Prop. 1976/77:153

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EG) om fiske

Prop. 1976/77 : 153 Regeringens proposition 1976/77:153

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Europeis- ka ekonomiska gemenskapen (EG) om fiske;

beslutad den 14 april 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN ANDERS DAHLGREN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och EG om fiske. Överenskommelsen garanterar parterna rätt till fiske inom varandras fiskezoner: Fångstemas storlek skall bestäm- mas efter särskilda överläggningar. Målet för dessa överläggningar skall vara att det svenska fisket i EG:s vatten skall motsvara EG:s fiske i de svenska vattnen.

[ Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 153

Prop. 1976/77:153

IJ

Utdrag JORDBRU KSDEPARTEM ENTET PROTOKOLL ' vid regeringssammanträde 1977—04- 14

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. Ahlmark, Romanus. Turesson, Gustavsson. Antonsson, Mogård. Olsson. Dahlgren, Åsling. Söder. Troedsson. Mundebo. Krönmark. Ullsten. Bu- renstam Linder. Wikström. Johansson. Friggebo

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Proposition om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Euro- peiska ekonomiska gemenskapen (EG) om fiske

] Inledning

Den internationella utvecklingen på fiskets område och konsekvenserna för svensk del har utförligt presenterats i regeringens propositioner 1976/77: 62 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om fiske och 1976/77: 118 om utvidgning av den svenska fiskezo- nen.

Som har framgått av redogörelsema i dessa propositioner har svenska fiskare sedan mycket lång tid tillbaka bedrivit fiske i Nordsjön. På grund av den starkt minskade tillgången på främst sill men även andra fiskslag är det svenska Nordsjöfisket nu av väsentligt mindre omfattning än tidigare. Detta hindrar emellertid inte att många fiskare fortfarande är starkt be— roende av fisket i Nordsjön. Danska och till en mindre del västtyska fiska- - re bedriver ett relativt omfattande fiske utanför de svenska kusterna. I Ös— tersjön är det danska laxfisket betydande på vatten som är eller skulle bli svenska fiskevatten i samband med en utflyttning av den svenska fiske- gränsen. [ Kattegatt förekommer vidare ett intensivt danskt fiske efter havskräftor.

Fisket i Skagerrak och nona Kattegatt regleras genom 1966 års överens— kommelse (SÖ 1967: 13) mellan Sverige, Danmark och Norge om ömsesi- dig rätt till fiske i Skagerrak och Kattegatt. Denna överenskommelse kan inte sägas upp förrän tidigast efter 35 år. För Kattegatt i övrigt gäller 1932 års överenskommelse (SÖ 1933: 13, 1956: 19) mellan Sverige och Danmark angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande far- vattnen. Överenskommelsen har sex månaders uppsägningstid. I samband

Prop. 1976/77:153 3

med att Sverige utvidgade sin fiskcjurisdiktion från fyra till tolv nautiska mil slöts en överenskommelse med Danmark som innebär att den då beslu- tade svenska utvidgningen inte skulle föranleda ändring av danska och svenska fiskares rätt att bedriva fiske utanför resp. kuster. Avtalet har en uppsägningstid på fem år. Vidare har Sverige inom ramen för 1964 års fis- kcrikonvention medgett visst västtyskt l'iskc mellan sex och tolv nautiska mil i ett område utanför Hallands kust.

Regeringen har från Sveriges fiskares riksförbund och från Svenska västkustfiskarnas centralförbund fått ett flertal skrivelseri vilka förbunden påtalar de allvarliga olägenheter som en utvidgning av fiskegränserna i Nordsjön kan få för det svenska fisket. Skrivelserna utmynnar i en begäran att regeringen skall ta upp förhandlingar i avsikt att möjliggöra ett fortsatt svenskt fiske i Nordsjön.

EG:s ministerråd beslöt den 3 november 1976 att medlemsländerna ge- mensamt skulle utvidga sin fiskejurisdiktion till 200 nautiska mil med ver- kan fr.o.m. den ljanuari 1977. De olika medlemsstatema har med stöd av detta principbeslut inrättat fiskezoner om 200 nautiska mil fr.o.m. denna tidpunkt. Utvidgningen har dock begränsats till Nordsjön och Nordatlan- len.

Mot bakgrund av den internationella utvecklingen på havsrättens områ- de och EG:s planer på att inrätta en l'iskezon upptogs Linder år 1976 över- läggningar mellan Sverige och EG i syfte att åstadkomma en reglering av de ömsesidiga fiskerättigheterna. Under perioden juli 1976 — mars 1977 äg- de fyra förhandlingsomgångar rum mellan parterna. En överenskommelse undertecknades i Bryssel den 21 mars 1977.

2. Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsens text på svenska och engelska bör fogas till rege- ringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

1 överenskommelsens inledning erinras bl.a. om de nära förbindelserna mellan Sverige och EG och om parternas gemensamma önskan att bevara och förvalta fiskbestånden i vattnen utanför deras kuster.

1 artikel I slås fast att vardera partens fiskare har rätt att i enlighet med bestämmelserna i avtalet fiska i det område som ligger under den andra partens fiskcjurisdiktion. Formuleringen täcker området för såväl nu gäl- lande som framtida jurisdiktion. Om någondera parten skulle genomföra en gränsutllyttning. blir sålunda avtalet automatiskt tillämpligt på det stör- re området.

I artikel 2 preciseras parternas rättigheter och skyldigheter. Grundprin- cipen är att varje part reglerar fisket i sin zon. Vardcra parten bestämmer årligen den tillåtna fängstmängden inom sitt område och efter samråd de fångstmängder som skall tilldelas den andra parten och de områden som får utnyttjas för fiske.

Prop. 1976/77:153 4

Målet för samrådet skall vara att skapa en tillfredsställande balans mel— lan parternas fiskemöjligheter i havsområden av gemensamt intresse. Vid förhandlingarna har då avsetts Nordsjön. Skagerrak. Kattegatt och Öster- sjön. En beräkning skall i första hand göras för Skagerrak. Kattegatt och Östersjön. Den balans till Sveriges förmån som då förutsätts uppkomma skall utjämnas genom svenska fiskerättigheter i Nordsjön. 1 artikel 2 utta- las vidare att när de ömsesidiga fiskerättigheterna fastställs skall parterna söka begränsa svårigheterna för den part som vid balansberäkningen får ett minskat fiske. Alla övriga omständigheter av betydelse skall också be- aktas.

De åtgärder som en part vidtar får inte äventyra den fulla utövningen av de rättigheter som har tillerkänts parterna genom överenskommelsen. Det- ta betyder bl.a. att de fångstkvotcr som erhållits skall kunna utnyttjas med en rimlig fångstansträngning.

Vid förhandlingarna har enighet. rått om att de fångster som tas upp un- der de första månaderna av år 1977 skall avräknas mot årskvoterna och att alltför stora fluktuationer av kvoterna skall undvikas. Vidare skall vid ba- lansberäkningen inräknas EG:s fiske på de vatten som kommer att tillfalla Sverige vid en utvidning av den svenska fiskejurisdiktionen.

I artikel 3 föreskrivs att den ena partens fiske i den andra partens vatten kan vara underkastat licenstvång. Behörig myndighet skall i så fall meddela namn, registretingsnummer och andra förhållanden av betydelse för de fartyg som avser att bedriva fiske. De licenser som behövs utställs däref- ter.

Enligt artikel 4 skall svenska fartyg följa EG:s bestämmelser vid fiske på EG-vatten och vid fiske på svenskt vatten skall EG följa de svenska be- stämmelserna. Förhandsinforrnation skall lämnas om nya föreskrifter.

1 artikel 5 åtar sig parterna se till att deras fartyg följer bestämmelserna i överenskommelsen. 1 det område som omfattas av en parts fiskejurisdik- tion kan denna part vidta åtgärder som står i överensstämmelse med inter- nationell rätt.

I artikel 6 åtar sig parterna att samarbeta för att säkerställa ändamålsen- lig förvaltning och bevarande av havets levande tillgångar samt för att un- derlätta vetenskaplig forskning. Målet skall vara att åstadkomma en har- monisering av de regler som gäller för fisket. Detta samarbete skall avse såväl bestånd som förekommer inom båda parternas fiskeområden som be- stånd som finns i anslutning till dessa områden.

Enligt artikel 7 skall parterna samråda om överenskommelsens tillämp- ning. I händelse av tvist skall denna i första hand bli föremål för överlägg- ningar mellan parterna. Om ingen uppgörelse då kan nås och om en part uppenbart har underlåtit att uppfylla bestämmelserna i överenskommel- sen, skall tvisten hänskjutas till skiljedomsförfarande enligt de närmare be- stämmelser som ges i en bilaga till överenskommelsen. Partemas suveräna rättigheter inom deras resp. fiskezoner får därvid inte sättas i fråga.

