Prop. 1975/76:10

Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m

Regeringens proposition nr 10 år 1975/76 Prop. :1975/76: 10

Nr 10

Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m. m;

beslutad den "10 september ]975. '

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av rcgeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME G. E. STRÄNG .

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett mellan Sverige och Malta ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträf— fande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat protokoll.

Avtalet och protokollet träder i kraft så snart ratifikationshandlingar utväxlats och avses bli tillämpade på inkomst som förvärvas fr.o.m. den 1 januari året närmast efter utväxlingen och på skatt på förmögen- het som påföres fr. o. in. andra kalenderåret närmast.cfter. utväxlingen.

l Riksdagen I975/76.—J saml. Nr 10

Prop. 1975/76: 10 2

Utdrag FINANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-09.40

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengts- son, Norling, Lidbom, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachris- son, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Sträng

Preposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat protokoll

] Inledning

Under åren 1973 och 1974 framställdes från maltesisk sida önskemål h05 en rad, huvudsakligen västeuropeiska stater, däribland Sverige, om inledande av förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal. Förhandlingar om ett sådant avtal mellan Sverige och Malta inleddes i april 1974. Vid avslutande förhandlingar i Malta den 2—4 oktober 1974 paraferades ett på engelska språket upprättat förslag till avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat protokoll. En svensk översättning har sedermera upprättats.

Förslagen till avtal och protokoll remitterades till kammarrätten i Stockholm och riksskatteverket. Remissinstanserna har inte gjort några erinringar mot förslagen. Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Sedan regeringen den 7 maj 1975 beslutat att avtalet och protokollet skulle undertecknas, har de den 30 maj 1975 undertecknats för Sveriges del av chefen för utrikesdepartemcntet.

Prop. 1975/76: 10 3

2. Maltesisk skattelagstiftning

l Malta utgår allmän inkomstskatt och tilläggsskatt. Inkomstskatten tas ut av både fysiska personer och bolag medan tilläggsskatten utgår endast för fysiska personer med förhållandevis höga inkomster. Förmö- genhetsskatt förekommer inte. Realisationsvinst i samband med rörelse beskattas som inkomst av rörelse. I övrigt förekommer ingen realisa- tionsvinstbeskattning. .

Person bosatt i Malta erlägger inkomstskatt och i förekommande fall "tilläggsskatt för all inkomst oavsett var inkomsten har uppkommit och utbetalats. Fysisk person anses bosatt i Malta om han stadigvarande uppehåller sig där, varvid bortses från tillfällig vistelse i annat land. Bolag eller annan sammanslutning anses bosatt i Malta om dess verksamhet leds och kontrolleras därifrån. Person som inte är bosatt i Malta beskattas endast för inkomst som uppburits från Malta. Fysisk person, som tillfäl- ligt vistas i Malta utan avsikt att bosätta sig där eller som vistats i Malta sammanlagt högst sex månader under ett inkomstår, anses inte bosatt i Malta.

Inkomstskatten är progressiv för fysiska personer och uppgår till 1 % av beskattningsbar inkomst som inte överstiger £ 200 (ett malte- siskt pund motsvarar ungefär 10: 65 kr). Högsta skattesatsen 32,5 %, till- lämpas på beskattningsbar inkomst som överstiger £ 900. För vissa i in- komstskattelagen angivna kategorier skattskyldiga tillämpas lägre skatte- satser. Vid beräkning av beskattningsbar inkomst medges vissa person- liga avdrag. Avdrag medges sålunda med £ 320 för ensamstående" och £ 580 för gifta. Vidare medges barnavdrag med belopp varierande mel- lan £ 130 och £ 160, beroende på barnets ålder, avdrag för underhåll av närstående med £ 120, varvid dock reduktion sker om mottagaren har annan inkomst, avdrag för försäkringspremier, sjukhus- och läkarkost- nader m. m. För personer som immigrerat till Malta den 14 november 1972 eller senare gäller att inkomstskatt alltid skall erläggas med minst £ 1 000. Sådan person behöver dock inte erlägga tilläggsskatt.

För bolag är skattesatsen 37,5 %. Bolag som säljer eller på annat sätt omsätter maltesiska oljeprodukter beskattas dock med 50 %.

Beträffande den maltesiska bolagsskatten må nämnas att utdelad vinst beskattas endast en gång, varför således s.k. ekonomisk dubbelbeskatt- ning inte tillämpas. Dctta genomförs på följande sätt. Bolaget erlägger i princip skatt på hela sin nettovinst efter den tidigare nämnda; skattesat- sen av 37,5 %. Vid utdelning till aktieägare äger emellertid bolaget till- godoföra sig sålunda erlagd bolagsskatt. Om utdelningsbcloppet till en aktieägare uppgår till exempelvis £ 100 betalas endast £ 62,5 ut till ak- tieägaren medan bolaget behåller återstående £ 37,5 som ersättning för den erlagda bolagsskatten. Aktieägaren skall emellertid uppge £ 100 till beskattning men får från den uträknade inkomstskatten på detta belopp

Prop. 1975/76: 10 4

avräkna de £ 37,5 som bolaget innehållit. Om inkomstskatten understi- ger innehållet belopp, sker restitution till aktieägaren.

Tilläggsskatt tas ut av fysisk person vars inkomst överstiger £ 2 500. Skatten utgår efter en "progressiv skiktskala med 10 % i skiktet" £ 2501—3 000 och 32,5 % på den del av inkomstensom överstiger

5 000. Personliga avdrag medges inte vid beräkning av tilläggsskatt. Sammanlevande äkta makars inkomst beskattas hos mannen:

Fysiska personer som inte är bosatta i Malta erlägger inkomstskatt och tilläggsskatt enligt samma skatteskalor som där bosatta personer. Personliga avdrag medges dock inte vid inkomstbeskattningen. Som för- skottsbetalning på den slutliga skatten tas i regel källskatt ut med 25 %. chsättning av eller befrielse från källskatt kan ske i särskilda fall.

Utländska bolag erlägger källskatt med 37,5 %. I Malta liksom i de flesta andra utvecklingsländer finns i skattelag— stiftningen bestämmelser om'särskilda skattelättnader i syfte att under- lätta investeringar. Enligt en särskild lag (The Aids to Industries Ordi- nance, 1959) kan skattefrihet medges ett företag upp'till 10 år räknat från påbörjandet av den verksamhet skattefriheten avser. I vissa fall gäl- ler skattefrihet också för utdelning från bolag som åtnjuter skattefrihet. År 1974 infördes vidare-bl. a. särskilda bestämmelser om skattelättnader för bolag för den del av den skattepliktiga vinsten som avsätts för att fi- nansiera investeringar avsedda att öka produktion för export. På avsätt- ningar mellan 10 och 20" 0 av vinsten utgår bolagsskatt med 32,075 m mot normalt 37, 5 %. Om avsättningen överstiger 60 % av vinsten, tas bolagsskatt ut med endast 15 %. '

Slutligen bör nämnas, att enligt maltesisk'sjölag (Merchant Shipping Act. 1.973) vissa maltesiska bolag kan bedrivasjöfart med-s. k. exemp- tcd ships, vilket innebär. att inkomst som förvärvas genom drift-:av så- dana fartyg är undantagen från maltesisk"inkomstbeskattning.

3. Avtalets och protokollets innehåll

Avtalet har i mycket stor utsträckning kunnat'utformas i enlighet med - de regler som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bilaterala dubbelbe'skattningsavtal. Vissa avvikelser förekommer doCk, t. ex. beträffande beskattning av pa- ' tentroyalty. På svenskt initiativ>har vidare intagits bl. a. särskilda regler " om beskattning av socialförsäkringspensioner. Slutligen innehåller avta- let regler om s.k. matching credit på svensk sida, dvs. avräkning för- maltesisk skatt som eftergivits. '

Avtalet inleds på sedvanligt sätt med definitioner (art. 1—5). "Art. [ och 2 anger de personer ochiskatter som omfattas" avravtalet; På svensk ' sida omfattas även den" statliga förmögenhetsskatten. Som jag tidigare nämnt förekommer ingen'förmögenhetsskatt'i Malta, varför dubbelbe-

Prop. 1975/76: 10 5

skattning f. 11. inte kan uppkomma i detta hänseende. I art. 3 definieras vissa uttryck som förekommer i avtalet och art. 4 innehåller regler av- sedda att fastställa var en person skall anses ha hemvist i avtalets me- ning. Uttrycket ”fast driftställe” definieras i art. 5. Definitionen har sär— skild betydelse för tillämpningen av art. 7.

Avtalets materiella beskattningsregler återfinns i art. 6—22. Art. 6 reglerar beskattningen av inkomst av fastighet. Sådan inkomst får alltid beskattas i den stat där fastigheten är belägen.

