är för all— mänt hållen. Svenska naturskyddsföreningen anser att konventionen bör utgöra ett utmärkt underlag för fortsatt reglering av den ytterst viktiga frågan om skydd av havet. Föreningen tillstyrker att Sverige. ratificerar konventionen. Sveriges kemiska industrikontor förordar en svensk anslutning till densamma och att den svenska lagstiftningen an- passas till konventionen.

Sveriges redarcfärening ansluter sig oförbehållsamt till konventionens målsättning och har ingen erinran mot konventionens ratificering.

Svenska sjöfolksförbundet hälsar den föreslagna konventionen med tillfredsställelse och påpekar vikten av att konventionen skyndsamt ge— nomförs. Förbundet framhåller att sjöfarande betraktar kanaler och floder med anknytning till öppet vatten som en integrerad del av havet. Förbundet rekommenderar därför att utsläpp och dumpning i floder . och kanaler öppna för trafik tas upp i konventionen och att samma bestämmelser blir gällande som vid utsläpp och dumpning i hav.

Departementschefen

Haven mottar för varje år allt större föroreningsmängder i huvud- sak från industriländerna. Om denna utveckling får fortgå ohämmat kan världshavens produktivitet allvarligt hotas. En stor del av det av- fall som tillförs haven dumpas från fartyg. Denna verksamhet har på senare år mötts av en växande kritik. Riskerna för skador på den ma- rina miljön är uppenbara eftersom det dumpade avfallet ofta är starkt koncentrerat och i vissa fall på grund av sin giftighet eller- allmänna miljöeffekt inte praktiskt kan hanteras i den normala avfallsbehand- lingen på soptippar eller i reningsverk.

Sedan de nordiska regeringarna överenskommit att i de nordiska län- derna införa en lagstiftning enligt vilken senast den 1 januari 1972 dumpning från fartyg av särskilt miljöfarliga ämnen skulle förbjudas, antog riksdagen den i det föregående nämnda lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten. Enligt denna lag, som trädde i kraft den 1 januari 1972, får avfall inte dumpas inom Sveriges sjö- tcrritorium från fartyg, luftfartyg eller annat transportmedel. Dump- ning får inte heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet. På så sätt är det i princip möjligt att hindra eller kon- trollera dumpning av avfall som kommer från Sverige och svenska in- dustrier. Undantag från dumpningsförbudet får medges om dumpning kan ske utan olägenhet från miljöskyddssynpunkt.

I de fall då dumpning sker på kontinentalsockeln och inom andra havsområden med relativt ringa vattendjup, t. ex. i Nordsjön, har ris— kerna bedömts som särskilt stora. Nordsjön och Nordostatlanten har ock-

Prop. 1973: 111 10

så i detta avseende blivit föremål för en reglering genom en regional konvention om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg. Denna konvention, Oslokonventionen, under- tecknades i Oslo den 15 februari 1972 av de tolv stater som deltagit i dess utarbetande, däribland Sverige, och har även godkänts av 1972 års riksdag (prop. 1972171, JoU 1972: 37, rskr 1972: 235). Konventionen kan väntas träda i kraft hösten 1973.

Den nu föreliggande globala konventionen om dumpning av avfall har — såsom framgår av min föregående redogörelse till stor del tillkommit under förberedelsearbetet inför 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön. Konventionen kunde slutligen färdigställas vid en konferens i London den 30 oktober—den 10 november 1972 och öppnas för undertecknande den 29 december samma är. Sverige under- tecknade konventionen nämnda dag samtidigt med en rad andra stater. Konventionen som den 28 mars 1973 undertecknats av totalt 32 stater träder i kraft då den ratificerats av femton stater.

Konventionen följer i sin huvudsakliga uppläggning Oslokonventio- nen, dvs. den innebär generellt dumpningsförbud för ämnen, som upptagits på en ”svart” lista (Bilaga I) samt medger dumpning enligt en ”grå” lista (Bilaga II) endast efter särskilt tillstånd. I det föregående har jag redogjort för innehållet i de enskilda konventionsartiklarna. Jag skall därför i det följande begränsa mig att kommentera de delar av konventionen som kan vara av särskilt intresse.

Konventionen täcker det fria havet och den del av kuststaternas sjö- territorium som betecknas som territorialhav. Staternas inre vatten om- fattas inte av konventionen. Utöver rätten att på fria havet ingripa mot fartyg under deras flaggjurisdiktion, skall kuststaternas möjligheter att tillämpa konventionen och ingripa mot avfallsdumpning utanför territo- rialhavsgränsen, bli föremål för konsultationer mellan de fördragsslu- tande parterna (art. 13). Ett möte i detta syfte skall sammankallas senast år 1976, då man räknar med att FN:s havsrättskonferens skall ha be- handlat de problem som hänger samman med kravet på utvidgad kust- statsjurisdiktion.

Konventionen omfattar alla fartyg eller luftfartyg som är registrerade hos den fördragsslutande parten eller för dess flagga, liksom fasta och flytande plattformar till havs. Konventionen är inte tillämplig på sådana fartyg och luftfartyg som åtnjuter oinskränkt immunitet enligt folkrätten, exempelvis krigsfartyg. Parterna har emellertid förbundit sig att tillse att även dessa farkoster används på ett sätt som är förenligt med konventionens målsättning.

Vid utarbetandet av konventionsförslagct rådde delade meningar om i vilken utsträckning undantag från konventionens bestämmelser kunde mcd-ges i vissa situationer där ingen annan kvittblivningsmetod än dump- ning till havs återstod (art. 5). Konventionen tillåter sådan dump-

Prop. 1973:111 11

ning under förutsättning att vissa speciella villkor uppfylls. En stat som avser att utnyttja rätten att dumpa i en dylik nödsituation skall i för- väg konsultera alla länder som kan tänkas bli berörda av åtgärden och strikt följa de rekommendationer som den för konventionen ansvariga organisationen utfärdar. Parterna har även utfäst sig att bistå varandra då dessa situationer uppkommer. Undantag från dumpningsförbudet medges dessutom i vissa andra kritiska situationer, t. ex. för att rädda människoliv då fartyg hotas av haveri o. d. Dumpning får dock endast tillgripas som en absolut sista utväg.

Listorna över miljöfarliga ämnen och material som återfinns i bila- gorna I och II är inte slutgiltiga. Ändringar och tillägg till konventio- nen kan föreslås av de fördragsslutande parterna. För sådana ändringar krävs tvåtredjed-els majoritet. Man har härigenom fått en mekanism för att uppnå att nya rön och erfarenheter om olika ämnens miljöskad- lighet kan inarbetas i konventionen.

Konventionen uppmanar stater med intresse av att skydda den mari- na miljön i ett visst geografiskt område att sluta regionala överenskom- melser. Sådana överenskommelser bör stå i överensstämmelse med kon- ventionen men förutsätts naturligt nog kunna innefatta mer omfattande och förpliktande bestämmelser. Parter som inte inträder i sådana regio- nala överenskommelser åtar sig enligt konventionen att söka respekte- ra dessa. Oslokonventionen är ett exempel på en sådan regional över- enskommelse för Nordsjön och Nordostatlanten. I detta sammanhang vill jag även erinra om att Sverige verkar för att få till stånd ett allmänt dumpningsförbud för Östersjön.

I konventionen förbinder sig parterna generellt att harmonisera sin politik rörande dumpningsfrågor samt att samarbeta och bistå varandra inbördes. Bistånd skall lämnas särskilt då hjälp begärs på det tekniska och vetenskapliga området för att kunna förverkliga konventionens syf- ten. Parterna har vidare åtagit sig att utförligt rapportera till den organi- sation som utför sekretariatsfunktionerna för konventionen om tidpunkt, plats och metod för medgivna dumpningar. Organisationen skall även informeras om de undersökningar som utförs i olika havsområden lik— som om de kriterier som tillämpas vid tillståndsgivning. Parterna skall vidare samarbeta för att effektivisera tillämpningen av konventionen, . särskilt på det öppna havet. Man har även åtagit sig att i enlighet med folkrättens principer utveckla tillvägagångssätt för att fastställa ansvars- fördelning och avgöra tvister rörande dumpning.