Prop. 1976/77:153

'.Il

Artikel 8 föreskriver att överenskommelsen inte skall påverka andra av- tal mellan parterna eller avtal som berör en parts fiskerättigheter inom den andra partens fiskejurisdiktion. Fastän EG inte är part i avtalen om fisket i Skagerrak och Kattegatt utan endast ett av EG:s medlemsländer (Dan- mark) skall artikeln tolkas så att de nämnda avtalen inte påverkas av över- enskommelsen.

1 artikel 9 stipuleras att avtalet inte skall påverka eller prejudicera någon parts uppfattning i fråga om havsrätten. Enligt artikel l0 är avtalet tillämp- ligt på Sverige och på de områden som omfattas av EG-fördraget.

Enligt artikel 11 träder överenskommelsen i kraft då båda parterna har slutfört sin interna beslutsprocedur. 1 avvaktan på detta skall dock över- enskommelsen provisoriskt tillämpas från dagen för undertecknandet.

1 artikel 12 sägs att överenskommelsen skall gälla för en första period om tio år från ikraftträdandet. Om inte någon av parterna säger upp avtalet minst nio månader före denna periods utgång skall avtalet gälla under yt- terligare perioder om sex år. Om någon part då vill säga upp avtalet skall detta göras nio månader före utgången av någon sexårsperiod.

Enligt artikel 13 skall parterna granska överenskommelsen när förhand- lingarna om en multilateral havsrättskonvention har slutförts.

1 en bilaga regleras skiljedomsförfarandet. Vardcra parten skall inom två månader utse en ledamot av skiljedomstolen och dessa två ledamöter skall sedan inom tre månader utse en tredje ledamot. Den part som begär skiljedom skall vidare ange grunderna för sitt yrkande.

Om tidsfristema inte iakttas kan endera parten inbjuda presidenten i in- ternationella domstolen att utse ledamöterna i domstolen. Om presidenten är någondera partens medborgare, eller om han av annat skäl är förhindrad skall uppgiften anförtros åt vice-presidenten eller om denne har förhinder åt den ledamot av domstolen som är närmast i åldersordning.

Skiljedomstolens avgöranden skall fattas genom majoritetsbeslut. Beslu- ten skall vara bindande. Kostnaderna skall normalt delas lika mellan par- terna om inte domstolen bestämmer något annat. Domstolen skall faststäl- la sin egen organisation och procedur.

3. Föredraganden

Som jag har framhållit i propositionen (1976/77: 62) om godkännande av överenskommelsen mellan Sverige och Norge om fiske, innebär de utflytt- ningar av fiskegränsema som Norge och EG har företagit att svenska fis- kare riskerar att bli utestängda från sina traditionella fångstplatser i Nord- sjön. Visserligen har det svenska fisket under senare år i viss utsträckning förskjutits till mer närliggande vattenområden, men fisket i Nordsjön spe- lar ändå en stor roll för svenska fiskare, särskilt för fiskare med större far- tyg. Fiskets organisationer har också vid ett flertal tillfällen framhållit vik- ten av att det svenska Nordsjöfisket bevaras.

Prop. 1976/77:153 (,

Danska fiskare och till en mindre del västtyska fiskare bedriver ett rela- tivt omfattande fiske utanför de svenska kusterna. De vill av naturliga skäl fortsätta detta fiske. Det har alltså funnits förutsättningar för en uppgörel- se mellan Sverige och EG sotn grundar sig på ömsesidiga fiskeintressen. Mot denna bakgrund inleddes överläggningar om ett liskeavtal i mitten av år l976. De resulterade i en överenskommelse. som undertecknades den Zl mars l977.

Överenskommelsen ger svenska fiskare rätt att fiska i det område sotn omfattas av EG-staternas liskejurisdiktion och EG-staternas fiskare får motsvarande rätt i det område sotn omfattas av den svenska fiskejurisdik- tionen. Överenskommelsen innebär i praktiken att de svenska fiskarna får fiska på l-ZG-vatten i Nordsjön och Nordatlanten utanför tolv nautiska mil. Det svenska fisket i övriga vattenområden. där någon EG—stat harjurisdik- tion. påverkas inte. EG:s fiskare får i sin tur fortsätta att fiska på de områ- den som de f.n. utnyttjar. Detta betyder bl.a. att de särskilda fiskerättig- heterna för danska och västtyska fiskare i Kattegatt gäller oförändrade. Däremot ger avtalet inte EG:s fiskare några ytterligare rättigheter. Över- enskommelsen gäller i hela det område som nu eller framdeles omfattas av parternas liskejurisdiktion. Om Sverige eller någon av EG:s medlemssta- ter utvidgar sin nuvarande liskejurisdiktion behöver därför inte någon ny överenskommelse ingås.