Inkomst av rörelse som ett företag i en stat bedriver i den andra sta- ten får beskattas i den senare staten endast om rörelsen bedrivs från fast driftställe där. Denna internationellt vedertagna princip slås fast i art. 7. Som jag nämnt tidigare är uttrycket ”fast driftställe” definierat i art. 5. Enligt art. 7 punkt 7 kan bestämmelserna i art. 7 frångås vid be- skattning av inkomst av försäkringsrörelse.

Som ett undantag från huvudregeln i art. 7 om beskattning av in- komst av rörelse gäller enligt art. 8, att inkomst av sjö- eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den stat där företaget har sin verk- liga ledning. I detta sammanhang bör observeras bestämmelserna i det till avtalet fogade protokollet. Dessa bestämmelser har tillkommit för att ge möjlighet att förhindra att de regler om skattefrihet för vissa malte- siska rederier, som jag berört i samband med redogörelsen för maltesisk skattelagstiftning, utnyttjas för skatteflykt.

Art. 9 innehåller regler om omräkning av rörelseinkomst vid obehörig vinstöverföring till utlandet mellan företag med intressegemenskap, t. ex. ett svenskt moderbolag och ett maltesiskt dotterbolag. Bestämmel- serna får för svensk del betydelse vid tillämpningen av 43% 1 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) (43 ä 1 mom. ändrad senast 1965: 573).

Beskattningen av utdelning behandlas i art. 10. Sådan inkomst får en— ligt art. 10 punkt ] beskattas i mottagarens hemviststat. Utdelningen får dock i regel beskattas även i den stat där det utbetalande bolaget har hemvist (källstaten). Vid utdelning från svenskt bolag till mottagare i Malta får den svenska skatten enligt art. 10 punkt 2 a ] uppgå till högst 5 % under de i punkten angivna villkoren och enligt art. 10 punkt .2 a 2 till högst 15 % i övriga fall. Vid utdelning från ett maltesiskt bolag till mottagare i Sverige gäller däremot enligt art. 10 punkt 2 b 1 att någon maltesisk skatt inte får tas ut utöver den tidigare nämnda skatt på i regel 37,5 % som bolaget innehåller vid utbetalning av utdelningen och som utgör kompensation för tidigare erlagd bolagsskatt. Enligt art. 10 punkt 2 b2 gäller dock som ett undantag från nyssnämnda bestämmelse att maltesisk skatt får tas ut med högst 15 % av utdelningens bruttobelopp om bolagsskatten på den utdelade vinsten utgått efter en reducerad skat- tesats eller eftergivits enligt den särskilda maltesiska lagstiftningen om skattelättnader i investeringsfrämjande syfte för vilken jag tidigare redo-

Tl Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 10

Prop. 1975/76: 10 6

gjort. I den mån beskattningsreglerna i art. 10 leder till dubbelbeskatt- ning undanröjs denna genom bestämmelserna i art. 23 (metodartikeln).

Art. ]] reglerar beskattningen av ränta. Liksom i fråga om utdelning får sådan inkomst beskattas i den stat där betalningsmottagaren har hemvist (art. 11 punkt 1). Räntan får emellertid enligt art. 1] punkt 2 i regel beskattas även i den stat varifrån betalning sker (källstaten) men skatten får uppgå till högst 10 % av räntans bruttobelopp. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs genom bestämmelserna i art. 23. I vissa fall är ränta undantagen från beskattning i källstaten (art. ll punkt 3).

Beskattning av royalty sker enligt bestämmelserna i art. 12. I fråga om copyrightroyalty, filmroyalty och liknande ersättning gäller enligt art. 12 punkt 1, att sådan ersättning får beskattas endast i den stat där betalningsmottagaren har hemvist. Beträffande patentroyalty, varumär- kesroyalty och liknande ersättning gäller enligt art. 12 punkt 2 att sådan ersättning får beskattas i betalningsmottagarens hemviststat. Ersätt- ningen får emellertid beskattas även i den stat varifrån ersättningen här- rör men skatten i denna stat får inte överstiga 10 % av royaltyns brutto- belopp. Uppkommande dubbelbeskattning undanröjs med tillämpning av bestämmelserna i art. 23.

Regler om beskattning av realisationsvinst återfinns i art. 13. Vinst genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den stat där fastigheten är belägen (punkt 1 ). Vinst genom överlåtelse av lös egendom nedlagd i fast driftställe eller stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke får i regel beskattas i den stat där driftstället resp. anordningen är belä- gen (punkt 2). Vinst genom överlåtelsc av annan egendom beskattas i re— gel endast i den stat där överlåtarcn har hemvist (punkt 3). Enligt punkt 4 gäller dock att vinst som förvärvas av person med hemvist i Malta ge— nom överlåtelse av svenska aktier får beskattas i Sverige, såvida inte vinsten är skattepliktig i Malta. Sistnämnda regel avser att ge möjlighet att förhindra skattefrihet i båda staterna till följd av att realisationsvinst enligt maltesisk skattelagstiftning inte beskattas i Malta i andra fall än då vinsten uppkommer i samband med rörelse.

Art. 14 behandlar beskattningen av inkomst av fritt yrke. En fri yr- kesutövare som har hemvist i den ena staten och som bedriver verksam- het i den andra staten får beskattas i sistnämnda stat endast om verk- samheten bedrivs där från en stadigvarande anordning, t. ex. kontor el- ler mottagning. Samma princip gäller alltså beträffande beskattning av fritt yrke som i fråga om rörelsebeskattning enligt art. 7.

Inkomst av enskild tjänst beskattas enligt art. 15 punkt 1 i princip en— dast i inkomsttagarens hemviststat. Har arbetet utförts i den andra sta- ten får inkomsten emellertid i regel beskattas där. Om arbetet utförts under viss kortare tid i denna andra stat gäller dock att inkomsten be- skattas endast i inkomsttagarens hemviststat under de förutsättningar som anges i art. 15 punkt 2. Enligt art. 15 punkt 3 gäller särskilda regler

Prop. 1975/76: 10 7

för beskattning av inkomst av arbete ombord på fartyg eller flygplan.

Styrelsearvode och liknande ersättning får beskattas i den stat där det utbetalande bolaget har hemvist (art. 16).

Inkomst som förvärvas av artister och professionella idrottsmän be- - skattas enligt art. 17 alltid i den stat där verksamheten utövas. '

Art. 18 innehåller regler om beskattning av pension på grund av en- skild tjänst samt livränta. Enligt huvudregeln i art. 18 punkt 1 beskattas sådana utbetalningar endast i mottagarens hemviststat. Enligt en undan- tagsbestämmelsc i art. 18 punkt 2 får dock utbetalningar enligt bestäm- melser om social trygghet och allmän försäkring i en stat beskattas i denna stat. Bestämmelsen innebär, att utbetalningar enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, t. ex. ATP och folkpension, till mot- tagare i Malta får beskattas i Sverige. '

Enligt art. 19 punkt 1 beskattas inkomst av allmän tjänst i regel en- dast i den stat varifrån inkomsten betalas. Motsvarande gäller enligt art. 19 punkt 2 i fråga om pension på grund av allmän tjänst. I fall som av- ses i art. 19 punkterna 1 b och 2 b beskattas dock ersättningen endast i inkomsttagarens hemviststat. Under de förutsättningar som anges i art. 19 punkt 3 beskattas emellertid ersättning på grund av allmän tjänst på samma sätt som inkomst av enskild tjänst.

Art. 20 innehåller regler om skattelättnader för lärare, studerande och praktikanter från en av staterna som tillfälligt vistas i den andra staten.

Inkomst som inte behandlats särskilt i föregående artiklar i avtalet be— skattas enligt art. 2] endast i inkomsttagarens hemviststat om inte fall föreligger som avses i art. 2] punkt 2.

Art. 22 reglerar beskattningen av förmögenhet. Som jag nämnt tidi- gare förekommer ingen förmögenhetsskatt i Malta.

