Prop. 1977/78:149

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Polen om fiske

Prop". 1977/78z-149 Regeringens proposition 1977/78: 149

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Polen om fiske;

beslutad den 9 mars 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits . i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN ANDERS DAHLGREN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner överenskommelse mellan Sverige och Polen om fiske. Överenskommelsen ger parterna rätt till fiske inom varandras fiskezoner. Fångsternas storlek skall bestämmas efter särskilda överläggningar.

Prop. 1977/78: 149 2

Utdrag

J ORDBRUKSDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1978-03-09 '

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Olsson, Dahlgren, Åsling, Troedsson, M-undebo, Krönmark, Burenstam Linder, Wikström, Johans- son, Friggebo, Wirtén

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Proposition om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Polen om fiske

1. Inledning

I samband med att Sverige den 1 januari 1974 utvidgade sin fiske- jurisdiktion i Östersjön från fyra till tolv nautiska mil föreskrevs att vissa andra stater, bl.a. Polen, skulle få fortsätta att bedriva fiske i fiske- zonen intill utgången av år 1975. Den 9 december 1975 ingicks en fiskeöverenskommelse med Polen (SÖ 1976: 20), enligt vilken polska fiskare även fortsättningsvis skulle få rätt att fiska i den svenska fiske- zonen mellan sex och tolv nautiska mil från tillämpliga baslinjer inom området mellan Utklippan och Kapelludden. Svenska fiskare fick enligt överenskommelsen rätt till fiske mellan sex och tolv nautiska mil från baslinjerna i en till ytan motsvarande del av den polska fiskezonen.

Regeringen hemställde under riksmötet 1976/77 om riksdagens be- myndigande att utvidga den svenska fiskezonen (prop. 1976/77: 118, JoU 1976/77: 35, rskr 1976/77: 356). I propositionen lämnades bl. a. en beskrivning av förhållandena i Östersjön och förutsättningarna för det svenska fisket där. Riksdagen biföll regeringens hemställan varefter re- geringen den 11 augusti 1977 beslöt att den svenska fiskezonen skulle ut- vidgas fr. o. m. den 1 januari 1978. Närmare föreskrifter om den svenska fiskezonens omfattning och om utlännings fiskcrätt har utfärdats i för- ordningen (1977: 642) om den svenska fiskezonens omfattning (omtryckt 1977: 1182) och i förordningen (1977: 1138) om utlännings fiskerätt.

Polen beslutade i slutet av år 1977 att utvidga den polska fiskezonen till en gräns som skall avtalas med andra stater.

Under perioden maj 1977—januari 1978 ägde vid fem olika tillfällen

Prop. 1977/78: 149 _ 3

förhandlingar rum mellan Sverige och Polen om frågor som hade sam- band med den svenska fiskegränsutvidgningen. En överenskommelse om fiske undertecknades i Warszawa den 1 februari 1978. Någon överens- kommelse rörande gränsen mellan de båda ländernas fiskezoner har inte ingåtts. Däremot har Polen i en skrivelse den 10 januari-1978 för- klarat att man inte avser att ensidigt utvidga sin fiskezon" så att den om- fattar någon del av det område där det råder delade meningar mellan Sverige och Polen om gränsdragningen.

Överenskommelsens text på engelska samt en svensk översättning bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

2. Överenskommelsens innehåll

I överenskommelsens inledning bekräftar parterna sin önskan att skyd— da och så ändamålsenligt som möjligt hushålla med och utnyttja de le- vande tillgångarna i Östersjön. Parterna beaktar arbetet vid FN:s tredje havsrättskonferens och önskar medverka till en ordnad utveckling av havsrätten som grundval för fortsatta relationer på fiskets område. Vi- dare beaktar parterna att Sverige och Polen utvidgat sin fiskejurisdiktion fr. o. m. den 1 januari 197 8. Vardera partens sedvanliga fiske i den andra partens fiskezon beaktas och man är överens om att_ så långt möjligt motverka negativa följder av fiskejurisdiktionens utvidgning. Parterna uttalar vidare att de vägletts av den ständiga strävan att utveckla och stärka vänskapen och samarbetet mellan länderna.

