Prop. 1975:77

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i tulltaxan (1971:920)

Regeringens proposition nr 77 år 1975 Prop. 1975:77

Nr 77

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i tulltaxan (l971:920);

beslutad den 13 mars 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME G.E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

l propositionen föreslås vissa ändringar i tulltuxan av redaktionell art samt en ändring av tullen på vissa fiskfabrikat för konservindustrin.Vidare förordas en fortsatt tullfrihet till den 1 juli 1976 för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor.

Prop. 1975:77

Förslag till

Lag om ändring i tulltaxan (1971:920)

Härigenom löreskrives att tulltaxenr 15.07, 16.04.6704, 70.13.85.18.85.19, 85.20. 90.02, 90.07 och- 90.08 samt anm. 1. d. till 97 kap. tulltaxan (1971:920) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande [if(/else

15.07l Vegetabiliska fetter och feta ol- jor. råa, renade eller raffinerade: A. linolja:

l. oblekt ............... 2. blekt ........ 100 kg B. krotonolja. oiticicaolja. ri- cinolja, tobaksfröolja och träolja C. andra slag: 1. råa 2. renade eller raffinerade .

Föreslagen lydelse

Vegetabiliska fetter och feta ol- jor. råa, renade eller raffinerade: A. linolja: 1. oblekt ............... 2. blekt ........ 100 kg B. krotonolja. oiticicaolja, ri- cinolja. tobaksfröolja och träolja C. andra slag: ]. orqffinerade ..........

2. andra

16.04' Fisk. beredd eller konserverad. inbegripet kaviar och kaviarer- sättning: A. fiskrom: l. störrom ..... 100 kg 2. annan:

&. i förpackningar med

en nettovikt av minst

45 kg ............

b. andra slag 100 kg

B. kryddad fisk. även saltad el- ler sockersaltad men ej på annat sätt beredd, ej i her-

lSenaste lydelse l973:426. zFri t.o.m. den 30 juni 1975. ”Fri t.o.m. den 30 juni 1976. .Senaste lydelse 1972:801.

750:—

fri

65:—

16.04 Fisk. beredd eller konserverad, inbegripet kaviar och kaviarer- sättning: A. fiskrom: ]. störrom ..... 100 kg 2. annan:

a. i förpackningar med

en nettovikt av minst

45 kg ............

b. andra slag 100 kg

B. kryddad fisk. även saltad el- ler sockersaltad men ej på annat sätt beredd. ej i her-

750:—

fri 65:—

Prop. 1975:77

Nuvarande lydelse

metiskt slutna detaljhan- dclsförpackningar: 1. skarpsill och sardcller: a. i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg ............ fri b. andra slag 100 kg' 25:— 2. annan ............... fri C. andra slag: 1. inläggningar av sardin- typ; tonfisk .. 100 kg5 15:— 2. inläggningar av ansjovis- typ: inkokt lax 100 kg” 25:— 3. andra ....... 100 kg, 40:—

Peruker. lösskägg. härva/kar. lockar. lösfiätor o. (1. av männi- skohår, djurhår eller textilmate- rial; andra varor av människo- hår (inbegripet hårnät) ...... f'ri

Glasvaror (andra än artiklar hänförliga till nr 70.19) av så- dana slag som vanligen använ- dcs som bords-, köks-. toalett- cller kontorsartiklar. som prwl- nadsarriklar inomhus eller för liknande ändamål ..........

Föreslagen lydelse

metiskt slutna delsforpackningar:

1. skarpsill och sardcller: a. i lörpackningar med en nettovikt av minst

detaljhan-

45 kg ............ fri b. andra slag 100 kg! 25:— 2. annan ............... fri

(". fisk. behandlad med enbart

salt och är!/ka. iI/("h'pat'lx'nlng-

ar mad en ner/ovikt av minsr

45 kg ................... l'ri D. andra slag:

l. inläggningar av sardin- 100 kg5 15:— inläggningar av ansjovis- typ; inkokt lax 100 kg! 25:— 100 kg5 40:—

typ; tonfisk . .

[U

3- andra .......

