Prop. 1975/76:161

om bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.

Prop. 1975/76: 161 Regeringens proposition 1975/76: 161

om bidrag till Centralförbundet för alkohol-. och narkotikaupplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m. fl.;

beslutad den 19 februari 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upp-- ' tagitsibifogade utdrag av regeringsprotokoll. l-- ' - - " _

På regeringens vägnar

OLOF PALME BERTIL ZACHRISSON -

Pr0positionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en höjning av statsbidraget till Centralför— bundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) från 1 936 000 kr. till 2 321 000 kr. Vidare föreslås nya riktlinjer för bidragen till nykter- hetsorganisationer m.fl. -,Organisationerna kommer enligt propositio- nens förslag i huvudsak själva att avgöra hur bidragen skall fördelas mellan dem. Stödet till berörda organisationer föreslås bli 6 milj. kr.

1. Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 161

Prop. 1975/76: 161 2 . . Utdrag UTBILDNINGEDEPARTEMENTET PROTOKOLL . vid regeringssammanträde 1976-02—19

Närvarande: statsministern Palme, ordförande,. och-statsråden Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Bengtsson,- Norling,- .Carlsson, , Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén, Pe- terson

Föredragande: statsrådet Zachrisson

Proposition om bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika- upplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m. fl.

1 Inledning

I proposition 1975/76: 100 "(bil. 10 s. 113—114) har regeringen före- ' slagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1976/77 preliminärt beräkna till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ett reservationsanslag av 1 936 000 kr. och till Bidrag till nykterhetsorganisationcr m. rn. ett reservations- anslag av 3 242 000 kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

2. Nuvarande förhållanden

Centralförbundet för alkohol— och narkotika- up p [ y 5 nin g (CAN) har som sin främsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar på individ och samhälle av alkohol- och narkotikabruk och därmed sammanhängande frågor.

CAN spelar en central roll i den alkohol- och narkotikaupplysning som bedrivs av frivilliga organisationer, i grudskolan och andra utbild- ningsanstalter samt inom andra speciella målgrupper. Förbundet för- medlar bl. a. expertmedvcrkan i alkohol- och narkotikafrågor vid ar- rangcmang inom olika organisationer, institutioner och militära förband samt svarar för vissa kostnader för denna verksamhet. Förbundet har

Prop. 1975/76: 161 3

fortlöpande kontakter med svensk och utländsk forskning på alkohol-. och narkotikaområdet. CAN har härigenom möjlighet att tillföra upp— lysningsarbetct nya rön och erfarenheter genom den kurs- och konfe- rensverksamhet som förbundet bedriver samt i det informationsmaterial som framställs. CAN har vidare ett omfattande bibliotek som betjänar såväl forskare som övriga med intresse för alkohol- och narkotikafrå- gor. Centralförbundet ger ut tidskriften Alkohol och narkotika.

Till CAN är 35 olika organisationer anslutna däribland LO, TCO och Sveriges riksidrottsförbund. Verksamheten leds av en styrelse som består av tolv ledamöter. Regeringen utser en ledamot, tillika ordföran- de, skolöverstyrelsen (SÖ) fem ledamöter samt förbundets ombudsför- samling sex ledamöter. Kostnaderna för förbundets verksamhet täcks i huvudsak genom det statliga bidraget. Verksamheten står under till- syn av SÖ som också betalar ut statsbidraget.

Det statliga bidraget till CAN uppgår innevarande budgetår till 1 936 000 kr.

SÖ föreslår att anslaget till centralförbundet höjsmed 589000 kr. för budgetåret 1976/77. Av beloppet beräknas 289 000 kr. vara kom- pensation för beräknade automatiska kostnadsökningar och 300 000 kr. för viss utvidgad verksamhet.

Bidrag till nykterhetsorganisationer m.m. ut- går i enlighet med de grunder som angetts i prop. 1954: 155 (SäU 1954: 5, rskr 1954: 314) angående bl.a. undervisning och upplysning i alkoholfrågan. Till tolv enskilda organisationer utgår grundbidrag med belopp, som står i viss relation till organisationens medlemsantal. Till fyra samarbetsorgan utgår grundbidrag med fixerade belopp.

Vidare fördelas speciella bidrag till olika former av upplysnings- och propagandaverksamhet. Dessa bidrag fördelas av SÖ efter ansökan i varje särskilt fall. Budgetåret 1975/76 har 21 enskilda organisationer och samarbetsorgan erhållit speciella bidrag. I regel utgår bidrag med högst hälften av kostnaderna för den planerade verksamheten.

Bidrag utgår vidare för anställande, på heltid eller deltid, av instruk— törer för upplysning i alkoholfrågan i de sammanslutningar och med de belopp som SÖ bestämmer. Innevarande budgetår utgår 33 instruk- törsbidrag till 22 organisationer. Fem av dessa bidrag förmedlas genom CAN till andra organisationer än nykterhetsorganisationer.

