Prop. 1981/82:107

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Kore

Prop. 1981/82: 107

Regeringens proposition 1981/82: 107

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea:

beslutad den 3 december 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDlN

ROLF WIRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea. Avtalet och ett till avta- let fogat protokoll har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet och protokollet träder i kraft trettionde dagen efter utväxlingen av ratitikationshandlingarna. Beträffande skatt som innehålls vid källan avses avtalet och protokollet bli tillämpliga på belopp som betalats till eller tillgodoräknats person med hemvist utomlands den förstajanuari 1981 eller senare. Beträffande andra skatter avses avtalet och protokollet bli tillämp- liga i fräga om beskattningsår som börjat den första januari 1981 eller senare.

1 Riksdagen 198lt'82. [ saml. Nr 107

Prop. 1981/82: 107

IJ

Förslag till

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Ko- rea

Härigenom föreskrivs följande.

1 & Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Republiken Korea underteck- nade den 27 maj 1981 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalet skall tillämpas endast i den mån det medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 & Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm- melserna i avtalet. kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 5 Även om en skattskyldigs inkomst skall vara helt eller delvis undan- tagen från beskattning i Sverige. skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1981/82: 107

Convention between the Republic of Ko- rea and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The Government of the Republic of Korea and the Government ofthe Kingdom ofSwe- den. desiring to conclude a Convention for the avoidanee of double taxation and the pre- vention of fiscal evasion with respect to taxes on income. have agreed as folloWs:

ARTICLE l Pt"'l'_t't)lllll .S't'upr'

'fhis Convention shall apply to persons who are residents of one or both ofthe Con— tracting States.

ARTICLE 2 Taxt's Cot't'rcd [. 'l'he tat-tes which are the subject of this Convention are: a) In the case of Korea: (i) the income tax: till the corporation tax: and (iii) the inhabitant tax (hereinafter referred to as "Korean tax”).

b) ln the case of Sweden:

(i) the State income tax. including sail- ors' tax and coupon tax:

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tas on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company:

(iii) the tas on public entertainers: and (iv) the communal income tax (hercinafter referred to as "Swedish tax"). 2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes vt-hich are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of. the existing taxes. 'l'he competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

'.!-l

Bilaga (Översättning)

Avtal mellan Republiken Korea och Ko- nungariket Sverige för att undvika dub- belbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

Republiken Koreas regering och Konunga- riket Sveriges regering. som önskar ingä ett avtal för att undvika dubbelbcskattning och förhindra skattellykt. har kommit överens om följande:

ARTIKEL ! Palm/mr på vilka ut'/alm tillföll/Jus

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

ARTIKEL 2 Skatter som ()lrtftlfflu' ut' (ll'ftllt'l

!. De skatter sotn omfattas av detta avtal är:

a) Beträffande Korea:

1) inkomstskatten: 2) bolagsskatten: och 3) invänarskatten (i det följande benämnda "koreansk

skat-t"). b) Beträffande Sverige:

1) den statliga inkomstskatten. sjö- mansskatten och kupongskatten däri inbe- gripna:

2) ersättningsskatten och utskiftnings- skatten:

3) bevillningsavgiftcn för vissa offent- liga föreställningar: och

4) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda "svensk skatt"). 2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter undertecknandet av avtalet päförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna skall med- dela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Prop. 1981/82: 107

ARTICLE 3 Cultural Duff/tiliuns

[. For the purposes of this Convention. unless the context otherwise requires:

a) the term "Korea" means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to the territorial sea ofthe Republic of Korea which. in accordance with interna- tional law. has been or may hereafter be de- signated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub—soil and their natural resources may be excrcised:

b) the term ”Sweden"" means the King- dom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploita- tion of the natural resources on the sea-bed or in its sub—soil may be excrcised:

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State” mean Korea or Sweden. as the context requires:

d) the term "tax" means Korean tax or Swedish tax. as the context requires:

e) the term "person" includes an individ- ual. a company and any other body of per- sons:

f) the term ”company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes:

g) the terms ”enterprise of a Contracting - State" and "enterprise of the other Contrac- ting State" mean. respectively. an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi- dent of the other Contracting State:

h) thc term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State. ex- cept when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contrac- ting State:

i) the term ”competent authority" means:

ti) in the case of Korea. the Minister of Finance or his authorized representative:

tii') in the case of Sweden. the Minister of the Budget or his authorized representa- tive.

ARTIKEL 3 Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an— nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl- jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Korea" åsyftar Republiken Koreas territorium och inbegriper varje område belä- get intill Republiken Koreas territorialvatten vilket. i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler. i Republiken Koreas lagstift- ning betecknas eller senare kommer att be— tecknas som ett område inom vilket Republi- ken Korea äger utöva sina suveräna rättighe— ter med avseende på havsbottnen. dennas un— derlag och där befintliga naturtillgångar:

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri- ge och inbegriper varje utanför Sveriges terri- torialvatten beläget område. inom vilket Sve- rige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskan- det och utnyttjandct av naturtillgångarna pä havsbottnen elleri dennas underlag:

c) "en avtalsslutande stat" och "den and- ra avtalsslutande staten" avser Korea eller Sverige beroende på sammanhanget:

d) "skatt" avser koreansk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget:

0) "person" inbegriper fysisk person. bo- lag och annan sammanslutning:

i) "bolag" äsyftarjuridisk person eller an- nan som i beskattningshänseende behandlas säsomjuridisk person:

g) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" äsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat. respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten:

h) "internationell trafik" åsyftar transport med fartyg eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom dä farty- get eller qutfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande sta- ten:

i) "behörig myndighet" åsyftar:

l) i Korea. finansministern eller dennes befullmäktigade ombud:

2) i Sverige. budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

Prop. 1981/82: 107

2. As regards the application of the Con- vention by a Contracting State any term not defined therein shall. unless the context oth- erwise requires. have the meaning which it has ttnder the law ofthat State concerning the taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4 Resident

1. For the purposes of this Convention. the term ”resident of a Contracting State" means any person who. under the laws of that State. is liable to tax therein by reason of his domicile. residence. place of head or main office. place of management or any other cri- tcrion of a similar nature. But this tcrm does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph ] an individual is a resident of both Contracting States. then his status shall be determined as follows:

a) he shall be decmed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him: if he has a permanent home available to him in both States. he shall be decmed to be a resident of the-State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests):

b) ifthe State in which he has his centre of vital interests cannot be determined. or if he has nota permanent home available to him in either State. he shall be decmed to be a resi— dent of the State in which he has an habitual abode:

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident ofthe State of which he isa national:

d) if he is a national of both States or of neither of them. thc competent authorities of the Contracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph l a person other than an individual is a resident of both Contracting States. then it shall be decmed to be a resident ofthe State in which its place of effective management is

(J]

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses. sävida inte sammanhanget föran— leder annat. varje uttryck som inte definierats i avtalet. ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter pä vilka avtalet tillämpas.

ARTIKEL 4 Ilt'nrt'isl

1. Vid tillämpningen av detta avtal asyftar uttrycket "person med hemvist i en avtals- slutande stat” person som enligt lagstiftning- en i (lenna stat är skattskyldig där på grtrnd av hemvist. bosättning. plats för huvudkontor eller företagsledning eller annan liknande orn- ständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst frän källa i denna stat.

2. Dä på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna. bestäms hans hemvist pä föl- jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda staterna. anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska för- bindelser är starkast (centrum för levnads- intressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina lcvnadsintressen el- ler om han inte i någondera staten har ett hem som stadigvarande står till hurts förfogande. anses han ha hemvist i den stat där han sta- digvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem. anses han ha hemvist i_den stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem. avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi- dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person. som inte är fysisk person. har hem— vist i båda '.tvtalsslutandc staterna. anses per- sonen i fräga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning. l tveksamma fall avgör

Prop. 1981/82:107

situated. ln case of doubts the competent atr- thorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

ARTICLE 5 Pr'rmum'nt I:".vaJ/is/tmen!

l. For the purposes of this Convention. the term ”permanent establishment" means a fixed place of business through which the bttsiness of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The tcrm "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management:

h) a branch:

c) an office:

d) a factory:

c) a workshop: and

f) a mine. an oil or gas well. a quarry or any other place of extraction of natural re- sources.

3. A building site or construction or instal- lation or assembly project constitutes a per- manent establishment only if it lasts more than six months.

4. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent estab- lishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other State for more than six months in connection with a building site or constrtlction or instal- lation or assembly project which is being un- dertaken in that othcr State. _

5. Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article. the term ”permanent establishment" shall be decmed not to in- eltrde:

at the use of facilities solely for the pur- pose of storage. display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise:

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of storage. display or del- ivery:

c) thc maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of processing by another enterprise: -

d) the maintenance ofa fixed place ofbusi- ness solely for the pttrposc of purchasing

6

de behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna frägan genom ömsesidig över- enskommelse.

ARTIKEL 5 Fast dif/iställe

I. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigva'rrande plats för affärsverksamhet. frän vilken ett fö- retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning:

_ b) filial;

cl kontor:

d) fabrik: cl verkstad:och _f) grtrva. olje- eller gaskälla. stenbrott el- ler annan plats för utvinning av naturtillgång- ar.

3. Plats för byggnads-. anläggnings- eller installationsarbete utgör fast driftställe en- dast om verksamheten pägär mer än sex mä- nader.

4. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande sta- ten om företaget bedriver övervakande verk— samhet i denna andra stat trnder mer än sex månader i samband med byggnads—. anli g- nings- eller installationsarbcte som pägär ' denna andra stat.

5. Utan hinder av föregående bestämmel- ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift- ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan— de för lagring. utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor:

bl innehavet av ett företaget tillhörigt varulagcr uteslutande för lagring. utställning eller utlämnande:

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg:

d) innehavet av stadigvarande plats för af— färsverksamhet trteslutande för inköp av

Prop. 1981/82: 107

goods or merchandise or of collecting infor- mation. for the enterprise:

e) the maintenance of a fixed place of busi- ness solely for the purpose of'carrying on. for the enterprise. any other activity of a preparatory or auxiliary character:

f) the maintenance ofa fixed place of busi- ness solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e). provid- ed that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(». Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2. where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies is acting on behalf of an enterprise and has. and habitually exer- cises. in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enter- prise. that enterprise shall be deemcd to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise. unless the acti- vities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which. if exercised through a fixed place of business. would not make this fixed place of business a perma- nent establishment under the provisions of that paragraph.

7. Au enterprise shall not be decmed to have a permanent establishment in a Con- tracting State merely because it carries on business in that State through a broker. gene- ral commission agent or any other agent of'an independent status. provided that such per- sons are acting in the ordinary course oftheir business.

8. The fact that a company which is a rcsi- dent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State. or which car- ries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other- wise). shall not ofitselfconstitute either com- pany a permanent establishment ofthe other.

varor eller införskaffande av upplysningar för företaget:

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att för företa- get bedriva annan verksamhet av förberedan- de eller biträdande art:

f) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att kombine- ra verksamheter som anges i punkterna a)— e). under förutsättning att hela den verksam— het som bedrivs frän den stadigvarande plat— sen för affärsverksamhet pä grund av denna kombination är av förberedande eller biträ- dande art.

6. Om person. som inte är sådan oberoen- de representant på vilken punkt 7 tillämpas. är verksam för ett företag samt i en avtalsslu- tande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn. anses detta företag —— utan hinder av bestäm- melserna i punkterna I och 2 ha fast drift- ställe i denna stat beträffande varje verksam- het som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte. om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som om den bedrivs från en stadigvarande plats för affärs- verksamhet — inte skulle göra denna stadig- varande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast pä den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare. kommis- sionär eller annan oberoende representant. om sådan person därvid bedriver sin sedvan- liga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalssltttande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalssltrtande staten eller ett bolag som bedriver '.tffärsverksamhct i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller pä an- nat sätt). medför inte i och för sig att nägot- dera bolaget utgör fast driftställe för det and- ra.

Prop.198]]82:107

ARTICLE 6 Immncji'nm Immut'ahlv Property

I. Income derived by a resident of a Con— tracting State from immovable property (in- cltrding income from agriculture or forestry) sittratcd in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term ”immovable property" shall have the meaning which it has ttnder the law of the Contracting State in which the proper— ty in question is situated. 'I'hc term shall in any case include property accessory to im- movable property. livestock and equipment used in agriculture and forestry. rights to which the provisions of general law respect- ing landed property apply. ustrfrtrct of im- movable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of. or the right to work. mineral dc- posits. sources and other natural resources: ships. boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph l shall ap- ply to income derived from the direct use. letting. or use in any other form of immov- able property.

4. The provisions of paragraphs I and 3 shall also apply to the income from immov- able property of an enterprise and to income from immovable property used "for the perfor- mance of'independent personal services.

ARTICLE 7 Business Pro/its

I. The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxable only in that State unless thc enterprise carries on busi- ness in the other Contractirtg State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore- said. the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so mtrch of them as is attribtrtable to that permanent es- tabllshment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3. where an enterprise of a ('.'ontracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- trated therein. there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab-

ARTIKEL b Inkomst (rv-first agent/um

I. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu— tande staten. fär beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be- tydelse som uttrycket har enligt lagstiftning- en i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid till- behör till fast egendom. levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk. rättig- heter på vilka bestämmelserna i civilrätten om fast egendom tillämpas. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rät- ten att nyttja mineralförekomst. källa eller annan naturtillgäng. Fartyg. båtar och luftfar- tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt | tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande. genom uthyrning eller annan an- vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 3 till- lämpas även pä inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egen- dom som används vid självständig yrkes— utövning.

AR'I'IKEI. 7 Inkomst av rörelse

l. Inkomst av rörelse. som förvärvas av företag i en avtalssltrtande stat. beskattas en- dast i denna stat. såvida inte företaget be— driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten frän där beläget fast driftställe. (.)m före- taget bedriver rörelse pä nyss angivet sätt. fär företagets inkomst beskattas i denna andra stat. men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalssltttandc stat be— driver rörelse i den-andra avtt'rlsslutande sta- ten frän där beläget fast driftställe. hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan

Prop. 1981/82:107

lishment the profits which it might be expect- ed to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar ac- tivities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent estab- lishment.

3. In determining the profits of a perma- nent establishment. there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes ofthe permanent establishment. including executive and general administra- tive espenses so incurred. whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a per- manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Arti- cles of this Convention. then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8 Shipping ana' Air Transport

[. Prolits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. 'The provisions of paragraph [ shall also apply to profits from the participation in a pool. a joint business or an international op- erating agency.

ARTICLE 9 Associated Enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State par- ticipates directly or indirectly in the manage— ment. control or capital of an enterprise of the other Contracting State: or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management. control or ca- pital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State. and in either case conditions are made

9

antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un- der samma eller liknande villkor och själv- ständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter sotn tipp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning. oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets för- sorg för företaget.

5. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal. berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

ARTIKEL 8 Sjöfart och luftfart

[. Inkomst. som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom bedrivande av sjö- fart eller luftfart i internationell tralik. be- skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt l tillämpas även pä inkomst som förvärvas genom delta— gande i en pool. ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

ARTIKEL 9 Företag med intressegemens/rap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak- ningen av ett företag i den andra avtals- slutande staten eller ägcr del i detta företags kapital. eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av sä— väl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital. iakttas

Prop. I981/82: 107

or imposed between the two enterprises in their commercial or linancial relations which differ from those which would be made be- tween independent enterprises. then any protits which would. but for those condi- tions. have acerued to one ofthe enterprises. but. by reason of those conditions. have not so acerued. may be included in the profits of that enterprise and taxed aceortlingly.

AR'I'ICLE lt) Diria'encls

l. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However. such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State. bttt if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not ex- ceed:

a) It) per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com- pany (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends:

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation ofthe company in respect ofthe profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article tneans income from shares. mining shares. founders' shares or other rights. not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treat- ment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. Notwithstanding the provisions of para- graph l. dividends paid by a company being a resident of Korea to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends wottld have been exempt ttnder Swedish law if both companies had been Swedish compa-

lt)

följande. ()m mellan företagen i fråga om handelsförbindelscr eller linansiella förbin- delser avtalas eller föreskrivs villkor som av- viker frän dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. får all in- komst. som utan sädana villkor skulle ha till- kommit det ena företaget men som pä grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta före- tag. inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

ARTIKEL lt.) Utdelning

l. Utdelning frän bolag med hemvist i en twtalsslutande stat till person med hemvist i den andra z'tvtalsslutande staten fär beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen fär emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna stat. men om motta- garen har rätt till utdelningen fär skatten inte överstiga:

a) lt) procent av tttdelningens bruttobe- lopp. om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital:

b) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier. gruvaklier. stiftarandelar eller andra rättigheter. som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar i bolag. som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bo- laget har hemvist i skattehänseende behand- las pf't samma sätt som inkomst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt ] skall utdelning frän bolag med hemvist i Korea till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag. Detta un—

Prop. 1981/82: 107

nies. This cxemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been sttbjected in Korea to the normal corporate income tax which applies at the time of signature of this Convention or a corporate income tax comparable thereto. The exemption shall. however. apply in cases where such profits have not been subjected to such corporate income tax on account of tax reliefs of a temporary nature provided for in special Korean legislation on tax incen- tives.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply-' if the beneficial owner of the dividends. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State of which the company paying the dividends is a resident. through a perma- nent establishment situated therein. or per- forms in that other State independent perso- nal services from a fixed base situated there- in. and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

6. Where a company which is a resident of a ('.'ontracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other State may not impose any tax on the divi- dends paid by the company. except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in re- spect of which the dividends are paid is effec- tively connected with a permanent establish- ment or a fixed base situated in that other State. nor subject the company's undistribut- ed profits to a tax on the company's undistri- buted profits. even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE ll Interest

[. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other State.

2. However. such interest may also be

TZ Riksdagen l98I/82. I saml. Nr 107

11

dantag gäller endast om den vinst av vilken utdelningen betalas har varit föremäl för den normala bolagsskatt i Korea som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av detta av- tal eller därmed jämförbar bolagsskatt. Skat- tebefrielsen gäller emellertid även i fall dä sådan vinst inte har varit underkastad sädan bolagsskatt på grund av att särskilda bestäm- melser om skattelättnader av tillfällig natur i särskild koreansk lagstiftning om investe- ringsfrämjande skatteförmäner tillämpats.

