Prop. 1978/79:107

om avtal om läkarutbild ning vid kommunala undervisningssjukhus, m.m.

Prop. 1978/79: 107 Regeringens proposition

l978/79:107

om avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus. m. m.:

beslutad den I mars 1979.

Regeringen Föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar.

OLA ULLSTEN HEDDA LINDAHL

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av avtal mellan staten och berörda sjukvårdshuvudmän om fortsatt samarbete angående läkarutbild- ning och forskning i Stockholm, Linköping, Lund. Malmö, Göteborg och Umeå samt vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg och Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Avtalen avses gälla för år 1979. De grundas på en överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd och berörda sjukvårdshuvudmän.

] propositionen föreslås även att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av nya överenskom- melser om driftbidrag och investeringsbidrag från Stockholms läns land- stingskommun lör karolinska sjukhuset under år 1979.

Vidare föreslås att riksdagen anvisar ett investeringsanslag av 58 milj. kr. till Utbyggande av karolinska sjukhuset för budgetåret 1979/80.

1 Riksdagen [978/79. [saml. Nr 107

Prop. 1978/791107 2 Utdrag SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regcringssaminanträde 1979-03-01

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande. och statsråden Sven Romanus, Mundebo. Wikström, Friggebo, Wirtén, Huss. Rodhe, Wahlberg. llansson, Enlund, Lindahl. Winther, De Geer, Blix. Cars, Gabriel Romanus, Tham, Bondcstam.

Föredragande: statsrådet lledda Lindahl

Proposition om avtal om läkarutbildning vid kommunala undervis- ningssjukhus, m. m.

1 prop. 1978/79:100 (bil. 8 s. 210) har regeringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Utbyggande av karolinska sjukhuset för budgetåret 1979/80 beräkna ett investeringsanslag av 55 milj. kr. Jag anhåller att nu få ta upp denna fråga. Jag ämnar emellertid först ta upp frågor om vissa avtal.

1. Avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjuk- hus

De avtal om läkarutbildning och forskning i Stockholm, Linköping, Lund, Malmö, Göteborg och Umeå samt vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg och Ulleråkers sjukhus i Uppsala, som har gällt under åren 1977—1978 (LUA 77). har godkänts med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1977/7813. SoU l977:78:8, rskr 1977/78:27).

Statens förhandlingsnämnd har lämnat över protokoll. fört vid förhand- lingar den 12 december 1978 mellan statens förhandlingsnämnd och företrädare för huvudmännen för kommunala undervisningssjukhus om fortsatt samarbete angående läkarutbildning och forskning. Protokollet innefattar en överenskommelse om viss förlängning av de avtal om läkarutbildning och forskning, som har träffats den 2 maj 1977 (LUA 77). Avtalen skall sålunda gälla även under år 1979. Uppgörelse om driftersätt- ningarnas storlek skall träffas senare. Förhandlingsnämndens skrivelse och protokollet bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilagor 1—2.

Prop. 1978/79:107

'...)

Regeringen har den 21 december 1978 föreskrivit att driftcrsättningar skall utbetalas a conto tills vidare under år 1979 med sammanlagt 30 482 ()00 kr. varje månad. Fördelningen mellan huvudmännen av ersättningarna framgår av nämnda protokoll. Beloppet motsvarar vad som utgått för år 1978. förhöjt med 5 %. Ersättningarna betalas ut från det under femte huvudtiteln anvisade lörslagsanslaget Bidrag till kommunala undcrvisningssjukhus.

Regeringen har vidare den 18 januari 1979 [öreskrivit att berörda statliga myndigheter skall tills vidare tillämpa 1977 års läkarutbildningsavtal (LUA 77).

Förhandlingarna om driftersättningarnas storlek för år 1979 skall fortsätta men vara avslutade senast den 15 maj 1979.

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av att staten i huvudsaklig överensstäm- melse med vad förut sagts ingår avtal med berörda sjukvårdshuvudm'zin om Ii'ikarutbildning och forskning för år 1979.

2. Överenskommelser om driftbidrag och investeringsbidrag för karolinska sjukhuset

Stockholms läns landstingskommun skall enligt gällande avtal mellan staten och landstingskommunen om samarbete beträffande karolinska sjukhuset (prop. 1975z79, SoU l975:13, rskr l975:189) ersätta staten kostna- derna dels enligt 8 & samarbetsavtalet för vård på sjukhuset av patienter från landstingskomtnunens sjukvårdsområde enligt särskild överenskommelse om driftbidrag, dels enligt 5 & samarbetsavtalet för sjukhusets upprustning enligt särskild överenskommelse om investeringsbidrag. i den mån fråga är om upprustningsåtgärder som har godkänts av landstingskommunen. Sist- nämnda ersättning skall utgå i form av amortering och ränta på den del av kostnaderna som belöper på landstingskommunen.

Statens förhandlingsnämnd har för regeringens prövning lämnat över dels överenskommelse om driftbidrag enligt 8 & samarbetsavtalet om karolinska sjukhuset. dels överenskommelse om investeringsbidrag enligt 5 &" samar- betsavtalet. Överenskommelscrna gäller ersättningen till staten under år 1979. Förhandlingsnämndens skrivelse och överenskommelserna bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilagor 3—5.

Överenskommelsen om dri/ihidrag innebär att ersättning för vården skall underavtalsperioden liksom tidigare utgå med ett belopp, som motsvarar den genomsnittliga vårdkostnaden vid vissa av landstingskommuncns egna sjukhus, förhöjd med 3.6 %. Landstingskommunen skalla conto betala 31,5 milj. kr. för månad under år 1979.

Överenskommelsen om investw'ingsbit'lrag innebär i huvudsak följande. För landstingskommunens del i investeringar före den 1 juli 1967 erläggs 629 000 kr. Landstingskommunens bidrag för åren 1977 och 1978 för

Prop. 1978/79:107 4

investeringar under perioden den ljuli 1967—den 31 december 1978 fastställs slutligt till ca 25,5 milj. kr. Fördenna period har landstingskommunen a conto erlagt 25,6 milj. kr. och kan räkna sig tillgodo ett mindre belopp. Landstings- kommunen skall vidare a conto betala 16 milj. kr. under 1979.

De nya drift- och investeringsöverenskommelserna är i allt väsentligt uppbyggda på samma sätt som föregående överenskommelser.