A rt. 23 föreskriver avräkning av skatt (credit of tax) som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning. Innebörden av art. 23 punkt 1 är att person med hemvist i Sverige taxeras här även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i Malta. Den uträknade svenska skatten minskas emellertid med den skatt som i enlighet med avtalet erlagts i Malta för samma inkomst. Enligt art. 23 punkt 2 är dock avräkningsbe— loppet begränsat till den svenska skatten på den inkomst som får beskat- tas i Malta. Avräkningsmetoden skall givetvis inte tillämpas i de fall då utdelning är fritagcn. från svensk skatt på grund av bestämmelserna i punkt 5. Avräkningsmetoden skall heller inte tillämpas i fall som avses i art. 23 punkt 6. Art. 23 punkt 3 innehåller regler om avräkning från svensk skatt av maltesisk skatt som eftergivits på grund av den särskilda lagstiftning om investeringsfrämjande skattelättnader som jag tidigare redogjort för. Även bestämmelsen i art. 23 punkt 4 kan medföra att av— räkning från svensk skatt skall medges med högre belopp än vad som faktiskt erlagts i maltesisk skatt. Bestämmelsen i art. 23 punkt 5 avser att förhindra kedjebeskattning av utdelning från maltesiskt bolag till

Prop. 1975/76: 10 8

svenskt. Bestämmelsen anknyter till reglerna om skattefrihet för utdel- ning mellan svenska bolag enligt 545 kommunalskattelagen (545 änd- rad senast 1974: 313) och 7 & lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. I fall som avses i art. 10 punkt 2 b 2 gäller dock ingen skattefrihet enligt art. 23 punkt 5, om maltesisk skatt på utdelningen understiger 15 %. Enligt art. 23 punkt 7 har Sverige förbehållit sig rätt att, utan hinder av avtalets övriga beskattningsregler, beskatta svensk medborgare, som en- ligt svensk lagstiftning är bosatt i Sverige, i enlighet med de svenska skattelagarna, även om den skattskyldige enligt avtalet anses ha hemvist i Malta. Sverige skall emellertid medge avräkning för sådan maltesisk skatt som erlagts enligt avtalet. En liknande regel har tidigare intagits i art. 25 _S, 2 i det svensk—schweiziska dubbelbeskattningsavtalet (SFS 1966: 554). Enligt art. 23 punkt 8 tillämpas credit of tax-metoden även på maltesisk sida.

Art. 24 innehåller bestämmelser om förbud mot diskriminering i skat- tehänseende och art. 25 ger föreskrifter om tillvägagångssättet vid ömse- sidig överenskommelse, t.ex. för att lösa tolknings— eller tillämpnings- frågor. .

Utbyte av upplysningar för beskattningsändamål ger de båda stater- nas myndigheter bl. a. möjlighet att kontrollera att avtalet inte utnyttjas för skatteflykt och kan också i övrigtlbidra till att förhindra skatteun- dandragande åtgärder. Regler om sådant utbyte har intagits i art. 26.

Art. 27 innehåller regler om diplomatiska och konsulära befattnings- havare.

Art. 28 och 29 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphö- rande av avtalet. Avtalet skall ratificeras och träder i kraft med utväx— lingen av ratifikationshandlingarna'. Det skall tillämpas på inkomst som förvärvas fr.o.m. kalenderåret närmast efter utväxlingen och på skatt på förmögenhet som påföres fr. o.,m. andra kalenderåret närmast efter utväxlingen.

Det till avtalet fogade protokollet utgör en integrerande del av avta- let. Protokollets innehåll har tidigare berörts i samband med redovis- ningen av art. 8 i avtalet..

4. F öredraganden

Malta har under de senaste åren visat ett starkt intresse för dubbel- beskattningsavtal särskilt med de västeuropeiska staterna. Man räknar med att sådana avtal skall kunna bidra till att stärka de ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan Malta och dessa stater och särskilt till att öka intresset hos dessa staters företag att investera i Malta och där- igenom medverka till landets ekonomiska utveckling.

Avtalet mellan Sverige och Malta har i avsevärd grad kunnat utformas i enlighet med OECD:s modellavtal. Såvitt känt överensstämmer det

Prop. 1975/76: 10 9

också i huvudsak med övriga dubbelbeskattningsavtal som Malta har ingått under senare år. På vissa punkter innehåller förevarande avtal dock från OECD-avtalet avvikande regler. Avvikelserna är sådana som normalt förekommer i avtal med utvecklingsländer. Så är exempelvis fallet i metodartikeln (art. 23) där Sverige åtagit sig att avräkna mal- tesisk skatt som eftergivits i investeringsfrämjande syfte (s.k. matching credit). I övrigt bygger avtalet helt på ömsesidiga åtaganden och jag anser att det utgör en tillfredsställande lösning av hithörande skatte- problem.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt det till avtalet fo- gade protokollet,

2. bemyndiga regeringen att, i den mån det föranleds av avtalet och protokollet, meddela föreskrifter om ändring i fråga om taxeringar som rör statlig eller kommunal skatt och i fråga om andra åtgärder varige- nom sådan skatt påförts. ' '

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1975/76: 10

Agreement

between Sweden and Malta for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

Sweden and Malta desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income have agreed as follows:

Article 1 Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 T axes C orered

(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on be- half of each Contracting State or its politi- cal subdivisions or local authorities, irres- pective of the manner in which they are le- vicd. _ .

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on ele- ments of income or of capital, including tax- es on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages and salaries paid by en- terprises, as well as taxes on capital appre- ciation.

(3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) In Sweden:

(i) the State income tax, including sail- ors7 tax and coupon tax (den statliga in- komstskatten, sjömansskatten och ku- pongskatten);

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share ca- pital or the winding-up of a company (er- sättningsskatten och utskiftningsskatten);

(iii) the tax on public entertainers (be- villningsavgiften);

lO

(Översättning)

Avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomst- skatter

Sverige och Malta har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskat- ter, överenskommit om följande bestämmel- ser.:

Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal är tillämpligt på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat el— ler i båda staterna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in- komst och förmögenhet, som uttages av en— var av de avtalsslutande staterna, deras po- litiska underavdelningar eller lokala myn- digheter, oberoende av sättet på vilket skat- terna uttages.

2. Med skatter på inkomst och förmö- genhet förstås alla skatter, som utgår på in- komst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlå- telse av lös eller fast egendom, skatter på företags sammanlagda belopp av utbetalade löner samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är: a) ISverige: 1) Den statliga inkomstskatten, sjö- mansskatten och kupongskatten däri in- begripna,

2) ersättningsskatten och utskiftnings- skatten,

3) bevillningsavgiften,

Prop. 1975/76: 10

(iv) the communal income tax (den kommunala. inkomstskatten); and

(v) the State capital tax (den statliga förmögenhetsskatten), (hercinafter referred to as ”Swedish tax”). (b) In Malta:

the income tax and surtax, including prepayments of tax whether made by dc- duction at source or otherwise,

(hereinafter referred to as "Malta tax”).

(4) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signa- ture of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

(5) Where the Agreement provides that income arising in a Contracting State shall be relicved from tax in that State, either in full or in part, and, under the law in force in the other Contracting State, such income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be al- lowed in the first-mentioned State shall apply only to so much of. the income as is remitted to or received in the other State.

Article 3 General Definitions

(Il) In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Sweden” means the King- dom of Sweden and includes any area out- side thc territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in ac- cordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea—bed or in its subsoil may be exerci— sed;

(b) the term "Malta” means the Republic of Malta and includes, in addition to the Is- land of Malta, the Island of Gozo, the other islands of the Maltese Archipelago together

11

4) den kommunala inkomstskatten samt

5) den statliga förmögenhetsskatten; (skatt av sådant slag benämnes i det följ- ande ”svensk skatt”).

b) IMalta:

Inkomstskatten och tilläggsskatten, för- skottsbetalningar av skatt däri inbe- gripna, antingcn dessa gjorts genom av- drag vid källan eller på annat sätt; (skatt av sådant slag benämnes i det föl- jande ”maltesisk skatt”).

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela var- andra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

5. I fall då avtalet föreskriver, att in- komst som härrör från en avtalsslutande stat skall helt eller delvis undantagas från beskattning i den staten samt då sådan in- komst enligt lagstiftningen i den andra av- talsslutande staten är skattepliktig endast till den del den överföres till eller mottages i denna andra stat och icke till hela belop- pet, skall undantag från beskattning i den förstnämnda staten medges endast för så stor del av inkomsten som överföres till el- ler mottages i den andra staten.

Artikel 3 Allmänna definitioner

]. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

&) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konunga- riket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med av- seende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.

b) Uttrycket ”Malta” åsyftar Republiken Malta och omfattar, förutom ön Malta, ön Gozo och de övriga öarna i Maltas arkipe-

Prop. 1975/76: 10

with the territorial waters thereof, and any area outside the territorial sea of Malta which, in accordance with international law, has been or may herea-fter be designa- ted, under the law of Malta concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of Malta with respect to the sea- bed and subsoil and their natural resources may be excercised;

(e) the terms "a Contracting State” and "the other Contracting State” mean Sweden or Malta as the context requires;

(d) the term "person” comprises an indi- vidual, a company and any other body of persons;

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State” and "enterprise of the other Contract- ing State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried en by a resi- dent of the other Contracting State;

(g) the term "national” means:

(i) in respect of Sweden, any indivi- dual having thc nationality of Sweden and any legal person, partnership and as- sociation deriving its status as such from the law in force in Sweden;

(ii) in respect of Malta, any citizen of Malta as provided for in Chapter 111 of the Constitution of Malta and in the Mal- tese Citizenship Act, 1965, and any legal person, partnership and association deri- ving its status as such from the law in force in Malta; (h) the term "international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Con- tracting State, except when the ship or air- craft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "competent authority” means:

(i) in the case of Sweden the Minister of Finance or his authorised representa- tive;

17

lag, däri inbegripet dessas territorialvatten, samt varje utanför Maltas territorialvattcn beläget område vilket, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, i Maltas lagstiftning om kontinentalsockeln beteck- nas eller senare kommer att betecknas som ett område inom vilket Malta äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbott- nen, dennas underlag och där befintliga na- turtillgångar.