5. Bestämmelserna i punkterna [ och 2 till- lämpas inte. om den som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalssltttande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten. där bolaget som betalar utdel- ningen har hemvist. frän där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat frän där belägen stadigvarande anordning. samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sädant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re- spektive artikel 14.

6. (')m bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar inkomst frän den andra avtalsslutt'tnde staten. får denna andra stat inte beskatta utdelning sotn bolaget betalar. utom i den män utdelningen betalas till per- son med hemvist i denna andra stat eller i den män den andel pä grttnd av vilken utdelning- en betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. och ej heller beskatta bola- gets inte utdelade vinst. även om utdelningen

eller (len inte utdelade vinsten helt eller del-

vis utgörs av inkomst som uppkommit i den- na andra stat.

ARTIKEL ll Ränta

l. Ränta. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. fär beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

Prop. 1981/82: 107

taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws ofthat State. but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not ex- ceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the recipient is a bank and the loan is made for a period of more than seven years:

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notts-'ithstanding the provisions of para- graph 2.

a) Interest arising in a Contracting State and received by the Government ofthe other Contracting State including a political sub- division or a local authority thereof or the central bank of that other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State:

b) interest arising in a Contracting State in respect of loans or credits made or guaran- teed. in the case of Korea. by the Export Import Bank of Korea. in the case ofSweden. by the Export Cred- it Board.

and paid to a resident of the other Con- tracting State shall be taxable only in that other State.

4. The term "interest" as used in this Arti- cle means income frotn Government securi- ties. bonds or debenturcs. whether or not secured by mortgage and whether or not car- rying a right to participate in profits. and debt—claims of every kind as well as all other income assimilated to income "from money lent according to the taxation law ofthe State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs l. 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Con— tracting State in which the interest arises. through a permanent establishn'tent situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the debt—claim in re- spect of which the interest is paid is effective-

den twtalsslutande stat f'än vilken den här- rör. enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till räntan fär skatten inte överstiga:

a) lt) procent av räntans bruttobclopp om mottagaren är en bank och länet löper under en tidrymd som överstiger sju är:

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla övriga fall.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 gäller följande: . a) Ränta. som härrör frän en avtalsslu- tande stat och som mottages av den andra avtalsslutande statens regering. dess poli- tiska underavdelningar eller lokala myndig— heter eller riksbanken i denna andra avtals- slutande stat. beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

b) Ränta. som härrör frän en avtalsslu- tande stat och avscr län eller krediter. vilka lämnats eller garanterats av. beträffande Korea. Koreas Export- och Importbank. beträffande Sverige. Exportkreditnämn- den.

och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. beskattas endast i denna and 'a stat.

4. Med uttrycket "ränta" förstäs i denna artikel inkomst av värdepapper. som utfär- dats av staten. och inkomst av obligationer eller debentures antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte och antingen de medför rätt till andel i vinst eller inte. Uttryc- ket äsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningcn i den stat frän vilken in- komsten härrörjämställs med inkomst av för- sträckning.

5. Bestämmelserna i punkterna [. 2 och 3 tillämpas inte. om den sotn har rätt till räntan har hemvist i en twtalsslutande stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten. frän vilken räntan härrör. frän där belä- get fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den

Prop. 1981/82:107

ly connected with such permanent establish- ment or fixed base. ln such case the provi- sions of Article 7 or Article l4. as the case may be. shall apply.

6. Interest shall be dcemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself. a political subdivision. a local authority or a resident of that State. Where. however. the person paying the interest. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred. and such interest is borne by such permanent es- tablishment or fixed base. then such interest shall be decmed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where. by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount ofthe interest. hav- ing regard to the debt-claim for which it is paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the bene- ficial owner in the absence of such relation- ship. the provisions ofthis Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case. thc excess part of' the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provisions ofthis Convention.

ARTICLE lZ Roya/tic'x

]. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other State.

2. However. such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise. and according to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed:

a) IS per cent ofthe gross amount of royal- ties as defined in paragraph 3 a): and

b) IO per cent ofthe gross amount of royal- ties as defined in paragraph 3 b).

3. The term "”royalties" as used in this

13

stadigvarande anordningen. I sådant fall till- lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel l4.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat. om utbetalaren är den staten själv. politisk underavdelning. lokal myndighet el- ler person med hemvist i denna stat. ()m den person som betalar räntan. antingen han har hemvist i en twtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan beta- las. och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. anses dock räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande an- ordningen finns.

7. Beträffande sädana fall då särskilda för- bindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem bilda och an- nan person föranleder att räntebcloppet. med hänsyn till den skuld för vilken räntan beta- las. överstiger det belopp som skulle ha avta- lats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sädana förbindelser inte förele- gat. tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast pä sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutandc belopp enligt lag— stiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL lZ Ruyully

l. Royalty. som härrör frän en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra twtalsslutande staten. fär beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn fär emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat fran vilken den här- rör. enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till royaltyn fär skatten inte överstiga:

a) l5 procent av bruttobeloppet av sådan royalty som avses i punkt 3 a): och

bl 10 procent av bruttobeloppet av sådan royalty som avses i punkt 3 b).

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

Prop. 1981/82z'107

Article means payments of any kind received as a consideration for the use of. or the right to use:

a) any copyright of literary. artistic or sci- entific work including cinematograph films: and

b) any patent. trade mark. design or mo- del. plan. secret formula or process. or for the use of. or the right to use. industrial. commercial. or scientific equipment. or for information concerning industrial. commer- cial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs l and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royaltics. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State in which the royalties arise. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of wltieh the royalties are paid is ef- fectively connected with such permanent es- tablishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article l4. as the case may be. shall apply.

5. Royalties shall be dcemeo'. to arisc in a Contracting State when the payer is that State itself. a political subdivision. a local authority or a resident of that State. Where. however. the person paying the royaltics. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the Iiability to pay the royalties was incurred. and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base. then such royalties shall be ' decmed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is sit- uated.

6. Where. by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. th' amount of the royalties. having regard to the use. right or information for which they are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in th ' absence of such relationship. the provisions of this

I4

artikel 11er slag av betalning som mottages säsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja:

a) upphovsrätt till litterärt. konstnärligt eller vetenskapligt verk. biograffilm häri in- begripen: och

b) patent. 'arumärke. mönster eller mo- dell. ritning. hemligt recept eller hemlig till- verkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upp- lysnittg om erfarenhetsrön av industriell. kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2 till- lämpas inte. om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten. frän vilken royaltyn härrör. från där be- läget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat frän där belägen stadigvarande anordning. samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sädant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel l4.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är den stafett själv. politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast drift- ställe eller stadigva'ande anordning för vars räkning rätten eller egendomen. som ger upp- hov till royaltyn. ft'irvt'irvats och royaltyn be- lastar det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. anses dock royaltyn här- röra frän den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Beträffande sådana fall då särskilda för- bindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder att royaltybeloppet. med hänsyn till det nyttjande. den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn. om sådana förbindelser inte förele-

Prop. 1981/82: 107

Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due re- gard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE l3 ('upilul Gaius

]. Gains derived. by a resident of a Con- tracting State from the alienation of immov- able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State. or from the alienation of shares or similar rights in a company the assets of which consist mainly of such immovable property. may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part ofthe business proper- ty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable prop- erty pertaining to a fixed base a 'ailable to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform- ing independent personal services. including such gains from the alienation of such a per- manent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base. may be taxed in that other State.

3. (lains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation ofany proper- ty other than that referred to in paragraphs l. 2 and 3. shall be taxable only in the Contract- ing State of which the alienator is a resident.

ARTICLE l4 Indvpemlwn Personal Services

|. Income derived by a resident of a Con- tracting State in respect of professional ser- vices or other activities of an independent character shall be taxable only in that State ttnless he has a fixed base regularly available

IS

gat. tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast pä sistnämnda belopp. l sädant fall beskattats överskjutande belopp enligt lag- stiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL. l3 Rt'ulixutimmvinst

[. Vinst. som person med hemvist i en av— talsslutande stat förvärvar pa grund av över- låtelse av sädan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra av- talsslutande staten samt vinst genom överlä- telse av aktier eller liknande andelar i ett bolag. vars huvudsakliga tillgängar utgörs av sådan fast egendom. fär beskattas i denna andra stat.

2. Vinst pä grtlnd av överlätelse av lös egendom. som ingär i fast driftställe. vilket ett företag i en avtalssltttande stat har i den andra avtalsslutande staten. eller av lös egen- dom hänförlig till stadigvamnde anordning för att utö -'a självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten. fär beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sädan stadigvarande anordning.

3. Vinst som ett företag i en avtalsslutt-tnde stat förvärvar pä grtlnd av överlåtelse av far- tyg eller luftfartyg som används i internatio- nell tralik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luft— fartyg beskattas endast i denna stat.

4. Vinst pä grttnd av överlåtelse av annan egendom än sädan som avses i punkterna I. 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlätaren har hemvist.