Havsföroreningarna har många andra källor än dumpning. Man räk- nar överslagsmässigt med att dumpningarna svarar för 10 år 15 % av föroreningarna, låt vara att de dumpade ämnena ofta kan ha särskilt allvarliga miljöeffekter. I insikt om nödvändigheten att också komma till rätta med andra föroreningskällor förbinder sig parterna i konven-

Prop. 1973: 111 12

tionen att främja strävandena inom olika internationella organ för att" allmänt skydda den marina miljön från förorening genom vissa typer av avfall. Bland de avfallsämnen som anges återfinns organiska halogen- föreningar, giftiga ämnen som transporteras för annat ändamål än dumpning samt avfall som härrör från fartygs och luftfartygs drift.

Vid ett första rådgivande möte skall de fördragsslutande parterna ut- se en lämplig organisation som skall ombesörja sekretariatsfunktionen. Avsikten är att söka undvika att skapa nya organ. Såsom tänkbara or- gan i detta sammanhang har nämnts bl. a. FN:s sjöfartsorganisation'och FN:s miljösekretariat.

Sveriges kostnader för att medverka i konventionen torde i huvudsak begränsas till att avse dels en andel av den utsedda organisationens ut- gifter för att utföra sekretariatsfunktionerna, dels kostnader för resor m. m. för svenska deltagare i de möten som föranleds av konventionens tillämpning. Det torde inte nu vara möjligt att ange storleken av dessa kostnader. De bör täckas från nionde huvudtitelns förslagsanslag Bi— drag till vissa internationella organisationer m. m.

Det framgår av min föregående redogörelse att remissinstanserna överlag är positiva till en svensk anslutning till konventionen. I flera yttranden framhävs betydelsen av att man vidtar ytterligare åtgärder i konventionens anda för att begränsa havens föroreningar. Vidare efter- lyses i ett par yttranden mer bindande föreskrifter.

Jag delar helt de synpunkter som framförts av remissinstanserna rö— rande behovet att nå internationella lösningar för att slå vakt om möj- ligheterna till ett långsiktigt och allsidigt utnyttjande av haven och havs- resurscrna. '

F.n. pågår aktiviteter inom en rad olika internationella organisa- tioner syftande till att minska föroreningarna av haven. De' havs- rättsliga problemen har sedan en längre tid övervägts inom FN:s havs- bottenkommitté som har till uppgift att förbereda FN:s havsrättskon- ferens. Resultaten från denna konferens, som formellt avses ta sin början hösten 1973, kommer att vara av grundläggande betydelse för den folkrättsliga regleringen av havens och havsbottnens fredliga ut— nyttjande. Vidare kan crinras om det arbete som bedrivs inom FN:s sjöfartsorganisation, IMCO, för att begränsa bl. a. oljeföroreningar till havs. IMCO kommer hösten 1973 vid en särskild konferens att behandla havsföroreningar som uppstår genom sjöfarten. Avsikten är att genom en ramkonvention med vissa bilagor förhindra förorening på grund av utsläpp av olja och andra miljöskadliga ämnen.

När det gäller det regionala miljövårdssamarbetet vill jag erinra om de initiativ som tagits för att komma till rätta med Östersjöns förore- ningsproblcm. Avsikten är att så snart som möjligt få till stånd en re- geringskonferens med deltagande av alla berörda strandstater. Vid kon-

Prop. 1973: 111 13

ferensen avses bl. a. krav på ett allmänt dumpningsförbud för Östersjön komma att framföras från svensk sida.

Arbetet med att få fram en global dumpningskonvention har krönts med framgång. Konventionen kan sägas utgöra ett av de första kon- kreta resultaten av FN:s miljökonferens. Under arbetets gång har från vissa håll hävdats att det vore oriktigt att bry-ta ut frågan om avfalls- dumpning ur den diskussion om havens utnyttjande som äger rum inför FN:s havsrättskonferens. Jag anser dock att varje ågärd bör vidtas som kan bidra till att förbättra den marina miljön och därmed skapa under- lag för ett fortsatt mångsidigt utnyttjande av en av våra viktigaste na- turresurser. Det finns därför enligt min mening all anledning att sätta stopp för de utsläpp av industriavfall o.d. som hotar ett sådant ut- nyttjande. Konventionen får ses som ett viktigt steg i rätt riktning och bör utan svårighet kunna passa in i det fortsatta arbetet på att rädda vår livsmiljö.

En svensk anslutning till konventionen torde kunna ske utan att nå- gon komplettering av den interna lagstiftningen på området behöver goras.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att godkänna konventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1973: 111

Convention on the prevention of marine pollu- tion by dumping of wastes and other matter

The Contracting Parties to this Convention

Recognizing that the marine environment and the living organisms which it supports are of vital importance to humanity, and all people have an interest in assuring that it is so managed that its quality and resources are not impaircd;

Recognizing that the capacity of the sea to assimilate wastes and render them harm- less, and its ability to regenerate natural re- sources, is not unlimited;

Recognizing that States have, in accor- dance with the Charter of the United Na- tions and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environ- mental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the cn- vironment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;

Recalling Resolution 2749 (XXV) of the General Assembly of the United Nations on the principles governing the sea-bed and the ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction;

Noting that marine pollution originates in many sources, such as dumping and dis— charges through the atmosphere, rivers, estu- aries, outfalls and pipelines, and that it is important that States use the best practicable means to prevent such pollution and develop products and processes which will reduce the amount of harmful wastes to be disposed of;

Being convinced that international action to control the pollution of. the sea by dump- ing can and must be taken without delay but that this action should not preclude dis- cussion of measures to control other sources of marine pollution as soon as possible and;

14

Bihang

Konvention om förhindrande av havsförorening- ar till följd av dumpning av avfall

De till denna konvention fördragsslutan- de parterna

som erkänner att den marina miljön och de levande tillgångar som den under- håller är av vital betydelse för mänsklig- heten och att alla folk har intresse av att tillse att den nyttjas på ett sådant sätt att dess kvalitet och resurser inte lider skada;

som erkänner att havets förmåga att assimilera och oskadliggöra avfall liksom att dess förmåga att återskapa naturresur- ser inte är obegränsad;

som erkänner att stater, i överensstäm- melse med Förenta nationernas stadga och folkrättens principer, har oinskränkt rätt att utvinna sina egna resurser i enlighet med sin miljövårdspolitik och har ansvaret att tillse att verksamhet under deras juris- diktion eller kontroll inte förorsakar skada på andra staters miljö eller på områden utanför nationell jurisdiktion;

som erinrar om Förenta nationernas ge- neralförsaml'ings resolution 2749 (XXV) rörande principerna för utnyttjande av havsbottnen och dess sediment utanför grän- serna för nationell jurisdiktion;

som konstaterar att havsföroreningarna har många källor. såsom dumpning och ut- släpp via atmosfären, floder och flodmyn- ningar, direkta avlopp och rörledningar, och att det är viktigt att staterna använder sig av de bästa användbara metoderna för att för- hindra sådana föroreningar och utarbetar produkter och processer som minskar mängden skadligt avfall som behöver av- lägsnas;

som är övertygade om att internatio- nella åtgärder för att bekämpa havsföro- reningar till följd av dumpning kan och måste genomföras utan dröjsmål, men att dessa åtgärder inte bör hindra att åtgärder för reglering av andra källor till havsför- oreningar diskuteras snarast möjligt; och

Prop. 1973: 111

WiShi/lg to improve protection of the marine environment by encouraging States with a common interest in particular ge- ographical areas to enter into appropriate agreements supplementary to this Conven- tion;

Have agreed as follows:

Article I

Contracting Parties shall individually and collectively promote the effective control of all sources of pollution of the marine en- vironment, and pledge themselves especially to take all practicable steps to prevent the pollution of the sea by the dumping of waste and other matter that is liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage ameni- ties or to interfere with other legitimate uses of the sea.

Article II

Contraeting Parties shall, as provided for in the following Articles, take effective measures individually, according to their scientific, technical and economic capabi- lities, and collectively to prevent marine pol- lution caused by dumping and shall harmon- ize their policies in this regard.