Avtalet med EG är i likhet med det avtal om fiske som den 9 december 1976 ingicks mellan Sverige och Norge ett ramavtal. Detta innebär att årli- ga överläggningar om fiskekvoter ger avtalet ett konkret innehåll. Målet för dessa överläggningar är enligt artikel 2 att åstadkomma balans mellan EG:s fiske i svenska vatten och svenskt fiske i EG:s vatten. Den närmare regleringen av fisket inom olika områden ankommer på den part som har jurisdiktion över resp. områden. Vissa garantier mot missbruk av regle- ringsrätten föreligger. Enligt en särskild bestämmelse i artikeln får inte så- dana regleringsåtgärder vidtas som äventyrar möjligheterna att fullt ut- nyttja rättigheterna enligt avtalet. Detta betyder bl. a. att de fångstkvotcr som har erhållits skall kunna utnyttjas med en rimlig fångstansträngning.

Vid förhandlingarna har enighet rätt om att vid balansberäkningen redan nu inräkna EG:s fiske på de vatten som kommer att tillfalla Sverige vid en utvidgning av den svenska fiskezonen. Vid förhandlingarna har man också kommit överens om att de fångster som har tagits under de första månader- na av år 1977 skall avräknas mot de årskvoter som senare kommer att fast- ställas. Enighet har också rått om att så långt som möjligt undvika alltför stora variationer av kvoterna från år till år.

Enligt artikel 3 skall parterna kunna kräva särskilt tillstånd för fisket. Svenska myndigheter skall således kunna åläggas att lämna vissa uppgifter om de fartyg som avser fiska på EG—vattcn. Motsvarande skyldighet skall gälla vid EG:s fiske i svenska vatten. Bestämmelsen syftar till att göra det möjligt att kontrollera fisket. Det ankommer på fiskeristyrelsen att i samar-

Prop. 1976/77: 153 7

bete med fiskets organisationer för svenskt vidkommande lämna de tipp- gifter som avses i artikeln.

I artikel 5 har parterna åtagit sig se till att vardera partens medborgare följer bestämmelserna i överenskommelsen. Jag vill nämna att lagen (1950: 596) om rätt till fiske (ändrad senast 1975: 1312) redan innehåller ett bemyndigande för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om fiskets vård och bedrivande för svenskt havs- fiske.

! artikel 7 åtar sig båda parterna att samråda om avtalets tillämpning. Vid tvist om tillämpning eller tolkning av avtalet skall tvisten i första hand bli föremål för överläggningar mellan parterna. Om det inte går att den vä- gen komma fram till en uppgörelse skall tvisten bli föremål för skiljedoms- förfarande. De regler som då skall gälla finns beskrivna i en bilaga till över- enskommelsen. Reglerna anger det förfarande som skall följas vid en tvist. vilket enligt min mening är värdefullt i denna typ av avtal.

Avtalet gäller i första hand under tio år och förlängs automatiskt med sex år i taget om det inte dessförinnan sägs tipp av endera parten. Kon- struktionen i fråga om avtalsperiodens längd är normal för den här typen av avtal och stämmer överens med de regler som finns i det svenska avta- let med Norge.

Avtalet tillämpas provisoriskt i och med undertecknandet den 21 mars 1977. Samma dag upptogs också kvotöverläggningar med EG-kommissio- nen. 1 första omgången har balansberäkningarna och de svenska fiskarnas kvoter i Nordsjön diskuterats. EG:s ministerråd har därefter tilldelat Sve- rige kvoter för vissa fiskslag som avser tiden fram till den ljuli 1977. Ytter- ligare överläggningar om dessa kvoter liksom också om kvoterna för andra halvåret 1977 förutses. Avtalet förutsätter också kvoter för EG:s fiske på svenska vatten men sådana överläggningar har ännu inte inletts.

Jag har tidigare framhållit att fisket på bl. a. den svenska västkusten har stor betydelse. Avtalet med EG är ett led i ansträngningarna att bevara och stärka detta fiske. Genom detta avtal och det avtal som tidigare har träffats med Norge får svenska fiskare fortsatt rätt till fiske i Nordsjön. Samtidigt vill jag erinra om att svenska fiskares rätt till fiske i Skagerrak och Katte- gatt är tryggad genom tidigare överenskommelser. Även för EG bör det vara värdefullt att genom ett avtal få garantier för det framtida fisket. En- ligt min mening tillgodoser överenskommelsen mellan Sverige och EG bå- da parters intresse av ett fortsatt fiske i varandras vatten.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna överenskommelsen den 21 mars 1977 mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EG) om fiske.

