Prop. 1982/83:123

om överenskommelse om läkarutbildning m.m.

Prop. 1982/83: 123

Regeringens proposition 1982/83: 123 om Överenskommelse om läkarutbildning m.m.;

beslutad den 3 mars 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME G. SlGURDSEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att ikläda-staten viss ekonomisk förpliktelse att betala ut drygt 52 milj.kr. enligt en överenskmn- melse om fortsatt samarbete under år 1983 angående läkarutbildning och forskning.

Vidare föreslås att riksdagen under femte huvudtiteln för budgetåret 1983-184 anvisar ett förslagsanslag av 1 090 milj. kr. till bidrag till kommunala undervisningssjukhus.

l Riksdagen I 982.553. [ saml. Nr 123

IJ

Prop. 1982/83: 123

Utdrag SOClALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-03-03

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden l. Carlsson. Lundkvist. l-"eldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Rainer. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg

Föredragande: statsrådet Sigurdsen

Proposition om överenskommelse om läkarutbildning m.m.

l prop. 198383300 ("bil. 7) har regeringen föreslagit riksdagen att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Bidrag till kommunala undervisningssjukhus för budgetåret 19831'84 beräkna ett förslagsanslag av 945 ("ton 000 kr. '

Jag anhåller om att nu få ta upp denna anslagsfraga.

FEM'l'E HUVUDTITELN |. Övrig sjukvård m.m.

I 4. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 1981/82 Utgift 834 986 678 1982/83 Anslag 945 000 ()()(l 1983/84 Förslag 1 ()90 (100 000

Från anslaget utgar drift- och investeringsersättningar till huvudmännen för de kommunala undervisningssjukhusen enligt avtal om läkarutbildning och forskning inom de kliniska ämnesområdena.

Ersättning utgår ocksa för viss annan utbildning och forskning som är lokalmässigt samordnad med undervisningssjukhusens. Vidare beräknas ttnder anslaget medel för investeringsersättningar avseende vissa lokaler för statlig verksamhet sotn uppläts av dessa huvudmän.

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1977/7813. SoU 8. rskr 27) har regeringen godkänt sammanlagt åtta avtal om läkarutbildning och forskning under åren l977 och l978 (LUA 77). nämligen i Stockholms län. vid Ulleritkers sjukhusi Uppsala. i Linköping. i Malmö. i Lund. i Göteborg.

Prop. 1982/83:123 3

vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg och i Unica.

Pä grundval av LUA 77 har träffats överenskommelser om statlig investeringsersättning.

LUA 77 barförlängts att gälla under ären 1979. 1980. 1981 och 1982 genom överenskommelser som redovisats i prop. 1978/79zltl7 (SoU 34. rskr 3110), prop. 1979/8t'):37 (SOU 15. rskr 75). prop. 1980/81 :95 (SOU 27. rskr 278) och prop. 1981f82zl45 (SoU 41). rskr 267).

Huvuddelen av reglerna i LUA 77 tillämpas ocksä beträffande. sädan icke klinisk medicinsk och odontologisk verksamhet som är förlagd till lokaler vid undervisningssjukhusen. Även för logopedutbildningen i Stockholm. Lund och Göteborg samt för de kliniska delarna av den statliga sjukgymnastut- bildningen i Stockholm och Lund tillhandahåller sjukvårdshuvudmännen vissa resurser med tillämpning av reglerna i LUA 77. Detta har beaktats vid fastställande av de ersättningar som utgår till berörda huvudmän för hälso- och sjukvården.

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/821145. SoU 40. rskr 267) har regeringen den 6 maj 1982 godkänt en uppgörelse som bl.a. har inneburit att Uppsala läns landstingskommun den 1 januari 1983 från staten övertagit huvudmannaskapet för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Från denna tidpunkt skall i princip gälla samma regler för Akademiska sjukhuset som för övriga kommunala undervisningssjukhus.

