Prop. 1978/79:104

om finansiellt stöd till Uddcomb Sweden AB.

Prop. 1978/"794104 Regeringens proposition

1978/79: 104 om finansiellt stöd till Uddcomb Sweden AB;

beslutad den 8 februari 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upp— tagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN ERIK HUSS

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett anslag av 114,3 milj. kr. för att finan— siellt rekonstruera Uddcomb Sweden AB. Medlen är avsedda att täcka balanserade förluster, 1978 års förlust och nedskrivningar av vissa an- läggningstillgångar.

Prop. 1978/79: 104

L)

U td rag lN DUSTR] DEPA RTEMEN TET PROTOKOLL

vid regeringssammanträdc 1979-02-08

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro- manus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirtén, Huss, Rodhe, Wahlberg, Hansson, Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Blix, Gabriel Romanus, Tham, Bondcstam

Föredragande: statsrådet Huss

Proposition om finansiellt stöd till Uddcomb Sweden AB.

1. Inledning

I slutet av 1960-talet tydde tillgängliga prognoser på en stark ex- pansion av kärnkraften, vilket skulle skapa en betydande marknad för reaktorsystem och komponenter i Sverige. Mot denna bakgrund träffades i juni 1969 en överenskommelse mellan svenska staten, Udde- holms AB och Combustion Engineering lncorp. (Combustion) om bil- dandet av ett gemensamt företag, Uddcomb Sweden AB (Uddcomb). Överenskommelsen består av ett flertal avtal, bl. a. ett konsortialavtal. Företaget skulle utveckla, producera och marknadsföra reaktortankar och andra tunga komponenter för kärnkraft och tung industri. Genom beslut av riksdagen (prop. 1969: 151, NU 1969: 170, rskr 1969: 383) anvisades medel till statens förvärv av aktier i bolaget.

Mellan det nya bolaget och Combustion slöts år 1969 ett avtal med giltighetstid till år 1984 om tekniskt samarbete och licensiering av viss teknologi. Det amerikanska företaget är en av världens främsta ång- pannetillverkare och en viktig leverantör av värmekraftanläggningar inkl. kärnkraftverk. Uddcombs verksamhet som ursprungligen bedrevs i Degerfors är sedan år 1971 förlagd till Karlskrona kommun.

Uddcombs aktiekapital uppgick vid starten till 40 milj. kr. Hälften av aktierna innehades av svenska staten via Sveriges lnvesteringsbank AB och 25 % vardera av Uddeholm och Combustion. Statsföretag AB övertog år 1970 Investeringsbankens innehav och år 1974 även Udde- holms andel. Härigenom övertog Statsföretag också Investeringsbankens förpliktelser enligt avtalet mellan parterna. I ett tillägg från år 1975 till konsortialavtalet finns en bestämmelse om att Statsföretag ensamt har att svara för förlusttäckning. Vidare stadgas i detta tillägg att återbetal-

Prop. 1978/79: 104 3

ning Skall ske av koncernbidrag för förlusttäckning innan aktieutdelning får ske. År 1975 höjdes aktiekapitalet till 80 milj. kr. men skrevs år 1978 ned till 20 milj. kr. på grund av den dåliga resultatutvecklingen.

Statsföretag har i skrivelse den 2 februari 1979 hcmställt om statens medverkan i en finansiell rekonstruktion av Uddcomb.

2. Föredragandens överväganden 2.1 Hittillsvarande utveckling

Av utredningar som år 1977 och 1978 har företagits av Statsföretag och Uddcomb samt av en inom Uddcomb uppgjord långsiktsplan och Statsföretags skrivelse framgår i huvudsak följande.

Uddcomb tillverkade från början, förutom komponenter för kärn- kraftverk, även komponenter för kemisk och petrokemisk industri. På grund av den väntade expansionen på kärnkraftsområdet kom företaget att koncentrera sina resurser till tillverkning av komponenter för kärn- kraftverk. Tillverkning av komponenter för kemisk och petrokemisk industri upphörde successivt från år 1973. Ständigt ändrade tekniska specifikationer liksom ökade krav på kontroll och dokumentation av tillverkningen har enligt Uddcombs uppgifter gjort det svårt för bolaget att uppnå stordriftsfördelar vid tillverkning av kärnkraftskomponenter.

