Prop. 1973:121

Kungl. Maj:ts proposition angående medel för den svenska andelen av kostnaderna för det nordiska ministerrådssekretariatet i Oslo

Kungl. Maj:ts proposition nr 121 är 1973 Prop

Nr121

Kungl. Maj:ts proposition angående medel för den svenska andelen av kostnaderna för det nordiska ministerradssekretariatet i Oslo; given Stockholms slott den 13 april 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtunde till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigstc Konungs och Herre-s frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

CARL GUSTAF

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner upprättandet av det nordiska ministerrådssekretariatet i Oslo den 1 juli 1973. Vidare föreslås, att medel anvisas under ett särskilt förslagsanslag på riksstaten för budgetåret 1973/74 för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för detta sekretariat.

] Riksdagen 1973. ] saml. Nr131

IJ

Prop. 1973:121

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 13 april 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ASPLlNG, NILSSON, LUNDKVIST, ODHNOFF, MOBERG, NORLING, LÖFBERG, LlDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Feldt, anmäler efter gemensam beredning. med statsrådets övriga ledamöter fråga om medel för den svenska andelen av kostnaderna för det nordiska ministerrzidxsek- retarz'atet [ Oslo och anför.

Inledning

Nordiska ministerrådet inrättades genom överenskommelsen den 13 februari 1971 om ändring i 1.962 års nordiska samarbetsöverenskom- melse, det s.k. Helsingforsavtalet (prop. 197153, UU 197119, rSkr 197l:154). I enlighet med ändringsöverenskommelsen har vidare varje nordiskt land utsett en regeringsmedlem -— samarbetsminister — och en ämbetsman med uppgift att svara för samordningen av nordiska samarbetsfrågor. Ämbetsmännen bildar en särskild ämbetsmanna- kommitté, den s.k. ställföreträdarkommittén. Andra nordiska ämbets- mannakommittéer finns på en rad faekomräden.

Vid möte i Helsingfors den 18 februari 1972 beslöt ministerrådet (samarbetsministrarna), att ett permanent sekretariat för nordiska samar- betsfrågor skulle upprättas. För att utreda frågan om sekretariatets organisation och arbetsuppgifter och för att biträda ministerrådet i dess arbete beslöts vidare, att varje land omedelbart skulle tillsätta en ämbetsman att ingå i ett interimistiskt sekretariat som skulle fungera intill dess det permanenta sekretariatet etablerats. Det interimistiska sekretariatet förlades till Oslo och trädde i funktion den 1 juni 1972.

Vid möte den '21 november 1972 beslöt ministerrådet att det permanenta sekretariatet skall placeras i Oslo. Den 11 december beslöts att sekretariatet skall inleda sin verksamhet den 1 juli 1973. Det gemensamma sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete, som till- skapades genom avtalet mellan de nordiska länderna den 15 mars 1971 om kulturellt samarbete (prop. 1971254, KrU 1971213, rskr 1971:188), ligger kvar i Köpenhamn med samma arbetsuppgifter som hittills.

Frågan om uppbyggnaden och placeringen av ministerrådssekretarialet presenterades tillsammans med frågan om det nordiska handlingspro- grammet vid ett gemensamt möte med de nordiska stats- och samarbets- ministrarna samt Nordiska rådets presidium i november 1972. Vid mötet förelåg enighet om att handlingsprogrammet och etableringen av ett

Prop. 19731121

Lu

permanent nordiskt sekretariat innebär betydande framsteg för det nordiska samarbetet på olika områden.

Ministerradssekretariatet

Nordiska ministerrådet fastställde den 17 februari 1973 arbetsordning för sekretariatet i Oslo. Enligt denna skall sekretariatet biträda minister- rådet och olika ämbetsmannakommittéer i nordiska samarbetsfrågor. Det skall bestå av tjänstemän som är oavhängiga av de nationella förvaltning- arna.

Sekretariatet har särskilt till uppgift att i samråd med ämbetsmanna- kommittéerna förbereda ärendenas behandling i ministerrådet, att fullgö- ra andra uppgifter i anslutning till ministerrådets och ämbetsmanna- kommittéernas sammanträden samt att på uppdrag av ministerrådet eller ämbetsmannakommittéerna genomföra utredningar i nordiska samarbets- frågor. Sekretariatet skall vidare kunna ta initiativ till nya samarbetspro- jekt och göra de interna utredningar som behövs för att ta ställning till det fortsatta arbetet med dessa projekt. För att utväxla upplysningar som erfordras för att fullgöra dessa uppgifter skall sekretariatet kunna ta kontakt med nationella myndigheter, nordiska samarbetsorgan och internationella organisationer.

Vad beträffar organisationen föreskrivs i arbetsordningen att sekreta- riatet skall ledas av en generalsekreterare. Det skall i övrigt bestå av en. samordningsavdelning, en avdelning för ekonomiskt samarbete-, industri- politik och regionalpolitik, en avdelning för samarbete inom socialpolitik. arbetsmarknadspolitik och miljöpolitik samt en avdelning för samarbete inom transport- och kommunikationsomrädet. Varje avdelning skall förestäs av en avdelningschef.