ARTIKEL l4 Självständig yrkesutöt'ning

[. Inkomst. som person med hemvist i en avtalssltttande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam— het. bcskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadig-

Prop. 1981/82: 107

to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. lf he has such a fixed base. the income may be taxed in the other State bttt only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The tertn ”professional services" in- cludes especially independent scientific. lit- erary. artistic. educational or teaching activi- ties as well as the independent activities of physicians. lawyers. engineers. architects. dentists and accountants. '

ARTICLE 15 [)(-'[7t'lltl'l'lll Personal Services

l. Subject to the provisions of Articles 16. 18. 19 and 20 salaries. wages and other simi- lar rcmuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ- ment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employtncnt is so exercised. such remuneration as is derived thcrefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph l. remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em- ployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first—men- tioned State if: at) the recipient is present in the other State for a period or periods nc-t exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year con— cerned: and

b) the remuneration is paid by. or on be- half of. an employer who is not a resident of the other State: and

c) the remuneration is not b-orne by a per- manent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the pre-:cding provi- sions ofthis Article:

a) remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship operat- ed by an enterprise of a Contracting State in international traffic. may be taxed in that State:

b) remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ-

varande anordning. som regelmässigt stär till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sädan stadigvatande anordning. fär inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig. litterär och konstnärlig verksamhet. uppfostrings— och undervisningsvcrksamhet samt sädan själv- ständig verksamhet som läkare. advokater. ingenjörer. arkitekter. tandläkare och revi- sorer utövar.

ARTIKEL 15 Enskild [iii/ml

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16. 18. 19 och 20 föranleder annat. beskattas löner och andra liknande ersättningar. söm person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning. endast i den- na stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat. får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. - Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning. som person med hem- vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtz'tlsslutande staten. endast i den förstnämnda staten. om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un- der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar ttnder beskattnings- äret i fräga: och

b) ersättningen betalas av eller pä uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten: samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe" eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel gäller följande:

a) ersättning för arbete. sotn utförs om- bord pä fartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat. fär beskattas i denna stat;

b) ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som

Prop. 1981/82: 107

ment exercised aboard an aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State.

ARTICLE 16 I)fl'('( 'turx 'Fuc'x

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17 Artistex und Alldeles

l. Notwithstanding the provisions of Ar- ticles 14 and 15. income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer. such as a theatre. motion picture. radio or televi- sion artiste. or a musician. or as an athlete. from his personal activities as such exercised in the other Contacting State. may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself bttt to an- other person. that income may. notwith- standing the provisions of Articles 7. 14 and 15. be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of para- graph 1. income derived by an entertainer or an athlete from his personal activities as such in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if his visit to the first—mentioned State is supported substan- tialfy from the public funds ofthat other State or of one of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of para- graph 2. where income in respect of personal activities as such of an entertainer or an ath- lete in a Contracting State accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person. that income shall be taxable only in the other Contracting State if this person is supported substantially from the public funds

17

utförs ombord pä luftfartyg i internationell trafik. beskattas endast i denna stat.

AR'I'IKEI. 16 Styl't'lw'enrt't»den

Styrelsearvoden och andra liknande ersätt- ningar. som person med hemvist i en avtals- slutande stat uppbär i egenskap av styrelse- medlem i bolag med hemvist i den andra av- talsslutande staten. fär beskattas i denna and- ra stat.

ARTIKEL 17 Artister ut'/1 idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 14 och 15 fär inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge— nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist. sä— som teater- eller filmskädespclare. radio- el- ler televisionsartist eller musiker eller av idrottsman. beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall dä inkomst genom verksamhet. som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrotts- mannen själv utan annan person. fär denna inkomst. utan hinder av bestämmelserna i ar- tiklarna 7. 14 och 15. beskattas i den avtals- slutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall inkomst som artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet i en avtalsslutande stat beskattas endast i den andra avtalsslutande staten. om hans vistelse i den förstnämnda staten huvudsakligen be- kostas av allmänna medel frän denna andra stat eller från en av dess politiska underav- delningar eller Iokala myndigheter.

4. 1 fall då inkomst genom verksamhet. som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap i en avtalsslutande stat. inte till- faller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person. beskattas inkomsten. utan hinder av bestämmelserna i punkt 2. endast i den andra avtalsslutande staten. om denna person huvudsakligen understöds av all-

Prop. 1981/82: 107

of that other State or of one of its political subdivisions or local authorities or ifthis per- son is a non-profit organisation of that other State.

ARTICLE 18 Pensions

1. Subject to the provisions of paragraph ?. of Article 19. pensions and other similar re- muneration paid to a resident of a Contract- ing State in consideration of past employ- ment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph !. pensions and other payments made under the social security legislation of a Con- tracting State may be taxed in that State.

ARTICLE 19 Government Service

|. a) Remuneration. other than a pension. paid by a Contracting State ora political sub- division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

bl However. such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State: or (ii) did not become a resident ofthat State solely for the purpose of rendering the ser-

vices.

2. a) Any pension paid by. or out of fttnds created by. a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

bl However. such pension shall be taxable only in the other Contracting State ifthe indi- vidual is a resident of. and a national of. that State.

3. The provisions of Articles 15. 16and 18

18

männa medel frän denna andra stat eller frän en av dess politiska underaydelningar eller lokala myndigheter eller om denna person är en organisation i denna andra stat vars verk- samhet inte bedrivs i vinstsyfte.

ARTIKEL 18 Pensioner

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat. beskattas pen- sioner och andra liknande ersättningar. som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat. endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1. fär pensioner och andra ersättningar som utbetalas enligt socialförst'ikringslagstiftning- en i en twtalsslutande stat beskattas i denna stat.

ARTIKEL 19 (f)]fentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pett- sion). som betalas av en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person pä grttnd av arbete som utförs i denna stats. dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten. om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat. eller 21 inte fick hemvist i denna stat uteslutan- de föratt utföra arbetet.

2. a) Pension. som betalas av. eller från fonder inrättade av. en avtalsslutande stat. dess politiska undertwdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person pä grund av arbete som utförts i denna stats. dess poli- tiska underavdelningars eller lokala myndig- heters tjänst. beskattas endast i denna stat.

bl Sädan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten. om personen i fråga har hemvist och är medbor— gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15. 16 och

Prop. l981/82: 107

shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with & business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20 Students und Trainees

1. A student or business or technical ap-. prentice who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is. or was immediately before his stay in that State. a resident of the other Contracting State. shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:

a) payments made to him by persons resid- ing outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance. education or training: and

b) any remuneration in respect of services rendered in that first-mentioned State provid- ed the remuneration does not exceed 10.000 Swedish Crowns or the equivalent in Korean currency for any taxable year.

The benefits under sub-paragraph b) shall extend only for such period oftime as may be reasonably or customarily required to com- plete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of five consecutive years.

2. An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and is temporarily present in the other Contracting State for the purposes of study. research or training solely as a recipient of a grant. allowance or award from the Government of either of the Contracting States or from a scientific. educational. religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either of the Contracting States fora peri- od not exceeding five years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit. shall be exempt from tax in that other Contracting State on:

at the amount of such grant. allowance or award:

19

18 tillämpas på ersättning och pension som betalas pä grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtals- slutande stat. dess politiska underavdelning- ar eller lokala myndigheter.

ARTIKEL 20 Studenter oelz praktikanter

1. Studerande. affärspraktikant eller tek- nisk praktikant. som Vistas i en avtalsslu- tande stat för sin undervisning eller utbild- ning och som har eller omedelbart före vistel- sen i denna stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten. är befriad frän skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för:

a) belopp. som betalas till honom frän per- son med hemvist utanför denna förstnämnda stat till bestridande av hans uppehälle. under- visning eller utbildning: samt

b) ersättning för arbete som utförs i denna förstnämnda stat. under förutsättning att er- sättningen inte under något beskattningsär överstiger 10000 svenska kronor eller mot- värdet i koreansk valuta.

Skattebefrielse enligt punkt b) medges en- dast för den tid som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbild- ningen i fräga. men får inte i nägot fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år. '

2. Fysisk person. som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vistel- se i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra avtalsslutande stat under en tidrymd som inte överstiger fem år räknat från dagen för hans första ankomst till denna andra avtalssltttande stat i samband med denna vistelse är under förutsättning att han vistas där för studier. forskning eller utbildning uteslutande i egenskap av motta- gare av stipendium. bidrag eller belöning från regeringen i endera avtalsslutande staten el- ler frän undervisningsanstalt eller vetenskap- lig eller religiös organisation eller frän välgö- renhetsorganisation eller i enlighet med tek- niskt biständsprogram i vilket regeringen i endera avtalsslutande staten deltager befri- ad frän skatt för nedan angivna utbetalningar:

a) beloppet av sädant stipendium eller bi- drag eller sädan belöning:

Prop. 1981/82: 107

b) payments made to him from persons re— siding outside that other State for the pur- poses of his maintenance. education or train- ing: and

c) any remuneration in respect of services rendered in that other State provided that the remuneration does not exceed 10.000 Swed- ish Crowns or the equivalent in Korean ettr- rency for any taxable year and such services are rendered in connection with his study. research or training or incidental thereto.

3. An individual who is resident of a Con- tracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and is temporarily present in that other Contracting State solely as an employee of. or under con— tract with. the Government or an enterprise of the first-mentioned Contracting State solc- ly for the purpose of acquiring technical. professional or business experience for a pe- riod less than one year from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit. shall be exempt from tax in that other Contracting-State on:

a) all remittances from abroad for the pur- pOSCS of his maintenance. education or train- ing: and

b) any remuneration in respect of services rendered in that other Contracting State pro- vided that the remuneration for such period does not exceed 30.000 Swedish Crowns or the equivalent in Korean currency and such services are in connection with his training or incidental thereto.