I syfte att tillföra Uddcomb beställningar som skulle kunna föra bo- lagets verksamhet upp till lönsam tillverkningsvolym träffades år 1973 ett avtal med den västtyska systemleverantören Kraftwerk Union AG (KWU). Avtalet gäller i sex år och fortsätter därefter att gälla med ett års uppsägningstid. I sin nuvarande form motsvarar avtalet en verk— samhetsvolym i Uddcomb som uppgår till 300 000 direkta arbetstimmar per år, i den mån KWU erhåller order. Hittills har KWU tillfört Udd- comb beställningar omfattande 800 000 direkta arbetstimmar. Som jäm- förelse kan nämnas att beställningar från Asea-Atom AB och.Westing- house Electric Corporation hittills gett en sysselsättning i Uddcomb som motsvarar 1,5 milj. resp. 350000 direkta arbetstimmar. Den svaga orderingången hos KWU de senaste två åren har inneburit att Uddcomb inte har erhållit nya beställningar på huvudkomponenter. Av export- order i övrigt har Uddcomb endast erhållit order av Asea-Atom på till- verkning av reaktortankarna för kärnkraftaggregatet Olkiluoto 2 i Fin- land. Uppgifter om företagets orderingång och orderstock bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga ].

Uddcombs uppbyggnad har skett i. olika faser. De sammanlagda investeringarna i Uddcomb sedan år 1969 uppgår till ca 160 milj. kr. i löpande penningvärde. Den av Uddcomb lämnade förteckningen över vad investeringarna avser och när de genomfördes bör fogas till rege- ringsprotokollet i detta ärende som bilaga 2.

Prop. 1978/79: 104 4

Sedan år 1976 har investeringsverksamheten legat på en mycket låg nivå.

Fram till år 1976 ökade Uddcombs personal snabbt och uppgick som mest till ca 750 personer. Under våren 1976 infördes anställningsstopp.

Till följd av den vikande beläggningen varslades 164 arbetare och tjänstemän under hösten 1977 om uppsägning under år 1978. Antalet anställda har även minskat genom naturlig avgång och var 560 den 31 oktober 1978.

Vid Uddcombs etablering antogs att företaget skulle nå lönsamhet efter en förlustbringande uppbyggnadsfas. Uddcombs verksamhet har dock hela tiden varit förlustbringande. Uddcombs resultat efter skatt uppgick åren 1976 och 1977 till —-47,8 resp. —43,6 milj. kr. Resultatet för år 1978 beräknas av Uddcomb till —-40 milj. kr. Dessa resultat innebär en väsentlig försämring i jämförelse med tidigare år. Detta beror till en del på att nedskrivningsbehovet på produkter i arbete har ökat genom att de fasta kostnaderna inte har minskat i takt med den vikande verksamhetsvolymen. Uddcombs förluster alltsedan bolagets start uppgår sammantaget till ca 260 milj. kr. Förlusterna har täckts bl.a. genom koncernbidrag på sammanlagt 121,6 milj. kr. från Stats— företag. Uddcomb har dessutom erhållit ett statligt bidrag om 6 milj. kr. år 1972 (prop. 1972: 85, NU 1972: 35, rskr 1972: 198). Företaget är skyldigt att återbetala erhållna koncernbidrag och dessutom erlägga 7 % ränta på bidragsbeloppet innan utdelning får ske. Utvecklingen på kämkraftsområdet har blivit annorlunda än vad som antogs då Uddcomb bildades. Detta förhållande och den negativa resultatutveck- lingen för Uddcomb har gjort att bolaget tillsammans med Statsföretag sökt finna lösningar på de problem Uddcomb står inför. Efter analys av bl. a. externt och internt genomförda marknadsundersökningar be- slöt styrelsen i Uddcomb hösten 1977 att utvidga företagets verksamhet. ' Detta innebär att Uddcomb

avser att bygga upp en marknad för processutrustning, företrädesvis tunga cylindriska tjockväggiga tryckkärl,

avser att utnyttja sitt svets- och materialkunnande för mentage— och underhållsverksamhet,

samtidigt söker bibehålla sitt kunnande i fråga om kärnkraftskompo- nenter även efter den tid då nuvarande orderstock har arbetats av, dvs. efter år 1981 för att kunna fortsätta försäljningsansträngningarna för leveranser efter år 1981. i

I enlighet härmed delades verksamheten år 1978 upp i rörelsegre— narna kärnkraftskomponenter, utrustning för processindustri och anlägg- ningsservice.