Övergångsbidrag utgär frän detta anslag till Stockholms och Uppsala läns landstingskommuner med anledning av att de övertagit huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset i Stockholm resp. Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vidare betalas frän anslaget bidrag till lien—Holmgren Ortopediska AB för driften av ett protcsforskningslaboratorium vid Karolinska sjukhuset (prop. l98tlf'81195 s. 19).

Fran anslaget utgär ocksä investeringsersättningar för hela den verkliga kostnadc n för byggnadsarbeten inom sådana lokaler i sjukhusbyggnader som enligt särskilda avtal upplätits för f("iljande statliga verksamheter.

l. Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund.

2. Statens rättsläkarstationer i linköping, Lund. Götelmrg och Umeå.

3. Statens rättskemiska"laboratorium i Linköping.

4. Institutionen för medicinsk teknik vid universitetet i Linköping.

5. Huvuddelen av den odontologiska verksamheten vid universitetet i Umeå. Nämnden för mtden'isningssjuklt”sens ullt_t'ggande ( NUU )

Nuvarande avtal och överenskomtnelser mellan staten och berörda sjukvärt'lshuvudmän gäller till och med är 1982. Vid beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 19831'84 utgär nämnden för tint'lervisningssjuk- husens utbyggande (NU U) fran dessa regler. NUU tar bl.a. inte hänsyn till

de förslag till ändringar av nuvarande regler om statlig investeringsersättning

l

Prop. 1982/83:123 4

som NUU tidigare lagt fram i syfte att åstadkomma förenklingar och rationaliseringar ( prop. 1981/82:145 s .15). NUU understryker emellertid vikten av att ändringarna genomförs så snart som möjligt.

För drijiersr'ilmingar räknar NUU med ett Itnedelsbehov av c21654 milj. kr. med utgångspunkt i de belopp som har gällt för år 1982 och med beaktande även av bidraget för protesforskningslaboratoriet till lien-Holmgren Orto- pediska AB.

Övergångsbidragen enligt uppgörelserna om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala är angivna i prisläget juli 1981. Med beaktande av indexhöjningcn till och med juli 1982 räknar NUU med ett medelsbehov av ca 251 milj. kr.

Int-'t".rteringsemätmingar har under de fem senaste budgetåren (1977/ 78-1981/82) betalats ut med sammanlagt ca 391 milj. kr. Av detta belopp avser ca 37 milj. kr. investeringar för statlig verksamhet som enligt särskilda avtal är förlagd till lokaler inom sjukhusbyggnader.

För nästa budgetår har NUU särskilt beaktat medelsbehovet för de pågående ny- och ombyggnadsarbetena för den odontologiska verksamheten vid universiteteti Umeå (prop. l981/82:101 bil. 2. SoU 29. rskr 143) samt för en planerad nybyggnad i Umeå för tillämpad mikrobiologi (prop. 1982/ 83:10] ).

NUU förutsätter vid medelsberäkningcn att den avtalade statliga investe- ringsersättningen av 25 milj. kr. i 1981 års kt'Jstnadsläge avseende en planerad nybyggnad för kvinnokliniken vid UAS ( prop. 1981/82:145 s 5 och 33 ) kommer att betalas ut under budgetåret 1983/84.

Det sammanlagda medelsbehovct för investcringscrsättningar uppskattar NUU till 125 milj. kr.

Sammanfattningsvis erfordras således för budgetåret 1983/84 sammanlagt 1 030 milj. kr. i 1982 års kostnadsläge.

Fr'iredmgandms Öt'ert-'('igartdcrz

Statens förhand]ingsnätnnd har träffat en överenskommelse om fortsatt samarbete under år 1983 angående läkarutbildning och forskning med Stockholms. Uppsala. Östergötlands. Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Västerbottens läns landstingskommuner ävensom Malmö och Göte- borgs kommuner. Genom överenskommelsen kommer den avtalsreglering på omrädet. som har tillämpats under är 1982. att med vissa förändringar fortsätta att 'tillämpas under är 1983 intill dess annat har avtalats. Driftcrsättningarna. som skall betalas ut a conto under är 1983. har sålunda höjts. Hänsyn har ocksä i överenskommelsen tagits till att Akademiska sjukhuset i Uppsala fr.o.m. den 1 januari 1983 är ett kommunalt undervis- ningssjukhus och skall i princip omfattas av bestämmelserna i läkarutbild- ningsavtalen. Kvartalsbeloppet för statlig driftersättning är inte fullt 178 milj. kr. [ avvaktan på att ett slutligt läkarutbildningsavtal kommer till stånd uppskattar jag de statliga driftcrsättningarna 'till 713 milj. kr. för