Prop. 1976/77:153 8

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra— ganden har lagt fram.

Prop. 1976/77: 153

Överenskommelse om fiske mellan Sveri- ges regering och Europeiska Ekonomiska Gemenskapen.

Sveriges regering å ena sidan. och Euro- peiska Ekonomiska Gemenskapen (i det föl- jande benämnd gemenskapen) å andra sidan.

som erinrar om de nära förbindelserna mel- lan gemenskapen och Sverige;

som beaktar deras gemensamma önskan att säkerställa att fiskebestånden i vattnen utanför deras kuster bevaras och förvaltas ändamålsenligt;

som konstaterar att den utvidgning av fis- kezoner som har företagits av vissa kuststa- tcr i Atlantområdet kan föranleda ett överfö- rande av fiskeansträngningar som skulle kun- na negativt påverka dessa tillgångars till- stånd;

som erkänner att kuststaterna i området under dessa omständigheter har ett primärt intresse av att genom lämpliga åtgärder sä- kerställa att de levande tillgångarna bevaras och förvaltas ändamålsenligt;

som tar hänsyn tilll arbetet vid Förenta Na- tionernas tredje havsrättskonferens;

som bekräftar att kuststaters utvidgning av de områden inom vilka de har jurisdiktion över de levande tillgångarna samt utövandet inom dessa områden av suveräna rättigheteri syfte att utforska. utvinna. bevara och förval- ta dessa tillgångar bör ske med stöd av och i enlighet med den internationella rättens prin- ciper;

som beaktar att gemenskapen har kommit överens om att gränserna för dess medlems- staters fiskezoner ('i det följande benämnda det område varöver gemenskapen utövar fis- kerijurisdiktion) skall sträcka sig ut till 200 nautiska mil. varvid fisket innanför dessa gränser skall vara underkastat gemenskapens gemensamma fiskeripolitik;

som önskar fastställa föreskrifter och vill— kor som hänför sig till fiske av gemensamt in- tresse,

har kommit överens om följande:

Artikel I Vardcra parten skall inom det område var- över den utövar fiskerijurisdiktion tillerkänna

Bila ga

Agreement on Fisheries between the Gov- ernment of Sweden and the European Economic Community

The Government of Sweden. of the one part. and the European Economic Communi- ty. (hereinafter referred to as the Communi- ty), of the other part.

recalling the close relations between Swe- den and the Community:

considering their common desire to ensure the conservation and rational management of the fish stocks ofthe waters adjacent to their coasts;

noting that the extension of the fishery zones of certain coastal states in the Atlantic region may cause a transfer of fishing effort which might adversely affect the state of these resources;

recognising that in these circumstances the coastal states in the area have a primary interest to assure by apprOpriate measures the conservation and rational management of the living resources:

taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea;

affirming that the extension by coastal states of their areas of jurisdiction over the living resources. and the exercise within these areas of sovcreign rights for the pur- pose of exploring. exploiting. conserving and managing these resources. should be con- ducted pursuant to and in accordance with principles of international Law;

having regard to the fact that the Commu- nity has agreed that the limits of the fishery zones ofits Member States (hereinafter refer- red to as the area of fisheries jurisdiction of the Community) shall extend up to 200 nauti- cal miles. fishing within these limits being subject to the common fishery policy of the Community;

desirous of establishing the terms and con- ditions pertaining to fisheries of mutual con- cern.

have agreed as follows:

Article ] Each Party shall grant access to fishing vessels of the other Party to fish within its

Prop. l976/77:153

den andra partens fiskefartyg rätt att fiska i enlighet med nedanstående bestämmelser.

Artikel 2

]. Vardcra parten skall på lämpligt sätt för det område varöver den utövar fiskerijuris- diktion, med förbehåll för den anpassning som kan bli nödvändig på grund av oförutsed— da omständigheter, samt med utgångspunkt i behovet av en ändamålsenlig förvaltning av de levande tillgångarna, årligen fastställa:

(a) den totala tillåtna fångsten av enskilda bestånd eller grupper av bestånd. varvid hän- syn skall tas till de bästa vetenskapliga rön som är tillgängliga för parten. beståndens be- roende av varandra. arbetet inom vederbö- rande intemationella organisationer och and- ra omständigheter av betydelse;

(b) efter lämpligt samråd. de fångstmäng- der som tilldelas den andra partens fiskefar- tyg och de områden inom vilka dessa fångst- mängder får fiskas. De två parterna skall ha som sitt mål att förverkliga en tillfredsställan- de jämvikt mellan deras fiskemöjligheter i havsområden av gemensamt intresse, varvid i första hand hänsyn skall tas till de gemen- samma intressena i de områden som gränsar till båda parterna. Vid fastställandet av dessa fiskemöjligheter skall vardera parten beakta

(i) behovet av att begränsa svårigheterna för den part vars fiskemöjligheter skulle kun- na komma att beskäras vid fastställandet av ovannämnda jämvikt.