ARTICLE 21 Otlter Ineome

1. Items of income of a resident of a Con- tracting State. wherever arising. not dealt with in the foregoing Articles of this Conven- tion shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income. other than income from im- movable property as defined in paragraph 2 of Article 6. if the recipient of such income. being a resident of a Contracting State. car-

20

b) belopp som betalas till honom frän per- son med hemvist utanför denna stat för hans uppehälle. undervisning eller utbildning: samt

c) ersättning för arbete som utförs i denna andra stat. under förutsättning att ersättning- en inte överstigcr 10000 svenska kronor eller motvärdet i koreansk valuta för något be- skattningsär och arbetet utförs i samband med studierna. forskningen eller utbildningen eller ijämförelse därmed framstår som tillfäl- ligt.

3. Fysisk person. som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vistel- se i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra avtalsslutande stat uteslutande säsom anställd hos eller en- ligt anställningsavtal med regeringen eller fö- retag i den förstnämnda avtalsslutande staten och enbart för att inhämta teknisk. yrkesmäs- sig eller affärsmässig crfarenhet Linder en tid- rymd som understiger ett är räknat från da- gen för hans första ankomst till denna andra avtalsslutande stat i samband med denna vis- telse. är befriad frän skatt i denna andra av- talsslutande stat för nedan angivna utbetal- ningar:

a) ersättning från utlandet för sitt uppe- hälle. sin undervisning eller utbildning: samt

b) ersättning för arbete som utförs i denna andra avtalsslutande stat. under förutsz'ittning att ersättningen för denna tidrymd inte över— stiger 30 000 svenska kronor eller motvärdet i koreansk valuta och arbetet utförs i samband med utbildningen eller i jämförelse därmed framstär sotn tillfälligt.

ARTIKEL 21 Annan inkomst

I. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och sotn inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat. oavsett var- ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2. om mottagaren av inkomsten har hemvist i en '.wtalsslutande stat och bedriver rörelse i den

Prop. 1981/82: 107

ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- uated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the right or prop- erty in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article l4. as the case may be. shall apply.

ARTICLE 22 Relief'ji'om Double Taxation

1. In the case of Korea. double taxation shall be avoided as follows: Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea. the Swedish tax payable (excluding. in the case of a dividend. tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Swe- den and in accordance with this Convention. whether directly or by deduction. in respect of income from sources within Sweden shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not. however. exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within Sweden bears to the entire income subject to Korean tax.

2. In the case of Sweden. double taxation shall be avoided as follows: Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and of paragraph 4 of Article IO. where a resident of Sweden derives income which. in accordance with the provisions of this Convention. may be taxed in Korea. Sweden shall allow as a dedttction from the tax on the income of that person. att amount equal to the tax on the income paid in Korea. 'I'he deduction shall not. however. exceed that part of the income tax. as computed be— fore the deduction is given. which is appro- priate to the income which may be taxed in Korea.

3. Where a resident ofa Contracting State derives income which. in accordance with the provisions of this Convention. shall be taxable only in the other Contracting State.

”I

andra avtalssltltande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning. samt den rät- tighet eller egendom på grund av vilken in- komsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

ARTIKEL 22 Undvika/ide at' dubbelhaka!min;:

1. I Korea undviks dubbelbeskattning på följande sätt: I enlighet med koreansk skattelagstiftning angående avräkning- frän koreansk skatt av skatt som skall betalas i annat land än Korea. skall svensk skatt ti fråga om utdelning med undantag för skatt på vinst av vilken utdel- ningen betalasl. som enligt svensk lagstift- ning och i överensstämmelse med detta avtal betalas. antingen direkt eller genom avdrag. pä inkomst från källa i Sverige. avräknas mot koreansk skatt på inkomsten. Avräkningsbe- loppet skall emellertid inte överstiga dcn an- del av den koreanska skatten som inkomsten frän källa i Sverige utgör av hela den inkomst som beskattas i Korea.

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt: Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst sotn enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Korea skall. såvida inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel och punkt 4 i artikel 10 föranleder annat. Sverige från vederbörande persons inkomstskatt av- räkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomsten som erlagts i Korea. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av inkomst- skatten. beräknad utan sädan avräkning. som belöper på den inkomst som fär beskattas i Korea.

3. Om person med hemvist i en avtalsslu- tande stat uppbär inkomst som enligt bestäm— melserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten. får den först-

Prop. 1981/82: un

the first-mentioned Contracting State may in- clude this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is appropriate to the income derived from the other Contract- ing State.

4. For the purposes of paragraph 2 of this Article. the "tax on the income paid in Ko- rea" shall be decmed to be equal to 20 per cent of the gross amount of the items of in- come referred to in paragraph 2 of Article 10. paragraph 2 of Article 11 and paragraph 2 of Article 12: provided that the provisions of this paragraph shall apply only for the first ten years for which this Convention is effec- tive. 'I'he competent authorities shall consult each other in order to determine whether such period shall be extended.

ARTICLE 23 Nun-Dixcriminalion

I. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith. which is other or more bur- densome than the taxation and connected re- quirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. 'l'his provision shall. notwith- standing the provisions of Article [. also app- ly to persons who are not residents of one or both ofthe Contracting States.

2. The term "nationals" means: at) all individuals possessing the nationality of a Contracting State:

b) all legal persons. partnerships and asso- ciations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.

3. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same acti- vities. This provision shall not be eonstrued as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowanees. reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil sta-

77

nämnda avtalsslutande staten inräkna in— komsten i beskattningsunderlaget men skall frän skatten pä inkomsten avräkna den del av inkomstskatten som belöpcr pä den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten.

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall "skatt på in- komsten som erlagts i Korea" anses uppgå till 20 procent av bruttobeloppet av de in- komstslag som anges i artikel 10 punkt 2. artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2. Bestämmelserna i denna punkt gäller endast de första tio åren under vilka detta avtal till- lämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall förlängas.

ARTIKEL 23 Förbud mot dis/trimmering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel ! tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en zwtalsslutande stat eller i båda staterna.

2. Uttrycket ”medborgare" äsyftar:

a) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat:

bl juridisk person och annan sammanslut- ning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

3. Beskattningen av fast driftställe. som företag i en avtalsslutande stat hari den and- ra avtalsslutande staten. skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt- ningen av företag i denna andra stat. som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten sädant personligt avdrag vid beskattning- en. skattebefrielse eller skattenedsättning pä

Prop. 1981/82: 107

tus or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of Article 9. paragraph 7 of Article ! |. or paragraph () of Article I2. apply. interest. royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable profits of such enter- prise. be deductible under the same condi- tions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly. any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the tax- able capital of such enterprise. be deductible under the same conditions as ifthey had been contracted to a resident of the first-men- tioned State.

5. Enterprises of a Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State. shall not be subjected in the first-men- tioned State to any taxation or any require- ment connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and con- nected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall. notwithstanding thc provisions of Article 2. apply to taxcs ofevcry kind and description.

ARTICLE 24 Mutual Agret'nmil Pl't)('('(llll'('

I. Where a person considers that the ac- tions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con- vention. he may. irrespective ofthe remedies provided by the domestic law ofthose States. present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resi- dent or. if his case comes under paragraph 1 of Article 23. to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the lirst

23

grund av civilständ eller l't'irst'iriningsplikt mot familj. som medges person med hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall dä bestämmelserna i arti— kcl 9. artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas. är ränta. royalty och annan betal- ning frän företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för så— dant förctag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten av- dragsgill vid bestämmt-mdet av sädant före- tags bcskattningsbara förmögenhet pä samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat. vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras. direkt eller indirekt. av en eller llera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten. skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i lörevarande ar- tikel pä skatter av varje slag och beskaffen- het.

ARTIKEL 24 Förfarande! vid Ömsesidig överens/tomIne/sc 1. Om en person gör gällande att en av- talsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning. kan han utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters in- terna rättsordning framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1. i den av- talsslutande stat där han är medborgare. Sa-

Prop. 1981/82: 107

notilication ofthe action resulting in taxation not in accordance with the prtwisions of the Convention.

2. The competent authority shall endea- votlr. ifthe objection appears to it to bejusti- fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agreement with the competent auth- ority of the other Contracting State. with a view to th* avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the dome- stic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con- tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficultics or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They ma' also consult together for the elimination of double taxa- tion in cases not provided for in the Conven—I tion.

