Prop. 1981/82:80

om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor

Prop. [981/82: 80 Regeringens proposition NSI/82:80 om ändrade avdragsregler för vissa l'iirskottsräntor:

besltttad den :(» november lUSI.

Regeringen l'öresli'tr riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokt)ll. Pa regeringens vägnar

Ttttjmujti'nw F.;-ÄLLDIN Rt )tr vvnz'rtäts

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslas att ;n'dragsrätten lor räntor som erlagts i ll'örskott ändras. Avdrag skall inte längre omedelbart medges lör räntor sotn beloper pa tid efter det aktuella taseringsäret. ("överskitttande belopp skall i stället fördelas pä återstoden av den tid sotn räntan avser. l.)en ändrade avdragsrätten berör de skattskyldiga för vilka avdragsrätten bestäms enligt den s. k. kontantprineipen.

De n_va reglerna är tidsbegränsade och skall tillämpas vid 1982 dim.; ars taxeringar. Skälet härtill är att de n_va bestämmelserna lrämst motiveras av risken att de aviserade begränsningarmt av underska»ttsavdragens skattemäs— siga värde eliest urholkas.

De nya reglerna foresläs träda i kraft omgaende oeh bli tillämpliga pa ränteutbetalningar som skett efter den 13 november Ill.-N']. Regeringen har tidigare i särskild skrivelse (skr l()NI-'N2:7o) lämnat riksdagen ett meddelande

om detta.

l Riksdagen ION/"NZ. I .ru/nl. .N'r NH

[ .)

Prop. l98l582:81l

Förslag till Lag om ändring i komtnunalskattelagen tl*)28:37lll

l-lärigenom I'oreskrivs att —ll & kotnmumtlskattelagen (PUSS?!) skall ha

nedan angivna l_vdelse.

.N'mwmn/t' [r:/else I-"iires/treen l-l'tllt'lk't'

4l s

lnkotnst av iordln'uksl'astighet eller rorelse skall beräknas enligt bokto— ringsmässiga grttnder. i den man dessa ieke sta i strid med särskilda bestämmelser i denna lag. Även inkomst av annan l'astighet beräknas enligt bokttu'ingsmässiga grunder i de tall som angivas i punkt 1 av anvisningar- na.

l andra lall än nu sagts skall intäkt anses hava atniutits det beskattningsär. .untler x ilket intäkten blivit for den skattskvldige tillgänglig lor lvl'tning. oeh skall utgil't eller otnkostnad anses belopa pä det beskattningsz'tr. Yarunder tttgiliten betalats eller omkostnaden ägt rtnn. Sadan speeiell skatt. avgift eller ränta. som ingar i slutlig eller tillkommande skatt enligt ttppbiu'dslagen. ävensom ränta a kvarstäende skatt enligt samma lag anses doek helopa pä det beskattningså'n' da den slutliga eller tillkommande skatten palorts.

I I/ll'tilk't'l om [lt/roms! (n' unmot jävlig/tet som inte ska/! bt-W'ikmtv' enligt I):;kji'iringslmissiler! grumler som! inkwnvl (It' kapitäl gdl/er bernt/'— llilmle rt'inltl som hur ering/v i../i'jrskull ull (n'(/mg vid 1983—1985 tirs m_r- eri/tum" inte met/ges får den del av rti/Ilon som be/r'iper [ut tid eller INA" eringstirels utgång. ["är rt'in/ti som enligt z/emm bes/:'imme/se inte kunnat dras av mnedel/mrt met/ges avdrag med lika sim-(t belopp varje år under ti/erslmt'en av den tid som .!i'irskotls— hem/ningen lmr avse/t.

(Se vidare anvisningarmt.') Denna lag träder i kraft dagen efter den dag du lagen enligt uppgift pa den har kommit ut l'rän trycket i Svensk lortattningssamling oelt tillämpasi l'räga

om utlwtalningar som har skett efter den 12 november llth'l.

' Senaste lvdelse PUSH/43.