Enligt artikel I får den ena avtalsslutande parten rätt till fiske i den ' andra partens fiskezon utanför tolv nautiska mil från baslinjerna på de villkor som anges i överenskommelsen.

Artikel II anger att vardera parten årligen för sin fiskezon skall be— stämma högsta tillåtna fångstmängd för olika fiskbestånd under beak- tande av bl. a. bästa tillgängliga vetenskapliga rön, rekommendationer antagna av fiskerikommissionen för Östersjön samt andra omständighe- ter av betydelse.

Enligt bestämmelserna i artikel III skall vardera parten efter konsul- tationer med den andra parten årligen fastställa dels de fångstmängder som den andra parten får fånga, dels de områden inom vilka dessa kvan- titeter får fångas. Under perioden t.o.m. den 31 december 1979 skall vardera parten när den fastställer fångstmängd beakta den andra par- tens scdvanliga fiske i området och andra omständigheter av betydelse. Fr.o.m. år 1980 skall endast sådana fiskerättigheter medges den andra parten som är nödvändiga för att uppnå balans mellan de ömsesidiga fiskerättigheterna eller som motiveras-av att partens egen fångstkapacitet inte omfattar hela den fångstmängd som parten fastställt för sin fiske— zon.

1 artikel IV fastslås att om en parts fångstkapacitet inte omfattar hela

11” Riksdagen 1977/78. 1 saml. Nr 149

Prop. 1977/78: 149 4

den fångstmängd som parten fastställt för sin fiskezon, så kan den andra parten få rätt att delta i fiske beträffande denna överskottskvantitet på de villkor som fastställs.

Artikel V fastställer att den ena partens fiske i den andra partens fis—_ kezon följer de regler som utfärdats av sistnämnda part. Vidare skall fiskefartyg medföra fiskeloggböcker samt rapportera in- och utträde ur fiskezonen. Behörig myndighet skall rapportera bl.a. de fångster som tagits upp i det andra landets fiskezon. När nya lagar, förordningar eller andra villkor av betydelse för överenskommelsen utfärdas i ett land, skall det andra landet informeras. . ..

I artikel VI behandlas frågor sammanhängande med licensieringen. För att få bedriva fiske i det andra landets fiskezon måste ett fiskefartyg ha individuell licens. För att möjliggöra detta förfarande skall informa- tion ges om de fartyg som avser att bedriva fiske. Samma förhållande gäller hjälp- och underhållsfartyg. Licenserna skall vara avgiftsfria.

Vardera fördragsslutande parten åtar sig enligt artikel VII tillse att dess fartyg följer bestämmelserna i överenskommelsen och andra till- lämpliga bestämmelser. Inom sin fiskezon får vardera parten vidta de åtgärder i överensstämmelse med folkrätten som kan visa sig nödvän- diga för att säkerställa att den andra partens fiskefartyg iakttar överens- kommelsens bestämmelser. .

I artikel VIII åtar sig parterna att samarbeta direkt eller genom bc— höriga internationella organisationer för att säkerställa en tillfredsstälf lande hushållning med de levande tillgångarna i havet,

I artikel IX fastställs att överenskommelsen den 9 december 1975 mellan Sverige och Polen om ömsesidiga fiskerättigheter inte längre skall vara i kraft.

I artikel X finns bestämmelser om ikraftträdande samt om giltighets- tiden. Överenskommelsen skall provisoriskt tillämpas från dagen för un- dertecknandet och skall gälla till. den 31 december 1987. Om den inte sägs upp minst tolv månader före periodens slut, förlängs den automa— tiskt i perioder om sex år åt gången.

