Prop. 1976/77:17

om uppskov med beredskapslagring av stadsgas

Prop. 1976/77: 17

Regeringens proposition

1976/77: 17

om uppskov med beredskapslagring av stadsgas

beslutad den 21 oktober 1976.

Regeringen Föreslår riksdagen att antaga det Förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN STAFFAN BURENSTAM LINDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelser om skyldighet för stadsgasverk att beredskapslagra råvara för gasframställningen, vilka enligt beslut av riks- dagen år 1969 skulle gälla fr. o. m. den l januari 1977, i stället träder i kraft den 1 januari 1978.

1 Riksdagen [976/ 77. I sam/. Nr [7

Prop. 1976/77:17

Förslag till Lag om ändring i lagen (1969:755) om ändring i förordningen

(1957:343) om oljelagring m. m.

Härigenom föreskrives att ikraftträdandebcstämmelserna till lagen (1969z755) om ändring i förordningen (1957:343) om oljelagring m. m.' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Denna lag träder i kraft. såvitt av- ser 6 ä tredje stycket. 6 a &, 10 & and- ra stycket och 12% första stycket andra punkten. den 1 januari 1977 och i övrigt den 1 januari 1970.

I fråga om de lagringsmängder som skall hållas i lager under år 1970 gäller vad tidigare bestämts.

Föreslagen lydelse

Denna lag träderi kraft, såvitt av- ser 6 ä tredje stycket. 6 a &. 10 & and- ra stycket och lZå första stycket andra punkten, den 1 januari 1978 och i övrigt den 1 januari 1970.

' I fråga om de lagringsmängder som skall hållas i lager under år 1970 gäller vad tidigare bestämts.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

'Ny lydelse av förordningens rubrik l975:708.

Prop. 1976/77:17 ' 3

Utdrag HANDELSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-10-21

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. Ahlmark. Romanus. Turesson. Gustavsson. Antonsson. Mogård. Olsson, Dahlgren. Åsling. Söder. Troedsson. Mundebo. Krönmark. Ullsten. Buren- stam Linder. Wikström. Johansson. Friggebo

Föredragande: statsrådet Burenstam Linder

Proposition med förslag om uppskov med beredskapslagring av stadsgas

Inledning

Enligt lagen (1957:343) om oljelagring m.m. (ändrad senast 1975z708) är stadsgasverken fr. o. m. den 1 januari 1977 lagringsskyldiga beträffande råvara för stadsgastillverkning.

1 en skrivelse till regeringen den 8 juni 1976 har Svenska Gasföreningen (SGF). som företräder landets samtliga stadsgasverk. hemställt om uppskov tills vidare med den nämnda lagringsskyldigheten.

Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgetts av statens pris- och kartellnämnd (SPK). överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) samt 1975 års oljelagringskommitté (H 197503).

Bakgrund

Stadsgas produceras och distribueras f. n. i ett tiotal kommuner i Sverige. De största verken finns i Stockholm. Göteborg. Malmö. Helsingborg och Norrköping. Dessa svarar för den helt övervägande delen av produktionen.

Nuvarande stadsgasverk är allas. k. spaltanläggningar som använder lätt- bensin eller — i Göteborg butan som råvara. l verken omvandlas drygt 100000 ton råvara till ca 250 milj. m3 Stadsgas. Gasen levereras till inemot 400000 abonnenter. av vilka flertalet är hushåll med gasspisar.

l prop. 1969zl36 rörande beredskapslagring av olja för perioden 1970—1976 föreslog regeringen bl. a. att de svenska stadsgasverken av försörjningsbe- redskapsskäl borde åläggas att lagra råvaror för stadsgasproduktion. Lag— ringsskyldighctcn föreslogs träda i kraft den 1 januari 1977. Med hänsyn

Prop. 1976/77:17 4

till den relativt långa tid som stod till förfogande för att anskaffa medel för finansieringen borde kostnaderna för lagringen bäras av stadsgasverken. Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag tBeU 1969:66. 2 LU 1969z86. rskr 1969:375 och 1969398). Bestämmelserna om lagringsskyldighet togs in i en lagt 1969:755) om ändring i förordningen ( 1957:343)om oljelagring m.m. Det kan anmärkas att förordningcns rubrik senare har ändrats till lag om oljelagring m.m.