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyf- tar Sverige eller Malta, alltefter som sam- manhanget kräver.

d) Uttrycket ”person” inbegriper en fy- sisk person, bolag och varje annan samman- slutning av personer.

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänsecnde behandlas såsom ju- ridisk person. '

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslu- tande staten” åsyftar ett företag som bedri— ves av en person med hemvist i en avtals— slutande stat, respektive ett företag som be- drives av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

g) Uttrycket ”medborgare” åsyftar:

l) Beträffande Sverige alla svenska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag.

2) Beträffande Malta alla som är mal- tesiska medborgare enligt bestämmel- serna i kapitel III i Maltas konstitution och i 1965 års maltesiska medborgar- skapslag samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats en- ligt gällande maltesisk lag.

h) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar varje resa utförd av fartyg eller luftfartyg som användes av ett företag som har sin verkliga ledning i en avtals- slutande stat, utom då resan med fartyget eller luftfartyget sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

i) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

1) I Sverige: Finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

Prop. 1975/76: 10

(ii) in the" case of Malta the Minister responsible for finance or his authorised representative. (2) In the application of this Agreement by a Contracting State, any term not other- wise defined shall, unless the context other- wise requires, have the meaning which it has under the law of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4 F ixcal Domicile

(1) For the purposes of this Agreement. the term "resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a si— milar nature. The term does not include any person who is liable to tax in that Con- tracting State in respect only of income from sources therein or capital situated in that State.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the follo- wing rules:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. lf he has & permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations arc closest (centre of vital interests).

(b) If the Contracting State in' which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has no permanent home available to him in either Contracting State. he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode.

(c) lf he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national.

(d) If he is & national of both Contract- ing States or of neither of them, the com- petent authorities of the Contracting States

13

2) I Malta: Den minister som ansvarar för finansfrågor eller hans befullmäkti- gade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpat detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck. vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 4 'katterätrsligr hem vist

1. Vid tillämpningen av detta avtal för- stås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skatt- skyldig där på grund av hemvist, bosätt- ning. plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket in- begriper icke en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för in- komst från källa i denna stat eller förmö- genhet belägen i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslu- tande stat, där han har ett hem som stadig- varande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtals- slutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast ( centrum för levnadsintrcssena).

b) Om det 'icke kan avgöras, i vilken av- talsslutande stat han har centrum för lev— nadsintresscna, eller om han icke i någon- dera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, an- ses han ha hemvist i den avtalsslutande stat. där han stadigvarande vistas.

c") Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda avtals— slutande staterna eller om han icke är med— borgare i någon av dem, avgör de behöriga

Prop. 1975/76: 10

shall settle the question by mutual agree- ment.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an indivi- dual is a resident of both Contracting Sta- tes, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5 Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement the term "permanent establishment” means a fixed place of business in which the busi- ness of the enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment” shall include especially

(a) a place of management; (h) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a mine, quariy or other place of ex— traction of natural resources:

(g) a building site or construction or as- sembly project which exists for more than twelve months.

(3) An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent estab- lishment in the other State if it carries on supervisory activities in that other State for more than twelve months in connection with a building site or construction or as- sembly project. ,

(4) The term **permanent establishment” shall not be. deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the cntcr- prise;

(I)) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery:

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by an- other enterprise;

((1) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchas—

l4

myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslu- tande stat där denna person har sin verkliga ledning.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal för- stås med uttrycket ”fast driftställe” en sta- digvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång,

g) plats för byggnads-, anläggnings— eller installationsarbcte, som varar mer än tolv månader.

3. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än tolv månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete.

4. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

a) användningen av anordningar, av- sedda uteslutande för lagring, utställning el- ler utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, ut— ställning eller utlämnande,

e") innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags för- sorg,

d) innehavet av stadigvarande affärs- anordning, avsedd uteslutande för inköp av

Prop. 1975/76: 10

ing goods or merchandise, or for collecting information for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertis— ing, for the supply of. information, for scientific research er for similar activities which have a preparatory or auxiliary char— acter, for the enterprise.

(5) A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies—shall be deemed to be a perma- nent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude con- tracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(6) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general com- mission agent or any other agent of an in- dependent status, where such persons are acting in the ordinary course of their busi- ness.

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resi— dent of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establish- ment or otherwise), shall not of itself make either company a permanent establishment of the other.

Article 6 Immovable Property

(l) Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) The term ”immovable Property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the pro— perty in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, rights to which the provisions of general law respecting immov- able property apply, and rights to variable or fixed payments as consideration for the

15

varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

e) innehavet av stadigvarande affärs- anordning, avsedd uteslutande för att ombe- sörja reklam, meddela upplysningar, be- driva vetenskaplig forskning eller utöva lik- nande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

5. Person som är verksam i en avtalsslu- tande stat för företag i den andra avtalsslu— tande staten _— härunder inbegripes icke så- dan oberoende representant som avses i punkt 6 —— behandlas såsom ett fast drift- ställe i den förstnämnda staten om han in- nehar och i denna förstnämnda stat regel- bundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten endast pä den grund att företa- get uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende repre- sentant, under förutsättning att denna per- son därvid utövar sin vanliga affärsverk- samhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom fast drift- ställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas sä- som fast driftställe för det andra bolaget.

Artikel 6 Fastighet

"1. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

2. Uttrycket ”fastighet” har den bety- delse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja

_Prop. 1975/76: 10

Working of, or the right to work, _mineral deposits, sources and other natural resour- ces; ships, boats and aircraft shall not be re- garded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting. or use in any other form of im- movable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (5) shall also apply to the income from im- movable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7 Buri/tess Profits

(I.) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent. establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that per- manent establishment.

(Zl Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Con- tracting State through a permanent estab- lishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same. or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenscs which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and gen- eral administrative expenses so incurred. whether in the State in which the perma- nent establishment is situated or elsewhere.

(4) In so far as it has been eustomary in & Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establish- ment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its var-

16

gruva, källa eller annan naturtillgång. Far- tyg. båtar och luftfartyg anses icke som fas- tighet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom an- nan användning av fastighet. '4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

Artikel 7 Rörelse

'.l. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas en- dast i denna stat, såvida icke företaget be- driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hän- föres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående före- tag, som bedrivit verksamhet av samma el- ler liknande slag under samma eller lik- nande villkor och självständigt avslutat af- färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder in- begripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostna- derna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller an- norstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslu- tande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt ?.

Prop. 1975/76: 10

ious parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from deter— mining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establish- ment of goods or merchandise for the en- tcrprisc.

(6) For the purposes of the preceding par— agraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determi- ned by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) The provisions of this Article shall not affect the provisions of the law of either Contracting State regarding the taxation of profits from the business of insurance.

(8) Where profits include items of in- come which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be af— fected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping (md Air Transport

( ]) Profits from the Operation of ships or aircraft in international traffic shall be tax- able only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(2) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home har- bour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

(3) With respect to profits derived by the Swedish, 'Danish and Norwegian air trans- port consortium known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of par- agraph (1) shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB

17

icke hindra att i denna stat den skatteplik- tiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara så- dant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

5. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att va- ror inköpes genom det fasta driftställets för- sorg för företagets räkning.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestämmes inkomst som är hänför- lig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida icke särskilda . förhållanden föranleder annat.

7. Bestämmelserna i denna artikel berör icke bestämmelserna i någondera statens lagstiftning i fråga om beskattning av in- komst av försäkringsrörelse.

8. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt'i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande arti- ke].

Artikel 8 Sjö- och luftfart

1. Inkomst som förvärvas genom ut- övande av sjöfart eller luftfart i internatio- nell trafik beskattas endast i den avtalsslu- tande stat där företaget har sin verkliga led- ning.

2. Om den verkliga ledningen för sjö- fartsföretag utövas ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn icke finnes, i den av- talsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i denna artikel tilläm- pas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfarts- konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av in- komsten som motsvarar den andel i konsor- tiet vilken innehas av AB Aerotransport

Prop. 1975/76: 10

Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraph (]) shall also apply to profits derived from the par- ticipation by enterprises of the Contracting States in & pool, a joint business or in an in- ternational operating agency.