4. The competent authorities ol' the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para- graphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions. such exchange may take place through a Commission eonsisting of repre- sentatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 25 [irc/lunga o/Tnji'rmariou

1. The competent authorities of the Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the do- mestic laws of the Contracting States con- cerning taxes covered by the Convention in- sofar as the taxation thereunder is not eon- trary to the Convention. or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to taxes covered by the Convention. The ex- change of information is not restricted by Article l. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in

24

ken skall framläggas inom tre är fran den tidpunkt då personen i fräga fick vetskap om den :'itgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. 2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning. skall myndigheten söka lösa frägan genom ömsesi— dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta— ten i syfte att ttndvika beskattning som strider mot detta avtal. Överenskommelse som träf- fats genomförs utan hinder av tidsgränser i de twtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmäl som uppkommer i fräga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan träda i direkt förbindel- se med varandra i syfte att träffa överens- kommelse i de fall som angivits i föregående punkter. ()m muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse. kan sådana överläggningar äga rtlm inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

ARTIKEL 25 Urhylt' llI' upp/_vmintuu'

[. De behöriga myndigheterna i de avtals— slutande staterna skall utbyta sädana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal. i den man beskattningen pä grund av denna lag- stiftning inte strider mot avtalet eller för att förhindra bedrägeri eller för att genomföra författningsbestämmclser mot lagenligt und- vikande av de skatter som omfattas av avta- let. Utbytet av upplysningar beg 'änsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslu— tande stat mottagit skall bchandlas sasom

Prop. 1981/82: 107

the same manner as information obtained un- der the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of. the enforcement or prosectttion in respect of. or the determination of appeals in relation to. the taxes covered by the Convention. Stteh persons or authorities shall use the informa- tion only for such purposes. They may dis- close the information in public court proceed— ings or in judicial decisions.

2. ln no case shall the provisions of para- graph ] be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and at'lministrative practice of that or of the other Contracting State:

b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the normal cottrsc of the administration of that or of the other Contracting State:

c) to supply information which would dis- close any trade. business. industrial. com- mercial or professional secret or trade pro— cess. or information. thc disclosure of which would be contrary to public policy (ordre pttblic).

ARTICLE 26 Diplomalic Agents and Consular O_Hicerx

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or con- sular oflicers under the general rules of inter— national law or tlnder the provisions of spe- cial agreements.

ARTICLE 27 Entry into Force

l. This Convention shall be ratifted and the instruments of ratifieation shall be ex- changed at Stockholm as soon as possible. The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratiftcation.

I.) i.)!

hemliga pä samma sätt som upplysningar. som erhallits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och fiir yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer. tipp- bär eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger ätal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamäl. De får yppa tipp- lysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt l anses inte medföra skyldighet för en avtalssltttande stat att:

a) vidtaga förvaltningsatgärder som av- viker från lagstiftning och administrativ prax- is i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten:

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng- liga cnligt lagstiftningen eller sedvanlig admi- nistrativ praxis i denna stat eller i den andra zwtalsslutande staten:

c) lämna upplysningar som skulle röja af- färshemlighet. industri-. handels- eller yrkes- hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas över- lämnande skttlle strida mot allmänna hänsyn tordre public).

ARTIKEL 26 Diplomatiska _l't'ircträa'nrc och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende som enligt folkrättens allmänna regler eller bc- stämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

ARTIKEL 27 Ikraftträdande

I. Detta avtal skall ratificeras och ratil'lka- tionshandlingarna skall utväxlas i Stockholm snarast möjligt. Avtalet träder i kraft tret— tionde dagen efter utväxlingen av ratifika- tionshandlingarna.

Prop. 1981/82: 107

2. The Convention shall have effect:

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or creditcd to non-residents on or after the first day ofJanuary ofthe year ofthe signature: and

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the year of the signature.

ARTICLE 28 Terminution

This Convention shall remain in force inde- finitely but either of the Contracting States may. on or before the thirtieth day of June in any calendar year frotn the lifth year follow- ing that in which the instruments of ratifrca- tion have been exehanged. give to the other Contracting State. through diplomatic chan- nels. written notice of termination and. in such event. this Convention shall cease to have effect:

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or eredited to non-residents on or after the first day of January in the calendar _vear next following that in which the notice is given: and

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned. being duly authorized thercto by their respective Governments. have signed this Convention.

Done at Seoul. this Z7th day of May. l981. in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Ko- rea: Shin Young l.ho

For the Government ofthe Kingdom of Swe- den: Kur! Wiirnhcrg

26

2. Detta avtal skall tillämpas:

a) beträffande skatt som innehålls vid käl- lan. pä belopp som betalas till eller tillgodo- räknas pcrson med hemvist utomlands den första januari det år dä avtalet undertecknas eller senare:

b) beträffande andra skatter. i fråga om beskattningsår: som börjar den första januari detär dä avtalet undertecknas eller senare.

ARTIKEL 28 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe- gränsning men envar av de avtalsslutande staterna kan senast den 3()juni under något kalenderår från och med det femte året efter det då tttväxlingcn av ratilikationshandling- arna ägde rum pä diplotnatisk väg skriftli- gen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslu- tande staten. I händelse av sädan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) beträffande skatt som innehälls vid käl- lan. pä belopp som betalas till eller tillgodo- räknas person med hemvist utomlands den första januari det kalenderår som följer när- mast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare:

b) beträffande andra skatter. i fråga om beskattningsär som börjar den första januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar. undertecknat detta av- tal. Som skedde i Seoul den 27 maj l981 i två exemplar på engelska språket.

För Republiken Koreas regering:

Shin Young [.ho För Konungariket Sveriges regering:

Kur! Wärn/n'rg

Prop. 1981/82: 107

Protocol

At the moment of signing thc Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom ofSweden for the Avoidance of Double Tax— ation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to 'l'axes on Income. the under- signed have agreed that the following provi— sions shall form än intergral part of the Con- vention.

To Article 2

In respect of sub-paragraph a) of paragraph 3 of Article 2 of the Convention. it is under- stood that the Convention shall apply to the Korean defense tax where charged by refer- ence to the income tax or the corporation tax.

To Artic/(' 8 .

With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph [ of Article 8 shall apply. but only to such part of the profits as corresponds to the participa- tion held in that consortium by AB Aero- transport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

To Article 19

The provisions of paragraphs ] and 2 of Article 19 shall likewise apply in respect of remuneration or pensions paid by the Bank of Korea. the Export-Import Bank of Korea. the Korea Trade Promotion Corporation and other similar Korean institutions performing functions of a governmental nature.

ln witness whereof the undersigned. being duly authorized thercto by their respective Governments. have signed this Protocol.

Done at Seoul. this 27th day of May. 1981. in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Ko- rea: Shin Young Lho

For the Government ofthe Kingdom of Swe- den: Karl Wärnlwrg

27

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Re- publiken Koreas regering och Konungariket Sveriges regering för att undvika dubbelbe- skattning och förhindra skatteflykt beträf- fande inkomstskatter har undertecknade kommit överens om att följande bestäm- melser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

Till artikel 2

Parterna är införstådda med att artikel 2 punkt 3 a) i avtalet omfattar Koreas för- svarsskatt. då den uttages med inkomstskat- ten eller bolagsskatten som underlag.

'I'ill urtikel 8

Bestämmelserna i artikel 8 punkt ] tilläm- pas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i kon- sortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i Scandina- vian Airlines System (SAS).

Till artikel 19

Bestämmelserna i artikel l9 punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om ersättning eller pension som betalas av Koreas Bank. Koreas Export- och Importbank. Koreas Bo- lag för Främjande av Handel och andra lik- nande koreanska inrättningar som utövar verksamhet av statlig karaktär.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar. undertecknat detta protokoll. Som skedde i Seoul den 27 maj l98l i två exemplar på engelska språket.

För Republiken Koreas regering: Shin Young Lhn För Konungariket Sveriges regering:

Karl Wärnberg

Prop. 1981/82: 107 28

Utdrag

BUDG ETDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 198 1-1 2-03

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Söder. Johansson. Wirtén. Andersson, Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Wirtén

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Ko- rea

1. Inledning

Ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning har hittills införlivats med svensk rätt genom att regeringen i förordning om avtalets tillämpning föreskrivit att avtalet skall lända till efterrättelse för Sverige del. Detta har skett med stöd av bemyndiganden bl. a. i 72 å kommunalskattelagen (1928: 370) och 20 & lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. Avtalet har dessförinnan i regel godkänts av riksdagen. Dä dubbelbeskattningsavtal träder i stället för svensk skattelag skall de enligt den nya regeringsformen införlivas med den svenska rättsordningen genom lag och inte genom förordning. Bemyndigandcna i kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt -— som alltså inte överensstämmer med regeringsformens regler fär emellertid enligt punkten 6 första stycket andra meningen i övergångsbestämmelserna till regeringsformen fortfarande utnyttjas. Ge- nom förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Re- publiken Korea avses att nu ändra praxis när det gäller sättet att införliva dubbelbeskattningsavtalen med svensk rätt för att få denna i överensstäm- melse med regeringsformens bestämmelser.

Under år 1978 togs från svensk sida initiativ till förhandlingar om ett dubbelbeskattningsavtal med Republiken Korea. Förhandlingarna inled- des i Seoul den 5—9 mars 1979 och avslutades i Stockholm den 30juli—den 3 augusti 1979. Sistnämnda dag paraferades ett förslag till dubbelbeskatt- ningsavtal mellan de båda ländernas regeringar och ett till avtalet fogat förslag till protokoll. Handlingarna var upprättade på engelska. Översätt- ning till svenska har därefter skett.

Förslagen samt översättningarna remitterades till kammarrätten i Stock- holm och riksskatteverket.

Prop. 1981/82: 107 29

Remissinstanserna har, bortsett från önskemål om förtydliganden i vissa hänseenden i propositionen, inte haft några erinringar mot förslagen.

Sedan regeringen den 9 oktober 1980 beslutat att avtalet och protokollet skulle undertecknas. har de den 27 maj 1981 undertecknats för Sveriges del av beskickningschefen i Seoul.