Överenskommelserna om driftbidrag och investeringsbidrag för karolinska sjukhuset föranleder inte någon erinran från min sida. Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att ikläda staten de ekonomiska förplik- telser som följer av överenskommelserna.

3. Anslagsfrågan Kapitalbudgeten

II Statens allmänna fastighetsfond

ll:8 Utbyggande av karolinska sjukhuset

1977/78 Utgift 13 471 174 Behållning 16 237 157 1978/79 Anslag 55 000 000 1979/80 Förslag 58 000 000

Från anslaget bekostas byggnadsinvesteringar för karolinska sjukhuset. Det ankommer på regeringen att besluta om igångsättning av byggnadsåt- gärder för sjukhusets upprustning inom en kostnadsram av 40 milj. kr. för innevarande budgetår. Av denna ram har hittills disponerats 21 220 000 kr.

Byggnadskommittén för upprustning av karolinska sjukhuset ansvarar för stomplaner, programmering och planering för sjukhusets upprustning samt för projektering, byggande och utrustning av objekt där uppdrag lämnats åt kommittén. Byggnadskommitte'n har tio ledamöter, varav fem utsetts bland de av Stockholms läns landstingskommun valda ledamöterna och supplean- terna i sjukhusets direktion.

Byggnadskommitrénjör upprustning av karolinska sjukhuset

Byggnadskommittén föreslår att 58 milj. kr. anvisas för budgetåret 1979/80 i enlighet med följande sammanställning.

[. Beslutade byggnadslöretag 16 460 000 2. Övriga byggnadsåtgärder 60 690 000 3. Reducering av medelsförbrukningen —9 113 000 4. Administration 5 200 000

73 237 000 5. Avgår medelsreservation den ljuli 1979 _ —15 237 000

58 000000

Prop. 1978/79:107

'J!

1. Medelsberäkningen för budgetåret 1979/80 för beslutade byggnadsfö- retag har skett enligt följande sammanställning(l OOO-tal kr.).

Beräknad Medelslörbruk— totalkostnad ning 1979/80

Färdigställda, ej slutredovisade objekt 46 453 980 Upprustning av kvinnoklinikens förloss- ningsavdelning 2 350 300 Upprustning av kvinnokliniken. etappl 31 830 15 000 Ombyggnadsåtgärder i samband med un- derhåll m. m. 2 180 180 82 813 16 460

Byggnadsarbetena inom huvudblockets norra länga för kvinnokliniken, etapp [, påbörjades i september 1978 och de härigenom upprustade lokalerna beräknas kunna tas i anspråk i april 1980. En andra etapp av kvinnoklinikens upprustning kan påbörjas först efter färdigställandet av byggnad F 1, som planeras innehålla bl. a. nya lörlossningslokaler. Den genom byggnadsåtgär- derna utökade kvinnokliniken beräknas vara helt upprustad år 1984.

Kostnadsramarna för byggnadsobjekten har uppräknats till prisläget den 1 april 1978 enligt de principer som tillämpas av byggnadsstyrelsen.

2. Byggnadskommittén anser att 60 690 000 kr. för budgetåret 1979/80 bör disponeras för planerade objekt enligt följande sammanställning (l OOO-tal kr.).

Beräknad Medelsförbruk- totalkostnad ning 1979/80

Upprustning av radiumhemmet (P), etapp 1 55 000 6 000 Behandlingsbyggnad (F 1) 98 000 20 000 Upprustning av ortopediskkirurgiska klini-

ken (S) 2 750 1 500 Upprustning av befintlig akutmottagning

(E) 1 500 800 Upprustning av blodcentralen (L) 2 320 1 500 Reservkraftanläggning 10 500 4 000 Värmekulvert m.m. 5550 3 000 Upprustning av kulvertsystemet 490 90 Upprustning av postlokalcr m. m. (H) 2 700 1 500 Ny skorsten m.m. 7 500 1000 Ny förrådsbyggnad 15 000 200 Upprustning inom öronkliniken (A) 5 000 500 Hissar 8 000 1 000 Barnklinikerna (Q) 16 000 2 000 Röntgenavdclningen m. m. 20 000 200 Tillbyggnad för patologi 12 000 1 000 Ccntrallaboratoricr(L) 7 000 100 Upprustning av thoraxklinikerna (N) 40 000 200

l* Riksdagen 1978/79. [ sam/. Nr 107

Prop. 1978/79:107 6

Beräknad .Nlcdclslörbruk— totalkostnad ning 1978/70 Nytt djurhus m. m. 18 000 1 000 Lokaler lör yrkesmedicin m. m. 3000 200 Lokaler för fysikalisk medicin m. rn. 0 000 500 Upprustning av Norrbackabyggnaden 20 000 200 (.")mbyggnad av högvoltstation 12 000 200 ()speciliceradc mindre ombyggmtdsprojekt 10 000 Försörjningsåtgärder — 4 000

368 310 60 690

Inriktningen av sjukhusets upprustning baseras alltjämt på Plan 74. Kommittén avser inte att lägga fram någon mer genomgripande plan för den fortsatta upprustningen förrän landstinget behandlat den hälso- och sjukvårdsplan som f. n. utarbetas. Detta synes kunna ske tidigast under hösten 1979. Målen för en första etapp av sjukhusets upprustning bör emellertid anpassas till att avse i huvudsak följande åtgärder.

Nybyggnad för akutmottagning och intagningsvårdsavdelning samt viss operations- och intensivvårdsverksamhet.

Upprustning och omstrukturering av kvinnokliniken. ' Flyttning av ortopedisk-kirurgiska kliniken från Norrbackabyggnaden till sjukhusets huvudblock.

Fullföljande av vårdavdelningsupprustning i övrigt inom huvudblocket och radiumhemmet och en i samband därmed påbörjad upprustning av kommunikationsvägar.

Successiv upprustning av teknisk försörjning. Härutöver bör inom tidsperioden för den första etappen så långt möjligt påbörjas en successiv upprustning av sjukhusets övriga byggnader.

Betydande utredningsresurser har lagts ned på att fullfölja projekt avse- ende den medicinska serviceverksamhetens inriktning och dimensionering, lokalbehovet för utbildning och forskning vid sjukhuset samt lokalfrågor för djurförvaring rn. m.