Article III For the purposes of this Convention: (1) (a) "Dumping” means:

(i) any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels, air- craft, platforms or other man-made struc- tures at sea;

(ii) any deliberate disposal at sea of vessels, aircraft, platforms or other man- made structures at sea;

(b) "Dumping” does not include:

(i) the disposal at sea of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal operations of vessels, aircraft, platforms or other man—made structures at sea and their equipment, other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other

15

som önskar förbättra skyddet av den marina miljön genom att uppmuntra sta- ter med gemensamma intressen i särskilda geografiska områden att ingå lämpliga till- läggsavtal till denna konvention;

har överenskommit följande:

Artikel I

De fördragsslutande parterna skall var för sig och kollektivt främja en effektiv regle- ring av alla källor till förorening av den marina miljön och förbinder sig särskilt att vidta alla praktiskt genomförbara åt- gärder för att förhindra förorening av ha- vet genom dumpning av avfall och andra ämnen som kan innebära risker för män- niskors hälsa, vara skadliga för levande tillgångar, den marina faunan och floran, skada skönhets- och rekreationsvärden el- ler störa annat legitimt utnyttjande av ha- vet.

Artikel II

De fördragsslutande parterna skall, så— som anges i de följande artiklarna, vidta effektiva åtgärder såväl enskilt inom ramen för sina vetenskapliga, tekniska och ekono- miska resurser som kollektivt i syfte att förhindra havsföroreningar som förorsa- kas av dumpning, och skall samordna sin politik i dessa avseenden.

Artikel Ill I denna konvention skall: 1. (a) Med ”dumpning” förstås:

(i) varje avsiktlig kvittblivning i havet av avfall eller andra ämnen från fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra kon- struktioner till havs;

(ii) varje avsiktlig sänkning i havet av fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra konstruktioner till havs;

(b) ”Dumpning” icke innefatta:

(i) kvittblivning av avfall eller andra ämnen som sammanhänger med eller här— rör från den normala driften av fartyg. luftfartyg, plattformar eller andra kon- struktioner till havs och tillhörande ut— rustning, såvida det inte är fråga om av— fall eller andra ämnen som antingen

Prop. 1973: 111

man-made structures at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels, aircraft, platforms or structures;

(ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that such placement is not con- trary to the aims of this Convention. (c) The disposal of wastes or other matter directly arising from, or related to the ex— ploration, exploitation and associated off- shore processing of sea-bed mineral re- sources will not be covered by the provisions of this Convention.

(2) "Vessels and aircraft” means water- bornc or airborne craft of any type what- soever. This expression includes air cush- ioned craft and floating craft, whether self- propelled or not.

(3) "Sea” means all marine waters other than the internal waters of States.

(4) "Wastes or other matter” means ma- terial and substance of any kind, form or description.

(5) "Special permit” means permission granted specifically on application in ad- vance and in accordance with Annex 11 and Annex Ill.

(6) "General permit” means permission granted in advance and in accordance with Annex lll.

(7) "The Organisation” means the Organi- sation designated by the Contracting Par— ties in accordance with Article XIV (2).

Article IV

( 1) In accordance with the provisions of this Convention Contracting Parties shall prohibit the dumping of any wastes or other matter in whatever form or condition ex- cept as otherwise specified below:

(a) the dumping of wastes or other matter listed in Annex I is prohibited;

(b) the dumping of wastes or other matter listed in Annex II requires a prior special permit;

(c) the dumping of all other wastes or matter requires a prior general permit.

16

transporteras av eller till fartyg, luftfar- tyg, plattformar eller andra konstruktio— ner till havs, vilka har till uppgift att be- handla sådant avfall cller som erhålls genom behandlingen av sådant avfall el— ler av andra ämnen ombord på sådana fartyg, luftfartyg, plattformar eller kon— struktioner;

(ii) utläggning av ämnen för andra än- damål än enbart kvittblivning, under för— utsättning att sådan utläggning inte strider mot denna konventions syften. (c) Kvittblivning av avfall eller andra ämnen som härrör omedelbart från, eller har samband med, utforskning och utvin- ning och tillhörande behandling till havs av havsbottnens mineraltillgångar omfattas inte av bestämmelserna i denna konvention.

2. Med ”fartyg och luftfartyg” förstås vatten- eller luftburna fartyg av alla slag. Uttrycket innefattar luftkuddefarkoster och flytande farkoster vare sig de är självgå- ende eller ej.

3. Med ”hav” förstås alla marina vatten utom staternas inre vatten.

4. Med ”avfall och andra ämnen” för- stås material och substanser av varje slag, form eller beskrivning.

5. Med ”särskilt tillstånd” förstås till— stånd som beviljats särskilt på ansökan i förväg och i enlighet med Bilaga II och Bilaga Ill.

6. Med ”allmänt tillstånd” förstås till- stånd av generell natur som beviljats i för- väg och i överensstämmelse med Bilaga Ill.

7. Med ”organisationen” förstås den or- ganisation som utsetts av de fördragsslutan- de parterna i cnlighet med artikel XlV:2.

Artikel IV

1. I enlighet med denna konventions be- stämmelser skall de fördragsslutande par— terna förbjuda dumpning av avfall eller andra ämnen oberoende av form eller till- stånd, där ej annat anges nedan: (a) dumpning av avfall eller andra äm— nen upptagna i Bilaga I är förbjuden; (b) dumpning av avfall eller andra äm- nen upptagna i Bilaga II kräver ett föregå- ende särskilt tillstånd; (c) dumpning av allt annat avfall eller andra ämnen kräver ett föregående allmänt tillstånd.

Prop. 1973: 111

(2) Any permit shall be issued only after careful consideration of all the factors set forth in Annex III, including prior studies of the characteristics of the dumping site, as set forth in Sections B and C of that Annex.

(3) No provision of this Convention is to be interpreted as preventing a Contracting Party from prohibiting, insofar as that Party is concerned, the dumping of wastes or other matter not mentioned in Annex I. That Party shall notify such measures to the Or— ganisation.

Article V

(1) The provisions of Article IV shall not apply when it is necessary to secure the safety of human life or of vessels, aircraft, platforms or other man—made structures at sea in cases of force majeure caused by stress of weather, or in any case which constitutes a danger to human life or a real threat to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, if dumping appears to be the only way of averting the threat and if here is every probability that the damage consequent upon such dumping will be less than would otherwise occur. Such dumping shall be so conducted as to minimise the likelihood of damage to human or marine life and shall be reported forth- with to the Organisation.

(2) A Contracting Party may issue a spe— cial permit as an exception to Article IV (1) ((1), in cmcrgencies, posing unacceptable risk relating to human health and admitting no other feasible solution. Before doing so the Party shall consult any other country or countries that are likely to be affected and the Organisation which, after consulting other Parties, and international organisations as appropriate, shall, in accordance with Article XIV promptly recommend to the Party the most appropriate procedures to adopt. The Party shall follow these recom— mendations to the maximum extent feasible consistent with the time within which action must be taken and with the general obli- gation to avoid damage to the marine en- vironment and shall inform the Organisation of the action it takes. The Parties pledge

17

2. Varje tillstånd skall lämnas endast ef- ter noggrann bedömning av alla de faktorer som anges i

3. Ingen bestämmelse i denna konven- tion skall tolkas som ett hinder för en fördragsslutande part att, såvitt på den par- ten ankommer, förbjuda dumpning av av- fall eller andra ämnen som inte nämns i Bilaga 1. Den fördragsslutande parten i frå- ga skall underrätta organisationen om så- dana åtgärder.

Artikel V

]. Bestämmelserna i artikel IV skall inte gälla när det är nödvändigt att rädda män- niskoliv eller fa'rtyg, luftfartyg, plattfor- mar eller andra konstruktioner till havs i nödsituationer till följd av hårt väder eller i situation som utgör en fara för människo- liv eller ett verkligt hot mot fartyg, luft- fartyg, plattformar eller andra konstruktio- ner till havs, om dumpning förefaller vara det enda sättet att avvärja hotet och om all sannolikhet talar för att den skada som för- orsakas av sådan dumpning skulle bli mind- re 'zin den som annars skulle ske. Sådan dumpning skall utföras så att minsta möj- liga sannolikhct föreligger för skada på män- niskoliv eller på den marina faunan och floran och skall omedelbart rapporteras till organisationen.