Marknaden för kärnkraftskomponenter kännetecknas f. 11. av en myc- ket stor överkapacitet. Detta förhållande tillsammans med den ökande protektionismen gör att Uddcombs möjligheter att få exportorder är

Prop. 1978/79: 104 . 5 . -

begränsade till länder som saknar egen komponentindustri. I Sverige. finns det f. n. endast möjlighet att sälja vissa reaktordelar och trans- portflaskor för använt. kärnbränsle. Uddcomb avser enligt uppgift att försöka få beställning på dessa produkter.

Den andra resultatenheten inom Uddcomb tillverkar processutrust- ning för kemisk och petrokemisk industri. Marknaden för processut- rustning kännetecknas av en betydande överkapacitet med pressade priser och korta leveranstider som följd. Den efterfrågan som i dag finns på komponenter för t. ex. raffinaderier och petrokemisk industri kommer huvudsakligen från oljeländema. Dessa anläggningar uppförs av ett begränsat antal engineer-ing/contracting-företag.

Uddcomb tecknade i slutet av år 1977 sina första order på två år inom området processutrustning. Områden som prioriteras av Uddcomb när det gäller processutrustning är komponenter för framställning av ammoniak, urea och metanol samt framställning och lagring av flytande gas. Genom ökade marknadsföringsinsatser kunde Uddcomb under förs-- ta halvåret 1978 teckna order på processutrustning till ett värde av sam- manlagt ca 25 milj. kr. Kostnaderna för att komma in på den här marknaden är dock betydande.

Uddcombs montagepersonal har huvudsakligen haft till uppgift att montera de komponenter som Uddcomb har levererat till kämkraft- verk. Företaget uppges nu sträva efter att vidga verksamheten till att omfatta även reparations- och servicearbeten såväl beträffande kemisk och petrokemisk industri som beträffande kärnkraftverk. Förutom med de svenska kärnkraftverken har Uddcomb etablerat kontakter med fins- ka och västtyska kraftbolag. Underhållsarbeten i kärnkraftverk är ofta synnerligen komplicerade och kräver omfattande tekniska kunskaper och erfarenheter.

Uddcomb har därför inlett förhandlingar med Combustion om ett ut- vidgat samarbete på serviceområdet. Montage- och underhållsarbeten binder ett obetydligt kapital men ger å andra sidan ganska små bidrag till Uddcombs resultat.

Den breddning av verksamheten som hittills har skett anser Udd- comb inte vara tillräcklig för att uppnå lönsamhet. Uddcomb avser därför att avsätta resurser för att undersöka om företaget kan utvidga sin verksamhet ytterligare. Målet måste enligt företaget vara att finna verksamhetsområden som ställer krav på såväl hög teknisk kompetens beträffande konstruktion och materialval, svetsning och maskinbear— betning som tillgång till avancerad verkstadsutrustning.

Under våren 1978 har en långsiktsplan för Uddcomb utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för de anställda och före- tagsledningen.

I långsiktsplanen betonas att en utvärdering av de vidtagna åtgärder- na —— personalminskning, begränsning av de indirekta kostnaderna och

Prop. 1978/79: 104 6

utvidgning av verksamheten kan göras först efter tre år. Denna tidsperiod sammanfaller med den tid som fordras för att avveckla Udd— combs nuvarande orderstock på den nukleära sidan.

Nya order på kärnkraftskomponenter medför bindningar i tiden ut- över tre år. I långsiktsplanen framhålls att Uddcomb inte kan avstå från nya order på kärnkraftsområdet om bolaget över huvud taget skall ha långsiktig möjlighet att överleva.