Article 9 Associated Enterprises

(1) Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enter- prise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Con- tracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those con- ditions, have accrued to one of the enterpris- es, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the prof- its of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise of the other Con- tracting State and taxed accordingly and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the other State if the conditions made between the enterprises had been those which would have made between independent enterpris- es, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the first- mentioned State. In determining such an adjustment due regard shall be had to the other provisions of this Agreement in relation to the nature of the income, and for this purpose the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

18

(ABA), den svenske delägaren i Scandina— vian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas ge- nom deltagande av ett företag i en avtals- slutande stat i en pool, ett gemensamt före- tag eller i en internationell trafikorganisa- tion.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat di- rekt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avta- lats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke till- kommit detta företag, inräknas i detta före— tags inkomst och beskattas i överensstäm- melse därmed.

2. Om inkomst för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat även inräknats i inkomsten hos ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskat- tats där samt inkomsten är av sådant slag att den skulle ha uppkommit för detta före- tag i den andra staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana villkor som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. skall den förstnämnda staten göra en motsvarande jämkning av den skatt som paforts mkoms- ten i denn'a förstnämnda stat. Vid faststäl- landet av 'sådan jämkning skall vederbörlig hänsyn tagas till övriga bestämmelser i detta avtal i fråga om inkomstens natur, varvid de behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna vid behov skall över- lägga med varandra.

Prop. 1975/76: 10

Article 10 Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to & resi- dent of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the com- pany paying the dividends is a resident, as follows:

(a) where dividends are paid by a com- pany resident of Sweden to a resident of Malta who is the beneficial owner thereof, Swedish tax shall not exceed ——

(i) Five per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a com- pany (excluding partnerships) which holds directly at least twentyfive per cent of the capital of the company paying the dividends;

(ii) in all other cases. fifteen per cent of the gross amount of the dividends. (b) where dividends are paid by a com- pany resident of Malta to a resident of Swe- den who is the beneficial owner thereof —

(i) Malta tax shall not exceed that chargeable on the company paying the dividends in respect of the profits so dis- tributed;

(ii) notwithstanding the provisions of sub-paragraph (i) hereof, Malta tax shall not exceed fifteen per cent of the divi- dends if such dividends are paid out of gains or profits earned in any year in re- spect of which the company is in receipt of any benefit under the provisions regu- lating aids to industries in Malta, and the shareholder submits returns and accounts to the taxation authorities of Malta in re- spect of his income liable to Malta tax for the relative year of assessment.

(e) (i) The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agree- ment settle the mode of application of the limitation contained in this paragraph.

(ii) This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. (3) The term "dividends” as used in this Article means income from shares, mining

19

Artikel 10 Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskat- tas i denna andra stat.

2. Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt nedanstå- ende regler:

a) om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Sverige till person med hemvist i Malta och utdelningen rätteligen tillkom- mer denne, får svensk skatt icke överstiga

l) fem procent av utdelningens brutto- belopp om mottagaren är bolag (med un- dantag för handelsbolag och enkelt bo- lag) som direkt behärskar minst tjugofem procent av det utdelande bolagets kapi- tal;

2) femton procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

b) Om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Malta till person med hemvist i Sverige och utdelningen rätteligen tillkom- mer denne gäller följande:

1) Maltesisk skatt får icke överstiga den skatt som uttages av det utbetalande bolaget på sålunda utdelad vinst.

2) Utan hinder av bestämmelserna un- der 1) ovan får maltesisk skatt icke över- stiga femton procent av utdelningen, om denna betalas av vinst eller inkomst, som intjänats under år då bolaget åtnjutit för- män enligt bestämmelserna om stöd till industriföretag i Malta, samt aktieägaren ger in deklarationer och räkenskaper till Maltas skattemyndigheter avseende den inkomst för vilken han skall erlägga mal- tesisk skatt för motsvarande beskatt- ningsår.

e) i) De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa över- enskommelse om sättet för genomföran- det av den begränsning som föreskrives i denna punkt.

2) Denna punkt berör icke bolagets beskattning för vinst av vilken utdel- ningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier,

Prop. 1975/76: 10

shares, founders'” shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resi— dent. '

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the recipient of the di- vidends, being a resident of a Contracting- State, carries on business in the other Con- tracting State of which the company paying the dividends is a resident, through & per- manent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the di- vidends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Ar- ticle 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

( 5) Where a company which is a resident of'a Contracting State derives profits or in- come from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on divi- dends paid by the company to residents of the first-mentioned State or subject the company/”5 undistributed profits to a tax on undistributed profits even if the dividends paid, or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income aris— ing in that other State. The provisions of this paragraph shall not' prevent that other State from taxing dividends paid to resi- dents of. that State or dividends relating to a holding which is effectively connected with a permanent establishment or fixed base maintained in that other State by a resident of the first-mentioned State.

Article 'l ] Interest

(l) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may bc taxed in that other State.

_ (2) However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not ex:

20

stiftar—andelar eller andra rättigheter, ford— ringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bo- lag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist

jämställes med inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det ut- betalande bolagct har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där be- lägen stadigvarande anordning samt den an- del pä grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande an- ordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som har hemvist i den förstnämnda staten, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vins- ten helt ellcr delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat. Bestämmel- serna i denna punkt hindrar icke denna andra stat att beskatta utdelning, som beta- las till personer bosatta i denna stat, eller utdelning hänförlig till andel som äger verk- ligt samband med fast driftställe eller sta— digvarande anordning som person med hemvist i den förstnämnda staten innehar i den andra staten.

Artikel 1 l Ränta.-

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu— tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör i enlighet med denna stats lagstiftning men om räntan rätteligen tillkommer den som uppbär densamma, får skatten icke

Prop. 1975/76: 10

cccd ten per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article:

(a) interest arising in Malta and paid to the Government of Sweden, the Central Bank of Sweden or the SWedish National Debt Office shall be exempt from Malta tax;

(b) interest arising in Sweden and paid to the Malta Government, the Central Bank of Malta, the Malta Development Corporation or to any other statutory body of a public character having a distinct legal personality shall be exempt from Swedish tax.

(4) The term "interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor”s profits, and, in particular, income from Govern- ment securities and income från bonds or debenturcs, including premiums and prizes attaching to bonds or debenturcs. Penalty charges for late payment shall not be regar- ded as interest for the purpose of this Ar- ticle. .

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the recipient of the in- terest. being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con- tracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State pro- fessional services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively con- nected with such permanent establishment or fixed base. ln such a case, the provisions of Article 7 or Article 14 of this Agree- ment, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or & resident of that State. Where, however, the person paying the interest whether he is & resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtcdness on which the inter- est is paid was incurred, and such interest is

överstiga tio procent av räntans bruttobe- lopp. -

3. Utan hinder av bestämmelserna i unkt 2 i denna artikel gäller följande:

a) Ränta, som härrör från Malta och som betalas till svenska staten, Sveriges riksbank eller riksgäldskontoret, är undan- tagen från maltesisk skatt.

b) Ränta, som härrör från Sverige och som betalas till maltesiska staten, Maltas centralbank (”Central Bank of Malta”), Maltas utvecklingsbolag (”Malta develop- ment Corporation”) eller till annan enligt lag bildad offentlig sammanslutning som är särskild juridisk person, är undantagen från svensk skatt.

4. Med uttrycket ”ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slag av fordran, an- tingen den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen den medför rätt till an- del i gäldenärens vinst eller ej, samt i syn- nerhet inkomst av värdepapper som utfär- dats av staten och inkomst av obligationer och debenturcs liksom även premier, som är knutna till obligationer och debenturcs. Straffavgifter för försenad betalning anses icke som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och dri- ver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande an— ordning samt den fordran för vilken räntan i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm— melserna i artikel 7 respektive artikel 14 i avtalet.

(S.. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat. om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning. lokal myn— dighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, an— tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en av— talsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället. anses dock räntan här—

Prop. 1975/76: 10

borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the per- manent establishment is situated.

(7) Where, owing to & special relation- ship betwecn the payer and the recipient or between both of them and some other per- son, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the reci- pient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last—mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the bene- ficial owner of the royalties and the royal- ties consist of payments of any kind recei- ved as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artis- tic or scientific work, including cinemato- graphic films or tapcs for television or broadcasting.

(2') Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State if the royalties con- sist of payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any patent, trade mark, design, model, plan, secret formula or process, equipment, or information concerning industrial, com- mercial or scientific experience. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed ten per cent of the gross amount of such royalties.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the reci- pient of the royalties, being a resident of a

22

röra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

7. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och motta- garen eller mellan dem båda och annan per- son föranleder att det utbetalade räntebe- loppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna ar- tikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta- ten med iakttagande av övriga bestämmel- ser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat om royaltyn rätteligen tillkommer denne per- son. Denna bestämmelse tillämpas endast om royaltyn utgör betalning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till lit- terära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilm och inspelade band för tc- levision eller radiosändning häri inbegripna.