I samband med den s.k. energikrisen hösten 1973 försämrades stads— gasverkens ekonomiska situation. Priset på stadsgasverkens råvara ökade mer än priserna på andra oljeprodukter.

1 en skrivelse den 13 december 1974 till chefen för handelsdepartementct hemställde SGF om sådana åtgärder att prisrelationen före energikrisen mel- lan stadsgasverkens råvaror och framför allt lätt eldningsolja kunde åter- ställas. Enligt SGF borde oåterkalleliga beslut om nedläggning förhindras för sådana stadsgasverk som är viktiga för en framtida naturgasintroduktion.

Enligt en av statens industriverk sammanställd promemoria (SlND PM 197614) Stadsgasverkens ekonomiska situation — Faktaunderlag uppgår det totalt budgeterade underskottet för de fem största verken till ca 27 milj. kr. år 1976. varav 23 milj. kr. faller på Stockholm. Taxchöjningar av den storlek som skulle behövas för att väga upp de höjda råvarupriserna har inte bedömts möjliga att genomlöra. Enligt promemorian är en återgång till den tidigare kostnadsrelationen mellan Iättbensin och lätt eldningsolja osannolik.

SGF har i skrivelsen den 8 juni 1976 hemställt om uppskov t.v. med den lagringsskyldighet som inträder den 1 januari 1977. Ett uppskov skulle enligt SGF:s beräkningar innebära en minskad årlig kostnad för stadsgas- verken med totalt ca 2.5 milj. kr. SGF motiverar sin framställning med stadsgasverkens akuta ekonomiska kris.

Remissyttranden

SPK framhåller att av stadsgasverkens totala kostnader utgör råvarukost- naderna omkring hälften. Prisbildningen på Iättbensin är i huvudsak in- ternationellt bestämd och beror i stor utsträckning på förändringar i efter- frågan inom alternativa användningsområden. Under senare år har efter- frågan på lättbcnsin från den petrokemiska industrin ökat kraftigt vilket drivit upp priserna på Iättbensin på den internationella marknaden.

SPK konstaterar att samtliga stadsgasverk f. n. befinner sig i en förlust- situation. Skyldigheten för stadsgasverken att fylla sina lager lör råvaror i enlighet med gällande beredskapslagringsbestämmelser innebär i ett sådant läge en ansträngning på verkens finansiering. I syfte att begränsa behovet av eventuella kompenserande taxehöjningar är det därlör angeläget att stads— gasverken i största möjliga utsträckning undandras kostnadsökningar. Mot

'Jl

Prop. 1976/77:17

denna bakgrund har nämnden inget att erinra mot ett bifall till SGF:s ansökan om lättnader i beredskapslagringsbestämmelserna.

ÖEF framhåller att överstyrelsen i bilaga till statens industriverks nämnda promemoria närmare har utvecklat styrelsens uppfattning från försörjnings- beredskapssynpunkt i fråga om lagring av råvaror för stadsgasproduktion. ÖEF har därvid framhållit angelägenheten av att den beredskap för stads- gasproduktion. som beslutad lagringsskyldighet för stadsgasverken innebär. upprätthålles så länge gasverksdriften fortsätter. Av den anledningen bör eventuella insatser från samhällets sida att stödja den fortsatta driften inte få formen av ett upphävande av nämnda lagringsskyldighet. ÖEF bedömer det nämligen angeläget att gaskonsumenterna tillförsäkras en tryggad för- sörjning vid störningar eller avbrott i tillförseln av råvaror för stadsgas- framställning.

ÖEF erinrar dock om att 1975 års oljelagringskommitte har till uppdrag att utarbeta ett program för beredskapslagring av oljeprodukter m. m. efter utgången av den nu löpande oljelagringsperioden. 1 detta uppdrag inrymmes även en prövning av beredskapslagringen för stadsgasframställning. 1 av- vaktan på statsmakternas ställningstagande till de förslag. som oljelagrings- kommittén i dessa avseenden kan komma att lägga fram, vill överstyrelsen inte motsätta sig att tidpunkten för lagringspliktens inträde förskjutes med ett år från den 1 januari 1977 till den 1 januari 1978.