2 Lagförslaget

I förslaget till lag har. förutom föreskriften att avtalet skall gälla för Sveriges del (1 5), intagits de bestämmelser som tidigare återfunnits under rubriken ”Allmänna anvisningar" i förordningarna om tillämpning av dub— belbeskattningsavtalen. Således regleras i lagen frågan om avtalets tillämp- lighet i förhållande till annan skattelag (2 5) och hur ansökan om rättelse i fall av beskattning i strid med avtalets bestämmelser-skall göras (3 €). Slutligen föreskrivs att skattskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han annars varit skyldig att lämna även i det fall inkomst enligt avtalet helt eller delvis undantagits från beskattning (4 5). Enligt artikel 27 i avtalet skall avtalet ratificeras. Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Koreansk skattelagstiftning

Fysisk person som är. bosatt i Korea eller som vistas där mer än tolv månader erlägger skatt för all inkomst. antingen den härrör från källa i Korea eller i utlandet. Anställda i offentlig tjänst och personer anställda av koreanska företag anses bosatta i Korea även vid tjänstgöring utomlands. Fysisk person som inte är bosatt i Korea erlägger skatt endast på inkomst från källa i Korea. Fysisk persons inkomster indelas vid taxeringen i globala och icke—globala. Med global inkomst avses inkomst som vid beskattningen taxeras tillsammans med annan inkomst medan icke-global inkomst är sådan som taxeras separat. Ränta. utdelning, inkomst av fastig- het. inkomst av rörelse. inkomst av anställning och viss annan inkomst utgör globala inkomster medan pension. realisationsvinst och inkomst av skogsavverkning utgör icke-globala inkomster. Från den sammanlagda globala inkomsten medges förutom avdrag som hänför sig till en speciell inkomst också personliga avdrag. Dessa utgörs bl.a. av grundavdrag som medges person som är bosatt i Korea med 240000 Won per år (100 Won = 86 öre), samt vissa ytterligare avdrag för hemmavarande make och barn m.fl. Från de icke-globala inkomsterna medges endast personliga avdrag som inte kunnat utnyttjas vid taxeringen av de globala inkomsterna samt avdrag som hänför sig till en speciell inkomst. Bland dessa kan nämnas avdrag från inkomst av anställning som medges med 480 000 Won

Prop. 1981/82:107 . 30

per år, avdrag från pension som medges med 300000 Won per år (för pensioner överstigande detta belopp medges ytterligare avdrag med 50 eller 75 % av det överskjutande beloppet), samt avdrag från realisations- vinst som medges med 900000 Won per år. Avdrag för förlust hänförlig till tidigare år medges i regel intill tredje eller i vissa fall fjärde året efter förluståret. Inkomstskatten är progressiv och utgår efter en skiktskala med 17 skikt. Skattesatserna varierar mellan 8 och 70 %

Bolag som bildats enligt koreansk lagstiftning och som har huvudkon- toret i Korea erlägger bolagsskatt för all inkomst. antingen den härrör från källa i Korea eller i utlandet. Från den sammanlagda inkomsten medges avdrag för nödvändiga kostnader samt generella och särskilda värde- minskningsavdrag. Liksom för fysiska personer gäller att avdrag för förlust hänförlig till tidigare år medges intill tredje eller i vissa fall fjärde året efter förluståret. Till nödvändiga kostnader hänförs bl. a. kostnader för inköp av varor. löner. reklam- och representationskostnader, kostnader för forsk- ning samt avsättningar till skattefria reserver. Skattefria reserver får bildas bl. a. för att trygga pensioner, för att täcka osäkra fordringar. för markin- vesteringar och för att förbättra eller byta ut små och medelstora rörelse- drivande företags maskinella utrustning. Skatt som erlagts för inkomst utomlands får med viss begränsning avräknas från den koreanska skatten på samma inkomst. Små och medelstora företag erlägger bolagsskatt med 15 %. av den del av den beskattnirtgsbara vinsten som inte överstiger 3 milj. Won. 25 % av den del av den beskattningsbara vinsten som överstiger 3 milj. Won men inte 5 milj. Won samt 35% av den del av den beskattnings- bara vinsten som överstiger 5 milj. Won. Fåmansföretag erlägger bolags- skatt med 20. 30 resp. 40%. Större bolag med mera spritt ägande erlägger bolagsskatt med 20% (25 % om de huvudsakliga ägarna äger mer än 35% av bolaget") på den del av den beskattningsbara vinsten som inte överstiger 5 milj. Won och med 27% (resp. 33%) på överskjutande del.

Utländska bolag. dvs. bolag som bildats enligt lagstiftningen i annan stat och som inte har sitt huvudkontor i Korea. beskattas endast för inkomst som har källa'i Korea. Bedriver utländska bolag verksamhet i Korea genom fast driftställe. behandlas det fasta driftstället i princip som ett koreanskt bolag i skattehänseende. Utländska bolag som inte bedriver verksamhet i Korea från fast driftställe erlägger källskatt. Denna uppgår till 29% på inkomst från uthyrning av skepp, luftfartyg, bilar och tung utrustning samt på rörelseinkomst. På ränta, utdelning och annan inkomst utgår källskatt med 25 %. I Korea liksom i många andra utvecklingsländer finns särskild lagstiftning om tillfälliga skattelättnader i investeringsfräm- jande syfte.

Prop. 1981/82:107 3! 4 Avtalets och protokollets innehåll

Avtalet har kunnat utformas i nära överensstämmelse med de bestäm- melser som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal. Avta- lets utformning har emellertid påverkats av att Korea är ett utvecklings- land. Avvikelser från OECD:s modellavtal förekommer sålunda bl.a. i fråga om beskattning av utdelning, ränta och royalty. Avtalet innehåller även bestämmelser om s. k. matching credit på svensk sida. dvs. avräkning i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt har erlagts i Korea.

Art. ] och 2 anger de personer och skatter som omfattas avavtalet. I protokollet har angivits att beträffande Korea även Koreas försvarsskatt omfattas av avtalet. då den tas ut med inkomstskatten eller bolagsskatten som underlag.

Art. 3—5 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. I art. 4 har intagits regler som avser att fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet. Art. 5 anger innebörden av uttrycket "fast driftställe". Begreppet har fått en vidare innebörd än enligt OECD:s modellavtal. Pågår verksamheten mer än sex månader utgör plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete fast driftställe (art. 5 punkt 3). ] art. 5 punkt 4 har angivits att företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra staten, om företaget där bedriver övervakande verksamhet under mer än sex månader i samband med bygg- nads-, anläggnings- eller installationsarbete som pågår i denna andra stat. Med övervakande verksamhet avses här löpande kontroll av arbetet och verksamhet av arbetsledande natur. Normalt företas sådan kontroll och bedrivs sådan arbetsledande verksamhet av entreprenadföretaget självt. Punkt 3 blir då tillämplig även på dessa delar av verksamheten. Särskilt vid mycket stora entreprenader kan dock sådana verksamheter bedrivas av separata företag med specialiserad inriktning. Dessa företag skulle då inte anses ha fast driftställe enligt punkt 3. Om entreprenadföretaget och det övervakande företaget tillhör samma koncern skulle fast driftställereglerna kunna kringgås genom att en oproportionerligt stor del av vinsten hänför- des till den övervakande verksamheten. Punkt 4 är bl.a. avsedd att för- hindra att sådana transaktioner påverkar beskattningen i den stat där entreprenadverksamheten bedrivs.

Art. 6—2! innehåller avtalets materiella beskattningsregler. Inkomst av fastighet får enligt art. 6 beskattas i den stat där fastigheten är belägen.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in- komst får beskattas i den stat där rörelsen bedrivs från fast driftställe.

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 endast i den stat där företaget har hemvist. I protokollet har intagits särskilda beskattningsregler för SAS som har sin motsvarighet i andra avtal som Sverige har ingått under senare år.

Prop. 1981/82: 107 32

Art. 9 innehåller regler om omräkning av rörelseinkomst vid obehörig vinstöverflyttning mellan företag med intressegemenskap. För svensk del får bestämmelserna betydelse vid tillämpningen av 43 ä 1 mom. kommu- nalskattelagen (1928z370) (43 s 1 mom. ändrad senast l965:573).

Beskattning av utdelning regleras i art. IO. Utdelning får beskattas i den stat där mottagaren har hemvist (ptmkt ]) om inte bestämmelserna i punkt 4 är tillämpliga. Beskattning får emellertid enligt punkt .? ske även i den stat där det utdelande bolaget har hemvist. Skatten i denna stat skall emellertid begränsas till 15 % eller i vissa fall till 10 % av utdelningens bruttobelopp. såvida inte fall föreligger som avses i punkt 5. Uppkommer dubbelbe- skattning vid tillämpning av art. 10. undanröjs denna genom avräkning enligt bestämmelserna i art. 22. Enligt punkt 4 skall utdelning från bolag i Korea till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag. För skattefri- het fordras doek även att de ytterligare villkor som anges i punkt 4 är uppfyllda. Sålunda skall den vinst av vilken utdelningen betalas ha beskat- tats med den normala bolagsskatt som gällde i Korea vid undertecknandet av avtalet eller därmed jämförbar bolagsskatt. Mcdjämförbar bolagsskatt avses att den utdelade bolagsvinsten varit föremål för en skattebelastning som ungefär motsvarar den som gällde vid undertecknandet av avtalet. Såsom tidigare omtalats finns i koreansk lagstiftning särskilda bestämmel- ser om tillfälliga skattelättnader i investcringsfrämjande syfte. I punkt 4 har angivits att skattebefrielse gäller även i fall då utdelad vinst inte har varit underkastad bolagsskatt på grund av att dessa särskilda bestämmel— ser tillämpats. Skattelättnaderna i fråga gäller oftast endast under de första åren som ett bolag är verksamt i Korea.