Projektering av en första etapp inom radiumhemmet pågår, Kommittén avser att begära utökat projekteringsuppdrag för radiumhemmets upprust- ning. Huvudhandlingarna för en ny behandlingsbyggnad (F 1) har fa'rdig- ställts hösten 1978 och byggnadsarbetena påbörjades i november 1978 med schaktning. Det egentliga uppförandet av byggnaden avses påbörjas hösten 1979 och hela byggnaden beräknas kunna tas i drift ijanuari 1982. Överflytt— ningen till F 1 av operations-, intensivvårds- och akutmottagningsvcrksam- heten m.m. friställer lokaler inom huvudblocket och möjliggör bl. a. en överflyttning av den ortopediska verksamheten dit. Planer kommer att utarbetas för Norrbackabyggnadens ombyggnad och upprustning för verk- samhet som inte innefattar sluten vård.

Inriktningen och dimensioneringen av den medicinska servicen vid sjuk- huset ställer sannolikt krav på ett nybyggnadstillskott. Kommittén ser det

Prop. 1978/79:107 7

som angeläget att en ny laboratoriebyggnad snarast kommer till stånd. Till denna enhet börsamlas all patologi med deldiscipliner utom (_)bduktionsverk- samheten. Genom ett dylikt förfarande friställs ytor inom vissa laboratorie- byggnader (L l—L 3), som därefter kan omstruktureras och moderniseras. Rationaliseringsvinster kan erhållas genom en nybyggnad för ett för hela sjukhuset gemensamt djurhus, lokaliserat i närheten av byggnaderna l.. 4 och L 5.

Upprustningen av vårdavdelningarna inom huvudblocket bör fortsätta. En viss utflyttning av verksamheter ur huvudblocket nödvändiggörs härav, bl. a. till thoraxklinikernas byggnad. Vissa ombyggnader av thoraxklinikerna är dock nödvändiga dessförinnan.

Vissa medel för ospecificerade mindre objekt och för lörsörjningsåtgärder bör beräknas. Så långt möjligt bör dessa medel användas för ombyggnader som har lång varaktighet och som bedöms kunna nyttiggöras vid kommande större upprustningar. Flera av dessa mindre ombyggnader. exempelvis kulvertupprustningar och brandförsvarsåtgärder. skall samordnas tidsmäs- sigt med underhållsåtgärder, för vilka medel begärs av direktionen för karolinska sjukhuset under delfonden av statens allmänna fastighetsfond. Medlen bör ställas till kommitténs disposition enligt samma regler som gäller för reparations- och underhållsmedlen under nämnda delfond. innebärande att arbeten inom en viss kostnadsram. förslagsvis 800 000 kr. , får utföras utan regeringens projekterings- och bygguppdrag i det enskilda fallet.

4. Byggnadskommittén får av tillgängliga medel under förevarande inves- teringsanslag förskottsvis disponera högst 4 350000 kr. under budgetåret 1978/79 för de administrativa kostnaderna och dylikt. Kostnaderna skall slutligt redovisas i kostnadsberäkningarna för föreslagna byggnadsåtgärder såsom administration. Kommittén förutsätter att så får ske även budgetåret 1979/80 och beräknar medel för administrationskostnader på följande sätt.

Stat 1978/79 1979/80 1. Arvoden och ersättningar till ledamöter

m. m. 65000 85000 2. Löner och arvoden till byggnadsdirektör

och övrig kanslipersonal 3 000 000 3 450000 3. Ersättningar för administrativ service

m. m. samt omkostnader 585000 865 000 4. Vissa utredningar 700 000 800 000

4 350 ()()0 5 200 000

F örea'ra gande"

Enligt gällande avtal om samarbete beträffande karolinska sjukhuset erlägger Stockholms läns landstingskommun ersättning till staten för kostna-

Prop. 1978/79:107 8

derna för sjukhusets upprustning enligt särskild överenskommelse om investeringsbidrag(prop. l975:79,SoU l975:13, rskr l975:189).

Jag har i det föregående redovisat en sådan investeringsöverenskommelse för år 1979 och föreslagit, att regeringen utverkar riksdagens bemyndigande att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av överenskommel- sen.

Enligt samarbetsavtalet erlägger landstinget ersättning till staten för upprustningsåtgärder som godkänts av landstingskommunen.

Stockholms läns landstingskommun har den 11 december 1978 behandlat byggnadskommitténs förslag till investeringsanslag för sjukhuset för budget- året 1979/80 och kommande budgetår. Landstingskommunen har därvid beslutat överlämna och åberopa Rjrvaltningsutskottets utlåtande. till vilket fogats vissa utlåtanden. l finanskontorets utlåtande framhålls bl. a. att landstingskommunens bidrag till investeringskostnaderna fr. o. m. är 1980 inte ryms inom för ändamålet budgeterade anslag i landstingskommunens flerårsbudget för åren 1979—1983. 1 kommande llerårsbudgctarbete bör därför prövas om anslaget för investeringsersättningar skall höjas och hur stor höjningen i så fall skall vara eller om i stället skall förordas en långsammare takt när det gäller upprustningen av karolinska sjukhuset.

Som framgår av statens förhandlingsnämnds skrivelse den 1 mars 1979 (bilaga 3) har vid förhandlingar med företrädare för Stockholms läns lands- tingskommun parterna funnit det angeläget att planeringen för karolinska sjukhusets upprustning grundas på en så långt möjligt realistisk bedömning av vilka ekonomiska ramar som kan komma att gälla för investeringarna. En sådan bedömning behöver också göras i såväl statens som landstingskommu- nens arbete med llerårsbudgetar. Parterna är överens om att ytterligare diskutera dessa frågor.

Jag vill också mot bakgrund av det anförda understryka att åtgärderna för upprustning av karolinska sjukhuset måste vara godkända enligt samarbets- avtalet. Mina ställningstaganden i det följande får därför betraktas såsom preliminära i den mån sådant godkännande ännu inte föreligger.

Regeringen har uppdragit åt byggnadskommittén att slutföra till direk- tionen för sjukhuset tidigare lämnade byggnadsuppdrag. Vidare skall bygg- nadskommittén ombesörja upprustning av kvinnokliniken i en första etapp inom vissa byggnadsdelar (C 1. C3 och C4) inom en kostnadsram av 31 830000 kr. i prisläget den 1 april 1978.