2. Royalty, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat om royaltyn utgör betalning för nytt- jandet av eller rätten att nyttja patent, va- rumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsme- tod. utrustning eller upplysningar om erfa- renhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Sådan royalty får emel- lertid även beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men om royaltyn rätteligen tillkommer den som uppbär den- samma. får skatten icke överstiga tio pro- cent av royaltyns bruttobelopp.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande

Prop. 1975/ 76: 10

Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royal- ties arise through a permanent establish- ment situated therein, or. performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply.

(4) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(5) Where. owing to a special relation- ship between the payer and the recipient or between both of them and some other per- son, the amount of the royalties paid, ha- ving regard to the use, right or information for which they are paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Ar- ticle shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due re- gard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 Capital Gaius

(1) Gains from the alienation of immov- able property, as defined in paragraph (2) of Article 6, may be taxed in the Contract- ing State in which such property is situa- ted.

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business pro- perty of a permanent establishment which

23

stat och driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadig- varande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta drift- stället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar- tikel 7 respektive artikel 14 i avtalet.

4. Royalty anses härröra från en avtals- slutande stat om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myn- dighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslu- tande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upphov till royal- tyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn här- röra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

5. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och motta- garen eller mellan dem båda och annan per- son föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt, egendom eller upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestäm- melser i detta avtal.

Artikel 13 Realisationsvinst

]. Vinst genom överlåtelse av sådan fas- tighet som avses i artikel 6 punkt 2 får be- skattas i den avtalsslutande stat där fastig- heten är belägen.

2. Vinst genom överlåtelse av lös egen-- dom hänförlig till anläggnings- eller driftka- pital i fast driftställe, vilket ett företag i en

Prop. 1975/76: 10

an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fix- ed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of mov- able property of the kind referred to in par- agraph (3) of Article 22 shall be taxable only in the Contracting State in which such movable property is taxable according to the said Article.

(3) Gains from the alienation of any pro- perty other than those mentioned in par- agraphs (1) and (2) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (3) of this Article, gains derived by a resident of Malta from the alienation of shares in a company resident of Sweden may be taxed in Sweden unless they are subject to tax in Malta.

Article 14 Independent Persona! Services-

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regu- larly available to him in the other Contract- ing State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contract- ing State but only so much of it as is attributablc to that fixed base.

(2) The term "professional services” in- cludes, especially. independent scientific, li- terary, artistic, educational or teaching acti- vities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

24

avtalsslutande stat har i den andra avtals- slutande staten, eller av lös egendom hän- förlig till stadigvarande anordning för ut- övande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom försäljning, byte eller annan överlå- telse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst genom överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 22 punkt 3 beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där sådan lös egendom beskattas enligt nämnda artikel.

3. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven egendom beskat- tas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel får vinst, som för- värvas av person med hemvist i Malta ge- nom överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i Sverige, beskattas i Sverige, såvida icke vinsten är skattepliktig i Malta.

Artikel 14 Fritt yrke

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskat— tas endast i denna stat, om han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadigva— rande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksam- heten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper själv- ständig vetenskaplig, litterär och konstnär— lig verksamhet, uppfostrings- och undervis- ningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advoka- ter, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

Prop. 1975/76: 10

Article 15 Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em- ployment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is de- rived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a "resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Con— tracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(0) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, remuneration in re- spect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Swe- dish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airli- nes System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 16 Directors” Fees

Directors” fees and similar payments de- rived by & resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

25

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskat- tas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbä- res för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra av- talsslutande staten, endast i den först- nämnda avtalssiutande staten, under för- utsättning att a') inkomsttagaren vistas i den andra av- talsslutande staten under tidrymd eller tid— rymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under ifrågavarande kalenderår,

b) ersättningen betalas av eller på upp- drag av arbetsgivare, som icke har hemvist i den andra staten, samt

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning. som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel får inkomst av ar- bete. som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskat- tas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som an- vändes i internationell trafik av det svenska. danska och norska luftfartskonsortiet Scart- dinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16 Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och liknande ersätt- ningar, som uppbäres av person med hem- vist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

Prop. 1975/76: 10

Article 17 Artistes and A thletes

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by en- tertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athlctes, from their personal activi- ties as such may be taxed in the Contract— ing State in which these activities are exer- cised.

(2) Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or ath- lete accrues not to that entertainer or ath- lete himself but to another person, that in- come may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activity of the entertainer or athlete is exercised.

Article 1.8 Pensions and Ammities

('l.) Subject to the provisions of para— graph (2) of Article 19, pensions and other similar remuneration, and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), payments made under a social security or a national insurance scheme of a Contracting State- may be taxed in that State.

(3) As used in this Article

(a) the term "pensions and other similar remuneration” means periodic payments made after retirement in consideration of past employment, or by way of compensa- tion for injuries received in connection with past employment;

(b) the term "annuity" means a stated sum paid periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or moncyls worth.

Artikel 17 Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 14 och 15 får inkomst. som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televi- sionsartister, musiker och professionella idrottsmän förvärvar genom den verksam- het de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verk- samheten utövas.

2. I fall då inkomst genom personligt ar- bete, som utföres av artist eller professionell idrottsman i denna egenskap, icke tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan an- nan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 beskattas i den avtalsslutande stat där artis- ten eller idrottsmannen utför arbetet.

Artikel 18 Pensioner och livrt'inmr

1. Där icke bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning samt ljv- ränta, vilka betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat. endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt bestämmel— ser om social trygghet eller allmän försäk— ring i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

3. Vid tillämpningen av denna artikel förstås med uttrycken

a) ”pension och annan liknande ersätt- ning” pcriodiska utbetalningar, som efter pensionering utgör ersättning på grund av tidigare anställning eller som sker för liden skada i samband med tidigare anställning, och

b) ”livränta” ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider un- der vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för där- emot fullt svarande vederlag i pcnningar el- ler penningars värde.

Prop. 1975/76: 10

Article 19 Government Service

(1) (a) Remuneration, other than a pen— sion, paid by a Contracting State or a politi- cal subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services ren- dered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

(i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of perfor- ming the services. (2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of servi- ces rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be tax- able only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pen- sions in respect of services rendered in con- nection with any business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20 Teachers, Students and Trainees

(1) Remuneration which a professor or teacher who is, or immediately before was, a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a pe- riod not exceeding two years for the pur- posc of carrying out advanced study or re- search or for teaching at a university, col- lege, school or other educational institu- tion receives for such work shall not be tax- ed in that other State, to the extent that such remuneration is derived by him from outside that other State and is taxed in the

Artikel 19

A llnzän tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen- sion), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess poli- tiska underavdelningars eller lokala myn- digheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mot- tagaren är en person med hemvist i denna stat som

1) är medborgare i denna stat eller 2) icke erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslu- tande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, politiska underavdelningars eller lo- kala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en— dast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare och har hemvist i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 1.8 tillämpas på ersättning och pension. som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess politiska underav— delningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20 Lärare, studerande och praktikanter

1. Ersättning, som professor eller lärare vilken vistas i en avtalsslutande stat under en tidrymd av högst två år för att bedriva högre studier eller forskning eller för att undervisa vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt och vilken har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten erhåller för sådant arbete, beskattas icke i den förstnämnda avtalsslutande staten i den mån han erhåller ersättningen från källa utanför denna förstnämnda stat samt

Prop. 1975/76: 10

State of which he is, or was, a resident as aforcsaid.

(2) A student or business apprentice who is present in a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Con- tracting State, shalllbe exempt from tax in the first-mentioned State in respect of pay- ments received for the purpose of his main- tenance, education or training provided that such payments are made to him from sour- ces outside that first-mentioned State.

(3) A student at a university or other educational institution in a Contracting State, who during & temporary stay in the other Contracting State holds an employ- ment in that State for a period not excee- ding 100 days in a calendar year for the purpose of obtaining practical experience in connection with his studies, shall be taxable in the last-mentioned Contracting State only for such part of the income from the employment as exceeds 1.500 Swedish kro- nor a calendar month or the equivalent in Malta currency. The exemption granted un- der this paragraph shall not, however, ex- ceed an aggregate amount of 4.500 Swedish kronor or the equivalent in Malta currency. Any amount exemptcd from tax under this paragraph shall include personal allowances for the calendar year in question.

(4) The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agree- ment settlc the mode of application of the provisions of paragraph (3). The competent authorities may also agree on such changes of the amounts mentioned in that paragraph as may be reasonable with regard to chang- es in the value of money, amended leg- islation in a C0ntracting State or other si- milar circumstances.