3. Föredraganden

I propositionen 1976/77: 1.18 hemställde regeringen om riksdagens bemyndigande att utvidga den svenska fiskezonen. Jag har i propositio- nen närmare redogjort för de motiv som var vägledande för regeringens agerande. Riksdagen biföll den 4 juni 1977 regeringens hemställan. Med stöd av riksdagens bemyndigande beslutade regeringen den 11- augusti 1977 att den svenska fiskezonen skulle utvidgas fr, o. m. den 1 januari 1978. Utvidgningen skapade självfallet vissa problem framför allt i för- hållande till Östersjöns strandstater. Det har varit min målsättning att förhandlingsvägen lösa så många frågor som möjligt före den 1 januari

Prop. 1977/78: 149 5

1978. Förhandlingar har förts om den svenska zonens'avgr'änsning', om ' fiskerättigheter och kvoter i anslutning därtill samt om en revision av 1973 års konvention om fisket och bevarandet av de levande tillgångarna _ i Östersjön och Bälten, den s. k. Gdansk-konventionen. På samtliga dessa punkter har tillfredsställande resultat uppnåtts. När det gäller de besvär- liga avgränsningsfrågorna har det i en del fall inte varit möjligt att på detta stadium uppnå mer än provisoriska uppgörelser.

Förhandlingarna mellan Sverige och Polen har gällt både frågan om fiskerättigheter och frågan öm avgränsning av resp. lands fiskezon. När det gäller avgränsningen råder oenighet om vilken vikt som skall till-' mätas Gotland. Den svenska uppfattningen är att gränsen mellan Polen och Sverige i princip skall utgöras av en mittlinje mellan de svenska och polska baslinjerna inkl. baslinjerna i anslutning till Gotland. Polen häv- dar för sin del att gränsdragningen skall ske med bortseende från Got- land. Det omstridda området är ca 500 km2 stort och ligger rakt söder om Gotland. Det har inte varit möjligt att f. n. sluta ett avtal om en av- gränsning. I en officiell skrivelse den 10 januari 1978 från polska utri- kesministerict till svenska ambassaden i Warszawa har emellertid polska regeringen förklarat att Polen inte avser att ensidigt utvidga sin fiske- jurisdiktion över den sydliga gränslinjen för det omstridda området. Ef- tersom de provisoriska gränslinjer som tills vidare fastställts för den svenska fiskezonen inte innefattar området, förblir detta område tills vi- dare ett internationellt fiskeområde.

När det gäller fiskerättigheter har Sverige med Polen slutit en överens- kommelse som enligt min mening tillfredsställer det svenska fiskets be- hov. Överenskommelsen är i likhet med andra fiskeöverenskommelser- som Sverige ingått ett ramavtal baserat på ömsesidigt fiske. Detta bety— der att årliga kvotöverläggningar ger avtalet ett konkret innehåll. Under avtalets två första år skall bl. a. det traditionella fisket vara vägledande vid bestämmandet av tillåten fångstmängd. För tiden därefter skall man i första hand sträva efter att uppnå balans i fiskerättighcterna. Eftersom det polska fisket i svenska vatten normalt överstigit det svenska fisket i polska vatten, är detta en från svensk synpunkt fördelaktig lösning. Jag vill här nämna att kvotöverläggningar i enlighet med avtalet redan ägt rum mellan Sverige och Polen. Polska fiskare får i den svenska fiske- zonen fånga 6 000 ton sill/strömming, 3 000 ton skarpsill och 5 ton lax under år 1978. Svenska fiskare får i den polska fiskezonen fånga 4 000 ton sill, 1 000 ton skarpsill och 20 ton lax.

Hela avtalet bygger på den grundläggande förutsättningen att vardera staten reglerar fisket i sin zon. Avtalet förutsätter att individuella licenser ställs ut. Genom att antalet licenser står i en bestämd proportion till den kvot som erhållits och till storleken på de fiskefartyg som skall utnyttja kvoten, får [man en god kontroll över att kvoterna inte överskrids. Jag vill i detta sammanhang också nämna att regeringen i årets budgetpro-

Prop. 1977/78: 149 - 5

position föreslagit vissa resursförstärkningar för både fiskeristyrelsen och' generaltullstyrelsen med anledning av de arbetsuppgifter som dessa myn- digheter fått till följd av utvidgningen av fiskezonen. —

Det har i avtalet förutsatts att parterna skall samarbeta direkt eller ge— nom behöriga internationella organisationer. Jag vill med anledning härav erinra om den betydelse för fiskesamarbetet i Östersjöområdet som konventionen om fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Ös- tersjön och Bälten, den s. k. Gdansk-konventionen, har. I prop. 1977/78: 143 rörande godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Sov- jetunionen om ömsesidiga relationer på fiskets område och protokoll om ' vissa gränsfrågor har jag närmare redogjort för hur detta samarbete ge- staltar sig.

