Prop. 1976/77:9

med förslag till godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden

Regeringens proposition 1976 /77: 9

med förslag till godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om bandråckning i skatteårenden;

beslutad den 9 september 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upp- tagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal till det nordiska avtalet om handräckning i skatteärenden. Tilläggsavtalet innehåller bl. a. bestämmelser som gör det möjligt för taxeringstjänste- män i en nordisk stat att närvara vid utredning i skatteårende som före- tas i annan nordisk stat.

Tilläggsavtalet avses träda i kraft trettio dagar efter den dag då samt- liga avtalsslutande stater har meddelat det svenska utrikesdepartementet att man har genomfört de konstitutionella åtgärder som krävs för ett ikraftträdande. Avtalet skall tillämpas på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet till behörig avta'lsmyndighct i den stat till vilken fram- ställningen riktas.

] Riksdagen 1976/77. ] saml. Nr 9

Prop. 1976/77: 9

Prop. 1976/77: 9 2

Utdrag FINANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL -

vid regeringssammanträde 1976-09-09

Närvarande: statsrådet Sträng, ordförande, och statsråden Andersson, Johansson, Aspling, Lundkvist, Bengtsson, Norling, Lidbom, Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Hjelm-Wallén, Peterson

Föredragande: statsrådet Sträng

Proposition med förslag till godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden

1. Inledning

Den 9 november 1972 slöts ett avtal mellan Sverige, Danmark, Fin- land, Island och Norgc om handräckning i skatteärenden. Avtalet god- kändes av riksdagen (prop. 1972: 142, SkU 1972: 63, rskr 1972: 297) och trädde i kraft den 1 januari 1973 (SFS 1973: 88). Avtalet medförde bl. a. väsentligt ökade möjligheter att driva in skatter och avgifter samt utbyta upplysningar i skatteärenden. I prop. 1972: 142 framhölls, att avtalet var ett viktigt steg mot ett fullständigt undanröjande av det hinder för sådana handräckningsåtgärder, som gränserna mellan de nordiska länderna hittills hade utgjort. Erfarenheterna av tillämpningen av det nordiska handräckningsavtalet har visat att förutsättningarna för utvidg- ning av avtalet till andra handräckningsåtgärder är goda. Vid möten mellan representanter för de nordiska ländernas finansdepartement och centrala skattemyndigheter under åren 1974 och 1975 har diskuterats olika ytterligare handräckningsfrågor som lämpligen kunde regleras i det nordiska handräckningsavtalet. Man har därvid bl.a. funnit det

särskilt angeläget att skapa möjligheter för skattemyndighet i nordisk stat att delta i utredning i annan nordisk stat i sådant skatteärende som är av väsentligt intresse för den förstnämnda staten. Vid förhandlingar i Stockholm den 12—14 november 1975 mellan representanter för de nordiska ländernas finansdepartement nåddes enighet om ett på svenska språket avfattat förslag till tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Dan- mark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden. Vid

Prop. 1976/77: 9 3

efterföljande skriftväxling har överenskommelse nåtts om dansk, finsk, isländsk resp. norsk avtalstext samt en på svenska språket upprättad av— talstext för Finland. Samtliga texter till tilläggsavtalet bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Förslaget till tilläggsavtal remitterades till kammarrätten i Stockholm och riksskatzwcrkct, vilka har förklarat sig inte ha något att erinra mot förslaget.

Sedan regeringen den 1.5 januari 1976 beslutat att tilläggsavtalet skulle undertecknas har detta gjorts den 21 juli 1976.

2. Tilläggsavtalcts innehåll

Tilläggsavtalet innehåller sex artiklar. Av dessa innehåller art. 1, 3 och 4 materiella ändringar i och tillägg till handräckningsavtalet medan övriga artiklar avser formella ändringar samt ikraftträdandebestäm— melser.

Art. ] upptar ändrad lydelse av art. 3 i avtalet. Ändringen innebär att ett nytt sista stycke har lagts till.

Enligt art. 1] andra stycket i avtalet får en stat göra framställning om införskaffande av uppgifter endast om denna stat enligt sin egen lag- stiftning kan på begäran av den stat till vilken framställningen riktas införskaffa motsvarande uppgifter. Liknande krav på ömsesidighet föreligger inte beträffande andra handräckningsåtgärder. Det har emel- lertid ansetts rimligt att en avtalsslutandc stat inte skall kunna begära att exempelvis särskild åtgärd för indrivning av skatt vidtas i annan nordisk stat, om man inte enligt sin egen lagstiftning kan tillmötesgå en begäran av denna andra stat om motsvarande åtgärd. Ett sådant generellt krav på ömsesidighet har införts i det nya sista stycket av art. 3. Som en följd av den nya lydelsen av art. 3 -i avtalet utgår enligt art. 2 i till- läggsavtalet andra stycket av art. 11 i avtalet.

Genom art. 3 i tilläggsavtalet införs en ny artikel, betecknad art. 11 A, i handräckningsavtalet. Art. 11 A reglerar det inledningsvis nämnda för- farandet varigenom företrädare för myndighet i nordisk stat bereds till— fälle att närvara vid utredning i skatteärende i annan nordisk stat. Art. 11 A första stycket anger de formella förutsättningarna. Ärendet skall vara av ”väsentligt intresse" för den stat som begär att före- trädare för dess myndigheter skall få närvara. Det torde vara självklart att en stat inte bör göra framställning i bagatellärenden. Å andra sidan avses med "väsentligt intresse” inte nödvändigtvis att fråga är om stora skatte- eller avgiftsbelopp. Som skäl för en framställning om att få skicka representanter att delta i utredningen torde det vara tillräckligt att ange att ärendet har principiell betydelse eller att utredningen är att se som ett led i en större utredning som omfattar exempelvis företag eller

IT Riksdagen 1976/77. ] saml. Nr 9

Prop. 1976/77: 9 4

personer i det egna landet. Beslutanderätten med anledning av framställ- ningen ligger givetvis hos behörig avtalsmyndighet i den stat där utred- ningen skall företas. Avslås framställningen skall enligt art. 11 A sista stycket jämförd med art. 7 första stycket i avtalet skälen för avslaget lämnas.

Art. 11 A andra stycket föreskriver att företrädaren för den utländska myndigheten visserligen kan föreslå hur utredningen skall bedrivas men att alla beslut rörande utredningen fattas av den inhemska ansvariga myndigheten eller tjänstemannen. Härigenom görs klart att det inte får vara fråga om utländsk myndighetsutövning i den stat där utredningen sker. Detta bör dock inte hindra företrädaren för den utländska myn- digheten att, om den för utredningen ansvarige medger det, ställa frågor till den som är föremål för utredningen, undersöka räkenskaps- handlingar ctc. Art. 11 A tredje stycket innehåller bestämmelser om sekretess beträffande de uppgifter som har kommit fram vid utredningen.

