Prop. 1977/78:56

med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen

Skr. .1977/78: 56 Regeringens skrivelse 1977/78: 56

med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen;

beslutad den 27 oktober 1977.

Regeringen överlämnar till riksdagen enligt bifogade utdrag av rege- ringsprotokoll redogörelse för tillämpningen av. terroristlagstiftningen . under tiden den 1 oktober 1976—den 22 september 1977.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN OLA ULLSTEN

Skr.197.7/78: 56 2

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1977-10-27

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstarn Linder, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Ullsten

Skrivelse med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen

Riksdagen antog år 1975 ett förslag till lag om ändring i utlännings- lagen (1954: 193), UtlL, som innebar att huvuddelen av bestämmelserna i lagen (1973: 162) om särskilda åtgärder till förebyggande av våldsdåd med internationell bakgrund, den s. k. terroristlagen, med vissa ändringar inarbetades i UtlL (prop. 1975/76: 18, an 1975/76: 24, rskr 1975/76: 121). Därvid uttalades bl. a. att regeringen årligen i skrivelse till riks- dagen skulle redovisa hur terroristbestämmelserna hade tillämpats. Sam— tidigt med nyssnämnda riksdagsbeslut antog riksdagen förslag om att övriga bestämmelser i terroristlagen, som rörde användningen av tvångs- medel, skulle tas in i en särskild lag om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall (prop. 1975/76: 18, JuU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 122). De sålunda antagna terroristbestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1976 (SFS 1975: 1358 och 1360). Den särskilda spaningslagen gällde ur- sprungligen till utgången av år 1976 men giltighetstiden har förlängts till utgången av år 1977 (prop. 1976/77: 33, JuU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 91, SFS 1976: 1069).

En redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen under tiden den 1 oktober 1975—den 30 september 1976 överlämnades till riksdagen med regeringens skrivelse 1976/77: 34. En ny sådan redogörelse för ti- den den 1 oktober 1976—den 22 september 1977 har utarbetats inom arbetsmarknadsdepartementet. Redogörelsen bör fogas till regeringspro- tokollet i detta ärende som bilaga.

Jag hemställer att regeringen till riksdagen överlämnar den inom ar- betsmarknadsdepartementet upprättade redogörelsen för tillämpningen av terroristlagstiftningen under tiden den 1 oktober 1976—den 22 sep- tember 1977.

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Skr 1977/78: 56 3

Bilaga

Redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen under tiden den 1 oktober 1976—den 22 september 1977

Rikspolisstyrelsen har i skrivelse den 22 september 1977 redogjort för terroristlagstiftningens tillämpning under tiden efter styrelsens senaste redogörelse i samma ämne, eller med andra ord från den 1 oktober 1976 till dagen för styrelsens skrivelse. Av skrivelsen framgår att i den numera i 205 tredje stycket UtlL föreskrivna förteckningen fanns 109 utlänningar upptagna den 22 september 1977.

Sammanfattningsvis anges att tjugu utlänningar har utvisats med stöd av terroristlagstiftningen sedan denna tillkom år 1973. Nio av dessa ut— visningar har skett innevarande år. Verkställighet har ägt rum i femton fall, varav åtta i år. Dessa senare fall har gällt en brittisk, en chilensk, en grekisk, en japansk, två mexikanska och två västtyska medborgare. Den återstående av de nio som har utvisats i år har ålagts anmälningsplikt och vissa inskränkningar i rörelsefriheten. I övriga fyra utvisningsfall från tiden före den 1 oktober 1976 har utvisningsbeslutet upphävts i ett fall medan regeringen har ändrat tidigare beslut om inskränkningar i rörelsefriheten i ett fall. I ett fall gäller fortfarande sådana föreskrifter. Den fjärde utvisade utlänningen har avlidit.

Beträffande en utlänning som har förvisats men beträffande vilken förvisningen inte har verkställts har regeringen före den period som av- ses med rikspolisstyrelsens skrivelse den 22 september 1977 med stöd av 95 andra stycket terroristlagen (jfr 51 & femte stycket UtlL) medde- lat föreskrifter om inskränkningar i rörelsefriheten och villkor för ut- länningens vistelse här. I detta fall gäller fortfarande anmälningsplikt och vissa inskränkningar i rörelsefriheten. Avvisning av en person som fanns upptagen i den förut nämnda förteckningen har förekommit i ett fall, under andra halvåret 1974.

Den särskilda spaningslagen har inte tillämpats i något ytterligare fall, utöver de två fall som redovisades i bilagan till regeringens skrivelse 1976/77: 34.

Rikspolisstyrelsen anför avslutningsvis i sin skrivelse den 22 septem- ber 1977 att en förlängning av giltighetstiden för den särskilda spanings- lagen synes vara befogad, eftersom den torde ha verkan i förebyggande syfte.

Enligt regeringens förordnande hänföres till organisationer eller grup— per som avses i 205 andra stycket UtlL f.n. organisationer eller grup- per som kan antas ha anknytning till Ustasja-rörelsen, "Svarta Septem— ber”, Japanska Röda Armén och Röda Armé-fraktionen, även benämnd Baader-Meinhof—gruppen.

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM |?” 770599