Överenskommelsen mellan Sverige och Polen har en första giltighets- tid på tio år, vilket är normalt för fiskeöverenskommelser av detta slag. Överenskommelsen trädde provisoriskt i kraft vid undertecknandet. Sam- tidigt därmed upphörde den tidigare överenskommelsen, som medgav visst fiske innanför tolvmilsgränserna, att gälla.

Det nya avtalet är en god grund för att utveckla det ömsesidiga fiske— samarbetet mellan Sverige och Polen och är samtidigt av stort' värde för det svenska fisket. ' ' '

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen ' att godkänna överenskommelsen den 1 februari 1978-mellan Sve- rige och Polen om fiske.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition'föreslå riksdagen att" antaga det förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1977/78: 149

Agreement between 'the Government of Sweden and the Government of the Polish People's

Republic on Fisheries-

-The Government of .Sweden and the Government of the Polish Peopleis Re- public;

Reaffirming their common desire to en- sure the conservation of the living resources of the sea, in particular the living resources of the waters of the area of the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts, done at Gdansk on 13 September, 1973, and to maintain the most rational manage- ment and exploitation of these resources;

Taking into account the work. of the United Nations Third Conference on the Law of the Sea and desiring to contribute to an. orderly development of the law of the sea as the basis. of their mutual relations in the field of fisherics;

Having regard to the extension by Sweden and the Polish People's Republic of their fisherics jurisdiction in the "Baltic Sea from 1 January, 1978;

Taking into account the habitual fishing of each Contracting Party in the area of fisherics jurisdiction of the other Contract- ing Party and desiring to minimize now and in the future the consequences for such fishing caused by" the extension of the fisherics jurisdiction of the - Contracting Parties; ' -

-,Guided by the permanent aspiration to develop and strengthen friendship and co— operation bctween them;

Have agreed as follows:

Articlel .- '

Each Contracting Party shall allow fishing vessels of the other Contracting Party to fish within its- area of fisherics jurisdiction in the Baltic Sea beyond twelve nautical miles from the baselines from which the territorial sea is measured on the terms and conditions set out in this Agree- ment. '

Bilaga (Översättning) _

Överenskommelse mellan Sveriges regering och Folkrepu- bliken Polens regering om fiske

Sveriges regering och Folkrepubliken Po- lens regering,

som bekräftar sin gemensamma önskan att garantera bevarandet av de levande till- gångarna i havet, i synnerhet de levande till- gångarna i de vatten som omfattas av kon- ventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bäl- ten, undertecknad i Gdansk dcn' 13 septem- ber 1973, och att upprätthålla ett så ända- målsenligt hushållande och utnyttjande som möjligt av dessa tillgångar; -

som beaktar arbetet vid Förenta nationer- nas tredje havsrättskonferens och som öns- kar bidraga till en ordnad utveckling av havsrätten som grundval för deras ömsesi— diga förbindelser på fiskets område;

som beaktar Sveriges och Folkrepubli- ken Polens- utvidgning av sin fiskerijurisdik- tion i Östersjön från den 1 januari 1978;

som tar hänsyn till vardera avtalsslutan- de partens sedvanliga fiske i den andra av- talsslutande partens fiskezon och som öns- kar nu och i framtiden minska de följder för detta fiske som föranledes av utvidg- ningen av de avtalsslutande parternas fis- kerijurisdiktion;

- som vägledes av en ständig strävan att ut— veckla och stärka vänskapcn och samarbe- tet dem emellan;

har överenskommit om följande: '

Artikel I

Vardera avtalsslutande. parten skall tillå- ta den andra avtalsslutande partens fiske- fartyg att fiska inom det område som lig— ger under dess fiskerijurisdiktion i Öster- sjön utanför tolV'nautiska mil från de bas- linjer, varifrån territorialvattnet beräknas, enligt de föreskrifter och på de villkor som anges i denna överenskommelse.