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1977/78:118. SoU 1977/ 78:38, rskr 1977/781302) har regeringen den 26 oktober 1978 också uppdragit åt byggnadskommittén att låta utföra förberedande byggnadsåtgärder för uppförande av nybyggnad (F 1) för akutverksamhet m.m. vid sjukhuset inom en kostnadsram av 9 650 000 kr. i prisläget den 1 april 1978. Åtgärderna omfattar schaktning och grundläggning m. m. för byggnaden och upprust- ning av en parkeringSplats. Byggnadskommittén har även fått i uppdrag att

Prop. 1978/79: 107 9

upprusta post- och banklokaler m. m., kulvertsystemet samt värmeförsörj- ningen vid sjukhuset inom kostnadsramar,som tillsammans utgör 8 685 000 kr. i nämnda prisläge. Regeringen har i december 1978 uppdragit åt byggnads- kommittén att sedan åtgärderna godkänts av landstingskommunen enligt samarbetsavtalet låta rusta upp blodcentralens lokaler inom en kost- nadsram av 2,2 milj. kr. i samma prisläge.

Direktionen för karolinska sjukhuset har denna dag fått i uppdrag att slutföra viss upprustning av centraloperationsavdelningen. Kostnaderna bestrids till viss del av underhållsmedel. lnom kostnadsramen av 1 190 000 kr. i prisläget den 1 april 1978 för upprustningsåtgärderna får emellertid högst 685 000 kr. disponeras från detta anslag för åtgärder av investeringsnatur.

Åtgärder om tillsammans 21 220000 kr. har således beslutats inom den ram om 40 milj. kr.,som står till regeringens förfogande för budgetåret 1978/ 79 för igångsättning av byggnadsåtgärder för sjukhusets upprustning. De redovisas i investeringsplanen.

Byggnadskommittén har överlämnat huvudhandlingar för nämnda nybyggnad Fl för akutverksamhet m. m. vid karolinska sjukhuset. Bygg- naden avser i stora drag inrymma akutmottagning med intagningsvårdav- delning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning och steriliserings- central samt del av förlossningsavdelningen. Operationsavdelningen dimen- sioneras för hela operationsverksamheten i sluten och öppen vård för allmänkirurgiska och urologiska klinikerna samt kvinnokliniken. Akuta operationer vid den ortopedisk-kirurgiska kliniken kommer också att förläggas hit. Avdelningen planeras komma att inrymma 16 operationssa- lar.

Nybyggnaden förläggs omedelbart öster om sjukhusets huvudblock och sammanbyggs med den byggnadsdel av huvudblocket (norra längan) som inrymmer kvinnokliniken.

Kostnaderna för byggnaden Fl med förbindelsegångar. kulvertar och markarbeten m. m. har beräknats till 101 650000 kr. i prisläget den 1 april 1978. 1 denna kostnad ingår förut nämnda förberedande åtgärder för

byggnadens uppförande.

' Ärendet remissbehandlas f. n. Jag räknar med att objektet kan fullföljas planenligt och tar upp en preliminär kostnadsram av 100 milj. kr. för ändamålet.

För att angelägna byggnadsföretag av inte alltför stor omfattning, vilka inte nu kan redovisas i investeringsplan. skall kunna påbörjats inom ramen för tillgängliga medel bör regeringen liksom hittills bemyndigas att besluta om utförande av tillkommande objekt inom en särskild kostnadsram. [ avvaktan på nyssnämnda diskussioner mellan staten och landstinget om den långsik- tiga ekonomiska planeringen av sjukhusets upprustning tar jag upp en kostnadsram av 100 milj. kr. för tillkommande objekt.

Jag hari investeringsplanen tagit upp dels en ram om 2,2 milj. kr. för vissa byggnadsinvestcringar för vilka medel bör disponeras av sjukhusets direk-

l* Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 107

Prop. 1978/79:107 10

tion. dels en post för administration och utredningar m. m.

Jag vill nämna att byggnadskommitten begärt utökat projekteringsuppdrag för upprustning av radiumhemmet. Regeringens prövning av ärendet pågår.

Byggnadskommittén har slutredovisat 14 olika byggnadsobjekt till en slutredovisad kostnad av 40 647 000 kr. Jag godtar slutredovisningen och tar hänsyn härtill vid framläggandet av investeringsplanen.

Jag förordar att medel för budgetåret 1979/80 anvisas enligt den investe- ringsplan och anslagsberäkning som jag lägger fram i det följande.

Inves(eringspfan ( I ()()(l-laf kr.)

Byggnadsobjckt Kostnadsram Mcdelsförbrukning 77-04-01 78-04-01 Faktisk Beräknad för Bygg- t. o. m. ___—— start 78-06-30 1978/79 1979/80 'är/mån.

1. Ej slutredovisade objekt färdigställda före 77-07-01 20 034 20 299 17 657 2 136 506 2. Om- och tillbyggnad av köks— och matsalsbygg- naden 15 788 15 968 14 772 1 000 196 75-05 3. Ombyggnad av sex hissar i huvudkomplexet (Al) 3 400 3 400 2 624 600 176 77-04 4. Mindre ombyggnads- och

kompletteringsarbeten 2 615 2 761 1 990 771 - 77-08

5. Byggnadsåtgärder vid kli- niken för alkoholsjukdo-

mar 346 351 321 30 — 76-06 6. Telefonistlokaler (bygg— nad HJ) 774 810 683 127 — 77,-04

7. Upprustning av centrala

intensivvårdsavdelningen

(byggnad 121) 2 730 2 864 2 362 400 102 77-08 8. Upprustning av kvinno-

klinikens förlossningsav- delning 2 200 2 350 1 040 900 300 78-01 9. Upprustning av kvinno-

kliniken (Cl . C3 och C4) första etappen 29 200 31 830 — 15 000 15 000 78-08 10. Vissa byggnadsinveste—

ringar 2 000 2 isol _ 2 000 180 78-08 11. Post- och banklokaler

m. m. 2 700 1 000 1 500 79-01 12. Kulvertsystcm - 485 — 400 85 79-01 13. Värmcförsörjning m. m. — 5 500 155 2 000 3 000 79-05 14. Blodcentralen 2 200 123 400 1 500 79-04 15. Behandlingsbyggnad (Fl) — 100 000 2 315 10 000 20 000 78-11

16. Vissa byggnadsinveste- ringar 2 2001 — - 2 200 79-07

Färdig- ställande år/mån.