(5) An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visi- ting the other Contracting State and is tem- porarily present in that other State solely for the purpose of study, research or trai- ning as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, reli- gious or charitable organization or under a technical assistance programme entered into by the Government of a Contracting State shall, from the date of his first arrival

"28

ersättningen beskattas i den stat där han en- ligt ovan har eller hade hemvist.

2. Studerande eller affärspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade hemvist i den andra av- talsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under för- utsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.

3. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra av- talsslutande staten, innehar anställning i denna stat under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda stat en— dast för den del av inkomsten av anställ- ningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i malte- sisk valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt be- lopp av högst 4500 svenska kronor eller motvärdet i maltesisk valuta. Belopp för vilket skattefrihet erhålles enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrå- gavarande kalenderår.

4. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall träffa över- enskommelse om tillämpningen av bestäm- melserna i punkt 3. De behöriga myndighe- terna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till föränd- ring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.

5. Fysisk person, som hade hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vis- telse i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra stat ute- slutande för studier, forskning eller utbild- ning i egenskap av innehavare av stipen- dium, anslag eller annat penningundcrstöd från stiftelse eller inrättning med uppgift att främja vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål eller inom ramen för ett program för tekniskt bistånd som

Prop. 1975/76: 10

in that other State in connection with that visit, be exempt from tax in that other State:

(a) on the amount of such grant, allow- ance or award; and

(b) on all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training.

Article 21

Other Inca/ne

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, Wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the recipient of the income, being a resident of a Contracting State, car- ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is ef- fectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22 Capital

(1) Capital represented by immovable property, as defined in paragraph (2) of Ar- ticle 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) Capital represented by movable pro- perty forming part of the business property of a permanent establishment of an enter- prise, or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of pro- fessional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft. shall

29

uppgjorts av regeringen i en avtalsslutande stat, är befriad från skatt i denna andra stat från och med dagen för hans första an- komst dit i samband med vistelsen beträf- fande:

a) stipendiet, anslaget eller understödet; och

b) belopp sem han erhåller från utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning eller ut- bildning.

Artikel 21 Annan inkomst

1. Inkomst, beträffande vilken ingen be- stämmelse meddelats i föregående artiklar i avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån in- komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas icke, 'om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna stat från där belägen sta- digvarande anordning samt den rättighet el- ler egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta drift- stället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar- tike17 respektive artikel 14.

Artikel 22 Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fas- tighet som avses i artikel 6 punkt 2 får be— skattas i den avtalsslutande stat där fastig- heten är belägen.

2. Förmögenhet bestående av lös egen- dom, som är hänförlig till tillgångar ned- lagda i ett företags fasta driftställe, eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande an- ordningen är belägen.

3. Förmögenhet bestående av fartyg och luftfartyg, som användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luft-

Prop. 1975/76: 10

be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(4) All other elements of capital of a re- sident of & Contracting State shall be tax- able only in that State.

Article 23 Elimination of Double Taxation

(1) Where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accor- Liane/:. with the provisions of this Agree- ment, may be taxed in Malta, Sweden shall allow:

(a) as a deduction from the tax on the income of that person, än amount equal to the income tax paid in Malta;

(b) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in Malta.

(2) The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the in- come tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or the capital which may be tax- ed in Malta.

(3) (a) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply when the Malta tax has been wholly relieved or reduced for a limited period of time as if no such relief had been given or no such reduction had been allowed.

(b) The provisions of this paragraph shall apply only for the first five years for which this Agreement is effective. The competent authorities shall consult with each other in order to determine whether this period shall be extended.

(4) For the purposes of paragraphs (1) and (2). Malta tax in respect of interest and royalties paid at a rate of not less than 10 per cent of the gross amount of such in- come shall be deemed to be either the ac- tual amount so paid, or 25 per cent of the amount of the net income charged with tax in Sweden, whichevcr is the higher.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (l), dividends paid by a company being a resident of Malta to a company which is a resident of Sweden shall be ex-

30

fartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtals- slutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel 23 Undvika/ide av dubbelbeskattning

1. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får ' beskattas i Malta, skall Sverige:

3) från vederbörande persons inkomst- skatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Malta;

b) från vederbörande persons förmögen- hetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Malta.

2. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga be10ppet av den del av inkomstskatten respektive förmögen- hetsskatten, beräknad utan sådan avräk- ning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i Malta.

3. a) Bestämmelserna i punkterna ] och 2 tillämpas även. då hel befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt medgivits för en begränsad tidsperiod, som om sådan be- frielse eller nedsättning icke skett.

b) Bestämmelserna i denna punkt gäller endast under de första fem åren då detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna ska-ll överlägga med varandra för att avgöra om denna period skall utsträckas.

4. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 skall maltesisk skatt på ränta och royalty, vilken erlagts efter en skattesats av lägst 1.0 procent av bruttobeloppet av sådan in- komst, anses utgöra det högsta av följande två belopp, nämligen antingen det sålunda faktiskt utbetalda skattebeloppet eller 25 procent av den nettointäkt som beskattas i Sverige.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag med hemvist i Malta till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i

Prop. 1975/76: 10

empt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt un- der Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply, however, where Malta tax on the dividends has been levied at a lower rate than that provided for in paragraph (2) (b) (ii) of Article 10.

(6) Where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accor- dance with the provisions of this Agree- ment, shall be taxable only in Malta, Swe- den may include this ineome or capital in the tax base but shall allow as & deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax, respective- ly, which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or the capi- tal owned in Malta.

(7) Notwithstanding any other provision of this Agreement, an individual, being a resident of Malta and who also in accor- dance with the Swedish legislation With re- spect to the Swedish taxes referred to in Ar- ticle 2 is considered as resident in Sweden, may be taxed in Sweden. However, Sweden shall allow any Malta tax paid on the in- come or capital as a deduction from the Swedish tax in accordance with paragraphs (fl) and (2) of this Article. The provisions of this paragraph shall apply only to individ- uals who are Swedish nationals.

(8) Subject to the provisions of the law of Malta regarding the allowance of a cred- it against Malta tax in respect of foreign tax, where, in accordance with the provi- sions of this Agreement, there is included in a Malta assessment income from sources within Sweden or elements of capital situa- ted in Sweden the Swedish tax on such in- come. or elements of capital, as the case may be, shall be allowed as a credit against the. Malta tax payable thereon.

Article 24 N on-Discrimination

( 1) The nationals of a Contracting State whether or not they are residents of a Con- tracting State, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxa-

31

Sverige i den mån detta skulle ha varit fal- let enligt svensk lagstiftning om båda bola- gen hade varit svenska bolag. Sådan skatte— befrielse medges dock icke, om maltesisk skatt på utdelningen uttagits efter lägre skattesats än den som anges i artikel 10 punkt 2 b) 2.

6. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal bc- skattas endast i Malta, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskatt— ningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögen- hetsskatten som belöper på. den inkomst som uppburits från Malta eller den förmö- genhet som innehas där.

7. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får fysisk person med hemvist i Malta, vilken även enligt svensk lagstiftning beträffande de skatter som avses i artikel 2 anses bosatt i Sverige, beskattas i Sverige. Sverige skall emellertid medge avräkning för maltesisk skatt som erlagts på inkoms- ten eller förmögenheten från svensk skatt enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast på fysiska personer som är svenska medborgare.

8. I enlighet med maltesisk lagstiftning i fråga om avräkning från maltesisk skatt av utländsk skatt skall, då enligt bestämmel- serna i detta avtal inkomst från källa i Sve- rige eller förmögenhet belägen i Sverige ta- gits till beskattning i Malta, svensk skatt på sådan inkomst eller förmögenhet avräknas från maltesisk skatt på inkomsten respek- tive förmögenheten.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om han har hemvist i en av- talsslutande stat eller ej, icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed samman- hängande skattekrav av annat slag eller mer

Prop. 1975/76: 10

tion and connected requirements to which nationals of that other State in the same cir- cumstances are or may be subjected.

(2) The taxation on a permanent estab- lishment which an enterprise of a Contract- ing State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied en en- terprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to re- sidents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents; nor, except as otherwise provided in Articlc 10, as confer- ring any exemption from tax in a Contract- ing State in respect of dividends or other payments paid to a company which is a re- sident of the other Contracting State.

The provisions of the first subparagraph shall not prevent a Contracting State from imposing tax, according to the domestic leg- islation of that State, on income received by a permanent establishment, if the perma- nent establishment belongs to a joint-stock company or similar company resident of the other Contracting State. Taxation shall, however, correspond to the taxation applied with respect to joint-stock companies or si- milar companies resident of the first-men— tioned Contracting State on their undistrib- uted profits.