67.04 Peruker. lösskägg. lösa ögonbryn och ögon/i'ansar. lösflätor o.d. av människohår. djurhår eller textilmaterial: andra varor av människohår (inbegripet hår- näl) ...................... fri

70.13 Glasvaror (andra än artiklar hänförliga till nr 70.19) av så- dana slag som vanligen använ- des som bords—. köks-. toalett- cller kontors-artiklar. för pryd- nadsiinrlarmil inomhus eller för liknande ändamål ..........

”Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant förclintligt emballage. med vilket varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln. l " Ix'l'kxdugu'n 1975. I .t'anil. Nr 77

Prop. 1975:77 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

85.18 Elektriska kondensatorer. fasta 85.18 Elektriska kondensatorer. fasta eller variabla: eller variabla: A. vägande högst 250 g per A. kondensatorer och delar där- styck .................. 8.5 96 till vägande högst 250 g per B. andra slag .............. 5 % styck ................. 8,5 94' B. andra slag .............. 5 96 85.19 Elektriska apparater och andra 85.19 Elektriska apparater och andra artiklar för slutning och bryt- artiklar för slutning och bryt- ning av elektriska kretsar, för ning av elektriska kretsar. för skyddande av elektriska kretsar skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av an- eller för åstadkommande av an- slutning till eller lörbindclse i slutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. ström- elektriska kretsar (t.ex. ström- ställare, reläer, säkringar, över- ställare. reläer. säkringar, över- spänningsavledare. stötvågslil- spänningsavledare. stötvågsfil- ter. Stickproppar, glödlampshål- ter. Stickproppar, glötllampshål- lare och kopplingsdosor); mot- lare och kopplingsdosor); mot- stånd, fasta eller variabla (inbe- stånd, fasta eller variabla (inbe- gripet potentiometrar). andra än gripet potentiometrar). andra än värmemotstånd: tryckta kret- värmemotstånd; tryckta kret- sar; kopplingstavlor och manö- sar: kopplingstavlor och manö- verpaneler: vcrpaneler: A. smältsäkringar: A. sntältsäkringar: 1. av keramiskt material 10 % 1. av keramiskt material 10 % 2. av annat material 8 96 2. av annat material 8 96 B. motstånd ............... 8 96 B. motstånd ............... 8 % C. glödlampshållare, vägande C. glödlampshållare, vägande per styck: per styck: 1. högst 500 g ......... 10 96 1. högst 500 g ......... 10 96 2. mer än 500 g ....... 8 % 2. mer än 500 g ....... 8 96 D. andra slag .............. 7 % D. andra slag. inbegriper delar till artiklar enlig! A—C 7 96

Prop. 1975:77 5

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 85” Elektriska glödlampor och elek- 85.20 Elektriska glödlampor och'elek- triska gasurladdningslampor triska gasurladdningslampor (inbegripet lampor för infrarött eller ultraviolett ljus); båglam- por: elektriska fotoblixtlampor:

(inbegripet lampor för infrarött eller ultraviolett ljus); båglam- por; elektriska fotoblixtlampor:

A. metalltrådslampor 100 kg 2201— A. metalltrådslampor 100 kg 220:— 3- socklar till glödlampor frt B. socklar till glödlampor fri C- andra 5138 -------------- 5 % C. andra slag, inbegripet delar.

andra än socklar. till glöd/arn-

por .................... 5 96

rater för fotografiskt bruk:- A. stillbildskameror samt delar och tillbehör därtill. ej hän- förliga till B:

1. vägande högst 3 kg styck 2. andra ...............

B. kassetter. sökare. slutare och bländare till stillbildskame- ror ....................

5 96 2 .5 96

2.5 fl

90.02 Linser. prismor, speglar och 90.02 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett andra optiska element. oavsett materialet, monterade, utgöran- materialet. monterade, utgöran- de delar eller tillbehörtill instru- de delar eller tillbehör till instru- ment eller apparater. andra än ment eller apparater. andra än sådana element av glas som ej sådana element av glas som ej är optiskt bearbetade: är optiskt bearbetade: A. oblekt/v till kameror: A. kameraobjektiv samt delar 1. vägande högst 3 kg per oclt tillbehör därtill. vägande styck ................ 5 % merän 3 kg per styck: optiska 2. andra: ävensom sökare till sökare till katneror samt delar kameror ............. 2,5 95. och tillbehör där/lll ....... 2.5 96 B. andra slag .............. 5 96 B. andra slag .............. 5 95. 90.07 Stillbildskameror:blixtljusappa— 90.07 Stillbildskameror;blixtljusappa-

rater för fotografiskt bruk: A. stillbildskameror samt delar och tillbehör därtill. cj hän- förliga till B:

