Prop. 1980/81:180

om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1982

Prop. 1980/81: 180

Regeringens proposition 1980/81: 180

om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1982

beslutad den 9 april 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN BRITT MOGÄRD

Propositionens huvudsakliga innehåll

I det år 1971 ingångna avtalet om nordiskt kulturellt samarbete ingår bestämmelser om en gemensam budget för det kultursamarbete som be- drivs inom Nordiska ministerrådets ram. Nordiska ministerrådet (kultur- och undervisningsministrarna) fastställde den 27 mars 1981 ett förslag till sådan budget för år 1982. I propositionen begärs 29 185000 kronor för att täcka den svenska andelen av denna budget.

1 propositionen lämnas också en redogörelse för vissa viktigare åtgärder inom det nordiska kultursamarbetet under år 1980 och delar av år 1981.

Prop. 1980/81: 180

IJ

Utdrag UTBILDNINGSDEPARTEMEN'I'ET PROTOKOLL

Vid regeringssammanträde 1981-04—09

Närvarande: statsrådet Ullsten. ordförande. och statsråden Bohman. Frig- gebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirtén, Holm. Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell, Petri. Elias- son. Föredragande: statsrådet Mogård

Proposition om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1982

1. Inledning

Avtalet mellan de nordiska länderna om kulturellt samarbete ingicks år 1971 och trädde i kraft den 1 januari 1972 (prop. 1971154. KrU 1971: 13, rskr 1971: 188). Avtalet föreskriver bl.a. en gemensam budget för kultu- rellt samarbete.

Nordiska ministerådet har fastställt hur den gemensamma budgeten skall behandlas. För att få en anpassning i tiden till flertalet nordiska länders budgetordningar sammanfaller verksamhetsåret med kalenderåret. Detta medför bl.a. att ministerrådet fastställer sitt budgetförslag så sent att det. trots att det bör behandlas under våren, inte kan föreläggas riksdagen inom den för avlämnandet av propositioner fastställda tiden (jfr. prop. 1972: 1305. 41. KrU 1972: 24, rskr 1972: 135).

I propositionen 1980/81: 100 (bil. 12 s. 669) har regeringen föreslagit riksdagen att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Nordiska ministerrådets kulturbudget för budgetåret 1981/82 beräkna ett förslagsan- slag av 26 252 000 kr. Jag anhåller om att nu få ta upp denna fråga.

Enligt reglemente för Nordiska ministerrådets budget (allmän budget och kulturbudget). beslutat av Nordiska ministerrådet den 15januari 1979 ('kultur- och utbildningsministrarna) och den 18 februari 1979 (samarbets- ministrarna). fastställer ministerrådet budgeten i mars månad under förbe- håll av de nationella parlamentens godkännande.

Den 27 mars 1981 fastställde Nordiska ministerrådet (kultur- och utbild- ningsministrarna) ett förslag till kulturbudget för år 1982. Överläggningar mellan ministerrådet och Nordiska rådets kulturutskott om vissa frågor i anslutning till budgeten hade dessförinnan ägt rum vid möten den 26 augusti 1980 och den 4 mars 1981.

Förslag till budget för övriga samarbetsområden fastställdes av minister-

w

Prop. 1980/81:180

rådet (samarbetsministrarna) den 27 mars 1981. Frågor i anslutning till denna har anmälts den 2 april 1981 av chefen för socialdepartementet.

I det följande avser jag att närmare redogöra för ministerrådets förslag till kulturbudget för år 1982 och vissa frågor som ansluter till förslaget.

2. Det nordiska kultursamarbetet

2.1. Nordiska ministerrådets kulturbudget

Den gemensamma nordiska kulturbudgeten omfattar kostnader för ett antal nordiska institutioner och samarbetsorgan. [ budgeten ingår vidare kostnader för vissa såväl permanenta som tidsbegränsade projekt. Därtill ingår bidrag till verksamhet inom vissa organisationer m.m.

Utöver vad som upptas inom Nordiska ministerrådets kulturbudget be- strider de nordiska länderna, inom ramen för resp. nationell budget. kost- nader för en rad andra ändamål, bl.a. av bilateral karaktär. De svenska bidragen till sådana ändamål har till stor del förts upp under anslaget Bilateralt nordiskt kultursamarbete m.m. (prop. 1980/81:100 bil. 12 s. 669—673). Detta anslag omfattar även bidrag till uppförande av Nordens Hus på Färöarna. Medel till samnordiska ändamål anvisas också under bl.a. anslagen till Nordiska afrikainstitutet (prop. 1980/81:100 bil. 6 s. 129—130) och till Bidrag till driften av folkhögskolor m.m. (prop. 1980/ 81:100 bil. 12 s. 628—633).