(ii) alla övriga omständigheter av betydel- se.

2. De åtgärder för reglering av fisket som endera parten vidtar skall icke vara av sådan art att de äventyrar den fulla utövningen av de fiskerättigheter som tillerkänts enligt den- na överenskommelse.

Artikel3

Vardcra parten kan kräva att fiske som i det område varöver den utövar fiskejurisdik- tion bedrives av den andra partens fiskefar- tyg skall vara underkastat licenstvång. Behö- rig myndighet hos vardera parten skall på lämpligt sätt underrätta den andra parten i ve- derbörlig tid om namn, registretingsnummer och andra förhållanden av betydelse beträf- fande de fiskefartyg som skall få fiska inom det område varöver den andra parten utövar fiskerijurisdiktion. Den andra parten skall

lf)

area of fisheries jurisdiction in accordance with the provisions set out below.

Article .?

]. Each Party shall. as appropriate. deter- mine annually for its area offisheriesjurisdic- tion. subject to adjustment when necessary to meet unforescen circumstances. and on the basis of the need for rational management of the living resources:

(a) the total allowable catch for individual stocks or complexes of stocks. taking into ae- count the best scientific evidence available to it. the interdependencc of stocks. the work of appropriate international organizations and other relevant factors:

(b) after appropriate consultations. allot- ments for fishing vessels of the other Party and the areas within which these allotments may be fished. The two Parties shall have as their aim the realization of a satisfactory bal- ance between their fishing possibilities in maritime areas of mutual interest. taking into account. as a matter of priority. the mutual interests in the areas bordering on both Par- ties. ln determining these fishing possibili- ties. each Party shall take into account:

(i) the need to minimise difficulties for the Party whose fishing possibilities might be re- duced in the course of the establishment of the balance referred to above;

(ii) all other relevant factors.

2. The measures to regulate fisheries taken by each Party shall not be of such a na- ture as to jeopardize the full exercise of the fishing rights allocated under the Agreement.

Article 3

Each Party may require that fishing in its area of fisheries jurisdiction by fishing ves- sels of the other Party shall be subject to li- cence. The competent authority of each Par- ty shall, as appropriate. communicate in due time to the other Party the name, registration number, and other relevant particulars of the fishing vessels which shall be eligible to fish within the area of fisheries jurisdiction of the other Party. The second Party shall there- upon issue such licences in a manner com-

Prop. 1976/77:153

därefter utfärda sådana licenser på ett sätt som överensstämmer med de fiskemöjlighe- ter som beviljats enligt bestämmelserna i arti- kel 2 punkt ! (b).

Artikel-4

Den ena partens fiskefartyg skall. när de fiskar inom det område varöver den andra parten utövar fiskerijurisdiktion. iakttaga de regler till skydd för bestånden. de övervak- ningsregler och de övriga bestämmelser som gäller för fiske i området. Skälig f'örhandsin- formation skall lämnas om nya regler. villkor eller bestämmelser.

Artikel 5

l. Vardcra parten skall vidtaga alla nöd- vändiga åtgärder för att säkerställa att dess fanyg efterlever bestämmelserna i denna överenskommelse samt andra föreskrifter av betydelse.

2. Vardera parten kan inom det område varöver den utövar fiskerijurisdiktion vidtaga sådana åtgärder i överensstämmelse med in- ternationell rätt som kan bli nödvändiga för att säkerställa att den andra partens fartyg ef- terlever bestämmelserna i denna överens- kommelse.

Artikel 6

Partema åtar sig att samarbeta för att sä- kerställa ändamålsenlig förvaltning och be- varande av havets levande tillgångar och för att underlätta erforderlig vetenskaplig forsk- ning i detta avseende. särskilt i fråga om

(a) bestånd som förekommer inom områ- den varöver båda parter utövar fiskerijuris- diktion i syfte att så mycket som möjligt få till stånd en harmonisering av åtgärder för regle- ring av fisket i fråga om sådana bestånd.

(b) bestånd av gemensamt intresse som förekommer inom de områden varöver båda parterna utövar fiskerijurisdiktion och i om- rådena utanför och nära dessa områden.