1. vägande högst 3 kg styck 2. andra ............... B. kassetter. slutare. bländare och icke optiska sökare till stillbildskameror sann delar och tillbehör därtill ....... 2.5 95

Prop. 1975:77

Nuvarande lydelse

C. blixtljusapparater för foto- grafiskt bruk

Föreslagen lydelse

C. blixtljusapparater för foto- grafiskt bruk satnt delar oclt tillbehör därtill ...........

Kinokameror, kinoprojektorer samt ljudupptagnings- och ljud- ätergivningsapparater för kitte- matografiskt bruk; alla slags kombinationer av dessa appara— ter:

A. kinokameror. även kombi- nerade med ljttdupptag- ningsapparater, samt delar och tillbehör därtill. ej hän- förliga till B:

1. vägande högst 3 kg per styck 2. andra

B. kassetter. sökare. slutare och bländare till kinokameror

C. andra slag ..............

5 %

2,5 96

2.5 96

5 %

90.08 Kinokameror, kinoprojektorer samt ljudupptagnings- och ljud- återgivningsapparater för kine- matografiskt bruk; alla slags kombinationer av dessa appara- ter:

A. kinokameror, även kombi- nerade med ljudupptag- ningsapparater, samt delar och tillbehör därtill. ej hän- förliga till B: ]. vägande högst 3 kg per styck 2. andra

B. kassetter. slutare. bländare och icke optiska sökare till ki- nokameror samt delar och tillbehör därtill ...........

C. andra slag ..........

2,5 % 5 %

97 kap.Leksaker. spel och sportartik- lar: delar därtill

Anmärkningar 1. Detta kapitel —-— elfte avd.: d. väskor för sportartiklar samt andra förvaringspersedlar enligt nr 42.02 och 42.03;

97 kap. Leksaker. spel och sportartik— lar; delar därtill

Anmärkningar 1. Detta kapitel ———elfte avd.: d. väskor för sportartiklar samt andra förvaringspersedlar

enligt nr 42.02 och 43.03;

Denna lag träder i kraft. såvitt avser tulltaxenr 15.07 C. 1., den l'juli 1976 och iövrigt den ljuli 1975.

Prop. 1975:77 . 7

Utdrag FINANSDEPARTEMENTET ' PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-03-13

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Sträng. An- dersson. Johansson. Holmqvist. Aspling. Lundkvist. Geijer. Bengtsson. Norling. Löfberg. Lidbom. Carlsson. Gustafsson, Zachrisson. Leijon. Hjelm- Wallén

Föredragande: statsrådet Sträng

Proposition med förslag till lag om ändring i tulltaxan (1971:920)

Förslag och yttranden

I skrivelser till linansdepartementet den 1 november 1973. den 17 januari 1974 och den 18 september 1974 har generaltullstyrelsen föreslagit redak- tionella ändringar i tulltaxan (19711920) som berör vissa slag av vegetabiliska fetter och feta oljor. delar och tillbehör till vissa elektriska apparater och instrument. glasvaror. m. m. Förslagen har remissbehandlats och yttranden avgetts av kommerskollegium. statensjordbruksnämnd och statistiska cen— tralbyrån.

1 skrivelse till finansdepartementet den 7 oktober 1974 har ABBA AB hemställt om tullfrihet för sill i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg som behandlats med enbart salt och ättika. Förslaget har remiss- behandlats och yttranden avgetts av kommerskollegium. statens jordbruks- nämnd. generaltullstyrelsen och Sveriges fiskares riksförbund. Till kom- merskollegiets yttrande har bifogats yttranden från Stockholms handelskam- mare. Handelskammaren i Göteborg. Skånes handelskammare. Sveriges grossistförbund. Föreningen Svenska konservtillverkare. Sveriges industri- förbund och Industrins livsmedelsgrupp.