Art. 4 i tilläggsavtalet innehåller en ändring av art. 12 i avtalet, varigenom denna artikel erhåller ett nytt andra stycke. Det nya stycket avser s. k. spontant utbyte av uppgifter, som har kommit fram vid utred- ning i skatteärende i nordisk stat. Spontant utbyte innebär att en stat självmant lämnar uppgifter som har kommit fram vid skatterevision etc. i den egna staten och som kan antas beröra skatteärende i annan nordisk stat. De nya bestämmelserna utgör ett viktigt komplement till reglerna i att. 11 om utbyte av taxeringsuppgifter efter särskild framställning och nuvarande regler i art. 12 om utbyte av uppgifter utan särskild fram— ställning, s. k. automatiskt utbyte. Även om man kan hävda att möjlig- heten att självmant lämna uppgifter existerar redan under gällande av- talsreglcring, har man i den nordiska kretsen bedömt det som angeläget att uttryckliga bestämmelser om detta införs i handräckningsavtalet.

Tilläggsavtalet träder enligt art. 5 i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga stater har meddelat det svenska utrikesdepartementet att man har genomfört de konstitutionella åtgärder som krävs för dess ikraftträ- dande. Tilläggsavtalets bestämmelser skall tillämpas på ärenden som har kommit in till behörig avtalsmyndighet efter ikraftträdandet.

Genom art. 6 knyts tilläggsavtalets giltighetstid till handräcknings- avtalets.

3. Föredraganden

Erfarenheterna av 1972 års nordiska handräckningsavtal i skatte- ärenden har visat att detta fungerar tillfredsställande och att utrymme finns för ytterligare utvidgat samarbete mellan de nordiska skatteförvalt- ningarna. Förslaget till tilläggsavtal öppnar möjlighet till detta. Särskilt möjligheten för taxeringstjänstemän och andra representanter för myn-

Prop. 1976/77: 9 5

digheter att delta i utredningar i skatteärenden i andra nor-diska stater kommer att bidra till en bättre skatte- och avgiftskontroll i Norden. Härigenom skapas ett effektivt instrument för rättvisa och korrekta taxeringar av företag och enskilda med verksamhet i och inkomst från olika nordiska länder. De nya bestämmelserna ger också större möjlig- heter att bekämpa internationell skatteflykt. Även tilläggsavtalets regler om s. k. spontant utbyte av uppgifter i skatteärenden utgör ett värdefullt komplement till gällande bestämmelser om utbyte av uppgifter för taxeringsändamål. Jag förordar därför att Sverige godkänner tilläggs— avtalet.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regering- en föreslår riksdagen

att godkänna tilläggsavtalet till avtalet mellan Sverige, Danmark, Fin- land, Island och Norge om handräckning i skatteärenden.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1976/77: 9

Till-tegsaftale

til aftalen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om bistand i skatte- sager

Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er, foranlediget af ensket om at indgå en til- lzegsaftale til aftalen af 9. november 1972 mellem Dan- mark, Finland, Island, Nor- ge og Sverige om bistand i skattesager (nedenfor kal- det ”aftalen"), blevet enige om folgende:

A rtikel ]

Artikel 3 i aftalen får felgende aendrede ordlyd:

”Artikel 3

En kontraherende stat er pligtig at yde bistand i hen- hold til artikel 1 i alle de skattesager og med hensyn til alle de skattekrav, som er opstået i en anden kontra- herende stat i overensstem- melse med dennes lovgiv- ning vedrerende de skatter, afgifter og bidrag, som om- fattes af artikel 2. I sager vedrorende skatter, som om- fattes af artikel 2 a), fore- ligger sådan pligt dog kun, såfremt skatten omfattes af en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning med den kontraherende stat, som be- gaerer bistanden.

Bistanden kan omfatte foranstaltninger ikke blot over for skattepligtige, men tillige over for arbejdsgi- vere og andre, som har vaa- ret pligtige at tilbageholde

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyä sopimusta muuttava ja täydentävä Iisäsopimus

Suomen, Islannin, Nor- jan, Ruotsin ja Tanskan hal- litukset ovat, haluten tehdä Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa 9 päivänä marraskuuta 1972 tehtyä sopimusta (jäljempä- nä. ”sopimus”) muuttavan ja täydentävän lisäsopimuksen, sopineet seuraavasta:

] artikla

Sopimuksen 3 artikla muutetaan näin kuuluvaksi:

”3 artikla

Sopimusvaltio on velvolli- nen antamaan 1 artiklan mukaista virka-apua kaikis- sa niissä veroasioissa ja kaikkiin niihin verovaatei- siin nähden, jotka ovat syn- tyneet toisessa sopimusval- tiossa sen lainsäädännön mukaan ja jotka koskevat 2 artiklassa tarkoitettuja vero- ja ja maksuja. Sopimuksen 2 artiklan a) kohdassa tar- koitettua veroa koskevissa asioissa tällainen velvolli- suus on kuitenkin vain, jos vero kuuluu virka-apua pyy- tävän valtion kanssa kaksin- kertaisen verotuksen välttä- miseksi tehdyn sopimuksen piiriin.

Virka-apu voi koskea se- kä toirnenpidettä, joka koh- distuu verovelvolliseen, että toimenpidettä, jonka kohtee- na on työnantaja tai muu henkilö, joka maksaessaan

Tilläggsavtal till avtalet mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om handräckning i skatteärenden

Bilaga

Regeringarna i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige har, föranledda av önskan att ingå ett tilläggs- avtal till avtalet den 9 no- vember 1972 mellan Fin- land, Danmark, Island, Nor— ge och Sverige om hand- räckning i skatteärenden (här nedan kallat ”avtalet”), överenskommit om följande:

Artikel 1

Artikel 3 i avtalet erhål- ler följande ändrade lydelse:

”Artikel 3

Avtalsslutande stat är skyldig lämna handräckning enligt artikel 1 i alla de skatteärenden och i fråga om alla de skatteanspråk, som uppkommit i annan avtals- slutande stat i enlighet med dess lagstiftning beträffande de skatter och avgifter som omfattas av artikel 2. I ärenden rörande skatt som avses i artikel 2 a) förelig- ger dock sådan skyldighet endast om skatten omfattas av avtal för undvikande av dubbelbeskattning med den avtalsslutandc stat som be— gär handräckningen.

Handräckning får avse åt- gärd icke blott mot skatt- skyldig utan även mot ar- betsgivare och annan, som har varit skyldig att inne- hålla skatt vid utbetalning

Prop. 1976/77: 9

Viöbötarsamningur

vid samning milli Islands, Danmerkur, F innlands, Nor- egs og Svibjööar um aöstoö i skattamålum

Rikisstjörnir Islands, Danmerkur, Finnlands, Nor- egs og Svibjööar, sem öska aö gera meö sér viöbötar- samning viö samning frå 9. növember 1972 milli Is- lands, Danmerkur, Finn- lands, Noregs og Svibjööar um aöstoö i skattamålum (hér eftir nefndur samning- urinn), hafa oröiö samåla um eftirfarandi:

]. gr.