Artikel 7

l. Parterna överenskommer att samråda i frågor rörande denna överenskommelses till- lämpning och ändamålsenliga funktionssätt.

2. I händelse av tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommel- se skall denna tvist bli föremål för överlägg- ningar mellan parterna.

mensuratc with the possibilities for fishing granted under the provisions of Article 2 (1) (b).

Article 4

Fishing vessels of one Party shall. when fishing within the area offisheries jurisdiction of the other Party. comply with the conserva- tion measures and supervisory measures and other provisions governing fishing activities in that area. Appropriate advance notice shall be given of any new measures. conditions or provisions.

Article 5

]. Each Party shall take all necessary mea- sures to ensure compliance with the provi- sions of this Agreement and other relevant regulations by its vessels.

2. Each Party may take within its area of fisheries jurisdiction such measures, in con- formity with international law, as may be necessary to ensure compliance with the pro- visions of this Agreement by vessels of the other Party.

Article 6

The Parties undertake to co-operate to en- sure proper management and conservation of the living resources of the sea. and to facili- tate the necessary scientific research in this respect, in particular with regard to:

(a) stocks occurring within the areas of't'is- heries jurisdiction of both Parties, with a vi- ew to achieving. as far as practicable, harmo- .nization of measures for the regulation of fisheries in respect of such stocks;

(b) stocks of common interest occuring within the area of fisheries jurisdiction of both Parties and in the area beyond and adja- cent to those areas.

Article 7

1. The Parties agree to consult on ques- tions relating to the implementation and proper functioning of this Agreement.

2. In the event of a dispute concerning the interpretation or application of this Agree- ment such a dispute shall be the subject of consultations between the Parties.

Prop. 1976/77:153

Om ingen uppgörelse nås efter sådana överläggningar och om det göres gällande att en part uppenbart har underlåtit att uppfylla särskilda bestämmelser eller villkor som fast- ställts av denna överenskommelse. skall tvis- ten bli föremål för skiljedom enligt de villkor som fastställts i bilaga. med förbehåll för att suveräna rättigheter att utforska. utvinna. be- vara och förvalta levande tillgångar inom fis- kezonerna icke skall ifrågasättas.

Artikel8

Denna överenskommelse skall icke påver— ka andra föreliggande överenskommelser mellan dc två parterna eller föreliggande överenskommelser rörande liske av den ena partens fartyg inom det område varöver den andra parten utövar fiskerijurisdiktion.

Artikel 9

Ingenting i denna överenskommelse skall på något sätt påverka eller förutbestämma någondera partens uppfattning i någon havs- rättslig fråga.

Artikel 10

Denna överenskommelse skall tillämpas dels på de områden inom vilka fördraget om upprättande av Europeiska Ekonomiska Ge- menskapen är tillämpligt, på de villkor som anges i detta fördrag. dels på Sveriges områ— de.

Artikel )]

Denna överenskommelse skall träda i kraft den dag då panerna underrättar varandra om att de förfaranden som erfordras härför har slutförts. l avvaktan på ikraftträdandct skall den provisoriskt tillämpas från dagen för un- dertecknandet.

Artikel 12

Denna överenskommelse skall förbli i kraft under en första period om tio år från dagen för dess ikraftträdande. Om icke någon av parterna bringar överenskommelsen att upp- höra att gälla genom uppsägning minst nio månader före utgången av denna period. skall den därefter förbli i kraft under ytterligare perioder om sex år. förutsatt att uppsägning icke har skett minst nio månader före utgång- en av någon sådan period.

]?

lf no settlement is reached following such consultations, and where it is claimed that a Party has manifestly failed to comply with specified provisions or conditions established by the present Agreement. the dispute shall be the subject of arbitration under the condi- tions laid down in the Annex. provided that sovereign rights for the purpose of exploring. exploiting. conserving and managing living resources within their fishery zones shall not be called in question.

Article 8

This Agreement shall be without prejudice to other existing agreements between the two Parties or to existing agreements concerning fishing by vessels ofone Parry within the area of fisheriesjurisdiction ofthe other Party.

Article 9

Nothing contained in the present Agree- ment shall affect or prejudice in any manner the views of either Party with respect to any question relating to the Law ofthe Sea.

Article 10

This Agreement shall apply. on the one hand. to the territories in which the Treaty establishing the European Economic Com- munity is applied. under the conditions laid down in that Treaty and. on the other hand. to the territory of Sweden.