Ur anslaget utgår även bidrag till internationella byrån för alkohol— och narkotikafrågor i Lausanne och till organisationskostnader för Riksförbundet mot alkoholmissbruk. Dessutom fördelar SÖ bidrag för nykterhetsfrämjande verksamhet samt bidrag till upplysningsverksam- het i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna. Bidrag har under budgetåret 1975/76 utgått till 17 olika ungdomsorganisationer.

Budgctåret 1975/76 har anslaget fördelats på olika ändamål på föl— jande sätt.

Prop. 1975/76: 161 4

1. Grundbidrag till nykterhetsorganisationer m. li. 1 001 000 2. Speciella bidrag 900 000 3. Bidrag till instruktörer för upplysning i alkoholfrågan 871 000 4. Bidrag till internationella byrån i Lausanne 9 000 5. Till SÖ:s disposition för nykterhetsfrämjande verksamhet 26 000 6. Bidrag till Riksförbundet mot alkoholmissbruk 35 000 7. Bidrag till upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ungdoms- organisationema . 400 000 3 242 000

SÖ föreslår en ökning av anslaget med 577 000 kr. huvudsakligen för att kunna höja beloppen för grundbidrag och instruktörsbidrag.

3 Föredraganden 3.1 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Enligt regeringens beslut den 12 februari 1976 har en berednings- grupp tillsatts med uppgift att, på grundval av alkoholpolitiska utred- ningens (APU) slutbetänkande (SOU 1974: 91) Alkoholpolitik och re- missyttranden häröver från i första hand socialpolitiska utgångspunk- ter, redovisa ett samlat underlag för regeringens ställningstagande till de alkoholpolitiska frågorna. I avvaktan på resultatet av detta ar- bete, som om möjligt skall vara klart före årets utgång, är jag inte be- redd att förorda några ändringar i fråga om bidragsgivningen till Cen- tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Skolöver- styrelsen skall kva1stå som tillsynsmyndighet för CAN.

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen bör bidraget till förbundet räk— nas upp med 350 000 kr. _

Under anslaget Bidrag till nykterhetsorganisationer rn. m. är inneva- rande budgetår avsatt 9 000 kr. för bidrag till internationella byrån i Lausanne och 26 000 kr. förtnykterhetsfrämjande verksamhet. Medel för dessa ändamål bör fr. orm. nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.'Det bör således ankomma på CAN att fortsättningsvis svara för bidraget till internationella byrån i Lausanne.

3.2 Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganiSationer m. fl.

Bestämmelserna för de statliga bidragen till nykterhetsorganisationer m.m. har i huvudsak varit oförändrade sedan de infördes år 1954. Jag finner det angeläget att föreslå en väsentlig ökning av de bidrag som utgår till dessa organisationer. I samband därmed bör reglerna för bi- dragsgivningen ändras. _ .

Tillsammans med övriga folkrörelser utgör nykterhetsorganisationer- na en väsentlig del av fritids- och kulturlivet. Socialt och ungdomspoli- tiskt har nykterhetsorganisationernas arbete varit banbrytande och de

Prop. 1975/76: 161 - 5

utgör ett viktigt kraftfält för idédebatten när det gäller samhällets alkoholpolitiska insatser. '

Formerna för relationerna mellan samhället och folkrörelserna har under senare år diskuterats i olika sammanhang. Jag vill här erinra om att regeringen bl. a. inbjudit företrädare för folkrörelserna till överlägg- ningar i skilda frågor. Under år 1975 inrättades också en särskild folk- rörelseenhet inom kommundepartementet.

Synen på organisationslivet och på folkrörelsernas betydelse för samhället har förändrats under senare år. Att låta föreningslivet i fria former lösa viktiga uppgifter har en lång tradition i svenskt samhälls- arbete. Detta förhållande utgör också ett viktigt inslag i den svenska demokratin. I organisationsarbetet ges människor möjligheter till per- sonlig utveckling och socialt engagemang. Organisationerna har också stora möjligheter att nå eftersatta grupper.

Denna grundsyn som bl.a. uttrycktes i prop. 1974:28 om den" statliga kulturpolitiken har påverkat formerna och villkoren för sam- hällets bidragsgivning till organisationerna. Strävan har därvid främst varit att uppnå större enkelhet och att ge organisationerna själva huvudansvaret för fördelningen. Här kan erinras om att det statliga organisationsstödet till idrotten fördelas av riksidrottsstyrelsen som i denna del av sin verksamhet fungerar i myndighets ställe. Bidragen till trossamfund, som utgår enligt förordningen (SFS 1974: 404) om stats- bidrag till vissa trossamfund, fördelas av en särskild samarbetsnämnd i vilken ingår företrädare för de olika trossamfunden. Även de föränd- ringar av bidraget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet som infördes innevarande budgetår (prop. 1975: 14, KrU 1975: 9, rskr 1975: 124) präglas av samma grundsyn. Bidragsgivningen till olika orga- nisationer måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och en respekt för organisationernas självständighet. Detta synsätt bör också komma till uttryck när det gäller bidragsgivningcn till nykterhetsorganisationer m.fl. '

Enligt min mening är det därför önskvärt att den nuvarande detalj- regleringen av bidragen till nykterhetsorganisationer m.fl. försvinner. Organisationerna själva bör ha ett avgörande inflytande över fördel- ningen av tillgängliga medel. Bidraget bör få formen av ett organisations- stöd som utgår till den centrala verksamheten..