3. gr. samningsins oröist svo:

3. gr.

Aöildarriki cr skylt aö veita aöstoö samkvtemt 1. gr. i öllum beim skatta- målum og viö allar bar skattakröfur, sem fram hafa komiö i ööru aöildarriki i samrazmi viö löggjöf bess og varöa bä skatta og gjöld, som 2 gr. tekur til. I skatta— mälum, sem 2. gr. a) tekur til, er bessi skylda bö bvi aöeins fyrir hendi aö skatt- urinn falli undir samning til aö komast hjå tvisköttun viö baö aöildarriki sem aö- stoöar öskar.

Aöstoö getur ekki aöeins tekiö til aögcröa gegn beim sem skatt skuldar, heldur einnig gegn vinnuveitanda og öörum sem skylt var aö halda eftir fé til greiöslu

Tilleggsavtale til avtalen mellom Norge, Danmark, Finland, Island

og Sverige om bistand 1 skattesaker

Regjeringene i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige som ensker å inngå en tilleggsavtale til avtalen av 9. november 1972 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om bistand i skattesaker (nedenfor kalt ”avtalen”), er blitt enige om folgende:

Artikkel ]

Artikkel 3 i avtalen får fälgende endrede ordlyd:

”Artikkel 3

En kontraherende stat er etter artikkel 1 pliktig til å yte bistand i alle skattesa- ker som er oppstått etter lovgivningen i en annen kon- traherende stat når det gjel- der skatter og avgifter som går inn under artikkel 2. I saker om skatt etter artik- kel 2 a) foreliggcr det dog bare en slik plikt når skat- ten går inn under en avta- le til unngåelse av dobbelt- beskatning med den kontra- herende stat som begjaerer bistand.

Bistanden kan omfatte tiltak ikke bare overfor skattytere, men også over- for arbeidsgivere og andre som har hatt plikt til å holde tilbake skatt ved utbetaling

Tilläggsavtal

till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden

Regeringarna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge har, föranledda av önskan att ingå ett till- läggsavtal till avtalet den 9 november 1972 mellan Sve- rige, Danmark, Finland, Is- land och Norge om hand- räckning i skatteärenden (här nedan kallat ”avtalet"). överenskommit om följan- de:

Artikel 1

Artikel 3 i avtalet erhål- ler följande ändrade lydelse:

”Artikel3 Avtalsslutande stat är skyldig lämna handräck- ning enligt artikel 1 i alla de skatteärenden och i frå- ga om alla de skatteanspråk, som uppkommit i annan av— talsslutandc stat i enlighet med dess lagstiftning beträf- fande de skatter och avgif- ter som omfattas av artikel 2. I ärenden rörande skatt som avses i artikel 2 a) fö- religger dock sådan skyldig- het endast om skatten om- fattas av avtal för undvikan- de av dubbelbeskattning med den avtalsslutandc stat som begär handräckningen.

Handräckning får avse åt- gärd icke blott mot skatt- skyldig utan även mot ar- betsgivare och annan, som har varit skyldig att inne- hålla skatt vid utbetalning av

Prop. 1976/77: 9

skat ved udbetaling af lön eller anden ydelse, og over for andre, som ifplge lovgiv- ningen i den stat, som be- gmrer bistanden, er ansvar- lige for skat.

Anmodning om bistand må kun fremsaettes såfremt den stat, som fremsaetter an- modningen, ifolge sin egen lovgivning kan yde tilsva- rende bistand på begaering af den stat, til hvilken an- modningen cr rettet.”

Artikel 2

Artikel 11 i aftalen får felgende zendrede ordlyd:

"Artikel 11

Oplysninger skal indford- res i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, til hvilken begaaringen er ret- tet.

Anmodning om indford- ring af Oplysninger kan af- slås, såfremt forretnings-, fabrikations- eller erhvervs— hemmeligheder vil blive åbenbaret, såfremt anmod- ningen blev efterkommet.”

Artikel 3

Til aftalen tilfojes efter artikel 11 en artikel 11A med folgende ordlyd:

”Artikel 11 A

Representanter for en myndighed i en kontrahe— rende stat kan i en skatte- sag af vzesentlig interesse for denne stat efter anmodning fra den kompetente myndig- hed i samme stat tillades at vaere til stede ved under- sogelse i en sådan skattesag i en anden kontraherende stat. Anmodningen herom

palkkaa tai muuta etuutta on ollut velvollinen pidättä- mään siitä veroa, ja muu henkilö, joka virka-apua pyytävän valtion lainsäädän- nön mukaan on vastuussa verosta.

Virka-apua koskeva esitys saadaan tehdä vain, jos se valtio, joka tekee esitykscn, oman lainsäädäntönsä mu- kaan voi sen valtion pyyn— nöstä, jolle esitys tehdään, suorittaa vastaavan virka- avun.”

2 artikla

Sopimuksen 11 artikla muutetaan näin kuuluvaksi:

”1 1 artikla

Tietojen hankkimisen on tapahduttava sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jolle esitys tehdään.

Tietojen hankkimista kos- keva esitys voidaan evätä, jos siihen suostuminen joh- taisi liike-, valmistus- tai am- mattisalaisuuden paljastu- miseen.”

3 artikla

Sopimukseen lisätään 11 artiklan jälkeen 11 A artikla seuraavasti:

”11 A artikla

Sopimusvaltion viranomai- sen edustajan voidaan vero- asiassa, jolla on olennainen merkitys tälle valtiolle, sa- man valtion asianomaisen viranomaisen esityksestä sal- lia olla läsnä tällaisessa ve- roasiassa toisessa sopimus- valtiossa suoritettavassa sel— vityksessä. Tästä tehdyn esi- tyksen tutkii tämän toisen

av lön eller annan förmån, och mot annan som enligt lagstiftningen i den stat som begär handräckningen är an- svarig för skatt.

Framställning om hand— räckning får göras endast om den stat som gör fram- ställningen enligt sin egen lagstiftning kan på begäran av den stat till vilken fram— ställningen riktats verkställa motsvarande handräckning.”

Artikel 2

Artikel 11 i avtalet erhål- ler följande ändrade lydelse:

”Artikel 11

Uppgifter skall införskaf- fas i enlighet med lagstift- ningen i den stat, till vilken framställningen riktats.

Framställning om inför- skaffande av uppgifter kan avböjas, om affärs-, fabrika- tions— eller yrkeshemlighet skulle yppas om framställ- ningen efterkommes.”