Prop. wat/82:80

'.; J

Utdrag BUl_)('il_'"l"DEl').'XR'l"l_-.:N'll._:N'l'l'_-Ä'l' I'R(')'l"(l)ls'( )l_.l_. vid regeringssammanträde lUSl—ll—Ztv

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikstri'äm. Friggebo. l_')ahlgren. Asling. Söder. Johansson. Wirten. Anders- son. Boo. Petri. Gustafsson. Flmstedt. 'liillander. .-'—thland

Föredragande: statsrädet Wirten

Proposition om ändrade zndragsregler för vissa förskottsräntor

] Inledning

F.n. remisshehandlas departementspromemorian (Ds lj ll).%'l:lo) Refor- merad inkomstbeskattning. Remisstiden gär ut den li januari lUNZ. Avsikten är att ttnder våren 1981 förelägga riksdagen ett förslag till skatterefru'm innefattande marginalskattesänkningar och begränsningar av underskottsavdragens skattemässiga värde. I en särskild skrivelse (skr NSL-582176) har regeringen ocksä meddelat riksdagen sin avsikt att lämna förslag om ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av förskotts- räntor i syfte att förhindra att den kommande avdragsbegränsningen urholkas. Jag avser nu att ta upp denna l'räga.

2. Gällande regler

[ korthet gäller tt'jljande i fråga om avdragsrätten för räntor. Av Hå kommunalskattelagen (ll)28:37ll). KL. framgär att avdrag för ränta skall göras i den förvärv-skälla vartill skttlden hör. Avdragsreglerna är olika utformade för olika förvärvskällor. ('.)m inkomsten av förvärvskällan i fräga skall beräknas enligt hokföringsmä: 'iga grunder medges enligt punkt 1 av am'isningarna till 4] s*" ls'l- avdrag för ränteutgil'ter med hänsvn till den tid som räntan avser. Detta innebär att omedelbart avdrag inte medges för en förskottsränta som belöper pä tid efter beskattningsarets utgäng. Enligt 41 s* KL skall inkomst av jordlu'uksfastighet och rörelse samt. i vissa fall. inkomst av annan fastighet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.

För övriga förvärvskällor gäller däremot den s. k. kontantprineipen. l-lit

Prop. NSI/82:80 4

hör bl. a. inkomst av annan fastighet som beräknas enligt 2-1 .5 2 mom. Kl- (villaschablonen) satnt inkomst av kapital. ls'tmtantprincipen innebär att avgörande för avdragsrätten är den tidpunkt när räntan faktiskt har betalats. Detta gäller även om ränteutgiften avser ett flertal är.

3. Föred 'agandens ("överväganden

Under innevarande höst ökade intresset för förskottsräntor kraftigt. Ett skäl härtill var de begränsningar av underskttttsavdragens skattemässiga värde som tidigare hade aviserats och som sedermera ocksä presenterades i den inledningsvis nämnda departementspromemorian (Ds li 1981:1o') Reformerad inkomstbeskattning. Detta förslag innebär i korthet att margi— nalskatten skall vara högst ca 5.112"; för det stora flertalet inkomsttagare samtidigt som ttnderskottsavdragen fär ett skattemässigt värde pä ocksä högst ca 511 ”l,. Avsikten är att denna reform i sin helhet skall vara genomförd vid 1986 ärs taxering. Under taseringsären 1984 och 1985 sker en successiv ("tv'ergäng till det n_va s_vstemet.

Enligt mitt mening skttlle det framstä sotn _vtterst stötande om vissa inkomsttagare skulle kunna för kanske ett flertal är helt eller delvis mnintetgöra den nämnda avdragsbegränsningen genom att nu göra avdrag för räntetttgifter som rätteligen hör till ett är när begränsningarna har trätt i kraft. Effekten av detta blir ju att avdraget fär ett större skattemässigt värde än som skttlle bli fallet om räntan pä normalt sätt dragits av lt'i'vpande Linder länetiden.

I sammanhanget vill jag oeksä erinra om att förskottsräntor även'i vissa andra fall kommit att utnvttjas i diskutabelt s_vl'te. .lag tänker här pä de försök att uppnå progressionsfördelar t. es. i samband med realisationsvinster sotn uppmärksammats vid 1971-1581) ärs riksmöte (mot. 1979/St):1583. SkU 19791/811227). N_va regler för förskottsräntorna inskränker givetvis ocksä denna möjlighet.

Med hänvisning till vad jag nu har sagt föreslär jag att regler inft'i' s som begränsar avdragsrätten för förskottsräntor. l fraga om den närmare utformningen vill jag nämna följande.