Prop. 1982/83: 123 5

budgetåret 1983.-"851. Jag har då även tagit hänsyn till-det statliga bidraget till' Een-Holmgren Ortopediska AB. '

I likhet med nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande beräknar jag sammanlagt ca 376 1nilj.- kr. för ('wergängsbidrag för Karolinska sjukhu- set och Akademiska sjukhuset i Uppsala samt för investeringsersättningar under budgetåret 1983/84. Jag beräknar sålunda det sammanlagda medels- behovet under anslaget till avrundat ] ()90-mi1j.kr.

1 Överenskommelsen innebär vidare'att staten skall. utöver hittills utbetal-- da ('lriftersättningar för år 1982. betala ut sammanlagt 52 1.139 000 kr. före den 15 maj 1983. .la-' anser att denna uppgörelse bör godtas. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att ikläda staten denna ekonomiska förpliktelse.. Pa' grund av de höjda driltersättningarna under ar 1983. som skall betalas ut a conto fran detta forslagsanslat. och nämnda utbetalning av drygt 52 milj. kr. okar belastningen pa förslagsanslagct under budget tåret 1982/83. Emellertid kan man nttmcra räkna med en lägre utbetalning av investerings- ersättningar under detta budgetår än vad man tidigare har utgått från. Jag räknar nu med en sammanlagd medelsförbrukning av i runt tal 1 000 milj. kr. under budgetåret 1982/8.3. Regeringen har den3 februari 1983 medgivit att överenskommelsen om fortsatt samarbete under ar 1983 angaende läkarutbildning och forskning färi sin helhet tillämpas interimistiskt. räknat fr.o.m. den 1 januari 1983. Regeringen har den 4 mars 1982 med stöd .tv riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82:101 bil. 2. SoU 29. rskr 143) godkänt en överenskommelse mellan staten och Vi'isterbottens läns landstingskommun om ny- och ombyggnad av lokaler för tandläkarutbiIdningcn i Umeå. I enlighet med denna (överenskommelse uppförs för närvarande en nybyggnad (_D). Statlig in)-'esteringsersättning utgår med (). (..?-21 av kostnaderna. Arbetet med att inreda och utrusta nybyggnaden beräknas kunna inledas i slutet av år 1983. Viss utrustning behöver emellertid beställas tidigare. Enligt en uppgörelse i april 1981 medverkar landstingskommunen vid planering och anskaffning av inredning och fast installerad tandvårdsutrustning m.m. till statlig odonto- logisk verksamhet bl.a. i denna nybyggnad. Statlig investeringsersättning skall utgå för denna anskaffningskostnad i sitt helhet. Medel är beräknade för ändamålet under detta anslag för budgetåret 1982/83 (prop. 1981/82:145 s 16). Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn även till dessa inrednings- och utrustningskostnader för budgetåret 1983.-'84. Övrig erforderlig utrust- ' ning avses komma att bestridas från det under åttonde huvudtiteln upptagna reservationsanslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhe—

tCl'llil m. 111 .

Prop. 1982/83: 123 ' 6

Jag hemställer _att regeringen föreslår riksdagen att 1. bemyndiga regeringen att i enlighet med vad jag har anfört

ikläda staten den ekonomiska förpliktelsen att betala ut sammanlagt 52 039 000 kr. enligt överenskommelsen 0111 fort— satt samarbete undcr år 1983 angående läkarutbildning och forskning. ' . till Bidrag till kommunala undart-'isningssjukhus för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1 090 000 000 kr. I).)

Regeringen .msluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag sotn föredraganden har lagt fram.