Artikel 3

I avtalet införes efter ar- tikel 11. en artikel 11 A av följande lydelse:

”Artikel 11 A

Företrädare för myndig- het i avtalsslutande stat kan i skatteärende av väsentligt intresse för denna stat efter framställning av behörig myndighet i samma stat till- låtas närvara vid utredning i sådant skatteärende i an- nan avtalsslutande stat. Framställning härom prövas av behörig myndighet i den-

Prop. 1976/77 : 9

skatta viö utborgun launa eöa annarrar böknunar, svo og gegn öörum beim, sem åbyrgö bera å sköttum sam- kvzemt löggjöf bess rikis, er aöstoöar öskar.

Beiöni um aöstoö mä bvi aöeins setja fram, aö baö riki. sem beiöni ber fram, geti samkvzemt löggjöf sinni veitt sambterilega aöstoö, ef baö riki, sem aöstoöar er beöiö, fer fram å slikt.

2. gr.

11. gr. samningsins oröist svo:

11.gr.

Öflun upplysinga skal fara fram i samrzemi viö löggjöf bess rikis, sem beiöni er beint til.

Hafna må beiöni um öflun upplysinga ef viö- skipta-, framleiöslu- eöa at- vinnuleyndarmäli yröi ljö- straö upp, ef oröiö vzeri viö beiöninni.

3. gr.

Ä eftir 11. gr. samningsins baetist viö ny grein, 11 A, er oröist svo:

11. gr. A.

I skattamälum, er mikla byöingu hafa fyrir aöildar- riki, geta fulltruar stjörn- valda i bvi riki, eftir beiöni frå bzeru stjörnvaldi i bvi riki, fengiö leyfi til aö vera viöstaddir rannsökn i bvi- liku skattamåli i ööru aöil— darriki. Um slika beiöni skal fjallaö af baeru stjörn— valdi i siöarnefnda rikinu,

av lönn eller annen ytelse og overfor andre som etter lovgivningen i den stat som har begjzert bistand, er an- svarlig for skatt.

Anmodning om bistand kan bare fremsettes såfremt den stat som fremmer an- modningen etter sin egen lovgivning kan yte tilsva- rende bistand på bcgjaering fra den stat som anmod— ningen cr rettet til.”

Artikkel 2

Artikkel 11 i avtalen får folgende endrede ordlyd:

”Artikkel 11

Opplysninger skal innhen- tes i samsvar med lovgiv— ningen i den stat anmod— ningen er rettet til.

Anmodning om få skaffe Opplysninger kan avslås der- som forretnings-, fabrika- sjons- eller yrkeshemmclig- heter ville bli kjent såfremt anmodningen ble etter- kommet.”

Artikkel 3

I avtalen innfores etter artikkel 11 en artikkel 11 A med [elgende ordlyd:

”Artikkel 11 A

Representant for myndig- het i en kontraherende stat kan i en skattesak som er av vesentlig interesse for denne stat, etter anmodning av kompetent myndighet i samme stat, få samtycke til å vare til stede ved behand- lingen av en slik skattesak i en annen kontraherende stat. Anmodningen proves

9

lön eller annan förmån, och mot annan som enligt lagstiftningen i den stat som begär handräckningen är ansvarig för skatt.

Framställning om hand- räckning får göras endast om den stat som gör fram- ställningen enligt sin egen lagstiftning kan på begäran av den stat till vilken fram- ställningen riktats verkställa motsvarande handräckning.”

Artikel 2

Artikel 11 i avtalet erhål- ler följande ändrade lydelse:

”Artikel 11

Uppgifter skall införskaf- fas i enlighet med lagstift- ningen i den stat, till vilken framställningen riktats.

Framställning om inför- skaffande av uppgifter kan avböjas, om affärs-, fabrika- tions— eller yrkeshemlighet skulle yppas om framställ- ningen efterkommes.”

Artikel 3

I avtalet införes efter ar- tikel 11 en artikel 11A av av följande lydelse:

”Artikel 11 A

Företrädare för myndig- het i avtalsslutande stat kan i skatteärende av väsentligt intresse för denna stat ef- ter framställning av behörig myndighet i samma stat till- låtas närvara vid utredning i sådant skatteärende i an- nan avtalsslutande stat. Framställning härom prö- vas av behörig myndighet i

Prop. 1976/ 77: 9

behandles af den kompe- tente myndighed i denne anden stat, som snarest un- derretter den kompetente myndighed i den forstnzevn- te stat om sin afgerelse. Ef- terkommes anmodningen, angives i meddelelsen herom tidspunkt og sted for under- sogelsen samt ovrige oplys- ninger, som anses enske- lige for den kompetente myndighed, der har frem- sat anmodningen.

Reprazsentanter, som er omfattet af förste stykke, kan ikke trzeffe afgorelser i sporgsmål, som vedrorer un- dersogelsen, men kan frem- szette forslag i sådanne sporgsmål til den myndighed eller embedsmand, som er anmodet om at forctage un- dersogelsen. Afgorelser i an- ledning af et sådant forslag traeffes af den pågreldende myndighed eller embeds- mand.

Oplysninger, der er frem- kommet ved undersogelsen, skal behandles som hemme- lige og må ikke meddeles til andre personer eller myndig- heder, herunder personer tjenstgorende ved domstole og andre judicielle myndi- heder, end dem, som vare- tager skatteligning (beskat- ning), opkrazvning eller ind- drivelse af skatter, som om- fattes af denne aftale eller som trzeffer afgorelser ved- rerende klager eller tiltale- spergsmål i tilslutning hertil.

Afslås en anmodning, der er omfattet af förste stykke, finder bestemmelserne i arti- kel 7, förste stykke, tilsva- rende anvendelse.”

valtion asianomainen viran- omainen, joka mahdollisim- man pian ilmoittaa päätök- sestään ensiksi mainitun val- tion asianomaiselle viran- omaiselle. Jos esitykseen suostutaan, ilmoitukscssa mainitaan selvityksen aika ja paikka sekä muut esityk- sen tchneelle asianomaiselle viranomaiselle tarpeellisiksi harkittavat tiedot.

Edellä ] kappaleessa tar- koitettu edustaja ei saa teh- dä päätöksiä selvitystä kos- kevissa asioissa, mutta hän voi tehdä ehdotuksia tällai- sissa asioissa viranomaiselle tai virkamiehelle, jolle on annettu tehtäväksi toimeen- panna selvitys. Päätöksen tällaisen ehdotuksen johdos- ta tekee viranomainen tai virkamies.

Selvityksessä esiin tulleita tietoja on käsiteltävä salaisi- na, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niille hcnkilöille tai viranomaisille, niihin luettuina tuomioistuinten ja muiden oikeusviranomaisten palvelukscssa olevat henki- löt, jotka käsittelevät tässä sopimuksessa tarkoitettujen verojen taksoitusta (vero- tusta), kantoa tai perintää taikka ratkaisevat niihin liit- tyviä valituksia tai syytettä koskevia asioita.