Det som motiverar en begränsning av avdragsrätten är främst önskan att förhindra att den väntade skattereformen urholkas i viktiga delar. Detta talar för att reglerna görs tidslw__t'änsade och alltsa tar sikte pä tiden fram till dess inkomstskattereformen är fullt genomförd. [ och för sig finns det. som jag ant_vtt. vissa skäl som talar för tner bestäende ändringar. Sadana bör etnellertid inte beslutas titan mer ingäende övervf'ganden. Erfarenheterna frän tillämpningen av de nu föreslagna tidsbegränsade reglerna bör ocksä avv-'aktas innan ställning tas pä detma punkt. Vidare bör begränsningen göras sä at_t den inte träffar varje fortn av förskottsbetalning eftersom situationer förekommer där ett visst utrvmme bör finnas för betalning i fi'ärväg tttan att

'..Il

Prop. NM./82:80

avdragsrätten rubbas. Att helt generellt frangä kontantprineipen även i l'räga om räntebetalningar som endast avser en kortare period i förtid utöver beskattningsäret skttlle enligt min mening välla onödiga praktiska pro- blem.

.lag föreslär därft'fvr att avdragsrätten för förskottsri'mtm' begränsas pä sä sätt att avdrag inte medges för längre tid framät än till utgängen av det aktuella taxeringsäret. Den del av ränteutgiften som inte blir omedelbart avdragsgill bör fä dras av ttnder den t'ttersti'tende tid som Hime—betalningen avser. Av enkelhetsskäl bör detta ske med lika delar under varjekalenderar ' I som berörs.

Innebörden av det föreslagna kan belvsas med ett exempel. En person erläggerden ] juli 1982 ränta förtre ar i förskott ('ft'irtiden den 1 juli 1983 -den 311 juni-1985. ). Vid 1983 ars taxering medges dä avdrag för ränta för tiden till utg.-"ingen av ar 1983. dvs. med halva beloppet. Vid 1984 års taxering medges inget avdrag eftersom räntan sotn belöper pä är 1983 redan har dragits av. Aterstäende l't'irskottsbelopp (avseende tiden den 1 januari 198—1—den 31) juni 1985) delas i tvä lika delar sotn fär dras av vid 1985 resp. 1986 ärs taxeringar.

Mitt förslag berör bara skattskyldiga för vilka kontantprincipen gäller sker inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder är som jag nämnt ändä i princip inga förskottsräntor avdragsgilla. De n_va reglerna bör tas in i 41 & K1. och sotn jag nämnt tillätnpas vid 1982—1985 ars taxeringar. Bestämmelserna bör träda i kraft snarast och i enlighet med regeringens tidigare skrivelse tillämpas pä utbetalningar som sker efter den 13 november 1981.

[ fraga om ikral'tträdandet vill jag tillägga följande. De n_va reglerna berör ' de förskottsbetalningar som sker efter den 13 november 1981. 1 tydlighetens intresse vill jag erinra om att detta gäller även om utbetalningen grundar sig pä ett avtal som är ingänget desslf'ärinnan. Det är nämligen tiden för själva utbetalningen av räntan och inte för avtalets ingäende som är avgifu'ande för avdragsrätten. Förslaget har ingen tillbakaverkande kraft av annat slag än den söta alltid kan ligga i att skattevillkor ändras pä ett sätt som päverkar avkastningen pa en redan gjord investering eller placering. Likväl är det givet att det alltid finns en problematisk avvägning i fall som dessa. Att införa särskilda övergi'tngsbestämmelser för utbetalningar som grundar sig pä äldre avtal ter sig emellertid vanskligt. inte minst med tanke på att det inte sällan kan bli .svärt att fastställa när under 'ett beskattningsär avtalet verkligen ingätts. ()m delbetalningar pä förskottsränta under är 1981 har skett säväl före som efter den 12 november. torde det i allmänhet inte vara möjligt att hänföra viss betalning till viss tidsperiod med [editing av avtalet. Den skattskvldige bör dä vara oft'u'hindtad att fördela inbetalningarmt efter egen önskan.

Avslutningsvis vill jag nämna att de nu redovisade provisoriska ätgärderna bara berör ränteutbetalningar. För tnt'tttagaren av förtidsräntor innebär

Prop. 1981/82:80 (*

förslagen ingen ändring i skattehänseende. Det bör dock framlti'tllas att för flertalet mottagare torde gälla att inkomstredovisning skall ske enligt bokföringsmässiga grunder. Skulle detta inte vara fallet skall mottagaren beskattas det är beloppet mottas. Nägra särskilda regler om detta behövs inte.

4. F rägan om lagrådets hörande

De ttya reglerna bör träda i kraft sä snart som möjligt. författningar bör finnas utfärdade i sä god tid som möjligt före deklarationstidpunkten 1982. Det är därför angeläget att en proposition snarast kan behandlas av riksdagen. Med hänsyn härtill bör lagrädets yttrande inte inhämtas över det aktuella förslaget.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslar riksdagen att anta ett inom budgetdcpartementet upprättat förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (19281379).

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandcns ("övervägant'len och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.