Tre olika alternativ för Uddcombs utveckling under perioden 1979— 1981 har studerats. Det alternativ som företaget bedömt som mest sannolikt innebär att verkstadskapaciteten beläggs till lika delar med tillverkning av kärnkraftskomponenter och utrustning för processindu- strin. Alternativet innebär dock att endast halva verkstadskapaciteten kommer att utnyttjas.

Enligt detta alternativ kommer personalstyrkan att vid periodens slut ha minskat genom naturlig avgång från 560 i oktober 1978 till ca 450 anställda. Produktiviteten antas öka med totalt 25 % under perioden genom rationalisering och inlärning på ett nytt produktprogram.

Investeringarna beräknas till ca 4 milj. kr. per år under den angivna perioden.

1 långsiktsplanen betonas att en förutsättning för att utvidgningen av verksamheten skall lyckas är att Uddcombs framtida verksamhet inte tyngs av de belastningar som den tidigare inriktningen förorsakat bo- laget. En finansiell rekonstruktion av bolaget är därför nödvändig.

2.2. Finansiell rekonstruktion

Som jag tidigare har anfört har Statsföretag ensamt att svara för för- lusttäckning i Uddcomb, men Statsföretag har genom sitt engagemang i basindustrier f. n en ogynnsam resultatutveckling. Moderbolaget sak— nar därför möjlighet att genomföra en finansiell rekonstruktion av Udd- comb och har i skrivelse den 2 februari 1979 hemställt om statens med- verkan härtill. Statsföretag anser att den finansiella rekonstruktionen bör utgöras av dels ett kapitaltillskott för att finansiellt nollställa Udd- comb, dels ett lån med villkorlig återbetalningsskyldighet för att täcka den väntade rörelseförlusten under år 1979. Vidare framhålls i skrive].- sen att bedömningen av resultatutvecklingen efter år 1.979 är mycket osäker. Redan nu kan dock förutses att verksamheten under rekonstruk- tionsperioden 1979—1981 kommer att bli förlustbringande. Statsföretag har därför för avsikt att återkomma med begäran om ytterligare stöd då resultatutvecklingen för åren 1980 och 1981 närmare kan överblickas.

För att finansiellt nollställa Uddcomb begär Statsföretag ett kapital- tillskott på 114,3 milj. kr. Detta tillskott fördelar sig på följande poster: täckning av ingående balanserade förluster per den 1 januari 1978 med 18 milj. kr., täckning av beräknade rörelseförluster för år 1978 med

Prop. 1978/79: 104 7

40 milj. kr., nedskrivning av licensrättigheter avseende kärnkrafts- cngagemang med 9,8 milj. kr. och nedskrivning av vissa anläggnings— tillgångar med 46,5 milj. kr. så att anläggningarna får ett restvärde som bedöms som rimligt för den nya inriktningen. Nedskrivningen av anläggningstillgångarna fördelar sig på maskiner och inventarier med 31 milj. kr. samt på byggnader och markanläggningar med 15,5 milj. kr. Statsföretag begär vidare ett lån till Uddcomb på 35,3 milj. kr. med villkorlig återbetalningsskyldighet för att täcka den väntade förlusten under år 1979. De ekonomiska konsekvenserna av det här rekonstruk- tionsförslaget belyses av prognostiserade resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser för åren 1978 och 1979 som bör fogas till protokollet i detta regeringsärende som bilaga 3.

Jag delar Statsföretags uppfattning om nödvändigheten av att. som en del i omstruktureringen av Uddcomb, genomföra en finansiell re- konstruktion av bolaget.

Uppdelningen av verksamheten i rörelsegrenarna kärnkraftskompo-. nenter, processutrustning och anläggningsservice anser jag ändamålsen- lig mot bakgrund av det kunnande som finns inom Uddcomb och den utrustning som företaget har. Enligt min mening är det dock nödvän- digt att sökandet efter nya verksamhetsgrenar intensifieras. Arbetet med rekonstruktionen av företaget och genomförande av den nya verksam- hetsinriktningen bör senare ge bättre underlag för ett långsiktigt beslut.