På mitt initiativ har överläggningar ägt rum mellan utbildnings- departementet och företrädare för nykterhetsorganisationer m.fl. Till dessa överläggningar har inbjudits företrädare för Alkoholproblemati- kernas riksorganisation, Förbundet mot droger, IOGT-NTO-rörelsen, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund, Länkarnas kamratförbund, MHF-rörelsen, Verdandi arbetarnas nykterhetsförbund,Riksförbun-' det mot alkoholmiSSbruk, Sveriges akademikers nykterhetsförbund, Sve- riges blåbandsrörelse, Sveriges lärares nykterhetsförbund, Sveriges po-

Prop. 1975 / 76: 161 6

lismäns helnykterhetsförbund, Svenska frisksport-förbundet, Sällskapet länkarnas riksförbund och Vita bandet.

Vid överläggningarna har organisationsrepresentanterna förklarat sig intresserade av att medverka till att söka finna enklare former för bi- dragsgivningen till nykterhetsorganisationer m.fl. Det finns ett intresse för att söka komma fram till en fördelningsform som innebär att orga- nisationerna själva ansvarar för fördelningen av bidraget. Organisatio- nerna har också förklarat sig villiga att redan under nästa budgetår medverka vid tillämpningen av de nya fördelningsreglema. Bidragsför- delningen för budgetåret 1976/77 bör således kunna ske efter samråd med organisationerna. Det bör ankomma på regeringen att med väg— ledning av de synpunkter som därvid framförs fastställa bidragsfördel- ningen. Jag avser att fortsätta överläggningarna med organisationerna, och inriktningen är att dessa skall kunna ta ett självständigt ansvar för medelsfördelningen fr. o. m. budgetåret 1977/78.

Av det nuvarande anslaget Bidrag till nykterhetsorganisationer m.m. bör som jag tidigare har anfört 9 000 kr. som innevarande budgetår är avsatt för bidrag till internationella byrån i Lausanne samt 26 000 kr. till nykterhetsfrärnjande verksamhet fr.o.m. nästa budgetår beräknas un— der anslaget Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika- upplysning. Efter samråd med chefen för socialdepartementet har 400000 kr. som motsvarar den nuvarande anslagsposten Bidrag till upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna förts över till anslaget Upplysning i alkoholfrågan m.m. under social- huvudtiteln. Övriga anslagsposter under bidraget Grundbidrag till nyk- terhetsorganisationer m.fl., Speciella bidrag, Bidrag till instruktörer för upplysning i alkoholfrågan och Bidrag till Riksförbundet mot alkohol- missbruk, innevarande budgetår sammanlagt 2 807000 kr. bör utgöra grunden för ett nytt anslag som bör benämnas Organisationsstöd till vis— sa nykterhetsorganisationer m. fl. För att ge organisationerna större eko- nomiska möjligheter att bedriva sitt arbete i de viktiga alkoholpolitiska frågorna bör detta anslag ökas med 3 193 000 kr. och föras upp med 6 milj. kr. för budgetåret 1976/77.

I detta belopp har jag också beräknat medel till samarbetsorganisa- tionerna De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Samarbetskommittén för alkoholfrågor, Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för nykter- hetsfrågor och Riksförbundet mot alkoholmissbruk samt till instruk— törsbidrag i alkoholfrågan inom vissa organisationer utanför nykterhets- rörelsen. De sistnämnda instruktörsbidragen fördelas innevarande år . av CAN. Som allmän princip bör gälla att bidragsberättigad organisation under budgetåret 1976/77 skall erhålla en höjning av sitt bidrag med minst 50 % av vad de erhöll i grund- och instruktörsbidrag budgetåret 1975/76.

Pr0p. 1975/76: 161 7

Den förändring av bidragsgivningen till nykterhetsorganisationer m.fl. som jag förordar kommer att kunna genomföras samtidigt som nya former införs för samhällets bidragsgivning till upplysning i alko- holfrågan m.m. under socialhuvudtiteln. Enligt min mening finns det anledning att i ett sådant sammanhang aktualisera frågan om hur man åstadkommer en mer renodlad ändamålsfördelning mellan olika anslag. Denna fråga bör övervägas inom den särskilda beredningsgrupp som regeringen har tillsatt.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen att 1. till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp- lysning för budgetåret 1976/77 under åttonde huvudtiteln an- visa ett reservationsanslag av 2 321 000 kr., .till Organisationssröd till vissa nykterhetsorganisationer m.fl. för budgetåret 1976/77 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr., .godkänna de av mig förordade allmänna riktlinjerna för för- delningen m. in. av de under 1. och 2. nämnda anslagen. lx.) b.)

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslu- tar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragandcn har lagt fram.

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM l976 760207