Prop. 1975:76

Regeringens proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser

Regeringens proposition nr 76 år 1975 Prop. 1975:76

Nr 76

Regeringens proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

beslutad den 13 mars 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det Förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME BERTIL ZACIlRlSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram lörslag till lag som avser överlämnande till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbiIdningsdepartenientets Verksamhelsområde av— Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighets- utövning. Överlämnandet avser i huvudsak frågor om Fördelning av stats- bidrag eller om utdelning av statliga stipendier. Lagstiftningen föranleds av att nuvarande bestämmelser härom upphör att gälla med utgången av juni 1975 och att de enligt den nya regeringsformen kan ges fortsatt giltighet endast genom lag.

I Riksdagen 1975. I sam/. Nr 76

Prop. 1975:76

Förslag till

Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, sam- fälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksam-

hetsområde

Härigenom föreskrives följande. Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreningar. samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde fullgöra förvaltningsuppgif- ter enligt följande, nämligen Förening, samfällighet eller stiftelse Akademien för de fria konsterna och Konstnärernas riksorganisation i samråd

Musikaliska akademien och För- eningen Svenska tonsättare i samråd

Musikaliska akademien

Sveriges författarförbund

Uppgift

Prövning av frågor om statliga konstnärsstipendier och frågor om statliga arbetsbidrag. allt till konst- närer inom måleri m. m.

Prövning av frågor om statliga konstnärsstipendier till tonsättare

l. Prövning av frågor om statsbi- drag till musikpedagogisk utbild- ningsverksamhet inom privata mu- sikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag

2. Prövning av frågor om statsbi- drag till orgelspelarkurs och om vill— kor för detta bidrag

3. Handhavande av orgelspelar- kurs enligt 2

4. Handhavande av kurser för av- läggande av organist- och kantors- examen, för avläggande av pedago- gisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakon- skola

Prövning av frågor om fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker. och i tal- tidningar

Prop. 1975:76

Förening, samfällighet eller stiftelse

Stiftelsen Institutet för rikskonser- ter

Stiftelsen Sveriges fria konstskolor

Svenska föreningen Norden

Stiftelsen Svensk-norska samar- betsfonden

Sveriges hantverks- och indu-

striorganisation

Handelshögskolan i Stockholm

Riksföreningen mot cancer

Uppgift

Prövning av frågor om statsbidrag och förlusttäckningsgarantier av statliga medel till regionala och lo- kala musikaktiviteter samt statsbi- drag till svenska musikers utlands- verksamhet

Prövning av frågor om stöd av statliga medel åt verksamheten vid vissa konstskolor i Stockholm, Gö- teborg och Malmö

]. Prövning av frågor om lärarut- byte mellan de nordiska länderna e 2. Prövning av frågor om statsbi- drag till resor och statliga stipendier inom föreningens verksamhetsom- råde

Prövning av frågor om statliga sti- pendier inom fondens verksamhets- område

Prövning av frågor om statsbidrag till kostnader för granskning av ge- sällprov

Prövning av frågor om doktorand- stipendier till studerande vid hög- skolan

Prövning av frågor om anslag av statliga medel för forskning inom föreningens verksamhetsområde

Beslut som enligt denna lag ankommer på Musikaliska akademien eller Handelshögskolan i Stockholm skall fattas av akademiens styrelse respektive av högskolans lärarråd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

Prop. 1975:76 4

Utdrag UTBILDNlNGSI)EPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-03-13

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Sträng, An- dersson. Johansson, Holmqvist. Aspling. Lundkvist, Geijer, Bengtsson. Nor- ling. Löfberg, Lidbom. Carlsson, Gustafsson. Zachrisson. Leijon, Hjelm- Wallén.

Föredragande: statsrådet Zachrisson

Proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Jag vill här ta upp fråga om lagstiftning om beslutanderätt för vissa pri- thll'ätlSllgi-l rättssubjekt inom utbildningsdepartementets verksamhetsom- råde. Frågan har aktualiserats genom den nya regeringsformen.

lnom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. främst kultursek- torn. har överlämnats till föreningareller till andra prix-'aträttsliga rättssubjekt att fördela medel som ställts till förfogande i form av statsbidrag eller för statliga stipendier. Dessa uppgifter och vissa andra till vilka jag återkommer i det följande är att hänföra till myndighetsutövning som avses i ll kap. 6 .b" regeringsformen. Bestämmelser om dessa uppgifter har hitintills för varje budgetår tagits in i regleringsbrev i anslutning till Kungl. Maj:ts beslut om hur av riksdagen anslagna medel får disponeras. De bestämmelser som med- delats för innevarande budgetår upphör därmed att gälla med utgången av juni 1975. I den mån bestämmelser motsvarande de hittillsvarande fort- sättningsvis skall gälla måste dessa enligt den nya regeringsformen tas in i lag. I fråga om de bestämmelser som f. n. gäller i här berörda hänseenden är följande att redovisa.