Jos 1 kappaleessa tarkoi- tettu esitys hylätään, sovel- letaan vastaavasti, mitä 7 ar- tiklan 1 kappaleessa on mää- rätty.”

10

na andra stat, som snarast underrättar den behöriga myndigheten i den först- nämnda staten om sitt be- slut. Bifalles framställning- en, anges i underrättelsen tid och plats för utredning- en samt de övriga uppgifter som bedömes erforderliga för den behöriga myndighet som gjort framställningen.

Företrädare som avses i första stycket får icke fatta beslut i frågor som rör ut- redningen men kan fram- föra förslag i sådana frågor till myndighet eller tjänste- man åt vilken uppdragits att verkställa utredningen. Be- slut i anledning av sådant förslag fattas av myndig- heten eller tjänstemannen.

Upplysningar som fram- kommit vid utredningen skall behandlas såsom hem- liga och får icke yppas för andra personer eller myn- digheter, häri inbegripna personer som tjänstgör vid domstolar och andra judi— ciella myndigheter, än dem som handlägger taxering (beskattning), uppbörd eller indrivning av skatter som avses i detta avtal eller av- gör besvär eller frågor om åtal i anslutning härtill.

Avslås framställning som avses i första stycket, äger bestämmelserna i artikel 7 första stycket motsvarande tillämpning.”

Prop. 1976/77: 9

sem än tafar skyrir bmru stjörnvaldi i fyrrnefnda ri- kinu frå åkvöröun sinni. Sé fallist & beiönina skal tekinn fram i tilkynningunni timi og staöur fyrir rannsöknina asamt öörum upplysingum sem telja veröur nauösyn— legar fyrir baö bzera stjörn— vald er bar fram beiönina.

Fulltrt'lar beir, er um ge- tur i 1. mgr., geta ekki tek- iö äkvöröun um atriöi er varöa rannsöknina en geta komiö meö tillögur um slik atriöi til beirra stjörnvalda eöa opinberra starfsmanna sem faliö hefur veriö aö framkvzema rannsöknina. Åkvöröun um slikar tillögur skal tekin af stjörnvaldinu eöa hinum opinbera starfs- manni.

Me'ö upplysingar, er fram koma viö rannsöknina, skal fariö sem trönaöarmål og bter mä ekki birta ö'örum einstaklingum eöa stjörn- völdum, b. 51. m. ekki öörum starfsmönnum viö döm- stöla og önnur dömsysluyf— irvöld, en beim er annast skattlagningu eöa innheimtu å sköttum sem bessi sam— ningur fjallar um eöa tir- skuröa um kzerur eöa atriöi er varöa åkteru i sambandi viö ba'ö.

Sé beiöni samkvaemt ]. mgr. hafnaö eiga åkvzeöi 1. mgr. 7. gr. viö.

av den kompetente myndig- het i den annen stat, som snarest underretter den kom- petente myndighet i den förstnevnte stat om sin av- gjörelse. Dersom anmod- ningen etterkommes, oppgis i underretningen tid og sted for behandlingen samt de övrige Opplysninger som an- tas nödvendige for den kompetente myndighet som har fremmet anmodningen.

Representant som nevnt i förste ledd kan ikke treffe beslutning i spörsmål som angår behandlingen. men kan fremme forslag i slike spörsmål til den myndighet eller tjenestemann som fo- restår behandlingen. Avgjö- relse i forbindelse med et slikt forslag tas av denne myndighet eller tjeneste- mann.

Opplysninger som frem- kommer, skal behandles som hemmelige og kan ikke med- deles andre personer eller myndigheter, heri innbefat- tet personer som tjenstegjör ved domstoler og andre judi- sielle myndigheter, enn dem som har til oppgave å utlig- ne, oppkreve eller inndrive skatter som omfattes av den- ne avtale eller som avgjör klager eller spörsmål om til- tale i tilknytning til slike sa- kcr.

Avslås anmodning som nevnt i förste ledd, får be- stemmelsene i artikkel 7, förste ledd tilsvarende an- vendelse.”

ll

denna andra stat, som sna- rast underrättar den behöri-

ga myndigheten i den först-

nämnda staten om sitt be- slut. Bifalles framställning- en, anges i underrättelsen tid och plats för utredningen samt de övriga uppgifter som bedömes erforderliga för den behöriga myndighet som gjort framställningen.

Företrädare som avses i första stycket får icke fatta beslut i frågor som rör ut- redningen men kan fram- föra förslag i sådana frågor till myndighet eller tjänste- man åt vilken uppdragits att verkställa utredningen. Be- slut i anledning av sådant förslag fattas av myndighe- ten eller tjänstemannen.

Upplysningar som fram- kommit vid utredningen skall behandlas såsom hem- liga och får icke yppas för andra personer eller myn- digheter, häri inbegripna personer som tjänstgör vid domstolar och andra judi— ciella myndigheter, än dem SOm handlägger taxering (be- skattning), uppbörd eller in- drivning av skatter som av- ses i detta avtal eller avgör besvär eller frågor om åtal i anslutning härtill.

Avslås framställning som avses i första stycket, äger bestämmelserna i artikel 7 första stycket motsvarande tillämpning.”

Prop. 1976/77 : 9

A rtikel 4

Artikel 12 i aftalen får fölgende mndrede ordlyd:

”Artikel 12

Den kompetente myndig- hed i en kontraherende stat skal i det omfang, det kan ske på grundlag af tilgaenge- lige kontroloplysninger eller tilsvarende Oplysninger, sna- rest muligt efter udlöbet af hvert kalenderår, uden saer- lig anmodning, tilstille den kompetente myndighed i en- hver af de andre kontra- herende stater Oplysninger vedrörende i denne stat bo— satte fysiske personer eller dér hjemmehörende juri- diske personer for så vidt angår

a) udlodninger fra aktie- selskaber og lignende ju- ridiske personer,

b) renter af obligationer og lignende vaardipapirer,

c') tilgodehavcnder hos banker, sparekasser o. lign. institutioner samt renter af sådanne tilgod—ehavender,

d) royalties og andre periodisk betalbare afgifter for udnyttelse af ophavsret, patent, mönster, varemaerke eller anden sådan rettighed eller ejendom,

e) lönninger, honorarer, pensioner og livrcnter,

f) Skades-, forsikrings- og anden sådan erstatning, som er oppebåret i forbindelse med nmringsvirksomhed, samt

g) andre indkomster eller aktiver, i det omfang over- enskomst herom trzeffes i henhold til artikel 20.