På förslag av generalsekretcraren i samråd med vederbörande ämbets- mannakommitté utses avdelningschefer av samarbetsministrarna och övriga handläggare av ställföreträdarkommittén. Annan personal vid sekretariatet anställs av generalsekreteraren. Experter och sakkunniga för ' särskilda uppgifter skall enligt arbetsordningen kunna anlitas av general- sekretcraren efter bemyndigande av ställföreträdarkommittén. Det har beräknats. att sekretariatet i utbyggt skick kan komma att få ett trettiotal anställda.

Ministerrådet har i februari 1973 träffat beslut om principerna för löne- och skatteförhällandena för de anställda vid ministerrådssekretaria- tet i Oslo. Motsvarande beslut har sedermera fattats också med avseende på det nordiska kultursekrctariatet i Köpenhamn. Vidare har den 12 april 1973 mellan de nordiska ländernas regeringar ingåtts avtal om Nordiska ministerrådets sekretariat och deras rättsliga ställning. Innebörden av överenskommelserna är bl. a. att ministerrådssekretariatet i Oslo skall ha status som fristående internationell organisation och att de fast anställda vid sekretariatet inte skall kunna påföras skatt i något av de avtalsslu- tande länderna för lön och annan ersättning som sekretariatet betalar ut.

Prop. 19731121 4

I stället skall de anställda erlägga avgift till sekretariatet enligt särskilda regler som ministerrådet fastställer. I sekretariatets budget upptas en inkomstpost för dessa avgifter.

Preliminära beräkningar av sekretariatets budget har gjorts av ställföre- trädarkommittén avseende vart och ett av halvärenjuli—december 1973, januari—juni 1974 samt juli—december 1974. Beräkningarna har baserats på de tidigare redovisade överenskommelsema i fråga om löne- och skatteförhållanden för sekretariatspersonalen. Vidare har räknats med att personalen från den 1 juli 1973 kommer att bestå av generalsekreteraren, fyra avdelningschefcr, fyra handläggare och ytterligare sju anställda. För första halvåret 1974 har räknats med ytterligare fyra handläggare. För expertis och särskilda uppdrag bl. a. för att genomföra projekt i det överenskomna nordiska handlingsprogrammet har beräknats 300000 norska kr. per halvår. Dessa medel föreslås få disponeras av sekretariatet efter beslut av ställföreträdarkommittén på basis av riktlinjer som beslutas av ministerrådet.

Det har beslutats. att sekretariatets budgetår skall sammanfalla med kalenderåret. För sekretariatets verksamhet under perioderna den 1 juli den 31 december 1973 och den 1 januari -— den 30juni 1974 har utgifterna beräknats till totalt 3 872 000 norska kr. llärav avser över 2,6 milj. norska kr. avlöningar och andra personalkostnader inkl. reseersätt- ningar o.d., drygt 0,4 milj. norska kr. hyra och andra driftskostnader samt 0,6 milj. norska kr. expertismedel o. d. för genomförande av projekt i handlingsprogrammet m.m. För samma tidsperiod har sekretariatets intäkter av avgifter som betalas in av de anställda beräknats till 550 000 norska kr.

Man har enats om att sekretariatet skall finansieras genom tillskott från medlemsstaterna i enlighet med den fördelningsnyckel som överens— kommits av ministerrådet för gemensamt finansierade nordiska institutio- ner. Dcnna fördelningsnyckel baseras på ländernas bruttonationalpro- dukter och skall revideras vart tredje år. Fördelningen för åren 1974—1976 är följande: Danmark 22 %, Finland 16 %, Island 1 %, Norge 16 % och Sverige 45 %.

Sveriges andel (45 %) av kostnaderna för det nordiska ministerråds- sekretariatet i Oslo under tiden den ljuli 1973 —- den 30juni 1974 har beräknats till motvärdet av 1 495 000 norska kr.

Departementschefen

Upprättandet av det nordiska ministerrådssekretariatet i Oslo är ett betydelsefullt steg i det nordiska samarbetet. Det bör verksamt kunna bidra till att ge ytterligare stimulans åt det nordiska samarbetets utveckling under de nya förutsättningar. som uppstått på grund av EG:s utvidgning. Vidare bör sekretariatet kunna bidra till en effektivisering av samarbetet och en prioritering av arbetsuppgifterna.

Statsrådet Lidbom har tidigare denna dag anmält frågan om godkän-

Prop. l973:121 5

nande av avtalet den 12 april 1973 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska ministerrådets sekretariat och deras rättsliga ställning (prop. 19732122). Denna överenskommelse innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för ministerrådets sekretariat i Oslo och för sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete i Köpen— hamn. Avtalet innehäller också vissa bestämmelser om de anställdas rättsliga ställning.

Det svenska bidraget till kostnaderna för det nordiska ministerrådssek- retariatet i Oslo under tiden den 1 juli 1973 -— den 30 juni 1974 bör tas upp under ett särskilt förslagsanslag under tionde huvudtiteln benämnt Nordiska ministerrådssekretariatet. För ändamålet bör anvisas motvärdet av 1 495 000 norska kr., vilket har beräknats till 1 145 000 svenska kr.

Hemställan

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslär riksdagen att 1. godkänna upprättandet av det nordiska ministerrådssekre- tariatet i Oslo, 2. till Nordiska ministerrådssekretariatet för budgetåret 1973/74 anvisa ett förslagsanslag av 1 145 000 kr.

Ärendet bör behandlas under riksdagens värsession.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Margit Edström