Prop. 1977/78: 149

Article II

Each Contracting Party shall determine annually for its area of fisheries jurisdiction the total allowablc catch for individual stocks or complexes of stocks, taking into account the interdependence of stocks, the best available scientific data, the recom- mendations of the Baltic Sea Fishery Com- mission and other relevant factors.

Article III

' 1. Each Contracting Party shall determine annually, after consultations with the other Contracting Party allotments for fishing 'vessels of that Contracting Party and the areas within which these allotments may be fished. Such allotments shall be subject to adjustment when necessary to meet un- foreseen circumstances, in particular the need för emergency conservation measures based on the best available scientific evi- dence.

2. During the period ending en 31 December, 1979, each Contracting Party shall, when determining the allotments for fishing vessels of the other Contracting Party, take into account the habitual fishery of the other Contracting Party in the area and other relevant factors.

3. After the date referred to in paragraph 2, each Contracting Party shall determine for the fishing vessels of the other Con- tracting Party sUch allotments .

a) as are necessary to balance its fishing rights in the area of fisherics jurisdiction of the first-mentioned Contracting Party, or

b) as may be granted in accordance with Article IV of this Agreement.

Article I V

Whenever a determination by a Con- tracting Party of the total allowable catch under Article II of this Agreement shows that this catch exceeds the harvesting capacity of that Contracting Party, fishing vessels flying the flag of the other Con- tracting Party may be admitted toparticipate in fishing for an allotment of such surplus quantities, on terms and conditions estab- lished by the first-mentioned 'Contraeting

Artikel I!

Vardera avtalsslutande parten skall årli- gen för det område som ligger under dess fiskerijurisdiktion fastställa den totala till- låtna fångstmängden för enskilda bestånd eller grupper av bestånd med beaktande av beståndens ömsesidiga beroende, bästa till— gängliga vetenskapliga rön, de rekommen- dationer som antagits av fiskerikommisslo- nen för Östersjön samt övriga omständig- heter av betydelse.

Artikel Ill

1. Vardera avtalsslutande parten skall år- ligen, efter samråd med den andra avtals- slutande parten, fastställa fångstkvoter för denna avtalsslutande parts fiskefartyg och de områden inom vilka dessa fångstkvoter får fångas. Sådana fångstkvoter får ändras när så erfordras på grund av oförutsedda omständigheter, i synnerhet föratt genom- föra brådskande skyddsåtgärder med beak- tande av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

2. Under perioden till och med den 31 december 1979 skall vardera avtalsslutande parten vid fastställande av fångstkvoterna för den andra avtalsslutande partens fiske- fartyg beakta den andra avtalsslutande par- tens scdvanliga fiske i området och övriga omständigheter av betydelse.

3. Efter den i punkt ?. nämnda tidpunk- ten skall vardera avtalsslutande parten för den andra avtalsslutande partens fiskefartyg fastställa sådana fångstkvoter

a) som är nödvändiga för att motsvara dess fiskerättigheter i det område som ligf ger under den förstnämnda avtalsslutande partens fiskerijurisdiktion eller

b) som _kan beviljas i enlighet med arti- kel IV 1 denna överenskommelse.

Artikel IV

Så snart en avtalsslutande part har fast- ställt dcn totala tillåtna fångstmängden en- ligt artikel 11 1 denna överenskommelse och det visar sig att denna. fångstmängd över- stiger denna avtalsslutande parts fångstka- pacitet, kan fiskefartyg som för den andra avtalsslutande partens flagga få rätt att del- taga i fiske beträffande' _en'fångstkvot av sådana "överskottskvan'titeter, enligt de fö— reskrifter och på de villkor som fastställes

Prop. 1977/78: 149

Party after appropriate consultations, taking into account the needs of the other Con- tracting Party and other relevant factors.

Article V

1. Fishing vessels of one Contracting Party shall, when fishing within the area of fisheries jurisdiction of the other Contract- ing Party in accordance with this Agree- ment, comply with the conservation mea- sures and other terms and conditions established for such fisherics, and shall be subject to the laws and regulations of the Contracting Party in respect of fisherics.