4 artikla

Sopimuksen 12 artikla muutetaan näin kuuluvaksi:

”12 artikla

Sopimusvaltion asianomai- sen viranomaisen tulee, mi- käli niin voi tapahtua saa- tavissa olevien tarkkailu- tai muiden vastaavien tietojen perusteella, mahdollisimman pian jokaisen kalentcrivuo- den päättymisen jälkeen, il- man eri esitystä, toimittaa kunkin muun sopimusval— tion asianomaiselle viran- omaiselle mainitussa valtios- sa asuvia luonnollisia henki- löitä ja siellä kotipaikan

omaavia oikeushenkilöitä tarkoittavat ticdot, jotka koskevat

a) osakeyhtiöiden ja mui- den sellaisten oikeushenki- löiden jakamaa voittoa,

b) obligaatioiden ja mui- den sellaisten arvopaperei— den korkoja,

c) pankeilta, säästöpan- keilta ja muilta sellaisilta laitoksilta olevia saamisia sekä tällaisten saamisten korkoja,

d) rojaltia tai muuta, te- kijänoikeuden, patentin, mallin, tavaramerkin tai muun scllaisen oikeuden tai omaisuuden käytöstä toistu— vasti suoritettavaa maksua,

e) palkkoja, palkkioita, eläkkeitä ja elinkorkoja,

f) elinkeinotoiminnan yh- teydessä saatua vahingon-, vakuutus- ja muuta sellaista korvausta, sekä

g) muita tuloja tai varoja, mikäli tästä on sovittu 20 artiklan mukaisesti.

12

Artikel 4

Artikel 12 i avtalet er- håller följande ändrade ly- delSe:

”Artikel 12

Behörig myndighet i av- talsslutandc stat skall, i den mån det kan ske på grund- val av tillgängliga kontroll- uppgifter eller motsvarande uppgifter, snarast möjligt ef— ter utgången av varje kalen- derår, utan särskild fram- ställning, tillställa behörig myndighet i envar av de andra avtalsslutande stater- na upplysningar avseende i dcnna stat bosatta fysiska personer eller där hemma- hörande juridiska personer beträffande

a) utdelningar från aktie- bolag och liknande juridiska personer,

b) räntor på obligationer och andra sådana värdepap- per?

c) tillgodohavanden hos banker, sparbanker och lik- nande inrättningar samt rän- tor på sådana tillgodohavan- den,

d) royalty och annan pe- riodiskt utgående avgift för utnyttjande av upphovsrätt, patent. mönster. varumärke eller annan sådan rättighet eller egendom,

e) löner, arvoden, pen- sioner och livräntor,

f) skade-, försäkrings- och annan sådan ersättning som erhållits i samband med nä- ringsverksamhet, samt

g) andra inkomster eller tillgångar, i den mån över- enskommelse träffats därom enligt artikel 20.

Prop. 1976/77: 9

4. gr.

12. gr. samningsins oröist SVOZ

12. gr.

Bart stjörnvald i aöildar- riki skal, aö svo miklu leyti sem unnt or a grundvelli samanburöargagna eöa sam- svarandi upplysinga, svo fljött sem veröa må eftir hver åramöt og än sérstakr- ar bciö oni afhenda bacru stjörnvaldi i hverju hinna aöildarrikjanna upplysingar um ba menn, sem busettir eru i bessu riki, eöa lögper- sönur, sem bar eiga heimili, varöandi:

a) arögreiöslur frå hluta- félögum og hliöstazöum lög- persönum,

b) vexti af skuldabréfum og öörum slikum veröbréf— um,

c) innstzeöur i bönkum, sparisjööum og hliöstzeöum stofnunum, svo og vexti af slikum innstzeöum,

d) hvcrs konar böknanir og timabilsgreiöslur fyrir notkun å höfundarrétti, ein- kaleyfi, munstri, vörumerki eöa öörum slikum réttindum eöa eignum,

e) vinnulaun, starfslaun, elli- og eftirlaun og lifcyri, f) skaöabz-etur, trygginga- bzetur og aörar slikar bzetur sem fengist hafa i sambandi viö atvinnurekstur, svo og

g) aörar tekjur eöa cignir aö svo miklu leyti sem sam- komulag veröur um skv. 20. grein.

Artikkel 4 Artikkel 12 i avtalen får fölgende endrede ordlyd:

”Artikkel 12

Den kompetente myn- dighet i en kontraherende stat skal i den utstrekning det kan skje på grunnlag av tilgjengelige kontrolloppga- ver eller tilsvarende Opplys- ninger, snarest mulig etter utgangcn av hvert kalender- år, uten spesiell anmodning, oversende den kompentente myndighet i hver av de andre kontraherende stater Opplysninger om fysiske per- soner som er bosatt der, el- ler om juridiske personer som er hjemmehörende der, for så vidt angår:

a) utdelinger fra aksjcsel- skaper og lignende juridiske personer,

b) renter av obligasjoner og andre lignende verdipapi- rer,

c) tilgodehavender i ban- ker, sparebanker og lignende institusjoner, samt renter på slike tilgodehavender,

d) royalty og annen pc- riodisk utgående avgift for utnyttelsen av opphavsrett, patent, mönster, varemerke eller annen slik rettighet el- ler eiendom.

e) lönn, honorarer, pen- sjoner og livrenter, f) skade-, forsikrings- og annen lignende erstatning som er oppebåret i samband med nreringsvirksomhet, samt

g) andre inntekter eller aktiva i den utstrekning det

er truffet avtale om det i henhold til artikkel 20.

13

Artikel 4

Artikel 12 i avtalet erhål- ler följande ändrade lydel- se:

”Artikel 12

Behörig myndighet i av- talsslutande stat skall, i den mån det kan ske på grund- val av tillgängliga kontroll- uppgifter eller motsvarande uppgifter, snarast möjligt ef- ter utgången av varje ka- lenderår, utan särskild fram- ställning, tillställa behörig myndighet i envar av de andra avtalsslutandc stater— na upplysningar avseende i denna stat bosatta fysiska personer eller där hemmahö- rande juridiska personer be- träffande

a) utdelningar från aktie— bolag och liknande juridiska personer

b) räntor på obligationer och andra sådana värdepap- per,

c) tillgodohavanden hos banker, sparbanker och lik- nande inrättningar samt räntor på sådana tillgodoha— vanden,

d) royalty och annan pe- riodiskt utgående avgift för utnyttjande av upphovsrätt, patent, mönster, varumärke eller annan sådan rättighet eller egendom,

e) löner, arvoden, pensio- ner och livräntor,

f) skade-, försäkrings- och annan sådan ersättning som erhållits i samband med näringsvcrksamhet, samt

g) andra inkomster eller tillgångar, i den mån över- enskommelse träffats därom enligt artikel 20.

Prop. 1976/77 : 9

Den kompetente myndig- hed i en kontraherende stat skal virke for, at Oplysning- er, som fremkommer ved en undersögelse i denne stat i en sag vedrörende beskat— ning, og som kan antages at vedröre en sådan (tilsvaren- de) sag i en anden kontra- herende stat, snarest frem- sendes til den kompetente myndighed i denne anden stat.