2. En fördragsslutande part får utfärda särskilt tillstånd såsom undantag från ar- tikel 1V:l.a i nödsituationer som innebär oacceptabla risker med avseende på män- niskors hälsa och som inte tillåter någon annan genomförbar lösning. Innan en part handlar på detta sätt skall den konsultera det land eller de länder som kan påverkas av åtgärden liksom även organisationen, vilken, efter att i erforderlig utsträckning ha konsulterat andra parter och interna- tionella organisationer i enlighet med ar- tikel XIV, omedelbart skall rekommendera parten att vidta de åtgärder, som bedöms vara mest ändamålsenliga. Parten skall följa dessa rekommendationer så långt det är möjligt med beaktande av den tid inom vilken åtgärder måste vidtas och den all- männa skyldigheten -att undvika skada på

Prop. 1973: 111

themselves to assist one another in such situations.

(3) Any Contracting Party may waive its rights under paragraph (2) at the time of, or subsequent to ratification of, or aecession to this Convention.

A rticle VI

(l) Each Contracting Party shall desig- nate an appropriate authority or authorities to:

(a) issue Special permits which shall be required prior to, and for, the dumping of matter listed in Annex ll and in the circum- stances provided for in Article V (2);

(b) issue general permits which shall be required prior to, and for, the dumping of all other matter;

(c) keep records of the nature and quan- tities of all matter permitted to be dumped and the location, time and method of dump— ing;

((I) monitor individually, or in colla- boration with other Parties and competent international organisations, the condition of the seas for the purposes of this Convention.

(2) The appropriate authority or authori- ties of a Contracting Party shall issue prior special or general permits in accordance with paragraph (1) in respect of matter in- tended for dumping:

(a) loaded in its territory; ("b) loaded by a vessel or aircraft regis- tered in its territory or flying its flag, when the loading occurs in the territory of a State not party to this Convention.

(3) ln issuing permits under sub—para- graphs (1) (a) and (b) above, the appropriate authority or authorities shall comply with Annex III, together with such additional criteria, measures and requirements as they may consider relevant.

(rl) Each Contracting Party, directly or through a Secretariat established under a regional agreement, shall report to the Or- ganisation, and where appropriate to other Parties, the information specified in sub- paragraphs (c) and ((1) of paragraph (1)

18

den marina miljön, och skall informera organisationen om de åtgärder den vidtar. Parterna förbinder sig att bistå varandra i sådana situationer.

3. En fördragsslutande part kan avsäga sig sina rättigheter enligt punkt 2 vid tiden för eller efter ratifikation av eller anslut- ning till denna konvention.

Artikel VI

1. En fördragsslutande part skall utse myndighet eller myndigheter med uppgift att: (a) utfärda särskilda tillstånd som krävs i förväg för dumpning av ämnen som anges i Bilaga 11 och under de förutsättningar som anges i artikel Vz2; (b) utfärda allmänna tillstånd som. krävs i förväg för dumpning av alla andra äm— nen; (c) registrera de för dumpning godkända ämnenas egenskap och kvantitet liksom plats, tid och metod för dumpningen;

(d) individuellt eller i samarbete med andra parter och behöriga internationella or- ganisationer övervaka havens tillstånd för de ändamål som avses i denna konvention.

2. En fördragsslutande parts behöriga myndighet eller myndigheten skall i enlig- het med punkt 1 innan dumpning sker ut- färda särskilda eller allmänna tillstånd för de ämnen vilka är avsedda att dumpas och som: (a) tagits ombord på dess territorium; (b) tagits ombord på ett fartyg eller luft— fartyg som är registrerat i dess territorium eller för dess flagga, när lastningen äger rum i en stat som inte är ansluten till kon- ventionen.

3. Utfärdande av tillstånd enligt punkt 1 a och b ovan skall av den behöriga myn- digheten eller myndigheterna göras i över- ensstämmelse med Bilaga 111 samt sådana ytterligare kriterier, åtgärder och krav som myndigheterna anser skall gälla.

4. Varje fördragsslutande part skall, di- rekt eller genom ett sekretariat som upp- rättats enligt ett regionalt avtal, tillhanda- hålla organisationen och, där så är lämpligt, andra parter den information som avses i punkt 1 c och d ovan, samt de kriterier, åt-

Prop. 1973: 11.1

above, and the criteria, measures and re- quirements it adopts in accordance with paragraph (3) above. The procedure to be followed and the nature of such reports shall be agreed by the Parties in consultation.

Article VII

(1) Each Contracting Party shall apply the measures required to implement the present Convention to all:

(a) vessels and aircraft registered in its territory or flying its flag;

(b) vessels and aircraft loading in its terri- tory or territorial seas matter which is to be dumped;

(c) vessels and aircraft and fixed or floating platforms under its jurisdiction believed to be engaged in dumping.

(2) Each Party shall take in its territory appropriate measures to prevent and punish conduct in contravention of the provisions of this Convention.

(3) The Parties agree to co-operate in the development of procedures for the ef— fective application of this Convention partic- ularly on the high seas, including pro- cedures for the reporting of vessels and air- craft observed dumping in contravention of the Convention.

(4) This Convention shall not apply to those vessels and aircraft entitled to sover- eign immunity under international law. However each party shall ensure by the adoption of appropriate measures that such vessels and aircraft owned or operated by it act in a manner consistent with the object and purpose of this Convention, and shall inform the Organisation accordingly.

(5) Nothing in this Convention shall af- fect the right of each Party to adopt othe measures, in accordance with the principles of international law, to prevent dumping at sea.

Article VIII

In order to further the objectives of this Convention, the Contracting Parties with common interests to protect in the marine environment in a given geographical area

19

gärder och villkor som parten fastställer i enlighet med punkt 3 ovan. Parterna skall genom samråd komma överens om den pro- cedur som skall följas Och hur sådana rap- porter skall vara beskaffade.

Artikel VII

]. Varje fördragsslutande part skall vid— ta de åtgärder som krävs för att tillämpa denna konvention på alla:

(a) fartyg och luftfartyg som är registre- rade i dess territorium eller för dess flagga;

(b) fartyg och luftfartyg som på dess territorium eller territorialvatten tar ombord ämnen som skall dumpas;

(c) fartyg, luftfartyg och fasta eller fly- tande plattformar under dess jurisdiktion vilka antas utföra dumpning.

2. Varje part skall på sitt territorium vid- ta lämpliga åtgärder för att förhindra och bestraffa handlingar som står i strid med bestämmelserna i denna konvention.

3. Parterna är överens om att samarbe- ta vid utarbetandet av tillvägagångssätt för en effektiv tillämpning av denna konven— tion, särskilt på öppna havet, däri inbegripet tillvägagångssätt för rapportering av far— tyg och luftfartyg som iakttas under dump— ning i strid med denna konvention.

4. Denna konvention äger inte tillämp— ning på de fartyg och luftfartyg som är berättigade till statsimmunitet enligt inter— nationell rätt. Varje part skall emellertid genom att vidta lämpliga åtgärder tillse att fartyg och luftfartyg av detta slag som ägs eller drivs av parten i fråga handlar på ett sätt som är förenligt med denna konven- tions ändamål och skall underrätta organi— sationen därom.

5. lntet i denna konvention skall påver- ka parternas rätt att vidta andra åtgärder i överensstämmelse med den internationel- la rättens principcr för att hindra dump- ning till havs.

Artikel VIII

I avsikt att främja denna konventions syften skall de fördragsslutande parter som har gemensamma intressen att skydda i den marina miljön i ett givet geografiskt

Prop. 1973: 111

shall endeavour, taking into account char- acteristic regional features, to enter into regional agreements consistent with this Convention for the prevention of pollution, especially by dumping. The Contracting Parties to the present Convention shall endeavour to act consistently with the ob- jectives and provisions of such regional agreements, Which shall be notified to them by the Organisation. Contracting Parties shall seek to co-opcrate with the Parties to regional agreements in order to develop harmonized procedures to be followed by Contracting Parties to the different conven- tions concerned. Special attention shall be given to co-operation in the field of moni- toring and scientific research.