78-03 78-04

78-06

77—12

77-10

78-04

78-06

80-04 79-06

80-01 79-10 79-12 80-02 81 -1 1

80—06

Prop. 1978/79:107

ll

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 77-04-01 78-04-01 Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- t. o. m. --—— start ställande 78-06-30 1978/79 1979/80 år/män. åar/mån. 17. Upprustning av central- operationsavdclningen (A2) — 1 1903 685 — 18. Administration och ut- redningar m. m. — — — 4 350 5 200 19. Tillkommande objekt m.m. - J 16715 32 405 20. Reducering av medelsfor- brukning — — - -2 514 —9 ll3 Summa 79 087 197 548 44 042 56 000 73 237

' Kostnadsramen disponeras av direktionen. 1 llärav får högst 685000 kr. disponeras från detta anslag. 3 Nya kostnadsramar intill ett sammanlagt belopp av 19 465000 kr. för budgetåret 1978/79 och (förslag) 100 milj. kr. för budgetåret 1979/80 får föras upp efter beslut av regeringen. Medel är också beräknade för förskott för projektering rn. m. samt för objekt som kan komma att senare underställas riksdagen.

Anslags/veräkning (I OOO-tal kr.)

Medelstillgång

Behållning 1978-07-01 16237 Anslag för 1978/79 55000 Anslag för 1979/80 (förslag) 58 000

Summa 129 237

4. Hemställan

1978/79 1979/80 Beräknad medelsförbru kni ng

56 000 73 237

129 237

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

dels bemyndiga regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av

1. avtal mellan staten och berörda sjukvårdshuvudmän om läkarutbild- ning och forskning i huvudsaklig överenstämmelse med vad jag har anfört i

det föregående,

2. överenskommelsen mellan staten och Stockholms läns landstings- kommun om investeringsbidrag enligt 55 samarbetsavtalet om karolinska

sjukhuset.

3. överenskommelsen mellan staten och Stockholms läns landstings- kommun om driftbidrag enligt 8 & samarbetsavtalet om karolinska sjukhu-

set.

Prop. 1978/79:107 12

dels"

4. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid karolinska sjukhuset inom i investeringsplanen uppförda kostnadsramar i enlighet med vad jag har förordat i det föregående

5. till Ulhygtzamlv av karolinska sjuk/rusa! för budgetåret 1979/ 80 anvisa ett investeringsanslag av 58 000 000 kr.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1978/79:107 13

Bakgrund

Statens förhandlingsnämnds skrivelse den 29 december 1979 till regeringen (socialdepartementet):

Övervnskwnmelse om jörrsarl samarbete angående läkarutbildning ochjbrsk- ning (Kopia av protokoll)

Statens förhandlingsnämnd (SFN) underställer regeringen för prövning överenskommelse om fortsatt samarbete mellan staten och vissa sjukvårds- huvudmän angående läkarutbildning och forskning. Överenskommelsen har intagits i ett vid förhandlingar den 12 december 1978 upprättat protokoll. Kopia av protokollet överlämnas härmed.

Överenskommelsen har träffats med Stockholms. Uppsala, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Västerbottens läns landstingskom- muner ävensom Malmö och Göteborgs kommuner under förbehåll att den godkänns av regeringen och av dessa sjukvårdshuvudmäns beslutande församlingar.

Överenskommelsen innebär viss förlängning av hittillsvarande avtal om läkarutbildning och forskning att gälla även under år 1979.

] överenskommelsen finns bestämmelser om utbetalning a conto av driftersättningar tills vidare under år 1979. SFN har därför i skrivelse den 12 december 1978 till regeringen anmält att överenskommelsen träffats. Rege- ringen har den 21 december 1978 meddelat föreskrifter om utbetalning av ifrågavarande driftersättningar till de angivna sjukvårdshuvudmännen.

SFN har enligt regeringens uppdrag den 4 mars 1976 att förhandla om avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undervisningssjukhus för tid efter den 31 december 1976.

På grundval av detta uppdrag träffade SFN med ifrågavarande sjukvårds- huvudmän en principöverenskommelse som intogs i ett förhandlingsproto- koll den 15 april 1977, vilket av SFN överlämnades till regeringen med skrivelse samma dag. Principöverenskommelsen redovisades i prop. 1977/ 78:3(SoU l977/78:8, rskr 1977/78:27).

SFN träffade den 2 maj 1977 med envar av de berörda sjukvårdshuvud- männen avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undervis- ningssjukhus (LUA 77; åtta avtal jämte vissa till avtalen anknutna investe- ringsöverenskommelser m. m.). SFN underställde avtalen regeringens pröv- ning med skrivelse den 23juni 1977. Med stöd av riksdagens bemyndigande i anledning av nämnda prop. 1977/7823 har regeringen godkänt LUA 77 och därtill anknutna överenskommelser. Dessa avtal och överenskommelser, som är förtecknade i Bilaga 1 till det nu överlämnade förhandlingsprotokollet, löper ut den 31 december 1978.

Prop. 1978/79:107 14

För/ranrl/ingarnu

Den framtida konstruktionen av och innehållet i LUA kan komma att påverkas av resultatet av flera olika utredningar som nyligen avslutats eller inom kort väntas bli framlagda. Bl. a. med tanke härpå har parterna enats om att inte nu göra några ändringar i gällande avtalssystem.

Förhandlingarna har därför kommit att främst avse driftersättningarnas storlek. Parterna har var och en på sitt håll tagit fram utredningsmatcrial som åberopats till stöd för ändring av ersättningsbeloppen. Enighet har ännu inte nåtts mellan parterna rörande innebörden av detta material.

1 detta läge har parterna funnit att LUA 77 bör förlängas att gälla även år 1979. dock med undantag för 6 i ]. LUA 77 som avser driftersättningarnas storlek. Förhandlingarna härom skall fortsätta men vara avslutade senast den 15 maj 1979.

Genom regeringens beslut den 21 december 1978 kommer driftersättningar att tills vidare under år 1979 utgå till sjukvårdshuvudmännen a conto enligt föreskrifterna i den träffade överenskommelsen.

De belopp som skall betalas ut a conto motsvarar de för år 1978 slutligt fastställda driftersättningarna, uppräknade med 5 ”n.