Såfremt det i den stat, som har medtaget oplys- ningerne, viser sig, at oplys- ningernc ikke er i overens- stemmelse med de virkelige forhold, skal den kompe- tente myndighed i denne stat på passende måde un- derrette den kompetente myndighed i den stat, som har afgivet oplysningerne, om forholdet.

I tilfaelde, hvor en i en af de kontraherende stater bosat person er afgået ved döden og har efterladt sig fast ejendom i en anden af de kontraherende stater eller aktiver anbragt i en virksom- hed dér, skal den kompeten- te myndighed i den först- nrevnte stat, så snart kend- skab til forholdet er erhver- vet, underretter den kom- petente myndighed i den anden stat herom."

Artikel 5

Denne tillmgsaftale tra:- der i kraft tredive dage cf- ter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det svenske uden- rigsdepartement, at de for- anstaltninger, som er nöd- vcndige for tillmgsaftalens ikrafttrzedelse, er gennem- fört. Det svenske udenrigs- departement underretter de

Sopimusvaltion asianomai- sen viranomaisen on toimit- tava siten. että tiedot, jotka ovat tulleet esiin tässä val- tiossa suoritettavassa selvi- tyksessä veroa koskevassa asiassa ja joiden voidaan olettaa koskevan tällaista asiaa toisessa sopimusval- tiossa, mahdollisimman pian luovutetaan tämän toisen valtion asianomaiselle viran- omaiselle.

Jos siinä valtiossa, joka on vastaanottanut tiedot, käy selville, että tiedot eivät vastaa todellisia olosuhteita, on tämän valtion asianomai- sen viranomaisen sopivalla tavalla ilmoitettava asiasta sen valtion asianomaiselle viranomaiselle, joka on tie— dot antanut.

Milloin sopimusvaltiossa asuva henkilö on kuollut ja häncltä on jäänyt toisessa sopimusvaltiossa olevaa kiinteää omaisuutta tai siellä olevaan liikkccseen sijoitet- tuja varoja. on ensiksi mai- nitun valtion asianomaisen viranomaisen, niin pian kun asiasta on saatu tieto, ilmoi— tettava tästä toisen valtion asianomaiselle viranomaisel- le."

5 artikla

Tämä lisäsopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päiväs— tä, jona kaikki sopimusval— tiot ovat ilmoittaneet Ruot- sin ulkoasiaindepartemen- tille lisäsopimuksen voi- maan tulemiscksi vaaditta- vien toimenpiteiden suorit- tamisesta. Ruotsin ulko- asiaindepartementti ilmoit-

14

Behörig myndighet i av- talsslutandc stat skall verka för att uppgifter, som fram- kommit vid utredning i den- na stat i ärende angående skatt och som kan antas be- röra sådant ärende i annan avtalsslutande stat. snarast överlämnas till den behöriga myndigheten i denna andra stat.

Om det i den stat som mottagit upplysningarna framkommer. att upplys- ningarna icke motsvarar de verkliga förhållandena, skall behörig myndighet i denna stat på lämpligt sätt under- rätta den behöriga myndig- heten i dcn stat, som läm- nat upplysningarna. om för— hållandet.

Då person bosatt i en av de avtalsslutande staterna avlidit och efterlämnat fast egendom i annan avtalsslu- tande stat eller tillgångar nedlagda i rörelse där, skall behörig myndighet i först- nämnda stat, så snart känne- dom vunnits om förhållan- det, underrätta behörig myn- dighet i den andra staten därom.”

Artikel5

Detta tilläggsavtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtals- slutandc stater meddelat det svenska utrikesdepartemen- tet att de åtgärder som krä- ves för tilläggsavtalets ikraft- trädande genomförts. Det svenska utrikesdepartemen- tet underrättar de övriga avtalsslutandc staterna om

Prop. 1976/77: 9

Btcru stjörnvaldi i aöildar- riki ber aö stuöla aö bvi aö upplysingar, er fram

koma viö rannsöknir i bvi riki i mélefnum er varöa skatt og sem retla må aö varöi slik målefni i ööru aöildarriki, séu ån tafar veittar baerum sjörnvöldum i siöarnefnda rikinu.

Ef fram kemur i bvi riki sem fengiö hefir upp- lysingarnar aö barr séu ekki sannleikanum samkvaemar skal bzert stjörnvald i bessu riki skyra breru stjörnvaldi i bvi riki, sem upplysing- arnar gaf, å viöeigandi hätt frå aöstzeöum.

Pegar maöur, b&settur i einu aöildarrikjanna, hefir andast og lätiö eftir sig fast— eign i ööru aöildarriki eöa eignir i atvinnurekstri bar skal baart stjörnvald i fyrr- nefnda rikinu, strax og paö hefir fengiö vitneskju um målavexti, tilkynna baö bmru stjörnvaldi i siöar- nefnda rikinu.

5. gr.

Viöbötarsamningur bessi öölast gildi brjätiu dögum eftir bann dag er öll aöildar- rikin hafa tilkynnt szenska utanrikisräöuneytinu aö uppfylltar hafi veriö paar kröfur sem geröar eru til gildistöku viöbötarsamnings

Dessa. Saenska utanrikis- råöuneytiö tilkynnir hinum aöildarrikjunum möttöku

bessara tilkynninga.

Den kompetente myndig- het i en kontraherende stat skal sörge for at opplys- ninger, som fremkommet ved behandlingen av en skat- tesak i denne stat og som kan antas å beröre skatt- leggingen i en annen kon- traherende stat, snarest mu- lig oversendes den kompe- tente myndighet i denne stat.

Hvis det i den stat som har mottatt Opplysninger, viser seg at opplysningene ikke tilsvarer de faktiske forhold, skal den kompeten- te myndighet i denne stat på passende måte underret- te den kompetente myndig- het i den stat som har gitt Opplysninger om forholdet.

När en person som er bo- satt i en av de kontraheren- de stater er avgått ved dö- den og har etterlatt seg fast eiendom i en annen kontra- herende stat eller midler som er plassert i en virksomhet der, skal den kompetente myndighet i förstnevnte stat underrette den kompetente myndighet i den annen stat om dette så snart den har fått kjennskap til forhol- det.”

Artikkel 5

Denne tilleggsavtale trer i kraft tretti dager etter den dag da samtlige kontrahe- rende stater har meddelt det svenske utenriksdeparte- ment at de tiltak som kreves for tilleggsavtalens ikrafttre- delse er gjennomfört. Det svenske utenriksdepartement meddeler de övrige kontra- herende stater om mottagel- sen av disse meldinger.

15

Behörig myndighet i av- talsslutandc stat skall verka för att uppgifter, som fram-

kommit vid utredning i den- na stat i ärende angående skatt och som kan antas be- röra sådant ärende i annan avtalsslutande stat, snarast överlämnas till den behöri- ga myndigheten i denna andra stat.