Nordiska ministerrådet har beslutat att kostnaderna för samarbetet bör fördelas mellan länderna enligt en fördelningsnyckel som bygger på relatio- nen mellan ländernas bruttonationalprodukter. Riksdagen har godkänt att kostnaderna för ändamål inom Nordiska ministerrådets kulturbudget för- delas enligt denna princip (prop. 1973:83. KrU 1973127. rskr 1973: 247).

Enligt ministerrådets beslut skall fördelningsnyckeln revideras vart tred- je år. Ministerrådet fastställde i december 1978 följande procentuella för- delning för perioden 1980—1982: Danmark 23.7, Finland 16,0. Island 0.9. Norge 18,0 och Sverige 41,4.

2.2. Kultursamarbetet under åren 1980 och 1981

En utförlig redogörelse för kultursamarbetet under år 1980 har lämnats i ministerrådets berättelse rörande det nordiska samarbetet till Nordiska rådets 29:e session är 1981. Här tas därför endast upp viktigare frågor under år 1980, i vissa fall även är 1981.

Mot bakgrund av språkförståelsens betydelse för hela det nordiska sam- arbetet har inom kultursekretariatet utarbetats ett handlingsprogram. som innehåller förslag till åtgärder på kulturavtalets samtliga tre huvudområ- den. dock särskilt inom utbildningen. Nordiska rådets kulturutskott utta- lade sig under hösten 1980 positivt om handlingsprogrammet. Ministerrå- Tl Riksdagen 1980/8]. [ saml. Nr [80

Prop. 1980/81: 180 4

det beslöt den 16 februari 1981 att lägga handlingsprogrammet som under- lag för den fortsatta verksamheten inom kulturavtalets organ för ökad språkförståelse i Norden. Ministerrådet har även fastställt riktlinjer för det fortsatta nordiska samarbetet inom pedagogisk forskning och utvecklings- arbete.

Frågan om ett ökat nordiskt samarbete inom forskningen aktualiserades av statsministrarna i ett uttalande år 1978. Med anledning. av uttalan- det tillsattes en särskild åmbetsmannagrupp (ÄK/FORSK) för att utarbeta förslag till eventuella åtgärder. Gruppens första kartläggningsrapporter lades fram inför Nordiska rådets session i Reykjavik i mars 1981. 1 februari 1981 avlämnade gruppen sitt slutbetänkande (NU 1981:1) Ökat nordiskt forskningssamarbete till nordiska ministerrådet (kultur- och samarbets- ministrarna). ÄK/FORSKS huvudförslag rör formerna för organisation och styrning av nationella forskningsresurser i syfte att främja det nordiska samarbetet. Betänkandet skall remissbehandlas under år 1981. Ministerrå- det avser att förelägga Nordiska rådet konkreta förslag rörande det nordis- ka forskningssamarbetet vid rådets 30:e session i Helsingfors.

Byggprojekteringen av Nordens Hus på Färöarna fortsatte våren 1980 med en öppen nordisk anbudsgivning. På grundval av anbuden utarbetade den för projekteringen ansvariga ledningsgruppen en budget, som accepte- rades av ministerrådet och Färöarnas landsstyre i augusti. Byggstarten ägde rum i september.

I enlighet med kulturavtalets stadganden om gemensamt uppträdande i internationella sammanhang och samarbete när det gäller information om de nordiska ländernas kulturliv har kulturavtalets organ under året aktivt verkat för ökad kännedom om nordisk kultur i utlandet. Den stora vikin- gautställningen. som redan på British Museum i London drog nära en halv miljon besökare och som under hösten och vintern visades i New York och Minneapolis i USA, har kunnat förverkligas bl. a. genom bidrag från Nor- diska kulturfonden. Viss koordinering har skett med andra samnordiska organ pä kulturområdet.

Förberedelserna för 1982 års nordiska kampanj i USA. ”Scandinavia Today", fortgår planenligt. Projektet omfattar informations- och kulturak- tiviteter, såsom symposier, utställningar och teaterföreställningar i flera större städer. Planeringsarbetet inleddes år 1979 och i januari 1980 över- fördes sekretariatsansvaret till kultursekretariatet.

Frågan om nordisk radio och television via satellit (NORDSAT) belystes under det första halvåret 1980 genom en omfattande remissbehandling av det slutbetänkande (NU A 1979z4) som avgivits av den för utredningen ansvariga ställföreträdargruppen. Mot bakgrund av Nordiska rådets re- kommendationer, de utredningar som genomförts enligt beslut i minister- rådet (kommunikations- kultur- och undervisningsministrarna) och av- givna remissyttranden enades ministerrådet i november 1980 om att under år 1981 genomföra visst kompletterande beredningsarbete i syfte att möj-

Prop. 1980/81: 180 ' 5

liggöra ett konkret förslag till Nordiska rådets 30:e session rörande ökat nordiskt radio- och TV-samarbete.

