Prop. 1973:7

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236).

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1973 Prop. 1973: 7

Nr7

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956: 236); given Stockholms slott den 3 januari 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksda- gen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner av Kungl. Maj:t med- delat förordnande om tillämpning av allmänna prisregleringslagen.

1. Riksdagen 1973. ] saml. Nr 7

Prop. 1973: 7 ' 2

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYR-

DAL, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Feldt, anmäler efter ge- mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om tillämp- ning av allmänna prisregleringslagen (1956: 236) och anför.

Den 21 december 1972 utfärdade Kungl. Maj:t kungörelse (1972: 807) om tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956: 236). I kungö- relsen förordnades, med stöd av 1 & tredje stycket allmänna prisregle- ringslagcn, att 2—4, 6, 8 och 9 åå samma lag skulle äga tillämpning till och med den 20 december 1973.

Med stöd av 3 % prisregleringslagen har Kungl. Maj:t den 21 decem- ber 1972 utfärdat kungörelse (1972: 808) om prisstopp. Kungörelsen av- ser vissa viktigare livsmedel.

Allmänna prisregleringslagen är en fullmaktslag, som under vissa för- utsättningar ger Kungl. Maj:t möjlighet att införa olika former av pris- reglering. Förutsättningarna för tillämpning av lagen anges i 1 &. Para- grafens första och andra stycken, som avser fall av krig och krigsfara, behandlas inte närmare här. I paragrafens tredje stycke föreskrivs, att Kungl. Maj:t kan förordna om tillämpning av lagens bestämmelser även i det fall att av annan orsak än krig eller krigsfara betydande fara har uppkommit för allvarlig stegring av det allmänna prisläget inom riket. Sådant förordnande skall gälla för viss tid, högst ett år varje gång. För- ordnandet skall underställas riksdagen inom en månad eller, om riks- dagssession ej pågår, inom en månad från början av nästkommande ses— sion. Om riksdagen inte inom två månader från det underställningen skedde gillar förordnandet, är detta förfallet.

Bestämmelser om formerna för prisreglering finns i 2—9 åå prisreg— leringslagen. Enligt 2 5 kan Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer föreskriva, att visst pris skall gälla som högstpris vid frivillig försäljning av viss förnödenhet eller frivilligt utförande av viss tjänst. Högstpris får inte överskridas utan tillstånd. Enligt 3 5 kan vi- dare Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer för- ordna om stoppris på viss förnödenhet eller tjänst. Detta innebär, att den som frivilligt säljer förnödenheten eller frivilligt utför tjänsten inte

Prop. 1973: 7 3

utan tillstånd får överskrida det pris, vilket han tillämpade den dag som anges i förordnandet. Föreskrift om stoppris skall gälla för viss tid, högst sex månader. Tiden kan förlängas, varje gång med högst sex må- nader. Om ett gällande stoppris finnes vara högre än som kan anses skä- ligt, kan föreskrift meddelas om skälig sänkning av priset (3 å 2 mom.).

Bestämmelserna om högstpris och stoppris kompletteras av regler i 4—9 åå om andra åtgärder som syftar till att göra en prisreglering effektiv. Enligt 4 å kan sålunda föreskrift meddelas om att viss förnö- denhet inte får säljas eller viss tjänst utföras, om inte högstpris eller stoppris gäller för förnödenhetcn eller tjänsten. 5 å innehåller förbud mot att vid tillhandahållande av förnödenhet eller tjänst begära eller mottaga vederlag, som i märklig mån överstiger det i allmänhet till- lämpade priset eller som på andra grunder är att anse som oskäligt (prisocker). l 6 å finns bestämmelser, som syftar till att hindra att en prisreglering kringgås genom kombinationsavtal. 7 5 ger Kungl. Maj:t möjlighet att föreskriva tvångskartellering, och i paragrafen ges när- mare bestämmelser därom. Enligt 8 å får Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer meddela särskilda föreskrifter om skyldig- het att anslå prisuppgifter och om skyldighet att sälja förnödenhet efter vikt eller mått eller i förpackningar som är märkta på visst sätt 0. d. De ytterligare föreskrifter om varors utförande, förpackning m. ni. som be- hövs för genomförande av prisreglering meddelas enligt 9 å av Kungl. Maj:t.

Lagens återstående paragrafer, 10—22 åå, innehåller straffbestämmel- ser m.m. När bestämmelse i 2—9 åå äger tillämpning, skall enligt 1 å sista stycket även motsvarande bestämmelser i 10—22 åå tillämpas.

Bakgrunden till beslutet om prisstopp är följande. Under tiden januari—november 1972 steg prisnivån i konsumentledet enligt pris- och kartellnämndens beräkningar med i genomsnitt 4,7 %. Priserna i dagligvaruhandeln, dvs. främst livsmedelspriserna, steg väsent- ligt snabbare, nämligen med 7,4 %, varav 3,0 procentenheter kan hän- föras till jordbruksregleringen. [ början av december 1972 träffades upp— görelse mellan statens jordbruksnämnd och jordbrukets förhandlingsde— legation samt konsumentdelegationen om priser på jordbruksprodukter från den 1 januari 1973. Detta skulle leda till höjningar av konsument- prisema på främst mjölk, ost, kött och fläsk. Detaljhandelspriset på t.ex. konsumtionsmjölk beräknades stiga med i genomsnitt 11 öre per liter.

Regeringen fann, att en ytterligare höjning av livsmedelspriserna ut- över den förhållandevis kraftiga prisstegring, som redan tidigare ägt rum, skulle leda till en höjning av konsumentprisnivån, som särskilt med hänsyn till barnfamiljer och låginkomsttagare inte kunde godtas. På grund härav förordnade Kungl. Maj:t, som förut har nämnts, om tillämpning av allmänna prisregleringslagen och om prisstopp fr.o.m.

Prop. 1973: 7 4

den 1 januari 1973 på mjölk och grädde, ost, kött, fläsk och charkuteri- varor. Konserverade köttvaror omfattas dock inte. Prisstoppets varu- mässiga omfattning framgår mera i detalj av prisstoppskungörelsen och tillämpningsbestämmelser därtill. Som stoppriser gäller de priser som till- lämpades den 21 december 1972 kl. 9.00.

Prisstoppsbeslutet innebär för de av prisstoppet berörda varorna, att de beräknade intäktsökningarna för jordbruket måste betalas med stats— medel. Denna utgiftsökning för staten måste täckas. Från regeringens sida har förklarats, att detta avses ske genom höjda skatter på bensin och motorbrännolja. Chefen för finansdcpartementet har tidigare i dag lagt fram förslag rörande denna fråga.

Kungl. Maj:ts förordnande om tillämpning av prisregleringslagcn gäl- ler för ett år framåt. Det skall enligt lagen underställas riksdagen.

Med hänsyn till att förordnande om prisstopp får meddelas för högst sex månader varje gång, gäller det nu införda prisstoppet endast till ut- gången av juni 1973. Tiden kan emellertid förlängas, och från regering- ens sida har förklarats att stoppet avses gälla under år 1973.

Frågor om tillämpningen av prisstoppet handlägges av statens pris- oeh kartellnämnd, som också kan medge företagare tillstånd att över— skrida stoppris. Avsikten är att sådant tillstånd skall kunna ges endast då synnerliga skäl föreligger.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna Kungl. Maj:ts förordnande den 21 december 1972 om tillämpning av allmänna prisregleringslagcn.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly- delese bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1973 730011