A rticle IX

The Contracting Parties shall promote, through collaboration within the Organisa- tion and other international bodies, support for those Parties which request it for:

(a) the training of scientific and techni- cal personell;

(b) the supply of necessary equipment and facilities for research and monitoring;

(c) the disposal and treatment of waste and other measures to prevent or initigate pollution caused by dumping;

preferably within the countries concerned, so furthering the aims and purposes of this Convention.

Article X

In accordance with the principles of in- ternational law regarding State responsibili- ty for damage to the environment of other States or to any other area of the environ— ment, caused by dumping of wastes and other matter of all kinds, the Contracting Parties undertake to develop procedures for the assessment of liability and the settle- ment of disputes regarding dumping.

Article X I The Contracting Parties shall at their first consultative meeting consider proce-

20

område eftersträva att med hänsynstagan- de till särskilda regionala förhållanden in- gå regionala avtal som står i överensstäm- melse med denna konvention för att för- hindra föroreningar, särskilt genom dump- ning. De fördragsslutande parterna till denna konvention skall eftersträva att hand- la på ett sätt som är förenligt med sådana regionala överenskommelsers syften och be- stämmelser vilka skall delgcs dem genom organisationen. De fördragsslutande parter- na skall eftersträva att samarbeta med de parter som anslutit sig till regionala över- enskommelser för att harmonisera de för- faringssätt som skall följas av parterna i de olika konventioner som berörs. Särskild uppmärksamhet skall ägnas samarbetet i fråga om kontrollmätningar och vetenskap- lig forskning.

Artikel IX

De fördragsslutande parterna skall ge- nom samarbete inom organisationen och med andra internationella organ verka för att stödja de parter som begär hjälp för:

(a) utbildning av vetenskaplig och tek- nisk personal;

(b) försörjning med nödvändig utrust- ning och installationer för forskning och kontrollmätningar;

(c) omhändertagande och behandling av avfall och andra åtgärder för att hindra eller minska föroreningar genom dump- ning; företrädesvis inom berörda länder, så att konventionens ändamål och syften främ- jas.

Artikel X

I enlighet med folkrättens principer om staternas ansvar för skada som åsamkats miljön i andra stater eller i annat område till följd av dumpning av avfall eller andra ämnen av alla slag, åtar sig de fördrags- slutande parterna att utveckla tillvägagångs— sätt för att fastställa ersättningsskyldighet och avgöra tvister rörande dumpning.

ArtikchI De fördragsslutande parterna skall vid sitt första rådgivande möte överväga till-

Prop. 1973: 111

dures for the settlement of disputes concern- ing the interpretation and application of this Convention.

Article XII

The Contracting Parties pledge them- selves to promote, within the competent specialised agencies and other international bodies, measures to protect the marine environment against pollution caused by:

(a) hydrocarbons, including oil, and their wastes;

(b) other noxious or hazardous matter transported by vessels for purposes other than dumping;

(c) wastes generated in the course of operation of vessels, aircraft, platforms and other man-made structures at sea;

(d) radio-active pollutants from all sources, including vessels;

(e) agents of chemical and biological warfarc;

(f) wastes or other matter directly arising from, or related to the exploration, exploita- tion and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources.

The Parties will also promote, within the appropriate international organisation, the codification of signals to be used by vessels engaged in dumping.

Article XIII

Nothing in this Convention shall pre- judice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea con- vened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction. The Contracting Parties agree to consult at a meeting to be convened by he Organisation after the Law of the Sea Conference, and in any case not later than 1976, with a view to defining the nature and extent of the right and the responsibility of a coastal State to apply the Convention in a zone adjacent to its coast.

vägagångssätt för att lösa tvister rörande tolkning och tillämpning av denna konven- tion.

Artikel XII

De fördragsslutande parterna förbinder sig att inom de behöriga fackorganen och andra internationella organ främja åtgärder till skydd av den marina miljön mot för- oreningar orsakade av:

(a) kolväten, inklusive olja och avfall därav;

(b) andra skadliga eller farliga ämnen som transporteras med fartyg för andra syften än dumpning;

(c) avfall som uppkommit i samband med drift av fartyg, luftfartyg, plattformar och andra konstruktioner till havs;

(d) radioaktiva föroreningar från alla källor, inbegripet fartyg;

(e) kemiska och biologiska stridsmedel;

(f) avfall och andra ämnen som härrör omedelbart från, eller har samband med ut- forskning, utvinning och därmed tillhörande behandling till havs av havsbottnens mine- raltillgångar.

Parterna skall även inom behörig interna— tionell organisation verka för en kodifiering av signaler som skall användas av fartyg som utför dumpning.

Artikel XIII

Intet i denna konvention skall föregripa havsrättens kodifiering och utveckling vid den havsrättskonferens som Förenta natio- nerna skall hålla enligt Förenta nationer- nas generalförsamlings resolution 2750 C (XXV); ej heller föregrips staternas nuva- rande eller framtida anspråk och rättsliga uppfattning rörande havsrätten samt arten och omfattningen av kust- och flaggstats- jurisdiktion. De fördragsslutande parterna är överens om att rådgöra med varandra vid ett möte som skall sammankallas av orga- nisationen sedan havsrättskonferenscn av- hållits och under alla omständigheter inte senare än år 1976, för att definiera innebörd och omfattning av en kuststats rätt och skyldighet att tillämpa konventionen i en zon som gränsar till dess kust.

Prop. 1973: 111

Article XIV

(ll) The Government of the United King- dom of Great Britain and Northern Ireland as a depositary shall call a meeting of the Contracting Parties not later than three months after the entry into force of this Convention to decide on organisational matters.

(2) The Contracting Parties shall de— signate a competent Organisation existing at the time of that meeting to be responsible for Secretariat duties in relation to this Convention. Any Party to this Convention not being a member of this Organisation shall make an appropriate contribution to the expenses ineurred by the Organisation in performing these duties.

(3) The Secretariat duties of the Organi- sation shall include:

(a) the convening of consultative meet- ings of the Contracting Parties not less frequently than once every two years and of special meetings of the Parties at any time on the request of two-thirds of the Parties;

(b) preparing and assisting, in consulta- tion with the Contracting Parties and ap- propriate International Organisations, in the development and implementation of procedures referred to in sub-paragraph 4 (e) of this Article;

(c) considering enquiries by, and infor- mation from the Contracting Parties, con- sulting with them and with the appropriate International Organisations, and providing recommendations to the Parties on ques- tions related to, but not specifically covered by the Convention;

(d) conveying to the Parties concerned all notifications received by the Organisa- tions in accordance with Articles IV (3), V (1) and (2), VI (4), XV, XX and XXI.

Prior to the dcsignation of the Organisa- tion these functions shall, as necessary, be performed by the depositary, who for this purpose shall be the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

(4) Consultative or special meetings of the Contracting Parties shall keep under continuing review the implementation of this Convention and may, inter alia:

Artikel XIV

1. Den brittiska regeringen skall såsom depositarie sammankalla ett möte med de fördragsslutande parterna senast tre måna- der efter denna konventions ikraftträdande för att fatta beslut i organisatoriska frågor.

2. De fördragsslutande parterna skall utse en behörig organisation som existerar vid tiden för detta möte att vara ansvarig för sekretariatsuppgifter som följer av den- na konvention. Varje part i denna konven- tion som inte är medlem av denna organi- sation skall lämna ett skäligt bidrag till de utgifter som fallit på organisationen för att utföra dessa åligganden.

3. Organisationens sekretariatsuppgifter skall innefatta: (a) att sammankalla rådgivande möten med de fördragsslutande parterna minst en gång vartannat år och särskilda möten med parterna när som helst på begäran av två tredjedelar av parterna;

(b) att i samarbete med de fördragsslutan- de parterna och behöriga internationella organisationer förbereda och bistå vid utar- betandet och tillämpningen av de procedu- rer som avses i punkt 4 e i denna artikel;

(c) att ta i beaktande förfrågningar och upplysningar från de fördragsslutande par- terna, att rådgöra med dem och med be- höriga internationella organisationer och att lämna rekommendationer till parterna i frå- gor som har anknytning till, men inte ut- tryckligen omfattas av konventionen;

((1) att delge berörda parter alla under— rättelser och rapporter som mottagits av or- ganisationen i enlighet med artiklarna IV: 3, V: 1 och 2, VI: 4, XV, XX och XXI.

