Prop. 1975/76:14

Regeringens proposition om överlåtelse av viss statens tillhörig fast egendom m.m.

Regeringens proposition nr 14 1975/76 Prop. 1975/76:14

Nr 14 Regeringens proposition om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom, m. m.;

beslutad den 18 september 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar. OLOF PALME

LENA llJELM-WALLEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

l pr0positionen löreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna ett markbyte mellan televerket och AB Mälarhus. enligt vilket verket i utbyte mot en del av fastigheten Björnen 6 i Karlstad samt en kontantlikvid av 335 000 kr. till bolaget överlåter del av fastigheten Björnen ll värderad till 750000 kr.

] Rik.sd(i_t:un I ()75/ 76. I sam/. Nr 14

Pr0p.1.975/76:14 3.2 '-l.' .- 2

Utdrag KOMMUNIKATlONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde l975-09-18

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Sträng, Jo- hansson, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Lidbom, Carlsson, Feldt,'Sigurdsen'. Gustafsson. Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Hjelm-W allén

Proposition om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m. m.

[ skrivelse den 17 mars l975 'har televerket hemställt om regeringens godkännande av ett bytesavtal mellan televerket och AB Mälarhus avseende vissa delar av fastigheten Björnen i Karlstad.

Televerkets centrala telefonstation i Karlstad är sedan gammalt inrymd - . i Verkets fastighet. Björnen 11. vid Älvgatan—Fredsgatan. Telekontoret i Karlstad fick år 1966 kontorslokaler i denna fastighet. En del av fastigheten. 750 ml. har utgjort reserv för en framtida-utbyggnad av lokaler för teleteknisk utrustning. Utbyggnad för den tekniska utrustningen inom tele'verkets be- fintliga lokaler har dock sedermera skett och verket anser nu att en framtida utbyggnad från kostnads- och underhållssynpunkt lämpligare bör ske på andra angränsande fastighetsdclar än den som hittills utgjort reserv för den framtida utbyggnaden.

Telekontoret har alltsedan etableringen till följd av rörelsens expansion be5värats av lokalproblem. Televerket har undersökt möjligheterna att an- skaffa kontorslokaler inom kvarteret och har hittills lyckats hyra sådana i en Systembolaget tillhörig angränsande fastighet, Björnen 1. De ytterligare lokaler som behövs för bl.a. försäljnings-, ekonomi- samt drift- och an- läggningsfunktionerna kan inte anskaffas i befintliga byggnader. Televerket har därför tagit kontakt med AB Mälarhus. ett dotterföretag till AB Skånska Cementgjuteriet. som visat sig vara intresserat av att uppföra en byggnad i vilken erforderliga lokaler skulle kunna förhyras av televerket.

En förutsättning härför är emellertid att AB Mälarhus kan förvärva den ovan nämnda. för framtida utbyggnad reserverade delen av Björnen ll om ca 750 ml. för att på denna och angränsande. bolaget tillhöriga, fastighet anlägga ett kontors- och affärshus. Avsikten är att televerket skall förhyra kontorsvåningarrm i detta hus. Som dellikvid har AB Mälarhus erbjudit

o

Prop. l975/76:14 3

675 ml av fastigheten Björnen 6. som är belägen i omedelbar anslutning till televerkets byggnad på Björnen 11 och som skulle utgöra en lämpligare markreserv för televerkets framtida behov av utbyggnad för teleteknisk ut- rustning än den som skulle frånträdas. Försäljningen skulle göra det möjligt för AB Mälarhus att inom kort uppföra den nybyggnad i kvarteret, vari telekontoret i Karlstad skulle beredas lämpliga nya kontorslokaler i nära anslutning till de befintliga. Verket har anfört att telekontorets lokalproblem annars blir mycket svårbemästrade.

Parterna har låtit Orrje & _Co Scandiakonsult, Stockholm,värdera de fas- - tighetsdelar som berörs. De har vidare inhämtat yttrande från Karlstads kommuns fastighetskontor. Televerkets mark inom del av Björnen 11 har

värderats till 1 000 kr/nf eller sammanlagt 750000 kr. och AB Mälarhus mark inom del av Björnen 6 till 615 kr/ml eller sammanlagt 415000 kr. Den mellangift som bolaget skall erlägga till televerket utgör skillnaden mellan dessa belopp, 335 000 kr. Fastighetskontoret har för sin del bedömt mellangiften vara korrekt värderad.

Ett preliminärt bytesavtal har upprättats mellan televerket och AB Mä- larhus. De överenskomna markpriserna överensstämmer med ovan nämnda värderingar. Överenskommelse har träffats mellan televerket och bolaget om hyresvillkoren för verkets kontorslokaler i den byggnad som bolaget kommer att uppföra. Bytesavtalet har från televerkets sida träffats under förbehåll av regeringens godkännande. Samtidigt med bytesavtalet har ett preliminärt arrendeavtal upprättats rörande nyttjanderätt för bolaget till den till televerket överlåtna delen av Björnen 6 under i första hand 15 år under vilken tid televerket inte räknar med att behöva disponera denna tomtmark.

Enligt riksdagens beslut skall försäljning av statens fasta egendom som förvaltas av televerket underställas riksdagens prövning om saluvärdet över- stiger 700000 kr. (Jfr prop. 1971191. FiU 20. rskr 159).

I den nya organisation som genomförts i televerket den 1 april 1975. i enlighet med Kungl. Maj:ts beslut den 11 oktober 1974 grundat på riks- dagens beslut (TU 1973226. rskr 1973:335) utgör varje teleområde en själv- ständig resultatenhet. Telekontoret. som utgör huvudenheten i teleområdets administrativa uppbyggnad. har därmed fått ökade uppgifter vad gäller främst planering. styrning och uppföljning av verksamheten på såväl mark- nads- som drift- och anläggningssidan. Det är väsentligt att telekontoret har sådana resurser. bl. a. i lokalhänseende. att dess verksamhet kan bedrivas på effektivast möjliga sätt. Telekontoret i Karlstad har alltsedan sin tillkomst haft lokalproblem. I syfte att komma till rätta med dessa problem har te- leverket träffat ett preliminärt avtal om markbyte med AB Mälarhus som. om det kommer till stånd, ger verket möjlighet att hyra de ytterligare lokaler som behövs för en effektiv drift vid telekontoret i Karlstad. Fastighetsbytet innebär dessutom att televerket tillförsäkras den mark som behövs för en framtida utbyggnad för teleteknisk utrustning.

För egen del kanjag ansluta mig till televerkets bedömning att det aktuella

Prop. l975/76:14 4

markbytet verksamt skulle bidra till att lösa verkets lokalproblem i Karlstad. Jag förordar därför att markbytet kommer till stånd. Med hänsyn till värdet av den egendom staten avhänder sig bör frågan underställas riksdagens prövning. Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen ' att bemyndiga regeringen att godkänna att televerket i samband med markbyte avyttrar viss del av kvarteret Björnen i Karlstad värderad till 750000 kr.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före- draganden har lagt fram.

GO'I'AB 75 10009 S Stockholm 1975