Article 1)

This Agreement shall enter into force on the date on which the Parties notify each other of the completion of the procedures necessary for this purpose. Pending its entry into force it shall be applied provisionally from the date of signature.

Article [2

This Agreement shall remain in force for an initial period often years after the date of its entry into force. ln the event ofthe Agree- ment not being terminated by either Party through notice of termination given at least nine months before the expiry of that period. it shall remain in force for additional periods of six years duration thereafter. provided that notice of termination has not been given at least nine months before the expiry of any such period.

Prop. 1976/77: 153

Artikel 13

Parterna överenskommer att granska den- na överenskommelse efter slutförandet av förhandlingarna om en multilateral konven— tion som resultat av Förenta Nationernas tredje havsrättskonferens.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars nittonhundrasjuttiosju, i två exemplar på svenska. danska, engelska. franska, italiens- ka, nederländska och tyska språken, varvid envar av dessa texter skall ha lika vitsord.

För Sveriges Regering. Staffan Burenstam Linder

För Rådet för De Europeiska Gemenskaper-

na, John Tomlinson Finn Gundelach

Article 13

The Parties agree to examine this Agree- ment upon the conclusion ofthe negotiations for a multilateral treaty resulting from the Third United Nations Conference on the Law ofthe Sea.

Done at Brussels on the twenty-first day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. in duplicate in the Swe- dish, Danish. Dutch. English. French. Ger- man and ltalian languages. each of these texts being equally authentic. For the Government of Sweden. Staffan Burenstam Linder

For the Council of the European Communi- ties, John Tomlinson Finn Gundelach

Prop. 1976/77:153

Bilaga

l. Inom två månader från den dag då nå- gondera parten formellt har begärt att en tvist skall hänskjutas till skiljedom enligt artikel 7 punkt 2 av denna överenskommelse skall var- dera parten utse en ledamot av skiljedomsto- len. och dessa två ledamöter skall inom tre månader från samma dag enas om en med- borgare i en tredje stat att av båda parterna utses till tredje ledamot.

2. Den part som begär skiljedom skall. vid den tidpunkt då begäran behandlas. framläg- ga en redogörelse för dess yrkande och grunderna för yrkandet.

3. Om de tidsfrister som anges i punkt ] icke har iakttagits. får vardera parten. i av- saknad av annan tillämplig uppgörelse. inbju- da presidenten i internationella domstolen att utfärda de erforderliga l'örordnandena. (.)m presidenten är någondera partens medborga- re eller om han av annat skäl är förhindrad att fullgöra nämnda uppgift. skall vice-presiden- ten utfärda de erforderliga förordnandcna. ()m vice-presidenten är någondera partens medborgare eller om även han är förhindrad att fullgöra nämnda uppgift. skall den leda— mot av domstolen som är närmast i ålders- ordning'och som icke är någondera partens medborgare utfärda de erforderliga förord- nandena. .

4. Skiljedomstolen skall på grundval av denna överenskommelse och andra folkrätts- liga regler fatta sina beslut genom en majori- tet av rösterna. Sådana beslut skall vara bin- dande. Fastän kostnaden för skiljedomstolen normalt skall bäras med lika andelar av båda parterna. skall skiljedomstolen kunna förord- na på annat sätt om kostnaderna. [ alla andra hänseenden skall skiljedomstolen fastställa sin egen organisation och procedur.

l4

Annex

l. Within two months from the date on which either Party has formally requested that a dispute be subtnitted to arbitration in accordance with Article 7 (2) of the Agree- ment. each Pany shall appoint one member of the arbitral tribunal and these two mem- bers shall. within three months from the same date. agree upon a national ofa third State as third member to be appointed by the two Par- tics.

2. The Party requesting arbitration shall. at the time of treating the request. submit a statement of its claim and the grounds on which such claim is based.

3. If the periods specified in paragraph I have not been observed. either Party may. in the absence of any other relevant arrange- ment. invite the President ofthe International Court of Justice to make the necessary ap- pointmcnts. If the President is a national of either Parry or if he is otherwise prevented from discharging the said function. the Vice- President should make the necessary appo- intments. If the Vice-President is a national ofeither Party or if he. too. is prevented from discharging the said function. the Member of the Court next in seniority who is not a na- tional of either Party should make the neces- sary appointments.

4. The arbitral tribunal shall. on the basis of the present Agreement and of other rules of international law. reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be binding. Although the cost of the arbitral tri- bunal shall normally be borne in equal parts by both Parties. the arbitral tribunal is empo— wered to rule otherwise concerning costs. ln all other respects. the arbitral tribunal shall determine its own organization and pro- cedure.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1977