Ränta och royalty beskattas enligt art. II och I.? i princip i den stat där mottagaren har hemvist. Även den stat varifrån utbetalningen sker (käll- staten) har dock rätt att i enlighet med sin interna lagstiftning beskatta inkomsten. Skatten i denna stat skall emellertid begränsas. beträffande ränta till 10 resp. 15% (art. ][ punkt 2) och beträffande royalty till 15 resp. 10% (art. 12 punkt 2). Begränsningarna enligt art. 11 punkt 2 och art. 12 punkt 2 gäller dock inte i fall som avses i art. Il punkt 5 resp. art. I2 punkt 4, dvs. då utbetalningen har samband med fast driftställe eller stadigvaran- de anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet som betalnings- mottagaren har i källstaten. Ränta som mottas av vissa offentligrättsliga institutioner är i regel skattefri i-källstaten (art. 1) punkt 311). Detsamma gäller ränta som avser lån som lämnats eller garanterats av vissa statliga institutioner (art. Il punkt jb). I-Iar skatt på ränta eller royalty tagits ut i källstaten enligt art. ll punkt 2 resp. art. 12 punkt 2. avräknas denna mot inkomsttagarens skatt på inkomsten i hemviststaten enligt bestämmelserna i art. 22.

Royalty för rätten att nyttja fastighet. mineralförekomst. källa eller annan naturtillgång beskattas enligt art. 6.

Prop. 1981/82: 107 33

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Genom en särskild bestämmelse ipunkt I likställs vinst ge- nom försäljning av aktier i bolag, vars huvudsakliga tillgång utgörs av fastighet. med vinst genom överlåtelse av fastighet. Modellavtalet innehål- ler inte motsvarande bestämmelse.

Enligt art. [4 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel endast i den stat där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från stadigvarande anordning i den andra staten. får dock inkomsten be- skattas där. Såsom sådan anordning betraktas t. ex. kontor eller mottag- ning. Denna princip står i överensstämmelse med den som gäller för rörelsebeskattning enligt art. 7.

Art. 15 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Punkt I innebär. att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. 1 punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av inkomst av arbete ombord på fartyg och luftfartyg i interna- tionell trafik.

Styrelsearvode och liknande ersättning får beskattas i den stat där det bolag som betalar ut ersättningen har hemvist (art. 16).

Inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet beskattas i regel enligt art. [7 punkterna I och 2 i den stat där verksamhe- ten utövas. Undantag gäller för de fall då verksamheten huvudsakligen finansieras genom allmänna medel i den andra avtalsslutande staten. In- komstcn skall enligt art. 17punkterna 3 och 4 i sådana fall vara undantagen från beskattning i den stat där verksamheten utövas.

Enligt art. 18 punkt I beskattas pensioner. som inte utgår på grund av offentlig tjänst. och andra liknande ersättningar för tidigare anställning endast i mottagarens hemviststat. Pensioner och andra ersättningar som utbetalas enligt soeialförsäkringslagstiftningen i en stat får dock beskattas i den stat från vilken ersättningen härrör (nr/. 18 punkt 2).

Inkomst av offentlig tjänst beskattas enligt art. [9 punkt I iregel endasti den stat varifrån inkomsten betalas. Motsvarande gäller enligt art. 19 punkt 2 i fråga om pension på grund av offentlig tjänst. I fall som avses i art. [9 punkterna 11; och 2 b beskattas dock ersättningen endast i inkomst- tagarens hemviststat. Bestämmelserna överensstämmer helt med OECD:s modellavtal. I protokollet har angivits att bestämmelserna i art. 19 punk- terna 1 och 2 skall tillämpas på ersättning eller pension som betalas av vissa koreanska inrättningar som utövar verksamhet av statlig karaktär.

Art. 20 innehåller regler om skattelättnader för studerande och prakti- kanter. Enligt punkt 1 är studerande. affärspraktikant eller teknisk prakti- kant under vissa förutsättningar befriad från skatt för belopp som betalas till bestridande av hans uppehälle. undervisning eller utbildning samt för

Prop. 1981/82: 107 34

viss ersättning för arbete. Mottagare av stipendium. bidrag eller belöning, som uteslutande i denna egenskap vistas i en stat för studier, forskning eller utbildning. är på motsvarande sätt enligt punkt2 under vissa förutsätt- ningar befriad från skatt för stipendiet. bidraget eller belöningen. för be- lopp som betalas till bestridande av hans uppehälle. undervisning eller utbildning samt för viss ersättning för arbete. Skattefriheten för ersättning för arbete har här med hänsyn till att personen vistas i en stat uteslutan- de i egenskap av mottagare av stipendium etc. inskränkts till ersättning för arbete som utförs i samband med studierna. forskningen eller utbild- ningen eller som ijämförelse därmed framstår som tillfälligt. 1 punkt 3 finns regler om viss skattebefrielse också för person som vistas i en avtalsslu- tande stat enbart för att inhämta teknisk. yrkesmässig eller affärsmässig erfarenhet. Är en person berättigad till undantag från beskattning enligt mer än en av punkterna i denna artikel. bör han kunna åtnjuta skattebe- frielse enligt den bestämmelse som är förmånligast för honom.

Inkomst som inte har behandlats särskilt i art. 6—20 beskattas enligt art. 21 punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat, om inte fall föreligger som avses i ur!. 21 punkt 2.

Både Sverige och Korea tillämpar enligt avtalet avräkning av skatt (credit of tax) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Be- stämmelserna härom linns i art. 22 punkterna 1 och Z. Innebörden av bestämmelserna är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Avräkningsbeloppet är emellertid begrän- sat till hemviststatens skatt på den inkomst som får beskattas i den andra staten. Enligt punkt 3 tillämpar hemviststaten dock den s.k. exempt- metoden (exempt = undantagande från skatt) för att undanröja dubbelbe- skattning i fall då person uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i den andra staten. Inkomsten inräknas därvid i beskattningsunderlaget vid beräkningen av skatten i hemviststaten. Från denna avdrages så stor del av skatten som den undantagna inkomsten utgör av hela inkomsten. I likhet med de flesta andra svenska dubbelbeskattningsavtal med utvecklingsländer innehåller förevarande av- talsförslag regler om avräkning i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s. k. matching credit. I förevarande avtal har sådana regler införts i art. .22 punkt 4. Reglerna har utformats så att avräkning i fråga om utdelning. ränta och royalty enligt art. IO punkt 2, art. ll punkt 2 resp. art. 12 punkt 2 alltid skall ske som om koreansk skatt tagits ut med 20%. Bestämmelserna om matching credit gäller endast de första tio åren för vilka avtalet tillämpas. Därefter skall de behöriga myn- digheterna överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas. Bestämmelserna om matching credit gäller givetvis inte i fråga om utdelning som enligt art. 10 punkt 4 är undantagen från svensk skatt.

Prop. 1981/82:107 35

Art. 23 innehåller sedvanliga bestämmelser om förbud mot diskrimine- ring.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och art. 25 innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar.

I art. 26 finns vissa föreskrifter om diplomatiska företrädare och konsu- lära tjänstemän.

Art. 27 och 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphävande. Avtalet skall enligt art. 27 ratificeras och träder i kraft tret- tionde dagen efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det skall till- lämpas beträffande skatt som innehålls vid källan på belopp som betalats till eller tillgodoräknats person med hemvist utomlands den första januari det år då avtalet undertecknades. dvs. år 1981, eller senare och beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjat den första januari samma år eller senare.

Det till avtalet fogade protokollet utgör en integrerande del av avtalet. Protokollets innehåll har redovisats i samband med de artiklar till vilka de särskilda protokollspunkterna hör.

5. Föredraganden

Avtalet har utformats i nära överensstämmelse med OECD:s modellav- tal. Avtalets utformning har emellertid påverkats av att Republiken Korea är ett utvecklingsland och den därav föranledda bristen på balans i fråga om investeringar och inkomstströmmar. Avvikelserna från modellavtalet berör bl. a. beskattningen av utdelning. ränta och royalty. Avtalet bygger på ömsesidiga åtaganden och jag anser att det utgör en tillfredsställande lösning av hithörande skatteproblem.

Såsom jag nyss påpekat har avtalet utformats i nära överensstämmelse med OECD:s modellavtal och därmed i enlighet med internationellt veder- tagna normer. Avvikelserna från modellavtalet har föranletts av att Repu— bliken Korea är ett utvecklingsland och äri huvudsak sådana som tidigare godtagits i svenska dubbelbeskattningsavtal med utvecklingsländer. Så- som framgär av 2 5 i den föreslagna lagen skall avtalet tillämpas endast i den mån det medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav att lagrådets hörande inte är erforderligt.

6 Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom budgetdepartementet upprättat förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea.

Prop. 1981/82: 107 36 7 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982