År 1973 genomfördes (prop. 1973:109. SkU 1973132. rskr 1973z217) en ändring av tullförhållandena för bl. a. vegetabiliska fetter och feta oljor. som är hänförliga till tulltaxenr 15.07. Ändringen innebar att tull infördes för fetter och feta oljor med undantag av oblekt linolja. krotonolja. oiti- cicaolja. ricinolja. tobaksfröolja och träolja. Tullen differentierades så att renade eller raffinerade oljor fr. o. m. den 1 juli 1973 belades med en tull som utgör 15 % av värdet. medan en tull på 10 % lör oraffinerade (råa) oljor skulle införas först den 1 juli 1975. då en väsentlig utbyggnad av

Prop. 1975:77 8

kapaciteten för framställning av oraffineradc oljor i Sverige beräknades bli slutförd. Skillnaden i tullbeläggningen mellan renade och raffinerade oljor å ena sidan och oraffinerade oljor å andra sidan innebär ett manufaktu- reringsskydd för raffineringen i Sverige av vegetabiliska fetter och feta oljor.

För att den avsedda tulldifferentieringen mellan raffinerade oljor å ena sidan och oraffineradc å den andra klart skall framgå av tulltaxetexten föreslår generalml/styre/sen att texten i underavdelning C under tulltaxenr 15.07 ändras på så sätt att den nuvarande uppdelningen mellan å ena sidan råa och å andra sidan renade eller raffinerade ersätts med oraffineradc resp. andra. Statens jordbruksnämnd och kommerskollegium har tillstyrkt för- slaget.

Genera/tu/Istyrelsen föreslår vidare vissa redaktionella ändringar avseende underuppdelningarna till tulltaxenr 85.18. 85.19. 85.20. 90.02. 90.07 och 90.08 i tulltaxan. Den nuvarande utformningen av taxan kan ge upphov till vissa oklarheter när det gäller tulltaxeringen av delar och tillbehör till de varor som avses i dessa tulltaxenummer. Styrelsen framhåller att det i flertalet fall klart framgår av ordalydelsen i tulltaxan hur delar och tillbehör skall tulltaxeras. ] fråga om de sex berörda tulltaxenumren är detta dock ej fallet. Styrelsen föreslår att texten i tulltaxan görs klarare på dessa punkter. Ändringarna anknyter till gällande praxis och är sålunda endast av redak- tionell art. Kommerskollegium och statistiska centralbyrån har tillstyrkt ge- neraltullstyrelsens förslag. Kommerskollegiimi konstaterar för sin del att för- slaget ej påverkar Sveriges åtaganden i det allmänna tull-och handelsavtalet (GATT).

Generaltu/Istvre/sen föreslår även att vissa redaktionella ändringar görs under tulltaxenr 67.04, 70.13 samt i anmärkning 1.d. till 97 kap. 1 tulltaxan. Ändringarna är väsentligen betingade av beslut av Tullsamarbetsrådet i Brys- sel och påverkar ej varuomfattningen eller tullbeläggningen under de nämn— da tulltaxenumren. Kommerskollegium tillstyrker generaltullstyrelsens för- slag. —

Framställningen om tullfrihet för sill avser en produkt som har behandlats enbart med salt och ättika och inkommer i förpackningar som har en net- tovikt av minst 45 kg. Varan utgör ett halvfabrikat för tillverkning av sill- konserver. Sedan den s. k. islandssillen för några år sedan försvann ur mark- naden på grund av utfiskning har industrin fått söka andra sillsorter som råvara för sin tillverkning. Man har därvid i huvudsak använt sill från Nord- sjön. men även i fiskevattnen vid Canadas ostkust finns sill av motsvarande storlek och kvalitet. Dessa sillsorter kräver emellertid en delvis annan för- behandling än den traditionella sockersaltningen resp. kryddningen. Man har nu i stor utsträckning övergått till att använda enbart salt och ättika vid framställning av halvfabrikat. Detta har emellertid medfött att varan vid import hänförts till ett annat nummer i tulltaxan. Varor under detta nummer är tullfria vid import från EFTA-länderna. Danmark och Stor- britannien och från den 1 juli 1977 även från övriga EG-länder (f.n. 16 öre för kilogram). medan däremot importen från andra länder. t. ex. Canada

Prop. 1975:77 9

är tullbelagd med 40 öre för kilogram. Det framhålls att tillgången på sill av lämplig storlek och kvalitet inom det tullprefererade området är i av- tagande och att behovet av import från andra länder därför gradvis växer.