I 975 års oljelagringskommitlé framhåller liksom ÖEF att det är angeläget att konsumenterna av Stadsgas tillförsäkras en tryggad försörjning vid sådana typer av kriser som innebär att tillförseln av stadsgasråvaror störs eller helt avbryts. Det är därför angeläget att beredskapslagring sker även av råvaror för stadsgasproduktion. Stadsgasverkens framtida situation är emellertid osä- ker. Vidare är den framtida utvecklingen bl. a. beroende av om och i vilken utsträckning naturgas kommer att introduceras i Sverige. Oljelagringskom- mittén framhåller att beredskapen för olika typer av konflikter även utan beredskapslagring av råvaror för framställning av Stadsgas. kommer att på sikt förbättras för stadsgasverken genom uppbyggnaden av statliga råol- jelager. Under tiden fram till dess att råoljelagren är uppbyggda är emellertid konsumenterna av stadsgas i händelse av kris eller krig helt beroende av den normala. kommersiella lagringen vid respektive stadsgasverk.

Den osäkra framtiden för stadsgasverken har medfört att berörda kom- muner satt igång utredningar angående stadsgasverkens framtida drift. på- pekar kommittén. Resultaten från dessa utredningar torde läggas fram inom en relativt snar framtid. 1975 års oljelagringskommitté anser därför att det kan finnas skäl att uppskjuta tidpunkten för stadsgasverkens lagringsplikt med ett år från den 1 januari 1977 till den 1 januari 1978.

Prop. 1976/77:17 6

Föredraganden

1 ett tiotal kommuner i landet finns stadsgasverk. som producerar Stadsgas för hushållsbruk. Enligt beslut av riksdagen år 1969 inträder den 1 januari 1977 skyldighet för stadsgasverken att beredskapslagra råvara för gasfram- ställningen.

Stadsgasindustrin har under senare år haft ekonomiska svårigheter. Rå- varukostnadcrna. som utgör omkring hälften av gasverkens totalkostnader. har utvecklats i en för gasrörelsens konkurrenssituation ogynnsam riktning. Det har inte bedömts möjligt att genomföra taxehöjningar som kunnat kom- pensera de höjda råvarukostnaderna.

Enligt vad jag har inhämtat pågår nu inom flera av de berörda kom- munerna utredningar om en avveckling av gasverken.

1 skrivelse den 8 juni 1976 har Svenska Gasföreningen hemställt att upp- skov tills vidare beviljas samtliga stadsgasverk med lagringsskyldigheten i fråga om råvaror för framställning av Stadsgas.

Statens pris- och kartellnämnd. överstyrelsen för ekonomiskt försvar och 1975 års oljelagringskommitté har i remissyttranden tillstyrkt att uppskov med lagringsskyldigheten beviljas. Överstyrelsen och kommitten förordar dock att uppskovet av försörjningsberedskapsskäl begränsas till ett år.

1975 års oljelagringskommitté har till uppdrag att pröva bl.a. hur be- redskapslagringen för stadsgasframställning bör vara utformad fr. o. m. är 1978. Kommittén väntas lägga fram sina förslag under november detta år. Bedömningen av lagringsfrågan kan också komma att påverkas av utred- ningar som pågår i berörda kommuner beträffande gasverkens framtid. 1 detta läge finner jag liksom remissinstanserna att det är rimligt att skjuta upp lagringsskyldighetens inträde till den 1 januari 1978.

Ett uppskov med lagringsskyldigheten kräver en ändring av ikraftträd- andebestämmelscrna till lagen (1969:755) om ändring i förordningen (19572343) om oljelagring m.m.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga inom handelsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1969:755) om ändring i förordningen (1957:343) om oljelagring m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före- draganden har lagt fram.

GOTAB 52411 Stockholm 1976