Protokollet innehåller även bestämmelser som innebär att de till LUA 77 knutna investeringsöverenskommelserna skall fortsätta att gälla med i 255 angivna tidsjusteringar.

Regeringen bör meddela bestämmelser som gör det möjligt att interimis- tiskt tillämpa 1—2 && protokollet fr. o. m. den 1 januari 1979 i avvaktan på att slutligt beslut i ämnet kan tas.

Hemställan

SFN hemställer att regeringen godkänner överenskommelsen enligt det överlämnade protokollet och vidtar de övriga åtgärder som den kan föran- leda.

Sedan vederbörande kommunala organ godkänt överenskommelsen och besluten vunnit laga kraft. kommer SFN att anmäla detta till socialdeparte- mentet.

Prop. 1978/79:107 15

Prolokol/santeckning

Protokoll, fört vid förhandlingar den 12 december 1978 mellan statens förhandlingsnämnd och företrädare för huvudmännen för kommunala undervisningssjukhus om fortsatt samarbete angående läkarutbildning och forskning

Närvarande: Starensjär/iamllingsnämnd: Överdirektören Svante F.nglund, Departementssekreteraren Willi Barenthin. Departementssekreteraren Bo Stenfors, Departementssekreteraren Hans Strandell, Byråchefen Sture Jans- son. Slt)('Å'/l()/IHS läns Iandslingskommun: F. landstingsrådet Gunnar lljerne. Uppsala läns landstingskomnrun: Landstingsrådet Gunnar llofring. Östergör- lands läns landslingskonimun: Landstingsrådet Hilding Färm. ll-lalnröhus läns lan(ls/ingslt'onnnun: Landstingsrådet Thorvald Frostcmark. Göteborgs och Bohus läns lamlsringskommim: Landstingsrådet Bertil Bjerrek. l'kis/m'lmlrcns läns landstingskommun: Landstingsrådet Per Yngve Nilsson. Malmö kommun: Kommunalrådet Gunnar l lejdeman. Göteborgs kommun: Kommu- nalrådet Bengt Hedlund. Lanlistings/ärmmdet: Kommunalrådet Lennart Ström. Förste sekreteraren lngemar Egelstedt. Sekreteraren Fred Elmqvist. l &

De avtal (LUA 77)och överenskommelser som finns upptagna i bilaga 1 till detta protokoll förlänges att gälla även för tiden den 1 januari—den 31 december 1979 utom såvitt avser 6 & l. i ettvart av avtalen.

Uppgörelse om innehållet i 6 35 1. avtalen skall träffas senast den 15 maj 1979. 1 avvaktan på att sådan uppgörelse vinner laga kraft skall nu gällande lydelse av 6 & 1. läggas till grund för utbetalning av driftersättning a conto.

Om parterna icke kan träffa uppgörelse om innehållet i (vä 1.. är part oförhindrad att ta upp förhandlingar om ändring eller upphävande av vad som överenskommits enligt 1 g.

2 &

Till följd av vad som avtalats i 1 & skall vad i investeringsöverenskommelse sägs om byggnadsobjekt som påbörjats före den 1 januari 1979 gälla byggnadsobjekt som påbörjats före den 1 januari 1980.

Prorokolisameckning

Till grund för tillämpningen av de den 2 maj 1977 träffade investerings- överenskommelserna enligt 55 l. LUA 77 ligger de kommentarer varom parterna enats enligt ett likaledes den 2 maj 1977 upprättat protokoll.

Som komplettering till vad som sägs i kommentarerna under rubriken "'Till

Prop. 1978/79:107 16

1." vill parterna gemensamt uttala att apotekslokaler utgör ytterligare ett exempel på anläggningar för vilka investeringsersättning med 25 procent i enlighet med överenskommelse nr 1 icke kan utgå.

3 &

Under hänvisning till vad i l & detta protokoll överenskommits fastställer parterna följande månatliga belopp att tills vidare under år 1979 utbetalas a conto av staten till angivna kommuner såsom driftersättning enligt 6 & LUA 77.

Stockholms läns landstingskommun 7 204 000 kronor Uppsala läns landstingskommun 228 000 kronor Östergötlands läns landstingskommun 2 919 000 kronor Malmöhus läns landstingskommun 4 822 000 kronor Göteborgs och Bohus läns landstingskommun 189 000 kronor Västerbottens läns landstingskommun 3 515 000 kronor Malmö kommun 3 190 000 kronor Göteborgs kommun 8 415 000 kronor 4 5

Vad i detta protokoll överenskommits gäller under förbehåll att det godkänns av regeringen och av berörda sjukvårdshuvudmäns beslutande församlingar genom beslut som vinner laga kraft.

Vid protokollet Sture Jansson

Justeras

Svante Englund Lennart Ström

Prop. 1978/791107 17

Bilaga 1 till protokoll don I 3 december /978 om./orlsutt somar/wie angående läkarutbildning oc'l1_ [in'skning

Förteckning över avtal 1977-05-02 för åren 1977 och 1978 om läkarutbild- ning och forskning vid kommunala undervisningssjukhus (LUA 77) med därtill anknytande investeringsöverenskommelser som — utom såvitt avser 6 5 1. förlänges att gälla även för år 1979

1 Stockholms läns landslingskomntun 1.1 Avtal om läkarutbildning och forskning i Stockholms län (LUA 77 Stockholm) 1.2 Överenskommelse nr 1 om statlig investeringsersättning enligt Sä 1. LUA 77 Stockholm

2 Uppsala läns landstingskonunun 2.1 Avtal om läkarutbildning och forskning vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala (LUA 77 Ulleråker)

3 Östergötlands läns lan(lstingskom/nun 3.1 Avtal om läkarutbildning och forskning i Linköping (LUA 77 Linkö- ping) 3.2 Överenskommelse nr 1 om statlig investeringsersättning enligt Sä ]. LUA Linköping

4 M almöltus läns landstingskontmun 4.1 Avtal om läkarutbildning och forskning i Lund (LUA 77 Lund) 4.2 Överenskommelse nr 1 om statlig investeringsersättning enligt 5 & 1. LUA 77 Lund

5 Göteborgs och Bohus läns landstingskonrmun 5.1 Avtal om läkarutbildning och forskning vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg (LUA 77 S:t Jörgen) _

6 Västerbottens läns landstingskommun 6.1 Avtal om läkarutbildning och forskning i Umeå (LUA 77 Umeå) 6.2 Överenskommelse nr 1 om statlig investeringsersättning enligt Sä 1. LUA 77 Umeå

7 Malmö kommun

7.1 Avtal om läkarutbildning och forskning i MalmötLUA 77 Malmö) 7.2 Överenskommelse nr 1 om statlig investeringsersättning enligt Så 1. LUA 77 Malmö

Prop. 1978/79:107 18

8 Göteborgs kommun 8.1 Avtal om läkarutbildning och forskning i GöteborgtLLJ-A 77 Göteborg) 8.2 Överenskommelse nr 1 om statlig investeringsersättning enligt Så l. LUA 77 Göteborg

Prop. 1978/79:107 19

Statens./örltatu'llingsnäntnds skrivelse tlt'n ] mars 1979 till regeringen (socialde- partetttentt't):

Överenskommelser enligt 5 och 855 samarbetsavtalet 1975-03-11) om karolinska sjukhuset m. m.