3. Nordiska ministerrådets förslag till kulturbudget för år 1982

För år 1982 har i anslagsframställningar m.m. för den nordiska kultur- budgeten begärts cirka 110 milj. danska kr. Sedan anslagsframställning- arna hade beretts inom samarbetsorganen fastställde ministerrådet den 27 mars 1981 ett förslag till budget för år 1982 om 100796000 danska kronor. Härvid konstaterades att lönekostnaderna har beräknats i 1980 års nivå och att den ökning av lönekostnaderna som kommer att ske genom nya löneavtal m.m. till 1982 års. nivå förutsätts bli täckt genom en lönerescrv utöver den godkända budgeten. Preliminärt har denna reserv beräknats till 3.5 milj. danska kr.

Vidare har för de institutioner och projekt som ligger i annat land än Danmark omräkningen till danska kronor gjorts enligt de valutakurser som gäller den 24 november 1980. Det har förutsatts att de institutioner m.m. som ingår i budgeten garanteras anslag i sin huvudsakliga utgiftsvaluta omräknad efter dessa valutakurser.

Vissa diskussioner om prioriteringar inom budgetramen har förts med Nordiska rådets kulturutskott i överensstämmelse med det nordiska kul- turavtalct. Inom ramen för förslaget har ökningar beräknats främst i fråga om anslaget till Nordiska kulturfonden och de medel som står till minister- rådets disposition.

Den samlade kulturbudgeten för år 1982 uppgår således till (97 296000 + 3500000') = 100 796000 danska kr.

En översikt över ministerrådets budgetförslag bör fogas till regerings- protokollet i detta ärende som bilaga.

4. Föredragandens överväganden

Jag vill i detta sammanhang påminna om de nya villkor som kommer att gälla för kultursamarbetet i Norden under 1980-talet. Till följd av den statsfinansiella utvecklingen i de nordiska länderna kommer det att te sig allt väsentligare att nya och angelägna behov inom det nordiska kulturavta- lets ram tillgodoses genom omfördelning av befintliga resurser.

Jag tillstyrker för svensk del ministerrådets budgetförslag. Ministerrådet bör inom den överenskomna ramen kunna göra de ändringar i förhållande till förslaget som krävs genom eventuellt uppkomna omständigheter fram till budgetårets ingång.

Genom riksdagens beslut med anledning av proposision 1979/80: 157 om Nordiska ministerrådets kulturbudget 1981 (KrU 1979/80: 33. rskr 1979/

Prop. 1980/81: 180 6

80:373) har Nordiska institutet för samhällsplanering fr.o.m. den ljanuari 1981 övergått från att vara en svensk statlig myndighet till en nordisk institution. underställd Nordiska ministerrådet. I samband med övergång- en har den svenska staten åtagit sig att kostnadsfritt ställa vissa lokaler till institutets förfogande. Av budgettekniska skäl bör medel för den svenska statens kostnader för dessa lokaler för tiden ljanuari 1981 till 30juni 1982 anvisas under detta anslag. Fr.o.m. budgetåret 1982/83 bör kostnaderna för samma lokaler bestridas ur anslaget Lokalkostnader m.m. för högsko- leenheter. Jag återkommer till denna fråga vid senare tillfälle.

5. Anslagsberäkning för budgetåret 1981/82

Nordiska ministerrådets kulturbudget

1979/80 Utgift 24437000 1980/81 Anslag 26252000 1981/82 Förslag 29377000

Från och med budgetåret 1974/75 anvisas medel för den svenska andelen av Nordiska ministerrådets kulturbudget under ett särskilt förslagsanslag.

Jämfört med 1981 års budget. vars anslag var 85 milj. danska kr. är ökningen 12,8 %. Av denna ökning avser cirka 10% pris- och löneomräk- ningar samt valutakursförändringar. Det framlagda budgetförslaget medger en aktivitetsökning på cirka 2,5 %.

Nordiska ministerrådets förslag till budget för år 1982 uppgår till 100 796000 danska kr., inkl. en lönereserv för att täcka automatiska löne- ökningar från 1980 års till 1982 års nivå. Lönereserven har preliminärt beräknats till 3.5 milj. danska kr., ett belopp som jag utgår från vid anslagsberäkningen. 1 den mån detta belopp inte är tillräckligt bör anslaget få överskridas.

Den svenska andelen av anslaget till 1982 års nordiska kulturbudget beräknarjag till 41.4% av (92 373 000 + 3 500000)= 95 873000 danska kr.. vilket enligt den i budgetarbetet tillämpade växelkursen motsvarar 29185 000 svenska kr.