Inom ramen för de bestämmelser som gäller för konstnärsstipendier an- kommer det på Akademien för de fria konsterna att i samråd med Konst- närernas riksorganisation pröva frågor om statliga stipendier och arbetsbidrag till konstnärer inom måleri m. m. och på Musikaliska akademiens styrelse att i samråd med Föreningen Svenska tonsättare pröva frågor om statliga stipendier till tonsättare. På Musikaliska akademiens styrelse ankommer vidare att pröva frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildnings- verksamhet inom privata musikskolor i Stockholm och att meddela be- stämmelser för bidraget. Musikaliska akademiens styrelse prövar vidare frå-

Prop. 1975:76

'Jl

gor om statsbidrag till orgelspelarkurs, som anordnas av Kyrkomusikor- ganisationernas samarbetskommitté eller av annan huvudman i samarbete med nämnda kommitté. På akademiens styrelse ankommer härvid såväl att handha kursverksamheten som att meddela bestämmelser för denna. Musikaliska akademiens styrelse handhar även kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande av pedagogisk examen för kyr- kokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsäll- skapets diakonskola.

Sveriges författarförbund beslutar om fördelning av statliga medel till svenska författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och i taltidningar. '

Vidare gäller att Stiftelsen institutet för rikskonserter disponera vissa stat- liga medel för stöd till regionala och lokala musikaktiviteter i form av bl. a. bidrag och förlusttäckningsgarantier samt för bidrag till svenska musikers utlandsverksamhet.

Stiftelsen Sveriges fria konstskolor har getts till uppgift att av tilldelade statliga medel ge stöd åt verksamheten vid vissa konstskolor i Stockholm. Göteborg och Malmö.

Även inom området för det nordiska kulturella samarbetet har i anslutning till de årliga besluten rörande medelstilldelningen meddelats bestämmelser enligt vilka frågor om bidragsgivning och beviljande av stipendier lagts på privaträttsliga rättssubjekt. Det ankommer sålunda på Svenska föreningen Norden att inom ramen för de statliga medel som tilldelats föreningen besluta om lärarutbyte mellan de nordiska länderna, nordiska studieutbytesresor för skolungdom. stipendier till svenska gymnasieelever för studieresor i Nor- den, stipendier till kulturkritiker och kulturjournalister samt bidrag till resor och andra ändamål inom ramen för det kulturella utbytet och samarbetet med Island. Här bör vidare nämnas att Stiftelsen Svensk-norska samar- betsfonden. som ären svensk stiftelse, får besluta om fördelningav stipendier som bekostas med statliga medel.

lnom skolväsendet har vidare i regleringsbrev lagts på Sveriges hantverks- och industriorganisation att pröva frågor om fördelning av statliga bidrag till kostnader för granskning av gesällprov.

Även på högskole- och forskningsområdct lämnas i regleringsbrev till enskilt rättssubjekt att pröva frågor om stipendier och andra bidrag av statliga medel. Sålunda gäller enligt de bestämmelser om stipendier för forskar- utbildning (doktorandstipendier') som meddelats i anslutning till bestäm- melserna för det anslag som anvisats för detta ändamål att lärarrådet vid Handelshögskolan i Stockholm beslutar i fråga om sådant stipendium till studerande vid högskolan. Riksföreningen mot cancer har att av statliga medel bevilja anslag för forskning inom föreningens verksamhetsområde.

De uppgifter som enligt vad jag här har redovisat har tilldelats de nämnda rättssubjekten innefattar befogenheter för dem att bestämma om förmåner för enskilda. Befogenheter av detta slag får, som jag har berört inledningsvis.

Prop. 1975:76 6

enligt 11 kap. 6 & regeringsformen inte överlåtas på privaträttsliga rättssubjekt annat än genom lag. För betydande delar av kulturområdet kommer frågan om hur de statliga insatserna skall fullgöras att behandlas i det förslag rörande insatser för kulturarbetarna som inom kort kommer att läggas fram av kul- turrådet i dess slutbetänkande. Enligt min mening bör såväl för de delar av kulturområdet som kommer att beröras i nämnda förslag som i övrigt tills vidare i avbidan på bl. a. nämnda förslag behållas den ordning som f. n. gäller. Jag förordar således att beslutanderätt skall överlåtas till för- eningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verk- samhetsområde i samma omfattning som hittills.

lenlighet med det anförda har inom utbildningsdepartementet utarbetats förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbiIdningsdepartementets verksamhets- område.

Vid utformningen av lagförslaget har jag utgått från att rättssubjekten i fråga liksom hittills är beredda att åtaga sig de angivna uppgifterna och att vid fullgörandet av dem iaktta de bestämmelser som på grundval av bl. a. riksdagens beslut om anslag meddelas av regeringen eller förvalt- ningsmyndighet som regeringen utser.

Lagen bör träda i kraft den 1 juli 1975. Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att antaga förslaget till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före- draganden har lagt fram.