De åtgärder som har vidtagits för att på kort sikt motverka en ytter- ligare försämring av lönsamheten samt för att anpassa kapaciteten till verksamhetens omfattning anser jag som nödvändiga med hänsyn till den situation i vilken bolaget befinner sig. Den finansiella rekonstruk- tionen bör genomföras så att den dels undanröjer skilda intressenters farhågor för Uddcombs förmåga att uppfylla sina åtaganden, dels ger bolaget en sådan finansiell struktur att den inledda omorienteringen av verksamheten kan genomföras.

Det är naturligt att en förändring av verksamhetsinriktningen är för- enad med osäkerhet vid bedömningen av det framtida ekonomiska ut- fallet. Jag förordar därför att rekonstruktionen sker i form av ett kapi- taltillskott till Statsföretag för att hos Uddcomb täcka balanserade för- luster, den beräknade förlusten för år 1978 samt nödvändiga nedskriv- ningar på anläggningstillgångar. Det sammanlagda beloppet härför upp- går till 114,3 milj. kr. Bestämmelserna i konsortialavtalet mellan Stats- företag och Combustion beträffande återbetalning av belopp för förlust- täckning innan aktieutdelning får ske bör vara tillämpliga även i fråga om det nu aktuella tillskottet. Jag förordar sålunda att staten lämnar Statsföretag ett kapitaltillskott på 114,3 milj. kr. som ett led i en finan- siell rekonstruktion av Uddcomb. Medlen för ändamålet bör anvisas under ett reservationsanslag på tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1978/79.

Prop. 1978/79: 104 8

Den av Uddcomb påbörjade omstruktureringen avses vara genom- förd efter tre år. Under dessa år beräknas verksamheten vara förlust— bringande. Rörelseförlusten för år 1979 har av Uddcomb beräknats till ca 35 milj. kr. Jag är inte beredd att nu förorda att medel tillförs bolaget för att täcka den beräknade förlusten för år 1979. Frågan om behovet av finansiellt stöd för att täcka rörelseförluster under rekonstruktions- perioden samt stöd för att ge företaget en lämplig finansiell struktur får tas upp när resultatutvecklingen för åren 1979, 1980 och 1981 när- mare kan bedömas. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag i frågan.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen att till Tillskott av kapital till Statsföretag AB på tilläggsbudet 11 till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 under fjortonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 114 300 000 kr.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslu- tar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som f öredraganden har lagt fram.

Prop. 1978/79: 104 9

Nukleårt Icke nukleär! Totalt

Orderingång (milj. kr.) 1969 20,2 21,9 42,1 1970 10,2 20,6 30,8 1971 51,6 9,3 60,9 1972 34,2 4,5 38,7 1973 96,9 5,5 102,4 1974 86,5 2,9 89,4 1975 161,8 1,7 163,5 ' 1976 10,5 4,5 15,0 1977 32,5 11,4 43,9 1978 27,1 21,7 48,8 531,5 104,0 635,5 Orderstock 1969 20,2 14,3 ' 34,5 1970 30,3 34,2 64,5 1971 81,1 23,9 105,0 1972 99,8 11,8 111,6 1973 178,7 2,7 181,4 1974 260,7 1,0 261,7 1975 347,7 0,6 348,3 1976 316,9 4,7 321,6 1977 251,9 9,3 2612 1978 205,4 18,0 223,4

Prop. 1978/79: 104 10

Invasteringar 1969—1977 (milj. kr.)

1969 1971 1972 1973 1974 1975 '1976 1977 1978 Totalt ——70

Maskiner och inventarier 8.0 29,9 10.4 1,5 12,6 24,6 5,2 1,0 0,3 93,5 Byggnader —— 12.1 11.4 0.9 11,6 3.3 1.8 — 41 .] Markanläggningar —— 1,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,1 _ _ 2,5 Tomtmark 1,5 — — — _ _ __ _ 1_5 Bostadsfastighet 0,1 — _ __ _ 0,1 _ __ Summa 9,6 43, 22,0 2.5 24.7 28.4 7. 0,9 0,3 138,6 Licensrättigheter 11,3 _- — —— — 10,0 — — 21,3 Totalt 20,9 43,1 22,0 2,5 24,7 38,4 7,1 0,9 0,3 159,9

Prop. 1978/79: 104 11

UDDCOMB Prognasliserade resultaträkningar milj. kr.