Om det i den stat som mottagit upplysningarna framkommer, att upplys- ningarna icke motsvarar de verkliga förhållandena, skall behörig myndighet i denna stat på lämpligt sätt under- rätta den behöriga myndig- heten i den stat, som lämnat upplysningarna. om förhål- landet.

Då person bosatt i en av de avtalsslutandc staterna avlidit och efterlämnat fast egendom i annan avtalsslu- tande stat eller tillgångar nedlagda i rörelse där, skall behörig myndighet i först- nämnda stat, så snart känne- dom vunnits om förhållan- det, underrätta behörig myn- dighet i den andra staten därom.”

Artikel 5

Detta tilläggsavtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtals— slutande stater meddelat det svenska utrikesdepartemen- tet att de åtgärder som krä- ves för tilläggsavtalets ikraftträdande genomförts. Det svenska utrikesdeparte- mentet underrättar de övri- ga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa

Prop. 1976/77: 9

övrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser.

Efter at denne till:egsaf- tale er trådt i kraft, anven- des dens bestemmelser på sager, som er indkommet ef- ter ikrafttrazdelsen til den kompetente myndighed i den stat, til hvilken anmodning- en er rettet.

Artikel 6

Denne tillmgsaftale skal forblive i kraft så lange aftalen er i kraft.

Tillaegsaftalen skal depo— neres i det svenske udenrigs- departement og bekrazftede afskrifter skal af det svenske udenrigsdepartement tilstil- les hver af de kontraherende staters regeringer.

Til bekrzeftelse heraf har undertegnede, dertil behörigt bemyndigede, undertegnet denne tillaegsaftale.

Udfzerdiget i Stockholm i et eksemplar på det danske, det finske, det islandske, det norske og det svenske sprog, idet der på det svenske sprog er udfzerdiget to teks- ter, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige teks- ter har lige gyldighed, den 21. juli 1976. E. Schram-Nielsen

taa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaan- ottamisesta.

Tämän lisäsopimuksen voimaantultua sen määräyk- siä sovelletaan asioihin, jot- ka ovat voimaantulon jäl- keen saapuneet sen valtion asianomaiselle viranomaisel- le, jolle esitys osoitetaan.

6 artikla

Tämä lisäsopimus on voi- massa niin kauan kuin sopi- mus on voimassa.

Lisäsopimus talletetaan Ruotsin ulkoasiaindeparte- menttiin ja Ruotsin ulko- asiaindepartementti toimit- taa oikeaksi todistetut jäljen- nökset siitä kunkin sopimus— valtion hallitukselle.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, siihen asian- mukaisesti valtuutcttuina, allekirjoittaneet tämän lisä- sopimuksen.

Tehty Tukkholmassa 21 päivänä heinäkuuta 1976 yhtenä suomen-, islannin-, norjan—, ruotsin- ja tanskan- kielisenä kappaleena, jossa ruotsin kielellä on kaksi tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten, kaik- kien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

16

mottagandet av dessa med- delandcn.

Sedan detta tilläggsavtal trätt i kraft tillämpas dess bestämmelser på ärenden som inkommit efter ikraft- trädandet till den behöriga myndigheten i den stat till vilken framställningen rik- tats.

Artikel 6

Detta tilläggsavtal skall förbli i kraft så länge av- talet är i kraft.

Tilläggsavtalet skall vara deponerat i det svenska ut- rikesdepartcmentet och be— styrkta avskrifter skall av det svenska utrikesdepartcmen- tet tillställas var och en av de avtalsslutandc staternas regeringar.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill veder- börligen bemyndigade, un- dertecknat detta tilläggsav- tal.

Som skedde i Stockholm i ett exemplar på finska, dans- ka, isländska, norska och svenska språken, varvid på svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka samtliga texter har lika vits- ord, den 21 juli 1976.

Jan Groop

Prop. 1976/77: 9

Pegar viöbötarsamningur bessi hefur tekiö gildi skal åkvazöum hans beitt um mål, sem borist hafa eftir gildis- tökuna til viökomandi stjörnvalds i bvi riki, sem beiöninni er beint til.

6. gr.

Viöbötarsamningur bessi gildir meöan samningurinn gildir.

Viöbötarsamningurinn skal varöveittur i utanrikis- raöuneyti Svibjööar og saznska utanrikisråöuneytiö skal senda rikisstjörn hvers aöildarrikis staöfest endur- rit.

Til staöfcstingar bessu hafa undirritaöir fulltrt'lar, sem til bess hafa fullgilt um- boö, ritaö undir bennan viö- bötarsamning.

Gert i Stokkhölmi i einu eintaki ä hverju ])essara måla: islensku, dönsku, finnsku, norsku og samsku og eru szensku tcxtanir tveir, annar fyrir Finnland, hinn fyrir Svibjöö, og skulu allir textar jafngildir, hinn 21. jt'rli 1976.

Gudmundur I . Gudmundsson

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM [976 760432

Etter at denne tilleggsav- tale er trådt i kraft, skal dens bestemmelser få anvendelse på saker som etter ikrafttre- delsen er kommet inn til den kompetente myndighet i den stat som anmodningen er rettet til.

Artikkel 6

Denne tilleggsavtale skal vzere i kraft så lenge avta- len er i kraft.

Tilleggsavtalcn skal va:re deponert i det svenske uten- riksdepartement som vil oversende bekreftede av- skrifter til hver av de kon- traherende staters regje- ringer.

Til bekreftelse av dette har undertegnede, som er behörig bemyndighet, un— dertegnet denne tilleggsav- tale.

Utferdigct i Stockholm i et eksemplar på norsk, dansk, finsk, islandsk og svensk, hvorav det på svensk er utferdiget to tekster, en for Finland og en for Sve— rige, slik at samtlige tekster har samme gyldighet, den 21. juli 1976.

Hersleb Vogt

17

meddelanden.

Sedan detta tilläggsavtal trätt i kraft tillämpas dess bestämmelser på ärenden som inkommit efter ikraft- trädandet till den behöriga myndigheten i den stat till vilken framställningen rik- tats.

Artikel 6

Detta tilläggsavtal skall förbli i kraft så länge av- talet är i kraft.

Tilläggsavtalet skall vara deponerat i det svenska ut- rikesdepartcmentet och be- styrkta avskrifter skall av det svenska utrikesdepartc- mentet tillställas var och en av de avtalssslutande stater- nas regeringar.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill veder- börligen bemyndigade, un- dertecknat detta tilläggsav- tal.

Som skedde i Stockholm i ett exemplar på svenska, danska, finska, isländska och norska språken, varvid på svenska språket utfärda- des två texter, en för Sve- rige och en för Finland, vil- ka samtliga tcxter har lika vitsord, den 21 juli 1976.

Hans Gustafsson