Innan organisationen utsetts skall dessa funktioner vid behov utföras av depositarien, som för detta ändamål skall vara den brit- tiska regeringen.

4. Rådgivande eller särskilda möten med de fördragsslutande parterna skall ägna den- na konventions tillämpning en fortlöpande granskning och kan bl. a.:

Prop. 1973: 111

(a) review and adopt amendments to this Convention and its Annexes in accordance with Article XV;

(b) invite the appropriate scientific body or bodies to collaborate with and to advise the Parties or the Organisation on any scientific or technical aspect relevant to this Convention, including particularly the con- tent of the Annexes;

(c) receive and consider reports made pursuant to Article VI (4);

(d.) promote co-operation with and be- tween regional organisations concerned with the prevention of marine pollution;

(e) develop or adopt, in consultationwith appropriate International Organisations, procedures referred to in Article V (2), in- cluding basic criteria for determining ex— ceptional and emergency situations, and procedures for consultative advice and the safe disposal of matter in such circum- stances, including the dcsignation of appro- priate dumping areas, and recommend ac- cordingly;

(f) consider any additional action that may be required.

(5) The Contracting Parties at their first consultative meeting shall establish rules of procedure as necessary.

Article XV

(1) (a) At meetings of the Contracting Parties called in accordance with Article XIV amendments to this Convention may be adopted by a two-thirds majority of those present. An amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it on the sixtieth day after two-thirds of the Parties shall have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Organisation. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Party 30 days after that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

(b) The Organisation shall inform all Contracting Parties of any request made for a special meeting under Article XIV and of any amendments adopted at meetings of the Parties and of the date on which each such amendment enters into force for each Party.

23

(a) granska och anta ändringar till denna konvention och dess bilagor i enlighet med artikel XV;

(b) anmoda lämplig vetenskaplig organi- sation eller organisationer att samarbeta med och ge parterna eller organisationen råd i varje vetenskaplig och teknisk fråga som är av betydelse för konventionen, däri sär- skilt inbegripet i bilagorna;

(c) mottaga och granska rapporter som avgivits i enlighet med artikel VI: 4;

(d) främja samarbetet med och mellan re- gionala organisationer som ägnar sig åt att förhindra havsföroreningar;

(e) i samarbete med behöriga internatio- nella organisationer utarbeta eller anta pro- cedurer som åsyftas i artikel V: 2, inbegri- pet grundläggande kriterier för att fastställa undantags- eller nödsituationer, samt tillvä- gagångssätt för rådgivning liksom för be- tryggande kvittblivning av ämnen i sådana situationer, inbegripet fastställande av lämp- liga dumpningsområden, och lämna rekom- mendationer i enlighet härmed;

(f) överväga de ytterligare insatser som kan vara nödvändiga.

5. De avtalsslutande parterna skall vid sitt första rådgivande möte fastställa erfor- derliga procedurregler.

Artikel XV

]. (a) Vid möten med de fördragsslutande parterna som sammankallats i enlighet med artikel XIV kan ändringar till denna kon- vention antagas med två tredjedels majori- tet av de närvarande. Ändring skall med av- seende på de parter som godtagit denna trä- da i kraft sextio dagar efter det att två tred- jedelar av parterna hos organisationen de- ponerat ett instrument om dess godtagande. Därefter skall ändringen träda i kraft för annan part trettio dagar efter det att denna part deponerat ett instrument om ändring- cns godtagande.

]. (b) Organisationen skall informera alla fördragsslutande parter om varje anhållan rörande särskilt möte i enlighet med artikel XIV och om ändringar som antagits vid möten med parterna och om den dag då sådan ändring träder i kraft för varje part.

Prop. 1973: 111

(2) Amendments to the Annexes will be based on scientific or technical consider- ations. Amendments to the Annexes ap- proved by a two-thirds majority of those present at a meeting called in accordance with Article XIV shall enter into force for each Contracting Party immediately on not- ification of its acceptance to the Organisa— tion and 100 days after approval by the meeting for all other Parties except for those which before the end of the 100 days make a declaration that they are not able to accept the amendment at that time. Par- ties should endeavour to signify their ac- ceptance of an amendment to the Organi- sation as soon as possible after approval at a meeting. A Party may at any time sub- stitute an acceptance for a previous de- claration of objection and the amendment previously objected to shall thereupon enter into force for that Party.

(3) An acceptance or declaration of ob- jection under this Article shall be made by the deposit of an instrument with the Orga- nisation. The Organisation shall notify all Contracting Parties of the receipt of such instruments.

(4) Prior to the dcsignation of the Orga- nisation, the Secretarial functions herein at- tributed to it, shall be performed tempo- rarily by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire- land, as one of the depositaries of this Convention.

Article. X VI

This Convention shall be open for signa— ture by any State at London, Mexico City, Moscow and Washington from 29 Decem- ber 1972 until 31 December 1973.

_Article XVII

This Convention shall be subject to ratifi- cation. The instruments of ratification shall be deposited with the Governments of Mexico, the Union of Soviet Socialist Repub- lics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America.

24

2. Ändringar i bilagorna grundas på ve— tenskapliga eller tekniska hänsyn. Ändring- ar som godkänts med två tredjedels majo- ritet av de närvarande vid ett möte som sammankallats i enlighet med artikel XIV skall träda i kraft för varje fördragsslutan— de part omedelbart när den meddelat orga— nisationen sitt godtagande och 100 dagar ef— ter det att mötet fattat beslut om godkän- nande för alla andra parter utom för dem som innan de 100 dagarna gått till ända av- ger en förklaring att de inte vid den tid- punkten kan godtaga ändringen. Parterna bör eftersträva att delge organisationen sitt godtagande av en ändring snarast möjligt ef- ter dess godkännande vid ett möte. En part kan när som helst återkalla sin tidigare in— vändning mot ett godtagande, och den änd- ring som parten tidigare motsatt sig skall därefter träda i kraft för parten i fråga.

3. Ett godtagandc eller en invändning under denna artikel skall göras genom att ett instrument deponeras hos organisationen. Organisationen skall underrätta alla för- dragsslutande parter om att ett sådant in- strument mottagits.

4. Innan organisationen utsetts skall de sekretariatsfunktioner som tilldelats denna temporärt utföras av brittiska regeringen i dess egenskap av en av konventionens de- positarier.

Artikel XVI

Denna konvention skall vara öppen för undertecknande för alla stater i London. Mexico City, Moskva och Washington från den 29 december 1972 till den 31 decem- ber 1973.

Artikel XVII

Denna konvention skall ratificeras. Ra- tifikationsinstrumenten skall deponeras hos regeringarna i Mexico, Sovjetunionen, Stor- britannien och Amerikas förenta stater.

Prop. 1973: 111

A rticle XVIII

After 31 December 1973, this Convention shall be open for accession by any State. The "instruments of accession shall be de- posited with the Governments of Mexico, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America.

Article XIX

(1) T his Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the fifteenth instrument of rati- fication or accession.

(2) For each Contracting Party ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the fifteenth instrument of ratifi- cation or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such Party of its instrument of ratification or accession.

Article XX

The depositaries shall inform Contracting Parties:

(a) of signatures to this Convention and of the deposit of instruments of ratification, accession or withdrawal, in accordance with Articles XVI, XVII, XVIII and XXI and

(1)) of the date on which this Convention will enter into force, in accordance with Ar- ticle XIX.

Article XXI

Any Contracting Party may withdraw from this Convention by giving six months” notice in writing to a depositary, which shall promptly inform all Parties of such notice.

Article XXII

The original of this Convention of which the English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be depos- ited with the Governments of Mexico, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America who shall send certified copies thercof to all States.

25

Artikel XVIII

Efter den 31 december 1973 skall denna konvention vara öppen för anslutning av alla stater. Anslutningsinstrument skall de— poneras hos regeringarna i Mexico, Sovjet- unionen, Storbritannien och Amerikas för- enta stater.