1977 1978 1978 1979 Utfall före efter Budget rekonstr rekonstr

(prog— (prog- nos) nos) Fakturerad produktförsäljning 105,8 87,6 87.6 110.7 Tillv.-, förs.- och adm. kostnader —123.5 —101,l —101.1 —125,1 Rörelseresultat före avskrivningar 17.7 — 13.5 — 13,5 —— 14.4 Avskrivningar (enligt plan) 1— 8,2 '— 8,2 1— 8,2 8.1 Rörelseresultat efter avskrivningar 25.9 — 21.7 — 21,7 22.5 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter, koncernbolag 2,3 Ränteintäkter, övriga 0,2 Räntekostnader, koncernbolag — 14.7 —— 14.3 —- 14.3 —- 8.9 Räntekostnader, övriga 3.2 — 2.8 — 2.8 — 1.9 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader —- 43,6 — 38,8 — 38.8 — 31.0 Extraordinära intäkter och kostn. Intäkter: Aktieägartillskott — — 114.3 Villkorslån 35,3 Avyttr. bostadsfastigh. 0,2 Kostnader: Extra avskrivningar enl. rekonstruktion _- — 56.3 _ Övrigt (utveckl... kostn.) 1,0 — 1,0 4.0 Resultat före koncernbidrag och skatt 43,4 — 39,8 18,2 0,3 Koncernbidrag 25,6 40.0 — — Skatt — 0,2 — 0,2 0,2 0,3 Redovisat nettoresultat — 18,0 0 18.0 0

' Inkl. licensrättigheter.

Prop. 1978/79: 104 1"

UDDCOMB Prognostiserade balansräkningar 1978—198] milj. kr.

Utfall 78-12-31 78-12-31 79-12-31 77-12-31 före re- eft. re- Budget konstr. konstr. (prog- (prog-

nos) nos)

TILLGÅNGAR Omsättningstillgdngar Kassa, bank och postgiro 1,1 0,1 0,1 0,1 Fordringar Fordringar hos moderbolaget 17,7 40,0 — Fordringar hos andra konc. bd. 8,3 —— _— — Kundfordringar 5,3 4,0 4,0 18,0 Förutbet. kostn. 0. uppl. int. 0,3 1,1 1,1 0,8 Övriga fordringar 0,3 ' 1,2 1,2 1,0

31,9 46,3 6,3 19,9 Varulager Produkter i arbete 131,1 140,5 ]40,5 145,2 Förråd 8,9 8,3 8,3 8,0

140,0 148,8 148,8 153,2

Förskott leverant. (mtrl) 4,7 4,0 4,0 — S:a omsättningstillgångar 177,7 199,2 159,2 173,1 Anläggningstillgdngar Långfristiga fordringar 0,2 0,1 0,1 — Immateriella tillg. (licensr.) 21,3 21,3 21,3 21,3 Avgår: ackum. avsk. en]. plan f10,1 —11,5 —11,5 —-11,5 Avgår: extra avsk. enl. rekonstr. — — -— 9,8 9,8 Maskiner och inventarier 93,2 93,3 93,3 96.6 Avgår: ackum. avsk. enl. plan -25,8 -—3l,2 —31,2 —38.0 Avgår: extra avsk. enl. rekonstr. — —31,0 —31,0 Byggnader 41,1 41,1 41,1 41,6 Avgår: ackum. avsk. enl. plan -— 5,9 — 7,1 7,1 — 8.3 Avgår: extra avsk. enl. rekonstr. — — —15,0 -15,0 Tomtmark 1,5 1,5 1,5 1,5 Markanläggningar 2,5 2,5 2,5 2,5 Avgår: ackum. avsk enl. plan 0,4 —- 0,5 — 0,5 0,6 Avgår: extra avsk. enl. rekonstr. 0,5 — 0,5 S:a anläggningstillgångar 117,6 109,5 53,2 48,8 Summa tillgångar 295,19 308,7 212,4 2.21

'no

Prop. 1978/79: 104 13

UDDCOMB Prognostiserade balansräkningar milj. kr.