(2 överenskommelser)

Statens 'lörhandlingsnämnd (SFN) underställer regeringen för prövning överenskommelse om investeringsbidrag enligt 5 åsamarbetsavtalet 1975- 03-10 om karolinska sjukhuset (KS)

överenskommelse om driftbidrag enligt 8 & samma avtal. Överenskommelserna har träffats med företrädare för Stockholms läns landstingskommun (SLL) och gäller under förbehåll att de godkänns av regeringen och av Stockholms läns landsting.

Overenskommelserna

Regeringen godkände den 25 september 1975 ett avtal mellan staten och SLL om samarbete beträffande KS (prop. 1975z79. Sol.) l975:13, rskr l975:189). Enligt samarbetsavtalet skall SLL ersätta staten kostnaderna dels för upprustning av KS enligt särskild överenskommelse om investeringsbi- drag i den mån fråga är om upprustningsåtgärder som godkänts av SLL, dels för vård på sjukhuset av patienter från SLL:s sjukvårdsområde enligt särskild överenskommelse om driftbidrag. SLL'.s investeringsbidrag skall utgå i form av amortering och ränta på den del av kostnaderna som belöper på SLL.

Regeringen godkände också den 25 september 1975 överenskommelser om investeringsbidrag och driftbidrag som gällde till och med utgången av år 1976. Regeringen har härefter den 6 juli 1978 godkänt motsvarande överenskommelser för åren 1977 och 1978 (prop. 1977/781177. SoU 1977/ 78:44, rskr 1977/781380).

De nu träffade överenskommelserna gäller ersättningar från SLL till staten under år 1979. De är i allt väsentligt uppbyggda på samma sätt som tidigare överenskommelser.

Enligt överenskommelsen om investeringsbidrag erlägger SLL för år 1979 ett belopp av 629 000 kr. avseende investeringar bokförda före den 1 juli 1967. För investeringar bokförda därefter fastställs bidraget för åren 1977 och 1978 slutligt till 25 520 570 kr. Vidare skall SLL a conto betala 16 milj. kr. för år 1979. För tid därefter skall SLL i förekommande fall intill dess ny överenskommelse träffats a conto erlägga 11 milj. kr. per halvår.

SLL har i yttrande över byggnadskommittens framställning om investe- ringsanslag för budgetåret 1979/80 och kommande budgetår åberopat

Prop. 1978/79:107 20

förvaltningsutskottets utlåtande. Till detta är l'ogat ett utlåtande från linanskontoret.i vilket bl. a. framhålls att SLL:s bidrag för investeringskost- naderna fr. o. m. 1980 inte ryms inom för ändamålet budgeterade anslag i SLL:s flerårsbudget för åren 1979—1983. ] kommande llerårsbudgetar bör därför prövas om anslaget lör investeringsersättningar skall höjas och hur stor höjningen i så fall skall vara eller om i stället skall förordas en långsammare takt när det gäller upprustningen av KS.

l årets budgetproposition har föredragande statsrådet framhållit (prop. 1978/79:100bil. 8 s. 2 10), att beredningen av frågan om investeringsanslag för nästa budgetår bör slutföras i samband med förhandlingarna om den nya investeringsöverenskommelse som skall gälla fr. o. m. är 1979.

Parterna har funnit det angeläget att planeringen för sjukhusets upprust- ning grundas på en så långt möjligt realistisk bedömning av vilka ekonomiska ramar som kan komma att gälla för investeringarna. En sådan bedömning behöver också göras i såväl statens som SLL:s arbete med llerårsbudgetar. Parterna är överens om att ytterligare diskutera dessa frågor.

Överenskommelsen om (lt'i/ibi(lt'(tg innebär att ersättning för vården under 1979 liksom tidigare skall utgå med ett belopp som baseras på den genomsnittliga vårddagkostnaden vid vissa av SLL:s egna sjukhus. förhöjd med 3.6 %. Betalningarna a conto för år 1979 har fastställts till 31.5 milj. kr. per månad.

Hemställan

SFN hemställer att regeringen godkänner de överlämnade överenskom- melserna.

Sedan Stockholms läns landsting godkänt överenskommelserna och besluten vunnit laga kraft, kommer SFN att anmäla detta till socialdeparte- mentet.

Prop. 1978/79:107 21

Överenskommelse om driftbidrag enligt 85 samarbetsavtalet 1975-03-10 om karolinska sjukhuset

Overenskommelse

mellan svenska staten och Stockholms läns landstingskommun om driftbi- drag enligt 89' samarbetsavtalet 1975-03-10 om karolinska sjukhuset.

I. Stockholms läns landstingskommun. nedan kallad landstinget. erlägger under år 1979 ersättning till staten för vård på karolinska sjukhuset av patienter tillhörande landstingets sjukvårdsområde på sätt nedan sägs.

2. Ersättning utgår för år med det belopp som erhålles genom att det antal vårddagar vid sjukhuset som under året belöper på patienter. inklusive militärpatienter. från landstingets sjukvårdsområde multipliceras med den med 3.6 procent förhöjda genomsnittliga vårddagkostnaden vid Danderyds sjukhus. Huddinge sjukhus. Sabbatsbergs sjukhus. S:t Eriks sjukhus. S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset samt det sålunda erhållna bruttobeloppet reduceras med dels av sjukhuset för berörda patienter debiterade patientavgifter för sluten vård. dels ett belopp motsvarande patientavgifter för sluten vård avseende ovan angivna militär- patienter. Vid beräkningen av den genomsnittliga vårddagkostnaden skall lönebi- kostnaderna beräknas på samma sätt och enligt samma procenttal som gäller för det statliga lönekostnadspålägget under senare hälften av respektive kalenderår.