2. The fishing vessels of each Contracting Party" shall daily enter relevant data on fishing ground, fishing effort and catch in log-books which shall at all times during passage in the area of fisheries jurisdiction of the other Contracting Party be available for inspection. Each fishing vessel shall _re- port by radio about the commencement and completion of fisherics within the area of fisherics juridiction of the other Contracting Party as well as about other relevant matters in such a manner and at such a time as may be prescribed by that Contracting Party. The appropriate authority of each Contrac- ting Party shall furnish to the appropriate authority of the other Contracting Party detailed reports 'on catch, fishing time and other pertinent information in such a man- ner and at such a time as may be pre- scribed by that Contracting Party.' The provisions of this paragraph shall be without prejudice to paragraph 1.

3. In the case of the establishment of new laws, regulations or conditions of spe- cial importance to the fisherics of the other Contracting Party, appropriate advance notice shall be given.

Article VI

1. The competent authorities of each Contracting Patty shall notify to the com- petent authorities of the other Contracting Party the name, registration number, the gear proposed to be used and other relevant particulars as well as the name of the master- of any fishing vessel of the first-mentioned Contracting-Party which intends to fish within the area of fisherics jurisdiction-

9

av förstnämnda avtalsslutande part efter lämpligt samråd, med beaktande av den andra avtalsslutande partens behov och öv- riga omständigheter av betydelse.

Artikel V

1. Avtalsslutande parts fiskefartyg skall vid fiske inom område under den andra av- talsslutande partens fiskerijurisdiktion i en- lighet med denna överenskommelse iaktta- ga de skyddsåtgärder och andra föreskrif- ter och villkor som har fastställts för så- dant fiske samt vara underkastade denna avtalsslutande parts lagar och föreskrifter rörande fiske. -

2. Vardera avtalsslutande partens fiske- fartyg skall dagligen införa uppgifter av betydelse om fiskeplats, fiskeansträngning och fångst i loggböcker som vid varje tid- punkt under vistelsen" 1 området under den andra avtalsslutande partens fiskerijurisdik- tion skall finnas tillgängliga för inspektion. Varje f1skefarty g skall rapportera över radio om fiskets början och slut inom området under den andra avtalsslutande partens fis- kerijurisdiktion samt om övriga förhållan- den av betydelse på det sätt och vid den tid som denna avtalsslutande part kan före- skriva. Vardera avtalsslutande partens behö- riga myndighet skall förse den "andra av- talsslutande partens behöriga myndighet med detaljerade rapporter om fångst, fiske- tid och övrig info'rmation'av. betydelse på det sätt och vid den "tid som denna avtals- slutande pa'rt kan föreskriva; Bestämmelser- na i denna punkt innebär' ingen inskränk- ning i punkt 1.' .

3. Om nya lagar, föreskrifter eller vill— kor av särskild betydelse för den andra av- talsslutande partens fiske utfärdas, skall lämplig underrättelse härom lämnas i för- vag. ' - - '

Artikel VI '

.l. Vardera avtalsslutande partens behö- riga myndigheter skall- underrätta den andra avtalsslutande partens . behöriga myndighe- ter om namn, registreringsnummer, fångst- redskap som avses komma till' användning och övriga omständigheter av betydelse samt-'om namnet på befälhavaren på varje fiskefartyg-från förstnämnda avtalsslutande part, vilket i enlighet med artikel I avser att

Prop. 1977/78: 149

of the other Contracting Party pursuant to Article I. Such notification shall also be given for any supply and support vessels specifically accompanying such fishing ves- sels.

2. The competent authorities "of each Contracting Party shall issue appropriate licences to each fishing vessel of the other Contracting Party which is admitted to such fisheries. Such licences shall not be subject to fees.

Article VII

1. Each Contracting Party shall ensure compliance by its vessels with the provisions of this Agreement and other relevant regula- tions.

2. Each Contracting Party may take within its area of fisherics jurisdiction such measures, in conformity with international law, as may be necessary to ensure the com- pliance of vessels flying the flag of the other Contracting Party with the provisions of this Agreement.

Article VIII .

The Contracting Parties undertake to co- operate directly and through appropriate international organizations to ensure proper management and conservation of the living resources of the sea, in particular with regard to stocks occurring within the area of the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts, done at Gdansk on 13 Sep- tember, 1973.