Kommerskollegium och generaltullstyrelsen tillstyrker förslaget eller läm- nar det utan erinran. Sveriges fiskares riksförbund avstyrker emellertid tull- friheten. Kommersko/legium hänvisar i sitt yttrande till det förhållandet att flertalet för fiskkonscrvindustrin avsedda halvfabrikat. exempelvis saltad. sockersaltad eller kryddad fisk. sedan länge är tullfria. Detta talar enligt kollegiets mening för att även halvfabrikat av det nu berörda slaget blir tullfria. I sammanhanget påpekas även att tärdigprodukterna är tullfria vid import från de väsentliga leverantörländerna. Även statens_im'dbruksnänmd hänvisar till principen att levande och fa'rsk fisk samt enklare—beredningar härav är tullfria. medan varor som har undergått en vidare bearbetning är tullbelagda.

S veriges fiskares riksförbund framhåller att halvfabrikat av det berörda slaget framställs av ett flertal fabrikanter inom landet av svensk sill som har fångats i Östersjön och Kattegatt. Under år 1973 fick 3 200 ton sill inlösas till gar- antipris, sedan varan först utbjudits bl. a. till beredningsindustrin. Under år 1974 fram till och med augusti månad har ett överskott på 2 700 ton inlösts. Riksförbundet ser med mycket stor oro på förslaget om tullfrihet, vilket bedöms kunna få en mycket negativ konsekvens för svenskt fiske. Priserna på sill och strömming är mycket låga och har inte följt den allmänna prisstegringen på livsmedel. Riksförbundet avstyrker tullfrihet med hänsyn till att råvaran finns inom landet i tillräcklig mängd och utbjuds till låga priser.

F öredraganden

Generaltuflstyrefsen har föreslagit att texten till nr 15.07 i tufftaxan ändras så att det klarare framgår att vegetabiliska fetter och feta oljor som införs för raffinering beläggs med en lägre tull än raffinerade produkter. 1 likhet med remissinstanserna tillstyrkerjag förslaget. som inte medför någon änd- ring av nuvarande praxis. '

I detta sammanhang vill jag ta upp en fråga om fortsatt tullfrihet för oraffineradc vegetabiliska fetter och feta oljor. ] samband med införandet år 1973 av tullskydd för tillverkningen av margarin och vissa vegetabiliska oljeprodukter beslöts att tullen på oraffineradc (råa) fetter och oljor skulle träda i kraft först den 1 juli 1975. när en väsentlig utbyggnad av kapaciteten för pressning av olja beräknades vara klar. Eftersom utbyggnaden har blivit försenad förordar jag att införandet av tull på oraffineradc vegetabiliska fetter och feta oljor får anstå till den 1 juli 1976.

Jag tillstyrker generaltullstyrelsens övriga förslag till redaktionella änd- ringar i tulltaxan.

Prop. 1975:77 10

ABBA AB har hemställt att sill. som är behandlad med enbart salt och ättika och inkommer i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg. i likhet med andra halvfabrikat av fisk för konservindustrin blir tullfri. Kom- merskollegium. statens jordbruksnämnd och generaltullstyrelsen tillstyrker eller lämnar förslaget utan erinran. Sveriges fiskares riksförbund avstyrker emellertid framställningen. främst med hänsyn till att råvaran finns inom landet i tillräcklig mängd och utbjuds till priser som inte har följt den all- männa prisstegringen på livsmedel.

En genomgående princip för tulltaxans utformning på fiskområdet är att levande och färsk fisk samt enklare beredningar. som utgör halvfabrikat för konservindustrin. skall vara tullfria. medan varor som har undergått en vidare bearbetning är belagda med tull. Några speciella skäl att tullbelägga endast de nu aktuella enkla beredningarna föreligger inte. Jag förordar därför tullfrihet undertulltaxenr 16.04 förlisk som har behandlats med enbartsaltoch ättika och inkommer i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att antaga inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i tulltaxan (19711920).

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före- draganden har lagt fram.