Prop. 1980/81:4

om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling

Regeringens proposition 1980/81z4 om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling:

beslutad den 19 juni 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLl.DlN ERIC KRÖNMARK

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen tas äter upp de förslag om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling som lades fram i prop. 1979f80: too (bil; 7) och 1979/80zll7 och som riksdagen ('FöU [979/80119. rskr 1979fh'llz326) tog ställning till genom att besluta enligt reservation ] till fi:”)rsvarsutskottets betänkande.

l Riksdagen 1980/81. I saml. Nr 4

Prop. 1980/81:4 2-

Utdrag FÖRSVARSDEPARTEMIÄNTICT PROT(_)k()t.t_.

vid regeringssammanträde ! 9811—116» 19

Närvarande: statsminister Fälldin. ordförande. och statsråden Friggebo. Dahlgren. Asling. Söder. Krömnark. Burenstam Linder. Johansson. Wir— tén. Holm. Andersson. Boo. Wittberg. Adelsohn. Petri

Föredragande: statsrådet Krönmark

Proposition om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveck- ling.

Regeringen har i prop. l97l)f'8():1ll(l (bil. 7) och l979f81):117 bl. a. lämnat förslag om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling. Förslagen innebär att planeringen skall inriktas pä att i möjlig man genomföra 1977 ärs försvarsbeslut. Förslagen innebär vidare att planerings- ramen för perioden l981);'81—198=lf85 skall vara 68 247 milj. kr.. vilket svarar mot planeringsramen enligt försvarsbeslutet.

Riksdagen (FöU 1979/8019. rskr 1979/8tlz326) har i fräga om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling mot ft'trsvarsutskottets förslag beslutat enligt res. 1 till försvarsutskottcts betänkande. Beslutet innebär att planeringen skall inriktas pä det sätt som förordas i mot. l979i'8tlz482 om försvarspolitiken och att planeringsramen för perioden 19811/81—11384i85 skall vara öö 285 milj. kr.

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen

att med ändring av sitt beslut den 21 maj 1981) (FöU 1979f'8(): 19. rskr 1979!8():326) — godkänna de förslag om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling som lades fram i prop. 1979/81):1(l() (bil. 7) och 1979/801117 och som riksdagen tog ställningtill genom att besluta enligt res. 1 till försvarsutskottets

betänkande.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredragan- den har lagt fram.

(iotab. Stockholm 198”