Medlen bör anvisas i statsbudgeten för budgetåret 1981/82. Eftersom Nordiska ministerrådets kulturbudget avser kalenderåret 1982 torde en del av det svenska bidraget komma att utbetalas först hösten 1982. Regeringen bör därför kunna medge att sådana utbetalningar som görs efter den 1 juli 1982 belastar motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1982/83 inom den av riksdagen godtagna ramen för 1982.

Med hänvisning till vad jag i det föregående anförde rörande hyreskost- naderna för Nordiska institutet för samhällsplanering beräknar jag under

Prop. 1980/81:180 7

förevarande anslag 192000 kr för detta ändamål. Medlen bör disponeras av regeringen.

Under anslaget Nordiska ministerrådets kulturbudget bör alltså för bud- getåret 1981/82 beräknas (29185000 + 192 000)= 29 377000 kr.

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 1_ för Sveriges del godkänna Nordiska ministerrådets förslag till kulturbudget för år 1982, 2. till Nordiska ministerrådets kulturbudget för budgetåret 1981/82 under nionde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 29 377000 kr. Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1980/81: 180 8

Bilaga

Nordiska ministerrådets förslag till Nordiska ministerrådets kultur- budget för verksamhetsåret 1982 (1 OOO-tal danska kr.).

Verksamhetsområde 1981 1982 Anslag Förslag

Utbildning 12 209 14 155 Nordens folkliga akademi 3 072 3 673 Nordiskt skolsamarbete ] 271 | 393 Nordiskt vuxenutbildningssamarbete 375 413 Nordisk journalistkursus 752 869 Nordiska institutet för samhällsplanering 3967 4702 Nordiskt språk— och informationscentrum 902 1080 Bidrag till nordisk federation för medicinsk

undervisning 430 495 Bidrag till Nordisk kursverksamhet på utbild-

ningsområdet [440 | 535 Forskning 28 663 33 052 Nordiskt kollegium för marinbiologi 617 787 Nordiska institutet för teoretisk atomfysik 8 550 9 201 Nordiska institutet för folkdiktning 807 980 Nordiska institutet för sjörätt 1 167 1471 Nordiska geoexkursioner till Island 125 315 Nordiskt kollegium för ekologi 512 587 Centralinstitutet för nordisk asienforskning 2 659 2 860 Nordiskt kollegium för fysisk oceanografi 686 910 Nordiska samarbetskommittén för arktisk medicinsk

forskning 725 848 Nordiska samarbetskommittén för internationell

politik 851 971 Nordiskt samarbetsorgan för vetenskaplig informa-

tion NORDINFO 2 669 3 431 Nordiska forskarkurser 2 926 3 219 (delpost) forskarstipendier 900 990 (dclpost) forskarsymposier 724 796 Nordiskt vulkanologiskt institut 2 310 2 546 Nordiska samarbetskommittén för accelerator-

baserad forskning 354 450 Nordisk dokumentationscentral för masskommunikations-

forskning NORDICOM 388 485 Nordiskt språksekretariat 585 700 Bidrag till nordiska sommaruniversitetet 1 103 1 214 Bidrag till Nordiska samfundet för Latinamerika-

forskning 255 291 Allmänkulmrell verksamhet 17 516 20 337 Nordens Hus i Reykjavik 2 627 2 652 Nordiskt teatersamarbete

(delpost) gästspelsutbyte 1209 1416 (delpost) vidareutbildning 1075 1 256 (dclpost) bidrag till Nordiska amatörteaterrådet 292 322 Nordiska rådets litteraturpris 240 174 Nordiska rådets musikprisl () 160 Nordiskt musiksamarbete 1 636 1 800 Nordiskt samiskt institut 3 147 3961

' Utdelas vartannat år.

Prop. 1980/81: 180 9

Verksamhetsomrade 1981 1982 Anslag Förslag

Nordiskt folkrörelsesamarhete

(delpost) trngtlomssamarhete I 810 1 991 (delpost) folkbildningssamarbete I 166 1 283 (delpost) idrottssz-rmarbete 300 330 Stöd till översättning av grannlandslitteratur 1272 1400 Nordiskt konstcentrum 1 987 2 380 Nordiska frlmkurser 277 305 Nordens Hus på Färöarna. verksamhetsplanering' 200 400 Bidrag till Nordiska konstförbundet 278 324 Bidrag till Nordiska författarkurser2 () 183 Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete 7412 7 529 Ministerrådets dispositionsmedel 7 500 8 300 Nordiska kulturfonden 8 500 9000 Delsumma 81800 92 373 Lönereserv 3200 3 500 Summa 85 000 95 873

' Medel för uppförande av Nordens Hus på Färöarna anvisas under anslaget (16 Bilateralt nordiskt kultursamarbete. * Anordnas vartannat år.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981