Prop. 1974:118

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om extra studiemedel för andra halvåret 1974

Kungl. Maj:ts proposition nr 11.8 år 1974 Prop. 1974: 118

Nr 118

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om extra studiemedel för andra halvåret 1974; given den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbi-ldni-ngsärenden, föreslå riksdagen att bi- falla de förslag om vi'llkas avlåtande till riksdagen föredra-gande departe- mentschefen hcmstätllt.

CARL GUSTAF

BERTlL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

'I propositionen föreslås att de studerande som redan beviljats studie- medel -för hela kalenderåret 1974 skall för andra halvåret 1974 erhålla extra åtenbetalningspliktiga studiemedel med 70 % av skillnaden mellan basbeloppet för maj 1974 och basbeloppet för november 1973 som 501"! kompensation för att basbeloppet höjts i större omfattning än normalt under en begränsad period.

] Riksdagen 1974. [saml. Nr 118

Prop. 1974: 1.18

ts)

Förslag till

Lag om extra studiemedel för andra halvåret 1974 Härigenom förordnas som följer.

15. Extra studiemedel enligt denna lag utgår till studerande, om

1. den studerande för andra halvåret 1974 eller del därav uppburit studiemedel i form av studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 kap. studiestödslagen(1973: 349) och

2. de studiemedel som den studerande sålunda uppburit utgått på grund av beslut som avser både första och andra halvåret 1974.

2 5 Extra studiemedel utgår med belopp som motsvarar, för heltids- studerande 70 procent av skill-naden mellan basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring för maj 1974 och basbeloppet enligt samma lag för november 1.973, och för deltidsstudcrande 35 procent av skillnaden mel-lan samma basbelopp.

3 % Studerande som vill erhålla extra studiemedel skall anmäla detta till centrala studiestödsnämnden inom den tid som nämnden bestämmer.

Centrala studiestödsnämnden prövar frågan om extra studiemedel skall utgå.

4 & Bestämmelserna i 4 kap. 33 å och 6 kap. 1—3 55 studiestöds- lagen (1.973: 349) äger motsvarande tillämpning på extra studiemedel.

5 5 Extra studiemedel" skall återbetalas. Därvid skall de anses utgöra del av den studerandes återbetalningsplikätiga studiemedel enligt 5 kap. studiestödslagen(1973: 349).

6 & Talan mot sådant beslut av centrala studiestödsnämndcn som nämnden fattar i fråga om återbetalning av extra studiemedel föres hos kammarrätten genom besvär.

.l övrigt får klagan över centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna lag ej föras i annat fall än som anges i lagen (1969: 93) om be- gränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Prop. 1974: 118 3

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 29 mars 1974.

Närvarande: Statsministern PALME, statsråden STRÄNG, JOHANS- SON, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LÖF-BERG, LlDBOM, CARLSSON, GUSTAFSSON, ZACHRISSON, LEIJON, HJELM—WALLEN.

Chefen för utbild-ningsdepartementet, statsrådet Zachrisson. anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lag om extra studiemedel för andra halvåret 1974 och anför.

Studerande vid e'ftergymnasiala läroanstalter och elever Över 20 år i gymnasial utbildning erhåller studiemedel enligt bestämmelserna i studiestödslagen(1973: 349, ändrad senast 1973: 923).

Studiemedel består av studiebidrag och återbetalningspliktiga studie- medel. Studiemedel beviljas vanlige-11 för en tid av två terminer (två kalenderhalvår). De bestäms då med ledning av det basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gäller andra månaden före den första av de "två terminerna. Studiemedlen är således indexregle- rad-e. För ett läsår om nio månader utgår de med 140 % av basbe- loppet.

Studiemedel som beviljats för kalenderåret 1974 har således bestämts på grundval av det basbelopp som gällde i november 1973, nämligen 7 900 kr. Förändringar av basbeloppet därefter kan inte påverka stor- leken av studiemedlen.

Basbeloppet uppgår för april 1974 till 8 500 kr. Det är rimligt att de studerande inom studiemedelssystemet som till följd av att de redan har beviljats studiemedel även för höstterminen 1974 går miste om det högre studiemedelsbeloppet denna termin ges viss kompensation för bas- bel'oppsförändringen. Denna kompensation bör gälla de studerande som redan bevilja-ts studiemedel för hela kalenderåret 1974 och som upp- burit studiemedcl för andra hälften av kalenderåret. Kompensationen bör ges den formen att de studerande för andra halvåret får extra åter- betalningspliktiga studiemedel. Dessa bör utgå med ett schablonbelopp som motsvarar 70 % av skillnaden mellan basbeloppet för maj 1974 och basbeloppet för november 1973, resp. med 35 % för deltidsstu- derande. Med denna utformning får berörda studerande sammanlagt samma studiestöd som de totalt skulle ha erhållit om beslut om studie- medel hade fattats särskilt för varje halvår.

Jag vill i detta sammanhang framhålla att 1968 års studiemedelsut- redning i betänkandet (SOU 1973: 17) Teknisk översyn av studieme- delssystemet föreslagit att studiemedel skall utbetalas två gånger per kalenderhalvår. Dessutom föreslås att basbeloppet för den första måna-

Prop. 1974:118 4'

den i varje kvartal skall ligga till grund för studiemedelsbeloppets stor- lek för resp. kvartal. I prop. 1974: 14 har jag framhållit att det bör uppdras åt centrala studiestödsniimnden att fortsätta utvecklingsarbetet i fråga om bl. a. ett nytt utbetalningssystem.

Vad jag nu föreslagit om extra studiemedel ryms inom investerings- anslaget Studiemedelsfonden för budgetåret 1974/ 75.

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. lvtajn föreslår riksdagen att antaga inom utbi'ldningsdeparteme-nt-et upprättat förslag till lag om extra studiemedel för andra halvåret 1974. Ärendet bör behandlas und-er riksdagens vårsession.

Med bifall av vad föredra-ganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemstäl-lt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlå-tas proposition av den lydelse bilaga 'till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: A gne/a Heide

TRYCKERIBOLAGET IVAR HA'EGGSTRÖM AB. STOCKHOLM 1974