Utfall 78—12-31 78-12-31 79-12-31 77-12-31 före re- efter re- Budget konstr. konstr. (prog- (prog- nos) nos)

SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Skulder till moderbolaget 8,0 _— -— Skulder till andra konc.bol. 20,0 __— -— Leverantörsskulder 4.2 8,0 8,0 9,0 Checkråkn.kredit 10,6 16,1 16,1 15.9 Skatteskuld 0,1 _— 0,1 Upp!. kostn. o. förutbet. int. 7,5 6,5 6,5 8,5 Övriga skulder 12,2 4,5 4,5 6,0 Fötskott från kunder 90,9 93,0 93,0 117,4 Summa kortfristiga skulder 153,5 128,1 128,1 156.9 Långfristiga skulder Lån från moderbolaget 113,0 132.0 132,0 24,0 Banklån 10,2 27,3 27,3 Övriga lån (STP) 1.2 1.8 1,8 2,3 PRI - 7,4 9,5 9,5 10,7 Avgår: Fordran för ej utbetalt

aktieägartillskott —— — 1 14,3 —— Summa långfristiga skulder 131,8 170.6 56,3 37,0 Eget kapital Bandet eget kapital Aktiekapital 80,0 20,0 20,0 20,0 Reservfond — 8,0 8,0 8,0 Soliditetsförstärkning — -— _— -- Ansamlad förlust Balanserad förlust —52.0 —18.0 —18,0 —— Årets resultat —18.0 —4o,o 18,0 —35,3 Tillskott (villkorslån) _ — — 35,3 Koncernbidrag — 40.0 — Summa eget kapital 10,0 10,0 28,0 28,0 Summa skulder och eget kapital 295,3 308,7 212,4 221,9

Övriga ansvarsfårbindelser

Bidrag från STAF 121,6 121,6 121,6 121,6 Tillskott från staten i form av

vrllkorslån — —— —— 35,3

Prop. 1978/79: 104

UDDCOMB

14

Prag/tortirerade anansieringsanalyser milj. kr.

Utfall 78-12-31 78-12-31 79-12-31 77-12-31 före re- efter re- Budget konstr. konstr. (prog- (pros- nos) nos) TILLFÖRDA MEDEL Från årets verksamhet internt tillförda medel (not enl. nedan) — 82,4 8,1 Försäljning av anl.tillgångar 0,3 — _— Erhållna koncernbidrag 25,6 40,0 — Minskn. av långfr. fordr. —— 0,1 0,1 0,1 Ökning av långfr. skulder 38,8 — Summa tillförda medel 25,9 78,9 82,5 8,2 ANVÄNDA MEDEL Investeringar i maskiner, byggnader o. markanl. 1,2 0,1 0,1 3,8 Minskning av långfr. skulder 17,3 — 75,5 19,3 1 årets verksamhet internt använda medel (not enl. nedan) 35,5 31,9 —- — Summa använda medel 54,0 32,0 75,6 23,1 FQRÄNDRINGAR AV RORELSEKAPITALET ——28,1 +46,9 + 6,9 —14,9 Specifikation av förändringar i rörelsekapitalet Okning (+)/minskning (—) av varulager —24,0 + 8,1 + 8,1 + 0,4 Okning (+)/minskning (—) av kortfr. fordringar —'- 19,1 + 14,4 ——25,6 + 13,5 Ökning (—)/minskning (+) av kortfr. skulder + 15,2 + 25,4 +25,4 —28,8 Ökning (+)/minskning (—) av '.' kassa, bank o. postgiro '— 0,2 1,0 —- 1,0 —— Summa förändringar —28,1 +46,9 + 6,9 —14,9 Not . Årets vinst/förlust före koncern- bidrag och skatt ——'43,4 —39,8 + 18,2 + 0,3 Avskrivningar enligt plan + 8,2 + 8,1 + 8,1 + 8,1 Extra avskr. enl. rekonstr. . — — +56,3 Skatter 0,2 0,2 0,2 0,3 Realisationsvinst (—)/-förlust (+) på sålda anl.tillgångar —— 0,1 — — —35,5 —31,9 +82,4 + 8,1

NORSTEDTS TRYCKERl STOCKHOLM 1977 790181