Vid beräkning av ersättningen skall i övrigt iakttagas vad som sägs i en av parterna den 6 mars 1975 gemensamt upprättad promemoria.

3. Karolinska sjukhuset skall beredas tillfälle att granska de i 2 ovan angivna sjukhusens räkenskaper och underlaget i övrigt för beräkning av den genomsnittliga vårddagkostnaden.

4. 1 avvaktan på slutavräkning enligt 2 ovan erlägger landstinget den 25 i varje månad under år 1979 ersättning a conto med 31 500 000 kronor. Därvid skall beaktas att så snart överenskommelsen vunnit laga kraft justering skall ske av tidigare betalningar a conto under år 1979 samt att reducering med patientavgifter enligt 2 ovan skall ske först i samband med slutavräkning. 5. Vad som stadgas i 4 ovan om betalning av 31 500 000 kronor varje månad skall i förekommande fall gälla för betalningar a conto efter den 31 december 1979 intill dess ny överenskommelse träffas.

6. Denna överenskommelse gäller under förbehåll att den godkännes av regeringen och av Stockholms läns landsting genom beslut som vinner laga kraft.

Prop. 1978/79:107 22

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar. av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 1 mars 1979

För svenska staten För Stockholms läns lands- Statens förhandlingsnämnd tingskommun Svante Eng/und lt'm/t Nilsson

Ingvar Löf/Strand Nils Br't'gkvist

Prop; 1978/79:107 23

Överenskommelse om investeringsbidrag enligt 5 & samarbetsavtalet 1975- 03-10 om karolinska sjukhuset

Överenskomtite/se

mellan svenska staten och Stockholms läns landstingskommun om investeringsbidrag enligt Så samarbetsavtalet 1975-03-10 om karolinska sjukhuset.

[. Stockholms läns landstingskommun. nedan kallad landstinget. erlägger under år1979 ersättning till staten för kostnader för investeringar i byggnader och utrustning. m. m. vid karolinska sjukhuset på sätt nedan sägs. I.I För investeringar bokförda före den 1 juli 1967 erlägger landstinget 629 000 kronor så snart denna överenskommelse vunnit laga kraft.

A "märkning

Sedan landstinget erlagt ovan nämnda belopp återstår per den 1 januari 1980 ett ej amorterat belopp för byggnadsinvesteringar på cirka 3961 000 kronor. När detta belopp jämte ränta erlagts. har staten inga ytterligare krav på landstinget för investeringar vid sjukhuset före den 1 juli 1967.

I.) För investeringar bokförda efter den ljuli 1967 erläggerlandstingetdels för perioden 1 januari 1977—31 december 1978 ett belopp av 25 520 570 kronor. dels för perioden 1 januari 31 december 1979 a conto ett belopp av 16 000 000 kronor.

Pro/oko/Isanteckning

Till grund för beräkningen av beloppet på 25 520570 kronor ligger de verkliga investeringskostnaderna under perioden 1 juli 1967 — 31 december 1978 med avdrag av 25 procent för läkarutbildning och forskning. För återstående belopp har med utgångspunkt i en amorteringstid av 30 år för byggnader och 10 år för utrustning samt med en räntesats av 6 procent för investeringar bokförda före år 1974 och 9 procent för investeringar 1974—1978 beräknats en årlig kapitaltjänstkostnad. Av denna kostnad har landstinget påförts så stor del som motsvarar det på landstinget varje år belöpande antalet vårddagar i förhållande till det totala antalet vårddagar på sjukhuset.

Vid beräkning av a contobeloppet av 16 000000 kronor har tillämpats samma beräkningsgrunder men med räntesats av 10 procent för investeringar 1974—1979. För år 1979 grundas beräkningarna på en uppskattning av den årliga investeringsvolymen. Landstingets andel av vårddagarna har beräk- nats till 90 procent.

Prop. 1978/79:107 24

2 1 1.2 angivna belopp skall erläggas av landstinget utan rekvisition på följande sätt.

När denna överenskommelse vunnit laga kraft tillgodoräknas landstinget 79 430 kronor utgörande skillnaden mellan 25 600000 kronor som lantis- tinget erlagt a conto enligt överenskommelsen den 30 mars 1978 och det slutligt fastställdabeloppet för perioden ljanuari 1977—31 december 1978 om 25 520 570 kronor. Detta tillgodoräknade belopp får utgöra betalning a conto för perioden 1 januari — 31 december 1979. för vilken period landstinget dessutom skall a conto utbetala 15 920 570 kronor så snart denna överens- kommelse vunnit laga kraft.

3. Med beslut om godkännande av denna överenskommelse följer att landstinget godkänner de investeringsobjekt som påbörjats åren 1977—1978.

Ptmo/mllsanteckning

Enligt 5 & andra stycket samarbetsavtalet 1975-03-10 erlägger landstinget ersättning till staten för upprustningsåtgärder som godkänts av lands- tinget.

En av regeringen tillkallad byggnadskommitte för upprustning av karo- linska sjukhuset har börjat sin verksamhet den 1 september 1977.

1 de enskilda investeringsobjektens kostnader får inräknas projekterings- kostnader och administrativa kostnader hänförliga till byggnadskommitténs verksamhet o.d.

Byggnadskommittén skall före slutligt ställningstagande i kommittén inhämta landstingets yttrande över förslag till upprustningsåtgärd. Det förutsättes att kommittén inför landstingets beslut om flerårsbudget delger landstinget sina investeringsplaner.

4. Landstinget skall i förekommande fall efter den 31 december 1979 intill dess ny överenskommelse träffas halvårsvis i efterskott a conto underjanuari och juli månader erlägga investeringsersättning med 11 000 000 kronor med första utbetalning ijuli 1980.

5. Denna överenskommelse gäller under förbehåll att den godkännes av regeringen och av Stockholms läns landsting genom beslut som vinner laga kraft.

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar. av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 1 mars 1979

För svenska staten För Stockholms läns Statens förhandlingsnämnd landstingskommun Svante Englund Knut Nilsson

Ingvar Löfstrand Nils Bergkvist