(3) Except where the provisions of para- graph ( 1) of Article 9, paragraph (7) of Ar- ticle 11, or paragraph (5) of Article 12, apply, interest, royalties and other disburse- ments paid by an enterprise of a Contract— ing State to a resident of the other Con- tracting State shall, for the purpose of deter- mining the taxable profits of such enter- prise, be deductible under the same condi- tions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other

tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

Denna bestämmelse anses icke medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga av- drag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattencdsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som med- ges personer med hemvist i' den först- nämnda avtalsslutande staten. Bestämmel- sen medför icke heller rätt, såvida icke an- nat föreskrives i artikel 10, att i en avtals- slutande stat erhålla skattebefrielse för ut- delning eller annan utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten.

Bestämmelsen i första stycket hindrar icke en avtalsslutande stat att beskatta in- komst, som uppbäres av ett fast driftställe, enligt reglerna i denna stats egen lagstift- ning, om det fasta driftstället tillhör aktie- bolag eller därmed jämförligt bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Beskattningen skall dock motsvara den be- skattning som tillämpas för aktiebolag och därmed jämförliga bolag med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på deras icke utdelade vinst.

3. Utom i de fall då artikel 9 punkt 1, ar- tikel ll punkt 7 eller artikel 12 punkt 5 till- lämpas, skall ränta, royalty och annan utbe- talning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra av- talsslutande staten vid beräkningen av be- skattningsbar vinst för sådant företag vara avdragsgilla på samma villkor som motsva- rande utbetalningar till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med

Prop. 1975/76: 10

Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such en- terprise, be deductible as if they had been contracted to a resident of the first-mentio- ned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of Which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con- tracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burden- some than the taxation and connected re- quirements to which other similar enter- prises of that first-mentioned State "are or may be subjected.

(5) In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 25 A-Iutzml A graf,-nent Procedure

(l) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement. hc may, notwithstand- ing the remedies provided by the national laws of those States. present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. This case must be presented with- in three years from the first notification of the action giving rise to taxation not in ac- cordance with the Agreement.

(2) The competent authority shall endea- vour, if the objection appears to it to be jus- tified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agree- ment. Any agreement reached shall be im-

33

hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattnings- bara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden innehafts till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolle- ras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed samman- hängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

5. I denna artikel avses med uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och be- skaffenhet.

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskom- melse

1. Om person med hemvist i en avtalsslu- tande stat gör gällande, att i en avtalsslu- tande stat eller i båda staterna vidtagits åt- gärder, som för honom medför eller kom- mer att medföra en mot detta avtal stri- dande beskattning, äger han — utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters in- terna rättsordning — göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist el- ler, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Sådan framställning skall gö- ras inom tre år från den tidpunkt då perso- nen ifråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot avtalet.

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömse- sidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta- ten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder

Prop. 1975/76: 10

plemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

(3) The" competent authorities of the Contracting States shall endeavour to re- solve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reach- ing an agreement, in the sense of the pre- ceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authori- ties of the Contracting States.

Article 26 Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such in- formation as is necessary for the carrying out of this Agreement. Any information se exchanged shall be treated as secret and

shall not be disclosed to any persons, autho- rities or courts other than those concerned with the assessment or collection of the tax- es which are the subject of this Agreement or the determination of appeals or the pros- ecution of offences in relation thereto.

(2) In no case shall the provisions of par- agraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administra- tive practice of that or of the other Con- tracting State;

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State-,

(e") to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would becontrary to public policy.

34

av tidsfrister i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta av— tal. De kan även överlägga i syfte att un- danröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna kan träda i direkt för- bindelse med varandra för att träffa över- enskommelse i de fall som angivits i före- gående paragrafer. Om muntliga överlägg- ningar anses underlätta en överenskom- melse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitté bestående av representanter för de behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26 U !bytc' av upplysningar

]. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att till- lämpa detta avtal. De utbytta upplysning- arna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer, myndigheter eller domstolar än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som om— fattas av detta avtal eller avgör besvär eller åtalsfrågor i anslutning därtill.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslu- tande stat

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtals- slutande staten.

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten. eller

e) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- el— ler yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot all— männa hänsyn.

Prop. 1975/76: 10

Article 27 Diplomatic and Consular Privileges

Nothing in this Agreement shall affect diplomatic or consular privileges under the general rules of international law or under the pTOViSlOl'lS of special agreements.

Article 28 Entry inta Force

(1) This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be ex- changed at Valletta as soon as possible.

(2) This Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratifi- cation, and its. provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes on income derived on or after the lst January immediately fol- lowing such exchange; and

(b) in respect of taxes on capital levied during any year commeneing with the se- cond calendar year following such ex- change.

Article 29 Termination

This Agreement shall remain in force in- definitely but either of the Contracting Sta- tes may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplo- matic channels, written notice of termina- tion and, in such event, the Agreement shall cease to be effective:

(a) in respect of taxes on income derived on or after the lst January immediately fol- lowing such notification; and

(b) in respect of taxes on capital levied during any year commeneing with the sec- ond calcndar year following such notifica- tion.

35

Artikel 27 Diplomatiska och konsulära befallningsm- vare

Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrät- tens allmänna regler eller stadganden i sär- skilda överenskommelser tillkommer diplo- matiska eller konsulära befattningshavare.

Artikel 28 Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifi- kationshandlingarna utväxlas i Valletta sna- rast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft med utväx- lingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

a) Beträffande skatter på inkomst, vilken förvärvas den 1. januari närmast efter ut- växlingen eller senare, och

b) beträffande skatter på förmögenhet, vilka påföres andra kalenderåret närmast efter utväxlingen eller senare.

Artikel 29 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe- gränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni un- der ett kalenderår som börjar efter ut- gången av en tidrymd av tre år efter dagen för avtalets ikraftträdande — på diploma- tisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

&) Beträffande skatter på inkomst, vilken förvärvas den 1 januari närmast efter upp- sägningen eller senare, och

b) beträffande skatter på förmögenhet, vilka påföres andra kalenderåret närmast efter uppsägningen eller senare.

Prop. 1975/76: 10

In Witness whereof the undersigned, being dnly authorised thereto by their re— spective Governments, have signed this Agreement.

Done at Stockholm this 30th day of May, 1975 in duplicate in the English language. For the Government of Sweden Sven Andersson Minister for Foreign Affairs For the Government of Malta Joseph Attard Kingswell Ambassador Extraordinary and Plenipoten- tiarv

36

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 30 maj 1975 i två exemplar på engelska språket.

För svenska regeringen: Sven Andersson Utrikesminister

För Maltas regering: Joseph Attard Kingswell Utomordentlig och befullmäktigad ambas- sadör

Prop. 1975/76: 10

Protocol

At the signing of the Agreement between Sweden and Malta for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxcs on Income, the undersigned have agreed that the following shall form an integral part of the Agreement:

(l) Notwithstanding the provisions of Article 8 of the Agreement, profits from the operation of a ship in international traffic derived by a company which is a resident of Malta having more than per cent of its capital owned, directly or indirectly, by persons not residents of Malta, may be tax- ed in Sweden unless the company proves that the profits derived from the operation of such ship are subject to Malta tax with— out any relief thercfrom as provided for in section 86 of the Merchant Shipping Act, 1973, or in any identical or similar provi- sion.

(2) The percentage element in relation to the capital referred to in this Protocol will be determined at a later stage following ne- gotiations.

Done at Stockholm this 30th day of May, .1975 in duplicate in the English language. For the Government of Sweden Sven Andersson Minister for Foreign Affairs For the Government of Malta Joseph Attord Kingswell Ambassador Extraordinary and Plenipoten- tiary

NORSTEDTS TRYCKERI. STOCKHOLM 1975 750365

37

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dub- belbeskattning beträffande inkomstskatter har undertecknade överenskommit, att föl- jande bcstämmelser skall utgöra en integre- rande del av avtalet:

]. Utan hinder av bestämmelserna i arti- kel 8 i avtalet får inkomst av sjöfart i inter- nationell trafik. som förvärvas av bolag med hemvist i Malta vars kapital till mer än

procent behärskas, direkt eller indi- rekt, av personer som ej har hemvist i Malta, beskattas i Sverige, såvida icke bola- get visar, att inkomsten av sådan sjöfart är underkastad maltesisk skatt utan medgi- vande av sådan Skattelättnad som avses i avdelning 86 i 1973 års lag om handelssjö- fart (”Merchant Shipping Act, 1973”), eller därmed likalydande eller likartad bestäm- melse.

2. Procenttalet i förhållande till kapitalet som avses i detta Protokoll bestämmes se- nare efter förhandlingar.

Som skedde i Stockholm den 30 maj 1975 i två exemplar på engelska språket.

För svenska regeringen: Sven Andersson Utrikesminister

För Maltas regering: Josep/z Attard Kingswell Utomordentlig och befullmäktigad ambas- sadör