Artikel XIX

]. Denna konvention skall träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då det femtonde ratifikations- eller anslutningsin- strumentet deponerats.

2. För varje fördragsslutande part som ratificerar eller ansluter sig till konventio- nen sedan det femtonde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerats skall konventionen träda i kraft på den trettionde dagen efter det att parten deponerat sitt ra- tifikations- eller anslutningsinstrument.

Artikel XX

Depositarierna skall underrätta de för— dragsslutande parterna om:

(a) undertecknanden av denna konven- tion och om deposition av ratifikations-, anslutnings- eller frånträdesinstrument i en- lighet med artiklarna XVI, XVII, XVIII, XXI och

(b) datum för denna konventions ikraft— trädande i enlighet med artikel XIX.

Artikel XXI

Varje fördragsslutande part kan frånträ— da denna konvention genom att skriftligen sex månader innan frånträdet meddela en depositarie som omedelbart skall informera alla parter om denna underrättelse.

Artikel XXII

Originalet till denna konvention vars engelska, franska, ryska och spanska tex- ter äger lika vitsord skall deponeras hos re- geringarna i Mexico, Sovjetunionen, Stor- britannien och Amerikas förenta stater, som skall överlämna bestyrkta avskrifter till alla stater.

Prop. 1973: 111 26

In Witness whereof the undersigned Pleni- Till bekräftelse härav har undertecknade potentiaries, being duly authorised thereto befullmäktigade ombud, som vederbörligen by their respective Governments have bemyndigats därtill av sina respektive rege- signed the present Convention. ringar, undertecknat denna konvention.

Done at this day of _ .Som skedde i 1972. 1972.

Prop. 1973: 111

ANNEX I

1. Organohalogen compounds.

2. Mercury and mercury compounds.

3. Cadmium and cadmium compounds.

4. Persistent plastics and other persistent synthetic materials, for example, netting and ropes, which may float or may remain in suspension in the sea in such a manner as to interfere materially with fishing, navigation or other legitimate uses of the sea.

5. Crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, and lubricating oils, hydraulic fluids, and "any mixtures containing any of these, taken on board for the purpose of dumping.

6. High-level radio-active wastes or other high-level radio-active matter, defined on public health, biological or other grounds, by the competent international body in this field, at present the International Atomic Energy Agency, as unsuitable for dumping at sea.

7. Materials in whatever form (e.g. solids, liquids, semi-liquids, gases or in a living state) produced for biological and chemical warfare.

8. The preceding paragraphs of this Annex do not apply to substances which are rapidly rendered harmless by physical, chemical or biological processes in the sea provided they do not: (i) make edible marine organisms un- palatable, or (ii) endanger human health or that of domestic animals. The consultative procedure provided for under Article XIV should be followed by a Party if there is doubt about the harmless— ness of the substance.

9. This Annex does not apply to wastes or other materials (e.g. sewage sludges and dredged spoils) containing the matters re— ferred to in paragraphs 1—5 above as trace contaminants. Such wastes shall be subject to the provisions of Annexes II and III as appropriate.

27

BILAGA I

]. Organiska halogenföreningar.

2. Kvicksilver Och kvicksilverföreningar,

3. Kadmium och kadmiumföreningar.

4. Beständiga plaster och andra bestän- diga syntetiska material, t.ex. nät och rep, som kan flyta eller hålla sig svävande i ha- vet på sådant sätt att det påtagligt stör fiske, sjöfart eller annat legitimt utnyttjande av havet.

5. Råolja, brännolja, tung dieselolja och smörjoljor, hydrauliska vätskor och bland- ningar som innehåller någon av dessa sub- stanser och som tagits ombord i syfte att dumpas. .

6. Höggradigt radioaktivt avfall eller and- ra höggradigt radioaktiva ämnen vilka av det behöriga internationella organet på detta område, f.n. Internationella Atom- energiorganet, definierats såsom olämpliga för dumpning till havs av folkhälso-, bio- logiska eller andra skäl.

7. Material i alla tillstånd (t. ex. fasta, fly- tande, halvflytande, gasformiga eller i le— vande tillstånd) som framställts för biologisk och kemisk krigföring.

8. De föregående punkterna i denna bi- laga äger inte tillämpning på substanser som snabbt kan Oskadliggöras av fysiska, kemiska eller biologiska processer i havet, förutsatt att de inte: (i) gör ätbara marina organismer osmakliga, eller (ii) utgör en fara för människors eller husdjurs hälsa. Parterna skall följa den rådgivande pro- cedur som anges i artikel XIV-i de fall då det finns skäl att betvivla ämnets ofarlighet.

9. Denna bilaga äger inte tillämpning på avfall eller andra ämnen (t. ex. avloppsslam och muddermassor) vilka innehåller de äm— nen som nämnts i punkterna 1—5 ovan i form av spårämnen. För sådant avfall skall. i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i Bi- lagorna II och III.

Prop. 1973: 111

ANNEX II

The following substances and materials requiring special care are listed for the pur- poses of Article VI (l.)(a).

A. Wastes containing significant amounts of the matters listed below:

arsenic lead

copper zinc organosilicon compounds

cyanides

fluorides pesticides and their by-products not covered in Annex I.

B. In the issue of permits for the dump- ing of large quantities of acids and alkalis, consideration shall be given to the possible presence in such wastes of the substances listed in paragraph A and to the following additional substances:

beryllium

chromium nickel vanadium C. Containers, scrap metal and other bulky wastes liable to sink to the sea bottom which may present a serious obstacle to fishing or navigation.

ID. Radio-active wastes or other radio- active matter not included in Annex I. In the issue of permits for the dumping of this matter, the Contracting Parties should take full account of the recommendations of the competent international'body in this field, at present the International Atomic Energy Agency.

and their compounds

and their compounds

ANNEX III

Provisions to be considered in establish- ing criteria governing the issue of permits for the dumping of matter at sea, taking into account Article IV (2) include:

A .—Characteristics and Composition of the Matter

1. Total amount and average composi- tion of matter dumped (e.g. per year).

28

BILAGA II

Följande ämnen och material som kräver särskild uppmärksamhet är uppräknade för tillämpning av artikel VI: 1 a.

A. Avfall som innehåller betydande mängder av de ämnen som anges nedan:

arsenik

bly koppar zink kiselorganiska föreningar cyanider

fluorider biocider och biprodukter därav som inte täcks av Bilaga I .

B. Vid utfärdande av tillstånd för dump- ning av stora kvantiteter syror och basiska ämnen, bör uppmärksammas den eventuella förekomsten i sådant avfall av de ämnen som uppräknas i punkt A Och dessutom av följande ämnen:

beryllium

krom nickel vanadin C. Behållare, metallskrot och annat skrymmande avfall som kan sjunka till havs- bottnen och som kan utgöra ett allvarligt hinder för fiske eller sjöfart.

D. Radioaktivt avfall och andra radio- aktiva ämnen som inte upptas i Bilaga I. Vid utfärdande av tillstånd för dumpning av sådana ämnen, skall de fördragsslutande parterna ta hänsyn till rekommendationcrna från det behöriga internationella organet på detta område, f. n. Internationella Atom- encrgiorganet.

och kemiska föreningar därav

och föreningar därav

BILAGA III

Följande faktorer skall, med iakttagande av artikel IV: 2, beaktas vid fastställande av kriterier för utfärdande av tillstånd.

A. Ämnenas egenskaper och sammansätt- ning. 1. Total mängd och genomsnittlig sam- mansättning hos de ämnen som dumpas (t. ex. per år).

Prop. 1973: 111

2. Form, e.g. solid, sludge, liquid, or gas- eous.

3. Properties: physical (e.g. solubility and density), chemical and biochemical (e.g. oxygen demand, nutrients) and biological (e.g. presence of viruses, bacteria, yeasts, parasitcs).

4. Toxicity.

5. Persistence: physical, chemical and biological.

6. Accumulation and biotransformation in biological materials or sediments.

7. Susceptibility to physical, chemical and biochemical changes and interaction in the aquatic environment with other dissolved organic and inorganic materials.