Article IX

1. As from the date of the entry into force of this Agreement, the Agreement of 9 December, 1975 between the Govern- ment of the Kingdom of Sweden and the Government of the Polish People's Republic on the mutual granting of fishing rights within their sea fishery zones shall no longer be in force.

2. This Agreement shall be without pre- judice to other existing agreements between the two Contracting Parties or to existing multilateral conventions to which the two

Contracting Parties are party. Nor shall it .

10

fiska inom .det område som ligger under den andra avtalsslutande partens fiskeri- jurisdiktion. Sådan underrättelse skall även lämnas för undcrstöds- och hjälpfartyg som särskilt åtföljer sådana fiskefartyg.

2. Vardera avtalsslutande partens behö- riga myndigheter skall? utfärda erforderlig licens för varje fiskefartyg från den andra avtalsslutande parten, som får tillstånd att. bedriva sådant fiske. Dessa licenser skall vara avgiftsfria.

Artikel VII

1. Vardera avtalsslutande *parten skall garantera att dess fartyg iakttar bestäm- melserna i denna överenskommelse och öv- riga tillämpliga föreskrifter.

2. Vardera avtalsslutande parten får inom det område som ligger under dess fiskeri- jurisdiktion vidtaga sådana åtgärder som står i-överensstämmelse med internationell rätt och som kan vara erforderliga för att garantera att fartyg som för den andra av- talsslutande partens flagga iakttar bestäm- melserna i denna överenskommelse.

Artikel VIII

De avtalsslutande parterna förbinder sig att samarbeta direkt och genom lämpliga internationella organisationer för att säker- ställa ett tillfredsställande hushållande och bevarande av de levande tillgångarna i ha- vet, särskilt i fråga om bestånden i det om- råde som omfattas av konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande till- gångarna i Östersjön och Bälten, underteck- nad i Gdansk den 13 september 1973.

Artikel IX

]. Från dagen för denna överenskom- melses ikraftträdande skall överenskommel- sen den 9 december 1975 mellan Konunga- riket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering rörande ömsesidigt bevil- jande av fiskerättigheter inom deras havs— fiskezoner ej längre gälla.

2. Denna överenskommelse är utan för- fång för andra föreliggande överenskom- melser mellan de båda avtalsslutande par- terna eller föreliggande multilaterala kon— vcntioner som har tillträtts av båda de av-

Prop. 1977/78: 149

prejudice the view of either Contracting Party with regard to the law of the sea.

Article X 1. This Agreement is subject to ratifica- tion and shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification, which shall take place at Stock- holm as soon as possible. The Agreement shall be applied provisionally from the date of its signature. 2. This Agreement shall remain in force until 31 December, 1987. In the event of the Agreement not being terminated by either Contracting Party by notice at least twelve months before this date, it shall remain in force for further periods of six years, unless notice of termination is given twelve months before the expiry of any such six year period.

Done at Warsaw on February 1, 1978 in two copies in the English language.

For the Government of Sweden Carl Johan Rappe

For the Government of the Polish Peopleis Republic Edwin Wisniewski

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM [978 780150

_11

talsslutande parterna. Den är även utan för— fång för vardera avtalsslutande partens uppfattning i havsrättsliga frågor.

Artikel X 1. Denna överenskommelse skall ratifi- ceras och träda i kraft på dagen för utväx- lingen av ratifikationsinstrumenten, som skall äga rum i Stockholm så snart som möjligt. Överenskommelsen skall tillämpas provisoriskt från dagen för dess underteck- nande.

2. Denna överenskommelse skall förbli i kraft till och med den 31 december 1987. Om överenskommelsen ej upphör att gälla genom uppsägning av endera avtalsslutande parten minst tolv månader före denna dag, skall den fortsätta att gälla för ytterligare tidsperioder om sex år, såvida ej uppsäg- ning sker tolv månader före utgången av någon sådan sexårsperiod.

Som skedde i Warszawa den 1 februari 197 8 i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering Carl Johan Rappe

För Folkrepubliken Polens regering

Edwin Wisniewski