8. Probability of production of taints or other changes reducing marketability of re- sources (fish, shellfish, etc.).

B.—Clzaracteristics of Dumping site and Idet/tod of Deposit

1. Location (e.g. co-ordinates of the dumping area, depth and distance from the coast), location in relation to other areas (e.g. amenity areas, spawning, nursery and fishing areas and cxploitable resources).

2. Rate of disposal per specific period (e.g. quantity per day, per week, per month).

3. Methods of packaging and contain- ment, if any.

4. Initial dilution achieved by proposed method of release.

5. Dispersal characteristics (e.g. effects of currents, tides and wind on horizontal transport and vertical mixing).

6. Water characteristics (e.g. temperature, pH, salinity, stratification, oxygen indices of pollution—dissolved oxygen (DO), chem- ical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD)—nitrogcn present in organic and mineral form including am- monia, suspended matter, other nutrients and productivity).

7. Bottom characteristics (e.g. topog- raphy, geochemical and geological charac- teristics and biological productivity).

2. Tillstånd, t. ex. fast, slam, flytande eller gasformigt.

3. Egenskaper: fysiska (t.ex. löslighet och täthet), kemiska och biokemiska (t. ex. syreförbrukning, näringsämnen) och bio- logiska (t.ex. förekomsten av virus, bak— terier, jästsvampar, parasiter).

4. Giftighet.

5. Beständighet: fysisk, kemisk och bio- logisk.

6. Anrikning och biologisk omvandling i biologiskt material eller sediment.

7. Benägenhet för fysiska, kemiska och biokemiska förändringar och reaktion i vat- tenmiljön med andra upplösta organiska och oorganiska ämnen.

8. Sannolikhet för färgförändringar och andra förändringar som minskar möjlighe- terna att kommersiellt utnyttja havets re- surser (fisk, skaldjur etc.).

B. Dumpningsplatsens egenskaper och ut- sliippningsmetod

1. Lokalisering (t. ex. dumpningsområ- dets koordinater, djup och avstånd från kus— ten), lokalisering i förhållande till andra om- råden (t. ex. rekreationsområden, yngel-, uppfödnings- och fiskeområden och exploa- tcrbara resurser).

2. Utsläpp under angiven period (t. ex. mängd per dag, vecka, månad).

3. Metoder för förpackning och inneslut- ning där sådana förekommer.

4. Initial utspädning som uppnås med den föreslagna utsläppsmctoden.

5. Spridningsegenskaper (t.ex. ström- mars, tidvattncts och Vindarnas inverkan på horisontell transport och vertikal blandning).

6. Vattenegenskaper (t. ex. temperatur, pH-värde, salthalt, skiktning, syreindikatio— ner på föroreningar löst syrgas (02 mg/l), kemisk syreförbrukning (COD), biokemisk syreförbrukning (BF) _ förekomst av kväve i organisk och mineralisk form inklusive ammoniak, suspenderade ämnen, andra nä- ringsämnen och produktivitet).

7. Havsbottens egenskaper (t.ex. topo- grafi, geokemiska och geologiska egenska- per och biologisk produktivitet).

Prop. 1973: 111

8. Existence and effects of other dump- ings which have been made in the dumping area (e.g. heavy metal background reading and organic carbon content).

9. In issuing a permit for dumping, Con- tracting Parties should consider whether an adequate scientific basis exists for assessing the consequences of such dumping, as out- lined in this Annex, taking into account seasonal variations.

C.—Gen'eral Considerations and Condi- tions

1. Possible effects on amenities (e.g. presence of floating or stranded material, turbidity, objectionable odour, discoloura- tion land foaming).

2. Possible effects on marine life, fish and shellfish culture, fish stocks and fisheries, seaweed harvesting and culture.

3. Possible effects on other uses of the sea (e.g. impairment of water quality for industrial use, underwater corrosion of structures, interference with ship operations from floating materials, interference with fishing or navigation through deposit of waste or solid objects on the sea floor and protection of areas of special importance for scientific or conservation purposes).

4. The practical availability of alternative land-based methods of treatment, disposal or elimination, or of treatment to render the matter less harmful for dumping at sea.

Technical Memorandum of Agreement of the Conference '

The Conference agreed, on the advice of the Technical Working Party, that for a period of five years from the date when the present Convention comes into effect, wastes containing small quantities of in- organic compounds of mercury and cad- mium, solidified by integration into con- crete, may be approximately classified as wastes containing these substances as trace contaminants as mentioned in paragraph 9 of Annex I to the Convention but in these circumstances such wastes may be dumped

30

8. Förekomst och verkningar av annan dumpning som utförts i dumpningsområdet (t. ex. tungmetallinnehåll och halt av orga- niskt kol).

9. Vid utfärdande av tillstånd för dump- ning bör de fördragsslutande parterna över— väga om det finns en adekvat vetenskaplig bas för att bedöma konsekvenserna av så- dan dumpning, såsom den beskrivs i denna bilaga, och med hänsyn till säsongvariatio- ner.

C. Allmänna överväganden och villkor

1. Möjliga verkningar på rekreationsom— råden (t.ex. förekomst av flytande eller ilandflutna ämnen, grumlighet, störande lukt, missfärgning och skum).

2. Möjlig inverkan på den marina floran och faunan, fisk och skaldjursodlingar, fisk- bestånd och fiskevatten, skörd och odling av alger.

3. Möjlig inverkan på annat utnyttjande av haven (t. ex. kvalitetsförsämring av vat- ten för industriellt bruk, rostangrepp på konstruktioner under vattnet, störning av driften av fartyg genom flytande material, störning av fiske och sjöfart genom ansam— ling av avfall eller fasta föremål på havs— bottnen och skydd av områden av särskild betydelse för vetenskapliga ändamål och na- turskyddsändamål).

4. Tillgång på alternativa praktiska land- baserade metoder för behandling, kvittbliv- ning eller destruktion av avfall eller för be- handling i syfte att göra avfallet mindre skadligt vid dumpning till havs.

Teknisk överenskommelse av konferensen

På inrådan av tekniska arbetsgruppen överenskom konferensen, att under en S-års- period från det datum då denna konvention träder i kraft får avfall som innehåller små mängder av oorganiska kvicksilver- och kadmiumföreningar och som givits fast form genom att gjutas in i betong, approximativt klassificeras som avfall innehållande nämn— da ämnen som spårämnen enligt punkt 9 i Bilaga I dock att sådant avfall under dessa omständigheter får dumpas endast på minst 3 500 meters djup under förhållanden som

Prop. 1973: 111

only in depths of not less than 3500 metres in conditions which would cause no harm to the marine environment and its living resources. When the Convention comes into effect, this method of disposal, which will be used for not longer than five years, will be subject to the relevant provisions of Article XIV (4).

Resolution of the Intergovernmental Con- ference on the Convention on the Dumping of Wastes at Sea an Assistance in Accor- dance with Article IX

The participants at this Conference having agreed to promote support for scientific and technical co-opcration in the preven- tion and control of marine pollution caused by dumping and having noted the need to assist Contracting Parties who may request support for this purpose in accordance with Article IX of the Convention on the Preven- tion of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter, requests the Sec- retary—General of the United Nations to report this resolution to the appropriate bodies for early consideration.

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1973 730239

31

inte kan skada den marina miljön och dess levande resurser. När konventionen träder i kraft kommer denna metod för avfallsut— släpp —— som får användas högst fem år —— att vara underkastad de tillämpliga bestäm— melserna i Artikel XIV: 4.

Resolution om bistånd i enlighet med Arti— kel IX antagen av den mellanstatliga konfe- rensen rörande konventionen om förhind— rande av havsföroreningar till följd av dmnpning av avfall

Deltagarna i denna konferens som enats om att främja bistånd åt vetenskapligt och tekniskt samarbete för att förhindra och kontrollera marina föroreningar förorsaka- de av dumpning och som konstaterat beho- vet att bistå fördragsslutande parter som kan komma att begära bistånd för detta än- damål i enlighet med Artikel IX i konven- tionen om förhindrande av havsförorening- ar till följd av dumpning av avfall hemstäl- ler till Förenta nationernas generalsekre- terare att tillställa de behöriga organen den- na resolution för snart beaktande.